Sunteți pe pagina 1din 26

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la

agenții economici

Student: Iosub Raluca-Gabriela

Iași 2018

1
Cuprins

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Brikston Construction Solutions S.AError! Bookmark


not defined.
1.1. Scurt istoric ..................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Obiect/domeniu de activitate ........................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Organizare internă(organigramă comentată) ...Error! Bookmark not defined.
1.4. Funcţionalitatea( releții interne cu accent pe dimensiunea financiară a activității)...6
1.5. Structura de personal ........................................................................................ 7
1.6. Relaţii externe ale Brikston Construction Solutions S.A. ................................ 8
1.7. Structura şi evoluţia principalelor obligații fiscale în perioada 2012-2016 - tabel
comentat cu identificarea factorilor de influenţă ..................................................... 8

Cap 2. Așezarea obligațiilor fiscale.................................................................. 9


2.1. Cadrul juridic utilizat în așezarea obligațiilor fiscale ....................................... 9
2.2. Calcule de așezare a obligațiilor fiscale ......................................................... 13
2.3. Fluxuri informaţionale generate de percepere a obligațiilor fiscale ............... 16

Capitolul 3: Perceperea obligațiilor fiscale..................................................... 20


3.1. Termene de percepere a obligațiilor fiscale ................................................... 20
3.2. Modalităţi de percepere a obligațiilor fiscale ................................................. 20
3.3. Regularizări şi recalculări privind perceperea obligațiilor fiscale .................. 21
3.4. Fluxuri informaţionale generate de percepere a obligațiilor fiscale ............... 21

Bibliografie ................................................................................................. 26

2
Cap.1 Organizarea și funcționarea Brikston Construction Solutions S.A.

1.1 Scurt istoric

Compania a fost înfiinţară în 1969 sub numele de Fabrica de produse ceramice. În anul
1973, prin unificarea cu fabrica de betoane armate, s-au pus bazele Întreprinderii de Materiale
de Construcţii Iaşi, cu două secţii: secţia de produse ceramice şi secţia de prefabricate. Cele
două secţii ale I.M.C. Iaşi au devenit societăţi comerciale independente, sucursale ale S.C.
SOMACO S.A. Bucureşti, începând cu 1991, iar din anul 1992, SC CERAMICA SA Iaşi a
devenit companie independentă.

În anul 2007, pachetul majoritar de acţiuni a fost preluat de Advent International, care a
realizat investiţii şi schimbări majore în companie, iar din 2014, compania este deţinută
majoritar de fondul de investiţii ADM Capital.

În 2012, Brikston a devenit primul producător de caramidă de pe piaţa românească care


are în portofoliu 3 certificări: ISO 9001 - managementul calităţii; ISO 14001 – managementul
mediului şi OHSAS 18001 – securitate şi sănătate ocupaţională, care atestă preocuparea
companiei pentru toate aspectele fundamentale ale desfăşurării activităţii în domeniul
fabricării cărămizilor.

Brikston Construction Solutions este unul dintre liderii pietei romanesti ai materialelor
pentru zidarie si finisaje. Cu peste 40 de ani de experienta in spate si peste 200 de angajati,
compania este recunoscuta in top pentru calitatea superioara a produselor sale precum si
pentru rezistenta la compresiune a materialelor pentru zidarie.

Brikston este marca de caramizi si blocuri ceramice produse de Brikston Construction


Solutions si reprezinta peste 90% din cifra de afaceri a companiei. Brikston a aparut ca
urmare a dorintei noastre de a exprima intr-un singur cuvant principalul atribut prin care
produsele noastre se diferentiaza de celelalte caramizi si blocuri ceramice existente pe piata,
respectiv inalta rezistenta la compresiune.

Calitatea materiei prime din care este obtinut si tehnologia de fabricatie de inalta
performanta, precum si daruirea celor care-l produc, fac ca Brikston sa fie un etalon al
rezistentei si durabilitatii.

1.2 Obiectul de activitate

Firma are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de cărămizi din


Romania.

3
1.3. Organizarea internă

Organigrama Brikston Construction Solutions S.A.

