Sunteți pe pagina 1din 137
“OG @9->- . oN D~ exRintl SI SCRUTOR, % BISERICESTI 6 QI7——_—g TEODORET EPISCOPUL CIRULUI SCRIERI PARTEA A DOUA 6 do—_ 0 oe EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE de ON, COLEcTIA “PARINT! $t SCRITORI BISERICESTL" APARE DIN ENTTIATIVA PATRIARAULUL JUSTIN 1S CONTINUA SUB INDRUMAREA, FREA TERICTTULUIPARINTE TEOCTIST PATRIARHULBISERICE ORTODOXE ROMAKE Yo eH COMISIA DE EDITARE: ———______ PS. VINCENTIU PLOJESTEANUL, Episcop Vicar Patriarhal (presedinte}, P.C. Pr, SABIN VERZAN, Consilier Patriarhal, Pr. Prot, STEFAN ALEXE,[Pr. Prot TEODOR BODOCAE] Pr. Pro, CONSTANTIN CORNITESCU, Prok ALEXANDRU FLIAN, Prof, IORGU IVAN, ION CIUTACU (secretary Jo PARINTI SI SCRIITORI BISERICESTI 44 RRO TEODORET & EPISCOPUL CIRULUI SCRIERI me A ISTORIA BISERICEASCA CARTE TIPARITA CU BINECUVANTAREA PREA FERICKTULUI PARINTE TEOCTIST PATRIARHUL BISERICI. ORTODOXE ROMANE TRADUCERE DE Pr, Prof. VASILE SIBIESCU Sf EDITURA INSTITUTULUL BIBLIC St DE MISIUNE ‘AL BISERICIL ‘ORTODOXE ROMANE BUCURESTI. — 1995 Copyright © 1995 ‘Toate dreptucte regervate Editurli"lnstitutului Biblic si de Misitize Ortodox% ISBN. 973-9180-25-9 CUVANT I[NAINTE Teodoret al Cirulué (c. 393 ~ ¢, 466), ultimul mare teolog al Scolii antiohiene, este unul dintre eci mai fecunzi scriitori bisericesti, opéra sa scrisi numlrdnd valoroase lucriri exegetive, apologetice, dogmatice si de istariografie bisericeasci. Aceasti deschidere, a episcopului Cirulué ciitre cele mai importante preocupiri ale stiinfei teologice a vremii s-a datorat, in bund misurd, solidei sale educatii, primite in gcoli monastice antiohiene, unde incepuse sé se afirme deja o traditie de gdndire teo- logicdi riguroasi, cu un aport specific mai ales in domeniul exegezei didlice, Tréind tntr-o perioadt inci tulburaté de asalturile ereziei si pagd- nismulué impotriva Bisericii, el a imprimat multora dintre scrierile sale © puternict tendinti antiereticl si apologetici. Acest lucru este cu deosebire evident si in Istoria sa bisericeascd, ale cirei cinci cirti acopert perioada dintre inceputul controversei ariene si moartea tui Teodor de Mopsuestia (+ 428).Un interval de timp nu foarte inde- lungat, insd plin de fapte si evenimente care aveau sti contribuie la maturizarea grabnicd a constiinfei ecleziale. Recurgdnd la insemnate documente, care mu s-au mat pistrot in alte scvieri, Teodoret izbuteste si prezinie cititorului stu chipul unei Biserict a cirei inaintare in istorie n-u fost insotiti de aclamujii, ci de sfasieri dureroase, primejdii si umilinte. Dor, pirelnica ei slébiciune nu « fost decdt prilejul manifestarii puterit de neinvins a Capului ei, Hris- tos, care a ridicat, la vreme potriitti — impotriva furtunilor starnite de vréjmasii Bisericii —~ atdt mari ierarhi teologi cat si cérmuitori dreptma- ritori evlaviosi. Era firese, agadar, ca o persondlitate impundtoare precum cea a Sfantului Atanasie cel Mare, strategul luptei impotriva arianismului, si fie prezentati cu o veneratie deosebiti, mai cu seamé fiinded acest Parinte al Bisericii a stiut si apere adevdrul de credinfi si prin propriile sale suferinge. Nu mai putin crancen a fost $i conflictul cu plgdnismut, care a dovedit mult timp 0 vitatitate neagtepratd. Doar gesturile hotdrdte ale unor impdrati credinciosi — ca Teodosie cel Mare, si arhipistori veghe- tori — ca Teofil ai Alexandriei, «bdrbat de o mare intelepeiune si de nestavilit curajs (p. 239), au putut zigdzui inrdurirea nefasta a tradi- (lor paigdne. Teodoret consemneazd cele intreprinse de Teafit at