Sunteți pe pagina 1din 59

+Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae

- Mare Făcător de Minuni- 6 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Cel care verşi mir de mult preţ la toată lumea şi nouă, mult păcătoşilor,
dăruieşte-ne să-ţi aducem cântare, Părinte Nicolae. Având tu îndrăznire către Dumnezeu, slobozeşte-ne din
necazuri să-ţi cântăm: Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al
iubirii arzătoare!
Icos 1
Te-ai arătat în vis împăratului cinstitor de Dumnezeu şi l-ai îngrozit pentru moartea voievozilor
acelora. A ascultat el porunca ta, Sfinte Nicolae, şi a poruncit să-i elibereze pe dânşii. Pentru aceea,
ei cu bucurie ţi-au grăit aşa:
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor!
Bucură-te, că ai sfărâmat capul diavolului cu rugăciunile tale!
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei şi ajutătorul credincioşilor!
Bucură-te, că eşti insuflat cu suflarea Duhului Sfânt!
Bucură-te, izgonitorul demonilor!
Bucură-te, că ai astupat gurile ereticilor!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 2
Pe pământ al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Sfinte Nicolae! Acela l-a mustrat pe Irod, cel
fărădelege, iar tu l-ai ruşinat pe ereticul Arie. Ai voit să curăţeşti lumea de învăţăturile lui nedrepte şi turma
ta să o luminezi ca un Părinte şi învăţător. Pentru aceea Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
După porunca împăratului, Avlavie a vrut să-i scoată la tăiere pe cei legaţi din temniţă, dar tu i-ai apărut
în vis şi îngrozindu-l pe el, ai zis: Nimic să nu faci bărbaţilor acestora, că nevinovaţi sunt spre tăiere!
Bucură-te, că eşti Mare Făcător de Minuni!
Bucură-te, cununa Bisericii, grabnic ajutătorule!
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiţi şi limanul celor înviforaţi!
Bucură-te, mângâietorul celor care plâng şi hrănitorul celor flămânzi!
Bucură-te, povăţuitorul celor orbi şi toiagul bătrâneţilor!
Bucură-te, Părintele săracilor şi dăruitorule bun!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 3
Preasfinte, auzind de minunile tale ne-am înspăimântat şi am fost cuprinşi de bucurie şi de frică. Cu
rugăciunile tale luminează-ne minţile ca alături de tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 3
Arhanghelii cu Îngerii se minunează, Părinte, de credinţa ta cea tare către Dumnezeu! Apostolii şi
Proorocii se laudă cu tine! Credincioşii la tine au nădejde! Cu smerenie îţi grăim acestea:
Bucură-te, că împreună locuieşti cu Îngerii!
Bucură-te, că eşti slujitor în preoţie, asemenea lui Grigorie Teologul!
Bucură-te, că eşti împreună vorbitor cu Ioan Gură de Aur şi prieten al Marelui Vasile!
Bucură-te, că ai vorbit despre cinstirea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu!
Bucură-te, că pe Arie-înşelătorul l-ai învins la Sobor!
Bucură-te, că ai oprit fecioarele acelea de la împreunarea cea desfrânată!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

1
Condac 4
O, Sfinte Nicolae, Mare Făcător de Minuni, le-ai oprit de la desfrânare pe fecioarele sărace, dând aur
tatălui lor. Nepricepând ei de unde se făcea aceasta, cu mulţumire au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 4
Milostivindu-te spre cei săraci, Preafericite, noaptea în ascuns, ai dat bătrânului trei pungi cu galbeni de
aur, izbăvindu-l pe el şi pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toţi:
Bucură-te, vistieria milei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, hrana şi bucuria celor care aleargă la tine!
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor!
Bucură-te, că eşti blând ascultător al celor neputincioşi!
Bucură-te, că te-ai milostivit de cele trei fecioare!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale eşti izbăvitor al necazurilor noastre!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 5
Către Biserica ta mergând oarecând Vasile să-ţi aducă dar, a fost răpit de agarieni şi înrolat în oastea lui
Amira, stăpânul lor. Întristaţi, părinţii lui n-au încetat să ţi se roage şi, trecând ziua praznicului tău, spre
seară l-ai pus pe Vasile înaintea lor; ei cu mulţumire au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar stăpânului său Amira, a stat cu frică înaintea lui. Tu, Părinte,
ai fost rugat de părinţii lui şi, în acel ceas, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira. Pentru aceea cu dânşii
grăim ţie, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor:
Bucură-te, Ierarhul Domnului, care porţi nume de biruinţă!
Bucură-te, stârpirea patimilor şi îndreptătorul credincioşilor!
Bucură-te, că eşti Mare Făcător de Minuni!
Bucură-te, că în dar ai luat şi în dar împarţi tămăduiri!
Bucură-te, că eşti păstorul bun al celor aflaţi în neputinţe!
Bucură-te, că izgoneşti dintre noi pe slujitorii celui viclean şi rău!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii
arzătoare!
Condac 6
Minunată s-a arătat naşterea ta, Sfinte Nicolae, credincios fiind tu din vremea naşterii tale! Ai supt
numai din sânul drept şi de la sânul maicii tale te-ai cunoscut Făcător de Minuni; pentru aceea Îi cântăm
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Părinte, de împresurările diavoleşti izbăveşte-i pe oameni cu rugăciunile tale şi dăruieşte vindecări
neputinţelor noastre, Sfinte Nicolae, să te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, Preacuvioase, Preafericite, Preamărite Părinte Nicolae!
Bucură-te, Făcătorule de Minuni cu nume mare!
Bucură-te, hrănitorul postitorilor!
Bucură-te, învăţătorul înfrânării!
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi!
Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii
arzătoare!
Condac 7
Având vicleană cunoştinţă, ereticul Arie a intrat în turma ta, vrând ca o fiară să o apuce. Tu, Sfinte,
rugându-te la Dumnezeu ai izgonit toată nebunia lui şi ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea
împreună cu tine, Părinte Nicolae, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Împotrivindu-te ereticului Arie, ai ruşinat învăţătura lui fără de Dumnezeu şi ca pe al doilea Iuda
surpându-l, l-ai lăsat. Pentru aceea şi noi grăim ţie neîncetat:
Bucură-te, Mare Ierarh al Lichiei, Întâistătător pe scaunul Mirelor!
Bucură-te, timpan cu Dumnezeiască glăsuire!
Bucură-te, trâmbiţa Sfintei Treimi, care ai stricat eresurile lui Arie!

2
Bucură-te, că laudă ţi-au adus ţie Avlavie şi Constantin!
Bucură-te, că mulţumire ţi-au adus ţie tatăl cu fetele, şi Agricola cu Vasile!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pace de la Dumnezeu aflăm!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 8
Minune Dumnezeiască eşti celor care aleargă la Biserica ta, de Dumnezeu purtătorule! Din multe
necazuri şi năvăliriri îi izbăveşti pe cei care cu credinţă ţi se roagă şi cu dragoste Îi cântă Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfinte Nicolae, care ai îndrăznire către Iisus Hristos Dumnezeu, turma Lui o păzeşti de tot răul şi de la
cei care scapă sub acoperământul tău nu te întorci. Dă-ne ajutor şi nouă, Părinte, celor care suntem
învăluiţi de gânduri şi de lucruri viclene, să te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, Sfinte Nicolae, întărirea Mirelor şi podoaba Lichiei!
Bucură-te, bunule cârmuitor care speli patimile!
Bucură-te, că locuieşti cu Îngerii şi te veseleşti cu Arhanghelii!
Bucură-te, că Îi slujeşti Făcătorului, împreună cu Heruvimii!
Bucură-te, că l-ai surpat pe Arie, diavolul cel întrupat!
Bucură-te, sabie ascuţită, care tai nedumnezeirea!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii
arzătoare!
Condac 9
Părinte, cu ce cuvinte să-ţi mulţumim? Cu ce cununi să te încununăm? Cu ce cântări să te lăudăm?
Amintindu-ne de voievozi ne minunăm, de Vasile ne mirăm, de fecioarele acelea ne bucurăm şi
împreună cu tine laudă Îi aducem Lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Văzând Stăpânul a toate pierzându-se neamul omenesc cu eresul lui Arie, mustrător nebuniei lui te-a
dat pe tine. Dar tu, Părinte, de la masa învăţăturii Dumnezeieşti, ca pe un urât l-ai lepădat; iar pe noi cu
rugăciunile tale miluieşte-ne, să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, întărirea credincioşilor şi omorârea celor fărădelege!
Bucură-te, că îneci duhurile viclene în marea cea de foc!
Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean!
Bucură-te, că dăruieşti slobozire celor legaţi!
Bucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu!
Bucură-te, că deschizi gurile ortodocşilor şi legi limbile celor vicleni!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii
arzătoare!
Condac 10
Părinte, am auzit pe acel Vasile, spunând tuturor minunile tale făcute cu dânsul şi minunându-ne,
preamărim puterea ta, cea dată ţie de Dumnezeu. Ca un bun păstor alergi către cei care ţi se roagă şi
pentru toţi te rogi Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Izbăveşte-ne cu rugăciunile tale ca pe acel Vasile şi auzi-ne, Preacuvioase, precum i-ai auzit pe
voievozii cei legaţi. Dă-ne o mână de ajutor, Sfinte Nicolae, precum le-ai dat celor care fuseseră
învăluiţi în mare, ca să-ţi grăim acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarh de Dumnezeu încununat!
Bucură-te, că îngrădeşti gurile celor hulitori de Dumnezeu!
Bucură-te, lumină aprinsă cu Dumnezeiască văpaie!
Bucură-te, că ai stins văpaia diavolească!
Bucură-te, că ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc!
Bucură-te, mărgăritar mult-luminos!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 11
Păstorule bun, Sfinte Nicolae, turma ta o povăţuieşti către păşunea duhovnicească şi din izvorul
Raiului o adăpi. Pentru aceea împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

3
Pom al Raiului fiind, Fericite, stâlpări de rugăciuni neîncetate ai către Dumnezeu. Roagă-te şi
pentru noi, ca ajutaţi de tine din Ceata Fericiţilor să-ţi grăim acestea:
Bucură-te, vieţuitorule în locaşul Celui Preaînalt!
Bucură-te, rana mulţimii diavolilor!
Bucură-te, Părinte Nicolae, învăţătorule preabun!
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai ruşinat!
Bucură-te, că ai cinstit cărunteţile, înfrumuseţându-le cu înţelepciune duhovnicească!
Bucură-te, că ne-ai îndemnat a ne închina Ziditorului în Treime!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii
arzătoare!
Condac 12
Înţelepciunea ta întru tot cinstită l-a ruşinat pe ereticul Arie şi a stricat mulţimea zeilor. Mântuieşte
sufletele noastre rătăcite şi învaţă-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cu inima ne-am înspăimântat, cu sufletul ne-am tulburat şi nu ne pricepem ce să grăim, dar îţi spunem
acestea:
Bucură-te, cu Apostolii pe scaun împreună şezătorule!
Bucură-te, rădăcina Dumnezeiescului pom!
Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei!
Bucură-te, liman lin al celor învăluiţi!
Bucură-te, bun cârmuitor al corabiei duhovniceşti!
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viaţa cea fără de sfârşit!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
Condac 13(de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preaminunate Părinte Nicolae, aducându-ţi acum această puţină rugăciune, alergăm la al tău sprijin
să ne izbăveşti de chinul cel de veci cu rugăciunile tale şi să ne învredniceşti Veşnicei Împărăţii, ca
împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae
O, Preabunule Părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor care cu fierbinte rugăciune te cheamă, vino
şi ne ajută tuturor! Izbăveşte turma Lui Hristos de lupii care o răpesc pe ea! Pe creştini ocroteşte-i!
Păzeşte-ne prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie
şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică! Miluieşte-ne şi
pe noi cei care cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem în întunericul păcatelor! Izbăveşte-ne de mânia
Lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic! Prin solirea ta, cu Ajutorul, cu Mila şi cu Harul Lui Hristos,
Dumnezeu să ne dea viaţă lină, fără de păcat să vieţuim în veacul acesta, şi în partea dreaptă, împreună cu
toţi Sfinţii, să ne învrednicească. Îţi mulţumim ţie Sfinte Nicolae, iar Lui Dumnezeu slavă, laudă, cinstire şi
mulţumire Îi aducem acum şi în vecii vecilor! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!

+Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteea


7 decembrie

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Sfântă Filofteea, vrednică eşti de laudă! Din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus
Lui Dumnezeu, prin fapta bună şi te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea
cămării nuntă. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi
roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Icos 1
Plecând genunchii înaintea Atotfăcătorului ne rugăm pentru iertarea greşelilor noastre, pentru luminare
şi înţelepţire. Lăudăm nevoinţele fericitei Filofteea şi către dânsa cu căldură grăim:
Bucură-te, Filofteea, cea din rău tată născută!
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută!
4
Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte!
Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost traiul, dar te-ai rugat fierbinte!
Bucură-te, că Raiul l-ai câştigat cu răbdarea în toate!
Bucură-te, că, în Cer, Domnul te-a preamărit după moarte!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 2
Binecredincioasa ta maică, adormind întru Domnul, te-a lăsat pe tine la toată lipsa plinitoare şi
moştenitoarea faptelor ei bune, pe care le-ai urmat şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Nu ne pricepem să-ţi aducem cununi de laudă sau cântare sfântă, Fecioară, dar îndrăznim, pentru
rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inimă umilită să-ţi spunem acestea:
Bucură-te, că pe tine te-am câştigat bogăţie cerească!
Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască!
Bucură-te, odrăslirea cea în Târnov răsărită!
Bucură-te, cea de Domnul în Rai acum răsădită!
Bucură-te, că prin tine am primit hrană sufletească!
Bucură-te, îndreptarul fecioarelor care vor să se înţelepţească!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 3
Auzind cuvintele Sfintei Evanghelii a Domnului, care-i fericeşte pe cei milostivi, le-ai întipărit în inima
ta cu credinţă. Le-ai iubit atât de mult încât, cu înfocată şi Dumnezeiească râvnă aprinzându-te, cu
însutite osteneli şi cu sârguinţă multă I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Multă grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, Fericită Filoftee! N-ai vrut să rămână nici unul nemiluit
din cei care aşteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat,
nici un mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudându-te îţi spunem acestea:
Bucură-te, comoara milei, cea-n veci nedeşertată!
Bucură-te, îmbrăcarea, fără de plată, a celor goi!
Bucură-te, pâine bună, hrănitoare, a celor flămânzi!
Bucură-te, casă adăpostitoare a celor străini!
Bucură-te, izbăvitoare a celor primejduiţi!
Bucură-te, fierbinte folositoare a celor aflaţi în nevoinţe!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 4
Văzându-te vrăjmaşul firii omeneşti săvârşind fapte care vor fi lăudate în Ziua Judecăţii, a vrut să te
împiedice pe tine dar n-a putut, că neîncetat Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Ca viforul s-au pornit asupra ta diavolii cu ispitiri fără de număr, să te întoarcă de la lucrarea ta cea
bună. Tu având credinţă tare i-ai sfărâmat pe ei şi vrednică eşti de cinstirea aceasta:
Bucură-te, pruncă sfântă, a Domnului următoare!
Bucură-te, milostivă, cea de săraci iubitoare!
Bucură-te, că prin chinuri cu lumină ai fost îmbrăcată!
Bucură-te, biruinţă de Duhul Sfânt insuflată!
Bucură-te, că la tine satana nu a avut nici un folos!
Bucură-te, că tare credinţă ai avut în Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 5
Mult te-a chinuit tatăl tău cel împietrit la inimă, dar n-a putut să clintească credinţa ta, Fericită Filoftee,
că Domnului Iisus Hristos, Care te întărea pe tine, Îi cântai neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Cine poate să amintească toate chinurile pe care le-ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget şi
de la mama ta vitregă? Cu câtă răbdare pe toate le-ai pătimit! Minunându-ne de viaţa ta cea sfântă, te
lăudăm cu fericiri ca acestea:
Bucură-te, cea de Domnul pentru milă rânduită!
Bucură-te, că mult ai fost de tatăl tău chinuită!

5
Bucură-te, că grele chinuri şi bătăi ai suportat!
Bucură-te, că şi viaţa pentru Domnul Iisus Hristos ţi-ai dat!
Bucură-te, că de Dânsul eşti acum în Cer mărită!
Bucură-te, că ai luat cunună neveştejită!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 6
Preafericită Filoftee, tatăl tău pândindu-te din loc ascuns şi văzându-te hrănind flămânzii, s-a umplut de
mânie şi a zvârlit în tine cu barda. Rănindu-te la picior, ţi-ai dat sufletul în mâinile Domnului, Căruia mereu
I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Înger a fost trimis atunci din Cer să lumineze trupul tău fecioresc, Muceniţă Filoftee! Venind, a stat nevăzut
şi a început a grăi către tine:
Bucură-te, Muceniţă, cea de tatăl tău ucisă!
Bucură-te, că dând milă, către Domnul Iisus Hristos eşti trimisă!
Bucură-te, că de-aproape vezi Preasfânta Treime!
Bucură-te, cea aleasă, că la Domnul Iisus ai bună primire!
Bucură-te, că de Dânsul eşti sălăşluită în Rai!
Bucură-te, că în Ceruri împreună cu Drepţii stai!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 7
Zăcând pe pământ trupul tău cel curat şi încă sângerând, cu strălucire cerească ai fost înconjurată, încât şi
locul dimprejur s-a umplut de lumină. Ucigaşul tată văzând aceasta cu spaimă a alergat în cetate şi a spus
ce a văzut, că nu ştia să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Alergând fecioarele împreună cu mamele lor să te vadă la locul unde ai fost ucisă, Fericită Filoftee,
şi privind cu ochii lor la strălucirea luminii care te înconjura, au început a te lăuda, zicând:
Bucură-te, Filoftee, că la Domnul ţi-a fost inima de mică!
Bucură-te, că iubindu-L, de chinuri nu ţi-a fost frică!
Bucură-te, că pe Domnul L-ai câştigat acum mire!
Bucură-te, că guşti de-acum a Raiului îndulcire!
Bucură-te, că în Ceruri te avem mijlocitoare!
Bucură-te, că la Domnul Iisus Hristos ne eşti caldă rugătoare!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 8
Auzind spusele tatăl tău, arhiepiscopul Târnovei a venit la tine cu dregătorii cetăţii, cu clerul şi poporul.
Văzând trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Tot oraşul Târnova şi satele dimprejur au alergat la locul care strălucea, Fecioară Filoftee şi văzând
minunea care s-a săvârşit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul au zis unele ca acestea:
Bucură-te, crin fraged din grădina Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te, floare albă cu dulce şi suav miros!
Bucură-te, chip al milei şi al dragostei creştine!
Bucură-te, viaţă scurtă, înveşnicită prin mult bine!
Bucură-te, că Biserica podoabă te-a câştigat!
Bucură-te, tot omul cu laudă ţi-a strigat!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 9
Strânsă împrejurul tău, mulţimea cu frică s-a apropiat să te ridice de la pământ. Simţind greutatea cea mai
presus de fire a trupului tău, toţi s-au umplut de mirare şi cu spaimă I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Înţelegând că nu-ţi este voia să te ridice de la pământ, nedumeriţi se uitau unii la alţii. Luminaţi
fiind de Sus, au început să numească Sfintele Mănăstiri şi văzând că vrei să mergi la Sfânta Biserică din
Curtea de Argeş, au început a grăi ţie:
Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai hotărât locuinţa!
Bucură-te, că prin Domnul Iisus Hristos ţi s-a împlinit dorinţa!
Bucură-te, că în România aduci binecuvântare!
Bucură-te, fecioară neprihănită, curată, strălucitoare!
6
Bucură-te, că românii te-au câştigat ca pe o mare bogăţie!
Bucură-te, că de-a pururi şi noi îţi vom aduce cântare ţie!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 10
Aflând Domnitorul Radu Negru Vodă că vrei să vii în Ţara Românească, cu lacrimi de bucurie L-a lăudat
pe Dumnezeu şi luând mulţime de popor a alergat către Dunăre întru întâmpinarea ta. Văzându-te petrecută
de mult popor I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 10
Domnul Ţării Româneşti, Radu Negru Vodă, a primit cu mare bucurie şi evlavie Sfintele tale Moaşte şi
lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine aşa:
Bucură-te, Sfântă Filoftee, Muceniţă preacinstită!
Bucură-te, că de Domnul Iisus Hristos eşti ţării noastre dăruită!
Bucură-te, că noi astăzi te primim ca pe un soare!
Bucură-te, că în juru-ţi verşi raze mângâietoare!
Bucură-te, că la Argeş ţi-ai ales locaş în astă lume!
Bucură-te, că poporul îţi cinsteşte al tău nume!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 11
Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, Fecioară Filoftee! Luminezi toată Biserica din România,
izvorând bună mireasmă şi neîncetat reverşi tămăduiri celor care cu credinţă aleargă la racla Sfintelor tale
Moaşte! Lui Dumnezeu, Care te-a preamărit, cu neîncetate mulţumiri să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Având Sfintele tale Moaşte pe pământul românesc, ca pe o comoară nepreţuită, ne umplem de
sfinţenie şi privind la dânsele ca la o lumină cerească, cu frică şi cu cutremur îţi grăim acestea:
Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai ales această ţară!
Bucură-te, că la Curtea de Argeş, Sfintele tale Moaşte ţi se aşezară!
Bucură-te, Filoftee, Sfânta şi Cereasca noastră bogăţie!
Bucură-te, că mari daruri ţi-a hărăzit Dumnezeu ţie!
Bucură-te, că în Cer te rogi Domnului pentru noi cu căldură!
Bucură-te, că prin tine, spre noi Domnul Iisus Hristos se îndură!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 12
Fecioară Filoftee, am auzit de viaţa ta sfântă, am văzut minunile tale, ne-am îndulcit cu facerile tale de bine
şi credem şi îndrăznirii tale către Dumnezeu. Drept aceea, Domnului Iisus Hristos, Care te-a mărit pe
tine, din inimă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Lăudăm nevoinţele tale, Sfântă Filoftee, mărim răbdarea ta, fericim sfântul tău sfârşit şi privind toate
ostenelile vieţii tale te rugăm pomeneşte-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie, ca mântuindu-ne sufletele şi
Împărăţiei Cerurilor făcându-ne părtaşi, să te lăudăm pe tine, grăind unele ca acestea:
Bucură-te, că în România, de Domnul Iisus Hristos ai fost trimisă!
Bucură-te, că prin tine mila Lui Dumnezeu ne e promisă!
Bucură-te, că în Cer, vezi faţa Ziditorului a toate!
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu, din primejdii ne scoate!
Bucură-te, că rugăciunile tale au trecere la Domnul!
Bucură-te, că-ţi sunt ascultate rugile tale pentru tot omul!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfântă Muceniţă Filofteea, întrutot lăudată şi multmilostivă, odată cu mulţumirea noastră primeşte şi
această puţină rugăciune de acum şi prin sfintele tale rugăciuni păzeşte-ne de toate relele! Mijloceşte
pentru pacea lumii! Te rugăm scapă-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi de veşnica osândă, ca împreună
cu tine pururea să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie


7
7 decembrie

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Apărătorul cel mare al dreptei credinţe, biruitorul ereticilor, alăuta dogmelor
ortodoxe, care L-ai propovăduit pe Fiul Lui Dumnezeu în cele două firi, Întrupat din Cea
neispitită de nuntă şi de o fiinţă cu Tatăl şi Veşnic ca şi El, cu dulce glas te lăudăm, cântând:
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim
pe Dumnezeu!
Icos 1
Cuvioase Părinte Ambrozie, cel numit cu numele dulceţii, cu rugăciunile tale
deschide-ne nouă, nepricepuţilor, mintea şi limba spre lauda Sfintei Treimi, care prin viaţa ta curată şi mai
presus de fire a fost preaslăvită, precum ai deschis minţile şi limbile celor ce te ascultau, ca împreună cu ei
să grăim aşa:
Bucură-te, că vas ales al Dumnezeului nostru te-ai arătat!
Bucură-te, că daruri întocmai ca Apostolilor ţi s-au dat!
Bucură-te, iubitorule al ostenelilor, cel atât de cumpătat!
Bucură-te, cel ce din insuflarea Dumnezeiască, scaunul de Ierarh ai câştigat!
Bucură-te, iubitorule de frumos, că îndoită cunună ţi s-a dat!
Bucură-te, că în privegheri ai petrecut viaţa şi te-ai rugat neîncetat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 2
Ai fost născut din părinţi dreptcredincioşi, de bun neam, în cetatea Treveri. Prunc fiind, doica şi
tatăl tău au văzut cum un roi de albine îţi puneau pe limbă miere şi tatăl tău a zis cu spaimă: Pruncul acesta
va fi mare în popor, încă din pruncie arătând Domnul pe sluga Sa, şi se va împlini asupra lui Scriptura care
zice: cuvintele frumoase sunt un fagure de miere! Cu dragoste să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Preafericite Ambrozie l-ai certat cu îndrăzneală pe dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Mare,
după uciderea făcută de acesta în cetatea Tesalonicului, şi în faţa tuturor credincioşilor i-ai dat canon de
pocăinţă. Amintindu-ne noi de cuvintele tale: Împăratul e în Biserică, nu peste Biserică! îţi cântăm:
Bucură-te, că despărţindu-l de Biserică pe împărat, cuviinţa Dumnezeiască l-ai învăţat!
Bucură-te, că în urmă, prin pocăinţă, turmei tale l-ai adăugat!
Bucură-te, că imnuri mântuitoare cu tine şi el a cântat!
Bucură-te, trâmbiţa Bisericii, că vrednic de cinstire te-ai arătat!
Bucură-te, Preacuvioase, care pe Domnul Iisus Hristos Îl îmblânzeşti!
Bucură-te, şi Lui Dumnezeu în rugăciune să ne pomeneşti!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 3
În Biserica Mediolanului s-a făcut tulburare mare între oameni pentru alegerea Episcopului. Tu ai
îndemnat poporul la unire şi pace, dar un prunc, care încă nu vorbea bine, a strigat din popor: Ambrozie să
ne fie Episcop! şi cu toţii l-au rugat pe împăratul Valentinian să te aleagă Episcop. Ca proorocul David zicem:
Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit lauda! şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Preasfinţite ai fugit de preoţie dar nu ai putut să te ascunzi de Voia Lui Dumnezeu. Nici noaptea nu
te-a putut tăinui, că ascuns de toţi ai ieşit din cetate, dar făcându-se ziuă, te-ai aflat tot la porţile cetaţii
Mediolanului, că Dumnezeu cu puterea Sa te întorcea din cale. Pentru marea ta smerenie îţi cântăm:
Bucură-te, că văzând bunăvoinţa Lui Dumnezeu, poruncii împărăteşti te-ai supus!
Bucură-te, că ai primit Botezul de la Episcopul care credea drept în Domnul Iisus!
Bucură-te, că după opt zile de la Botez, Episcop al Mediolanului ai fost aşezat!
Bucură-te, bogatule în Hristos, că săracilor averea ta le-ai dat!
Bucură-te, că ai tămăduit pe femeia slăbănoagă şi cu lacrimile tale pe păcătoşi i-ai câştigat!
Bucură-te, cel care slujbele şi Sfânta Liturghie cu cântări ai încununat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 4
Preasfinţite, ai tăiat cu sabia duhului învăţăturile ereticilor şi ai continuat în Apus lucrarea curăţitoare
de erezii, săvârşită în Răsărit de Sfântul Grigorie Teologul; cu bucurie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

