Sunteți pe pagina 1din 9

NR. 1191/02.02.

2017 SE APROBA,
MANAGER

ANUNT PENTRU SCOATEREA LA CONCURS

In conformitate cu prevederile : Hotaririi 427/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru


privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 ; ale
Legii nr.284/2010 si OUG 57/2015, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
si ale art.30 alin (4) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr. Carol Davila” Bucuresti scoate la concurs urmatoarele
posturi vacante pe perioada nedeterminata:
NR. POSTURI TIP POST SPECIALITATE STUDII STRUCTURA CLINICA
1 post vacant Infirmier G Sectia Nefrologie I
1 post vacant Infirmier debutant G Sectia Nefrologie I
2 posturi vacante Ingrijitoare G Sectia Nefrologie II
1 post vacant Asistent medical Dietetica PL Sectia Nefrologie II
1 post temporar Asistent medical Generalist PL Comp.Terapie Acuta
vacant
1 post vacant Infirmiera debutant G Comp.Terapie Acuta
2 posturi vacante Asistent medical principal Radiologie PL Lab Radiologie si Imagistica
Medicala
1 post vacant Asistent medical principal Generalist-curs de PL Centrul de Hemodializa
hemodializa
2 posturi vacante Asistent medical Generalist-curs de PL Centrul de Hemodializa
hemodializa
2 posturi vacante Asistent medical debutant Generalist- curs de PL Centrul de Hemodializa
hemodializa
2 posturi vacant Ingrijitoare G Sterilizare
1 post vacant Muncitor III Bucatar G Bloc Alimentar
½ post vacant Referent de Specialiate I S Biroul de Management
In vederea participarii la concurs solicitantii vor depune la Biroul R.U.N.O.S dosarul de concurs,
care va contine in mod obligatoriu:
1. cererea de înscriere la concurs adresată Managerului;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
1
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de institut;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
6. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile
sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz,
adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitătii
copiilor cu acestea.

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii,
contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante,conform Ordinului


M.S.nr.1470/2011 ;HG.1027/2014:
.1.Asistent medical principal-PL specialitatea radiologie ;
- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-diploma de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997.
- 5 ani ani vechime ca asistent medical de radiologie;
-examen pentru obtinerea gr.de principal
-concurs pentru ocuparea postului
2.Asistent medical principal-PL;
- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-diploma de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997.
- 5 ani ani vechime ca asistent medical;
-curs de hemodializa
-examen pentru obtinerea gr.de principal
-concurs pentru ocuparea postului.

2
3.Asistent medical generalist PL specialitatea nutritie/dietetica:
- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-diploma de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997.
- vechime ca asistent medical nutritive/dietetica peste 6 luni;
-concurs pentru ocuparea postului.
4.Asistent medical generalist:
-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau:
- diploma de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997.
- curs de hemodializa
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent medical generalist debutant - PL:
- diploma de bacalaureat;
- diploma de scoala postliceala sanitara postliceala sau echivalenta sau:
- diploma de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997;
- curs de hemodializa
- concurs pentru ocuparea postului.
6. Infirmiera debutanta - G:
- scoala generala;
-curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios;
- concurs pentru ocuparea postului.
7. Ingrijtor - G:
- scoala generala;
- concurs pentru ocuparea postului.
8. Muncitor calificat gr,III bucatar- G:
- scoala generala;
-categoria de calificare 2; 3 ani vechime in meserie
- concurs pentru ocuparea postului
9. Referent de Specialitate gr.I:
- diploma de licenta;
- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate;
- concurs pentru ocuparea postului.
Documentele necesare participarii la concurs se vor depune la serviciul R.U.N.O.S din cadrul
Spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr.Carol Davila “Bucuresti.

Calendar de concurs posturi vacante,post temporar vacant:


Concursul se va desfasura la sediul spitalului dupa 15 zile lucratoare de la publicarea
prezentului anunt de concurs in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, conform urmatorului
grafic:
Perioada de depunere a dosarelor ; 03.02.2017-16.02.2017
Selectia dosarelor va avea loc in data de : 17.02.2017
Depunere contestatii la proba de selectie a dosarelor ;.20.02.2017
Afisare rezultate finale selectia dosarelor : 20.02.2017
Proba scrisa va avea loc pe data de 24.02.2017 orele 09:00 si va consta in redactarea unei
lucrari / test conform tematicii aprobate .
Depunere contestatii proba scrisa: 27.02.2017, ora 14.00
Proba interviu va avea loc pe data de: 28.02.2017
Contestatiile la proba interviu se depun: 01.03.2017, ora 14.00
Afisarea rezultatelor finale – 01.03.2017