Principala preocupare a Brikston Construction Solutions S.A. este de a menține şi


dirija activițățile de proiectare, execuție, marketing, livrare și service pentru produsele din
nomenclatorul său, să promoveze și să îndeplinească obiectivele stabilite prin politica de
Asigurare a Calității.
Modul de organizare al sociețății este redat prin organigrama de conducere și
coordonare. Aceasta reflectă cele patru departamente conduse de directorul general, şi atunci:
A. Managerul societăţii - are în directă subordonare şi coordonare:
 directorii de resort:
 director tehnic;
 director comercial;
 director economic;

4
 compartimentele funcţionale:
 consilieri manageriali - AQ si juridic;
 biroul C.T.C.-Laborator I.I.C;
 biroul resurse umane;
 biroul administrativ-ordine-paza-securitate - P.M.M..
B. Directorul tehnic - are în direcţa subordonare şi coordonare compartimentele:
 secţia produse ceramice sanitare;
 secţia produse ceramice termice (teracotă);
 secţia confecţii-prestări-utilităţi;
 biroul pregatirea-programarea-normarea şi urmărirea producţiei;
 biroul mecano-energetic-automatizări şi investiţii;
 biroul tehnic-cercetare-dezvoltare şi produse noi;
C. Directorul comercial - are în direcţa subordonare şi coordonare:
 biroul import-export;
 biroul marketing-vânzari;
 biroul aprovizionare;
 biroul transporturi;
D. Directorul Economic - are in directa subordonare si coordonare compartimentele:
 biroul financiar-preţuri;
 biroul contabilitate-costuri ;
 biroul proiectarea-implementarea şi execuţia sistemelor informatice.
Departament managerial este condus de către managerul societății care are în
subordinea lui consilieri manageriali, biroul C.T.C, biroul resurse umane, birou
administrative-ordine și securitate. Acesta organizează și conduce, prin intermediul factorilor
de decizie, toate domeniile de activitate ale societății-tehnice, economice, comerciale și
sociale.
Departamentul tehnic este condus de către directorul tehnic care coordonează întreaga
activitate tehnică și de producție a societății, asigurând orientarea activității cu documentația
tehnică de specialitate și coordonează Comisia Internă de Omologare pentru elaborarea
”Standardelor de Firmă” și a “Fișelor Tehnice de Produs”.
Departament comercial este condus de către directorul comercial, care reprezintă
firma, la nivel managerial, în relațiile comerciale cu parteneri interni și externi. În cadrul
acestui departament se realizează activitatea de coordonare aferentă prospectării pieței interne

5
și extern, asigurarea permanent a legăturii cu clienții, comunicând observațiile/sesizările
acestora, tuturor compartimentelor implicate. Răspunde de aprovizonare a materialelor prime
și a celor auxiliare necesare desfășurării producției.
Departamentul economic este condus de către directorul economic. Acest departament
coordonează activitatea de evidență a veniturilor și cheltuielilor, de întocmire a bilanțului
contabil și anexelor, de calcul a prețului de cost, de fundamentare a prețurilor, de stabilire a
rezultatelor financiare și de analiză a acestora. Acesta gestionează capitalul fimei menținând o
balanță financiară optimă între funcțiile de aprovizionare – producție- vânzări, desfășurate de
unitate, prin întocmirea și urmărirea modului de realizare a bugetelor de venituri și cheltuieli.

1.4. Funcţionalitatea

Structura funcțională a Brikston Construction Solutions S.A. are la bază cinci funcții.
Funcția cercetare și dezvoltare are ca scop proiectarea și dezvoltarea de noi produse,
îmbunătățirea celor existente, proiectarea și lansarea de produse, cercetarea unor metode
pentru dezvoltarea societății.
Funcția de producție prevede pregătirea și demararea producției, întreținerea și
desfășurarea activității propriu-zise de producție, prin organizarea și verificarea calității
procesului de fabricație.
Funcția comercială cuprinde desfăsurarea activităților legate de marketing (cercetări
de piață, publiciate), activităților de aprovizionare în vederea desfăsurării bunei activități atât
de producție cât și de vânzare, activitatea privind depozitarea si asigurarea transporului
privind marfa.
Funcția de personal realizează gestiunea resurselor umane prin activităţi de recrutare,
încadrare, salarizare şi promovare.
Funcţia financiar-contabilă, urmărește modul de gestionare al resurselor financiare
necesare desfășurării activității entității. Directorul economic coordonează totalitatea
acţiunilor întreprinse în vederea realizării activităţii financiar-contabile.
Atribuțiile directorului economic sunt:
 coordonarea activității economice, de planificare și de gestionare financiar-
contabilă a firmei, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi responsabilităţile repartizate de
către cel căruia îi este subordonat;