8
Icos 4
Cu sfintele tale învăţături ai îndepărtat necurăţia cugetării lui Arie. Nu te-ai plecat împărătesei
Iustina, care aprinzându-se cu mânie asupra ta, împotrivindu-se dreptelor învăţături despre Dumnezeu
cugeta să te stingă pe tine, cel care eşti stea de Dumnezeu luminată. Cu evlavie să spunem:
Bucură-te, că în scaunul episcopal de Sirmia ai fost aşezat!
Bucură-te, că gândul împărătesei Iustina, de a aşeza Episcop arian, ai alungat!
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, şi laudă pe Cel care S-a întrupat din Cea neispitită de nuntă!
Bucură-te, şi Celui de O fiinţă cu Tatăl şi împreună Veşnic îi cântă!
Bucură-te, al Fiului în două firi, propovăduitor în chip lămurit!
Bucură-te, că prin puterea Duhului, pe Fiul cu Tatăl de o fire ai mărturisit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 5
Lui Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat şi slăvit, Care a descoperit plăcutului său Ambrozie
Moaştele Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie, Vitalie şi Agricolae, Nazarie şi Chelsie, să-I aducem acum
cântare sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Harul Preasfântului Duh aflând sufletul tău curat de toată întinăciunea, s-a sălăşluit întru el ca o
lumină nespusă; cu lucrarea Lui alungi duhurile înşelăciunii şi tămăduieşti bolile şi neputinţele celor care se
apropie de tine cu inima curată şi săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină.
Bucură-te, fagure de miere din izvorul începător!
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi al tainelor povăţuitor!
Bucură-te, al dreptei credinţe, împotriva vrăjmaşilor, apărător!
Bucură-te, înger pământesc cu Sfinţii Părinţi numărat!
Bucură-te, Sfinte, şi pentru sufletele noastre roagă-te Lui Dumnezeu neîncetat!
Bucură-te, că Dumnezeieşte ai fost luminat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 6
Preafericite, ţi-ai curăţit puterea şi înţelegerea minţii de negura patimilor şi ai făcut-o primitoare
pentru curatele străluciri ale Preasfântului Duh. Minunându-ne de îngereasca ta viaţă, împreună cu tine Îi
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Văzând Dumnezeiasca ta petrecere şi minunile pe care le săvârşea Domnul prin tine, păgâni mulţi
veneau la credinţă. Nici noi nu ne îndoim a ne mărturisi păcatele şi a-ţi cere ajutorul spunând:
Bucură-te, Sfinte, de bolnavi tămăduitor, de demoni izgonitor!
Bucură-te, că pe cei care credeau îi botezai, ostenitorule, şi de fapte Preaslăvite lucrătorule!
Bucură-te, că pe Augustin cel cufundat în eresuri, în noaptea Sfintelor Paşti l-ai Botezat!
Bucură-te, că prin îndrumarea ta, Fericitul, mare apărător al Bisericii s-a arătat!
Bucură-te, că poporul marcomanilor te are Botezător pe tine!
Bucură-te, propovăduitorule al Evangheliei printre triburile păgâne!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 7
Cuvioase, te-ai făcut jertfă şi te-ai mistuit cu sârguinţă ca o ardere de tot Lui Dumnezeu, aducându-
te prinos pe masa Lui Hristos, Căruia dimpreună cu Cetele Îngereşti I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Înger în trup te-ai arătat, bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală, de rugăciune neîncetată, scriitor
de cărţi folositoare, purtând mare grijă de toate Bisericile. Osteneala ta în cele Dumnezeieşti reuşind cu
greu să o mai poarte după tine, cinci Episcopi. Minunându-ne, cu credinţă grăim acestea:
Bucură-te, purtătorule de rugăciune neîncetată, pentru Domnul ostenitor!
Bucură-te, minte luminată şi de înfrânare mare iubitor!
Bucură-te, îndelung postitorule şi fără lenevie lucrătorule!
Bucură-te, cel ce porţi grijă mare Bisericilor şi de cărţi folositoare, scriitorule!
Bucură-te, că din moştenirea ta pe săraci i-ai hrănit!
Bucură-te, că din averea ta Bisericile le-ai împodobit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 8
Ostenindu-ţi mădularele şi omorându-ţi cugetul trupului, ai dat viaţă sufletului, Cuvioase, şi ai făcut să
ţâşnească izvor de minuni, care dă viaţă celor omorâţi de patimi. Pentru aceea cu tine, Ambrozie, Lui Dumnezeu,
Care ţi-a dat ţie această putere, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
9
Icos 8
Pe spurcata fără minte, care cu obrăznicie a dat năvală să se apropie de tine, cel împodobit cu
înţelepciune, ai împiedicat-o cu Dumnezeiască certare. Cu smerenie să spunem acestea:
Bucură-te, că nu a putut să-ţi facă rău, al împărătesei Iustina dregător!
Bucură-te, că nedând Biserica arienilor, în Biserică trei zile ai fost închis alături de popor!
Bucură-te, că Biserica Lui Dumnezeu hulitorilor n-ai lăsat-o!
Bucură-te, că pe împărăteasă cu împotrivirea ta ai ruşinat-o!
Bucură-te, că de ucigaşul, trimis de Iustina, ai fost apărat!
Bucură-te, vindecătorule al ucigaşului tău, căruia mâna i s-a uscat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 9
Ai dobândit puterea mântuitoare a Cuvântului, că în rugăciune nu ai cerut viaţă lungă, slavă şi
bogăţie, ci ai cerut cele bineplăcute Lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat întotdeauna: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Străbătând vestea despre tine pretutindeni, Preasfinţite Ambrozie, din Persia au venit în Mediolan
doi bărbaţi preaînţelepţi, care prin multe întrebări vrând să-ţi ispitească înţelepciunea, au rămas ruşinaţi de
adâncul ştiinţei tale; minunându-ne şi noi de acestea spunem:
Bucură-te, că în inima ta, Cel născut din Sfânta Fecioară S-a sălăşluit!
Bucură-te, cel care prin cuvintele despre Fiul, precum o stea au strălucit!
Bucură-te, că luminaţi de ea ca magii, la tine doi bărbaţi din Persia au venit!
Bucură-te, cel ce Calea, Adevărul şi Viaţa le-ai descoperit!
Bucură-te, că ai fost căutat de înţelepţii sătui de noaptea minciunii!
Bucură-te, cel ce răspândeşti lumina primită de la Lumina lumii!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 10
Arienii cu împărăteasa Iustina batjocoreau minunile care se făceau prin tine, Sfinte, dar prin Voia
Domnului, diavolul a început să-l muncească pe unul dintr-înşii, care striga: Să sufere ca mine toţi cei care
hulesc pe Sfinţii Mucenici şi nu cred în Treimea în care ne spune Ambrozie a crede! Minunându-ne cu frică şi
cutremur, Lui Dumnezeu, Cel Minunat întru Sfinţii Săi, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cuvioase Ambrozie, ai înfruntat bărbăteşte pe împăraţii care săvârşeau nedreptatea şi întărindu-te
cu armele sfinţeniei şi luminându-ţi mintea cu Dumnezeiasca slavă, te arăţi credincioşilor ca o sabie
sclipitoare, tăind în bucăţi trufia eresurilor; iar noi te cinstim cu laude ca acestea:
Bucură-te, că Moaştele Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie ai descoperit!
Bucură-te, că atingându-se de hainele Mucenicilor, orbul Sevir s-a tămăduit şi duhurile rele au fugit!
Bucură-te, că Domnul a ruşinat pe cei ce huleau, prin cel dintre ei, care s-a îndrăcit!
Bucură-te, că un arian, în Biserica ta a zărit un Înger şoptindu-ţi la ureche, şi credincios a devenit!
Bucură-te, că l-ai tămăduit pe pruncul Pansofie, muncit de duhul cel necurat!
Bucură-te, că ai înviat copilul pus de mama sa pe al tău pat, şi făcător de minuni te-ai arătat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 11
Sfinte Ambrozie, Biserica se încununează cu vorbele tale şi rămâne în veac împărăţind asupra celor
credincioşi care, împreună cu tine, Îl slăvesc pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Înţelepte Părinte, prin cuvintele tale de Har roditoare, adăpi cugetele credincioşilor, îneci minţile
ereticilor şi izvorând Har de tămăduiri, speli cu adevărat de întinăciunile patimilor. Căzând noi cu umilinţă
la tine, Povăţuitorule în cele tainice, aducem ţie aceste cântări:
Bucură-te, Ierarh Îndumnezeit, tâlcuitor al Scripturii în chip lămurit!
Bucură-te, tămăduitorule al suferinţei, cel ce adăpi brazdele credinţei!
Bucură-te, de cele Dumnezeieşti cugetător şi al preoţilor sfinţitor!
Bucură-te, cel care alungi duhurile răutăţii şi luminezi lumea cu învăţăturile dreptăţii!
Bucură-te, de Lumina cea fără de materie luminat!
Bucură-te, al Duhului Sfânt locaş sfinţit şi adevărat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 12
Prin Dumnezeiescul Duh ai cunoscut mutarea ta din trup, Înţelepte Părinte, şi pe aceasta ai tâlcuit-o
celor care erau cu tine; aceştia cu evlavie au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

10
Icos 12
Ridicându-te cu mintea mai presus de toate, Părinte, ai văzut bunătăţile cele hotărâte Sfinţilor din
veci, către care te-ai mutat să iei răsplătirile ostenelilor tale.
Bucură-te, că tâlcuind tu Psalmul 43, preotul Paulin foc în jurul capului tău a văzut!
Bucură-te, că acest foc intrând în gura ta, faţa albă ca zăpada ţi s-a făcut!
Bucură-te, că în boală, L-ai văzut pe Domnul Iisus Hristos venind, şi te-ai rugat!
Bucură-te, că înainte de a muri, pe scaunul tău, pe Simplichian urmaş l-ai lăsat!
Bucură-te, că: numai până la Paşti voi fi cu voi! dinainte cunoscându-ţi plecarea, ai zis şoptit!
Bucură-te, că preotul Gonoratie auzind glas de Sus, a luat Preacuratele Taine şi te-a împărtăşit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Părinte, în viaţă credinţa cea fără de greşeală ai păzit şi ai ajuns în cămările cereşti, în care ţi
s-a gătit cununa şi mărirea răsplătirilor. Primind puţina noastră cântare, mijloceşte pentru noi răspuns bun
în ceasul morţii şi la Înfricoşata Judecată, ca prin rugăciunile tale să ne învrednicim a intra şi noi în cămara
Mirelui, ca împreună cu tine să-I aducem cântare Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

+Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon


-făcător de minuni- 12 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Părintelui Spiridon, apărătorul credinţei dreptmăritorilor, din inimă să-i aducem
mulţumire, toţi cei care prin învăţăturile lui înţelepte ne-am luminat cu credinţa şi să-i
cântăm: Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Icos 1
Popoarele credincioase cunoscând minunile tale, cu care ai ruşinat pornirea ereticilor asupra credinţei
noastre, cu umilinţă te laudă cu cântări ca acestea:
Bucură-te, Ierarhul Mântuitorului Iisus Hristos!
Bucură-te, îndreptătorul credinţei!
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi!
Bucură-te, că pe păgâni îi întorci la lumină!
Bucură-te, că pe cei greşiţi cu blândeţe îi primeşti la tine!
Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 2
Neştiind să lăudăm minunile tale, din suflete curate şi din inimi umilite îndreptăm către tine aceste
cuvinte! Primeşte-le, Sfinte, de la noi cei care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Care dintre noi păcătoşii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine, dacă nu ne
străduim să stingem pornirea patimilor noastre trupeşti? Socotind slăbiciunea firii noastre şi mulţimea
înţelepciunii tale, cu milostivire te rugăm primeşte cântarea aceasta:
Bucură-te, cel care din pântece ai fost ales de Dumnezeu!
Bucură-te, Arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh!
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi a dascălilor!
Bucură-te, podoaba Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, că din pruncie ai fost plin de înţelepciune!
Bucură-te, care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

11
Condac 3
Împovăraţi de ispite şi plini de păcate, mare nădejde avem în tine, Sfinte Părinte. Eşti ajutorul celor fără de
nădejde, mângâierea celor necăjiţi şi te rugăm să fii mijlocitor şi pentru sufletele noastre, ca împreună
să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Darul Duhului fiind cu tine, deşi în tinereţe ai fost păstor turmelor necuvântătoare, la bătrâneţe cu
înţelepciune ai ştiut să păstoreşti turmele cele cuvântătoare ale credincioşilor şi la Soborul cel dintâi te-ai
arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi aducem cântarea:
Bucură-te, Episcopul Trimitundei!
Bucură-te, lauda poporului credincios!
Bucură-te, tămăduirea bolnavilor!
Bucură-te, că eşti rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi!
Bucură-te, că din primejdii îi mântuieşti pe cei care aleargă la tine!
Bucură-te, doctorul cel fără de plată!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 4
Multmilostive Părinte, primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor şi prin bunătatea şi milostivirea ta
mijloceşte la Atoateziditorul, să dăruiască vindecare şi sănătate robilor Săi care te cheamă în ajutor, şi cu
tine Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Cu smerenie stăm înaintea icoanei tale, Sfinte Părinte, ca şi când ne-am afla înaintea Sfintelor tale
Moaşte şi mărturisind minunile pe care le-ai făcut, te rugăm ascultă această rugăciune şi ajută-ne în
neputinţele noastre, ca după vrednicie să spunem aceasta:
Bucură-te, cel care eşti cu Îngerii slujitor!
Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârşeşte minuni!
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii!
Bucură-te, odor nepreţuit al ostrovului Corfu!
Bucură-te, că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit!
Bucură-te, că, slujind în Biserică, Serafimii te-au umbrit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 5
Aşa cum în ostrovul Corfu, prin Sfintele tale Moaşte, cu milostivire cercetezi şi vindeci neputinţele
poporului binecredincios, care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi de noi păcătoşii! Izbăveşte-ne cu
ajutorul tău, de durerea care ne-a cuprins şi întăreşte-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 5
Ca să arăţi neamului omenesc marea ta milostivire, îi izbăveşti din nevoi pe cei care cer ajutorul tău
puternic şi din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că risipeşti furtuna cu rugăciunea ta!
Bucură-te, că eşti ajutător celor înspăimântaţi de tunet!
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de săgeata fulgerului!
Bucură-te, că tu mijlocind către Mântuitorul, ne izbăveşti de orice primejdii!
Bucură-te, nădejdea noastră şi scăparea de acum!
Bucură-te, că nimeni din cei care aleargă la tine nu rămâne fără ajutor!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 6
Cinstitorule de Dumnezeu, ascultă rugăciunea noastră şi prin sfintele tale rugăciuni izbăveşte-ne din
necazuri aşa i-ai izbăvit pe cei care erau învăluiţi în mare, când au chemat ajutorul tău. Ca aceia, şi noi
cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Sfinte Ierarh al Domnului Iisus Hristos, cinstit slujitor al darului, mijloceşte la Bunul Dumnezeu
pentru noi, să ne facă părtaşi ai bunătăţilor sufleteşti şi trupeşti, cele făgăduite creştinilor credincioşi!
Bucură-te, cinstite slujitor al darului!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale slăbănogii se întăresc!
Bucură-te, ajutătorul celor cufundaţi în multe primejdii!
12
Bucură-te, că tu Îl rogi pe Dumnezeu pentru cei care se află pe patul durerilor!
Bucură-te, că şi noi păcătoşii de la tine cerem ajutorul!
Bucură-te, că numai văzând icoana ta, toată durerea ni se alină!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 7
O, Preamilostive Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi, ci ajută-le! Miluieşte-i Bunule
cu iubirea Ta de oameni şi izbăveşte-i de tot necazul care i-a cuprins, din pricina mulţimii păcatelor şi, aşa
cum ai ridicat-o din patul durerilor pe soacra lui Petru, aşa ridică-i şi pe robii Tăi din primejdia în care se
află, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care împreună Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Toate Puterile Cereşti lăudând credinţa cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine Îi slujesc Celui
Fără-de-Început, Ziditorului lumii, iar noi îţi aducem ţie aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că prin credinţă ai făcut minuni!
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu!
Bucură-te, tămâie bine primită înaintea Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te, ale cărui rugăciuni au scăpat sufletele din primejdii!
Bucură-te, că biruieşti puterile celor fărădelege!
Bucură-te, puternic ajutător al credincioşilor!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 8
Toţi ocârmuitorii binecredincioşi punându-şi nădejdea în tine, Sfinte Părinte, primesc ajutor. Nu trece cu
vederea rugăciunile noastre, Milostive, şi izbăveşte-ne din toate nevoile, ca împreună cu tine să Îi
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Având dar de la Dumnezeu, prin rugăciunile tale ai prefăcut seceta în ploi sau ai contenit ploile
prisositoare, depărtând foametea cea înspăimântătoare. Pentru acestea îţi cântăm ţie:
Bucură-te, scăparea din foametea cea văzută!
Bucură-te, că ai prefăcut seceta în ploi!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-au oprit ploile prisositoare!
Bucură-te, nădejdea cea bună a lucrătorilor pământului!
Bucură-te, că în vreme de secetă, cerând ajutorul tău, îl şi dobândim!
Bucură-te, mângâierea celor cuprinşi de nevoi!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 9
Făcătorule de minuni, Sfinte Spiridon, aşa cum în vremea lui Constantin prin rugăciunile tale ai adus
peste semănături ploi hrănitoare, dăruieşte acum prin mila ta timp roditor, îmbelşugare, ajutor sărmanilor şi
celor care plâng, ca împreună cu ei şi noi să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Când l-ai auzit pe săracul acela cerându-ţi ajutor în necazurile lui, nu l-ai îndepărtat cu cuvinte
întristătoare, ci, prefăcând şarpele în aur i l-ai dat lui spre întrebuinţare, odată cu binecuvântarea ta, şi l-ai
scăpat din cumpăna nevoilor. Pentru acestea primeşte de la noi acum această laudă:
Bucură-te, bogăţia săracilor!
Bucură-te, că ai schimbat şarpele în aur!
Bucură-te, că prin aceasta săracul s-a mântuit!
Bucură-te, că ai arătat minunea ta împrumutătorului!
Bucură-te, că prin rugăciunea ta iarăşi în şarpe s-a prefăcut aurul!
Bucură-te, vistierul darurilor Lui Hristos!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 10
Pe noi, cei săraci de fapte bune, ajută-ne să biruim pornirile vrăjmaşilor asupra noastră şi năvălirea
gândurilor rele care vin spre noi neîncetat. Ajută-ne să avem cele bune şi de folos sufletelor noastre, ca
împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cine nu se va înfricoşa de lucrurile tale, când va auzi cum cea moartă, din mormânt ţi-a răspuns când ai
întrebat-o, şi cum au fost izbăviţi corăbierii de la înecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbăvit de la
moarte şi pentru toate minunile tale, toţi îţi aducem aceste laude:

13
Bucură-te, că şi cea moartă ţi-a răspuns pentru credinţa ta!
Bucură-te, că răspunsul ei i-a făcut pe necredincioşi să amuţească!
Bucură-te, că toate acestea le-ai făcut pentru credinţă!
Bucură-te, că ai săvârşit minuni de care s-au îngrozit aleşii păgânilor!
Bucură-te, că pentru Slava Ziditorului ai făcut acestea!
Bucură-te, că noi îţi mulţumim pentru tot ce ne dăruieşti!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 11
Auzind moarta glasul tău ţi-a răspuns din mormânt, pentru credinţa ta. Milostiveşte-te asupra noastră,
Sfinte Ierarh Spiridon, să dobândim sănătate şi mântuire, ca împreună cu tine şi noi să-I aducem Lui
Dumnezeu cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Doctorul sufletelor şi al trupurilor, care pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boala sa şi pe copilul
femeii aceleia l-ai întors la viaţă, Sfinte Spiridon, înviază şi întoarce la viaţa veşnică şi păcătoasele noastre
suflete, moarte de mulţimea păcatelor, şi primeşte mulţumirea aceasta:
Bucură-te, tămăduirea credinciosului împărat!
Bucură-te, scăparea copilului femeii, cel ce era pe moarte!
Bucură-te, că prin tine a fost bucurată mama copilului vindecat!
Bucură-te, scăparea femeii desfrânate, care a îndrăznit a se atinge de tine!
Bucură-te, că văzând tu desfrânarea ei, şi pocăiţa ei, aceasta s-a curăţat!
Bucură-te, tămăduirea şi mântuirea sufletului meu!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 12
Părinte îndură-te de noi, ca de toţi cei pe care i-ai ajutat şi prin mijlocirea ta au dobândit de la
Atoateziditorul vindecarea bolilor, sănătate şi sporire către cele de folos. Precum aceia şi noi împreună
cu tine, cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Ajută-ne, Preafericite, precum pe femeia desfrânată, măcar că suntem mai păcătoşi decât dânsa.
Cuprinşi de ruşinea faptelor noastre din tinereţe, ne mărturisim ţie şi îţi cerem ajutorul.
Bucură-te, mărturia celor care s-au pocăit, mărturisindu-şi păcatele către tine!
Bucură-te, mustrarea celor care cu viclenie tăinuiesc păcatele lor!
Bucură-te, că tu ai slobozit limba mândrului diacon care se oprise, spre smerire!
Bucură-te, că tu ai întors capra de la cel care o răpise, aducând-o la stăpânul ei!
Bucură-te, şi fii tămăduitor nouă şi mijocitor pentru iertarea păcatelor noastre!
Bucură-te, pentru umilinţa şi pocăinţa noastră şi miluieşte-ne!
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preabunule Părinte Spiridon, primind acest dar, fii mijlocitor către Multînduratul Dumnezeu, şi
pentru ale tale sfinte rugăciuni şi pentru marea Sa iubire de oameni, roagă-L să ne dăruiască sănătate şi
iertare de păcate, ca şi noi cu tine împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfintei Mari Proorociţe Virginia


(9 iun) 14 dec

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Apărătoarea noastră cea mare, pentru biruinţă mulţumiri izbăvindu-ne din nevoi,
aducem ţie purtătoare de Dumnezeu, noi fiii tăi. Şi ca ceea ce ai mijlocire nebiruită,
izbăveşte-ne din toate nevoile ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te maică Virginia, pururea
fericită!
Icos 1
Tu, care din fragedă pruncie ai fost aleasă de Dumnezeu, te-ai făcut vrednică de sfinţenie şi întrupându-
Se întru tine sămânţa Cuvântului Lui Dumnezeu, ai hrănit sufletele noastre, cu mana Cuvântului coborât
14
din Cer. Petrecându-ţi viaţa în sfinţenie i-ai uimit pe toţi cu dragostea şi cu blândeţea ta, maică milostivă,
pentru care cu umilinţă îţi spunem acestea:
Bucură-te, că prin darul tău, Pământul l-ai făcut Cer!
Bucură-te, trâmbiţă deşteptătoare cu sunet Dumnezeiesc!
Bucură-te, că prin suferinţă, răbdare şi smerenie, te-ai făcut vas ales al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, al Mângâietorului glas dulce!
Bucură-te, ceea ce păstoreşti poporul Noului Ierusalim!
Bucură-te, dreptar trimis de Sfânta Treime, pentru îndreptarea celor credincioşi!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 2
Izvor de binecuvântări a vărsat Domnul peste noi prin tine. Bucurii nespuse ne aduceai de Sus prin
graiuri dulci şi mângâieri neuitate. Ajută-ne prin rugăciunile tale la Domnul, maică Virginia, să ajungem să-
I cântăm cu tine pe veci Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
O, Dumnezeul mângâierii şi al nădejdii, ca lucrul făpturii tale să nu piară în întunericul necunoştinţei
de Tine, din iubire pentru noi ai binevoit să alegi vase plăcute Ţie, prin care să cobori Dumnezeu-Cuvântul
în mijlocul nostru, şi să ne înveţi cum să trăim în sfinţenie, ca să avem viaţă în veci. De aceea, celei între
Sfinţii Tăi, marii proorociţe Virginia, din smerenia inimii îi spunem acestea:
Bucură-te, maică iubitoare de sfinţenie, din care a izvorât milă şi mângâiere!
Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu ne hrăneşte la masa Cuvântului Său!
Bucură-te, că ţi-ai pus sufletul pentru poporul creştin!
Bucură-te, glas de clopot ceresc, prin care ne cheamă Domnul la El!
Bucură-te, glasul înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile noastre la Stăpânul Cel Preaîndurător!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 3
O, preabună maică, cu umilinţă cerşim să vindeci rănile sufletelor noastre. Roagă-te împreună cu
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să fim izbăviţi de ispitele cu care vrăjmaşul ne îngrozeşte. Mijloceşte
maică Virginia ca Domnul să ne întărească iubirea de Dumnezeu şi de aproapele nostru şi să-I cântăm în veci:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Maică Virginia, tu cunoşti ispitele fără de număr ale vrăjmaşului viclean, că ispitită ai fost şi ai rămas
biruitoare. Ajută-ne, ca prin darul rugăciunilor tale, să ne întăreşti cu puterea cea de la Domnul, să venim la
pocăinţă cu inima curată şi să căpătăm iertarea. Pentru aceasta, cu umilinţă, îţi spunem aşa:
Bucură-te, caldă rugătoare la Domnul şi apărătoarea noastră neobosită!
Bucură-te, întărirea noastră, a celor slabi în credinţă şi nădejde!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale stingi focul patimilor şi slăbiciunilor noastre!
Bucură-te, făclie aprinsă în bezna păcatelor noastre!
Bucură-te, piatră din care a izvorât apa vie!
Bucură-te, nesecată iubire luminată de Harul Sfântului Duh!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 4
Ne amintim cu mâhnire de patimile tale suferite în copilărie, în închisori, în prigoane şi în lipsuri
grele, de al tău îndelungat chin trupesc pentru păcatele noastre. Tu care cunoşti adâncul durerii nu ne părăsi
pe noi, în durerile noastre şi mijoceşte pentru noi la Domnul, Căruia cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 4
Multele tale chinuri ne amintesc că suferinţa este cămaşa curăţeniei. Te rugăm să ne ajuţi să risipim
teama de primejdiile vieţii, să strici şi să alungi puterea celui rău şi să te rogi la Domnul Iisus să-ţi împlinească
toate cererile cele bune pentru noi, cei care cu dragoste îţi spunem aşa:
Bucură-te, că din copilărie L-ai văzut pe Domnul Iisus şi pe Preasfânta Sa Maică!
Bucură-te, că pentru o bucată de pâine pentru familia ta, păşteai vitele vecinilor tăi!
Bucură-te, că te hrăneai cu mere pădureţe, pe care dulci le făcea pentru tine Domnul Iisus!
Bucură-te, că pentru vindecarea maicii tale, la 14 ani I-ai dat Domnului Iisus lumina ochiul tău!
Bucură-te, că fiind orfană de tată, de mică ai simţit greutatea vieţii şi lacrimile suferinţei!
Bucură-te, că de atâtea ori ai stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos şi cu Maica Sa Preacurată!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

15
Condac 5
Ai fost născută din părinţi credincioşi şi ai stat neclintită în dragostea ta, suferind chinuri grele în
temniţe şi mari încercări, suferind foame şi sete, frig şi sărăcie, boală grea şi nevindecabilă. În marea ta milă
ai purtat în locul nostru greutatea prigoanelor vieţii. Ajută-ne ca să îţi cinstim cum se cuvine dragostea pe
care o ai pentru noi, cântându-ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
În durerile tale te-ai arătat biruitoare şi, ca o mamă caldă, ne-ai învăţat să păzim cu sfinţenie credinţa,
nădejdea şi dragostea faţă de Dumnezeu; Care cu mângâietoare poveţe şi cuvinte, ne-a hrănit prin gura
ta vreme de 25 de ani. Nu avem cuvinte cu care să-ţi lăudăm darul şi Harul dobândite pentru noi, dar
putem cu smerenie să spunem acestea:
Bucură-te, maica cea plină de durere pentru păcatele noastre!
Bucură-te, că pentru hrana poporului creştin, ai răbdat prigoane, închisoare, foame şi sărăcie!
Bucură-te, că ne alintai cu balsamul dulcilor cuvinte ale Duhului Sfânt Mângâietorul!
Bucură-te, că te rogi la Domnul să nu pierim în lumea rea!
Bucură-te, maică smerită plină de milă şi de iubire, prin care cerem iertare la Domnul!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne scapi din toate primejdiile!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 6
O, Iisuse Preadulce, Care ai gustat puterea amărăciunii suferinţelor pe pământ, ai milă de noi păcătoşii!
Nu ne lăsa că fără Tine pierim în întunericul răutăţii! Cu umilinţă, cu smerenie şi cu adâncă părere de rău
ne căim pentru toate păcatele noastre. Curăţeşte-ne mintea, inima şi sufletul şi vino cu lumina Ta şi nu mai
pleca, că suntem slabi fără Tine, Doamne! Primeşte rugăciunile maicii Virginia şi scapă-ne de la pieire,
Doamne, ca împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Maică Virginia roagă-te pentru noi să primim darul iertării, al iubirii de Dumnezeu, al smereniei, al
umilinţei, al răbdării, al milostivirii şi toate cele bune mântuirii sufletelor noastre! Îndepărtează de la noi
trufia, orgoliul, furia, neascultarea de Dumnezeu şi tot ce vine de la rău! Luminează-ne calea spre Domnul!
Bucură-te, mijlocitoare la Domnul pentru cei greşiţi, care plâng şi se pocăiesc!
Bucură-te, slujitoarea rugăciunii neostenite în Cer pentru noi!
Bucură-te, vas prea-ales al Sfintei Treimi, de care s-a slujit Domnul pentru noi!
Bucură-te, spic sfinţit care ai rodit însutit în ogorul Domnului!
Bucură-te, ocrotitoarea nostră neadormită!
Bucură-te, dulce îmbietoare spre Împărăţia Cerurilor!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 7
Focul Duhului Sfânt coborându-se peste tine din Cer, izvora din gura ta cuvinte cu care niciodată
nu s-a vorbit pe Pământ, iar Duhul Sfânt care te umbrea se făcea nouă hrană dulce şi mireasmă sfinţitoare.
Prigonitorii Lui Dumnezeu nu puteau să-ţi oprească izvorul darurilor tale, că prin lumina ta orbeai
înţelegerea lor şi nu se pricepeau să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Ai îndurat temniţă, batjocuri, chinuri pentru dragostea Lui Dumnezeu, Care te-a întărit cu puterea Sa,
ocrotindu-te cu cetele îngereşti. Adeseori Maica Domnului ţi se arăta şi te întărea în răbdare şi mângâiere.
Pentru toate cele îndurate pentru noi, cu dragoste îţi spunem acestea:
Bucură-te, că prin suferinţele tale ai fost plăcută Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că fiind dusă între şerpi nu ai primit vătămare!
Bucură-te, că ţi-au fost băgate în gură lucruri spurcate!
Bucură-te, că ostaşul care te păzea a fost omorât, că te-a miluit şi te-a ocrotit!
Bucură-te, că Domnul Cel-peste-toate te întărea şi prin Voia Sa din închisoare ai ieşit!
Bucură-te, că în drum spre casă, Maica Domnului te-a însoţit în chipul unei fiice duhovniceşti!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 8
Cu inimi curate te cinstim, maică Virginia, că toată viaţa şi toate bucuriile ţi le-ai închinat pentru
întărirea credinţei pe Pământ şi cu tine Îl preamărim pe Domnul cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Petrecând 40 de zile în post şi în rugăciune, fără să mănânci şi să bei şi alte zile şi săpămâni în post, te-ai
învrednicit să primeşti darul proorociei şi prin gura ta a vorbit Însuşi Domnul către poporul Său.
Cinstindu-te şi noi îţi spunem cu umilinţă unele ca acestea:

