Sunteți pe pagina 1din 33

RO-17

Green
Industry
Innovation
Good for business, good for the environment

Programme Romania
Norway Grants 2009 - 2014
CONTENTS CUPRINS

Facts Box 2 Rubrică informativă

Together We Did It 3 Împreună am reușit

Partnerships for Zero Waste Industrial Activities 6 Parteneriat pentru activități industriale cu zero deșeuri

Resourcing the waste by intelligently selected collection system 8 Folosirea deșeurilor printr-un sistem inteligent de colectare selectivă
Sustainable solution through innovative recyclable waste collection points 8 Soluție sustenabilă prin puncte de colectare a deșeurilor reciclabile
Invest in innovative multi-waste collection points 8 Investiții în puncte inovatoare de colectarea deșeurilor

Innovative process through Inline Technical application 10 Proces inovator folosind tehnologie InLine

Steps for WEEE 12 Progres în colectarea DEEE

Sustainable green waste management 14 Gestionarea ecologică și sustenabilă a deșeurilor

Reused, Upcycled & Redesigned Clothes and Accessories 16 Îmbrăcăminte și accesorii refolosite, recondiționate și reciclate

Technology for a greener environment 18 Tehnologie pentru un mediu mai verde


Technology for offshore waste management 18 Tehnologie pentru gestionarea deșeurilor offshore

Green innovation in professional laundry services 20 Inovare “verde” în serviciile profesionale de curățătorie
Green efficiency in professional laundry services for working clothing 20 Eficiență “verde” pentru serviciile de curățătorie pentru echipamente

Greener production and management processes in the 22 Procese de producție și de management mai eficiente în
ceramic tiles industry industria ceramică
Modernisation of the Adjud AAC Factory 24 Modernizare Fabricii de BCA din Adjud

Social Economy - A model of sustainable development 26 Economie socială - un model de dezvoltare sustenabilă

Increased efficiency and greener services through 28 Eficiență crescută și servicii mai “verzi” prin procese îmbunătățite
process improvement
Innovative waste management at Vrancart Romania 30 Sistem inovator de gestionare a deșeurilor la Vrancart România
Increased efficiency in business operations and superior added value for waste 30 Eficiență operațională ridicată și produse superioare din reciclarea
cardboard recycling deșeurilor de carton
Green innovation in surface protection in the automotive industry 32 Inovare verde pentru protejarea suprafețelor în industria auto

Premium efficiency electrical motor 34 Motor electric cu eficiență ridicată

Greening the Agro-Tourism Business in Romania 36 Ecologizarea agroturismului în România

Responsibility & development in hydropower business 38 Responsabilitate și dezvoltare în producția de energie hidroelectrică

Harnessing solar energy - a greener business model 40 Utilizarea energiei solare – un model de business mai “verde”

Increasing frozen foods production by hi-efficient equipment and green 42 Creșterea producției de alimente congelate prin echipament modern, energie
energy, decreasing of waste verde și reducerea cantităților de deșeuri
Comana Crafts Village 44 Satul meșteșugurilor din Comana

Green business development for increased competitiveness 46 Dezvoltarea afacerii prin tehnologie inovatoare “verde” pentru
competitivitate crescută
Greening the process flow for molded elements 48 Ecologizarea fluxului de proces pentru elemente modelate
Implementing Superior Efficiency In Wood Finishing 48 Eficiență superioară în finisarea lemnului

Greener WEEE and CRT recycling process 50 Un proces mai ecologic de reciclare a deșeurilor din echipamente electrice și
electronice și a tuburilor catodice
Ecosystem services from High Nature Value farmland 52 Serviciile ecosistemelor din producția agricolă sustenabilă

W.I.S.E W.E.E.E : Green Environmental Technology 54 Tehnologie prietenoasă cu mediul: Întreprindere socială și DEEE

