Sunteți pe pagina 1din 26

STUDIU DE FEZABILITATE

Înfiinţare reţea publică de distribuţie gaze naturale


Iaşi, 2017

Cuprins
A. Date generale............................................................................................................................................ 4
1. Denumirea obiectivului de investitie .................................................................................................... 4
2. Amplasamentul investitiei..................................................................................................................... 4
3. Beneficiarul investitiei .......................................................................................................................... 5
4. Elaboratorul investitiei .......................................................................................................................... 5
B. Informatii generale privind proiectul ....................................................................................................... 5
1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului ................... 5
2. Necesitatea investitiei ........................................................................................................................... 6
3. Solutii propuse pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale ........................................... 8
4. Oportunitatea investitiei ........................................................................................................................ 9
C. Date tehnice ale investitiei ..................................................................................................................... 10
1. Scenarii tehnico-economice privind realizarea proiectului ................................................................. 10
2. Descrierea functionala si tehnologica ................................................................................................. 11
3. Dimensionarea retelei de distributie ................................................................................................... 11
4. Material tubular, diametre, lungimi .................................................................................................... 12
5. Amplasarea conductei de distributie ................................................................................................... 13
6. Montarea conductei ............................................................................................................................. 14
7.Subtraversarea drumurilor ................................................................................................................... 15
8. Traversari cursuri de apa ..................................................................................................................... 15
9. Gradul de ocupare al terenului ............................................................................................................ 15
10. Imbinarea tevilor si fitingurilor ......................................................................................................... 15
11. Executarea si verificarea sudurilor .................................................................................................... 16
12. Protectia anticoroziva a conductelor din otel .................................................................................... 16
13. Armături ............................................................................................................................................ 18
14. Preluarea dilatarilor ........................................................................................................................... 18
15. Marcarea conductelor de distributie .................................................................................................. 19
16. Localizarea conductelor din polietilena ............................................................................................ 19
17. Masuri de protectia muncii si PSI ..................................................................................................... 19

2
18. Zona si amplasamentul ..................................................................................................................... 20
19. Durata de realizare si etape principale .............................................................................................. 20
D. Costul estimativ al investiției ................................................................................................................. 20
E. Analiza cost-beneficiu ........................................................................................................................... 21
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor ........................................................................ 21
2. Analiza optiunilor ......................................................................................................................... 21
3. Analiza financiara ......................................................................................................................... 21
4. Analiza de sensitivitate ................................................................................................................. 22
5. Analiza de risc ............................................................................................................................... 24
F. Finantarea investitiei ............................................................................................................................ 25
G. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ....................................................... 26

3
A. Date generale
Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat in conformitate cu prevederile Hotararii nr.
28/2008 din 09/01/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008

1. Denumirea obiectivului de investitie


„Infiintare retea publica de distributie gaze naturale in Comuna Persinari, judetul
Dambovita”

2. Amplasamentul investitiei
Investitia va fi realizata in comuna Persinari, judetul Dambovita, compusa dintr-un singur
sat (Persinari) si devenita comuna conform Legii nr. 351/07.12.2004. Comuna Persinari, judetul
Dambovita face parte din Regiunea Sud-Muntenia.

Comuna Persinari este situata in sudul judetului Dambovita, in campia inalta Titu-
Targoviste, la o distanta de 20 km de municipiul Targoviste si la aceeasi distanta de orasul Titu
prin DJ 721.

Comuna are ca vecini:

 Comuna Vacaresti si comuna Lucieni, la nord;

 Comuna Nucet si comuna Gura Sutii la sud;

 Comuna Vacaresti, la est;

 Comuna Gura Sutii si comuna Raciu, la vest.

Reteaua de sistributie gaz va urma in general trama stradala a comunei in conformitate cu


prevederile Planului Urbanistic General.

4
3. Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este reprezentat de:

COMUNA PERSINARI, JUDETUL DAMBOVITA

4. Elaboratorul investitiei
Elaborarea Studiului de Fezabilitate este asigurata de catre firma S.C. DONTALIA
GRUP S.R.L. cu sediul in comuna Nucet, judetul Dambovita conform Certificatului de
Inregistrare seria….., nr. …………nr inregistrare J……………, cod de inregistrare fiscala
RO…………., emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Targoviste.

B. Informatii generale privind proiectul

1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu


implementarea proiectului
Comuna Persinari este o comuna relativ nou infiintata intru-cat pana in data de
07.12.2004 a facut parte din comuna Vacaresti, comuna care este dotata cu sistem de alimentare
cu gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Persinari este deci posibil a fi
realizata din reteaua de distributie proiectata a comunei Vacaresti, retea care a fost conceputa
astfel incat sa permita alimentarea cu gaze si a comunei Persinari.

Din punct de vedere al serviciilor publice, locuitorii comunei dispun de o farmacie, o


centrala telefonica ROMTELECOM care deserveste 154 de abonati si televiziune prin cablu.
Comuna este deservita de un serviciu de colectare a deseurilor printr-o societate specializata care
le transporta si le depoziteaza la o platforma de gunoi amenajata pe teritoriul comunei pe o
suprafata de aproape 10000 mp.