16
Bucură-te, trâmbiţă cuvântătoare prin care Sfânta Treime a vorbit cu noi, cei păcătoşi!
Bucură-te, grai plin de dezmierdări pentru fiii dăruiţi ţie de Domnul!
Bucură-te, rază luminoasă a Duhului Sfânt, care ai luminat întâlnirile noastre cu Domnul!
Bucură-te, harpă dulce din care ne-a cântat Iisus cele mai frumoase cântece de iubire şi dor!
Bucură-te, pasăre frumos cântătoare a Cuvântului Duhului Sfânt, hrănitor de suflete!
Bucură-te, armonia de neuitat a celor mai alese cuvinte de mângâiere ale Domnului!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 9
O, maică iubitoare, roagă-te Mântuitorului nostru să întărească unirea, dragostea şi pacea frăţească
şi să reverse Harul Său peste noi; să ne păzească de reaua întâmplare, ca să ducem până la capăt lupta cea
bună; să ne dea Hrana cea Mântuitoare şi Mila Sa, ca în veci să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Cu dragoste şi cu lacrimi te chemăm pe tine, maică Virginia, să stai la cârma mântuirii noastre în luntrea
în care ne aflăm şi să ne scapi de la pierzare, precum Domnul odinioară pe ucenicii Săi, căci cu drag spunem aşa:
Bucură-te, nădejdea şi mijlocitoarea noastră către Dumnezeu!
Bucură-te, că ne-ai deschis cu iubire porţile Noului Ierusalim!
Bucură-te, că te rogi pentru întoarcerea la Domnul a celor rătăciţi şi căzuţi în ispite!
Bucură-te, că ne scapi de duhurile pierzătoare şi de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi!
Bucură-te, ancoră de scăpare în primejdiile care ne ameninţă!
Bucură-te, stingerea dezbinărilor şi izbăvitoarea sufletelor noastre!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 10
Maică Virginia, faţă de darurile cu care te-a încununat Domnul, cuvintele noastre sunt nevrednice,
dar ştim că şi în Ceruri porţi ale noastre nume şi te rogi şi ceri Domnului bunătăţi pentru noi. Pentru acestea cu
iubire, cu smerenie şi cu umilinţă te rugăm să cânţi împreună cu noi Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 10
Nu uităm, maică Virginia, de chinurile şi de suferinţele îndurate de tine pentru noi păcătoşii; nu uităm
bucuriile cu Domnul, trăite alături de tine. Pentru atâtea amintiri sfinte şi minuni neuitate nu încetăm a te lăuda:
Bucură-te, că ne-ai născut pentru Domnul în văpăile mistuitoare ale Duhului Sfânt!
Bucură-te, că pentru suferinţele cele pentru noi, nu vom fi niciodată vrednici să-ţi mulţumim!
Bucură-te, că ne-ai pregătit cel mai frumos loc în faţa Sfintei Treimi!
Bucură-te, că ne-ai hrănit cu mană de pe masa Raiului de Sus!
Bucură-te, că trecând prin flăcările Dumnezeieşti ne hrăneşti şi ne creşti pentru Domnul!
Bucură-te, maică milostivă, maică minunată, maică iubitoare!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 11
Cu lacrimi de pocăinţă te strigăm noi păcătoşii să ne păzeşti de cei care vor să ne smulgă de lângă
Binele cel din Cer. Săgetează-i pe cei răi şi vicleni cu focul izbăvitor de la Domnul, ca în veci cu tine şi cu
toţi Sfinţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Tu, care te-ai dovedit a fi mare între cei aleşi ai Lui Dumnezeu, făcându-te Domnul biserică Sfântului
Duh lucrător de mântuire, L-ai purtat în cortul tău pe Dumnezeu-Cuvântul, Cel întru Treime închinat.
Alături de Îngeri şi de toţi Sfinţii, bucurându-te de slava Lui Dumnezeu, primeşte de la noi aceste laude:
Bucură-te, icoană vie a vieţii celei plăcute Domnului Cel Preaiubit!
Bucură-te, cea care ai stat de vorbă cu Domnul, toată viaţa pe pământ!
Bucură-te, cort Dumnezeiesc în care S-a sălăşluit Iisus!
Bucură-te, floare nemuritoare sădită de Domnul în grădina Noului Ierusalim!
Bucură-te, cea care ai sorbit amarul pentru dragostea fiilor tăi duhovniceşti!
Bucură-te, cea care ne aştepţi cu dragoste în Edenul Fericirii!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 12
Cu putere de Sus te-a înzestrat Domnul să arzi duhurile înşelăciunii, să risipeşti suferinţele trupeşti
şi sufleteşti şi înveşmântată în haina nestricăcioasă reverşi turmei tale hrană şi binecuvântări din izvorul de
viaţă nestricăcioasă al Sfintei Treimi. Mulţumindu-I Domnului pentru toate Îi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

17
Icos 12
Prin tine Îi aducem Domnului mulţumiri şi slavă din inimi curate. Roagă-te Domnului împreună cu
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii şi Îngerii să ne dăruiască iertare, milă şi răspuns bun
la apropiata venire a Sa. Cu recunoştinţă chemăm numele tău şi îţi spunem acestea:
Bucură-te, cea care cu trupul te-ai făcut casă Duhului Sfânt!
Bucură-te, că prin tine aşteptăm să dobândim fericirea lângă Preadulcele Iisus!
Bucură-te, că te bucuri de dragostea Îngerilor şi de frumuseţile cereşti!
Bucură-te, că Domnul ţi-a dăruit aleasă haină de nuntă!
Bucură-te, cea învăluită în frumuseţe cerească!
Bucură-te, dragoste desăvârşită şi milă nemărginită!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!
Condac 13(de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, preablândă, preamiloasă maică, pururea rugătoare pentru noi, ascultă rugăciunile şi vezi lacrimile
noastre şi du-le Domnului şi-I cere pentru noi iertare, milă şi ajutor, ca să lucrăm cu dragoste învăţăturile
sfinte pe care ni le-ai lăsat şi cu care şi astăzi ne hrăneşti. Ajută-ne să intrăm fericiţi în Noul Ierusalim,
făgăduit nouă de Domnul, pentru care cu umilinţă şi cu smerenie îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfânta Mare Proorociţă Virginia


O, preamilostivă şi multîndurătoare maică, te rugăm alină suferinţele şi durerile noastre, apără-ne de
ispitele vrăjmaşului şi de atacurile lui asupra noastră. Vin vremuri grele! Roagă-te neîncetat pentru noi ca
Domnul să reverse peste noi milă unul pentru altul, iubire şi multă credinţă, ca să fim vii întru El şi El să fie
viu întru noi. Aşteptăm izbânda mântuirii şi ne temem, fiindcă suntem atât de vinovaţi Cerului. Dă-ne iubire în
inimi, să creştem în virtuţi mântuitoare, în smerenie şi în umilinţă. Aminteşte-ţi de cei slabi, de cei ispitiţi, de
cei rătăciţi şi căzuţi de la pieptul Domnului, de cei bolnavi, de cei împovăraţi şi roagă-L pe Domnul pentru ajutor,
că nici un păcat nu poate depăşi mila şi bunătatea Sa. Cere la Tatăl, cu lacrimi, mântuirea noastră şi a neamului
nostru, ca împreună cu Sfânta Fecioară, cu tine şi cu toţi Sfinţii să cântăm laude şi osanale Preasfintei Treimi.
Amin!

Acatistul Sfântului Mucenic Elefterie


15 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi te
cinstim, Sfinte Mucenic Elefterie, şi te rugăm, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea
ta, eliberează-i din toate nevoile şi neîncetat roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-
te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Icos 1
Frumuseţea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, Sfinte Mucenic Elefterie, fiind tu mare
apărător al Bisericii Lui Iisus Hristos şi al adevărurilor credinţei, după cuviinţă te lăudăm, zicând:
Bucură-te, păstor neînfricat al turmei Lui Hristos!
Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt!
Bucură-te, luminător nespus al dreptei credinţe!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime Slăvit!
Bucură-te, putere şi întărire a creştinilor!
Bucură-te, chip al adevăratei preoţii!
Bucură-te, alăută cerească!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 2
Sfinte Elefterie, am auzit de chinurile pe care le-ai îndurat mărturisindu-L pe Hristos în lume şi ne
minunăm de tăria pe care ai arătat-o întru ele. Dar cunoscând că aşa ţi-a fost dat ţie de Sus se cuvine să-I
cântăm Lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
18
Icos 2
Auzind împăratul Adrian de minunile pe care tu le făceai, şi că multe oi adunai în staulul Lui Hristos,
voind să te întoarcă de la dreapta credinţă, a poruncit să fii adus în faţa lui. Tu neînfricat l-ai întâmpinat,
mărturisind cu credinţă pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul Cel Nemuritor şi Stăpân a toate. Mâniindu-se
de purtarea ta, el te-a dat pradă multor chinuri, pentru care cu smerenie îţi cântăm:
Bucură-te, că ai fost întins pe un pat de aramă înroşit în foc!
Bucură-te, că apoi ai fost aşezat pe un grătar încins!
Bucură-te, că într-un vas fierbinte ai fost aruncat!
Bucură-te, că în chinurile tale, într-una te rugai Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te, că ai primit dar de nevătămare şi din toate aceste nevoinţe teafăr ai ieşit!
Bucură-te, trup sfinţit în chinurile muceniciei, plăcut Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 3
I-ai adus Domnului Iisus Hristos turme de credincioşi, Părinte, ca un păstor plin de zel. Maica
ta văzând trupul tău, sfinţit întru mucenicie, căzut la pământ şi voind a-l săruta, de sabia călăului a fost
ucisă. Acum cântarea fiului alături de cea a maicii sale se înalţă întru miros de bună mireasmă
duhovnicească către Tronul Slavei, întru plăcuta rostire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Arhanghelii cu Îngerii se minunează, Sfinte, de marea ta credinţă. Apostolii cu Proorocii văd
pecetea apostoliei lor în tine şi în maica ta sfântă, Antimea. Creştinii cu nădejde spre tine glăsuiesc:
Bucură-te, că fiind pus într-un cazan cu fierbinte amestecătură, focul ai stins!
Bucură-te, că fiind legat de un car şi tras de cai sălbatici, de Îngeri ai fost slobozit!
Bucură-te, că pe eparhul Coremon, pentru Hristos l-ai câştigat!
Bucură-te, că purtat de Duhul Sfânt ai scăpat nevătamat din chinuri şi în munţi te-ai sălăşluit!
Bucură-te, că pe fiarele sălbatice cu Dumnezeieşti cuvinte le-ai adus la ascultare!
Bucură-te, cel ce i-ai supus pe demoni şi minuni de tămăduiri faci!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 4
Ai înfruntat eresul prin cuvintele tale, Sfinte Elefterie! Cu pătimirea ta şi cu Puterea Celui de
Sus l-ai pus sub picioarele tale pe urzitorul minciunii şi ai ridicat împotriva lui semne de biruinţă
pentru noi, cădem la a ta mijlocire şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Sfinte Mucenic Elefterie, ai învăţat dreapta credinţă, fiind nouă tuturor pilduitor în toate, iar
poveţile tale urmându-le, ne faci să dobândim binefacerile tale, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne faci părtaşi ai Harului Dumnezeiesc!
Bucură-te, eliberarea noastră din cursele viclene!
Bucură-te, tămăduitor al rănilor trupeşti şi sufleteşti!
Bucură-te, necurmată rugăciune către Dumnezeu!
Bucură-te, aducător de pace şi de linişte în căminurile bântuite de duhurile rele!
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi izbăvirea celor robiţi!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 5
Sfinte Mucenic Elefterie ajută-ne cu rugăciunile tale pe noi, cei care te cinstim cu credintă, şi
cu dragoste săvârşim pomenirea ta, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 5
Cu adevărat locuieşti în Lumina Neînserată, făcându-te lumină mai strălucitoare decât soarele.
Cei care se apropie acum cu rugăciunea de tine, se simt ei înşişi luminaţi şi cu evlavie îţi spun aşa:
Bucură-te, propovăduitor al Sfintei Treimi!
Bucură-te, trâmbiţă a Adevărului şi locaş al Duhului Sfânt!
Bucură-te, smerenie preaînaltă în trup mucenicit!
Bucură-te, podoaba Cerului şi lauda Iliricului!

19
Bucură-te, izvor de sfinţenie, că nu te-au înspăimântat fiarele sălbatice!
Bucură-te, că în toată viaţa numai frumuseţea Lui Dumnezeu o căutai!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 6
Din lumina pătimirii tale ai înflorit ca un pom frumos, podoaba mucenicilor, şi te arăţi nouă
floare a Raiului, trimiţând pe pământ bună mireasmă Dumnezeiască. Celui Preaînalt şi Minunat între
Sfinţii Lui, cu evlavie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Făcându-te glas al Lui Dumnezeu pentru a răpi din gura vrăjmaşului pe credincioşii cei cu
cuget isteţ, i-ai arătat pe aceştia moştenitori ai Darului Celui de Sus. Iar ei, întru izbăvire, îţi spun
acestea:
Bucură-te, scuturător al lanţurilor satanei şi surpător al eresurilor!
Bucură-te, îndrumătorule spre cele de Sus!
Bucură-te, vas al luminii şi învăţător al înfrânării!
Bucură-te, punte spre Ierusalimul Ceresc!
Bucură-te, stea a vieţii duhovniceşti!
Bucură-te, pierzător al demonilor şi pârghie a izbăvirii!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 7
Minune Dumnezeiască te-ai arătat celor ce aleargă la Biserica ta, Fericite! De felurite întristări
şi asupriri i-ai scăpat pe cei care rugăciuni ţi-au înălţat şi cu bucurie I-au cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Ca cel care ai îndrăzneală către Domnul Iisus Hristos şi păzeşti turma Lui de duşmanii văzuţi şi
nevăzuţi, Sfinte Elefterie, nu te întorci de la cei care scapă sub acoperământul sfinţeniei tale. Te rugăm
dă-ne o mână de ajutor şi nouă, celor învăluiţi de păcate.
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie, Ierarhul Domnului!
Bucură-te, faţă prealuminoasă a sfinţeniei, floare aleasă a ogorului duhovnicesc!
Bucură-te, doctorul sufletelor păcătoase şi al trupurilor slăbănogite!
Bucură-te, Preabunule cârmuitor care risipeşti furtunile!
Bucură-te, slujitor ale al Bunului Dumnezeu!
Bucură-te, că pe cei care ţi se roagă îi bucuri cu cele de Sus!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 8
Văzând viaţa ta cea sfântă, Prealăudate, cu adevărat te-ai răstignit lumii şi ca aurul curăţit prin
foc aşa te-ai curăţit şi tu prin chinurile pătimirilor tale, şi întru desăvârşită sfinţenie I-ai cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfinte Mucenic Elefterie, cu rugăciunile tale îi izbăveşti pe oameni de împresurările demonilor,
îi scapi pe toţi de asuprirea cea amară, şi-i adăpi din izvorul bucuriei, ca mulţumind să-ţi cânte ţie:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie că eşti îndreptarea celor rătăciţi!
Bucură-te, Preafericite, slujitor al Harului!
Bucură-te, izbăvitorul celor întristaţi!
Bucură-te, că legi gura celor care uneltesc rele!
Bucură-te, că dai putere celor osteniţi!
Bucură-te, că îneci duhurile viclene în marea cea de foc!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 9
Cu ce cuvinte te vom lăuda, Preasfinte? Ce cântare îţi vom cânta? Cu ce cununi te vom
încununa? Ne cutremurăm de pătimirile tale! Ne minunăm de vorbirea ta cu fiarele sălbatice! Puterea

20
Celui Preaînalt, cea vădită lumii prin tine, noi toţi să o slăvim şi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Cu sângele tău, curs pentru dragostea Lui Hristos, spală şi întinăciunea păca telor noastre, şi cu
minunile tale schimbă cugetele celor cu răutate, care pândesc sufletele noastre! Cu smerenie să spunem:
Bucură-te, mărgăritarul Domnului, pământ roditor de dreptate!
Bucură-te, de Dumnezeu înţelepţit povăţuitor al poporului!
Bucură-te, al săracilor miluitor şi al văduvelor sprijinitor!
Bucură-te, că alungi nelegiuirea şi eşti strajă împotriva relelor uneltiri!
Bucură-te, mare apărător al celor care cheamă numele tău într-ajutor!
Bucură-te, rază de bucurie, lumină a sfintei măriri!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 10
Numele tău este pentru noi mângâiere, Sfinte Elefterie, iar aflarea de bunătăţi întru pomenirea lui ne
îndeamnă a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Neavând noi pocăinţă deplină pentru păcatele noastre, cădem cu tine la milostivirea Domnului şi te
rugăm să ne întăreşti cu rugăciunile tale în dragostea către Ziditorul nostru; cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te, muntele de biruinţă al credinţei în Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te, pavăză prea tare şi suliţă a Puterii Celui de Sus!
Bucură-te, zid de scăpare şi turn de ocrotire!
Bucură-te, Mucenice, mult folositorule, ajutător neobosit!
Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici!
Bucură-te, scară conducătoare spre Cer a celor smeriţi!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 11
Sfinte, tu eşti păstor al turmei Lui Iisus Hristos, pe care ducând-o la păşunea duhovnicească, o adăpi din
izvorul Raiului, ca pururea să-L laude pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Ca un luceafar ai strălucit în ţinutul Iliricului! Ai gonit întunericul înşelăciunii, ai săvârşit tămăduiri şi
prin tine Dumnezeu S-a Preamărit; pentru acestea auzi de la noi acum:
Bucură-te, prin care Biserica s-a întărit şi capiştile idoleşti s-au prăbuşit!
Bucură-te, că pe Hristos L-ai mărturisit cu preţul vieţii!
Bucură-te, că vezi pururea faţa Lui Dumnezeu!
Bucură-te, strajă neadormită a tuturor creştinilor!
Bucură-te, cel ce vrăjile le-ai spulberat!
Bucură-te, că vrei să ne fericeşti şi pe noi, cu fericirea ta!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş
binecuvântat!
Condac 12
Ai fost propovăduitor al dreptei credinţe, lucrător cu dar deplin în via Domnului Iisus Hristos şi slugă
bună şi credincioasă te-ai mărturisit pe tine. Chemat acum la dreapta Părintelui Ceresc, ajută-ne ca împreună să-
L slăvim pe Dumnezeu cum se cuvine, şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Sfinte şi Fericite Elefterie, veselindu-te în Ceruri, cânţi acum Lui Dumnezeu cântarea cea întreit sfântă.
Roagă-L să se milostivească pentru cei care te cinstesc pe tine asfel:
Bucură-te, locuitor al Cerului şi luminător al celor de pe pământ!
Bucură-te, văzător al Slavei Cereşti şi fierbinte mijlocitor către Dumnezeu!
Bucură-te, izvor de măngâiere şi sprijinitor al celor împovăraţi!
Bucură-te, liniştirea sufletelor bântuite de duhurile rele!
Bucură-te, mustrător al bogaţilor nemiloşi şi sporitorul muncii cinstite!
Bucură-te, Tămăduitorul rănilor sufleteşti şi trupeşti!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

21
Preasfinte Mucenic Elefterie, primeşte de la noi aceste laude pe care din tot sufletul ţi le aducem şi
căzând la tine cu umilinţă, nădăjduim să te rogi Lui Dumnezeu pentru sporirea noastră duhovnicească şi
pentru mântuirea sufletelor noastre, ca alături de cei de Sus să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Prooroc Daniel


17 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Vas ales al Lui Dumnezeu, şi sfeşnic al Luminii celei neapropiate te-ai arătat
lumii, Sfinte Prooroc Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare.
Pentru acesta, ca pe un iconom al tainelor Dumnezeieşti şi vas al Duhului Sfânt te cinstim pe tine, cântând:
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Icos 1
Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon,
împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul Lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta.
Prin minunata judecată, pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, ai izbăvit-o de la moarte din mâinile
judecătorilor nedrepţi şi desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, stâlp al fecioriei şi al întregii înţelepciuni!
Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească!
Bucură-te, flacără a Duhului, ce arzi pe slujitorii patimilor!
Bucură-te, arc întins de dreapta Lui Dumnezeu!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce îşi pun nădejdea în Domnul!
Bucură-te, cumpănă a dreptăţii Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 2
Frumos la chip şi plin de înţelepciune, cunoscător a toată ştiinţa, cu adâncă putere de pătrundere şi
plin de râvnă, ai fost ales să slujesti în palatul regelui Babilonului, împreună cu cei trei tineri Anania,
Azaria şi Misail. Iar tu, ca şi aceştia, păzindu-ţi curăţia vieţii şi a credinţei slujeai din toată inima Lui
Dumnezeu, Căruia Îi aduceai neîncetată cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Frumuseţea izvorâtă din dragostea de Dumnezeu a strălucit pe faţa ta şi a celor trei tineri, Sfinte
Prooroc Daniel, când cu postul de suflet hrănitor aţi covârşit pe tinerii ce mâncau la masa regelui. Că după
zece zile arătând mai frumoşi şi mai graşi la trup decât aceştia, căpetenia famenilor v-a îngăduit să vă păziţi
în legea cea binecuvântată:
Bucură-te, floare a postirii şi a rugăciunii curate!
Bucură-te, vitejească lepădare de sine pentru slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că alegând calea cea strâmtă, te-ai îmbrăcat cu putere de Sus!
Bucură-te, biruinţă asupra poftei şi a întinăciunii!
Bucură-te, desfătare de duhovnicească hrană, că ai împlinit Voia Domnului!
Bucură-te, tărie a credinţei şi a nădejdii celei după Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!

Condac 3

22
Binecuvântarea Lui Dumnezeu s-a revărsat asupra ta şi a celor trei tineri, că El v-a dat ştiinţă şi
pricepere în orice scriere, precum şi belşug de înţelepciune, iar tu, Sfinte Prooroc Daniel, puteai tâlcui
vedeniile şi visele în lumina Duhului Sfânt, întru Care îngereşte cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Regele n-a aflat pe nimeni mai înţelept decât pe voi: Daniel, Anania, Azaria şi Misail. În toate
întrebările asupra cărora el cerea dezlegare, când era vorba de înţelepciune şi pricepere, vă găsea de zece
ori mai isteţi decât magii şi prezicătorii din tot regatul:
Bucură-te, cuget îngrădit cu puterea Duhului, pajişte înflorită a înţelepciunii!
Bucură-te, adânc al smereniei, şi vistierie Dumnezeiască!
Bucură-te, izvor de Har pururea curgător, şi înălţime a cunoştintei de Dumnezeu!
Bucură-te, că ai covârşit înţelepciunea omenească şi ai ruşinat falsa înţelepciune vrăjitorească!
Bucură-te, pârghie a înţelepciunii ce surpi rătăcirea, prin cuvântul deopotrivă strălucitor!
Bucură-te, grabnic ajutor spre îndreptarea vieţilor, şi călăuză duhovnicească în labirintul patimilor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 4
Un vis a tulburat duhul regelui Nabucodonsor, încât a poruncit să se piardă toţi înţelepţii, de nu îi
vor spune visul împreună cu tâlcuirea lui. Ca nişte peşti fără de glas au rămas toţi tâlcuitorii păgâni, numai
tu, Sfinte Prooroc Daniel, ai cerut cu îndrăzneală vreme să descoperi taina. Dând de ştire prietenilor tăi
Anania, Azaria şi Misail, aţi rugat fierbinte milostivirea Lui Dumnezeu şi împreună aţi cântat: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Atunci, Sfinte, ţi s-a descoperit taina într-o vedenie de noapte şi L-ai binecuvântat pe Cel
Atotputernic. Munte înţelegător ai văzut-O pe Preacurata, Pururea Fecioară, din care S-a tăiat, nu de mână,
Piatra din capul unghiului, Hristos Dumnezeu. Piatra a zdrobit chipul cu capul de aur, pieptul şi braţele de
argint, pântecele şi coapsele de aramă, picioarele o parte de fier şi alta de lut, chip al înşelăciunii ascunse în
curgerea vremii. Piatra ce S-a făcut munte înalt şi a umplut pământul, ai arătat-o lămurit drept Venirea
Împărăţiei Lui Dumnezeu:
Bucură-te, vestitor al Întrupării Lui Hristos!
Bucură-te, ca ai însemnat mai dinainte Naşterea Lui Dumnezeu din Fecioara Preacurată!
Bucură-te, zugrav prin cuvânt al Dumnezeieştilor taine!
Bucură-te, far ce descoperi gândurile inimii, şi piatră a cunoştinţei de Dumnezeu!
Bucură-te, povăţuitorule în cele de taină, şi al Duhului condei ce scrie iscusit!
Bucură-te, frumuseţe a dreptei cinstiri de Dumnezeu, fiu şi moştenitor al Împărăţiei!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 5
Căzând cu faţa la pământ, împăratul s-a închinat înaintea ta, Sfinte Prooroc Daniel, şi a mărturisit
că Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul regilor, Descoperitorul tainelor, Cel Căruia se
cuvine a cânta întreit sfânta cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Chipului de aur, făcut mai apoi de rege, nu te-ai închinat nici tu, nici cei trei tineri care, pârâţi fiind,
au fost aruncaţi în foc pentru mărturisirea dreptei credinţe. Dar văpaia în rouă s-a prefăcut prin venirea
Celui asemeni Fiului Lui Dumnezeu, de a Cărui vedere te-ai bucurat cu duhul, slăvindu-L şi
binecuvântăndu-L:
Bucură-te, mărturisitorule preacinstit, şi îndreptător al credinţei!
Bucură-te, pahar al înţelepciunii şi dragostei de Dumnezeu, din care dăruieşti celor însetaţi!
Bucură-te, rug aprins de Harul Dumnezeiesc, care ne călăuzeşti la limanul pocăinţei!
Bucură-te, că venirea Lui Hristos a stins văpaia păcatului cu roua veşniciei!
Bucură-te, cârmaci iscusit al puterilor sufletului, ce risipeşti slava deşartă a lumii!
Bucură-te, rugătorule pentru izbăvirea din cuptorul ispitelor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!

