Sunteți pe pagina 1din 33

Începând cu 1 ianuarie 2010 intră in vigoare OMF From 1 January 2010, OMF 3055/2009 is applied.

3055/ 2009 care prezintă un nou plan de conturi, This presents a new chart of accounts as well as the
prezentat mai jos, cat si următoarele aspecte: following:
Reglementările contabile sunt conforme cu Directiva 1.The Accounting Regulations complying with the
a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Directiva Fourth EEC Directive and the Sevenths EEC Directive
a VII-a a Comunitatilor Economice Europene. Size criteria for preparing the Financial
Criterii de mărime pentru întocmirea State-ments:
Situaţiilor Financiare. Astfel: a) Legal persons which at the date of the balance
a) Persoanele juridice care la data bilanţului sheet comply with two out of the three criteria (size
depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, criteria):
denumite in continuare criterii de mărime: total assets: 3.650.000 EUR;
total active: 3.650.000 euro; net turnover: 7.300.000 EUR;
cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; average number of employees during the
număr mediu de salariaţi in cursul financial year: 50;
exerciţiului financiar: 50 should prepare annual financial statements
întocmesc situaţii financiare anuale consist-ing of:
care cuprind: balance sheet;
bilanţ; profit and loss account;
cont de profit si pierdere; statement of changes in equity;
situaţia modificărilor capitalului propriu; cash flow statement;
situaţia fluxurilor de numerar; notes to the annual financial statements.
note explicative la situaţiile financiare anuale. Legal persons who on their balance sheet dates do
Persoanele juridice care la data bilanţului nu not exceed the limits of two of the three size criteria
depăşesc limitele a doua dintre criteriile de mărime mentioned above, prepare simplified annual financial
prevăzute mai sus întocmesc situaţii financiare statements consisting of:
anuale simplificate care cuprind: abridged balance sheet;
bilanţ prescurtat; profit and loss account;
Chart of Accounts 3

cont de profit si pierdere; - notes on the simplified annual financial state-


note explicative la situaţiile financiare ments. Optionally, the legal persons may
anuale simplificate. Opţional, ele pot prepare the statement of changes in equity or
întocmi situaţia modificărilor capitalului the cash flow statement.
propriu si/sau situaţia fluxurilor de numerar. 3. Auditing of the financial statements
Auditarea situatiilor financiare The annual financial statements prepared by the
Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele legal persons which comply with two out of the three
juridice care depasesc limitele a doua dintre cele 3 size criteria are to be audited in accordance with the
criterii sunt auditate, potrivit legii. law provisions.
Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare The financial statements of the public interest enti-
anuale intocmite de persoanele juridice de interes ties, as are they defined by the law, are to be audited.
public, astfel cum sunt definite potrivit legii. Simplified financial statements are verified in accor-
Situatiile financiare anuale simplificate sunt dance with the law.
verificate potrivit legii.
Consolidated financial statements are prepared
Situatiile financiare anuale consolidate sunt
in accordance with the Accounting Regulations
elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile
complying with the Sevenths EEC Directive. A parent
conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice
company may be exempted from the obligation to
Europene. O societate-mama este scutita de la
prepare consolidated financial statements if as at the
intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca,
balance sheet date of a parent the entities to be con-
la data bilantului consolidat, societatile comerciale care
urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe
solidated do not together, on the basis of their latest
baza celor mai recente situatii financiare anuale ale financial statements, exceed the limits of two of the
acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii: following three criteria:
total active: 17.520.000 euro; total assets: 17.520.000 EUR,
cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro; net turnover: 35.040.000 EUR,
numar mediu de salariati in cursul average number of employees during the
exercitiului financiar: 250 financial year: 250
Chart of Accounts

Clasa 1 – Conturi de capitaluri Class 1 – Capital accounts


Capital şi rezerve1 Capital and reserves1
Capital Capital
1011 Capital subscris nevărsat 1011 Subscribed and not paid in share capital
1012 Capital subscris vărsat 1012 Subscribed and paid in share capital
1015 Patrimoniul regiei 1015 Patrimony (autonomous companies)
1016 Patrimoniul public2 1016 Public patrimony2
Prime de capital Premium related to capital
1041 Prime de emisiune 1041 Share premium
1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Merger premium
1043 Prime de aport 1043 Share premium contribution in kind
1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1044 Debenture conversion premium
Rezerve din reevaluare Revaluation reserve
Rezerve Reserves
1061 Rezerve legale 1061 Legal reserve
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1063 Statutory or contractual capital reserve
1064 Rezerve de valoare justă3
1064 Fair value reserve3
1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve din reevaluare 1065 Reserve representing the
1067 Rezerve din diferenţe de curs valutar in revaluation reserve surplus
relaţie cu investiţia neta intr-o entitate 1067 Reserves from foreign exchange
străina3 1068 Alte rezerve differences in respect to a net investment in a
foreign entity3 1068 Other reserves
Rezerve din conversie4
Interese care nu controlează5 Conversion reserve4
1081Interese care nu controlează - Minority interest5
rezultatul exerciţiului financiar 1081 Minority interest - profit (loss) for the period
Chart of Accounts 5