5
Reteaua de drumuri aferenta comunei masoara 8,8 km, din care 0,7 km sunt asfaltati
(Strada Bisericii), 3 km de drum judetean asfaltat (DJ 721) si 8,3 km drumuri satesti. Reteaua de
distributie a gazelor va urma trama stradala a comunei.

Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 47 de agenti economici avand ca obiect de


activitate in special comertul si moraritul (2 mori). De asemenea in cadrul localitatii functioneaza
Directia Apelor Arges-Vedea, cu sediul la acumularea Persinari care are sub administrare barajul
de pe raul Dambovita si cea mia mare parte din digul acestui baraj.

Suprafata locuibila cuprinde: 1700 de locuinte, 858 de gospodarii, dintre care 848 sunt
racordate la reteaua electrica.

In momentul de fata in localitate nu exista alimentare cu apa si nici canalizare, insa in


anul 2006 comuna Persinari a obtinut finantare prin Ordonanta de Guvern nr. 7/2006 privind
introducerea unei retele de alimentare cu apa, proiectul fiind in curs de implementare.

2. Necesitatea investitiei
Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii
vietii si sporirea atractivitatii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de baza poate
avea un impact major, asigurand dezvoltarea spatiului rural, in special, prin incurajarea si
facilitarea dezvoltarii activitatilor economice. Totodata, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza,
poate avea un impact negativ asupra sanatatii familiilor in comunitatile rurale.

Introducerea retelei de gaz in comuna Persinari este necesara pentru asigurarea unor
conditii optime de desfasurare a activitatilor in cadrul obiectivelor social-culturale si in toate
gospodariile comunei. Aceasta investitie va duce la:

 o importanta economisire de combustibili conventionali si o disponibilizare


considerabila de masa lemnoasa si butelii cu gaz lichefiat

 cresterea nivelului de trai al populatiei;

 asigurarea unui trai decent pentru toti locuitorii comunei;

 impact pozitiv pentru sanatatea populatiei;

6
 reducerea riscului de poluare cu reziduuri rezultate din arderea materialului
lemnos sau a carbunilor, a particulelor in suspensie.

 Asigurarea unei imagini bune a comunei in general in contextul local si regional


si, pe termen lung, posibilitatea atragerii de investitori si deci dezvoltarea acesteia.

Gazul metan va fi utilizat atat in prepararea hranei si a apei calde menajere cat si in
incalzirea locuintelor pe timp de iarna.

In momentul de fata incalzirea in cadrul gospodariilor este asigurata de sobe care folosesc
drept combustibil material lemnos si alti combustibili conventionali.

Folosirea acestor combustibili duce la o poluare accentuata in mediul rural, daunatoare


atat mediului natural cat mai ales omului, datorita cantitatilor mari de CO2, sulf si particule in
suspensie eliberate in atmosfera. In cadrul Uniunii Europene exista reglementari de mediu care
prevad limitarea emisiilor de CO2, sulf si particule in suspensie, acestea din urma reprezentand
un adevarat pericol pentru viata omului in special, ele provenind din arderea de combustibili
fosili si de material lemnos in cadrul gospodariilor.

In acest sens introducerea unei retele de alimentare cu gaz metan nu numai ca va limita
aceste emisii dar va diminua si pericolul asfixierii cu fumul provocat de sobe in urmarii arderii
combustibililor solizi. In plus, aceasta masura va reduce indubitabil cantitatea de material lemnos
si alti combustibili conventionali constituind pe termen lung o masura “verde”, durabila de
protectie a mediului. Reteaua de alimentare cu gaze a fost avuta in vedere in momentul
proiectarii si implemetarii retelei de gaze din comuna Vacaresti.

Situatia actuala la nivelul comunei demonstreaza necesitatea crearii unei retele de


alimentare cu gaze naturale care sa asigure accesul intregii populatii (tebel nr.1) la dotari ce se
ridica la standarde europene si care sa-i permita o mai buna dezvoltare prin asigurarea unui cadru
de viata sigur si decent.

7
3. Solutii propuse pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale
Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Persinari va asigura
alimentarea cu gaze naturale a unui numar de 858 gospodarii individuale, 9 obiective social-
culturale si a 47 agenti economici.

Reteaua de distributie a gazelor naturale din comuna Persinari se propune a fi conectata la


conducta de distributie a gazelor naturale din comuna Vacaresti, prin extiderea retelei de
distributie existente.

Conducta de distributie a gazelor naturale din comuna Vacaresti a fost dimensionata


astfel incat sa asigure debitul de tranzit de 1258,6 mc/h, necesari alimentarii cu gaze a comunei
Persinari.

Noua retea de distributie a gazelor naturale se va realiza atat din teava de otel cat si din
teava de polietilena de inalta densitate, PE 80, SDR 11 si va functiona in regim de redusa
presiune.