23
Condac 6
Sfinte Daniel, i-ai proorocit lui Nabucodonsor alungarea dintre oameni, locuirea între fiarele
câmpului şi asemănarea cu ele vreme de şapte ani până va cunoaşte că Cel Preaînalt are stăpânirea asupra
împărăţiilor. Regele n-a ascultat şi nu şi-a răscumpărat păcatele prin fapte de dreptate şi milostenie şi
proorocia s-a împlinit întocmai. După acest răstimp mintea i-a revenit şi a suit iarăşi la ocârmuire, aducând
Domnului binecuvântare, laudă şi preamărire, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Regele Baltazar a necinstit sfintele vase luate din templul Ierusalimului şi a preamărit idolii. Atunci
i s-au arătat degetele unei mâini de om, care scria în fata sfeşnicului, pe peretele palatului. Tulburat cu
duhul, şi cum nici unul din înţelepţii săi nu putea citi scrisul, nici să-i facă cunoscut înţelesul, te-a întrebat
pe tine, Sfinte Daniel. Tu i-ai proorocit grabnicul sfârşit al lui şi al regatului, pentru trufia inimii, măcar că
ştia cele săvârşite de Dumnezeu cu tatăl său Nabucodonsor:
Bucură-te, certarea celor care se încred cu trufie în propriile lor puteri!
Bucură-te, bunule şi smeritule ascultător de Dumnezeu!
Bucură-te, ploaie tămăduitoare a rugăciunii curate, că ţi-ai făcut mintea casă a nepătimirii!
Bucură-te, ridicare a privirii la Cer, cu darul Domnului!
Bucură-te, chemare spre dreptate şi milostivire, binecuvântare a îndelungii răbdări Dumnezeieşti!
Bucură-te, sabie în mâna Cuvântului Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 7
În vremea lui Darius mezul, la sfatul dregătorilor pizmaşi, nebună poruncă s-a dat, ca oricine s-ar
ruga vreme de treizeci de zile altui dumnezeu sau om în afară de rege să fie aruncat în groapa cu lei. Dar tu,
Sfinte Prooroc, în faţa ferestrei deschise înspre Ierusalim, în fiecare zi îngenuncheai de trei ori, te rugai şi
laudai pe Dumnezeu, ca şi mai înainte, neîncetat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Găsind bun prilej, dregătorii l-au silit pe Darius, care nu voia să te piardă pe tine, Sfinte, să te
arunce în groapa cu lei, pe care însuşi regele a pecetluit-o, nădăjduind că Dumnezeul Căruia i Te închinai şi
Îi slujeai, te va scăpa. Dimineaţa regele a alergat la groapă şi te-a găsit nevătămat, că Îngerul Domnului
astupase gurile leilor. Atunci regele, bucurându-se, a mărturisit în scris la toate popoarele Atotputernicia şi
Veşnica Slavă a Dumnezeului Cel Viu, în Cer şi pe Pământ:
Bucură-te, inimă făcută altar, jertfă curată Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că prin întreita îngenunchere arătai dreapta slăvire a Sfintei Treimi!
Bucură-te, izbăvire din groapa păcatelor, că astupi gurile vrăjmaşilor nevăzuţi, care vor să ne sfâşie!
Bucură-te, cetate întărită a Duhului, sfinţită de iubirea Dumnezeiască!
Bucură-te, neîncetată pomenire a Lui Dumnezeu, bună vestire a slavei Sale!
Bucură-te, râu de tămăduiri minunate!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 8
Sfinte Prooroc Daniel, înfricoşată vedenie s-a arătat ţie în Babilon, despre împărăţiile ce aveau să
fie, închipuite prin fiare, apoi despre antiHrist, despre sfârşitul veacului şi Înfricoşata Judecată. Aşa te-ai
învrednicit a privi pe Cel vechi de zile şezând pe Scaunul măririi, în haine albe ca zăpada, părul capului
curat ca lâna, tronul Său flăcări de foc, roţile Lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea din El, mii de
mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Judecătorul S-a aşezat, Cărţile au fost deschise, iar fiara cu hulitoare gură, căreia i se dăduse putere
să-i asuprească pe Sfinţii Lui Dumnezeu, voind să schimbe sfintele sărbători şi porunci, a fost omorâtă şi
trupul ei dat focului. Şi iată pe norii Cerului venea Cineva ca Fiul Omului, Căruia Tatăl I-a dat Stăpânirea,
Slava şi Împărăţia în vecii vecilor.
Bucură-te, comoară a treziei duhovniceşti, înaintevedere a celor de taină!
Bucură-te, că ne arăţi teama de Dumnezeu, ca pe începutul înţelepciunii!
Bucură-te, că sfârşitul ei e dragostea şi pătimirea pentru El!
Bucură-te, că ai băut din apa vie a cunoştinţei de Dumnezeu!
Bucură-te, oglindă curată a Duhului, că ai cunoscut că Tatăl şi Fiul Una sunt!

24
Bucură-te, ajutătorule în războiul nevăzut, trâmbiţă a Iubirii Sfintei Treimi!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 9
Sfântul Arhanghel Gavriil ţi-a tâlcuit alte două înfricoşate vedenii despre tainele mântuirii şi mânia
Lui Dumnezeu ce va să fie. Ţi s-au descoperit, Sfinte, venirea Domnului Iisus Hristos şi Patimile Celui fără
de vină, pecetluirea proorociei şi plinirea Legii, dărâmarea Templului şi darurile mai presus de cuget ale
Harului, venirea lui antiHrist în vremea covârşirii păcatelor, despre călcarea celor sfinte şi adevărate şi
războiul ce îl va face Sfinţilor, cum în vreme de pace va doborî mulţi aleşi şi va fi nimicit nu de mână
omenească. Pentru acestea, cu frică şi cutremur ne închinăm Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 9
Însuşi Cel ce avea înfăţişarea Fiului Omului ţi-a dat tărie spre a îndura strălucirea slavei Lui. El ţi-a
descoperit, cum celui batjocoritor de cele sfinte i se va da putere să pună urâciunea pustiirii în locul Jertfei
celei de fiecare zi, prigonind, ucigând sau înşelând pe mulţi dintre cei aleşi, ca să se lămurească, să se
curăţească şi să se albească până la sfârşitul vremii. Apoi va veni cumplitu-i sfârşit, când se va arăta Marele
Voievod Mihail şi va fi mare strâmtorare, dar poporul dreptcredincios va fi mântuit. Iar cei ce dorm în
ţărâna pământului vor învia, unii la viaţa veşnică, alţii spre ocara şi suferinţa veşnică. Şi cei înţelepţi vor
lumina ca strălucirea Cerului, iar cei care vor fi călăuzit pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii
vecilor:
Bucură-te, că înţelegem gândul trufaş ca pe chipul urâciunii pustiirii!
Bucură-te, stăruinţă în post şi în rugăciune, pentru milostivirea Domnului!
Bucură-te, tămăduire şi mângâiere ce vin din suferinţa pentru Hristos!
Bucură-te, purtare a Crucii şi urmare a Lui Hristos!
Bucură-te, noian de lacrimi şi închinare, ce alungi cugetul făţarnic!
Bucură-te, că Darul cel mai de preţ, ce ţine lumea, e Sfânta Jertfă a Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 10
Pe idolul Bel, căruia babilonienii îi aduceau jertfă, l-ai surpat vădind înşelăciunea preoţilor păgâni.
Că presărând cenuşă, ai arătat urmele paşilor lor în templul pecetluit de rege şi s-au aflat uşile ascunse prin
care preoţii intrau şi mâncau cele de pe masă. Atunci regele Cirus a cunoscut că Bel nu este viu, ci lut şi
aramă şi s-a minunat de înţelepciunea ta, izvorâtă de la Cel Căruia pururi Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Dar şi pe un balaur socotit dumnezeu l-ai omorât fără sabie şi toiag, aruncându-i în gură cocoloaşe
din răşină, seu şi păr, fierte la un loc. Prin aceasta ai arătat tuturor că, deşi mare şi înfricoşat, era doar o
zidire stricăcioasă, căreia nu i se cuvine închinare:
Bucură-te, Cel ce ai cunoaşterea de Sus, pecete a trezviei duhovniceşti!
Bucură-te, că ne presari în suflet cenuşa pocăinţei, ca să vedem în ea urmele furilor nevăzuţi!
Bucură-te, că ne descoperi pe cei ce mănâncă rodul ostenelilor noastre!
Bucură-te, că ne arăţi rănile noastre ascunse, ca să alergăm la Hristos cu credinţa spre tămăduire!
Bucură-te, intrare în Veşnicie pe poarta smereniei, că ne înveţi cele duhovniceşti şi ne mijloceşti iertare!
Bucură-te, inimă în rugăciune, fereastră spre Lumina Dumnezeiască!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 11
Mâhnindu-se de pierderea preoţilor lui Bel şi a balaurului, babilonienii l-au silit pe rege, cu
îngrozire de moarte, să te dea lor. Şi te-au aruncat într-o groapă cu şapte lei flămânzi şi ai stat acolo şapte
zile. Iar Îngerul Domnului l-a luat pe proorocul Avacum de creştet şi l-a dus în Babilon întru repeziciunea
duhului său. şi a strigat Avacum: Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ţi-a trimis-o ţie Dumnezeu! Iar tu ai
binecuvântat pe Cel ce nu părăseşte şi nu uită pe cei ce-L caută, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Te-ai sculat şi ai mâncat, iar Îngerul Domnului l-a dus pe Avacum înapoi în Iudeea. Iar a şaptea zi, a
venit regele să te plângă şi văzându-te sezând, a strigat: Mare eşti, Doamne, Dumnezeul lui Daniel! Şi nu este
altul afară de Tine! şi te-a scos din groapă, iar pe cei ce voiseră să te piardă i-a aruncat într-însa şi i-au
mâncat leii înaintea lui:
Bucură-te, strălucirea proorocilor, cel slujit de Sfinţii Îngeri!
Bucură-te, miel al Lui Hristos, biruitorul morţii!
25
Bucură-te, dragoste care nu caută ale sale, scut al credinţei neclintite!
Bucură-te, laudă şi mulţumire pentru binefacerile Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ne înveţi să împărăţim cu mintea peste leii patimilor!
Bucură-te, făclie a Duhului ce veseleşti sufletele credincioşilor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 12
Împreună cu Anania, Azaria şi Misail ai ajuns la adânci bătrâneţi, întru care aţi pătimit tăierea
capetelor de la rău-credinciosul împărat Atic. Când a fost să-i taie capul lui Anania, a întins Azaria haina sa
şi l-a primit. Asemenea şi pe al lui Azaria l-a primit Misail, iar pe al lui Misail l-ai primit tu, Sfinte Prooroc
Daniel, iar în urmă ţi-au tăiat şi ţie capul şi aţi cântat cu Îngereştile Cete: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
După ce v-au tăiat capetele, ele s-au lipit de trup şi Îngerul Domnului v-a luat trupurile şi le-a dus în
muntele Gheval, punându-le sub piatră. Iar după Învierea Domnului ai înviat împreună cu cei trei tineri şi v-
aţi arătat multora. Apoi iarăşi aţi adormit, urcând la cereştile lăcaşuri gătite vouă de Tatăl:
Bucură-te, mustrare a necredinţei şi îndrăzneală mucenicească!
Bucură-te, mărturisitorule al Învierii Lui Hristos, că ai stricat mrejele păcatului!
Bucură-te, vas ales ce reverşi în lume mireasma Mirelui Hristos!
Bucură-te, pildă a pătimitorilor de bunăvoie pentru dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, inimă care odihneşti dragostea Tatălui către Fiul Său!
Bucură-te, nume de închinare, vrednic de pomenire, al Raiului locuitor şi al lumii îndreptător!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de
Sus!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Prooroc Daniel, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, să ne dăruiască lacrimi de pocăinţă şi
slobozire din robia patimilor, ca să cunoaştem dragostea şi libertatea date de Hristos. Apleacă-te spre
neputinţele noastre şi fii pentru noi mijlocitor şi îndreptător, aşa încât trecând marea acestei vieţi să se
întipărească pe faţa noastră Chipul Fiului Unul-născut al Lui Dumnezeu cu a Lui strălucire şi frumuseţe. Iar
atunci, Sfinte, să găsim milostivire la Înfricoşata Judecată, să ne împărtăşim de viaţa veşnică şi să ne
bucurăm împreună cu Îngerii, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest


18 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Pe Ierarhul şi Mucenicul Lui Hristos, pe marele Modest, veniţi să-l lăudăm cu
Dumnezeieşti cântări, că fiind plin de dragoste de Dumnezeu şi de toată făptura Lui, s-a făcut plin de darul
tămăduirii a toată boala dobitoacelor necuvântătoare. Fiind nouă oamenilor mare ajutor în scârbe şi în
nevoile noastre, cu smerită mulţumire îi cântăm: Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea
noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Icos 1
Din părinţi binecredincioşi a fost născut şi a fost dăruit lor de Dumnezeu la bătrâneţe prin
rugăciune. Acest lucru minunat ne îndemnă pe noi credincioşii a lăuda pe Dumnezeul minunilor, iar către
tine, Sfinte Modest, a zice unele ca acestea:
Bucură-te, rod câştigat prin rugăciune, dăruit de Dumnezeu!
Bucură-te, că de naşterea ta s-au veselit tatăl tău Eusebie şi maica ta Teodula!
Bucură-te, odrăslire creştină în cetatea Sevastiei şi a bunilor tăi părinţi bucurie!
Bucură-te, fiu de părinţi credincioşi, care cu Mucenicii s-au numărat!

26
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu a fi păstor oilor Sale!
Bucură-te, cel sfinţit mai înainte de naştere, că te-ai făcut locaş al Duhului Sfânt!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 2
Numai câteva luni aveai, când tatăl tău a fost pârât că este creştin. Maximiam, împăratul roman şi
pâgân de atunci, a poruncit îndată să fie legat şi aruncat în temniţă. Şi aşa părintele tău a început la
bătrâneţe a pătimi pentru Hristos, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Umplându-se de râvnă iubitoare de Hristos, mama ta n-a vrut să rămână despărţită de nevoinţa tatălui
tău. Cu tine în braţe a mers la dânsul în închisoare, unde a fost oprită şi ea. Acolo împreună rugându-se şi-au
dat sufletul în mâinile Lui Dumnezeu, iar tu, Sfinte Modest, ai fost găsit viu de paznicii închisorii, lângă
trupurile reci ale părinţilor Mucenici, gângurind nevinovat şi lipsit de ajutorul părintesc, de la 5 luni.
Bucură-te, cel plin de dorul Duhului, că ai fost păstrat viu ca să-I slujeşti Domnului!
Bucură-te, fiu de neam blagoslovit, că ai fost ales a fi plăcut Domnului!
Bucură-te, că din faşă ai urmat Lui Hristos şi de mic ai luat Crucea Lui!
Bucură-te, că odată cu viaţa ai început a patimi pentru Domnul!
Bucură-te, că pentru Numele Lui Hristos n-ai avut când striga numele părinţilor tăi!
Bucură-te, că pentru Hristos n-ai avut vreme de a-i cunoaşte pe ei!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 3
Auzind împăratul de moartea părintilor tăi, şi văzându-te prunc frumos, te-a dat spre creştere unui
sfetnic împărătesc, cu gândul să te facă slujitor idolesc. Ajuns la vârsta de 12 ani ai aflat de moartea
părinţilor tăi creştini, şi de la un creştin ai aflat ce este creştinismul. Aşa ai urât păgânătatea şi ai iubit
creştinătatea şi I-ai cântat Dumnezeului Cel Adevărat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Ai început a te gândi cum să ieşi dintre pâgâni şi aflând prilej bun, ai fugit la mormântul părinţilor
tăi. Cu lacrimi te-ai rugat lor să te scoată, cu rugăciunile lor cele către Dumnezeu, din adunarea
necredincioşilor învrednicindu-te luminării cu Sfântul Botez. Fericim buna înţelegere şi râvna ta cea din
tânără vârstă şi lăudăm pe Dumnezeu, Cel care ţi le-a dăruit, iar ţie îţi grăim aşa:
Bucură-te, înţelepţitule de Dumnezeu, că ai cunoscut pe Făcătorul tău!
Bucură-te, că de închinarea la idoli ai fugit şi închinarea cea adevărată ai iubit!
Bucură-te, că la părinţii tăi Mucenici ai alergat cu rugăciune!
Bucură-te, că ei de închinăciunea idolească te-au scăpat!
Bucură-te, că te-ai făcut vas curat, plin de darul Duhului!
Bucură-te, înţeleptule, iubitor de lumină, că ai ales calea cea mai bună!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 4
Când ai ieşit din curtea împărătească nu te-ai întors înapoi, că din purtarea de grijă a Lui
Dumnezeu, te-ai întâlnit cu un creştin argintar, care aflând dorinţa ta, te-a dus la Arhiereul din Atena, să te
înveţe credinţa creştină. Te-ai luminat primind Sfântul Botez şi cu mare bucurie ai cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Sfinte Modest, când ai primit Sfântul Botez, un stâlp de foc din Cer s-a văzut peste capul tău,
umplându-te de darul facerii de minuni. Îndată, numai cu atingerea mâinii, l-ai vindecat pe fratele
argintarului, de o boală cumplită, asemenea şi pe un om îndrăcit. Ne minunăm de vrednicia ta şi grăim către
tine:
Bucură-te, că te-ai luminat cu Sfântul Botez şi Dumnezeu S-a preamărit prin tine!
Bucură-te, că ai primit darul Duhului Sfânt, Care Te-a luminat cu a Sa umbrire!
Bucură-te, că îndată ai început a vindeca boli şi neputinţe!
Bucură-te, vas curat şi prealuminat plin de dar Dumnezeiesc!
Bucură-te, că ai vindecat pe cel chinuit de boala grea!
Bucură-te, că ai izgonit duhul rău din cel îndrăcit!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!

27
Condac 5
Pentru credincioşia ta, prin testament, argintarul te-a făcut moştenitor al averii sale, la fel cu fii săi.
Plini de răutate, aceia te-au vândut unui necredincios de la care, timp de şapte ani ai pătimit multe necazuri.
Prin răbdare şi rugăciune neîncetată către Dumnezeu, tu l-ai adus la credinţă, că el s-a botezat şi i-a cântat
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Prin purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, prin neîncetata rugăciune, l-ai adus pe necredincios la
mântuirea sufletului, că darul Duhului Sfânt era cu tine. Roagă-te, Sfinte Modest, şi pentru noi, cei ce
suntem necăjiţi de ispitele şi de vrăjmăşia duhurilor răutăţii. Fă rugăciune cu dinadinsul pentru uşurarea
noastră din nevoi, ca să strigăm din adâncul inimii către tine:
Bucură-te, că ai fost învăţător al tainelor credinţei, şi îndreptător al celor rătăciţi!
Bucură-te, laudă a celor prin tine mântuiţi, şi locaş al luminii Dumnezeieşti!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor asupriţi, şi a noastră nădejde de alinare!
Bucură-te, risipitor al întristării de la cei ce te cheamă în ajutorul lor!
Bucură-te, că eşti îndrumător în cele duhovniceşti!
Bucură-te, scăpare din nevoi a celor ce cu credinţă ţi se roagă!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 6
După moartea stăpânului tău, devenit creştin prin Voia Domnului, ai mers la Ierusalim să te închini
la locurile Sfinte. Te-ai retras în Muntele Sinai, unde ai făcut multe minuni, mai ales tămăduind
dobitoacele. Ai primit de la Dumnezeu acest dar, că în tinereţe fiind păstor te-ai arătat milostiv cu animale,
înţelegând durerile lor. Minunându-te de făpturile necuvântătoare, Atoateziditorului Îi cântai: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Ai cerut de la Dumnezeu darul vindecării de boli a animalelor, de care oamenii se folosesc în viaţa
cea de toate zilele. Urmând Domnului în bunătate, ai dorit să ajuţi oamenii, mai ales pe cei care cu credinţă
te cheamă în ajutor. Sfinte Modest, ajută-ne şi nouă, dând sănătate vitelor noastre, că vom spune tuturor
minunile tale şi către tine vom grăi aşa:
Bucură-te, că Lui Dumnezeu ai fost plăcut şi poţi ajuta celor ce te cheamă pe tine!
Bucură-te, că alungi bolile, cu rugăciunile tale, şi-i mângâi pe cei care te cinstesc!
Bucură-te, că potoleşti febra cea de trupuri stricătoare!
Bucură-te, că pentru noi poţi cere de la Dumnezeu bunătăţile cele nevăzute!
Bucură-te, că pentru tine Dumnezeu ne dă sănătate nouă şi vitelor noastre!
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu darul de a izgoni mâhnirea din popor!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 7
Nu ai stat mult în liniştea muntelui Sinai, Sfinte, că trecând Patriarhul Ierusalimului la cele veşnice
ai fost ales tu, cu minune, în locul lui. Înaintea ta s-au deschis uşile Bisericii, când te-ai rugat, iar
credincioşii au dat slavă Lui Dumnezeu şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
În Biserică ai intrat Sfinte, când cetăţenii Ierusalimului îşi căutau păstor duhovnicesc şi când au
văzut că tu ai deschis uşile Bisericii cu rugăciunea, te-au ales păstor al lor, ca pe unul vrednic de slujire
arhierească, şi bucurându-se de buna aflare, cu un glas pe Dumnezeu Îl lăudau, iar ţie, Sfinte, îţi grăiau aşa:
Bucură-te, bunul nostru păstor şi Arhiereu, cel dăruit nouă de Dumnezeu!
Bucură-te, bucuria fiilor tăi duhovniceşti, cel trimis de Sus să ne păstoreşti!
Bucură-te, că eşti luminarea creştinilor, lauda şi cinstea Ierarhilor!
Bucură-te, al Bisericii sfeşnic luminos, cel ce-i aduci pe cei rătăciţi la Hristos!
Bucură-te, tâlcuire dreaptă a Sfintelor Scripturi!
Bucură-te, luminat Ierarh al Sionului, cel bine plăcut Domnului!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 8
Binecredincioşii locuitori ai Ierusalimului văzând minunile tale şi ajutorul grabnic primit prin
mijlocirea ta, se minunau şi-L lăudau pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

28
Icos 8
Între cetăţenii Ierusalimului erau şi necredincioşi care cereau dovezi, voind să ştie cu a cui putere
faci minuni. Unii ziceau că nu cu puterea Lui Dumnezeu le faci, iar tu, Sfinte, le-ai împlinit dorinta că în
faţa lor şi a mult popor, chemând Numele Domnului, ai omorat un balaur mare. Atunci ei au crezut că eşti
bine plăcut Lui Dumnezeu şi cu puterile Lui faci minunile şi împreună cu cei credincioşi te lăudau zicând:
Bucură-te, întărirea în credinţă a celor rătăciţi, bucuria şi lauda celor mântuiţi!
Bucură-te, că ai fost arătat oamenilor de către Duhul Sfânt!
Bucură-te, cel uns cu undelemnul bucuriei, că prin mari minuni dreapta credinţă ai întărit!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat darul de a tămădui şi te-a înălţat!
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost ales şi sfinţit, stâlp al dreptei credinţe bine întărit şi neclintit!
Bucură-te, că eşti la Dumnezeu rugător fierbinte şi pentru noi!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 9
Vestea minunilor pe care le făceai, tămăduind dobitoacele şi mai ales omorârea balaurului, a ajuns
până la împăratul, care mai întâi s-a mirat, apoi a socotit că prin farmece faci acestea, pentru că era
necredincios. A trimis să te aducă înaintea lui, şi încă pe drum mergând, în faţa ostaşilor ai tămăduit boii
unui preot, care pentru tine a preamărit pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Împăratul cel necredincios zicea că înşeli oamenii, însă credincioşii ştiind că le faci cu puterea Lui
Hristos, îţi ziceau în taină unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai dăruit Lui Iisus cu trup şi suflet!
Bucură-te, cel plin de dragoste Dumnezeiască!
Bucură-te, cel ce ne întăreşti pe noi credincioşii, care lăudăm nevoinţele tale!
Bucură-te, cel ce înmulţeşti Cetele Mucenicilor!
Bucură-te, că pe tiranul împărat îl ruşinezi cu vorba ta!
Bucură-te, că prin această mărturie eşti mare în Împărăţia Cerurilor!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 10
L-ai mustrat pe necredinciosul împărat pentru orbirea sufletească în care se afla, iar el, mâniindu-
se, a poruncit ostaşilor să te lege de nişte asini sălbatici, care fugind, să te târască şi să te omoare. Tu,
Sfinte, numai atingându-te de ei, te-ai dezlegat şi cu mulţumire I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 10
Legându-te a doua oară, slujitorii sileau asinii să meargă, dar întâlnind un om ai început a te ruga
pentru înmulţirea vitelor sale. Milostivindu-te spre el, Sfinte, ai oprit asinii şi ai binecuvântat turma lui să
aibă rod îndoit, iar el câştigându-şi cele cerute, s-a dus bucurându-se. Cei ce au văzut cele făcute de tine, îţi
grăiau:
Bucură-te, visteria facerii de bine!
Bucură-te, comoară plină de milostivire!
Bucură-te, că şi în munci fiind te îngrijeai de alţii!
Bucură-te, că poţi cu rugăciunea să înmulţeşti turmele!
Bucură-te, mângâietorul săracilor şi întăritorul celor care se ostenesc!
Bucură-te, chivernisitorul văduvelor şi înzestrătorul fecioarelor!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 11
Văzând împăratul că asinii dezlegaţi de tine, cu puterea Lui Dumnezeu, s-au întors de unde au
plecat, a poruncit alte chinuri cumplite. Slujitorii ţi-au bătut piroane şi te-au silit să mergi pe ţepuşe de fier
puse pe pământ, te-au bătut cu pietre, apoi te-au pus într-un vas cu plumb fierbinte. Tu, Sfinte, cu ajutorul
Lui Dumnezeu, din toate acestea ai ieşit nevătămat şi cu mulţumire L-ai slăvit pe Dumnezeu şi ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Neputând tiranul să te biruiască, a poruncit să ţi se taie capul. Tu, Sfinte, auzind de acea hotărâre te-
ai bucurat şi vesel ai mers la locul rânduit de tăiere, unde iarăşi te-ai rugat Domnului, să-ţi dăruiască darul
cel dat mai înainte, al tămăduirii dobitoacelor tuturor acelora care vor cinsti mucenicia ta cea pentru
Hristos; iar noi după puterea priceperii noastre, ne străduim a-ţi aduce laude ca acestea:
29
Bucură-te, Sfinte Modest, mare făcător de minuni!
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt bine primite de Domnul!
Bucură-te, că eşti Părintele nostru, al celor care cu credinţă cinstim pomenirea ta!
Bucură-te, că pentru Hristos, piroane ascutiţe în picioarele tale ai suferit!
Bucură-te, că pentru Hristos, ţi s-a turnat pe trup smoală şi plumb topit!
Bucură-te, că pentru Hristos, capul ţi s-a tăiat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 12
Sfinte Modest am aflat în ce fel ţi-ai petrecut viaţa pe pământ. Am aflat de minunile şi de ajutorul
dat credincioşilor care cu credinţă ţi s-au rugat. De aceea, acum cu smerenie ne rugăm să fim izbăviţi de
răutatea diavolului şi din necazurile, primejdiile sau bolile ce ar veni asupra dobitoacelor noastre, pentru
păcatele noastre, ca prin rugăciunile tale fiind păziţi de orice rău, să-L preamărim pe Dumnezeu, cântând:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Minunându-ne de multele minuni pe care le-ai făcut şi le faci şi acum celor care te roagă cu
credinţă, preamărim pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat asemenea dar, Sfinte Modest şi strigăm ţie:
Bucură-te, că tu ai câştigat către Dumnezeu multă îndrăzneală!
Bucură-te, că Dumnezeu îţi ascultă rugăciunea ce o faci pentru noi!
Bucură-te, cel ce ai luat dar de la Dumnezeu, şi, cu milostivire, în dar ne dai nouă!
Bucură-te, că tu ne poţi scăpa dobitoacele noastre de boli şi de ale vrăjmaşului ispite!
Bucură-te, că numele tău este înfricoşător duhurilor rele!
Bucură-te, grabnic izbăvitor din primejdii al celor care cu credinţă ţi se roagă!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la
rău!
Condac 13(de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preasfinţite Modest, primeşte smeritele noastre rugăciuni şi laude, pe care ţi le aducem în cinstea
sfârşitului mucenicesc pe care l-ai primit pentru mărturisirea credinţei în Hristos. Te rugăm să ceri de la
Dumnezeu pentru noi, iertare de greşeli, izbăvirea de toată primejdia, de boli şi de tot răul ce vine asupra
noastră, pentru păcatele noastre, ca fiind izbăviţi cu rugăciunile tale, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Rugăciunea Sfântului Modest - se zice pentru animale


Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorul lumii, învredniceşte-ne pe noi Împărăţiei Tale, că numai pe Tine
singur, Stăpâne, Te-a dorit sufletul meu şi pentru Numele Tău n-am socotit moartea şi muncile. Iubitorule
de oameni, să nu mă judeci pe mine nevrednic bunătăţilor tale, ci auzi-mă pe mine, robul Tău şi primeşte
această rugăciune a mea. Şi care va chema numele meu şi va săvârşi pomenirea mea, a smeritului, fii lui
ajutor, Doamne, şi nu-l părăsi pe el, ci umple-l pe el de tot binele, şi dăruieşte-i milele Tale cele bogate. Şi
pe cel ce va citi mucenicia nevoinţelor mele, blagosloveşte-l, Doamne, pe el şi toată averea lui, şi
depărtează şi goneşte pentru numele robului Tău, Modest, de la toate dobitoacele lui, toată vătămarea şi
boala. Aşa, Stăpâne, caută din Sfânt lăcaşul Tău spre rugăciunea mea, şi pentru numele robului Tău, Modest,
goneşte de la toate dobitoacele lui, toată vătămarea şi boala, binecuvintează şi înmulţeşte dobitoacele lui,
precum ai binecuvântat şi ai înmulţit turmele lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob şi ale tuturor celor ce
Ţi-au slujit Ţie. Că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul


18 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Iubitorului de rugăciune şi de viaţă în singurătate, înţeleptului povăţuitor pe calea
mântuirii, celui ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor, cu dragoste să-i
strigăm: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să
devenim sălaşe Dumnezeieşti!
30
Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine să preamăreşti cu viaţa ta de Înger în trup
Numele Preasfintei Treimi şi lepădând grija lumească, ca o raza prealuminoasă a Soarelui Dreptăţii ţi-ai
făcut viaţa ta. Luând aminte la sfintele tale nevoinţe, noi cu smerenie şi cu bucurie rostim unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoşeşti, chipul cel prea curat al smereniei!
Bucură-te, că din copilărie ai iubit rugăciunea şi ai părăsit casa părintească pentru viaţa
sihăstrească!
Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinţi ai iubit, dar pentru ei pururea te-ai rugat!
Bucură-te, că tinereţile tale, ca pe o jertfă preacurată, le-ai adus Lui Dumnezeu!
Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor şi pildă de înfrânare a tinerilor!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăreşti!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 2
Deşi tânăr cu vârsta, prin viaţă curată şi rugăciune necontenită înţelepciunea celor bătrâni ai dobândit cu
darul Lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Credinţa ta preacurată cu aspre nevoinţe ai întărit-o, dorind tot mai mult să te împărtăşeşti de frumuseţea
vieţii de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea:
Bucură-te, podoaba obştii mănăstirii Lavra, unde pildă de ascultare desăvârşită te-ai arătat!
Bucură-te, cel care ai împletit cu iscusinţă rugăciunea cu nevoinţele trupeşti!
Bucură-te, chip al smereniei, că prin rugăciunile tale neîncetate noaptea ai luminat-o!
Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări, floare a cuvioşiei de Dumnezeu împodobită!
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii, că în trup muritor trăind, cu Îngerii te-ai asemănat!
Bucură-te, că prin post şi rugăciune lui Ioan Botezătorul te-ai asemănat!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 3
Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor, aşa ai dorit, Cuvioase Daniil, apele limpezi ale
nevoinţelor sihăstreşti, cântând neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicesti, la Putna chilie în piatră ţi-ai săpat cu ajutorul
oamenilor cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ţi nevoinţele cu înţelepciune, pentru care laude ca acestea îţi
aducem:
Bucură-te, că în chilia de la Putna măritul Voievod Ştefan în dese rânduri te-a cercetat!
Bucură-te, că părintele duhovnicesc al lui ai fost şi cu adâncă înţelepciune l-ai povăţuit!
Bucură-te că i-ai dat ca arme de biruinţă postul şi rugăciunea şi l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu şi
ţară!
Bucură-te, că măritul Voievod, prin rugăciunile tale, s-a întărit duhovniceşte şi în toate te-a ascultat!
Bucură-te, că pe acesta l-ai încredinţat de izbândă asupra duşmanilor Credinţei noastre Ortodoxe!
Bucură-te, că împreună cu Voievodul Ştefan te-ai rugat pentru slava Bisericii şi a neamului nostru!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 4
Cunoscând dragostea măritului Voievod Ştefan pentru casa Domnului, l-ai povăţuit să zidească locaşuri
sfinte, în care credincioşii pururea să-L slăvească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ţi-a purtat paşii spre alte locuri sihastre. Cu Voia Lui Dumnezeu ai
plecat de la Putna şi te-ai oprit la Voroneţ, făcându-ţi aici locaş sihăstresc, pentru care auzi acum aceste laude:
Bucură-te, că şi aici ai fost cercetat de măritul Voievod Ştefan!
Bucură-te, că mulţimile credincioşilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta!
Bucură-te, că ai tămăduit boli sufleteşti şi trupeşti şi cu rugăciunile tale ai alungat duhurile necurate!
Bucură-te, al pustiei crin ales cu bună mireasmă, că patimile trupurilor noastre le curăţeşti!
Bucură-te, că celor ce ţi se roagă le dai linişte sufletească şi-i întăreşti în credinţă pe cei credincioşi!
Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârşite întru Hristos şi înălţarea credincioşilor spre mântuire!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 5

31
Întru tine, Părinte Daniil, s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: Pustia a înflorit precum crinul, că
mulţimea credincioşilor pururea te-a înconjurat, împreună cu tine cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 5
Precum lumânarea nu se pune în vas ci în sfeşnic pentru a lumina celor din casă, aşa şi tu în pustie fugind
n-ai rămas tăinuit, ci, cu darul Lui Dumnezeu, prin învăţăturile şi viaţa ta ai luminat obştea călugărilor din
Voroneţ, pentru care laude ca acestea îţi aducem:
Bucură-te, Părintele cel bun al Voroneţului, dascălul cel preaînţelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei!
Bucură-te, pildă de răbdare şi smerenie, iscusit povăţuitor al celor învăluiţi de viforul ispitelor!
Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi, s-au făcut înaintea Lui Dumnezeu jertfă duhovnicească!
Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfeşnicul inimii tale, cea curăţită de păcate!
Bucură-te, omule ceresc, că prin post şi rugăciune ţi-ai agonisit răbdare prea tare!
Bucură-te, îngerule pământesc, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obştii tale!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 6
Viaţă îngerească ai petrecut pe pământ, pildă te-ai făcut ucenicilor tăi prin rugăciuni, posturi îndelungate,
privegheri şi te-ai învrednicit a te sălăşlui în Ceruri, unde Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Prin curăţirea inimii tale multă înţelepciune ai dobândit povăţuind pe calea mântuirii pe toţi cei ce
cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea îţi aducem:
Bucură-te, părinte duhovnic al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, că ai fost dascăl înţelepţit de Dumnezeu!
Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfinţitului Leontie, căruia în nevoinţele sihăstreşti i-ai urmat!
Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie şi binecredinciosul Voievod Ştefan al Moldovei!
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, că în sfintele tale rugăciuni teolog prea iscusit te-ai arătat!
Bucură-te, locaş preacurat al Sfântului Duh, că în trup stricăcios fiind ai gustat dulceaţa Raiului!
Bucură-te, că rugăciunile tale scară la Cer s-au făcut, Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 7
Fiind înţelepţit de Dumnezeu, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale sfinte, şi i-ai povăţuit neîncetat pe cei
încredinţaţi ţie spre mântuire, să-I cânte cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curăţim inimile spre pocăinţă şi Harul Lui
Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze şi în inimă, pentru care laude ca acestea îţi aducem:
Bucură-te, că rugându-te cu smerenie, Har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit!
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită Îngerilor te-ai asemănat!
Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor care cu dragoste te cercetau pe tine!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai întărit credinţa celor clătinaţi şi pe diavoli i-ai alungat!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duşmanii s-au împăcat şi călătorii cu pace s-au înapoiat la casele lor!
Bucură-te, că rugăciunea cu milostenia pururea ai unit-o şi Domnul te-a ascultat!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 8
Ştiind că precum trupul nu poate trăi fără aer şi hrană, aşa şi sufletul nu poate să fie viu şi să se înalţe către
Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, mişcarea inimii tale şi răsuflarea cu rugăciunea le-ai unit, cântând
neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrăinat nicicând de dragostea de ţară în care se preamăreşte întru adevăr
Numele Lui Dumnezeu. Drept aceea laude ca acestea îţi aducem ţie:
Bucură-te, că pământul ţării cu Sfinte Biserici a fost împodobit, întărindu-se credinţa strămoşească!
Bucură-te, că la îndemnul tău, măritul Ştefan a înălţat Biserici şi Mănăstiri!
Bucură-te, că tu pururea ai învăţat că tăria neamului o dă dreapta credinţă!
Bucură-te, că duşmanii ţării prin puterea credinţei au fost biruiţi!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, în chilia ta Ştefan Vodă şi-a luminat mintea şi putere de biruinţă a luat!
Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevoinţa rugăciunii, de bucuriile Raiului te-ai îndulcit!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 9
Nevoinţele tale sihăstreşti au uimit Cetele Îngereşti. Cu rugăciunile tale neîncetate, cu înfrânarea şi prin
inimii curăţia te-ai asemănat Îngerilor, cu care neîncetat I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
32
Icos 9
Ai părăsit lumea pentru a trăi departe de tulburările ei. Prin darul Lui Dumnezeu, mulţimea credincioşilor ţi-a
urmat pentru folosul ei duhovnicesc. Cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te, Părinte că ai fost darul Lui Dumnezeu şi ai arătat celor în nevoi dragoste nemărginită!
Bucură-te, al celor săraci ajutător şi al bolnavilor tămăduitor!
Bucură-te, al tinerilor preaînţelept povăţuitor şi al bătrânilor protector!
Bucură-te, al orfanilor sprijinitor, şi al mamelor preaînţelept învăţător!
Bucură-te, al celor necăjiţi ocrotitor, şi al celor ce se pocăiesc mângâietor!
Bucură-te, al creştinilor îndrumător şi al ostaşilor întăritor!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 10
Mulţimile credincioşilor fiind încredinţate că prin tine Dumnezeu ascultă rugăciunile lor, văzând împlinite
doririle cele după Dumnezeu, împreună cu tine I-au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Binecuvântată ţi-a fost viaţa, fiind tu fiu duhovnicesc al Sfântului Ierarh Leontie, apoi părinte duhovnic al
Mitropolitului Grigorie Roşca; pentru unele ca acestea ne smerim şi spunem:
Bucură-te, bună rodire a Sfântului Leontie, că ai urmat cu credinţă nevoinţele sale duhovniceşti!
Bucură-te, că împreună cu el în locuri sihastre te-ai nevoit şi cu acesta un suflet toată viaţa ta ai fost!
Bucură-te, că şi după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărţit de el!
Bucură-te, că pe Ierarhul Grigorie, l-ai călăuzit pe calea smereniei şi a înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că la slujirea arhierească ai fost chemat, dar de aceasta ai fugit socotindu-te nevrednic!
Bucură-te, că prin aceasta pildă de smerenie te-ai făcut şi cu totul te-ai jertfit Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 11
Chipul tău zugrăvit alături de cel al Ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea şi cinstea cu care
Marele Ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum şi tu purtare de grijă i-ai arătat, călăuzindu-l pe calea
mântuirii şi învăţându-l să-I cânte pururea Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Chipul tău zugrăvit în Ceata Sfinţilor, curând după adormirea ta, arată viaţa ta sfântă, cunoscută de poporul
dreptcredincios, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, Părinte duhovnicesc al credincioşilor bucovineni!
Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava!
Bucură-te, că şi după adormirea ta în Domnul, mulţimile credincioşilor au alergat la mormântul tău!
Bucură-te, că din mormânt ai dat mângâiere şi întărire în dreapta credinţă, cu darul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că dragostea ta de Părinte o mărturiseşte piatra mormântului tău pusă de Ştefan cel Mare!
Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit, ca pe un Sfânt Părinte!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 12
Prin chipul tău, pictat deasupra uşii Mănăstirii Voroneţ, ne binecuvintezi cu dragostea de Părinte, şi ne
povăţuieşti ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toţi, din moşi-strămoşi Cuvioase Părinte Daniil, cu
evlavie grăim către tine:
Bucură-te, Sfinte Părinte Daniil, lauda cea mare a Bucovinei, pururea rugător către Dumnezeu!
Bucură-te, că în sufletele credincioşilor, chipul tău de Părinte s-a zugrăvit cu iubirea creştinească!
Bucură-te, că poporul dreptcredincios păstrează şi cinsteşte amintirea nevoinţelor tale sihăstreşti!
Bucură-te, că în inimă pururea ai avut pe Dumnezeu, dragostea de ţară şi credinţa strămoşească!
Bucură-te, că din Voia Lui Dumnezeu, Sfintele tale Moaşte izvorăsc tămăduiri pentru cei credincioşi!
Bucură-te, că la Putna şi Voroneţ credincioşii cu credinţă s-au îndreptat, că tu acolo ai sihăstrit!
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 13(de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preacuvioase, Sfinte Părinte Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, Părintele duhovnicesc al celor ce cu dreaptă
credinţă cinstesc pe Dumnezeu, cu sfintele tale rugăciuni izbăveşte de toată primejdia ţara noastră,
Mănăstirile şi Bisericile, cu podoabele lor sfinte, apără-ne de tot răul care ne îndepărtează de Dumnezeu şi
de credinţa strămoşească şi ne învredniceşte ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

33
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei
23 decembrie

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Ai fost ales din tinereţile tale să-I slujeşti Lui Dumnezeu cu credinţă! Cu
dragoste sfântă ai învins toate patimile trupului şi ai trecut obstacolele vieţii
acesteia trecătoare, făcându-te vas ales al Domnului Savaot! Ca cel ce ai multă îndrăzneală către Bunul
Dumnezeu roagă-te pentru noi, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu
duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Icos 1
Dumnezeu a hărăzit să te naşti într-o familie bună din Egipt. Tatăl tău, guvernatorul Agatit, te-a
dat la învăţătură în Constantinopol. Locuind în casa generalului Savatie ai învăţat Sfintele Scripturi, ai
aflat despre vieţile Sfinţilor, iar în Biserică ai ascultat cu multă evlavie slujbele şi de tânăr ai fost
înţelept.
Bucură-te că te-ai născut în Egipt, iar tatăl tău te-a dat la învăţătură!
Bucură-te că în casa generalului Savatie ai învăţat Sfintele Scripturi!
Bucură-te că ai avut evlavie la Bunul Dumnezeu şi te-ai dus la Sfânta Biserică!
Bucură-te că din tinereţe ai citit vieţile Sfinţilor!
Bucură-te că ai devenit evlavios şi înţelept!
Bucură-te că ai fost foarte sârguincios şi ai avut mult folos sufletesc!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 2
Din tinereţe ai îmbinat darurile materiale cu cele duhovniceşti. Îi ajutai pe săraci, le înlesneai
cele de trebuinţă şi luptând cu ispitele Îl slăveai pe Dumnezeu şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Soţia generalului Savatie ţi-a promis averea voind să te înfieze, dar tu nedorind avere ai refuzat.
Te-a dat pe mâna unui iconom care te-a dus spre păcate, dar dându-ţi seama că greşeşti ai luat-o cu
râvnă pe calea pocăinţei şi te-ai rugat cu nădejde la Maica Domnului, Care te-a scăpat din nevoi.
Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu facerea de bine, ajutându-i pe cei săraci!
Bucură-te că te-ai gândit să dobori ispitele şi n-ai voit averile lumii!
Bucură-te că te-ai gândit la cele cereşti şi ţi-ai dat seama de păcatele făcute!
Bucură-te că te-ai luptat cu duhurile rele, şi ţi-ai aplicat singur canon de pocăinţă!
Bucură-te că rugându-te Maicii Domnului, ai avut scăpare cerească!
Bucură-te că Maica Milostivirii Sfinte te-a ajutat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 3
Sfinte Ierarh Nifon, lupte grele ai dus cu duhurile întunericului şi aflând valoarea smereniei te-
ai rugat Domnului să te ajute să devii smerit. Având această mare calitate sufletească ai rezistat la toate
răutăţile, cântând creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
După mulţi ani de aspră pocăinţă, ai trecut de deznădejdea în care necuraţii vrăjmaşi voiau să te
arunce şi având descoperiri, atât în vis cât şi în realitate, Îl slăveai pe Bunul Dumnezeu din toată inima.
Bucură-te că nu ai făcut voia celor răi şi te-ai luptat vârtos cu duhurile rele!
Bucură-te că aflând marea valoare a smereniei, ai cerut Domnului să te ajute să devii smerit!
Bucură-te că ai făcut aspră pocăinţă şi ai dobândit mari calităţi sufleteşti!
Bucură-te că nu ai căzut în deznădăjduire şi te-ai lămurit despre adevărul cel sfânt!
Bucură-te că ai avut vise profetice, care ţi s-au tâlcuit!
Bucură-te că sufletul tău de nimic rău nu a fost umbrit!

34
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 4
Mergând la Biserica Sfântului Mucenic Anastasie ai auzit vorbe urâte din partea chefuitorilor în
cârciumă şi te-ai rugat Lui Dumnezeu să le închidă gurile până treci de acel loc. Domnul ţi-a împlinit
dorinţa şi ajungând la Biserică cu mulţumire te-ai închinat şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
La întoarcerea de la Sfânta Biserică ai trecut pe lângă o poartă, care avea sus icoana Maicii
Domnului cu Pruncul, primind darurile magilor. Ai înălţat rugăciune către Dumnezeu şi s-a auzit un
sunet înfricoşător, iar Duhul Sfânt S-a revărsat asupra ta, ridicându-te în văzduh cu mâinile ridicate; la
revenirea pe pământ faţa îţi strălucea ca soarele, iar greutatea corpului tău s-a uşurat.
Bucură-te că te-ai dus la Biserica Sfântului Mucenic Anastasie!
Bucură-te că la rugăciunea ta Domnul a închis gurile rele ale chefuitorilor!
Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu smerenia şi ai avut evlavie la Maica Domnului!
Bucură-te că ai auzit sunetul Duhului Sfânt, Care S-a pogorât la rugăciunea ta!
Bucură-te că Duhul Sfânt S-a revărsat peste tine şi în rugăciune ai fost ridicat în văzduh!
Bucură-te că revenit pe pământ faţa ta strălucea ca soarele, iar greutatea corpului tău s-a uşurat!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 5
La culcare aşterneai pe jos un rând de pietre, peste care puneai o pătură mică, după care cântai
imnuri de înmormântare. Te însemnai cu semnul Sfintei Cruci şi ziceai pe de rost patru slujbe din
cartea Apostolul şi patru pericope din Sfânta Evanghelie, iar sub căpătâi puneai o piatră, şi-I cântai
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Duhurile întunericului, văzând că te odihneşti în condiţii grele, năvăleau în somn peste tine.
Voind unul să te lovească în somn cu un târnăcop, Maica Domnului te-a ocrotit şi duhul rău a fugit
răcnind: O, Marie pretutindeni mă arzi, ocrotind pe acesta tare de cap! De atunci te ungeai pe frunte şi
la urechi cu untdelemn sfinţit din candela Maicii Domnului. Aflând acestea să cântăm cu smerenie:
Bucură-te că te însemnai cu semnul Sfintei Cruci şi făceai multă rugăciune înainte de culcare!
Bucură-te că patul tău era din pietre şi drept pernă aveai tot o piatră!
Bucură-te că ştiai pe de rost Sfintele Evanghelii şi dădeai de furcă duhurilor rele!
Bucură-te că Maica Domnului te-a ocrotit şi duhurile rele au fugit răcnind!
Bucură-te că te ungeai cu untdelemn sfinţit şi toate simţurile ţi se sfinţeau!
Bucură-te că şi alţii au învăţat această lucrare sfântă!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 6
Fiind văzător cu duhul ai observat cum duhurile rele îi învrăjbeau pe oameni, care din motive
neînsemnate se luau la ceartă, fără să îşi dea seama că sunt ispitiţi. Sfinte Ierarh Nifon te-ai mâhnit
văzând cum este semănată duşmănia între oameni, iar noi rugându-te pentru apărare sufletească şi
trupească, Îi cântăm Domnului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Trecând pe lângă casa unor creştini săraci care stăteau la masă, ai văzut în jurul lor Sfinţi
Îngeri, tineri şi frumoşi, cu haine strălucitoare. Prin descoperire Divină ai aflat că la masa creştinilor
adevăraţi vin Sfinţii Îngeri; dacă se vorbeşte de rău, în locul lor vin duhuri rele, care îi învaţă pe
oameni cuvinte deşarte.
Bucură-te că multe ţi s-au descoperit şi că ai văzut ceea ce oamenii nu vedeau!
Bucură-te că ai văzut Sfinţii Îngeri la masa creştinilor!
Bucură-te că relele meşteşuguri ale viclenilor ţi s-au descoperit!
Bucură-te că ai certat duhurile rele care inspirau la fărădelegi!
Bucură-te că ai primit sfinte învăţături în chip luminat şi ce ai văzut s-a scris!
Bucură-te pentru toţi care iau aminte la cele scrise despre viaţa ta!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
35
Condac 7
Întrebat fiind de mai mulţi oameni, cât şi de ucenicul tău ales, care a scris viaţa şi minunile tale,
Sfinte Ierarh Nifon, ai dat răspunsuri cu mult folos duhovnicesc, cu multă cuvioşenie şi cu multă
dragoste şi din toată inima I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Cei care vor să facă Voia Domnului trebuie să îşi pregătească sufletul de luptă în orice timp, în
orice loc, că în tot locul este mântuire pentru cei care fac strădanie sfântă, fiindcă Domnul Dumnezeu
luminează mintea fiecărui rugător, postitor sau împlinitor al poruncilor Lui.
Bucură-te că ai fost inspirat de către Atotputernicul Dumnezeu!
Bucură-te că inspiraţia ta a fost de bun folos şi învăţăturile tale au fost minunate!
Bucură-te că pe toate le-ai expus frumos, iar ucenicul tău a scris faptele tale minunate!
Bucură-te că nu ai lâncezit şi sufletul l-ai pregătit mereu pentru luptă!
Bucură-te că ai fost iluminat de cele cereşti şi pe toate cele bune le-ai folosit!
Bucură-te că ai fost Ierarh cu minte luminată, ai fost un Sfânt pe pământ!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 8
Mergând pe drum ai văzut un duh rău războindu-se cu un creştin, care se apăra straşnic. N-ai
răbdat lucrarea lui cea rea şi i-ai spus să înceteze, dar el a zis că-i vai şi amar de duhul rău care se
leneveşte la război. Sfinte, i-ai poruncit răului să se ascundă într-o gaură de şarpe şi să plângă pentru
focul care i s-a pregătit; drept pentru care acesta a dispărut, iar tu I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Ai văzut în vedenie pe Sfânta Fecioară Maria cu Sfinţii Apostoli, în Biserica Sfântului
Anastasie cercetând virtuţile fiecărui creştin şi rugându-se pentru pocăinţa unora. Văzând în Biserică
un bogat nemilostiv, Maica Domnului l-a întrebat pe Sfântul Înger Evtheel, Păzitorul aceluia, dacă
bogatul are bani acasă şi a aflat că are, dar este înşelat de un demon. Bogatul a pătimit fiind bolnav,
apoi şi-a cheltuit toată averea pentru sănătate că nu şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, iar noi cu toţii să
luăm aminte zicând:
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, că ai văzut creştinii luptându-se cu duhurile întunericului!
Bucură-te că pe duhul rău l-ai mustrat straşnic şi acela nu a răbdat şi a fugit!
Bucură-te că ai văzut pe Maica Domnului şi pe Sfinţii Apostoli cercetând virtuţile creştinilor!
Bucură-te că Maica Domnului se roagă pentru creştini şi se interesează de soarta acestora!
Bucură-te că în vedenie ai auzit discuţia Ei cu Sfântul Înger Păzitor al bogatului nemilostiv!
Bucură-te pentru cei care acceptă conlucrarea cu Sfintele Personalităţi Cereşti!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 9
Ai avut o vedenie despre Înfricoşata Judecată de la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ai
văzut amănunţit totul, precum şi darurile binefăcătorilor, şi prin bunăvoinţa Domnului, după două
săptămâni de la începutul vedeniei ai revenit la starea normală şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Sfinte Ierarh Nifon, când mergeai la Sfânta Biserică mulţi Sfinţi Îngeri te înconjurau şi toţi
aveau Cruci strălucitoare. Cei care erau înaintea ta purtau o Cruce care strălucea ca aurul şi toate
Crucile Sfinţilor Îngeri te înconjurau făcând un zid sfânt. Vrăjmaşii aruncau săgeţi când între cruci se
făcea o deschizătură. Cu rugăciunea ai izgonit duhurile războinice şi pe întunecatul lor conducător.
Bucură-te pentru vedenia, avută timp de două săpămâni, despre Înfricoşata Judecată!
Bucură-te că pe toate le-ai văzut aşa cum vor fi şi ai înălţat rugăciune smerită pentru cele văzute!
Bucură-te că Domnul Iisus te-a eliberat de toate relele şi ai fost apărat de Sfinţii Îngeri!
Bucură-te că Îngerii te apărau de toţi duşmanii şi făceau zid de Cruci strălucitoare în jurul tău!
Bucură-te că vrăjmaşii nimic nu au izbutit contra ta şi s-au înfricoşat şi au fugit!
Bucură-te că Sfinţii Îngeri straşnic te păzeau şi tu râdeai de fuga duhurilor necurate!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!