1082 Interese care nu controlează - alte 1082 Minority interests – other own capital
capitaluri proprii 109 Own shares
Acţiuni proprii 1091 Short-term own shares
1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1092 Long-term own shares
1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
Retained earnings
Rezultatul reportat Retained earnings
Rezultatul reportat 1171 Profit/loss carried forward
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul 1172 Retained earnings due to the adoption of
nerepartizat sau pierderea neacoperită IAS for the first time, with the exception of IAS
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea
296 1174 Retained earnings resulting from the
pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 296
1174 Rezultatul reportat provenit din correc-tion of accounting errors
corectarea erorilor contabile 1176 Retained earnings resulting from the
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea adop-tion of Accounting Regulations according
la aplicarea Reglementărilor contabile to the Fourth Directive of the European
conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economic Com-munities
Economice Europene Profit (loss) for the period
Rezultatul exerciţiului financiar 121 Profit (loss) for the period
121 Profit sau pierdere 129 Profit appropriation
129 Repartizarea profitului Gains or losses in respect of issuance,
Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, redemption, sale, free transfer or cancellation
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit of own capital instruments
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Gains in respect of sales or cancellation of own
Castiguri legate de vanzarea sau anularea capital instruments
intrumentelor de capitaluri proprii Loses in respect of issuance, redemption, sale,
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, free transfer or cancellation of own capital instru-
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau ments
anularea intrumentelor de capitaluri proprii
Chart of Accounts

Provizioane Provisions
Provizioane Provisions
1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provisions for litigation
1512 Provizioane pentru garantii 1512 Provisions for guarantees to customers
acordate clientilor 1513 Provisions for the decommissioning of
1513 Provizioane pentru dezafectare tangible non-current assets and other similar
imobilizări corporale şi alte acţiuni similare actions7
legate de acestea7 1514 Provisions for restructuring costs
1514 Provizioane pentru restructurare 1515 Provisions for pensions and similar
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii obliga-tions
similare 1516 Provizioane pentru impozite 1516 Provisions for taxes
1518 Alte provizioane 1518 Other provisions
Imprumuturi si datorii asimilate Loans and similar debts
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Debenture loans
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de 1614 Foreign debenture loans guaranteed by
obligaţiuni garantate de stat the State
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de 1615 Foreign debenture loans guaranteed
obligaţiuni garantate de bănci by banks
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de 1617 Domestic debenture loans guaranteed
obligaţiuni garantate de stat by the State
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1618 Other debenture loans
162 Credite bancare pe termen lung 162 Long-term bank loans
1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Long-term bank loans
1622 Credite bancare pe termen 1622 Long-term bank loans in arrears
lung nerambursate la scadenţă
Chart of Accounts 7

1623 Credite externe guvernamentale 1623 Foreign Government loans


1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Foreign loans guaranteed by the State
1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Foreign loans guaranteed by banks
1626 Credite de la trezoreria statului 1626 State Treasury loans
1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Domestic loans guaranteed by the State
166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Debts relating to financial assets
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 Debts towards related parties
1663 Datorii faţă de entităţile de care compania 1663 Debts towards associates
este legată prin interese de participare 167 Other loans and similar debts
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 168 Accrued interest on loans and similar debts
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi 1681 Accrued interest on debenture loans
datoriilor asimilate 1682 Accrued interest on long-term bank loans
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor 1685 Accrued interest on debts towards related
din emisiuni de obligaţiuni parties
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare 1686 Accrued interest on debts towards associ-
pe termen lung ates
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de 1687 Accrued interest on other loans and similar
entităţile afiliate debts
1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de 169 Premium on redemption of bonds
entităţile de care compania este legată prin
interese de participare
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi
şi datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
Chart of Accounts

Clasa 2 – Conturi de imobilizari Class 2 – Non-current assets


Imobilizari necorporale Intangible assets
Cheltuieli de constituire Set-up costs
Cheltuieli de dezvoltare Development costs
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci Concessions, patents, licences, trademarks
comerciale, drepturi şi active similare and similar rights and assets
Fond comercial Goodwill
2071 Fond comercial pozitiv8 2071 Positive goodwill8
2075 Fond comercial negativ9 2075 Negative goodwill9
Alte imobilizari necorporale Other intangible assets
Imobilizari corporale
Tangible assets
211 Terenuri şi amenajări de terenuri
211 Freehold land and land improvements
2111 Terenuri
2111 Freehold land
2112 Amenajări de terenuri
Construcţii 2112 Land improvements
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale Buildings
şi plantaţii Plant and machinery, motor vehicles, animals
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje and plantations
şi instalaţii de lucru) 2131 Plant and machinery
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control 2132 Measurement, control and adjustment
şi reglare devices
2133 Mijloace de transport 2133 Motor vehicles
2134 Animale şi plantaţii 2134 Animals and plantations
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de Fixtures and fittings
protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale
Chart of Accounts 9