Small Recycled paper manufactory 56 Mică manufactură de hârtie reciclată

Green light drive 58 “Verde” pentru iluminat și mașini

Development of new green product for Romanian market: green roof adapted 60 Dezvoltarea unui acoperiș nou “verde” pentru România
for local resources and climate conditions
TOGETHER WE DID IT
FACTS BOX We believe that green business innovation directly and indirectly connected to project activities.
is necessary in order to achieve sustainable This has contributed to raising awareness of the
development and that contribution from the private importance of social responsibility.
Programme Operator: Innovation Norway sector is crucial for success.
Total grant amount: EUR 26,619,800 The project portfolio of the programme comprises
(for re-allocation to projects) Romania has achieved economic growth in recent a wide variety of business development projects
Allocated to projects: EUR 26,235,500 years, but it is still a country faced with challenges from different economic sectors. The programme
Programme objective: Increase competitiveness of green
when it comes to ensuring a good environment for has been an important contribution to all regions,
enterprises, greening existing ones and business development and growth. with a wide geographical distribution of projects all
green innovation around Romania. All together close to 300 new jobs
First call date: 12 March 2013 The Green Industry Innovation Programme is have been created. The grants have also triggered
Number of calls: Two calls, one re-allocation of funds designed to serve as a financing platform for the release of approximately 28 million Euros in
Number of contracted projects: 50 (54 projects approved, but 4
environmentally friendly technologies and resource private capital for investments towards greening the
cancelled/not started) efficient production equipment. The aim of this European economy.
Number of projects with donor partners: 30
programme has been to help the Romanian private
(60% with Norwegian partners) sector to overcome challenges on their way to In this photo album, we proudly present a selection
Number of project extensions: 1 becoming more green and innovative. of pictures from our project portfolio to illustrate the
success we have had in implementing our green
Number of finished projects: 49
And together we did it. With financial support from partnerships.
Total number of applications: 115
the Norwegian Government, the dedicated and
responsible Romanian companies, expertise from our We would like to express our sincere gratefulness to
Norwegian partners, and a hands-on approach from everyone who has participated in this programme.
Innovation Norway as the programme operator, we
have all contributed to building a better way of doing
business in Romania. Bucharest/Oslo, October 2016
Innovation Norway
All 49 of our project beneficiaries have successfully Anne Lise Rognlidalen, Programme Manager
finalized their projects within the last 3 years. Many Daniela Chifan, Programme Officer
Innovation Norway is the Norwegian government’s most important instrument for Natalia Cirimpei, Programme Officer
innovation and profitable business development throughout Norway. Its headquarter is in of our projects involved the full community in the Mihai-Lucian Toniuc, Programme Officer
Oslo, while the local office is situated in Bucharest since 2007. implementation process, attracting all stakeholders, Mihai Stefanescu, Programme Officer