36
Condac 10
O dată, pe când te rugai cu privirea aţintită spre Cer, ai văzut un Sfânt Înger îmbrăcat în
veşminte diaconeşti, cădind cu o cădelniţă de aur; şi deschizându-se totul în faţa ta, ai văzut
Înfricoşatele Vămi ale Văzduhului, şi pe Sfinţii Îngeri certându-se cu duhurile întunericului pentru
fiecare suflet în parte. Auzind noi toate acestea să cântăm cu smerenie şi cu mult respect sfânt: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Ai văzut cum vrăjmaşii târau în iad sufletul unui om care se spânzurase, iar în urmă, Sfântul
Înger Păzitor al aceluia se tânguia cu amar pentru pierderea lui, şi zicea cu lacrimi că omul s-a sinucis
din deznădejde. A apărut apoi un alt Sfânt Înger din Ceruri, care i-a zis: Tatăl nostru, Domnul Savaot,
îţi porunceşte să mergi la Roma, unde se botează copilul unui ostaş. Primeşte-l şi păzeşte-l prin Duhul
Sfânt pe care ţi l-a dat o dată cu Botezul. Îngerul care a adus vestea, avea poruncă de pedepsire a
stăpânului celui care îşi luase viaţa; cutremuraţi de toate acestea să zicem:
Bucură-te că ai văzut un Sfânt Înger de Lumină, cădind!
Bucură-te că ai văzut Înfricoşatele Vămi ale Văzduhului şi lucrarea din Vămile Văzduhului!
Bucură-te că Sfinţii Îngeri au afecţiune sfântă faţă de creştini şi le ocrotesc sufletele!
Bucură-te că ai văzut cum se primesc misiunile cereşti, care se îmbină cu cele pământeşti!
Bucură-te că Îngerul Păzitor al celui spânzurat a primit de la Tatăl Ceresc o nouă misiune sfântă!
Bucură-te că Dreptatea Divină este vădită şi răutatea nu rămâne nepedepsită!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 11
Sfinte Ierarh Nifon, ai auzit tânguirea duhurilor necurate care vorbeau de un Înger Pedepsitor
nemilostiv în raport cu ei, care i-a legat cu o funie pe toţi, i-a bătut cumplit, de urletele şi de văietul lor
speriindu-se lumea. Împlinindu-şi cu străşnicie misiunea, Îngerul Pedepsitor îi mustra cumplit şi după
pedepsire i-a slobozit pe toţi cu nenumărate suferinţe pentru relele pe care le-au făcut, iar noi, cu
smerenie şi cu mult respect cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Aflându-te în Biserica de lângă palatul Aftonia ai vorbit cu Sfântul Înger Păzitor al Bisericii,
care a povestit că toate rugăciunile făcute în Sfânta Biserică ajung în Împărăţia Cerurilor, unde se
vorbeşte şi despre faptele celor de pe Pământ. Despre cei mai înflăcăraţi iubitori de Dumnezeu se
spune că sunt pomeniţi de Sfinţii Îngeri şi Arhangheli în Ceruri, iar noi minunându-ne cântăm din
inimă:
Bucură-te că duhurile rele se înspăimântă de Puterile Cereşti!
Bucură-te că sunt Îngeri Pedepsitori, care pedepsesc fără milă duhurile rele!
Bucură-te că ai auzit duhurile rele tânguindu-se şi că multe au fost mustrate şi bătute!
Bucură-te că ai vorbit cu Sfântul Înger Păzitor al Bisericii de lângă palatul Aftonia!
Bucură-te că rugăciunile creştinilor sunt duse în Ceruri de Îngerii Păzitori ai Bisericilor creştine!
Bucură-te că ai fost pomenit în Ceruri de Sfinţii Îngeri şi de Sfinţii Arhangheli!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 12
Fiind la rugăciune, ai văzut spre apus o adunare mare de duhuri rele; unul îşi aranja oştirea sa
nelegiuită, alţii veneau din iad cu armele lor şi cu uniformele demonice. Aveau 365 de planuri cu
patimi şi păcate supărătoare la adresa Lui Dumnezeu. Spre răsărit ai văzut un câmp luminos, cu Îngeri
frumoşi la vedere, aşezaţi în mii şi mii de cete. Între ei era cineva măreţ şi preafrumos, care îi pregătea
să lupte spre apărarea creştinilor. După ce Oştile Îngereşti au fost trimise la luptă, acel preafrumos
conducător s-a ridicat la Ceruri. Smerindu-ne, cu dragoste să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 12
Sfinte, întrebat fiind cum va fi în viitor, ai spus: În zilele cele mai de pe urmă, adevăraţii
slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Şi dacă nu vor face semne şi minuni mari, ei vor
călători pe calea cea strâmtă cu toată smerenia. În vremea lor nu va mai fi cineva să facă semne
minunate; şi chiar văzându-i nu vor vrea să se înţelepţească în luptele duhovniceşti. Cei ce vor şedea
pe scaunele bisericeşti din toată lumea vor fi cu totul străini şi nici idee nu vor avea de virtute. Va
37
domni peste tot iubirea de arginţi, dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii! Cu smerenie zicem
aşa:
Bucură-te că ai văzut la apus oştile potrivnice Domnului şi le-ai văzut armele şi uniformele!
Bucură-te că ai fost pregătit să vezi toate acestea şi nu ţi-a fost frică de înnegritele oşti!
Bucură-te că ai văzut la răsărit Sfinte Oştiri Îngereşti şi pe Mai-Marele Îngerilor!
Bucură-te că toţi Îngerii străluceau şi au fost pregătiţi pentru apărarea creştinilor!
Bucură-te că ai avut darul profeţiei sfinte!
Bucură-te că ai văzut viitorul şi ai spus Sfântul Adevăr!
Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne
sfinţească şi pe noi!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Ierarh Nifon, viaţa ta pe pământ a fost o lumină pentru noi! Mult bine ai făcut, multe
învăţături sfinte ne-ai lăsat şi multe rugăciuni ne-au rămas drept mărturie a credinţei tale nestrămutate.
La sfârşitul vieţii tale ai avut ca vizitatori cereşti mulţi Sfinţi, pe Sfinţii Apostoli, apoi pe Preasfânta
Fecioară Maria. La urmă a venit Domnul Iisus Hristos, Care te-a chemat zicând: Vino la Mine suflete,
care ai purtat smerenia Mea! Dându-ţi duhul în mâinile Domnului Iisus ai trecut la cele veşnice, unde
Îngerii cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune
Sfinte Ierarh Nifon, din tinereţe ai fost alesul Domnului şi ai lucrat pentru luminarea şi
înţelepţirea creştinilor. Te rugăm din toată inima ajută-ne să ieşim din nevoile şi din greutăţile care ne
împresoară din toate părţile! Roagă-te pentru cei care sunt acum pe Pământ şi vino în ajutorul nostru
când suntem înconjuraţi de duhurile întunecate! Te rugăm, Sfinte, să mijloceşti şi pentru urmaşii noştri,
că poate şi din ei vor ieşi Sfinţi în viitor, care să fie vrednici de laudă înaintea Bunului Dumnezeu, cum
au fost mulţi alţii în trecut! La obştescul nostru sfârşit pune un cuvânt bun şi pentru noi păcătoşii, să se
milostivească Preabunul Domn Iisus Hristos, aşa cum S-a milostivit de tine şi de mulţi alţii, şi să
trimită un Sfânt Înger spre a ne proteja şi spre a ne călăuzi spre Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Amin!

Acatistul Sfintei Muceniţe Eugenia


24 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Luminându-te cu lumina Dumnezeieştii cunoaşteri ai lăsat casa părinţilor tăi
şi ai ieşit din cetate având în inima ta feciorelnică dragostea de Dumnezeu. Ai
împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Cuvioasă Eugenia. Pentru aceasta şi noi
îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile
noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Icos 1
Din rânduiala Dumnezeiască, Înger din Cer a fost trimis să-ţi deschidă calea spre mucenicie,
arătându-te slujitoare aleasă a Domnului. Lăudând vieţuirea ta cea minunată, cu sfială îţi spunem
acestea:
Bucură-te, că ai purtat nume de bun neam!
Bucură-te, că nu ai primit să fii logodită cu nici unul din tinerii bogaţi!
Bucură-te, că din Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai aflat că unul este Dumnezeu Adevărat!
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită!
Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idoli te-ai lepădat!
Bucură-te, Preafericită, purtătoare de cunună mucenicească!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 2
38
Când te-ai logodit cu Hristos, i-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însufleţită slugile, care
urmând tăriei tale, fecioară binecuvântată Eugenia, au strălucit lămurit cu credinţa, cu Harul şi cu fapta
bună şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Întelegerea cea neînteleasă căutând să o înţelegi, Muceniţă Eugenia, ai lepădat slava cea
deşartă, şi lipindu-te de Hristos ai grăit către slugile tale: Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastră, ci
soră şi împreună slujitoare a Lui Dumnezeu Cel Adevărat! Pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că părul cel fecioresc ţi-ai tăiat şi cu dorire spre mănăstirea lui Teodor ai plecat!
Bucură-te, că din grija Domnului toate cele despre tine, fericitului episcop elen le-a descoperit!
Bucură-te, că arhiereul elen, cu Sfântul Botez, în Hristos v-a îmbrăcat!
Bucură-te, că luând chip şi nume bărbătesc, cu ceata monahilor te-ai unit!
Bucură-te, că urmând ţie, slugile tale libertatea duhului au dobândit!
Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 3
Fericită fecioară, cea îmbrăcată şi numită ca un bărbat, bine ai vieţuit şi ai slujit Lui Dumnezeu
încât ai sporit în Dumnezeiasca învăţătură. Sfânta Scriptură o cunoşteai pe de rost şi multora le erai
mirare şi pildă pentru bucuria cea nepieritoare, şi-I cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Fecioară cu viaţă curată, cu bun cuvânt şi cu Har, jertfă te-ai adus pe tine Celui ce pentru noi a
luat trup din Fecioară; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că şi darul tămăduirii l-ai primit şi mai mult decât toţi pustnicii ai strălucit!
Bucură-te, că taina ta cea acoperită de Dumnezeu, fraţii nu o cunoşteau!
Bucură-te, că, murind egumenul şi adunându-se obştea, cu multă rugare la stăreţie te sileau!
Bucură-te, că a-L întreba mai întâi pe Hristos i-ai îndemnat!
Bucură-te, că urmând Cuvântul Domnului, tuturor slugă şi rob te-ai arătat!
Bucură-te, că slujind fraţilor, cu dor şi fără încetare te rugai Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 4
Vifor de ispite a asmuţit asupra ta şarpele cel pierzător de suflete, văzându-te purtătoare de
biruinţă, îndreptată spre mântuire şi luminându-te cu lumina cea înţelegătoare, l-ai batjocorit cu
puterea Celui Preaînalt şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Melantia cea bogată cu averea, dar săracă de fapte bune, a văzut frumuseţea ta şi crezându-te
bărbat, s-a rănit de dragostea cea fără de rânduială. Tu ai mustrat-o cu asprime şi i-ai spus că una îţi
este nunta: dorirea de Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că ai vindecat-o de friguri pe Melantia ungând-o cu untdelemn sfinţit!
Bucură-te, că de la ea nu ai primit arginţi, ci o învăţai la săraci să-i dăruiască!
Bucură-te, că tu cu dragostea Lui Dumnezeu te îndestulai şi în tărie cu nimic nu ai slăbit!
Bucură-te, că Melantia ţi-a mărturisit pofta ei cea desfrânată şi tu cu asprime ai certat-o!
Bucură-te, că pe cea aprinsă de tăciunii desfrânării ai alungat-o!
Bucură-te, rugătoare pentru alungarea ispitelor!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 5
Melantia, ca un orb care şi-a pierdut lumina ochilor, înnegrită fiind cu fapta şi cu numele, a
căutat să-ţi aducă ocară. Ducându-se la judecătorul cetăţii, care era tatăl tău, a minţit fără ruşine
spunând că ai voit să o sileşti la desfrânare. Dar tu nu te dezlipeai de Dumnezeu şi-I cântai Lui:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Mânios judecătorul a trimis îndată să fii legată şi adusă la judecată, împreună cu toţi monahii
de sub ascultarea ta. Nevoind tu să se facă de batjocură haina călugărească, ţi-ai sfâşiat haina rostind:
Se cuvine ca noi călugării să suferim cu mulţumire ocările, batjocura şi chinuirea trupului. Dar, ca să
39
nu se facă de batjocură haina călugărească, iată vă spun că sunt femeie; judecătorul este preaiubitul
meu tată, soţia lui e mama mea, aceştia de lângă mine îmi sunt fraţi, nu-i numesc robi! Pentru aceasta
îţi cântăm:
Bucură-te, că n-ai avut somn până nu ai omorât toată patima desfătării!
Bucură-te, că părinţii tăi, văzându-te, cu bucurie mare s-au bucurat!
Bucură-te, că pedepsind-o pe necredincioasa Melantia, Domnul a trimis foc peste casa şi averea ei!
Bucură-te, că tatăl tău văzând cele petrecute, de toată mărirea, bogăţia şi desfătarea vieţii s-a lepădat!
Bucură-te, că tatăl tău, Fillip, împreună cu mama ta, Claudia şi cu fraţii tăi, s-au botezat!
Bucură-te, că şi tatăl tău muceniceşte viaţa şi-a săvârşit!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 6
Mărturisitor şi purtător de Dumnezeu devenind Filip, tatăl tău, Precuvioasă Eugenia, pe mulţi
din elinii cei mai de frunte i-a sfătuit şi i-a adus la Hristos, iar pe cei slabi la suflet şi la credinţă i-a
întărit. Împărţindu-şi averea, a lepădat dregătoria, ajungând păstor creştinilor din Alexandria. Dar din
lucrarea celui rău, fericitul episcop Filip a fost ucis de păgânii care nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucind tu cu duhul, ai atras la tine mulţime de fecioare şi împreună cu ele ai slujit Lui
Hristos, Mirele Cel Ceresc, biruind toată patima şi urâciunea. Minunându-ne, să spunem aşa:
Bucură-te, că slăbiciunea femeiască ţi-a fost întărită de Puterea Lui Hristos!
Bucură-te, că le eşti ocrotitoare celor curaţi cu fecioria!
Bucură-te, că pe multe fecioare le-ai logodit cu Hristos, Dumnezeul nostru!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai condus să creadă luminat în Hristos, Lumina lumii!
Bucură-te, că nu încetezi să te rogi pentru noi, cei osteniţi de truda fără rânduială!
Bucură-te, că nu ne laşi pe noi, cei acoperiţi de întunericul acestui veac!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 7
Voind fericita Claudia, maica ta, să se întoarcă în Roma, ai urmat-o împreună cu fraţii. Acolo
făcându-vă casă, ai întors multe suflete la Dumnezeu, că văduvele aveau scăpare la maica ta, iar
fecioarele la tine, Sfântă Eugenia, care cu evlavie Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Văzând mărita Vasilisa viaţa ta cea purtătoare de Dumnezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat, că
s-a logodit cu Hristos, părăsind toate desfătările trupeşti şi s-a învrednicit de bucuria mucenicilor.
Pentru aceasta şi noi îţi cântăm astfel:
Bucură-te, că ai lucrat la creşterea Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, că şi pe mărita Vasilisa, cea de neam împărătesc, ai adus-o Împăratului tuturor!
Bucură-te, că descoperire ai primit de la Domnul, pentru mucenicia Vasilisei!
Bucură-te, că Sfânta Vasilisa ţi-a vorbit despre îndoita ta cunună mucenicească!
Bucură-te, că eşti pururea rugătoare pentru cei ce-şi păzesc fecioria!
Bucură-te, că prin viata ta L-ai propovăduit pe Hristos!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 8
Locuind acum în locaşurile Cereşti, lămurit te-ai învrednicit de desfătările Raiului. Cu
fecioarele şi cu Muceniţele, curată fecioară Eugenia, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, să ne ridicăm
cu mintea la Cer şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ai lămurit tuturor adevărul Scripturilor insuflate de Dumnezeu, Preacinstită Eugenia. Ai întărit
partea femeiască şi ai logodit cu Hristos mulţime mare de fecioare, care cu dragoste te-au urmat. Cu
evlavie să spunem:
40
Bucură-te, mireasă a Lui Hristos, cu inimă curată!
Bucură-te, nevinovată copilă şi povăţuitoare preaînţeleaptă!
Bucură-te, că ai risipit întunecimea necredinţei!
Bucură-te, că Duhul Sfant ţi-a dăruit Har peste Har!
Bucură-te, că eşti fecioară şi maică duhovnicească!
Bucură-te, că luminezi şi încălzeşti cu raze de iubire cerească!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 9
Ai dobândit lumina cea dorită mai presus de minte, Sfântă Muceniţă Eugenia. Încă în bezna
temniţei fiind, razele strălucitoare ale Sfintei Treimi te-au luminat, pe când Îi cântai Domnului: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Prealăudată Muceniţă, prin Dumnezeieştile tale învăţături ai înfierat cu tărie nebunia idolească.
Ai logodit cu Hristos, Împăratul tuturor, mulţime nenumărată de fecioare, care s-a luminat cu
sângiuirile muceniciei. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, făclie aprinsă de dorirea de Dumnezeu!
Bucură-te, potir de lumină plin de Har Sfinţitor!
Bucură-te, mireasă a Mirelui Mântuitor!
Bucură-te, nădejde şi pentru noi cei păcătoşi!
Bucură-te, bucuria celor ce îţi urmează în călugărie!
Bucură-te, liman al celor bolnavi şi deznădăjduiţi!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 10
Fecioară fiind, întrutot lăudată Muceniţă Eugenia, ca o jertfă fără prihană te-ai adus Stăpânului
tuturor, dobândind cununa muceniciei. Acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne
mântuim şi noi, cei care te lăudăm şi cu dragoste te cinstim, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 10
De Dumnezeu înţelepţită Eugenia, Hristos, Mirele tău, după cuviinţă te împodobeşte cu îndoite
cununi şi te aşează în loc luminat, că încă în bezna lumii fiind ai dobândit Lumina cea Neînserată.
Pentru aceasta să zicem:
Bucură-te, că întocmai ca Petru ai mers peste ape, dar nu te-ai scufundat!
Bucură-te, că pentru Lumina lumii ai pătimit!
Bucură-te, că în zadar te-au aruncat chinuitorii în cuptor!
Bucură-te, că în temniţa cea întunecoasă Domnul Luminii te-a cercetat!
Bucură-te, că Domnul Milei rănile ţi-a vindecat şi în Lumina Lui te-a îmbrăcat!
Bucură-te, că pâine albă şi mai dulce ca mierea de la Îngeri ai primit!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 11
Către Dumnezeiasca răcoare ai ieşit, preabună Muceniţă Eugenia, trecând prin focul chinurilor
şi prin apa nestatornică a supărărilor. Nu înceta să te rogi pentru noi, cei cufundaţi în noroiul patimilor,
ca mântuindu-ne, să cântăm împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Închisă fiind în temniţă, ţi s-a arătat Hristos, zicând: Eu sunt Cel ce am primit cruce şi moarte
pentru tine, precum şi tu pentru dragostea Mea, rabzi cumplite munci ca acestea. De aceea de multe
daruri şi de preamare slavă am să te învrednicesc în Împărăţia Mea cea Veşnică şi te vei despărţi de
lumea aceasta vremelnică şi stricăcioasă în ziua în care M-am născut Eu, Om! Cu evlavie să spunem:
Bucură-te, că focul nu ţi-a ars trupul înflăcărat de iubire Dumnezeiască!
Bucură-te, că, de cutremurul rugăciunii tale, capiştea idolească s-a prăbuşit!
Bucură-te, că Lumina lumii în bezna temniţei ţi-a vorbit!
Bucură-te, că pentru Naşterea Domnului vistieriile inimii ţi le-ai golit!
Bucură-te, că în locul aurului ai adus credinţa, în focul Duhului curăţită!
41
Bucură-te, că în loc de tămâie ai adus duhul tău, înmiresmat de rugăciune curată!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 12
În râu şi în foc cu tărie ai fost încercată, pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut slăvindu-L
pe Hristos şi cu dragoste şi cu credinţă I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Harul strălucitor al Lui Dumnezeu te-a luminat şi te-a împodobit pentru locaşurile Cereşti. Te
rugăm ca prin rugăciunile tale să ne ajuţi să dobândim mântuirea sufletelor noastre şi noi, cei care-ţi
cântăm acestea:
Bucură-te, că ne vesteşti bucuria Naşterii Stăpânului tuturor!
Bucură-te, că arătându-ţi-Se Iisus, ţi-a îndulcit chinul şi ţi-a vindecat rănile trupului!
Bucură-te, că de praznicul Naşterii Domnului, păgânii ţi-au tăiat frumosul tău cap!
Bucură-te, că iubita ta maică şi cei din casă te-au îngropat, în locul numit Calea romanilor!
Bucură-te, că, strălucită, împodobită şi de multe fecioare însoţită, te-ai arătat în vis maicii tale!
Bucură-te, că fericita Claudia mult s-a bucurat, iar tu vremea mutării la Domnul i-ai anunţat!
Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe
Dumnezeieşti!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfântă Muceniţă Eugenia, cuvioasă fecioară, primeşte acum de la noi această smerită
rugăciune de laudă şi cu rugăciunile tale scoate-ne din toată întunecimea păcatului, din toate nevoile şi
durerile sufleteşti şi trupeşti. Cere pentru noi de la Mirele tău, să ne întărească în păzirea Poruncilor
Sale, să ne dăruiască Milă Dumnezeiască şi să nu ne lepede în Ziua cea Înfricoşată a Judecăţii, ca
împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune către Sfânta Muceniţă Eugenia
Sfântă Muceniţă Eugenia, mireasă cu totul frumoasă a Lui Hristos, fiind tu înfrumuseţată cu
ostenelile pustniceşti şi strălucind luminat cu luptele muceniceşti, întocmai cu Îngerii petrecând pe
pământ, cu ei dănţuieşti acum în Casa Părintelui Ceresc! Te rugăm, luminată fecioară, roagă-te Lui
Hristos Dumnezeu pentru noi, cei aflaţi în nevoile acestei vieţi trecătoare, să ne dăruiască putere în
credinţă, viaţă luminată de Har, răbdare în încercări, putere în lupta împotriva patimilor, bucuria
împlinirii Poruncilor Dumnezeieşti, dragoste nefăţarnică, smerenie şi blândeţe, iertare de păcate şi
răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată; să moştenim şi noi Lumina cea Neînserată şi să proslăvim
Numele Cel Sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana


26 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Arătătorului nostru de cele cereşti şi grabnic folositor, cele de laudă aducem
ţie noi robii tăi, ca unui mare ocrotitor; şi ca cela ce ai îndrăzneală către Domnul,
izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părinte
Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!

Icos 1
Îngerii din Ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viaţa ta cea mai
presus de fire; iar mulţimea călugărilor, lacrimi de bucurie îţi aduce ţie, cântându-ţi unele ca acestea:

42
Bucură-te, a Îngerilor mirare şi a demonilor pierzare!
Bucură-te, a Cuvioşilor cunună, şi a sufletelor noastre duhovnicească arvună!
Bucură-te, Îngere al Darului, care te desfeţi în bucuriile Raiului!
Bucură-te, a Lavrei tale ocrotitor şi al monahilor îndrumător!
Bucură-te, cerească lumină, şi a nevoitorilor odihnă!
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător, şi al pustnicilor veselitor!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 2
Râvnitor al vieţii îngereşti din copilărie te-ai arătat, Părinte Nicodim. Mergând la Sfântul
Munte, ai urmat cele mai aspre nevoinţe monahiceşti. Se mirau toţi sihaştrii Athosului de văpaia
dragostei Dumnezeieşti ce ardea întru tine, şi slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Lavra Hilandarului se veseleşte primind la sine odrasla preabinecuvântată, din os domnesc
crescută, în care Duhul Lui Dumnezeu se odihneşte; iar noi uimiţi de puterea Harului ce luminează
întru tine, Părinte, cântăm cu bucurie unele ca acestea:
Bucură-te, laudă a Sfântului Munte, şi de Dumnezeu prealuminată minte!
Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe, şi râvnitorul Dumnezeieştilor ştiinţe!
Bucură-te, cel ce eşti a Basarabilor lumină şi inimă de bucuriile Duhului plină!
Bucură-te, tămâia cea cu bun miros, care ne dăruieşti nouă cele de folos!
Bucură-te, împreună cu a ta rudenie după trup, Sava cel Sfinţit, că în sfânta lui lavră bine te-ai nevoit!
Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc, şi eşti înger pământesc!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 3
Întâistătător al marilor lavre athonite fiind, Preacuvioase Părinte, chip al nevoinţelor
duhovniceşti te-ai arătat. Avându-te pe tine ocrotitor, noi cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Sfinte, ai avut chemare de la Dumnezeu, să vii în patria ta şi să ridici vetre de lumină
duhovnicească după rânduiala Sfântului Munte Athos, grădina Maicii Domnului cea binecuvântată, şi
n-ai zăbovit a o împlini, Preacuvioase; şi acum mulţimile călugărilor, chip al nevoinţelor monahiceşti
pe tine avându-te, laude ca acestea îţi aduc neîncetat, grăind aşa:
Bucură-te, a monahilor lumină, şi a noastră mângâiere, care orice durere alină!
Bucură-te, că eşti dulce ostenitor şi al darurilor Dumnezeieşti cuprinzător!
Bucură-te, orânduitorul vieţii monahiceşti, cela ce pe pustnici îi întăreşti!
Bucură-te, Părinte, al oropsiţilor ajutător, şi al duhurilor necurate izgonitor!
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, şi ocrotitorul nostru de orice rău!
Bucură-te, preablândule păstor, şi al Ortodoxiei bun apărător!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 4
Când Marele Antonie ţi-a poruncit să treci în Ţara Românească, n-ai zăbovit, Sfinte, şi ai trecut
pe ţărmul românesc întinzând haina peste valurile Dunării, Părinte, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Pe la Orăştie ai trecut în Ţara Românească, şi te-ai sârguit Părinte pentru a ridica Sfântă
Mănăstire, iar Vlaicu Vodă ţi-a împlinit dorirea, zicând către tine, întru umilinţă, unele ca acestea:
Bucură-te, Înger binevestitor, al orânduielii monahiceşti începător!
Bucură-te, că Marele Antonie, patronul tău, te-a binecuvântat şi valurile Dunării te-au ascultat!
Bucură-te, a Basarabilor bucurie, că ei, rudenie după trup vor să te ştie!
Bucură-te, că Ungro-Vlahia se veseleşte şi fiu preaiubit pe tine te primeşte!
Bucură-te, că la Vodiţa aşezare de sihaştri ai ridicat şi a ta trudă Dumnezeu a binecuvântat!
Bucură-te, a Banatului lumină, că fiii tăi duhovniceşti, cu adâncă smerenie Lui Dumnezeu I se închină!

43
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 5
Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa sufletul tău, Părinte, prin Dumnezeiasca
chemare a alergat la Cascada Apelor Cristaline şi în peşteră sălăşluindu-te, cu Îngerii împreună cântai
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
După ce ai izgonit din peşteră balaurul ce te ameninţa, Părinte, patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi ai petrecut în neîncetată rugăciune, ca Dumnezeu să-ţi descopere voinţa Sa, unde să ridici marea
lavră închinată Preacuratei Sale Maici. Domnul ţi-a împlinit dorirea, iar noi cu bucurie îţi cântăm unele
ca acestea:
Bucură-te, cela ce în peşteră te-ai nevoit, că cererile tale ţi s-au împlinit!
Bucură-te, că ai fost iubitor de sfinte nevoinţe, şi cunoscător al înaltelor ştiinţe!
Bucură-te, că ai aşezat cele Dumnezeieşti şi ai îndrumat cetele monahiceşti!
Bucură-te, mângâietorul inimilor creştine, cela ce te-ai suit la înălţime!
Bucură-te, iubitorul Sfintelor Lui Dumnezeu locaşuri, cel ce pregăteşti ale Duhului sălaşuri!
Bucură-te, Părinte, al nostru învăţător, şi al Dumnezeieştilor Daruri cuprinzător!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 6
Stând pe o piatră la rugăciune trei zile şi trei nopţi, Părinte, o Dumnezeiască Lumină te-a
cuprins şi ca un stâlp de foc de la Cer şi până la Pământ s-a făcut, din care Domnul ţi-a poruncit să
ridici Mănăstrirea pe acel loc jertfelnic. Fiind luminat de Duhul Sfânt, cu lacrimi de bucurie cântai Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Mulţime de ucenici adunând, Părinte, la Tismana mare lavră ai ridicat, unde, zi şi noapte,
rugăciuni neîncetate se înălţau la Dumnezeul Îndurărilor, Care săvârşea prin tine lucruri mari şi
preaslăvite; iar noi, fiii tăi, întru căldura Duhului, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Părinte, al nostru îndrumător, cel către Domnul pentru noi, fierbinte rugător!
Bucură-te, a Duhului Sfânt plăcută aşezare, şi vistierie a rugăciunii celei de taină cuprinzătoare!
Bucură-te, a noastră mângâiere, şi în rugăciuni neîncetată veghere!
Bucură-te, că de darul lacrimilor te-ai umplut şi prin vărsarea acestora, locaş Sfântului Duh te-ai făcut!
Bucură-te, al monahilor păstor şi al creştinilor ocrotitor!
Bucură-te, liră de duhovnicească viersuire plină, că ai fost a Valahiei lumină!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 7
Preacuvioase Părinte, prin sfinţenia vieţii tale te-ai învrednicit de mari daruri. Ai izgonit
duhurile necurate din cei cuprinşi de ele şi la Credinţa Ortodoxă pe mulţi i-ai adus, pentru care cu
bucurie te-au lăudat şi Lui Dumnezeu i-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Împăratul Sigismund a alergat la tine, Părinte, cerând îndurarea ta pentru fiica lui, care din
copilărie era chinuită rău de duhul necurat. Văzând-o izbăvită şi cu totul sănătoasă prin mijlocirea ta
către Domnul, cu lacrimi de recunoştinţă îţi cânta unele ca acestea:
Bucură-te, Părinte al mângâierii, şi al inimilor credincioase alinător al durerii!
Bucură-te, doctorie duhovnicească a sufletelor creştine, şi izbăvitor al celor ce aleargă la tine!
Bucură-te, a lui Sigismund mirare şi a lui Mircea prea luminoasă stare!
Bucură-te, că Sigismund te-a ascultat şi prin apa Botezului s-a luminat!
Bucură-te, că ai fost propovăduitor al Ortodoxiei şi risipitor al ereziei!
Bucură-te, că dreapta credinţă ai propovăduit, şi pravilele sfinte le-ai iubit!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!