Traversarea cursurilor de apa se va realiza cu teava de otel, fara sudura (SR EN 10208/1-
99), restul retelei de distributie urmand sa fie executata din teava din polietilena de inalta
densitate, PE 80, SDR 11.

Reteaua de distributie nou-proiectata se va monta astfel incat sa se creeze posibilitatea


alimentarii cu gaze a tuturor gospodariilor, obiectivelor social-culturale si agentilor economici
existenti la data intocmirii documentatiei.

In comuna Persinari conducta de distributie se va monta pe un singur fir, de-a lungul


drumului judetean DJ 721 si a strazilor laterale din intravilanul comunei (Tabel nr. 2), pozitia
acesteia fiind determinata de extensia altor retele subterane in zona si in functie de densitatea
imobilelor pe una din partile strazilor.

Adancimea minima de montare a conductelor de distributie din polietilena este de 0,9 m,


masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat.

Se va respecta distanta minima pe orizontala intre conducta de distributie gaze naturale


de presiune redusa si celelalte retele edilitare existente in zona.

8
Implementarea proiectului va fi in concordanta cu Legea nr. 351/2004 a gazelor si va
respecta conditiile de implementare prevazute in Masura 322, componenta a) Prima infiintare si
extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone
rurale care nu sunt conectate la retea.

4. Oportunitatea investitiei
Obiectivul investitiei este reprezentat de introducerea retelei de distributiei a gazelor
naturale in comuna Persinari, judetul Dambovita in decursul a 30 luni de la semnarea
contractului de finantare privind implemetarea proiectului.

Investitia este prevazuta in strategia de dezvoltare a comunei, existand incercari


prestabilite pentru realizarea acestei investitii inca din anul 2006 cand in comuna Vacaresti a fost
introdusa o retea de distributie a gazelor.

Avand in vedere ca localitatea Persinari nu a beneficiat de fonduri necesare pentru


implemetarea unui astfel de proiect sustinem ca este o oportunitate introducerea acestei utilitati
publice acum datorita cadrului favorabil creat de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si a
programelor de finantare care vizeaza spatiul rural, respectiv Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala aplicat in tara noastra prin Programul National de Dezvoltare Rurala si
Programele Operationale Regionale.

Elaborarea Studiului de fezabilitate privind infiintarea unei retele de distribute a gazelor


naturale este oportuna deoarece comuna Persinari poate beneficia de asistenta financiara prin
intermediul finantarii nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura
322: „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si
populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, componeta a) Prima infiintare
si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre
zone rurale care nu sunt conectate la retea.

Obiectivul general al masurii vizeaza: imbunatatirea conditiilor de viata pentru


populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale
din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

9
Comuna Persinari, judetul Dambovita se identifica in acest context, indeplinind conditiile
generale de eligibilitate privind infiintarea unei retele de distributie a gazelor naturale prin
conctarea la reteaua de distributie a gazelor naturale din comuna vecina Vacaresti.

C. Date tehnice ale investitiei

1. Scenarii tehnico-economice privind realizarea proiectului


Cele doua variante posibile privind realizarea retelei de distributie a gazelor naturale in
comuna Persinari, judetul Dambovita sunt:

1. Conectarea la reteaua de gaze a comunei Vacaresti, judetul Dambovita situat la


7 km de comuna Persinari;

2. Conectarea la reteaua de distributie gaze a comunei Nucet, judteul Dambovita,


proiect in faza de implementare in momentul de fata.

Cea de-a doua varianta, respectiv conectarea la reteaua de gaze a comunei Nucet nu este
viabila deoarece conducta nu a fost proiectata pentru asigurarea unei presiuni necesare si
alimentarii comunei Persinari; in plus la reteaua de distributia a comunei Nucet este legata si
comuna Baleni.

Dintre cele doua variante, cea propusa spre realizare este conectarea la reteaua de
distributie a comunei Vacaresti.

Reteaua de distributie a gazelor naturale din comuna Persinari se propune a fi conectata la


conducta de distributie a gazelor naturale din comuna Vacaresti, prin extiderea retelei de
distributie existente.

Conducta de distributie a gazelor naturale din comuna Vacaresti a fost dimensionata


astfel incat sa asigure debitul de tranzit de 1258,6 mc/h, necesari alimentarii cu gaze a comunei
Persinari.

10
2. Descrierea functionala si tehnologica
Alimentarea cu gaze a comunei Persinari se propune a fi realizata din SRMP Vacaresti,
prin extinderea retelei de distributie deja proiectata si implementata in comuna Vacaresti.

Conductele retelei de distributie a gazelor naturale vor fi conducte din otel si conducte
din polietilena de densitate ridicata, PE 80, SDR 11 si va functiona in regim de redusa presiune.

Traversarea cursurilor de apa se va realiza cu teava de otel, fara sudura (SR EN 10208/1-
99), restul retelei de distributie urmand sa fie executata din teava din polietilena de inalta
densitate, PE 80, SDR 11.