3
Tematica si bibliografia post asistent medical nutritie/dietetica:
1.Tratat de dietetica –Pr.Dr.Iulian Mincu
2.Alimentatia rationala a omului sanatos si bolnav-Prof.Dr.Iulian Mincu,Dr.Dorina Boboia
3.Manualul de dietetic –Prof.Dr.Iulian Mincu
4.Manualul de nutritive si dietetic –V.Mogos
5.Nutritie sidietetica –ghid pentru asistenti medicali-Prof.Dr.Marcean C;Dr.Mihailescu V.-O.A.M.M.R-2008.
6.Ordinul 976/16 decembrie 1998

Tematica si bibliografia post asistent medical generalist (hemodializa ):


1.Tratat Rinichiul Artificial –Prof.Ursea N.-Fundatia Romana a Rinichiului-1997
2.Ghid practice de Dializa –Prof.Urea N./Prof.Mircescu Gabriel- Fundatia Romana a Rinichiului-2003.
3. F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos - Ed.Cison, 2001 (pag. 295-
349, pag. 349-377, pag. 416-454, pag. 82-98, pag. 98-108, pag. 126-138, pag. 162-168);
4.L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001(pag. 17-25, pag. 25-
27, pag. 29-31, pag. 33-34, pag. 36-39, pag. 42-45, pag. 48-49, pag. 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.
104-113, pag. 113-116, pag. 116-120, pag. 120-123, pag. 123-128, pag. 128-137, pag. 234-236, pag. 236-
237, pag. 243-247, pag. 253-256, pag. 269-272, pag. 373-380, pag. 383-384, pag. 386-390);

I. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.(A)


1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spalaturi, clisme;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale;
5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
6. Terapeutica insuficientelor respiratorii;
7. Bilant hidroelectrolitic;

II. Urgente medico-chirurgicale(B)


1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
4. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta;
5. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta,
-Tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor crescuta
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti.
7. Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata.
9. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
10. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta
11. Insuficienta renala acuta
-cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial)
-dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic.
12. Colica renala nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital.
13. Retentia acuta de urina: cauze - obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta.
14. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de
urgenta
15. Coma de origine cerebrala;
-Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)

4
-Come de origine extracerebrala
-Coma diabetica, coma hipoglicemica
16. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana
-Conduita de urgenta, conduita in spital.
17. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
18. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
19. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
20. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
21. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
22. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi;
23. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor;
24. Inecul (submersia) ; inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru)
-Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;

Tematica si bibliografia post asistent medical generalist:


I. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.(A)
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spalaturi, clisme;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4. Interventii de urgenta;
5. Nevoile fundamentale ale pacientului
6. Terapeutica insuficientelor respiratorii;
7. Bilant hidroelectrolitic;

II. Urgente medico-chirurgicale(B)


1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
4. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta;
5. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta,
-Tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor crescuta
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti.
7. Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata.
9. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
10. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta
11. Insuficienta renala acuta
-cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial)
-dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic.
12. Colica renala nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital.
13. Retentia acuta de urina: cauze - obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta.
14. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de
urgenta
15. Coma de origine cerebrala;
-Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Come de origine extracerebrala
-Coma diabetica, coma hipoglicemica
16. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana
5
-Conduita de urgenta, conduita in spital.
17. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
18. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
19. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
20. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
21. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
22. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi;
23. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor;
24. Inecul (submersia) ; inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru)
-Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;
III. Ghid de nursing(C)
1.Afectiunile aparatului cardiovascular ;
2. Bolile aparatului digestiv;
3. Bolile aparatului urinar;
4.Intocmirea planului de ingrijire;
IV. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al
infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
V. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
Romania/2009;
VI. Legea 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din România;
VII. Legea 46/2003 privind Drepturile pacientilor;
(A) F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos - Ed.Cison, 2001 ;
(B) L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001;
(C) Gh. Nicolae; M.Timofte; V.Gherghina; L. Iordache;- Ghid de nursing O.A.M.M.R, 2006.;

Tematica si bibliografia post asistent principal specialitatea radiologie:


1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii,
penetranţa.
2. Interacţiunea radiaţiilor X cu materia : interacţiuni direct ionizante, interacţiuni indirect ionizante,
modul elementar de acţiune al radiaţiilor X
3. Tubul radiogen şi anexele sale
4. Radioscopia: bazele fizice ale radioscopiei, instalaţia de radioscopie, radioscopia cu amplificator de
luminiscenţă, lanţul de televiziune, fluoroscopia digitală.
5. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi ecrane întăritoare,
filmul radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale.
6. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse
7. Tomografia computerizată: principiul metodei, achiziţie, reconstrucţie, postprocesare, parametri
tehnici utilizaţi în CT
8. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transductorul, tipuri de ecografie,
examinarea ecografică
9. Imagistica prin rezonanţă magnetică: principiul metodei, parametri tehnici şi principalele tipuri de
secvenţe, particularităţi de examinare, contraindicaţii
10. Noţiuni de radioprotecţie
11. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare
radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe
12. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare
radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, examenul urografic, cistografia
13. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie radiologică, tehnici şi
incidenţe de explorare radiologică convenţională
6
14. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare
radiologică convenţională
15. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de anatomie radiologică,
tehnici de explorare radiologică convenţională
16. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior: noţiuni de anatomie radiologică,
tehnici de explorare radiologică convenţională

1. Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală 1988;


2. S.A.Georgescu, C. Zaharia – RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA – Ed. Universitară
„Carol Davila” 2003;
3. V. Grancea – RADIOLOGIE MEDICALA – Ed. Medicală 1990;
4. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul
expunerilor medicale la radiatii ionizate;
5. LEGEA 111/1996- republicata- privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si
controlul activitatilor nucleare;
6. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din
Romania/2009;

Tematica si bibliografia infirmiera/infirmiera debutant:


 Igiena spitalicească (igiena saloanelor, igiena individuală, igiena alimentaţiei).
 Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;

 Reguli generale in aplicarea programului de curatare;


- Curatarea – dezinfectia curenta
- Curatarea – dezinfectia ciclica
- Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
- Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
- Obligatiile personalului
 Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
- Obiective si domenii de aplicare
- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
- Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
- Depozitarea temporara
- Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului
 Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a
altor tipuri de expunere profesionala
a. Precautiuni Universale (PU)
- Conceptul de PU
- Scopul aplicarii
- Reguli de baza in aplicarea PU
- Utilizarea echipamentului adecvat
- Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
- Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al
manoperelor de ingrijire
- Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
b. Precautiuni de izolare

 Igiena si confortul pacientului ;


a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
- fara pacient
- cu pacient in pat

7
b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
c. – Toaleta pacientului imobilizat
d. – Deparazitarea

 Manipularea pacientului decedat in spital

 Mobilizarea pacientului
 Transportul şi însoţirea pacienţilor
 Dezinfecţie - dezinsecţie-deratizare în unităţile sanitare
 Locul şi rolul infirmierei în sistemul de îngrijire al pacientului
 Nivelul de cunostinţe şi abilităţi ale infirmierei
 Prevenirea escarelor de decubit
 Servirea bolnavului la pat
 Legea 46/2003 privind Drepturile pacientilor;
 ORD.M.S 1101/2016;
 ORD.MS.961/2016;
 Norme tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare; Norme privind
asigurarea conditiilor generale de igiena/30.09.2016

 Ghidul infirmierei - Sora Lungu Nicolae


 Tehnica îngrijirii bolnavului - Dr. Mozes Carol
 Ordinul 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor
 Proceduri de Nursing – Ecaterina Gulie

Tematica si bibliografia ingrijitoare:


1. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei
medicale - Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 1101 din 2016 – Anexa 4
2. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare – Ordinul
Ministerului Sanatatii Nr. 261 din 2007:
a) Definitii
b) Curatarea
c) Dezinfectia
d) Sterilizarea
3. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale – Ordinul
Ministerului Sanatatii Nr. 1226 din 2012
a) Obiective si domenii de aplicare
b) Definitii
c) Clasificari
d) Colectarea la locul de producere
e) Ambalarea deseurilor
f) Depozitarea temporara
g) Transportul
h) Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitati medicale
4. ORDINUL MINISTERULUI SANATATII NR. 1226 DIN 2012

Tematica si bibliografia Muncitor calificat III -bucatar:


1.Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

8
2.Ordinul nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii
profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
3.Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
în unităţile sanitare publice şi private;
4.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5.Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
7.Tratat de dietetică – Gastrotehnie, Prof. Dr. Iulian Mincu, Editura Medicală, Bucureşti, 1974;
8.Alimentaţia omului bolnav, Prof. Dr. Iulian Mincu, Editura Medicală, Bucureşti, 1980;

Tematica si bibliografia referent de specialitate I:


1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul
unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
3.Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a
spitalelor;
4.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
5.Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor;
6.Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Tematica:
1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare– Titul VII
Spitale;
2. Atributiile structurii de management al calităţii serviciilor medicale;
3.Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor;
4.Codul controlului intern managerial al entităţilor public;
5.Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor;
6.Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

INTOCMIT,
BIROU. R.U.N.O.S,
Ec. Stanciu Elena