Imobilizari corporale in curs de aprovizionare 22 Tangible assets in transit


Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale 223 Plant and machinery, motor vehicles, animals
si plantatii in curs de aprovizionare and plantations in transit
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 224 Fixtures and fittings in transit
protectie a valorilor umane si materiale si 23 Non-current assets in progress and
alte active corporale in curs de aprovizionare advances for non-current assets
Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari 231 Tangible assets in progress
Imobilizări corporale în curs de execuţie 232 Advance payments for tangible non-current
as-sets
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
233 Intangible assets in progress
Imobilizări necorporale în curs de execuţie
234 Advance payments for intangible non-
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale current assets
26 Imobilizari financiare 26 Financial assets
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 Shares in related parties
263 Interese de participare 263 Investments in associates
264 Titluri puse în echivalenţă10 264 Investments accounted for using the equity
265 Alte titluri imobilizate method10
267 Creanţe imobilizate 265 Other long term investments
2671 Sume datorate de entităţile afiliate 267 Long term receivables
2672 Dobânda aferentă sumelor datorate 2671 Amounts owed by related parties
de entităţile afiliate 2672 Accrued interest on amounts owed by
2673 Creanţe legate de interesele de participare related parties
2674 Dobânda aferentă creanţelor legate 2673 Receivables related to associates
de interesele de participare 2674 Accrued interest on receivables related
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung to associates
2675 Long term loans
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor
2676 Accrued interest on long term loans
acordate pe termen lung
Chart of Accounts

2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Other long term receivables


2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Accrued interest on other long term receiv-
269 Vărsăminte de efectuat pentru ables
imobilizări financiare 269 Amounts payable in relation with financial
2691 Vărsăminte de efectuat privind non-current assets
acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2691 Amounts payable in relation with invest-
2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele ments in related parties
de participare 2692 Amounts payable in relation with associates
2693 Vărsăminte de efectuat pentru 2693 Amounts payable in relation with other
alte imobilizări financiare financial assets
28 Amortizări privind imobilizările Depreciation of non-current assets
280 Amortizări privind imobilizările necorporale Amortization of intangible assets
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortization of set-up costs
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortization of development costs
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 2805 Amortization of concessions, patents, li-
licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi cences, trademarks and similar rights and
activelor similare assets 2807 Amortization of goodwill11
2808 Amortization of other intangible assets
2807 Amortizarea fondului comercial11
Depreciation of tangible assets
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
2811 Depreciation of land improvements
281 Amortizări privind imobilizările corporale
2812 Depreciation of buildings
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2813 Depreciation of plant and machinery, motor
2812 Amortizarea construcţiilor
vehicles, animals and plantations
2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor
2814 Depreciation of other tangible assets
de transport, animalelor şi plantaţiilor
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
Chart of Accounts 11

Ajustări pentru deprecierea sau pierderea Impairment of non-current assets


de valoare a imobilizărilor Impairment of intangible assets
Ajustări pentru deprecierea 2903 Impairment of development costs
imobilizărilor necorporale 2905 Impairment of concessions, patents, li-
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de cences, trademarks and similar rights and
dezvoltare
2905 Ajustări pentru deprecierea assets 2907 Impairment of goodwill12
concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 2908 Impairment of other intangible assets
comerciale, drepturilor şi activelor similare Impairment of tangible assets
2907 Ajustări pentru deprecierea 2911 Impairment of land and land improvements
fondului comercial12 2912 Impairment of buildings
2908 Ajustări pentru deprecierea altor 2913 Impairment of plant and machinery, motor
imobilizări necorporale vehicles, animals and plantations
Ajustări pentru deprecierea 2914 Impairment of other tangible assets
imobilizărilor corporale Impairment of non-current assets in progress
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor
2931 Impairment of tangible assets in progress
şi amenajărilor de terenuri
2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2933 Impairment of intangible assets in progress
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor,
mijloacelor de transport, animalelor şi
plantaţiilor 2914 Ajustări pentru deprecierea
altor imobilizări corporale
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în
curs de execuţie
2931 Ajustări pentru deprecierea
imobilizărilor corporale în curs de execuţie
2933 Ajustări pentru deprecierea
imobilizărilor necorporale în curs de execuţie
Chart of Accounts

296 Ajustări pentru pierderea de valoare 296 Impairment of financial assets


a imobilizărilor financiare 2961 Impairment of investments in related par-
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare ties
a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 2962 Impairment of investments in associates
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare 2963 Impairment of other long term investments
a intereselor de participare 2964 Impairment of amounts owed by related
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a parties
altor titluri imobilizate 2965 Impairment of receivables related to associ-
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare ates
a sumelor datorate de entităţile afiliate 2966 Impairment of long term loans
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a 2968 Impairment of other receivables
creanţelor legate de interesele de participare
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a
împrumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a
altor creanţe imobilizate
Chart of Accounts 13