Reteaua de distributie nou-proiectata se va monta astfel incat sa se creeze posibilitatea


alimentarii cu gaze a tuturor gospodariilor, obiectivelor social-culturale si agentilor economici
existenti la data intocmirii documentatiei.

In comuna Persinari conducta de distributie se va monta pe un singur fir, de-a lungul


drumului judetean DJ 721 si a strazilor laterale din intravilanul comunei (Tabel nr. 2), pozitia
acesteia fiind determinata de extensia altor retele subterane in zona si in functie de densitatea
imobilelor pe una din partile strazilor.

Adancimea minima de montare a conductelor de distributie din polietilena este de 0,9 m,


masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat.

Se va respecta distanta minima pe orizontala intre conducta de distributie gaze naturale


de presiune redusa si celelalte retele edilitare existente in zona.

3. Dimensionarea retelei de distributie


Debitul de calcul s-a determinat conform breviarului anexat:

1258,6 mcN/h.

Presiunea minima de calcul la iesirea din statia de reglare, masurare de predare existenta
este de:

1,8 bar

11
La dimensionare s-a tinut cont de diametrele retelei de distributie proiectate pentru
comuna Vacaresti, facandu-se verificarea capacitatii de transport a acesteia.

Pentru dimensionare s-a asigurat o presiune minima de 0,2 bar la capetele tronsoanelor,
astfel incat sa existe un disponibil de presiune pentru eventualele extinderi ale retelelor de
distributie.

Dimensionarea retelelor de distributie s-a facut conform breviarului de calcul, la baza


caruia a stat schema de calcul din planul de situatie.

4. Material tubular, diametre, lungimi


Materialul tubular recomandat pentru reteaua de distributie a gazelor va fi atat din teava
de polietilena de inalta densitate PE 80, SDR 11, conform SR ISO 4437 cat si din teava de otel,
SR EN 10208-1/1999.

Conducta din otel va fi utilizata pentru portiunile aeriene, acolo unde conducta de
distributie supratraverseaza cursuri de apa (rauri, parauri, canale).

Lungimea conductei din otel va fi de 43 m astfel:

CARACTERISTICILE CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE DIN OTEL

Nr. Diametru (mm) Grosime Lungime (m)


(mm)
crt.

1 88,9 4 8

2 168,3 4 423

Total 431

Conducta de distributie nou proiectata din polietilena va avea o configuratie telescopica,


cu diametre cuprinse intre 40 mm si 160 mm, lungimea totala fiind de 11, 994 km, astfel:

12
CARACTERISTICILE CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE DIN POLIETILENA

Nr. Diametru (mm) Grosime (mm) Lungime (Km)

crt.

1 40 3,7 5,861

2 50 4,6 0,592

3 63 5,8 1,266

4 75 6,8 0,716

5 90 8,2 0,484

6 125 11,4 0,605

7 160 14,6 2,470

Total 11,994

5. Amplasarea conductei de distributie


In comuna Persinari, conducta de distributie se va monta pe un singur fir, in lungul
drumului judetean DJ 721 si a strazilor laterale din intravilanul comunei, pozitia acesteia fiind
determinata de existenta altor retele subterane in zona si/saude densitatea imobilelor pe una din
parti.

Adancimea minima de montare a conductelor de distributie din polietilenaeste de 0,9 m,


masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat.

Se va respecta distanta minima pe orizontala intre conducta de distributie a gazelor


naturale cu presiune redusa si celelalte retele edilitare existente in zona.

13
6. Montarea conductei
Pentru montarea conductei de distributie se vor sapa santuri care sa aiba la partea
inferioara cu 0,2 m mai mult fata de diametrul nominal al conductei care se monteaza.

Baza santului va fi netezita bine si curatata de pietre, bolovanisuri sau pietrisuri, dupa
care va fi asternut un strat de nisip de 10 – 15 cm grosime, nisipul avand granulatia cuprinsa intre
0,3 si 0,8 mm.

In lungul traseului conductei de distributie se vor monta rasuflatori pentru spatiul verde
din 150 in 150 m. la jumatatea distantei dintre rasuflatori, drenul va fi intrerupt prin realizarea
unei bariere impermeabile. In situatia in care este necesar sa se monteze rasuflatori pentru
carosabil, cutia din fonta a rasuflatorii va fi fixata in beton.

Rasuflatorile se vor monta atat in lungul conductei de distributie, cat si la capetele


tuburilor de protectie, la ramificatii de conducte sau in alte situatii deosebite.

Lucrarile de imbinare a conductelor se vor fixa in afara santului, imbinarea efectuandu-se


in tronsoane de 100 – 150 m. Imediat dupa trecerea timpului de racire a sudurilor, conducta se va
monta serpuit pe orizontala in sant si se va acoperi cu nisip pana se realizeaza un strat de minim
10 cm deasupra conductei. Capetele tronsoanelor se vor astupa cu capace pentru evitarea
patrunderii corpurilor straine in interioarul acestora. Sudurile de pozitie se vor executa in
perioada racoroasa a zilei.

Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant


maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Succesiunea straturilor va fi invers executarii
sapaturii, astfel incat stratul vegetal sa fie asternut deasupra, la terminarea lucrarilor de montaj
terenul fiind adus la starea initiala.

Imbracamintea asfaltica, acolo unde va fi cazul, va fi refacuta, la terminarea lucrarilor


incheindu-se un proces verbal, de refacere a carosabilului, document care va face parte din
piesele scrise ale cartii constructiei.

In dreptul rasuflatorilor, deasupra stratului de nisip, se va asterne un strat de piatra de rau


cu granulatie de 5 – 8 mm, gros de 5 cm, in lungime de 30 cm, peste care se aseaza calota
rasuflatorii.
14
7.Subtraversarea drumurilor
Subtraversarea drumurilor nationale si judetene se va executa conform STAS 9312,
conducta de distributie fiind protejata in tuburi de protectie din otel SR EN 10208/1999.
adnacimea de montaj a conductei de distributie a gazelor naturale va fi de minim 1,5 m, masurata
de la generatoarea superioara a tubului de protectie pana la cota terenului amenajat (in axul
drumului). Acolo unde situatia permite, tuburile de protectie vor depasi drumul subtraversat cu
un metru de o parte si de alta a acestuia.

In interiorul tuburilor de protectie cu lungimi mai mari de 6 m se admit numai suduri


inevitabile.

In interiorul tuburilor de protectie cu lungimi mai mici de 6 m nu sunt admise suduri.

Diametrul interior al tubului de protectie pentru conductele de distributie este:

Di tub= De cond. + 100 mm

Tuburile de protectie se vor izola cu izolatie „FOARTE INTARITA”.

Se vor monta rasuflatori la capetele tuturor tuburilor de protectie.

8. Traversari cursuri de apa


Toate supratraversarile de cursuri de apa (rauri, parauri, canale de irigatie, etc.) se vor
executa din teava de otel in constructie independenta de structurile podurilor si podetelor.

Trecerea de la polietilena la otel inainte de traversare, respectiv trecerea de la otel la


polietilena dupa traversare se vor realiza cu piese de tranzit PE – OL.

9. Gradul de ocupare al terenului


Suprafata ocupata temporar pentru executarea conductei de distributie este de 1,3 ha.

10. Imbinarea tevilor si fitingurilor


Imbinarea tronsoanelor de teava si a fitingurilor din PE se realizeaza prin mai multe
metode, astfel:

15
- polifuziune (conducta sudata in fitinguri pe peretele lateral al tevii cu ajutorul unui
element incalzitor) pentru diametrele de 75 si 110 mm;

- sudura cap la cap (conducta sudata cu alta conducta sau cu fitinguri, pe sectiunea
transversala, cu ajutorul unui element incalzitor) pentru conducte si fitinguri de cel putin
75 mm;

- electrofuziune (conducta sudata in elctrofitinguri cu ajutorul unei rezistente electrice


inglobate in fiting), pentru diametre peste 32 mm (pentru care exista electrofitinguri).

Schimbarile de directie, ramificatiile sau trecerile de la un diametru la altul se vor realiza


prin:

- fitinguri uzinate din polietilena de inalta densitate PE 80, SDR 11 (coturi, curbe, teuri
egale sau reduse, reductii);

- curbarea la rece a conductelor din polietilena (raza de curbura minima pentru tevile din
PE 80 fiind de 30 De, conform NT – DPE – 01/2004, Art. 10.34);

- Este interzisa prelucrarea prin deformare la cald a conductelor sau fitingurilor din PE.

Imbinarea tevilor si fitingurilor din PE se realizeza cu aparate de sudura care au fost


agrementate in Romania de catre institutii autorizate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor
tehnice, in conformitate cu cartile tehnice proprii. Reviziile tehnice se vor face de catre unitatile
de service ale producatorului.

11. Executarea si verificarea sudurilor


Sudurile vor fi executate numai de personal calificat si autorizat in acest sens.

Clasa de calitate a sudurilor, conform I 27, este clasa a II-a, procentul de verificare a
acestora fiind 100% vizual.

12. Protectia anticoroziva a conductelor din otel


Conductele de distributie din polietilena de inalta densitate vor fi protejate in tuburi de
protectie din otel, SR EN 10208/1-1999, astfel:

 la subtraversarea drumurilor;

16
 la intersectia cu cablurile telefonice subterane;

 ori de cate ori situatia din teren impune acest lucru;

Conductele metalice (tuburile de protectie) montate ingropat vor fi izolate cu bitum si


impaslitura din fibra de sticla, conform prevederilor STAS 7355/3 – 86. Izolatia va fi de tip
foarte intarita, protectia acesteia facandu-se cu banda PVC de 1,0 mm grosime sau cu impaslitura
din fibra de sticla tip IS – 30. Izolatia, in conformitate cu STAS 7355/3 – 86 prezinta urmatoarea
stratificare:

 strat de aderenta din citom STAS 6800 – 91;

 strat de bitum STAS 2484 – 85 cu grosimea de 4÷6 mm;

 infasurare de armare (doua straturi) cu grosimea de 3÷4 mm din impaslitura de


fibra de sticla tip I-50/E, STAS 8050 – 79;

 protectia exterioara a izolatiei din banda PVC de 1,0 mm grosime sau din
impaslitura din fibra de sticla tip IS-30, STAS 8050 – 79;

 lapte de var pentru protectia exterioara antisolara;

