Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele......................................

Clasa a IX-a
Data.......................
Lucrare scrisă la biologie

I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Peretele celular: 2. Organitele celulare cu membrană dublă sunt:


a) asigură duritatea ţesutului osos a) centrozomii
b) conţine celuloză la plante b) mitocondriile
c) conţine chitină la procariote c) ribozomii
d) este organizat după modelul mozaicului d) vacuolele
fluid

3. Este o caracteristică a celulelor bacteriene, 4. Reticulul endoplasmatic are rol în:


prezenţa: a) depozitarea substanţelor de rezervă
a) centrului celular b) sinteza de lipide
b) mitocondriilor în citoplasmă c) formarea fusului de diviziune
c) aparatului Golgi lângă nucleu d) furnizarea de energie celulară
d) nucleoidului nedelimitat de membrană

5. Organitul celular cu rol în formarea fusului 6. Membrana plasmatică:


de diviziune este: a) este bogată în celuloză
a) centrozomul b) are structură de mozaic fluid
b) flagelul c) conţine un bistrat proteic
c) aparatul Golgi d) este un constituent specific plantelor
d) reticulul endoplasmatic

7. Ribozomii:
a) au rol în sinteza glucidelor
b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine
c) prezintă două membrane
d) pot fi ataşaţi de nucleu

8. Au rol în producerea energiei celulare:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) mitocondriile
d) ribozomii

9. Grana face parte din structura:


a) mitocondriei
b) dictiozomului
c) cloroplastului
d) ribozomului

10. Cristele intră în alcătuirea:


a) cloroplastelor
b) mitocondriilor
c) nucleului
d) vacuolelor
II.Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă,
scrieţi, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia
pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN.

2. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie.

3. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei.

III. Celulele eucariote prezintă membrană celulară.


a) Denumiţi şi prezentaţi modelul de organizare a membranei celulare.
b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi
două roluri ale acestui înveliş celular.
c) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor.
d) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi, pe schemă, cu ajutorul
unor săgeţi, un component structural similar.