Clasa 3 - Conturi de stocuri şi Class 3 - Inventories and


producţie în curs de execuţie work in progress
Stocuri de materii prime şi materiale 30 Raw materials and consumables
Materii prime 301 Raw materials
Materiale consumabile Consumables
3021 Materiale auxiliare 3021 Auxiliary materials
3022 Combustibili 3022 Fuel
3023 Materiale pentru ambalat 3023 Packaging materials
3024 Piese de schimb 3024 Spare parts
3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seeds and sapling
3026 Furaje 3026 Fodder
3028 Alte materiale consumabile 3028 Other consumables
Materiale de natura obiectelor de inventar Materials in the form of small inventory
Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Price differences on raw materials and
Stocuri in curs de aprovizionare consum-ables
Materii prime in curs de aprovizionare Inventories in transit
Materiale consumabile in curs de aprovizionare Raw materials in transit
Materiale de natura obiectelor de inventar in Consumables in transit
curs de aprovizionare Materials in the form of small inventory in transit
Animale in curs de aprovizionare Animals in transit
Marfuri in curs de aprovizionare Goods purchased for resale in transit
Ambalaje in curs de aprovizionare Packaging materials in transit
Producţia în curs de execuţie Work in progress
331 Produse în curs de execuţie 331 Work in progress
332 Servicii în curs de execuţie 332 Services in progress
Chart of Accounts

34 Produse 34 Goods
Semifabricate 341 Semi-finished goods
Produse finite 345 Finished goods
Produse reziduale 346 Residual products
Diferenţe de preţ la produse 348 Price differences on goods
35 Stocuri aflate la terţi 35 Inventories at third parties
351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Raw materials and consumables at third parties
Produse aflate la terţi 354 Goods at third parties
Animale aflate la terţi 356 Animals at third parties
Mărfuri aflate la terţi 357 Goods for resale at third parties
Ambalaje aflate la terţi 358 Packaging materials at third parties
36 Animale 36 Animals
361 Animale şi păsări 361 Animals and poultry
368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări 368 Price differences on animals
Mărfuri and poultry
Mărfuri Goods purchased for resale
Diferenţe de preţ la mărfuri Goods purchased for resale
Ambalaje Price differences on goods purchased for resale
381 Ambalaje Packaging
388 Diferenţe de preţ la ambalaje 381 Packaging materials
Ajustări pentru deprecierea stocurilor 388 Price differences on packaging
şi producţiei în curs de execuţie Write-down of inventories and work in
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime progress
Ajustări pentru deprecierea materialelor Write-down of raw materials
3921 Ajustări pentru deprecierea Write-down of consumables
materialelor consumabile 3921 Write-down of consumables
Chart of Accounts 15

3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor 3922 Write-down of materials in the form of
de natura obiectelor de inventar small inventory
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs 393 Write-down of work in progress
de execuţie 394 Write-down of goods
394 Ajustări pentru deprecierea produselor 3941 Write-down of semi finished goods
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 3945 Write-down of finished goods
3945 Ajustări pentru deprecierea 3946 Write-down of residual products
produselor finite 395 Write-down of inventories held at third parties
3946 Ajustări pentru deprecierea
3951 Write-down of raw materials and consum-
produselor reziduale
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate ables at third parties
la terţi 3952 Write-down of semi finished goods at third
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor parties
şi materialelor aflate la terţi 3953 Write-down of finished goods at third par-
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor ties
aflate la terţi 3954 Write-down of residual products at third
3953 Ajustări pentru deprecierea par-ties
produselor finite aflate la terţi 3956 Write-down of animals at third parties
3954 Ajustări pentru deprecierea 3957 Write-down of goods for resale at third
produselor reziduale aflate la terţi par-ties
3956 Ajustări pentru deprecierea 3958 Write-down of packaging materials at third
animalelor aflate la terţi parties
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate 396 Write-down of animals
la terţi
397 Write-down of goods purchased for resale
3958 Ajustări pentru deprecierea
398 Write-down of packaging materials
ambalajelor aflate la terţi
396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
Chart of Accounts

Clasa 4 - Conturi de terţi Class 4 - Third party accounts


Furnizori şi conturi asimilate Suppliers and similar accounts
Furnizori Suppliers
Efecte de plătit Bills of exchange payable
Furnizori de imobilizări Suppliers of non-current assets
Efecte de plătit pentru imobilizări Bills of exchange payable to suppliers of
Furnizori - facturi nesosite non-current assets
Furnizori-debitori Suppliers - invoices to be received
4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări Advance payments to suppliers
de bunuri de natura stocurilor 4091 Advance payments to suppliers for the
4092 Furnizori-debitori pentru prestări de purchase of inventories
servicii şi executări de lucrări 4092 Advance payments to suppliers for the
purchase of services
Clienţi şi conturi asimilate
Clienţi Customers and similar accounts
4111 Clienţi 411 Customers
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4111 Customers
Efecte de primit de la clienţi 4118 Doubtful customers or customers involved
Clienţi - facturi de întocmit in litigation
Clienţi – creditori 413 Bills of exchange receivable
418 Customers - invoices to be issued
Personal şi conturi asimilate 419 Advance payments from customers
Personal - salarii datorate
Payroll and similar accounts
Personal - ajutoare materiale datorate
Employees - salaries payable
Prime reprezentând participarea personalului
Other social benefits granted to employees
la profit13
Profit share payable to employees13
Avansuri acordate personalului
Advances to employees
Drepturi de personal neridicate
Employees’ rights not claimed
Chart of Accounts 17

Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Retentions from salaries payable to third parties
Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Other employee-related debts and claims
4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Other employee-related debts
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Other employee-related claims
Asigurări sociale, protecţia socială şi Social security and similar accounts
conturi asimilate Social security
Asigurări sociale 4311 Company’s contribution to social security
4311 Contribuţia unităţii la asigurările 4312 Employees’ contribution to pension fund
sociale 4312 Contribuţia personalului la 4313 Company’s contribution to health insurance
asigurările sociale 4314 Employees’ contribution to health insurance
4313 Contribuţia angajatorului pentru Unemployment fund
asigurările sociale de sănătate 4371 Company’s contribution to unemployment
4314 Contribuţia angajaţilor pentru fund
asigurările sociale de sănătate 4372 Employees’ contribution to unemployment
Ajutor de şomaj fund
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj Other personnel-related debts and claims
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4381 Other personnel-related debts
Alte datorii şi creanţe sociale 4382 Other personnel-related claims
4381 Alte datorii sociale Amounts payable to the state budget, special
4382 Alte creanţe sociale funds and similar accounts
Bugetul statului, fonduri speciale şi Income tax
conturi asimilate 4411 Current income tax
Impozitul pe profit/venit 4412 Deferred tax
4411 Impozitul pe profit Value added tax
4418 Impozitul pe venit14
Taxa pe valoarea adăugată
Chart of Accounts

4423 TVA de plată 4423 VAT payable


4424 TVA de recuperat 4424 VAT receivable
4426 TVA deductibilă 4426 Input VAT
4427 TVA colectată 4427 Output VAT
4428 TVA neexigibilă 4428 VAT under settlement
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Tax on salaries
Subvenţii Subsidies
4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Government subsidies
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de 4452 Non-repayable loans in the form of grants
subvenţii 4458 Other amounts received as subsidies
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii Other taxes and similar liabilities
Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Special funds - taxes and similar liabilities
Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate Other debts and claims with the Treasury
Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4481 Other debts payable to the Treasury
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4482 Other claims receivable from the Treasury
4482 Alte creanţe privind bugetul statului Group and shareholders / associates
Grup şi actionari / asociaţi Settlement between related parties
Decontări între entităţile afiliate 4511 Settlement between related parties
4511 Decontări între entităţile afiliate 4518 Accrued interest for settlement between
4518 Dobânzi aferente decontărilor între related parties
entităţile afiliate Transaction with associates
Decontări privind interesele de participare 4531 Transactions with associates
4531 Decontări privind interesele de participare 4538 Accrued interest on transactions with as-
4538 Dobânzi aferente decontărilor sociates
privind interesele de participare Amounts owed to shareholders
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
Chart of Accounts 19

4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente 4551 Shareholders / associates – current


4558 Acţionari/asociaţi - dobânzi la ac-counts
conturi curente 4558 Accrued interest on shareholders’ -
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul current accounts
457 Dividende de plată 456 Transactions with shareholders /
Decontări din operaţii în participaţie associates related to capital
4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv 457 Dividends payable
4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ 458 Transactions related to joint operations
4581 Transactions related to joint operations -
Debitori şi creditori diverşi li-ability
Debitori diverşi 4582 Transactions related to joint operations -
Creditori diverşi as-set
Conturi de subventii, regularizare şi asimilate Sundry debtors and creditors
Cheltuieli înregistrate în avans Sundry debtors
Venituri înregistrate în avans Sundry creditors
Decontări din operaţii în curs de clarificare
Accruals, subsidies and similar accounts
Subvenţii pentru investiţii Accrued expenses
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii Deferred income
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de Suspense account
subvenţii pentru investiţii Investment subsidies
4753 Donaţii pentru investiţii 4751 Governmental investment subsidies
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 4752 Non-repayable loans in the form of
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii invest-ment subsidies
pentru investiţii 4753 Investment donations
4754 Inventory surpluses in the form of non-
current assets
Chart of Accounts

48 Decontări în cadrul unităţii 4758 Other amounts received in the form of


481 Decontări între unitate şi subunităţi investment subsidies
482 Decontări între subunităţi 48 Internal transactions
49 Ajustări pentru deprecierea creanţelor 481 Transactions between the entity and sub-units
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 482 Transactions between sub-units
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări Provisions for doubtful debts
în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii Provisions for doubtful customers
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - Provisions for doubtful debts from group compa-
debitori diverşi nies and shareholders / associates
Provisions for doubtful sundry debtors
Clasa 5 - Conturi de trezorerie Class 5 - Treasury accounts
50 Investiţii pe termen scurt Short term investments
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Shares in related parties
Obligaţiuni emise şi răscumpărate Redeemed debentures
Obligaţiuni Debentures
Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe Other short term investments and related receiv-
asimilate ables
5081 Alte titluri de plasament 5081 Other short term financial investments
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 5088 Accrued interest on debentures and short
Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe term investments
termen scurt Amounts payable for short term financial
5091 Vărsăminte de efectuat pentru invest-ments
acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5091 Amounts payable for shares in related
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii par-ties
5092 Amounts payable for other short term
pe termen scurt
finan-cial investments
Conturi la bănci
Bank accounts
Valori de încasat
511 Outstanding lodgements
5112 Cecuri de încasat
5112 Cheques
5113 Efecte de încasat
5113 Bills of exchange held to maturity
5114 Efecte remise spre scontare 5114 Bills of exchange forwarded for discount
Conturi curente la bănci 512 Cash at bank
5121 Conturi la bănci în lei 5121 Cash at bank in lei
5124 Conturi la bănci în valută 5124 Cash at bank in foreign currencies
5125 Sume în curs de decontare 5125 Amounts under settlement
Dobânzi Interest
5186 Dobânzi de plătit 5186 Accrued interest payable
Chart of Accounts