2 3
ÎMPREUNĂ AM REUȘIT
RUBRICĂ INFORMATIVĂ Noi credem că inovarea în industria verde este proiectele noastre au implicat în implementare
necesară pentru atingerea unui nivel de dezvoltare întreaga comunitate, atrăgând toți factorii interesați,
sustenabilă și, de asemenea, că o contribuție din partea direct sau indirect conectați la activitățile proiectului.
Operator Program: Innovation Norway sectorului privat este crucială pentru succesul acesteia. Acest lucru a contribuit la creșterea conștientizării
Valoarea totală a finanțării: 26.619.800 EUR importanței responsabilității sociale.
(de realocat către proiecte) România a cunoscut o creștere economică în ultimii
Alocat pentru proiecte: 26,235,500 EUR ani, însă, este, în continuare, o țară care se confruntă Portofoliul programului include o gamă largă de
Obiectivul programului: Creșterea competitivității întreprinderilor
cu provocări atunci când vine vorba despre asigurarea proiecte de dezvoltare a activităților economice
verzi, inclusiv transformarea celor unui mediu propice pentru dezvoltarea și creșterea din diferite sectoare. Programul a reprezentat
existente în societăți verzi, inovare verde activităților economice. o contribuție importantă în toate regiunile, cu o
Data inițială de apel: 12 martie 2013 vastă distribuție geografică a proiectelor pe întreg
Număr de apeluri: Două apeluri, o realocare de fonduri Programul Inovare Verde în Industria din România a teritoriul României. În total, s-au creat aproape 300
Număr de proiecte contractate: 50 (54 de proiecte aprobate, însă 4
fost conceput pentru a servi ca platformă de finanțare de noi locuri de muncă. Finanțarea oferită a atras de
anulate/nedemarate) a tehnologiilor ecologice și a echipamentelor asemenea aproximativ 28 de milioane de Euro capital
Număr de proiecte cu parteneri donatori: 30
de producție eficiente din punctul de vedere al privat pentru investiții în transformarea economiei
(60 % cu parteneri norvegieni) resurselor. Scopul acestuia a vizat acordarea de ajutor europene într-una mai verde.
Număr de extinderi de proiecte: 1 sectorului privat din România în vederea depășirii
provocărilor întâmpinate în a deveni mai prietenoase Suntem încântați să vă prezentăm în acest album
Număr de proiecte finalizate: 49
cu mediul înconjurător și mai inovatoare. foto o selecție de fotografii din portofoliul nostru
Număr total de solicitări: 115
de proiecte, pentru a ilustra succesul înregistrat în
Și împreună am reușit. Cu susținerea financiară implementarea parteneriatelor noastre verzi.
oferită de guvernul norvegian, cu ajutorul companiilor Dorim să ne exprimăm recunoștința sinceră față de
dedicate și responsabile din România, cu expertiza toate persoanele participante la program.
partenerilor noștri norvegieni și abordarea pro-
activă a Innovation Norway, în calitate de operator al
București/Oslo, octombrie 2016
programului, am contribuit cu toții la construirea unui Innovation Norway
Innovation Norway reprezintă cel mai important instrument al guvernului norvegian în ceea
mod mai bun de a face afaceri în România. Anne Lise Rognlidalen, Manager Program
ce privește inovarea și dezvoltarea de activități economice profitabile în întreaga Norvegie. Daniela Chifan, Responsabil Program
Sediul central al organizației este la Oslo, iar sediul local la București, începând cu anul 2007. Toți cei 49 de beneficiari de proiecte și-au finalizat Natalia Cirimpei, Responsabil Program
Mihai-Lucian Toniuc, Responsabil Program
cu succes proiectele în ultimii 3 ani. Multe dintre Mihai Ștefănescu, Responsabil Program

4 5
ASOCIAȚIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA

Partnerships for Zero Waste Industrial Activities


Parteneriat pentru activități industriale cu zero deșeuri

Norwegian partner / Partener norvegian:


International Development Norway AS

Establishing an industrial ecosystem in the local communities, which


encourages the new technologies and a better usage of resources; thus,
it generates an economic, social and environmental development for
companies and for the community.

Stabilirea unui ecosistem industrial în comunitatea locală prin care sunt


încurajate folosirea tehnologiilor noi și utilizarea mai bună a resurselor,
contribuind astfel la dezvoltarea economică, socială și de mediu a
companiilor și comunității.

Nord-Est Region (regiunea nord-est)


RO17-0033

6 7
TOTAL WASTE MANAGEMENT / GREENTECH / GREENWEEE INTERNATIONAL

Resourcing the waste by intelligently selected collection system


Folosirea deșeurilor printr-un sistem inteligent de colectare selectivă
Sustainable solution through innovative recyclable waste collection points
Soluție sustenabilă prin puncte de colectare a deșeurilor reciclabile
Invest in innovative multi-waste collection points
Investiții în puncte inovatoare de colectarea deșeurilor

Norwegian partner / Partener norvegian:


Green Business Norway

photo credit: GREENTECH

An innovative approach for the selected waste collection system


defined with the Norwegian partner, including new fixed and mobile
solutions in order to increase the network capacity.

O abordare inovatoare a sistemului de colectare selectivă a deșeurilor,


definită în colaborare cu partenerul norvegian, prin soluții mobile și fixe
pentru creșterea capacității rețelei de colectare

Romania
RO17-0014, RO17-0012 & RO17-0013

8 9
GREINER PACKAGING

Innovative process through Inline Technical application


Proces inovator folosind tehnologie InLine

Norwegian partner / Partener norvegian:


Sintef Materials and Chemicals

First there has been the formula and then the new packing solution,
which has been developed to increase the environmental performance
and not only.