Izolarea conductelor se va face in statii special amenajate si agrementate. Pe traseu sunt


permise numai izolarea sudurilor, a curbelor, a elementelor de imbinare si eventualele reparatii
ale izolatiei. Operatiunea de izolare este una dintre cele mai importante activitati, de reusita
careia depinde durata de exploatare a conductelor, motiv pentru care, pe intreg parcursul
executarii lucrarilor, se va face verificarea calitatii acesteia.

Astfel se va controla:

 respectarea procesului tehnologic in timpul izolarii in statie;

 aspectul, continuitatea, uniformitatea, grosimea si aderenta dupa terminarea


izolarii

 aspectul si continuitatea inainte si dupa coborarea in sant;

 aspectul, continuitatea, uniformitatea, grosimea si aderenta lalocurile de imbinare


a la pozitie dupa efectuarea izolarii sudurilor;

 continuitatea si capacitatea de electroizolare dupa umplerea santului cu pamant


17
Calitatea protectiei cu bitum este corespunzatoare daca sunt satisfacute urmatoarele
conditii:

 izolatia trebuie sa fie continua, fara denivelari si crapaturi;

 suprapunerile in elice sa fie regulate si pe :

o 1,0 cm pentru benzile de armare;

o 2,0 cm pentru infasurarea de protectie;

 grosimea totala a straturilor de protectie sa nu difere fata de grosimea nominala cu


mai mult de :

o 2,0 mm pentru izolatia foarte intarita;

o 1,5 mm pentru izolatia intarita;

o 1,0 mm pentru izolatia normala;

 Capacitatea medie de electroizolare sa fie de cel putin 105 Ω.

Citomul se aplica pe tevile sablate pana la luciu metalic. Pana la coborarea in sant a
tevilor, izolatia trebuie sa fie protejata de umezeala si de razele soarelui.

Tehnologia aplicarii izolatiei, regulile si metodele de verificare a calitatii izolatiei, a


calitatii materialelor folosite vor fi conforme cu prevederile STAS 7335/3-86 si specificatiile
tehnice STD PC 01.01.

13. Armături
Pentru sectorizarea retelei de distributie a gazelor naturale sub presiune redusa din
polietilena de inalta densitate PE 80, SDR 11, proiectata in comuna Persinari, s-au prevazut
robineti cu sfera din otel. Roinetii din otel se vor monta in camine de vizitare carosabile.

14. Preluarea dilatarilor


Preluarea dilatarilor s-a avut in considerare la proiectare, astfel ca montarea in sant a
conductelor de polietilena se va face serpuita, in plan orizontal. Tot in acest sens s-au prevazut
curbe la schimbarile de directie.

18
15. Marcarea conductelor de distributie
Prezenta conductelor de distributie va fi marcata pe constructii sau pe stalpii din
vecinatate prin inscriptii sau placute, prin grija executantului.

16. Localizarea conductelor din polietilena


Pentru localizarea electronica a conductelor din PE se monteaza firul trasator. Acesta este
un conductor monofilar din cupru, avand sectiunea de minim 0,8 mm2, cu izolatie din polietilena
testat pentru utilizarea subterana. Firul trasator se fixeaza de teava la intervale egale de 5 m si de
fiecare parte a oricarei conexiuni. Fixarea se va realiza cu ajutorul benzii adezive. Imbinarea
firului trasator se realizeaza prin conectori de cupru de 4,8 mm x 50 mm si cupoane de mastic
pentru a etansa conexiunile si pentru a preveni coroziunea. Cand se monteaza conducta de
polietilena in vecinatatea unei linii electrice , sau pe o directie ce intersecteaza o astfel de linie,
firul trasator nu se ataseaza de teava, pastrandu-se o distanta de 150 mm intre ele. Se aplica 3 sau
4 infasurari de banda tevii inainte de atasarea firului, la punctul de intrare in zona liniei electrice
si la punctul de iesire. La curbe, firul trasator va fi fixat de conducta prin banda adeziva pentru ca
cesta sa urmareasca traseul conductei.

La 25 de cm deasupra conductei de polietilena se va monta o grila sau o banda de


avertizare din PE, de culoare galbena, lata de minim 15 cm si inscriptionata „GAZ METAN”..

17. Masuri de protectia muncii si PSI


Toate lucrarile din cadrul sistemului de alimentare cu gaze naturale, executie, probe,
teste, verificari, exploatare, intretinere si revizii se vor efectua in conformitate cu prescriptiile de
tehnica a securitatii muncii si stingerea incendiilor, specifice acestor lucrari.