Condac 8

44
Firea focului ai biruit, Părinte, că în mijlocul jeratecului ai stat mai mult de două ceasuri şi
nevătămat ai rămas; şi împreună cu ucenicul tău, în mijlocul flăcărilor fiind, ai cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
În mare uimire fiind Sigismund, cu Mircea, şi cu mulţimile credincioşilor care erau de faţă,
văzându-te stând în mijlocul flăcărilor fără a te vătăma, Părinte, au preamărit puterea cea mare a Lui
Dumnezeu, care te ocrotea, şi ţi-au cântat unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce eşti plin de Harul Dumnezeirii, că depăşeşti legile firii!
Bucură-te, că firea focului ţi s-a supus şi în mijlocul văpăilor stând, cu duhul erai Sus!
Bucură-te, minte Dumnezeiască, şi Înger în fire omenească!
Bucură-te, că orice minte copleşeşti şi pe cei ce ispitesc, îi umileşti!
Bucură-te, Părinte, de focul dragostei creştine ars, că toţi cei care te priveau au rămas fără de glas!
Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire şi sfintei tale lavre mărire!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 9
Preacuvioase Părinte, sosind vremea trecerii tale din această viaţă către Domnul, mai înainte ai
fost înştiinţat. Pentru ultima dată ai coborât din peşteră în sfânta lavră, la prealuminatul praznic al
Naşterii Domnului, şi împreună cu ucenicii tăi ai cântat Dumnezeiescului Prunc: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 9
Întristare mare i-a cuprins pe toţi, Părinte, auzind despre trecerea ta din această viaţă. I-ai
încredinţat că vei mijloci înaintea Lui Dumnezeu pentru ei şi pentru toţi aceia care în necazuri îţi vor
cere ajutor; Bucurându-se îţi cântau unele ca acestea:
Bucură-te, al lavrei tale mijlocitor şi al tuturor celor ce aleargă la tine dulce mângâietor!
Bucură-te, hrană duhovnicească, care ne dai nouă tărie sufletească!
Bucură-te, al Tismanei Înger păzitor, şi al monahilor dulce îndrumător!
Bucură-te, corabie duhovnicească, şi liman sigur al celor care vor să se mântuiască!
Bucură-te, a noastră binecuvântare şi a sufletelor obidite scăpare!
Bucură-te, far purtător de-a Duhului lumină, îngerească minte, de înţelepciune Dumnezeiască plină!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 10
Văzând preaslăvita mutare la cele veşnice a Preacuviosului nostru Părinte Nicodim cel Sfinţit,
şi noi să ne înstrăinăm de lumea cea deşartă şi la cele Dumnezeieşti să ne suim, ca împreună cu dânsul
să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Veniţi credincioşilor să-l lăudăm pe cel minunat între Sfinţi, pe povăţuitorul monahilor şi lauda
credincioşilor, pe cel din lavra Tismanei şi a Gorjului cunună, pe marele între Cuvioşi Nicodim, şi cu
glas de bucurie să-i cântăm aşa:
Bucură-te, că în căile Domnului ne eşti îndrumător şi celor neştiutori le eşti învăţător!
Bucură-te, a Raiului desfătare, stea de Dumnezeiască lumină purtătoare!
Bucură-te, că iubind pe Hristos, lumea ai defăimat-o şi pe umeri jugul cel bun şi sarcina Domnului ai
luat-o!
Bucură-te, al duhurilor necurate izgonitor şi al celor bântuiţi grabnic ajutător!
Bucură-te, că ai izbăvit-o pe copila îndrăcită, aducând credincioşilor ei părinţi bucurie negrăită!
Bucură-te, a oropsiţilor îmbărbătare, şi izbăvitorul nostru de a lui Lucifer pierzare!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 11
Nu vom înceta a spune minunile tale, Părinte Nicodim, că tămăduieşti toate bolile şi din
necazuri îi izbăveşti pe toţi cei care cer ajutorul tău cel bogat în milă. Cu bucurie te lăudăm şi Lui
Dumnezeu, Cel care te-a proslăvit pe tine, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
45
Nădăjduind întotdeauna spre tine, te fericim, Preacuvioase Părinte Nicodim, că prin
Dumnezeiasca ta sfinţenie ai împodobit cununa vieţii duhovniceşti, şi peste veacuri este pildă pentru
sufletele dornice de Dumnezeu. Cu evlavie te preamărim şi, lăudându-te, îţi cântăm:
Bucură-te, întărirea vieţii duhovniceşti, a cuvioşilor cunună şi ocrotitorul Ţării Româneşti!
Bucură-te, cel ce cu toţi Sfinţii eşti împreună-vieţuitor, şi al Dumnezeieştii slave moştenitor!
Bucură-te, viaţă sfântă, plină de evlavie, lucrător al rugăciunii de taină, care este a Duhului Sabie!
Bucură-te, bună învăţătură pentru cei credincioşi, şi creştere aleasă a celor evlavioşi!
Bucură-te, că sabia nevăzuţilor vrăjmaşi ai sfărâmat-o şi viaţa ta sfântă Lui Dumnezeu ai închinat-o!
Bucură-te, că aflându-se în nevoinţă, cel credincios aleargă al tine cu credinţă!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 12
Minunându-ne de Dumnezeiescul Har, care lucrează puteri preaslăvite prin Sfintele tale
Moaşte, Părinte Nicodim, şi gândind la razele strălucirii cu care Dumnezeu te-a împodobit, Făcătorului
de Bine cu bucurie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Chip al înstrăinării te-ai făcut, Părinte, şi de Dumnezeiescul Har fiind cuprins pe toţi i-ai
luminat, iar noi prin tine umplându-ne de duhovniceasă mireasmă, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Arhimandrit, că le-ai fost credincioşilor Părinte iubit!
Bucură-te, cel ce eşti a Duhului Sfânt iubire, şi a Darului sălăşluire!
Bucură-te, luceafăr preaslăvit, de Domnul Iisus Hristos preamărit!
Bucură-te, Preacuvioase Părinte, îţi spunem, cu evlavie, sărutând Moaştele tale Sfinte!
Bucură-te, al săracilor părtinitor şi al nostru bun Păstor!
Bucură-te, a rătăciţilor luminare şi a celor năpăstuiţi scăpare!
Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim
sufletele!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preafericite Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijloceşte pentru noi mila
Celui Preaînalt, şi izbăvindu-ne din toată ispita, scoate-ne din chinul ce va să fie, pe toţi cei ce te
lăudăm pe tine şi Lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune
Sfinte Părinte Nicodim, cădem înaintea ta să te rogi Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor
noastre. Izbăveşte-ne de răul ce vine asupra noastră. Ştii neputinţa firii noastre, dar şi credinţa o vezi şi
suspinurile le auzi: nu ne lăsa, Părinte, când alergăm la tine! Roagă-te Stăpânului, pentru noi
nevrednicii, să ierte greşalele noastre şi să ne dea dragoste curată şi putere a face tot binele, spre slava
Preasfântului Său Nume! Am greşit din ispita celui rău, dar cu inima zdrobită la tine alergăm să ne
ocroteşti de săgeata cea ucigătoare a diavolului, care răneşte de moarte sufletele depărtate de
Dumnezeu. Cum ai miluit pe toţi care au alergat la tine cu credinţă, izbăveşte-ne de neputinţele noastre
sufleteşti şi trupeşti, şi prin mijlocirea ta fiind mântuiţi, slavă, mulţumită şi închinăciune să înălţăm:
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

+Acatistul Sfântului Arhidiacon Ştefan


27 decembrie

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Apostolul Domnului Iisus Hristos, întărirea mucenicilor, întâiul între
diaconi, care cu chinurile şi cu minunile tale ai luminat sufletele credincioşilor, mântuieşte-i din toate
nevoile pe cei care te cinstesc cu credinţă şi-ţi cântă ţie: Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te
ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Icos 1
46
Îngerii văzind pătimirea ta au lăudat nevoinţele tale zicând:
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai iubit cu adevărat!
Bucură-te, că Patimilor Lui Hristos ai urmat!
Bucură-te, că pentru lege sufletul ţi-ai pus!
Bucură-te, că uşa Mucenicilor ai ajuns!
Bucură-te, că prin pătimire pe toţi a-ţi urma ţie ai îndemnat!
Bucură-te, că pe pământ ai fost Înger întrupat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 2
Nesuferind iudeii râvna cu care îi mustrai şi grăiai împotriva lor s-au pornit cu ură asupra ta să
te ucidă, că ei nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Iudeii au vărsat asupra ta răutatea lor înverşunată şi s-au pornit cu pietre a te ucide ca pe un miel
nevinovat; iar noi cinstind râvna ta zicem:
Bucură-te, voinţă înfocată către Hristos!
Bucură-te, că El te-a încununat frumos!
Bucură-te, că pe Fiul Lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit!
Bucură-te, că de furie faţa lor s-a îngălbenit!
Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât nespus!
Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut de Sus!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 3
La adunarea lor, Sfinţii Apostoli vorbind cu îndrăzneală creştinilor, au zis că se cuvine a sluji
Lui Dumnezeu. Atunci ai fost ales ocrotitor al sărmanilor spre a-i învăţa să cânte: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 3
Fiind ales Arhidiacon ai făcut multe minuni cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, spre întărirea celor
care te vedeau şi de aceea vrednic eşti de aceste laude:
Bucură-te, Sfinte Ştefan, Arhidiacon preaminunat!
Bucură-te, că pe bolnavi i-ai vindecat!
Bucură-te, că pe credincioşi i-ai luminat!
Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneală i-ai mustrat!
Bucură-te, că pe Iisus Hristos L-ai arătat Mesia Cel Adevărat!
Bucură-te, că fariseii de aici, spre a te ucide s-au îndemnat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 4
Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon şi în sinagoga lor, ai fost pârât că strici
Legea şi necinsteşti locul sfânt, hulindu-te fără dreptate, iar tu din inimă Îi cântai Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Stând tu în mijlocul celor nedrepţi, ca un Înger între ucigaşi, ai zis: O, bărbaţilor nu vă înşelaţi,
că Iisus Hristos Mesia nu în locaşuri făcute de mâini omeneşti locuieşte, ci în sufletele celor care
strigă cu credinţă: Hristos este Dumnezeu Adevărat! iar noi grăim către tine aşa:
Bucură-te, că stând între iudei, ca un Înger te-ai arătat!
Bucură-te, că gura lor cea înveninată ai astupat!
Bucură-te, că istoria de la Adam şi Moise le-ai spus-o toată!
Bucură-te, că ei, ca să nu audă, urechile şi-au acoperit îndată!
Bucură-te, căci ca Ilie râvnitorul i-ai mustrat!
Bucură-te, că a fi împotrivitori Duhului Sfânt i-ai arătat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 5
Dumnezeiescul Har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală, că a venit Mesia Cel
Adevărat, dar ei necrezând, s-au pornit cu mânie asupra ta. Tu cu veselie râdeai de nebunia lor şi-I
cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

47
Icos 5
În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt tu ai strigat: Iată văd Cerurile
deschise şi pe Fiul Lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui! Mirându-ne de îndrăzneala ta, îţi grăim
aşa:
Bucură-te, al Lui Hristos propovăduitor!
Bucură-te, al Blândului Iisus următor!
Bucură-te, căci cu Puterea Domnului Iisus Hristos ai biruit!
Bucură-te, că Dumnezeu cununa răbdării ţi-a gătit!
Bucură-te, că în Cerul Sfânt te-ai aşezat!
Bucură-te, că acolo pe Preasfânta Treime O vezi neîncetat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 6
Sfinte Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, ca să-i întăreşti pe credincioşi, ai făcut rugăciuni pentru ucigaşii
tăi. Roagă-te şi pentru noi şi ne izbăveşte de toate nevoile şi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi păzeşte-i
pe credincioşii creştini de erezii, ca smeriţi, să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Neamul evreiesc fiind învăţat să-şi ucidă Proorocii, s-a pornit asupra ta cu mânie, şi ca să te ucidă te-a
scos afară din cetate. Noi, însă, te cinstim cu laude ca acestea:
Bucură-te, următorule al Lui Hristos, Care pentru noi mult a pătimit!
Bucură-te, căci ca şi El ai fost batjocorit!
Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit!
Bucură-te, că neguţătoria sufletului bine ai chibzuit!
Bucură-te, că până la sfârşit ai păzit dreapta credinţă!
Bucură-te, că răbdarea ta a fost o mare biruinţă!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 7
Foarte râvnitor după Legea părintească, Saul voia să te îngrozească şi cu mii de mâini să te ucidă, dar
neputând face el aceasta, a păzit hainele ucigaşilor, că nu ştia să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemaţi te-au dus acolo să te ucidă, ca
pe un miel nevinovat. Cu jale şi cu lacrimi îţi spunem acestea:
Bucură-te, suflet nevinovat în trup neîntinat!
Bucură-te, că umbrindu-te, Duhul Sfânt te-a luminat!
Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credinţa creştinească a venit!
Bucură-te, că şi el asemenea a pătimit!
Bucură-te, că răbdarea ta pe mulţi i-a întărit!
Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a Preaslăvit!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 8
Preasfânta Fecioară, Maica Domnului Iisus Hristos, împreună cu Sfântul Apostol Ioan, ucenicul cel
iubit, stând la loc înalt şi privind la pătimirea ta, se ruga pentru tine, învăţându-ne pe noi să ne rugăm
unul pentru altul şi, cu credinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfinte Ştefan, Mucenic al Lui Hristos, dulci şi lesnicioase ţi se păreau chinurile, când vedeai pe
Domnul Iisus Hristos privindu-te şi pe Sfânta Sa Maică rugându-se pentru tine! Încredinţându-ne
îndrăznelii tale către Dumnezeu, îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, căci, ca şi cu o coroană de flori, cu chinurile te-ai încununat!
Bucură-te, că prin ele mare îndrăzneală la Dumnezeu ai câştigat!
Bucură-te, Sfinte, şi roagă-te ca sufletele noastre să aibă mântuire!
Bucură-te, că nouă de vrăjmaşi ne eşti adevărată izbăvire!
Bucură-te, că pe cei învrăjbiţi i-ai împăcat!
Bucură-te, că rugându-te Domnului pentru noi, vei fi ascultat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

48
Condac 9
Fiii pieirii cei băutori de sânge, întunecaţi la minte de tatăl lor, vicleanul ispititor, şi-au împlinit pofta
ucigându-te cu pietre pe tine, care te rugai pentru ei şi Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 9
Dumnezeiasca Pronie a sădit în inima ta Iubirea Sa şi te-a îndemnat să răbzi azvârliturile de pietre, iar
pe noi ne-a întărit în dragostea pentru Dumnezeu.
Bucură-te, purtătorule de chinuri, al iudeilor biruitor!
Bucură-te, al Mântuitorului fierbinte rugător!
Bucură-te, că rugându-te ai adormit!
Bucură-te, că sufletul tău, ca pe o jertfă Dumnezeu l-a primit!
Bucură-te, că milostiv eşti tuturor credincioşilor!
Bucură-te, că eşti scăparea celor necăjiţi şi ocrotirea diaconilor!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 10
Domnul Iisus Hristos a primit sufletul tău în Cerul cel văzut de tine deschis. Stând tu lângă
scaunul Dumnezeirii nu-i uita pe cei cuprinşi de multe nevoi şi de ispitele vieţii! Roagă-te pentru noi şi
întăreşte-ne în răbdarea şi în dragostea cea către Dumnezeu, ca din inimă să-I cântăm Lui: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Trupul tău zdrobit de pietre, aruncat spre mâncare fiarelor şi păsărilor, zăcea neîngropat, dar măritul
Gamaliel cu fiul său l-au îngropat cu cinste, zicând către tine aşa:
Bucură-te, blândule mieluşel, ca un soare strălucitor!
Bucură-te, mântuitorule de suflete şi de vrăjmaşi risipitor!
Bucură-te, că eşti al Sfintei Evanghelii propovăduitor!
Bucură-te, că eşti văduvelor sprijinitor!
Bucură-te, cel ce iudeilor le eşti mustrător!
Bucură-te, că tuturor le eşti binefăcător!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 11
Împărăteasa Evdochia a aflat locul unde ai fost ucis. Cu lacrimi a sărutat pământul înroşit cândva cu
sângele tău şi a zidit o Biserică frumoasă în care a pus Sfintele tale Moaşte, ca văzându-te credincioşii
să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Împărate Sfinte, Preadulce Iisuse, primeşte-l pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră
şi pentru sporirea faptelor noastre bune, ca îndreptându-ne viaţa să grăim cu dragoste acestea:
Bucură-te, al Lui Dumnezeu propovăduitor!
Bucură-te, al Cereştii Împărăţii moştenitor!
Bucură-te, al Legii strămoşeşti păzitor!
Bucură-te, al ostaşilor creştini întăritor!
Bucură-te, al vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi surpător!
Bucură-te, al Sfintelor Bisericilor împodobitor!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!
Condac 12
Cum să te lăudăm pe tine făclie luminoasă, care i-ai uimit pe Îngeri cu pătimirile tale? Cu rugăciunile
tale ajută-ne să fim tari în credinţă şi împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 12
Întrupându-Se Fiul Lui Dumnezeu, a izvorât mulţime de Mucenici, între care tu ai fost cel
dintâi, arătându-le calea spre pătimire şi îndemnându-ne pe noi, a spune ţie unele ca acestea:
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul creştinesc!
Bucură-te, că ai biruit tot sfatul diavolesc!
Bucură-te, că prin pătimirile tale pe demoni îi izgoneşti!
Bucură-te, că pe cei care te cinstesc îi însănătoşeşti!
Bucură-te, că celor care te cheamă grabnic ajutător le eşti!
49
Bucură-te, că pentru toate mulţumire de la noi primeşti !
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra
noastră!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Mare Mucenic Ştefan, primeşte puţina şi smerita noastră rugăciune şi mijloceşte pentru noi
păcătoşii, să ne mântuim de mânia Lui Dumnezeu şi de Ceasul înfricoşător al Judecăţii şi împreună cu
tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune
Sfinte Ştefan, Mare Mucenic al Domnului Iisus Hristos, care L-ai preaslăvit pe Dumnezeu, nu ne trece
cu vederea pe noi, cei cuprinşi de nevoi şi de ispite! Roagă-te Preamilostivului Dumnezeu să împace
lumea, să depărteze de la noi pe tot vrăjmaşul cel pornit asupra noastră şi să înmoaie mânia Lui
Dumnezeu pentru păcatele noastre! Roagă-te pentru noi, Sfinte al Lui Dumnezeu, cu aceeaşi căldură
cu care te-ai rugat pentru ucigaşii tăi! Roagă-te să depărteze de la noi furia celor necredincioşi şi să ne
apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiţi, să lăudăm bunătatea Lui
Dumnezeu cea nespusă şi pe tine să te mărim în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfinţilor Români din închisori

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Pe Mărturisitorii aleşi ai Lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei
ce în temniţă chinuri şi batjocuri au răbdat, ostaşii cei adevăraţi ai Domnului,
care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au ruşinat şi în Ceruri se roagă pentru noi, cu dorire să îi lăudăm
zicând: Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Icos 1
De la icoană şi de la altar aţi pornit, Sfinţilor Mărturisitori, să apăraţi dreapta-credinţă şi neamul
românesc de urgia care venea dinspre Răsărit, şi nici prigoana, nici temniţa nu v-au îngrozit, ci cu tărie aţi
stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care bucurându-ne vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, că robia neamului aţi voit a o frânge!
Bucuraţi-vă, că pământul ţării l-aţi temeluit cu sânge!
Bucuraţi-vă, că zdrobiţi fiind, iarăşi v-aţi ridicat!
Bucuraţi-vă, căci gândul la morţii voştri putere v-a dat!
Bucuraţi-vă, că viaţa v-a fost rugă şi plâns!
Bucuraţi-vă, că ardere de tot v-aţi adus!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 2
Fiara roşie cu mânie s-a pornit împotriva Bisericii Lui Hristos şi lumea întreagă s-a îngrozit de
cumplitele nelegiuiri: icoanele au fost călcate în picioare, Moaştele Sfinţilor batjocorite, preoţii ucişi şi
mulţime de Biserici dărâmate. Voi, Sfinţilor, nevoind a ne lăsa nouă o ţară fără altare şi cruci, v-aţi împotrivit
cu bărbăţie celor rău-credincioşi, şi aţi cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Se clătina aşezarea creştină a lumii şi puterile întunericului cumplit spumegau, iar ostaşii Lui Hristos
cu inimă vitează, nesuferind unele ca acestea, au pornit grabnic spre Spania însângerată, unde moarte de
martiri cu bucurie au primit. Voi, Sfinţilor, aţi făcut legământ pe mormântul lor să duceţi lupta cea bună
pentru izbăvirea neamului, pentru care cu mulţumire grăim:
Bucuraţi-vă, apărători ai neamului românesc!
Bucuraţi-vă, fii vrednici ai pământului strămoşesc!
Bucuraţi-vă, că de bucuriile pământeşti v-aţi lepădat!
Bucuraţi-vă, că ţara s-o slujiţi v-aţi legat!
Bucuraţi-vă, că munţi de suferinţă aţi străbătut!
Bucuraţi-vă, că tinereţe, cei mai mulţi, n-aţi avut!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
50
Condac 3
Voit-au vrăjmaşii Crucii şi vânzătorii de ţară să rupă sufletul românesc de Hristos, dar s-a ridicat un
viteaz apărător cu suflet de arhanghel, care punându-şi viaţa pentru legea strămoşească, a zis: Cel ce luptă,
chiar singur, pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată! Acum biruitor, cu Îngerii în Ceruri acesta
neîncetat cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Tiranul ucigaş şi nelegiuita evreică, nesuferind să vadă sufletele voastre curate arzând de dragoste
pentru credinţă şi neam, au dat poruncă diavolească, să fiţi duşi noaptea în pădure şi sugrumaţi, apoi ciuruiţi
de gloanţe, aruncaţi în groapă comună, arşi cu vitriol, acoperiţi cu lespezi grele de piatră; dar nici mormântul,
nici moartea nu v-au ţinut, ci la Viaţa cea adevărată v-aţi mutat, pentru care auziţi de la noi acestea:
Bucuraţi-vă, că-n întunecata pădure v-au dus!
Bucuraţi-vă, că picioarele în lanţuri v-au pus!
Bucuraţi-vă, că frânghii după gât v-au întins!
Bucuraţi-vă, că mişeleşte pe toţi v-au ucis!
Bucuraţi-vă, că şi Catapeteasma Neamului s-a despicat!
Bucuraţi-vă, că voievozii din morminte s-au sculat!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 4
S-au spăimântat slugile satanei de dârzenia şi de credinţa voastră, Sfinţilor! Vrând să vă piardă, s-au
pornit cu mânie asupra voastră în temniţele de la Râmnicu Sărat, Miercurea Ciuc, Braşov, Vaslui şi în noaptea
răzbunării cu moarte de martiri v-aţi încununat, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Uneltirile celor fărădelege nu v-au îngrozit, vitejilor Mărturisitori, şi înţelegând că veţi fi ucişi în
curtea lagărului, toţi aţi îngenuncheat şi în tăcerea nopţii cu umilinţă aţi rostit rugăciunea Tatăl Nostru, apoi
gloanţele au pornit potop asupra voastră, în vreme ce un preot întemniţat, săvârşea în taină cea din urmă
Slujbă pentru voi şi pentru cei care aveau să mai moară; dar noi vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, că gloanţele nemilos v-au secerat!
Bucuraţi-vă, că durere în urmă aţi lăsat!
Bucuraţi-vă, cei care şi după moarte aţi fost umiliţi!
Bucuraţi-vă, cei care trădători de ţară aţi fost numiţi!
Bucuraţi-vă, fii ai unui neam răstignit!
Bucuraţi-vă, că sufletul prin dureri vi l-aţi sfinţit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 5
Satana însuşi s-a pogorât să vă piardă, Sfinţilor Mărturisitori, în grozava temniţă de la Piteşti, iar
călăul îndrăcit, tocmit să vă zdrobească sufletele, striga: Dacă Hristos ar fi trecut prin mâinile mele, nu mai
ajungea nici El pe cruce şi n-ar fi Înviat! Eu sunt adevărata Evanghelie! Eu o scriu acum pe stârvurile voastre!
Voi, Sfinţilor, având nădejde de izbăvire la Dumnezeu, cu lacrimi Îi strigaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Îngerii în Ceruri şi-au ascuns faţa neputând vedea nebunia urâtorilor de Dumnezeu, că în Vinerea
Patimilor, spre batjocură un tânăr pe perete au răstignit şi cu loviri sălbatice l-au ucis. Zidurile temniţei se
cutremurau de urletele celor schingiuiţi şi gropile înghiţeau flămânde grămezi de carne zdrobită şi sânge; în
adâncul iadului în care eraţi, Dumnezeu v-a dat putere şi tărie, pentru care vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, Martiri care mult aţi pătimit!
Bucuraţi-vă, că fiare cu chip de om v-au lovit!
Bucuraţi-vă, că dureri peste fire aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că Marilor Mucenici v-aţi asemănat!
Bucuraţi-vă, că trupeşte cumplit aţi pătimit!
Bucuraţi-vă, că ţarina sufletului mai bogat a rodit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 6
Ucigaşii năimiţi din temniţa Aiudului au vrut să piardă şi pomenirea voastră, Sfinţilor, şi mult-
chinuitele voastre trupuri le-au aruncat în râpa de la Dealul Robilor, neştiind ei puterea Lui Dumnezeu cea
arătată în vedenia prorocului Iezechiel care zice: Mâna Domnului a fost peste mine şi m-a luat în Duh şi m-a
pus în mijlocul unei văi pline de oase şi mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am
răspuns: Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta! El mi-a zis: Prooroceşte despre oasele acestea şi spune-
le: Oase uscate, ascultaţi Cuvântul Domnului! Iată, voi face să intre în voi duh şi veţi învia! şi a intrat duhul