Mai întâi a fost formula și apoi noua soluție de ambalare, care a fost
dezvoltată pentru a contribui la creșterea performanței de mediu și
nu numai.

Sibiu
RO17-0040

10 11
ECOTIC

Steps for WEEE


Progres în colectarea DEEE

Norwegian partner / Partener norvegian:


InErgeo

photo credit: ECOTIC photo credit: ECOTIC

In Iași a new type of collection center has been built. It is dedicated to


the community and has an important role in improving the recyclable
materials collection rates.

La Iași a fost construit un nou tip de centru de colectare. Acesta este


dedicat comunității și are un rol important în îmbunătățirea ratelor de
colectare a materialelor reciclabile.

Iași, București
RO17-0028

12 13
FUNDAȚIA ‘LOKODI IFJUSAGI ALAPITVANY’

Sustainable green waste management


Gestionarea ecologică și sustenabilă a deșeurilor

Norwegian partner / Partener norvegian:


Royal Norwegian Society for Development

A small biomass-fuel production plant and a related heating system to


heat the centers offering services to young people coming from foster-
homes in Locodeni (Harghita).

O mică fabrică de producție de bio-masă și un sistem de încălzire a


clădirilor care găzduiesc centrele de servicii adresate tinerilor care provin
din orfelinatele din județul Harghita.

Locodeni (Harghita)
RO17-0017

14 15
ASOCIAȚIA “MAI BINE”

Reused, Upcycled & Redesigned Clothes and Accessories


Îmbrăcăminte și accesorii refolosite, recondiționate și reciclate

Norwegian partner / Partener norvegian:


L-L-B - Lisbeth Løvbak Berg

Developing green clothing and accessories in Iași through reuse,


recondition, redesign and up-cycles for existing materials, setting new
trends with Norwegian design.

Dezvoltarea unei unități de producție, de îmbrăcăminte și accesorii în Iași


prin care se refolosesc, se recondiționează și se reciclează materiale și
produse existente, stabilind astfel noi tendințe cu design norvegian.

Iași
RO17-0019

16 17
OIL DEPOL SERVICE

Technology for a greener environment


Tehnologie pentru un mediu mai verde

Technology for offshore waste management


Tehnologie pentru gestionarea deșeurilor offshore

A new and environmentally friendly approach for sewage repair using


UV curing technology. High and green efficiency, without costly and
disruptive excavations.
O abordare nouă și prietenoasă cu mediul pentru repararea conductelor
folosind tehnologia UV. O soluție foarte eficientă și “verde”, fără excavații
costisitoare și deranjante.

A new approach for green offshore waste management.


O nouă abordare pentru gestionarea “verde” a deșeurilor offshore.

Constanța, Ovidiu, Poarta Albă (Constanța), Brazi (Prahova)


RO17-0005 & RO17-0046

18 19
PROMAR TEXTIL

Green innovation in professional laundry services


Inovare “verde” în serviciile profesionale de curățătorie

Green efficiency in professional laundry services for working clothing


Eficiență “verde” pentru serviciile de curățătorie pentru echipamente

Norwegian partner / Partener norvegian:


Boost Global Innovation

Green efficiency through innovation in professional laundry services


in Prejmer (Brașov) as a result of an excellent collaboration with the
Norwegian partner.

Eficiență verde folosind soluții inovatoare pentru serviciile profesionale


de curățătorie la Prejmer (Brașov), printr-o colaborare fructuoasă cu
partenerul norvegian.

Prejmer (Brașov)
RO17-0001 & RO17-0048

20 21
SANEX

Greener production and management processes in the


ceramic tiles industry
Procese de producție și de management mai eficiente în
industria ceramică

Norwegian partner / Partener norvegian:


International Development Norway

Greener production and management processes in the ceramic tiles


industry in Cluj-Napoca has a beneficial impact on the community

Alegerea unor procese de producție și de management mai eficiente în


industria ceramică din Cluj-Napoca are un impact benefic în comunitate.