Executantul lucrarilor pentru infiintarea retelei de gaze naturale ce fac obiectul


prezentului studiu de fezabiltate va lua si alte masuri suplimentare, in afara celor enumerate mai
sus pentru prevenirea accidentelor sau incendiilor.

Proiectantul recomanda ca intre constructor, operatorul licentiat si reprezentantul


Consiliului local sa se intocmeasca un proces verbal prin care sa se stabileasca spatiile de
circulatie, de depozitare si de lucru. Punerea in functiune a retelei se va face numai in prezenta

19
delegatului operatorului licentiat. In toate cazurile se vor lua masuri privind interzicerea
fumatului si a focului si evitarea producerii de scantei.

18. Zona si amplasamentul


Situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de investitie este domeniul public al
comunei Persinari, judetul Dambovita. Comuna Persinari are in componenta sa satul Persinari
care este si sat resedinta de comuna.

Amplasarea tuturor elementelor necesare realizarii investitiei se va efectua respectand


legislatia in vigoare, cu emiterea Certificatului de Urbanism si Autorizatiilor A.N.R.G.

Implementarea acestui proiect va reduce indubitabil cantitatea de material lemnos si alti


combustibili conventionali folositi in prezent, constituind pe termen lung o masura “verde”,
durabila de protectie a mediului.

Lemnul, combustibilul cu care se incalzeste populatia, incepe sa devina un lux in


conditiile in care s-au facut defrisari masive care au condus la desertificare la nivelul Romaniei.

Introducerea retelei de distributie a gazelor naturale nu prezinta pericol pentru mediu atat
in faza de implementare cat si in faza de exploatare, in ambele cazuri luandu-se toate masurile de
siguranta si protectie a mediului prevazute im legislatia in vigoare.

19. Durata de realizare si etape principale


Durata de realizare a investiţiei, respectiv infiintarea retelei de distributie a gazelor
naturale se va realiza in 30 luni de la deschiderea finantarii conform termenelor prevazute pentru
lucrari de infrastructura. Lucrarile se vor desfasura conform graficului de realizare a investiţiei
(Anexa 1).

D. Costul estimativ al investiției


Costul estimativ al investiției conform cu Devizul general atasat prezentului studiu de
fezabilitate este de 351.923 EURO.

20
E. Analiza cost-beneficiu
Analiza Cost-Beneficiu reprezinta un instrument de mare utilitate pentru luarea deciziei
de alocare a resurselor pentru investitiile finantate din fonduri europene nerambursabile.

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

Investiția presupune înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în comuna


Persinari, Județul Dâmbovița în termen de 30 de luni de la deschiderea finanțării.
Obiectivul principal este reprezentat de înființarea rețelei de distribuție a gazelor
naturale în termen de 30 de luni de la finanțare.
Obiectivele secundare sunt reprezentate de ridicarea nivelului de trai și de civilizație al
locuitorilor din comuna Persinari.

2. Analiza optiunilor

Ipotezele în evaluarea alternativelor (varianta zero (fără investiție), varianta maximă ).


Este de precizat că varianta maximă coincide cu cea medie deoarece comuna Persinari cuprinde
un singur sat, iar o variantă medie ar fi presupus accesul la gaze naturale al unei părți dintre
satele comunei ceea ce în acest caz este imposibil.

3. Analiza financiara

Rentabilitatea în cadrul acestei investiții este asigurată de faptul că a fost creată


opotunitatea finanțării nerambursabile prin PNDR și de faptul că situația din teritoriu este
favorabilă implementării proiectului: vecinătatea cu comuna Văcărești a cărei rețea de distribuție
a fost astfel proiectată încât să asigure presiunea necesară racordării comunei Persinari. În
comuna Persinari, dat fiind faptul că puterea financiară a locuitorilor este bună în raport cu
mediul rural și general, poate asigura coeziunea la alimentarea cu gaze în proporție de 70%.

Tabelul
Sector Interval de referinta (in ani)

Energie 15-25
Apa si mediu 30

21
Cai ferate 30
Porturi si aeroporturi 25
Drumuri 25-30
Industrie 10
Alte servicii 15

4. Analiza de sensitivitate

Este destinată identidicării variabilelor critice ale proiectului. Acest lucru se realizează
prin permiterea modificării variabilelor în conformitate cu o anumită modificare procedurală, cu
respectarea variațiilor ulterioare ale indicatorilor de performanță financiara si economica.

Tabelul - Identificarea variabilelor critice pentru un proiect de investitii


Categorie Exemple de variabile

Mediul de afaceri Rata de actualizare; rata dobanda la credit

Nu este cazul

Dinamica preturilor Rata inflatiei:7,26% (anul 2007);

Dinamica cererii Consumul specific de gaze naturale la nivelul comunei Persinari va fi de:
1258,6 mc/h pentru 858 de gospodarii, 9 obiective socio-
culturale si 45 agenti economici.