6
 gestionarea patrimoniul firmei menţinând o balanţă financiară optimă între
funcţiile aprovizionare - producţie - vânzări, desfăşurate de unitate, prin întocmirea şi
urmărirea modului de realizare a bugetelor de venituri si cheltuieli;
 coordonarea activității de evidenţă a veniturilor și cheltuielilor, de întocmire a
bilanţului contabil si anexelor, de calcul a preţului de cost, de fundamentare a preţurilor, de
stabilire a rezultatelor financiare si de analiză a acestora;
 coordonarea activităţilor de planificare, urmărire şi evidenţă a operaţiunilor
privind trezoreria unităţii;
 coordonarea activităţilor de calcul a salariilor și a altor drepturi sau obligaţii
băneşti privind personalul unităţii și colaboratorii acesteia;
În subordinea directorului economic se află biroul financiar, biroul de contabilitate și
cel de proiectare și implementare.
Aceștia desfășoară următoarele activități:
 realizează evidența financiar-contabilă a rapoartelor financiar-contabile;
 realizează evidența încasărilor și plăților în numerar;
 efectuează plățile de decontare;
 întocmesc bilanțul societății;
 întocmesc contul de profit și pierdere;
 asigură plățile și realizarea documentelor aferente plăților salariaților
organizației;
 realizează controlul financiar preventiv și cel financiar de gestiune;
 întocmesc actele aferente și realizează evidența materialele achiziționate;
 înregistrarea sistematică și cronologică a documentelor de intrare – ieșire legate
de activitatea desfășurată.

1.5 Structura de personal

Organizarea ierarhică pe departamente, având la conducere directori de specialiate, are


drept rezultat buna desfăşurare a activităţilor întreprinse în cadrul societăţii. Astfel societatea
este structurata conform organigramei.

7
1.6. Relațiile externe ale Brikston Construction Solutions S.A.

Societatea colaborează pe plan extern cu diverse firme în ceea ce privește în materie de


furnizori de materie prima, dar și clienți.

1.7. Structura și evoluția principalilor obligații fiscale în perioada 2012-2016

Nr.
Crt. Impozite, taxe, contribuții Anul
2012 2013 2014 2015 2016
1 Bugetul de stat
1.1 Impozitul pe profit 17227 31823 19875 21987 23008
Impozitul pe venituri din natura
1.2 salariilor 18360 17186 21245 20986 22435
1.3 Taxa pe valoare adaugata 13169 10730 11990 124570 14789
Alta impozite, taxe și vărsaminte
1.4 asimilate 12870 9151 7946 10584 11876
Total 61626 68890 61056 178127 72108
2.1 Bugetul local
2.2 Impozite pe cladiri și terenuri 7080 5345 4305 5678 6788
2.3 Taxe mijloace de transport 159 167 183 214 199
2.4 Alte taxe 354 107 527 456 567
Total 7593 5619 5015 6348 7554
Total general 69219 74509 66071 184475 79662

Impozitul pe venituri din salarii a crescut în anul 2014 față de 2013 și 2012, întrucât a
crescut numărul de salariați.
Taxa pe valoare adaugată (Tva) a crescut in anul 2014, fiind stabilit o cotă de Tva mai
mare mare 24%, față de anii precedenți 19%.