5187 Dobânzi de încasat 5187 Accrued interest receivable


519 Credite bancare pe termen scurt 519 Short term bank loans
5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Short term bank loans
5192 Credite bancare pe termen scurt 5192 Short term bank loans in arrears
nerambursate la scadenţă 5193 Foreign government loans
5193 Credite externe guvernamentale 5194 Foreign loans guaranteed by the State
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci 5195 Foreign loans guaranteed by banks
5196 Credite de la trezoreria statului 5196 State Treasury loans
5197 Credite interne garantate de stat 5197 Domestic loans guaranteed by the State
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare 5198 Accrued interest on short term loans
pe termen scurt Petty cash
Casa Petty cash
Casa 5311 Petty cash in lei
5311 Casa în lei 5314 Petty cash in foreign currencies
5314 Casa în valută Cash equivalents
Alte valori 5321 Postage and fiscal stamps
5321 Timbre fiscale şi poştale
5322 Holiday vouchers
5322 Bilete de tratament şi odihnă
5323 Tichete şi bilete de călătorie 5323 Transport tickets
5328 Alte valori 5328 Other cash equivalents
Acreditive Letters of credit
Acreditive 541 Letters of credit
5411 Acreditive în lei 5411 Letters of credit in lei
5412 Acreditive în valută 5412 Letters of credit in foreign currencies
Avansuri de trezorerie15 542 Cash advances15
Viramente interne Internal transfers
Viramente interne Internal transfers
Chart of Accounts 23

Ajustări pentru pierderea de valoare a contu- Write-down of treasury accounts


rilor de trezorerie Write-down of shares in related parties
Ajustări pentru pierderea de valoare a Write-down of redeemed debentures
acţiunilor deţinute la entităţile afiliate Write-down of debentures
Ajustări pentru pierderea de valoare a Write-down of other short-term financial invest-
obligaţiunilor emise şi răscumpărate ments and related receivables
Ajustări pentru pierderea de valoare
a obligaţiunilor
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor
investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
Chart of Accounts

Clasa 6 – Conturi de cheltuieli Class 6 - Expense accounts


Cheltuieli privind stocurile 60 Expenses related to inventories
Cheltuieli cu materiile prime 601 Raw materials
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Consumables
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul 6021 Auxiliary materials
6023 Cheltuieli privind materialele pentru 6022 Fuel
ambalat 6023 Packaging materials
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Spare parts
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele 6025 Seeds and sapling
de plantat 6026 Fodder
6026 Cheltuieli privind furajele 6028 Other consumables
6028 Cheltuieli privind alte materiale
603 Materials in the form of small inventory
consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 604 Materials not stored
de inventar 605 Electricity, heating and water
Cheltuieli privind materialele nestocate 606 Animals and poultry
Cheltuieli privind energia şi apa 607 Goods for resale
Cheltuieli privind animalele şi păsările 608 Packaging costs
Cheltuieli privind mărfurile 609 Trade discounts received
Cheltuieli privind ambalajele
Reduceri comerciale primite 61 Third party services
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate 611 Maintenance and repair expenses
de terţi 612 Royalties and rental expenses
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 613 Insurance premiums
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi 614 Research expenses
chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile şi cercetările
Chart of Accounts 25

Cheltuieli cu alte lucrări executate de terţi 62 Other third party services


Cheltuieli cu colaboratorii 621 Externally contracted manpower
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Commissions and fees
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Entertaining, promotion and advertising
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Transport of goods and personnel
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
Travel
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Postage and telecommunications
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Bank commissions and similar charges
Cheltuieli cu alte taxe, impozite şi Other third party services
vărsăminte asimilate Other taxes, duties and similar expenses
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi Other taxes, duties and similar expenses
vărsăminte asimilate
Personnel expenses
Cheltuieli cu personalul Salaries
641 Cheltuieli cu salariile personalului Employee luncheon vouchers
642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate
Expenses with bonuses for employees from
salariaţilor
643 Cheltuieli cu primele reprezentand profit
participarea personalului la profit Expenses with remunerations in the form of own
644 Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capital
capitaluri proprii Social security contributions
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451 Company’s contribution to social security
6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452 Company’s contribution to unemployment
6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj fund
6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările 6453 Company’s contribution to health insurance
sociale de sănătate
6456 Company’s contribution to optional pension
6456 Contribuţia unităţii la scheme de pensii
facultative plans
Chart of Accounts