Cluj Napoca (Cluj)


RO17-0038

22 23
SOMACO GRUP PREFABRICATE

Modernisation of the Adjud AAC Factory


Modernizare Fabricii de BCA din Adjud

photo credits: SOMACO

Greening the existing AAC production process in Adjud factory (Vrancea)


and increasing the awareness of the community members.

Îmbunătățirea performanței de mediu a procesului de producție a BCA-


ului în fabrica din Adjud (Vrancea) și creșterea nivelului de conștientizare
în comunitate.

Adjud (Vrancea)
RO17-0045

24 25
FUNDAȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ “SPERANȚA”

Social Economy - A model of sustainable development


Economia socială - un model de dezvoltare sustenabilă

A greener economy model has been developed for the business activity
of the Foundation in Târgu Neamț. Integration and enabling persons
with disabilities creates business sustainability.

Un model de economie verde a fost dezvoltat pentru activitatea


generatoare de venituri a fundației în Târgu Neamț. Integrarea
persoanelor cu dizabilități poate crea afaceri sustenabile.

Târgu Neamț (Neamț)


RO17-0021

26 27
TREFOREX

Increased efficiency and greener services through


process improvement
Eficiență crescută și servicii mai “verzi” prin procese îmbunătățite

A sustainable development of a wood processing facility in Toplița


(Harghita) by collecting wood residues and turning them into a
renewable energy source (biomass).

Dezvoltarea sustenabilă a unei facilități de prelucrare a lemnului în Toplița


(Harghita) prin colectarea reziduurilor de masă lemnoasă și transformarea
acestora într-o sursă de energie regenerabilă (biomasă).

Toplița (Harghita)
RO17-0043

28 29
VRANCART

Innovative waste management at Vrancart Romania


Sistem inovator de gestionare a deșeurilor la Vrancart România

Increased efficiency in business operations and superior added value for waste
cardboard recycling
Eficiență operațională ridicată și produse superioare din reciclarea deșeurilor de carton

Norwegian partners / Parteneri norvegieni:


Boost Global Innovation & Inergeo AS

At Vrancart Romania an innovative paper waste management system


was implemented using new technology as part of the Norwegian
partnership. As a result, the full supply chain was enabled and superior
added value products were obtained.

La Vrancart România a fost implementat un sistem inovator pentru


managementul deșeurilor de hârtie folosind noi tehnologii în cadrul unui
parteneriat norvegian. Astfel, întregul lanț de colectare și producție a fost
îmbunătățit și au fost obținute produse superioare.

Adjud (Vrancea)
RO17-0002 & RO17-0049

30 31
COMPA

Green innovation in surface protection in the automotive industry


Inovare verde pentru protejarea suprafețelor în industria auto

Norwegian partner / Partener norvegian:


Stilftensen Sintef

Green innovation in surface protection in the automotive industry


at Sibiu is a successful investment for the business and the product
beneficiaries on long-term.

Adoptarea unor soluții mai prietenoase pentru protejarea suprafețelor în


industria auto, este o investiție de succes pe termen lung pentru afacere
și pentru beneficiarii produselor.

Sibiu
RO17-0029

32 33
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS

Premium efficiency electrical motor


Motor electric cu eficiență ridicată

Investing in new and eco-friendly technology improved the working


environment and operations to obtain higher efficiency electrical
motors at Sacele (Brasov).

Investiția în tehnologii noi, mai prietenoase cu mediul, a condus la


îmbunătățirea mediului de lucru și a operațiunilor de producție a unor
motoare electrice cu eficiență ridicată la Săcele (Brașov).

Săcele (Brașov)
RO17-0011 & RO17-0047

34 35
HEIFER PROJECT FOR ROMANIA FOUNDATION (OPEN FIELDS)

Greening the Agro-Tourism Business in Romania


Ecologizarea agroturismului în România

Norwegian partner / Partener norvegian:


NIBIO

A unique water waste management system for rural tourism facilities


and the nearby households in Mara and Vadu Izei (Maramures).