8
Cap.2. Așezarea obligațiilor fiscale

2.1. Cadrul juridic utilizat în așezarea obligațiilor fiscale

Așezarea obligațiilor fiscale declanșează răspunderi pentru toți cei implicați în


procesul bugetar potrivit prevederilor actelor normative din materie fiscală.
Persoanele juridice au obligația să comunice informații asupra obiectului obligațiilor
fiscale aflate în consemnările proprii pentru a fi luate în calcul creanțele bugetare determinate
în baza legii. Comunicările se produc pe parcursul procesului bugetar pe baza anumitor
termen, ce declanșează actul de așezare si percepere a obligațiilor bănești către bugetele
publice. Principalele forme de prelevare a veniturilor bugetare sunt:impozitele, contribuțiile și
vărsămintele.
Principalele impozite și taxe reglementate de autoritățile publice și regăsite în Codul
Fiscal sunt:
A) Impozit pe profit;
B) Impozit pe salarii;
C) Taxa pe valoarea adaugată;
D) Impozite și taxe locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri)

A) Impozitul pe profit:
Impozitul pe profit este un profit direct care se aplică asupra beneficiului obținut din
desfășurarea unei activități economice.
a) Sfera de cuprindere:
 persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2);
 persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente în România;
 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective (LECE) în
România;
 persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12
lit. h);
 veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților
imobiliare situate în România

9
 veniturile din exploatare aresurselor natural situate în România
 veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană
juridică română persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit
legislației europene.

b) Anul fiscal
Este anul calendaristic. Daca contribuabilul se înființează sau încetează să mai existe
în cursul anului fiscal, perioada de impozitare este perioada anului calendaristic pentru care
contribuabilul a existat.

c) Baza de calcul
Profitul impozabil se calculează ca diferență dintre venituri realizate din orice sursă și
cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri întru-un an fiscal dn care se scad
veniturile neimpozabile la care se adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului
impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor
de aplicare.

Pi  Vt  Cht   Vni  Chnd

- Pi – profit impozabil.

- Vt – venituri totale.

- Vni – Venituri neimpozabile.

- Cht – cheltuieli totale.

- Chnd - cheltuieli nedeductibile.

d) Cota de impozitare
Cota de impozitare pe profit care se aplică în cazul societății analizate asupra
profitului impozabil este de 16%, începând din anul 2016. Anterior introducerii acestei cote
unice, impozitul pe profit reprezintă 25% din profitul impozabil.

e) Depunerea declarațiilor de impozit pe profit


Contribuabili au obligatia să depuna o declarație anuală de impozit pe profit, până la
termenul prevăzut pentru depunerea situațiilor financiare, adica 15 aprilie, inclusive a anului
10
următor. În cursul anului fiscal, contribuabili au obligația de a depune declarația de impunere
până la termenul de plată a impozitului pe profit, inclusiv

B) Realizarea impozitului pe salarii


Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualizată), aplicabilă de la data de
1 ianuarie 2007, art. 55, sunt definite veniturile din salarii astfel:

„Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o
persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a
unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă.”1

Sunt asimilate în vederea impunerii, următoarele venituri obţinute de către persoanele


fizice, conform legislaţiei în vigoare:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;

b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul


persoanelor juridice fără scop lucrativ;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi


cuvenite personalului militar;

d) indemnizaţia lunară brută şi suma din profitul net cuvenite administratorilor la


companii naţionale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar
majoritar;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale;

f) sumele primite de către reprezentanţii adunării generale a acţionarilor, consiliului de


administraţie, comitetului de direcţie şi comisiei de cenzori.

11
C) Taxa pe valoarea adăugată
Cadrul juridic de acţiune:

Taxa pe valoarea adăugată este reglementată prin Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
Titlul VI, inclusiv prin Ordonanţele Guvernamentale privind modificările ulterioare:

- O.G. 24/24 martie 2005;


- O.G. 138/29decembrie 2004;
- O.G. 83/2004;
- H.G. 44/ianuarie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Codului Fiscal;
- Ordonanţa MFP 257, 256/4 februarie 2004.
Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se datorează bugetului de stat,
aceasta aplicându-se asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri, importul de bunuri,
prestările de servicii, precum şi asupra operaţiunilor asimilate acestora.

În calitate de impozit indirect, taxa pe valoarea adăugată combate procesul de suprastocare


şi de realizare a producţiei fără desfacere asigurată. Taxa pe valoarea adăugată contribuie la
realizarea transparenţei şi a încrederii în raporturile dintre stat şi agenţii economici.
Persoanele impozabile achiziţionează mărfurile pe bază de documente pentru a putea deduce
taxa pe valoarea adăugată.

Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată cuprinde operaţiunile care îndeplinesc,


cumulativ, următoarele, condiţii:

- constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată;


- locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;
- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă;
- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile
economice.
Perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată este luna calendaristică.

D) Impozite şi taxele locale


Impozitul pe clădiri este datorat de orice persoană care are în proprietate o clădire
situată în România, fiind destinat bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care
este amplasată clădirea. Dacă o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe

12
persoane , fiecare din proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate
în partea din clădire aflată în partea sa.

2.2. Calcule de așezare a obligațiilor fiscal

A. Model de calcul a impozitului pe profit

Brikston Construction Solutions S.A. are obligaţia să plătească în contul impozitului


pe profit pe trimestrul IV, până la data de 25 ianuarie a anului următor o sumă egală cu
impozitul calculat şi evidenţiat pe lunile octombrie şi noiembrie, iar pentru luna decembrie se
adaugă o sumă echivalentă cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, urmând ca
regularizarea să se facă pe baza datelor definitive din bilanţul contabil.

Obligaţii:

În cursul anului fiscal, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia de impunere


până la termenul de plată al impozitului inclusiv, urmând ca după definitivarea impozitului pe
profit pe baza datelor din bilanţul contabil anual să depună declaraţia de impunere pe anul
fiscal expirat până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil. Răspunderea
pentru calculul impozitelor declarate şi pentru depunerea la termen a declaraţiei de impunere
revine contribuabililor. Declaraţia de impunere se semnează de către directorul general sau
orice altă persoană autorizată, potrivit legii, să îl reprezinte pe contribuabil şi se depune la
organul fiscal din raza căruia îşi are sediul contribuabilul.

În cazul în care orice sumă reprezentând o obligaţie fiscală nu este plătită la data
stabilită prin lege, contribuabilul este obligat să plătească majorări de întârziere la această
sumă pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut la Codul Fiscal şi data la care
obligaţia fiscală este efectuată, inclusiv.

Exemplu de calcul:

Venituri totale : 75 250 RON

Cheltuieli totale : 53 825 RON

Venituri din provizioane : 2 100 RON

13
Donaţii : 3 200 RON

Cotizaţii : 3 680 RON

Cheltuieli cu prime de asigurare : 3 345 RON

PI= (Vt – Ct ) – Vni + CN

P net = Pbrut – Imp pe profit

Vt- Ct = 75 250 – 53 825 = 21 425 RON

Pnet = 21 425 – 2 526,4 = 18898,6

Vni = 2 100 + 3 200 + 3 680 = 8 980 RON

CN = 3 345 RON

PI = 21 425 – 8 980 + 3 345 = 15 790 RON

Impozit pe profit = 16%

PI * 16% = 15790 * 16%= 2526.4 RON

B. Model de calcul a impozitului pe salarii

Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informaţiilor cuprinse în


fişa fiscală. Plătitorii de venituri au obligaţia să solicite organului fiscal, pe bază de cerere,
până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, formularul tipizat al fişelor
fiscale pentru salariaţi şi pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor.

Fişa fiscală este completată de plătitorul de venituri cu datele personale ale


contribuabilului, menţiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obţinute
în cursul anului, precum şi rezultatul regularizării impozitului plătit pe venitul anual sub
formă de salarii.

Brikston Construction Solutions S.A. are obligaţia să completeze fişele fiscale pe


întreaga durată a plăţii salariilor, să recalculeze şi să regularizeze anual impozitul pe salarii.

14
Câte o copie a fişei fiscale pentru fiecare an se transmite până în ultima zi a lunii februarie a
anului curent pentru anul fiscal expirat organului fiscal competent şi salariatului .

Datele personale din fişele fiscale se completează pe bază de documente justificative


(certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul emis de comisia de
expertiză medicală, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute).

Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îşi desfăşoară
activitatea este obligată să ofere informaţii organului fiscal competent referitoare la data
începerii desfăşurării activităţii de către contribuabil şi respectiv a încetării acesteia în termen
de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Brikston Construction Solutions S.A. are obligaţia de a calcula si de a retine impozitul


aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira
la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
aceste venituri.