6457 Contribuţia unităţii la primele de 6457 Company’s contribution to voluntary health


asigurare voluntară de sănătate insurance premiums
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia 6458 Other social security and welfare contribu-
socială tions
65 Alte cheltuieli de exploatare 65 Other operating expenses
652 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 652 Expenses with the environment protection
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Bad debts written off
658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Other operating expenses
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Compensations, fines and penalties
6582 Donaţii şi subvenţii acordate 6582 Gifts and subsidies granted
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi 6583 Net value of assets disposed of and other
alte operaţii de capital capital transactions
6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Other operating expenses
66 Cheltuieli financiare 66 Financial expenses
Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Losses on amounts receivable in relation with
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate long term financial investments
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare 664 Losses on disposal of financial investments
cedate 6641 Losses on disposal of long term financial
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt investments
cedate 6642 Losses on disposal of short term financial
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar investments
Cheltuieli privind dobânzile 665 Foreign exchange losses
Cheltuieli privind sconturile acordate 666 Interest expense
Alte cheltuieli financiare 667 Discounts granted
67 Cheltuieli extraordinare 668 Other financial expenses
671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente 67 Extraordinary expenses
extraordinare 671 Expenses related to natural disasters and
other extraordinary events
Chart of Accounts 27

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi Depreciation and provisions; adjustments


ajustările pentru depreciere sau pierdere de for impairment losses
valo-are Depreciation and provisions; adjustments for
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, impairment losses - operating expenses
provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811 Depreciation of non current assets
6811 Cheltuieli de exploatare privind 6812 Provisions
amortizarea imobilizărilor 6813 Impairment losses on non current assets
6812 Cheltuieli de exploatare 6814 Impairment of current assets
privind provizioanele
Impairment losses and write down of financial
6813 Cheltuieli de exploatare privind
ajustările pentru deprecierea imobilizărilor assets
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările 6863 Impairment losses on financial non-current
pentru deprecierea activelor circulante assets
Cheltuieli financiare privind amortizările 6864 Impairment of financial current assets
şi ajustările pentru pierdere de valoare 6868 Amortisation of premiums on redemption
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru of debentures
pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864 Income tax and other taxes
Cheltuieli financiare privind ajustările pentru 691 Income tax
pierderea de valoare a activelor circulante
698 Other taxes not included above16
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea
primelor de rambursare a obligaţiunilor
Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte
impozite care nu apar în elementele de mai
sus16
Chart of Accounts

Clasa 7 – Conturi de venituri Class 7 - Revenue accounts


70 Cifra de afaceri netă 70 Net turnover
701 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Sales of finished goods
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Sales of semi-finished goods
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Sales of residual products
704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 704 Services rendered
705 Venituri din studii şi cercetări 705 Revenues from research studies
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Rental and royalty income
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Sale of goods purchased for resale
708 Venituri din activităţi diverse 708 Revenues from sundry activities
709 Reduceri comerciale acordate 709 Trade discounts offered
Venituri aferente costului de productie in Revenues associated to the production cost
curs de executie of the work in progress
Venituri aferente costurilor stocurilor produse Revenues associated with the costs of the com-
Venituri aferente costurilor serviciilor in curs pleted production
de executie Revenues associated with the cost of services in
Venituri din producţia de imobilizări progress
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale Own work capitalised
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 721 Capitalised costs of intangible non-current assets
Venituri din subvenţii de exploatare 722 Capitalised costs of tangible non-current assets
Venituri din subvenţii de exploatare Subsidies for operating activities
7411 Venituri din subvenţii de exploatare Subsidies for operating activities
aferente cifrei de afaceri17 7411 Subsidies related to the turnover17
7412 Venituri din subvenţii de exploatare 7412 Subsidies for raw materials and
pentru materii prime şi materiale consumabile consum-ables
7413 Venituri din subvenţii de exploatare 7413 Subsidies for other external costs
pentru alte cheltuieli externe
Chart of Accounts 29

7414 Venituri din subvenţii de exploatare 7414 Subsidies for wages and salaries
pentru plata personalului 7415 Subsidies for social security contributions
7415 Venituri din subvenţii de exploatare 7416 Subsidies for other operating expenses
pentru asigurări şi protecţie socială 7417 Subsidies related to other income
7416 Venituri din subvenţii de exploatare 7418 Subsidies related to interest payable
pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare 75 Other operating revenues
aferente altor venituri 754 Bad debts written off and subsequently collected
7418 Venituri din subvenţii de exploatare 758 Other operating revenues
pentru dobânda datorată 7581 Compensations, fines and penalties
7582 Gifts and subsidies received
75 Alte venituri din exploatare
7583 Proceeds from disposal of assets and other
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
758 Alte venituri din exploatare capital transactions
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi 7584 Amortisation of investment subsidies
penalităţi 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii 7588 Other operating revenues
primite 7583 Venituri din vânzarea activelor şi 76 Financial revenues
alte operaţii de capital 761 Revenues from long term financial investments
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7611 Revenues from shares in related parties
7588 Alte venituri din exploatare 7613 Revenues from long term investments in
76 Venituri financiare associates
761 Venituri din imobilizări financiare 762 Revenues from short term financial investments
7611 Venituri din acţiuni deţinute la 763 Revenues from long term receivables
entităţile afiliate 764 Revenues on disposal of financial investments
7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creanţe imobilizate
764 Venituri din investiţii financiare cedate
Chart of Accounts