Un sistem unic pentru managementul apelor uzate pentru pensiunile,


unitățile din turismul rural și gospodăriile învecinate din Mara și Vadu Izei
(Maramureș).

Mara & Vadu Izei (Maramureș)


RO17-0020

36 37
IKON IDEEA

Responsibility & development in hydropower business


Responsabilitate și dezvoltare în producția de energie hidroelectrică

Norwegian partner / Partener norvegian:


RAINPOWER NORWAY AS

Investments in new equipment and green technologies in hydropower


business generate a higher operational efficiency and create local green
jobs at Apahida (Cluj).

Investițiile în echipamente noi și tehnologii verzi în producția de energie


hidroelectrică generează o creștere a eficienței operaționale și creează
locuri de muncă la Apahida (Cluj).

Apahida (Cluj)
RO17-0007

38 39
INSTA ELECTRIC

Harnessing solar energy - a greener business model


Utilizarea energiei solare – un model de business mai “verde”

A smart way to produce low voltage equipment, and not only, is by


using harnessed solar energy from the roof. In Focsani, customers’
specific requirements are met through manufacturing “green products”.

Un mod inteligent de a produce echipamente de joasă tensiune, și nu


numai, este prin utilizarea energiei solare valorificată de pe acoperiș. În
Focșani, cerințele specifice ale clienților se realizeaza prin fabricarea de
“produse verzi”.

Focșani (Vrancea)
RO17-0006

40 41
LIDAS

Increasing frozen foods production by hi-efficient equipment and


green energy, decreasing of waste
Creșterea producției de alimente congelate prin echipament modern,
energie verde și reducerea cantităților de deșeuri

Modern equipment. Green energy capacity has been developed. Now is


being used to increase the frozen foods production in Mineri (Tulcea).

Echipamente moderne. Capacitatea de a dezvolta energie verde a fost


creată. Acum, acestea sunt utilizate pentru a crește producția de alimente
congelate în Mineri (Tulcea).

Mineri (Tulcea)
RO17-0039

42 43
ASOCIAȚIA “MOARA DE HÂRTIE”

Comana Crafts Village


Satul meșteșugurilor din Comana

Bringing together traditions, culture, creativity and the respect for the
environment and natural resources through seven traditional craft
workshops in Comana (Giurgiu).

Aducerea laolaltă a tradițiilor, culturii, creativității și respectului față


de mediu și resursele naturale, prin construirea a șapte ateliere de
meșteșuguri tradiționale în Comana (Giurgiu).

Comana (Giurgiu)
RO17-0016

44 45
ROMRADIATOARE

Green business development for increased competitiveness


Dezvoltarea afacerii prin tehnologie inovatoare “verde” pentru
competitivitate crescută

Choosing innovative and eco-friendly technologies in the production


processes has increased the products’ quality and environmental
performance.

Alegerea unor tehnologii inovatoare și ecologice în procesele de producție


a crescut calitatea produselor și a performanței de mediu.

Brașov
RO17-0042

46 47
SORTILEMN

Greening the process flow for molded elements


Ecologizarea fluxului de proces pentru elemente modelate

Implementing Superior Efficiency In Wood Finishing


Eficiență superioară în finisarea lemnului

Norwegian partners / Parteneri norvegieni:


Varier Furniture AS & Stokke AS

Continuous innovation and continually upgrading the production


technology in Gherla (Cluj) by decreasing the carbon footprint and raw
material waste.

Inovarea și modernizarea continue ale tehnologiei de producție din Gherla


(Cluj) prin reducerea amprentei de carbon și a deșeurilor de materii prime.

Gherla (Cluj)
RO17-0041 & RO17-0025

48 49
TOTAL WASTE RECYCLING

Greener WEEE and CRT recycling process


Un proces mai ecologic de reciclare a deșeurilor din echipamente
electrice și electronice și a tuburilor catodice

Norwegian partner / Partener norvegian:


Tronrud Engineering

CRT innovative recycling technology in Jilava (Ilfov) improves the


environmental performance of the business operations and creates
local jobs.