Exemplu de calcul:

Se calculează impozitul pe salarii pe luna martie 2010, datorat de angajatul Popescu Ioana
care are 2 copii (studenţi, fără venit) în întreţinere şi are funcţia de farmacist primar diriginte.

Salariu bază realizat : 1700 RON, Spor toxicitate : 0, Ore lucrate : 184, Ore noapte : 0,
Sume ore noapte : 0, Ore suplimentare (175%) : 0, Sume pt. ore suplimentare(175%) : 0, Ore
(200%) : 0, Sume pt ore suplimentare (200%) : 0, Indemnizaţii concediu de odihnă : 0, Sume
plus/ premii : 272 RON, Penalizări : 0, Ind sănătate unitate :0, Ind sănătate buget : 0, şomaj
(0,5%) : 8,5 RON, CAS (10,5%) : 178,5 RON, Sănătate(5,5%) : 93,5 RON, Deducere
personală : 240 RON, Impozit datorat( 16%) : 224 RON, Salariu net : 1 416 RON, Sume
încasate în avans: premii : 272 RON ; Reţineri temporare (garanţii materiale) : 80 RON.

Total Venit Brut= salariu realizat+prime=1 700+272=1 972 RON

Venit Net= TotalVenitBrut – şomaj- CAS- Sănătate= 1 972-8,5-178,5-93,5= 1691,5 RON

Venit bază de calcul = venit net- deducere personală= 1691,5- 240= 1451,5 RON

Rest de plată= salariu net-sume în avans- reţineri temporare= 1416-272-80= 1064 RON.

15
Brikston Construction Solutions S.A. nu acordă salariaţilor nici un fel de spor, ci doar
un bonus din vânzări .

C. Model de calcul al taxei pe valoarea adăugată

La sfârşitul anului “z” au loc operaţiuni din care se realizează următoarele venituri:

operaţiuni:
intrări:

baza de impozitare: 43.610

valoare TVA deductibilă: 24% * 43.610 = 10.466,4

ieşiri:

baza de impozitare: 265.000

valoare TVA colectată: 24% * 265.000 = 63.600

TVA colectată – TVA deductibilă = TVA de plată = 53.133,

2.3. Fluxuri informaţionale generate de așezarea obligațiilor fiscale

1.Impozitul pe profit
Contribuabili au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit, până la
termenul prevăzut pentru depunerea situațiilor financiare. In cursul anului fiscal contribuabilii
au obligația de a depune declarația de impunere până la termenul de plată al impozitului pe
profit, inclusiv.
O dată cu declaraţia de impozit pe profit anuală, contribuabilii au obligaţia să depună şi o
declaraţie privind plăţile şi angajamentele de plată către persoanele nerezidente, care cuprinde
scopul si suma fiecărei plăţi, numele şi adresa beneficiarului. Nu se cuprind în această
declaraţie sumele angajate sau plătite pentru bunurile importate sau pentru transportul
internaţional. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit.

16
Flux informaţional

Departament Financiar
Declaraţie de
impunere

OP

Administraţia
financiară
Trezoreria

17
2. Impozitul pe salarii

Sefi secţii Serviciul resurse umane Salariaţi

Fişă de pontaj Declaraţii pe propria răspundere


Contract individual
Foi colective de prezenţă
de muncă
Concedii medicale

Listă concedii odihnă

Departament financiar-
contabil

State de salarii

Declaratie privind
obligatiile de plata la
Reţineri din Imp pe
bugetul de stat
salarii salarii
general consolidat
Ordin de plată

Trezoreria Finanţelor
Administraţia
Publice
financiară

3. Taxa pe valoarea adaugată


Documentele necesare stabilirii taxei pe valoare adaugată sunt:factură fiscală, nota de
intrare –recepție, jurnal de vânzări-cumpărări, decont TVA, avizul de livrare, recepție.
Pe baza facturilor se întocmește la sfârșitul fiecărei luni Jurnalul de vânzări și cel de
cumpărări. Pe baza lor se completeză Decontul de Tva care se depune la organul fiscal până la

18
data de 25 a lunii următoare. În urma depunerii decontului de Tva se întocmește ordinul de
plată care este predat spre casierie, pentru a se face plata care Trezoreria Finanțelor Publice.