7641 Venituri din imobilizări financiare 7641 Revenues on disposal of long term financial
cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe investments
termen scurt cedate 7642 Gains on disposal of short term financial
765 Venituri din diferenţe de curs valutar investments
766 Venituri din dobânzi 765 Foreign exchange gains
767 Venituri din sconturi obţinute 766 Interest income
768 Alte venituri financiare 767 Discounts received
77 Venituri extraordinare 768 Other financial revenues
771 Venituri din subvenţii pentru evenimente 77 Extraordinary revenues
extraordinare şi altele similare 771 Revenues from subsidies for extraordinary
Venituri din provizioane şi ajustări events and other similar revenues
pentru depreciere sau pierdere de valoare Write back of provisions and adjustments
Venituri din provizioane şi ajustări pentru for depreciation or impairment losses
depreciere privind activitatea de Write back of provisions and adjustments for
exploatare 7812 Venituri din provizioane operating impairment losses
7813 Venituri din ajustări pentru 7812 Write back of provisions
deprecierea imobilizărilor 7813 Reversal of impairment losses
7814 Venituri din ajustări pentru on non-current assets
deprecierea activelor circulante 7814 Reversal of write-down of current assets
7815 Venituri din fondul comercial negativ18 7815 Revenues from negative goodwill18
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere Reversal of adjustments for impairment losses
de valoare 7863 Reversal of impairment losses on financial
7863 Venituri financiare din ajustări pentru non-current assets
pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864 Reversal of write-down of financial current
7864 Venituri financiare din ajustări pentru assets
pierderea de valoare a activelor circulante
Chart of Accounts 31

Clasa 8 – Conturi speciale Class 8 - Special accounts


Conturi în afara bilanţului Off-balance sheet accounts
Angajamente acordate Commitments
8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Guarantees and endorsements
8018 Alte angajamente acordate 8018 Other commitments
Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite Commitments received
8028 Alte angajamente primite 8021 Guarantees and endorsements
Alte conturi în afara bilanţului 8028 Other commitments received
8031 Imobilizări corporale luate cu chirie Other off-balance sheet accounts
8032 Valori materiale primite spre prelucrare 8031 Leased tangible assets
sau reparare 8032 Assets held for processing or repair
8033 Valori materiale primite în păstrare 8033 Assets held in custody
sau custodie 8034 Receivables written off but still followed up
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi
8035 Inventory under the form of used small
în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar inventory
date în folosinţă 8036 Royalties, rents and similar debts
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi 8037 Bills of exchange discounted before matu-
alte datorii asimilate rity
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8038 State patrimony received for administration,
8038 Bunuri publice primite in concession and rented
administrare, concesiune si cu chirie 8039 Other off-balance sheet items
8039 Alte valori în afara bilanţului Amortisation for the degree of non-usage of fixed
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare
assets
a mijloacelor fixe
8045 Amortizarea aferentă gradului de 8045 Amortisation for the degree of non-usage
neutilizare a mijloacelor fixe of fixed assets
Dobânzi aferente contractelor de leasing şi Interest for the leasing and other assimilated
altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă contracts not held till maturity
Chart of Accounts

8051 Dobânzi de plătit 8051 Interest payable


8052 Dobânzi de încasat19 8052 Interest receivable19
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de sera 806 Certificates for green house gases emissions
807 Active contingente 807 Contingent assets
808 Datorii contingente 808 Contingent liabilities
89 Bilanţ 89 Balance sheet
891 Bilanţ de deschidere 891 Opening balance sheet
892 Bilanţ de închidere 892 Closing balance sheet

Clasa 9 – Conturi de gestiune20 Class 9 – Management accounts20


90 Decontări interne 90 Internal transactions
901 Decontări interne privind cheltuielile 901 Internal transactions relating to expenses
Decontări interne privind producţia obţinută 902 Internal transactions related to costs of
Decontări interne privind diferenţele de preţ conver-sion
903 Internal transactions relating to price differences
92 Conturi de calculaţie
Cheltuielile activităţii de bază 92 Cost accounts
Cheltuielile activităţilor auxiliare 921 Costs related to the core business
Cheltuieli indirecte de producţie 922 Costs related to auxiliary activities
923 Production overheads
Cheltuieli generale de administraţie
924 Administrative overheads
Cheltuieli de desfacere 925 Distribution costs
93 Costul producţiei 93 Production cost
931 Costul producţiei obţinute 931 Cost of output
933 Costul producţiei în curs de execuţie 933 Cost of work in progress