51
în ele şi au înviat şi au stătut în picioare. Şi era ca o oaste mare, foarte mare la număr, care Îl slăvea neîncetat
pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Temniţa Aiudului v-a fost sălaş de rugăciune, unde neîncetat aţi petrecut în post şi priveghere, aţi
dobândit trezvia minţii şi smerenia inimii, aţi învăţat Dumnezeieştile Scripturi şi noaptea îngenunchind cu
lacrimi vă rugaţi pentru morţii voştri şi pentru cei care vă prigoneau; dar noi vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, că loviri şi scuipări aţi primit!
Bucuraţi-vă, că mădularele în bătăi v-au zdrobit!
Bucuraţi-vă că în celule îngheţate aţi stat!
Bucuraţi-vă, că apă rece pe podea v-au turnat!
Bucuraţi-vă, că toate cu răbdare le-aţi suferit!
Bucuraţi-vă, că Puterea Lui Dumnezeu v-a întărit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 7
Cuvintele Mântuitorului: Frate pe frate la moarte va da! au voit să le împlinească în temniţa de la
Gherla, că îndrăciţii călăi cu ură vă porneau unii împotriva altora, şi chemând pe un tată l-au silit să-şi calce
în picioare copilul, iar acela căzând în genunchi a strigat: Ucideţi-mă pe mine, dar nu-mi schingiuiţi băiatul!
Voi, înţelegând nebunia satanei, v-aţi rugat zicând: Doamne, dă-ne putere să răbdăm sau ia-ne viaţa! şi Lui
Dumnezeu I-aţi strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Mintea omenească nu poate pricepe cruzimea chinurilor pe care le-aţi răbdat, Sfinţilor, că răstigniţi
pe podea, cu frânghii ude aţi fost bătuţi, degetele cu cleşti v-au zdrobit şi cu scânduri peste faţă v-au lovit,
încât înfăţişare de oameni nu mai aveaţi, dar voi, urmând Lui Hristos Cel Răstignit, toate le-aţi suferit şi pe
călăi i-aţi iertat, pentru care vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, că satana a cerut să vă cearnă!
Bucuraţi-vă, căci credinţa aţi avut-o drept armă!
Bucuraţi-vă, căci chinuri până la sfârşit aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că Hristos putere v-a dat!
Bucuraţi-vă, că munţi de durere-aţi suit!
Bucuraţi-vă, că Domnul la El v-a primit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 8
Iudeii robiţi în Egipt n-au răbdat suferinţele voastre, Sfinţilor Mărturisitori! Nu pietre şi cărămizi v-
aţi trudit a frământa, ci cu braţe istovite munţi de pământ din loc aţi mutat şi aţi croit albie de lacrimi şi
sânge pe care toate apele Dunării n-o vor putea spăla, că neîncetat se-nalţă la Cer glasul suferinţei voastre
strigând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Glas au dat apele şi adâncurile cumplitului Canal s-au cutremurat! Nu sunt graiuri care să nu se audă
şi dureri care să nu rodească, Sfinţilor! Glasul pătimirii voastre din străfunduri auzindu-l, grăim către voi:
Bucuraţi-vă, că-n arşită şi ger aţi trudit!
Bucuraţi-vă, că pământul ţării cu sânge l-aţi sfinţit!
Bucuraţi-vă, că goi şi flămânzi aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că în stâncă cu lacrimi aţi săpat!
Bucuraţi-vă, că sub valuri aţi fost risipiţi!
Bucuraţi-vă, că sub mâl şi nisip odihniţi!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 9
Lumină a răsărit în temniţa suferinzilor de la Târgu Ocna! Ca un soare a strălucit într-însa, senin la
suflet şi chip, Sfântul Temniţelor Româneşti, mângâierea suferinzilor şi lauda nevoitorilor, cel care în trezvie şi
în Rugăciunea Inimii a pertecut, şi darul Duhului Sfânt a agonisit. Cunoscându-şi sfârşitul mai dinainte, cu
bucurie s-a mutat la Domnul, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Iubiţi pe cei ce vă prigonesc! a poruncit Domnul Iisus Hristos, iar voi, Sfinţilor, Cuvântul Lui l-aţi
împlinit. La Târgu Ocna, în noaptea Naşterii Domnului, un preot muribund a cerut să fie dus la cel care îl
chinuise cumplit, şi mângâindu-l cu blândeţe i-a spus: Te iert din toată inima şi cred că Hristos, Care-i mai
bun decât noi, te va ierta şi El! Iar acela, căindu-se, cu lacrimi s-a mărturisit, şi în aceeaşi noapte, cu pace, la
Domnul au plecat amândoi, iar noi minunându-ne de puterea dragostei vă lăudăm zicând:
Bucuraţi-vă, că Rugăciunea Lui Iisus aţi primit!
52
Bucuraţi-vă, că darul Duhului Sfânt v-a umbrit!
Bucuraţi-vă, că Sfânta Evanghelie v-a fost îndreptar!
Bucuraţi-vă, c-aţi aflat luminare şi Har!
Bucuraţi-vă, că soare între voi a strălucit!
Bucuraţi-vă, că Sfântul Închisorilor l-aţi numit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 10
Voit-au vrăjmaşii Domnului Iisus Hristos nu doar să vă zdrobească trupurile şi sufletele, ci şi credinţa
cea adevărată să o batjocorească. La Sfintele Sărbători ale Ortodoxiei vă sileau a săvârşi blasfemii pe care
mintea omenească nu le poate închipui, iar voi, Sfinţilor, umilinţa şi chinurile răbdând, cereaţi ajutorul Lui
Dumnezeu, întărindu-vă şi strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Bucuria Învierii a strălucit în întunecata mină de la Baia Sprie, când în măruntaiele pământului
preoţii întemnitaţi cu cutremur au strigat: Veniţi de luaţi lumină! Sfredelele în chip de clopot au răsunat,
lămpaşele s-au aprins, iar osândiţii îngenuncheaţi cu lacrimi au cântat: Hristos a Înviat! De aceste lucruri
minunându-ne vă lăudăm strigând:
Bucuraţi-vă, cei care de vii aţi fost îngropaţi!
Bucuraţi-vă, că de Hristos n-aţi voit să vă lepădaţi!
Bucuraţi-vă, că-n batjocură carne în Vinerea Mare v-au dat!
Bucuraţi-vă, că foamea răbdând, voi n-aţi mâncat!
Bucuraţi-vă, că Învierea în adâncuri aţi prăznuit!
Bucuraţi-vă, că prin post şi mărturisire v-aţi curăţit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 11
Prigoana pornită asupra voastră n-a cruţat nici firea femeiască cea slabă, şi întocmai Muceniţelor de
demult, mulţime de femei cu îndrăzneală au mărturisit dragostea lor pentru Hristos şi neam, şi chinurile le-
au răbdat cu bucurie, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Credincioşii s-au îngrozit când călăii cu inima de piatră, au adus spre ardere un trup de femeie
schingiuit. Neluând în seamă că acela mai avea viaţă într-însul, cu grăbire l-au aruncat în cuptor, unde
vaiete surde din flăcări au răsunat, iar noi cutremurându-ne de unele ca acestea cu frică grăim:
Bucuraţi-vă, că pe Hristos cu îndrăzneală L-aţi mărturisit!
Bucuraţi-vă, că batjocuri şi loviri aţi primit!
Bucuraţi-vă, că v-au bătut trupurile până la sânge!
Bucuraţi-vă, că de suflete nu s-au putut atinge!
Bucuraţi-vă, că spânzurându-vă, cumplit v-au strujit!
Bucuraţi-vă, toţi care în credinţă aţi murit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 12
Harul Dumnezeiesc v-a umbrit în chip minunat, Sfinţilor! În temniţele de la Piteşti, Aiud, Gherla,
Sighet, Baia Sprie, Târgu Ocna şi Canal asemenea Mucenicilor din vechime multe pătimiri aţi răbdat. Voi
bine ştiind că Lucrare de Sus era aceasta, mai vârtos pe Hristos L-aţi chemat, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
De nimic aţi socotit viaţa aceasta pământească şi sufletul vi l-aţi pus pentru dreapta-credinţă şi
pentru neamul strămoşesc! Acum la limanul cel fără de durere şi întristare vă veseliţi cu toţi drepţii,
lăudând pe Dumnezeu şi auzind de la noi unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, aripi în zbor secerate!
Bucuraţi-vă, chipuri de Har luminate!
Bucuraţi-vă, raze în beznă aprinse!
Bucuraţi-vă, braţe la Ceruri întinse!
Bucuraţi-vă, Sfinţi fără cruce şi nume!
Bucuraţi-vă, tâmple cu albe cunune!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi Icos 1 şi Condac 1)
O, Sfinţilor Mărturisitori, cei ce în temniţă chinuri de multe feluri aţi răbdat şi pentru Învierea neamului
românesc moarte mucenicească cu vitejie aţi primit, îndrăznire având către Hristos Dumnezeu, faceţi
rugăciune să ne izbăvim de toată înşelăciunea diavolească şi Credinţa Ortodoxă cu bărbăţie să o
mărturisim, ca mântuindu-ne, pururea să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
53
Rugăciune
O, Sfinţilor Mărturisitori, care, în temniţe şi prigoane, prin multele voastre pătimiri aţi stăvilit
întărâtarea vrăjmaşului cu mânie pornită asupra Bisericii Lui Hristos, vouă celor care aţi suferit foame, ger,
schingiuiri, umilinţă şi chinuri de tot felul întru apărarea Legii strămoşeşti, vă aducem mulţumirile noastre.
Pe voi, care bine v-aţi săvârşit pentru învierea neamului românesc şi acum cu Îngerii vă veseliţi în Lumina
Neînserată a Împărăţiei Cereşti, vă rugăm: Nu încetaţi să mijlociţi la Preaputernicul Dumnezeu să ne dea
iertare de păcate şi să ne păzească pe noi şi Sfânta Biserică a Sa de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de
necredinţă şi de războiul cel dintre noi! Povăţuiţi-ne pururea pe calea mântuirii, a răbdării şi a dragostei, ca
neclintiţi şi uniţi să rămânem în credinţa adevărată până la sfârşitul vieţii! Sfinţilor Mărturisitori, care în
strâmtorările şi necazurile vieţii voastre pământeşti aţi cerut ajutorul Puterilor Cereşti, vă rugăm să primiţi
rugăciunile noastre şi să ne apăraţi de smintelile acestui veac şi de răutăţile celor potrivnici, ca şi noi pe
calea mântuirii, neînfricaţi să mărturisim Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos, spre slava Lui
Dumnezeu şi mântuirea neamului românesc. Amin!

Acatistul Sfinţilor Români


(duminica a doua după Rusalii)

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Celor din neamul nostru care prin nevoinţele lor au dobândit darul
sfinţeniei, fiind astfel slava neamului român înaintea Lui Dumnezeu şi a
oamenilor, ca unora ce mijlocesc înaintea tronului Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, să le
cântăm cu bucurie: Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Icos 1
Sfântul Apostol Andrei cel dintâi chemat, s-a arătat a fi începutul mântuirii neamului nostru.
Din bezna neştiinţei scoţându-ne, ne-a învăţat să ne închinăm Treimii Celei de Viaţă Făcătoare. Lui şi
celor care i-au urmat în credinţă, îi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Andrei, că ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părţile noastre!
Bucură-te, că strămoşii noştri după vrednicie te-au cinstit!
Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea Domnului Iisus Hristos şi a Maicii Sale!
Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor Sfinţilor neamului nostru laude, zicând:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care împodobiţi binecuvântatul pământ al ţării cu florile sfinţeniei!
Bucuraţi-vă, căci cu lacrimi nesfârşite cereţi iertare Lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre!
Bucuraţi-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat!
Bucuraţi-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea!
Bucuraţi-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteţi nădejdea noastră de mântuire!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 2
Prin Sfântul Apostol Andrei s-a luminat pământul ţării cu lumina cea dulce a Învierii şi neamul
românesc a început a-i naşte pe cei mai buni dintre fiii săi, Sfinţi în Cer, care pururea ne izbăvesc pe
noi în chip tainic din toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviinţă, cu bucurie să-I mulţumim Celui care
ni i-a dat şi să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Sângele Mucenicilor este sămânţa pentru alţi creştini, iar sângele vostru, primilor Mucenici
care v-aţi jertfit pe pământurile noastre, a fost temelia neclintită pe care a luat fiinţă neamul nostru,
deodată român şi creştin. Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm aşa:
Bucură-te, Sfinte Montan împreună cu soţia ta Maxima, neînfricaţi mărturisitori ai Lui Hristos!
Bucură-te, că pentru aceasta aţi primit cununa muceniciei prin înecare!
Bucură-te, Sfinte Nichita, cel care ai stat împotriva păgânilor goţi!
Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veşnică!
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenic Sava, ca apa Buzăului a primit preacinstitul tău trup!
Bucură-te, că Marele Vasile s-a închinat cu evlavie Sfintelor tale Moaşte!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip, că sângele vostru l-aţi dat pentru Hristos!
Bucuraţi-vă, că prin minunata arătare a Sfintelor voastre Moaşte aţi bucurat inimile creştinilor!
54
Bucuraţi-vă, că prin ele Dumnezeu ne-a arătat că încă ne mai aşteaptă pocăinţa!
Bucuraţi-vă Sfinţilor făcători de minuni Epictet şi Astion, care aţi adus pe mulţi la credinţă!
Bucuraţi-vă, că înfricoşătoarele chinuri pentru Hristos, le-aţi socotit a fi dulceaţă cerească!
Bucuraţi-vă, că Sfintele voastre Moaşte împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 3
Mucenicii au sfinţit pământul ţării noastre cu sângele lor, că pe toate le-au socotit deşertăciune,
şi prin pătimiri au câştigat bucuria cea veşnică. În toată greutatea ei pot să ne ajute şi nouă, celor care
ne închinăm lor cu dragoste, şi împreună cu ei Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
În vremurile dintâi, străbunii noştri s-au învrednicit a avea păstori desăvârşiţi, care prin viaţa
lor sfântă i-au povăţuit pe calea cea strâmtă a mântuirii. Unii au răbdat mucenicie, alţi cu tărie L-au
mărturisit pe Hristos. Ca unor părinţi ai noştri, să le cântăm cu credinţă:
Bucură-te Sfinte Irineu, Episcop al Sirmiumului, că ţi-ai vărsat sângele pentru Hristos!
Bucură-te, că diaconul Dimitrie ţi-a urmat în răbdare!
Bucură-te Cinstite Efrem că pe mulţi i-ai pregătit pentru mucenicie şi te-ai jertfit cu ei!
Bucură-te, Sfinte Vetranion, Episcop al Tomisului, râvnitor pentru Credinţa Ortodoxă!
Bucură-te, că pe împăratul pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul Ceresc!
Bucură-te, Sfinte Teotim, că prin minunile tale pe Hristos L-ai propovăduit şi barbarilor huni!
Bucură-te, că tu pe Sfântul Ioan cel cu Gura de Aur l-ai apărat cu neînfricare!
Bucură-te, Sfinte Niceta, că pe mulţi dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi!
Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor dobrogeni Ioan Casian şi Gherman, înfloriţi în ţinuturile de apus!
Bucuraţi-vă, că pe toţi Sfinţii i-aţi cercetat, adunând nectarul duhovnicesc de la fiecare!
Bucuraţi-vă, că după ce v-aţi desăvârşit în sfinţenie aţi întemeiat viaţa monahală în Apus!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 4
Măriţilor Ierarhi, turma cea cuvântătoare încredinţată vouă aţi scos-o din neştiinţă şi cu fapta şi
cu cuvântul i-aţi învăţat pe strămoşii noştri să-L laude pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Prin munţi, prin peşteri, prin păduri vieţuind Cuvioşii, au umplut întreg pământul ţării noastre
cu sfinţenia vieţii lor şi de toate s-au lepădat pentru a-I urma Lui Hristos. După făgăduinţă, Domnul i-a
făcut moştenitori ai vieţii veşnice. Să le cântăm şi noi cu glas de bucurie:
Bucură-te, Sfinte Nicodim, că prin aspre nevoinţe în Muntele Athosului ţi-ai sfinţit viaţa!
Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieţii de obşte!
Bucură-te, că multe Mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Leontie, cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale!
Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuţilor!
Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin Moaştele tale Tămăduitoare!
Bucură-te, Sfinte Arhiepiscop Ioan, care la Râşca ai trăit în înfrânare şi sfinţenie!
Bucură-te, Sfinte Daniil Sihastrul, că din pruncie viaţa ţi-ai împodobit cu toată virtutea!
Bucură-te, că ai ajuns povăţuitor al lui Ştefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei!
Bucură-te, că prin minunile izvorâte din mormântul tău ai arătat poporului că eşti viu în Cer!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ghelasie, care te-ai arătat călugăr desăvârşit şi păstor al moţilor!
Bucură-te, Făcătorule de Minuni, că te rogi cu durere pentru chinuitul pământ al Apusenilor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 5
Multime de cuvioşi români, al căror nume doar Dumnezeu îl ştie, s-au învrednicit a-I aduce Lui
Hristos jertfă curată, sfinţindu-şi viaţa, neştiuţi de oameni, prin pustii şi-n singuratate. Ştiind că ei
umplu Cerurile de rugători neclintiţi pentru mântuirea noastră, Îl slăvim pe Dumnezeu cântând:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Biruinţa voastră, Cinstiţilor Mucenici, este moartea prin care v-aţi făcut vii în Cer, unde staţi cu
Drepţii şi neîncetat suspinaţi pentru noi. Rugaţi-vă pentru mântuirea noastră, a celor care vă cinstim:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Vodă Constantin, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toţi domnii!
55
Bucură-te, că şi fiii tăi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei au primit cununa muceniciei!
Bucură-te, că şi pe ei şi pe sfetnicul Ianache i-ai îndemnat să rabde patima!
Bucură-te, că ne spăimântăm toţi de vitejia ta mucenicească, cu care moartea ai înfruntat!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Brâncoveni, care aţi dat slavă neamului şi Lui Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Antim, că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Ţării Româneşti!
Bucură-te, că împreună cu Domnul Constantin aţi luminat poporul prin cărţile duhovniceşti!
Bucură-te, că în graiul românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns mucenic al Lui Hristos!
Bucură-te, viteazule Ioan, cel care te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru!
Bucură-te, că deşi tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât şi moartea!
Bucură-te, că ai fost înjunghiat, ca un miel nevinovat, de turcii cei fărădelege!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 6
Prin răbdarea lor în chinuri pentru dragostea Mântuitorul Hristos, prin credinţa în viaţa veşnică,
prin bărbăţia lor în faţa morţii, Mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Pe Dumnezeu, Care
i-a întărit în toate, să-L slăvim cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Înfrânându-se întru cunoştinţă, cuvioşii şi-au sfinţit trupurile şi sufletele, s-au umplut de Duh
Sfânt, iar trupurile lor s-au făcut Moaşte Sfinte. Pentru rugăciunile lor ocrotitoare, cu dragoste să le
cântăm:
Bucură-te, Sfântă Paraschiva, că viaţa desăvârşit ţi-ai închinat-o Lui Hristos!
Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată virtutea sufletul ţi-ai împodobit!
Bucură-te, că tu eşti Ocrotitoarea Moldovei prin Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, că toţi românii vin la tine, ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi!
Bucură-te, Sfinte Grigorie din Decapole, apărător al sfintelor icoane şi făcător de minuni!
Bucură-te, că Cinstitele tale Moaşte au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări tuturor!
Bucură-te, Sfinte Dimitrie din Basarabi, că în deplină smerenie viaţa şi moartea ţi-ai trecut!
Bucură-te, că prin Moaştele tale Sfinte, Dumnezeu te-a făcut apărător al Bucureştiului!
Bucură-te, Sfinte Ioan, care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoinţe te-ai sfinţit!
Bucură-te, că întreaga Ţară a Haţegului te cinsteşte cu dragoste, ca pe un fiu al ei!
Bucură-te, Sfinte Antonie de la Iezeru, că în Carpaţi pustniceşte ai trăit!
Bucură-te, că pe oamenii care te căutau cu credinţă, i-ai povăţuit pe calea mântuirii!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 7
Sfinţi şi ajutători ai noştri s-au arătat cei care cu Sfintele lor Moaşte au binecuvântat ţara,
Cuvioşi şi Mucenici, deşi odrăsliţi din alte pământuri. Pentru aceasta, împreună cu toţi românii, Îi
mulţumim Lui Dumnezeu că ţine neamurile în dragoste unul pentru altul, şi-I cântăm Lui: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Pe apărătorii Dreptei Credinţe şi ai neamului strămoşesc, care în faţa prigoanelor şi a
duşmanilor L-au mărturisit neclintit pe Hristos şi Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, să îi lăudăm
zicând:
Bucură-te, Sfinte Ştefan cel Mare, spaima păgânilor şi apărătorul întregii creştinătăţi!
Bucură-te, că tu eşti pavăza neamului nostru până la sfârşitul vremurilor!
Bucură-te, că pentru slava Dreptei Credinţe ai umplut pământul ţării cu Sfinte Mănăstiri şi Biserici!
Bucură-te, că ai luptat cu sabia pentru neam şi pentru credinţă, iar acum te rogi pentru noi!
Bucură-te, Sfinte Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, că te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei!
Bucură-te, Sfinte Mărturisitor Iosif, Ierarhul Maramureşului, că batjocură şi chin ai răbdat!
Bucură-te, că pe maramureşeni întru bună credinţă şi evlavie i-ai păstorit!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mitropoliţi Iorest şi Sava, care aţi păzit poporul de prigoana calvinilor!
Bucuraţi-vă, că pentru aceasta temniţă şi bătăi aţi pătimit, mărturisind Dreapta Credinţă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Visarion şi Sofronie, că neînfricaţi aţi luptat pentru legea străbună!
Bucuraţi-vă, că în temniţă, bătuţi şi chinuiţi, v-aţi rugat pentru poporul prigonit al Ardealului!
Bucuraţi-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors la credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
56
Condac 8
Pentru credinţă şi pentru neam Mărturisitorii au răbdat palme, scuipări, bătăi, închisori şi încă
multe altele şi ne-au arătat cum se cade a apăra credinţa străbună. Noi, neputându-ne ridica nici cu
mintea la virtutea lor, să ne alăturăm lor în neîncetata cântare Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Cuvioşilor care din pământul Moldovei au răsărit, viaţa întreagă în munţi şi în peşteri şi-au
petrecut-o, în posturi şi-n privegheri noaptea, şi care dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu
lacrimi pentru întreaga lume, acestora şi noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm:
Bucură-te, Sfinte Chiriac, că în muntele Bisericani, gol ai îndurat 60 de ani arşiţa şi gerul!
Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor, cei din vechime!
Bucură-te, Sfinte Chiriac de la Tazlău, care ai fost povăţuitorul sihaştrilor!
Bucură-te, că prin nevoinţele şi smerenia ta ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli!
Bucură-te, Sfinte Rafail din Agapia, că în ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit!
Bucură-te, că şi după moarte demonii i-ai izgonit prin minunatele şi Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Partenie, egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată fapta cea bună!
Bucură-te, Sfinte Inochentie, de la Mănăstirea Probota, că ţi s-a dat darul facerii de minuni!
Bucură-te, că pentru dragostea ta, prin simplitate şi sărăcie ai dobândit Sfânta Împărăţie!
Bucură-te, Sfinte Cuvios Eustatie, vrednic următor al Sfântului Inochentie!
Bucură-te, Sfinte Vasile, că intrând în obştea Moldoviţei ai ajuns egumen vestit!
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte ne sunt grabnic ajutătoare în nevoi!
Bucură-te, Sfinte Epifanie din Voroneţ, că ai fost urmaş cinstit al Sfântului Daniil Sihastrul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 9
Cuvioşii, prin posturile îndelungi cu care trupul şi-au potolit, prin lacrimile neîncetate cu care
ochii şi-au luminat şi prin privegherile noaptea în rugăciune, ne-au învăţat cum să dobândim Împărăţia
Veşnică. Mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru toate, cu smerenie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
De la Domnul Iisus Hristos aţi primit cununa muceniciei, că n-aţi cedat în faţa celor care vă
chinuiau şi prin pătimiri şi prin moarte aţi câştigat Raiul. Sfinţilor Mucenici, pentru acestea vă spunem
aşa:
Bucură-te, Sfinte Teodosie Mitropolitul Moldovei, prigonit din dragoste pentru păstoriţii tăi!
Bucură-te, că după moartea ta mucenicească, Sfântul Antipa a descoperit Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, că toată viclenia celui rău a fost spre slava ta!
Bucură-te, că ajungând trupul tău la Suceava, ai vindecat rănile moldovenilor!
Bucură-te, că prin multe minuni ne-ai încredinţat de dragostea pe care ne-o porţi nouă tuturor!
Bucură-te, Sfântă Filofteia, că milostenia ta a deschis Cerurile!
Bucură-te, că securea care ţi-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a Lui Hristos!
Bucură-te, că Moaştele tale Sfinte păzesc cu străşnicie pământul şi locuitorii ţării noastre!
Bucură-te, ciobanule Oprea, că ai înfruntat stăpânirea cerând libertate pentru românii credincioşi!
Bucură-te, că pentru aceasta temniţă până la moarte ai răbdat, mucenicule al Lui Hristos!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor preoţi Ioan şi Moise, că nu aţi vrut să lepădaţi credinţa strămoşească!
Bucuraţi-vă, apărători ai Ortodoxiei, că în închisori aţi îndurat chinuri şi moarte pentru credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 10
Sfinţii Mucenici lepădându-se pentru Hristos de himerele lumii trecătoare, cele veşnice au
câştigat şi se roagă pentru noi, ne întăresc în credinţă, ne apară neamul şi ne păzesc de toată răutatea.
Domnului Iisus Hristos, Care ne trimite Harurile Lui cele bogate, să-I mulţumim cântând: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Sfinţii Cuvioşi, plăcând Lui Dumnezeu, şi-au agonisit veşnica răsplată, şi ne pot ajuta şi pe noi,
cei care le cântăm cu evlavie:
Bucură-te, Sfinte Vasile de la Poiana Mărului, că ai luminat cu viaţa ta sfântă pământul Vrancei!
Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, ai fost stareţul cuviosului şi virtuosului Paisie!
Bucură-te, Sfinte Paisie, Părinte al părinţilor, că în Moldova şi-n Athos te-ai întărit în virtute!
57
Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al neîncetatei rugăciuni a inimii!
Bucură-te, că prin tine părinţi de multe neamuri au umplut Ortodoxia de lumină duhovnicească!
Bucură-te, Sfinte Antipa, că din Moldova ai ieşit, în Athos te-ai desăvârşit şi în Valaam ai rodit!
Bucură-te, că ai strălucit din Athos până în Rusia, cinstind neamul tău, pentru care te şi rogi!
Bucură-te, Sfinte Ioan Iacob Românul, că fiind orfan de mic, Dumnezeu ţi-a purtat de grijă!
Bucură-te, că El ţi-a călăuzit paşii spre pustiul Hozeva, unde în sihăstrie şi în nevoinţă ai trăit!
Bucură-te, că la aflarea Sfintelor tale Moaşte ne-am bucurat că avem un nou mijlocitor pentru noi!
Bucură-te, pustnică Sfântă Teodora, care ai întrecut cu nevoinţele pe mulţi dintre bărbaţi!
Bucură-te, că ţi-ai petrecut viaţa în singurătate, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 11
Să ne plecăm înaintea celor care prin luptele lor au biruit cele ale firii şi s-au făcut Îngeri în
trup, învingând ispititorul. Lui Dumnezeu, Care le-a dat lor putere în toate, să-I cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 11
În vremurile noi au strălucit pe pământul ţării păstori desăvârşiţi în sfinţenie, care şi-au pus
sufletul pentru noi în faţa Lui Dumnezeu şi s-au străduit a ne face vrednici de Împărăţia Cerurilor. Ca
unora care s-au nevoit şi se nevoiesc pentru binele nostru, să le cântăm zicând:
Bucură-te, Sfinte Ierarh Calinic, că nu ştim de unde să începem a lăuda virtuţile tale!
Bucură-te, că deşi ai avut multe griji, te-ai întărit mai vârtos în nevoinţele călugăreşti!
Bucură-te, părintele săracilor, că prin milostenia ta te-ai urcat până la Cer!
Bucură-te, că ai luptat pentru unirea tuturor românilor în dragostea de Dumnezeu şi de neam!
Bucură-te, că i-ai luminat pe dreptcredincioşi, tipărind cărţi duhovniceşti şi zidind Biserici!
Bucură-te, că şi după moarte le împarţi românilor mulţime de daruri prin Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Iosif de la Partoş mitropolit al Timişoarei, că la Athos ţi-ai desăvârşit virtuţile!
Bucură-te, că deşi bătrân fiind, ai venit să păstoreşti poporul Banatului!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte făcătoare de minuni ne ajută şi astăzi!
Bucură-te, Sfinte Nifon, că şi tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfinţenie!
Bucură-te, că ai fost Patriarh al Constantinopolului, iar mai apoi păstor al ţării Româneşti!
Bucură-te, că l-ai povăţuit pe căile sfinţeniei pe binecredinciosul Voievod Neagoe Basarab!
Bucuraţi-vă Sfinţilor toţi care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
Condac 12
Pe vrednicii noştri Ierarhi să-i lăudăm, că în frica Domnului, s-au nevoit a scoate poporul din
mâinile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, îndrumându-l spre poruncile Mântuitorului. Lui Dumnezeu, Cel
care i-a înţelepţit cu lumina Sa cea bogată, cu bucurie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Mucenicii şi mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniţi ca-n nişte morminte, au
adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm celor care au pătimit pentru credinţă:
Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, călugări şi credincioşi, care aţi umplut temniţele comuniste!
Bucuraţi-vă, toţi cei, ştiuţi doar de Dumnezeu, care v-aţi stins în vremea cruntei prigoane!
Bucuraţi-vă, că în iertare şi nevoinţă desăvârşindu-vă, aţi făcut închisoarea prilej de sfinţire!
Bucuraţi-vă, cei care închişi la Piteşti, îndurând groaznicele chinuri, L-aţi mărturisit pe Hristos!
Bucuraţi-vă, Aiud şi Jilava, că sângele mulţimilor de Mucenici v-au făcut locuri de închinare!
Bucuraţi-vă, Gherla şi Periprava, că în voi a strălucit lumina rugăciunii celei din suferinţă!
Bucuraţi-vă, temniţe comuniste, că v-aţi făcut scară spre Cer pentru nenumăraţi Mucenici!
Bucuraţi-vă, că, fără să vrea, călăii au lucrat spre Slava Lui Dumnezeu şi a Sfintei Sale Biserici!
Bucuraţi-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut Cerul, mijlocind pentru noi!
Bucuraţi-vă, noilor Mucenici, că vitejia şi răbdarea voastră v-au agonisit cununa cea veşnică!
Bucuraţi-vă, că întru bucuria Raiului sălăşluind acum, sunteţi nădejdea neamului nostru!
Bucuraţi-vă, că prin jertfa voastră, Dumnezeu ne trimite în dar Binecuvântările Lui!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

58
Tuturor Sfinţilor neamului nostru, Mucenici, Ierarhi, Cuvioşi, Mărturisitori şi Voievozi, ştiuţi
sau neştiuţi, le aducem cinstirea, dragostea şi evlavia noastră, şi le mulţumim ca unora care plâng
pentru noi şi pentru păcatele noastre, aducând Binecuvântarea Lui Dumnezeu peste pământul ţării. Iar
Lui Dumnezeu, Care până acum nu a lepădat neamul nostru binecredincios, din inimă să-I cântăm
veşnica şi dulcea cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune către Sfinţii români
Sfinţilor români, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: Mucenici,
care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; Ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; Cuvioşi, care v-aţi
nevoit ca nişte Îngeri în trup; Mărturisitori, care aţi păzit Dreapta Credinţă; Voievozi binecredincioşi,
care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, staţi tari, cu lacrimi rugându-vă Domnului, să ne ierte păcatele şi
să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. Noi credem că voi, Sfinţilor, vă rugaţi cu dragoste pentru noi
şi ne sunteţi cei dintâi ajutători în faţa Lui Dumnezeu! Pentru aceasta ne rugăm vouă cu evlavie să ne
păziţi, împreună cu Maica Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră.
Izbăviţi-ne cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel
dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de toate necazurile pe care le pătimim
din cauza răutăţii noastre. Îl mâhnim pe Milostivul Dumnezeu cu uciderea cea cumplită de prunci, cu
desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii, cu viclenii, cu minciuni şi îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-am
îndepărtat, Sfinţilor, de Dumnezeu şi de Biserica Sa şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de
păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Să ne întoarceţi la dragostea pentru
Dumnezeu, pentru Maica Sa şi pentru Biserica strămoşească. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea
dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai noştri Sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în
Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

59