4.Impozite şi taxele locale


a. Impozitul pe clădiri
În cadrul biroului de contabilitate se întocmește declarația de patrimoniu, în care sunt
trecute toate clădirile, proprietate a contribuabilului. In urma întocmirii declarației de
patrimoniu, se trimite la biroul specializat de taxe si impozite din Consiliul local unde se
stabilește impozitul pe clădiri, potrivit cotelor de impozitare stabilite. Consiliul local trimite
înștiințare cu suma datorată, reprezentând impozitul pe clădiri.
b. Impozitul pe terenuri
In cadrul departamentului financiar – contabil, pe baza datelor privind valoarea
terenurilor din documentele contabile, se completează declarația de impunere.
Administratorul semnează aceasta declarație și o depune la Direcția Impozite și taxe locale,
unde sunt verificate actele. Astfel administratorul depune ordinul de plata emis de serviciu
contabil la banca sau trezorerie pentru a se realiza plata.

19
Cap.3. Perceperea obligațiilor fiscale

3.1 Termene de percepere a obligațiilor fiscale

3.1.1 Impozitul pe profit este o impozitul care se declara pana pe daca de 25 martie a
anului următor daca este vorba de cel de pe anul precedent, sau este vorba de impozitul pe
profit care se calculează și sa plătește trimestrial in cursul anului pana pe data de 25 a lunii
următoare.
3.1.2 impozitul pe salarii este impozitul care se declară luna de lună, dar poate fi si
trimestru în funcție de numărul de salariați. Impozitul pe salarii se declară și are scadență pe
data de 25 a unii următoare.
3.1.3 impozitul pe cladiri este impozitul care se declară până la data de 31 martie, și
care se calculează în baza raportului de evaluare
3.1.4 impozitul pe teren este impozitul care se percepe in funcție de data trecută pe
notificarea primită de societatea de la primăria de care aparține în care se menționează
valoarea și data la care trebuie sa facă plata aferenta impozitului pe terenuri.
3.1.5 TVA- este taxa pe care o plătește pentru activitatea economică care o desfășoară
în urma deducerii TVA aferent lunii respective, restul ramând de plata. TVA este și el
obligatoriu de declarat și de plătit până pe data de 25 a lunii următoare.

3.2 Modalități de percepere a obligațiilor fiscale

Obligațiile fiscale menționate mai sus,cu excepția impozitului pe teren si pe clădire


care sunt impozite indirecte, restul obligații fiscale sunt obligații directe.
Impozitul pe salarii si impozit pe profit intra la categoria impozit procentual. Impozitul
pe clădiri si pe terenuri fac parte din categoria impozitelor fixe, colective.
Tva este o taxa mai speciala ea fiind o taxa globala si colectiva.
Impozitul pe profit, impozitul pe teren, impozitul pe cladire, TVA sunt impozite ce se
achită la instituția financiara de care aparțin societatea ca localizare, impozitul pe salarii este
singurul care e cu stopaj la sursa.

20
3.3 Regularizări și recalculu privind percepția obligațiilor fiscale

Regularizările prind percepția obligațiilor fiscale este un proces destul de complex


depinde de modul cum sunt privite lucrurile. Pentru impozit pe profit situație pentru care se
depune 100, in momentul constatării unei erori trebuie rectificat prin rectificativa cu 710 si
declararea corecta, in cazul situației la Tva a fost dedus la plata un tva care nu trebuia sau prea
puțin aceasta operațiune se înregistrează prin rândul de regularizări și înregistrează în decont
sau depunerea unei declarații noi.

3.4 Fluxuri informaţionale generate de percepere a obligațiilor fiscale

a) Impozitul pe profit

Plata se realizează prin virament bancar de la BCR, unde are Brikston Construction
Solutions S.A. principalul cont deschis, în baza unui ordin de plată emis de la departamentul
financiar-contabilitate- preţuri.

(3)
Departament Extras de cont
BCR
finaciar-
contabilitate-
preţuri (1)
Ordin de plată
Brikston
Construction
(2)
Solutions S.A.

Trezoreria
Cont aferent
Finanţelor publice
bugetului de stat

(1)- Departamentul financiar-contabilitate-preţuri emite un ordin de plată pentru o suma


reprezentând impozitul pe profit.