Tehnologia inovatoare de reciclare a tuburilor catodice îmbunătățește


performanța de mediu a procesului de producție și creează locuri de
muncă în Jilava (Ilfov).

Jilava (Ilfov)
RO17-0026

50 51
FUNDAȚIA ADEPT TRANSILVANIA

Ecosystem services from High Nature Value farmland


Serviciile ecosistemelor din producția agricolă sustenabilă

Norwegian partner / Partener norvegian:


Royal Norwegian Society for Development

Building capacity of local farmers and improving sustainability of


small-scale farming communities from Viscri, Saschiz (Brasov) and
Albesti (Mureș).

Creșterea capacității fermierilor locali și dezvoltarea durabilă a


comunităților mici de fermieri din Viscri, Saschiz (Brașov) și Albești
(Mureș).

Viscri, Saschiz (Brașov), Albești (Mureș)


RO17-0024

52 53
ASOCIAȚIA “ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE”

W.I.S.E W.E.E.E : Green Environmental Technology


Tehnologie prietenoasă cu mediul: Întreprindere socială și DEEE

Norwegian partner / Partener norvegian:


Stiftelsen Sintef

Reducing the Waste Electrical and Electronic Equipment (W.E.E.E.)


Iandfilling and pollution through extracting valuable metals, which will
be sold as raw materials to other companies.

Reducerea impactului deșeurilor electrice și electronice prin


extragerea metalelor prețioase ce vor fi vândute ca materie primă
companiilor interesate.

București
RO17-0032

54 55
ASOCIAȚIA “ORDINUL MANUFACTURIERILOR

Small Recycled paper manufactory


Mică manufactură de hârtie reciclată

The development of a paper production manufactory and creating lamp


shades out of recycled paper.

Dezvoltarea unui atelier de producție manuală a hârtiei și crearea de


lămpi din hârtie reciclată.

București
RO17-0032

56 57
REOS PRODUCTION

Green light drive


“Verde” pentru iluminat și mașini

Norwegian partner / Partener norvegian:


Q-Free ASA

Green technology for LED Street Lights production while improving the
business environmental performance in Giurgiu and encouraging e-cars.

Tehnologie verde pentru producția de soluții de iluminat stradal cu leduri


în paralel cu îmbunătățirea performanței de mediu și încurajarea folosirii
vehiculelor electrice în Giurgiu.

Giurgiu
RO17-0010

58 59
SIMACEK GARDENING

Development of new green product for Romanian market: green roof


adapted for local resources and climate conditions
Dezvoltarea unui acoperiș nou “verde” pentru România

Norwegian partners / Parteneri norvegieni:


ISOLA AS & NIBIO

Proiecte finanțate prin programul RO-17 Inovare Verde în Industria din România, în cadrul Norway Grants 2009 -2014.
Publicat de Innovation Norway.
Fotografii realizate de Bogdan Croitoru.
Pentru informații suplimentare referitoare la EEA & Norway Grants și programul RO-17 Inovare Verde în Industria din România,
vă rugăm să vizitați:
www.eeagrants.org
www.norwaygrants-greeninnovation.no

Projects financed through RO-17 Green Industry Innovation Programme Romania under Norway Grants 2009 -2014.
Published by Innovation Norway.
Photography by Bogdan Croitoru.
For more information about the EEA & Norway Grants and RO-17 Green Industry Innovation Programme Romania, please visit
www.eeagrants.org
www.norwaygrants-greeninnovation.no

Designing and testing new green roof types, adapted for local resources
and Romanian climate conditions. Innovation Norway Bucharest Innovation Norway Oslo
Strada George Enescu nr. 11, Clădirea Enescu, etaj 6 Akersgata 13
Conceperea și testarea unor noi tipuri de acoperiș verde, adaptate pentru sector 1, 010301, București 0158, Oslo
resursele locale și condițiile climatice din România.
www.innovationnorway.no
Cluj
RO17-0034

60

S-ar putea să vă placă și