Investitie Valoarea investitiei este de 351923 euro si va fi realizata in termen de 30


luni de la data obtinerii finantarii

Indicatori calitativi:

 Calitatea constructiei: reteaua de distributie a fost proiectata conform normelor


tehnice in vigoare cu respectarea tuturor parametrilor tehnici asa cum au fost
prezentati in prezentul studiu de fezabilitate, capitolul C: “Date tehnice ale
investitiei”

22
 Calitatea materialelor si serviciilor de constructie : furnizorii de produse si servicii
pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale vor fi contractati in urma
unei licitatii publice organizate ca urmare a semnarii contractului de finantare.
Licitatia se va organiza prin SEAP conform Ordonantei Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune,
de lucrari publice;

 Calitatea proceselor care influenteaza activitatea retelei de distributie gaze:

 Gradul de specializare al personalului ;

 Competitivitatea echipamentelor privind reteaua de distributie si calitatea


materialelor;

 Dotarile igienico-sanitare (apa si canalizare).

 Gradul de satisfactie a populatiei cu privire la serviciile de alimetare cu gaze naturale;

Indicatori cantitativi :

 Respectarea datei convenite pentru darea in folosinta;

 Numarul de gospodarii din comuna care pot beneficia de acest serviciu: 858

 Numarul de agenti economici care pot beneficia de acest serviciu: 45

 Numarul de obiective socio-culturale: 9

 Numarul populatiei totale a comunei (numarul total de beneficiari directi si indirecti):


3016 locuitori;

 Numarul estimat al populatiei pentru urmatorii 25 de ani, conform tabelului de mai jos.
Stabilirea estimativa a numarului populatiei pentru perioada mentionata mai sus se va
efectua printr-un calcul recomandat de literatura de specialitate luandu-se in evidenta
numarul populatiei la momentul elaborarii studiului de fezabilitate. Pentru acest calcul se
va utiliza formula urmatoare:

23
Nn = N ( 1 + 0,01 p )ⁿ ;

- Nn – numarul populatiei calculat


- N - numarul poulatiei in momentul elaborarii studiului de fezabilitate
- p - procentul mediu de crestere al populatiei ( se va considera ca valoare 1,2 – 1,4)
- n - numarul de ani

Tabel
Nr.
Denumirea indicatorului Valoare Observatii
Crt

Evolutia populatiei in dinamica pe o perioada de 25 ani in


comuna Persinari, judetul Dambovita

4500 4165
4000
3500
Număr locuitori

3000
3016
2500
2000
1500
1000
500
0
2008 2033
numar locuitori 3016 4165
Locuitori în prezent şi dinamică

Numarul populatiei la momentul elaborarii


1 studiului de fezabilitate 3016 N

2 Procentul mediu de crestere a populatiei 1,3 P

3 Numarul de ani luati in calcul 25 N

Numarul populatiei stability 4165 Nn

5. Analiza de risc

24
Analiza riscurilor evalueaza impactul unei anumite modificari procentuale a unei
variabile asupra indicatorilor de performanta ai proiectului, dar nu spune nimic despre
probabilitatea de aparitie a acestei modificari. De acest aspect se ocupa analiza de risc. Prin
repartizarea distributiei de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima
distributia de probabilitate pentru indicatorii de performanta financiari si economici. Acest lucru
permite analistului sa furnizeze statistici interesante referitoare la indicatorii de performanta ai
proiectului: valori probabile, deviatie standard, coeficientul de variatie, etc.

Stabilirea punctelor slabe ale proiectului si identificarea ariilor de risc

Factorii critici care influenteaza succesul unei investitii in acest sector sunt:

 Orice eveniment neasteptat in constructia instalatiei, care poate schimba considerabil


costul investitiei in curs;

 Prognozele dinamicii cererii;

 Influenta determinanta a interventiilor colaterale

 Eficienta administrarii.

In acest sens, este recomandabil pentru analiza riscului si senzitivitatii sa se ia in


considerare cel putin urmatoarele variabile:

 Costul investitiei care este de 351.923 euro;

 Rata cresterii demografice (in cazul utilizarii civile) si prognoze pentru orice flux de
migratie

 Costurile de exploatare (intretinere, administrare, etc.) si dinamica lor in timp, chiar


facandu-se referire la sustenabilitatea evaluata a sistemelor de administrare;

 Dinamica costurilor de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (de
exemplu, costul combustibililor si/sau a energiei electrice.

F. Finantarea investitiei

25
Finatarea investiţiei se va face din fonduri nerambursabile conform PNDR, masura 322
astfel:

 Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile (80% contribuţie comunitară şi 20%
contribuţie naţională);
Vor fi acoperite costurile generale legate de întocmirea proiectului precum cheltuielile
cu arhitecţii şi inginerii, consultanţa, studii de fezabilitate, achiziţia de patente şi licenţe, în limita
a 10%.

G. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

 Numar de locuri de munca create in faza de executie: 23 persoane pe o durata a 20 luni.


 Numar de locuri de munca create in faza de operare: 1 inginer tehnician specializat in
domeniul gazelor naturale.

26