21
(2)- BCR în baza ordinului de plată virează suma din contul societăţii în contul aferent
bugetului de stat, deschis la Trezoreria finanţelor publice.

(3)- După efectuarea operaţiunii BCR remite un extras de cont care confirmă efectuarea plăţii;

b) Impozitul pe salarii

Plata se realizează prin virament bancar de la BCR, unde are Brikston Construction
Solutions S.A. principalul cont deschis, în baza unui ordin de plată emis de la departamentul
financiar-contabilitate- preţuri.

Departament finaciar-contabilitate-
preţuri

Brikston Construction Solutions S.A.

(1)
Ordin de plată Extras de cont

(3)

BCR

(2)

Trezoreria
Finanţelor publice Cont aferent
bugetului de stat

22
(1)- Departamentul financiar-contabilitate-preţuri emite un ordin de plată pentru o suma
reprezentând impozitul pe salarii.

(2)- BCR în baza ordinului de plată virează suma din contul societăţii în contul aferent
bugetului de stat, deschis la Treazoreria finanţelor publice.

(3)- După efectuarea operaţiunii extrasul de cont remis dovedeşte plata;

c) Impozitelor şi taxelor locale

Contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat

Neplata la timp a contribuţiilor angajatului sau angajatorului la asigurări sociale de stat


generează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Ordin de plată
(1)
Departament BCR
finaciar-
contabilitate-preţuri
(2) (3)
Brikston Extras de cont
Construction
Solutions S.A. Trezoreria
Finanţelor publice

Cont aferent bugetului


asigurărilor sociale

(1)-Departamentul financiar-contabilitate-preţuri completează un ordin de plată pentru a


achita suma aferentă contribuţiilor sociale, atât pentru angajator (Brikston Construction
Solutions S.A.), cât şi pentru angajaţi;

23
(2)- BCR virează din contul pe care-l are societatea deschis la ea către contul deschis
bugetului asigurărilor sociale la trezorerie şi confirmă plata prin extras de cont-(3).

Contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate

Neplata la timp a contribuţiilor angajatului sau angajatorului la asigurări sociale de


sănătate generează dobânzi şi penalităţi de întârzire.

Ordin de plată
(1)
Departament BCR
finaciar-
contabilitate-
preţuri (2) (3)
Extras de cont
Brikston Trezoreria
Construction Finanţelor
Solutions S.A. publice

Cont aferent bugetului


asigurărilor sociale de
sănătate

(1)- Departamentul financiar-contabilitate-preţuri completează un ordin de plată pentru a


achita suma aferentă contribuţiilor sociale de sănătate, atât pentru angajator (Brikston
Construction Solutions S.A.) cât şi pentru angajaţi;

(2)- BCR virează din contul pe care-l are societatea deschis la ea către contul deschis pentru
BASS la trezorerie;

(3)- BCR remite un extras de cont societăţii pentru confirmarea plaţii;

24
Contribuţia la fondul pentru ajutorul de şomaj

Constituirea resurselor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj


se realizează prin trezoreria statului.

Ordin de plată
(1)
Departament finaciar- BCR
contabilitate-preţuri
Brikston Construction
Solutions S.A.
(2) (3)
Extras de cont

Trezoreria
Finanţelor publice

Cont aferent fondului


pentru ajutor de şomaj

(1)- Departamentul financiar-contabilitate-preţuri completează un ordin de plată pentru a


achita suma aferentă contribuţiilor la fondul de şomaj, atât pentru angajator (Brikston
Construction Solutions S.A.), cât şi pentru angajaţi;

(2)- BCR virează din contul pe care-l are societatea deschis la ea către contul aferent Fondului
pentru ajutor de şomaj, deschis la Trezoreria finanaţelor publice;

(3)- remite un extras de cont întreprinderii pentru confirmarea plăţii.

25
Bibliografie

1. Gabriel Ştefura, Procese Bugetare publice, Ed.”Universităţii Alexandru Ioan


Cuza”, Iaşi, 2008.
2. Legea nr. 500/11 iulie 2002, privind Finanţele Publice;
3. Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală;
4. Codul Fiscal al României;
5. Documente interne ale societăţii Brikston Construction Solutions S.A.
6. http://brikston.ro .

26