Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT

Aprobat la Şedinţa Catedrei de Drept


proces verbal nr. 9 din 09.04.2014
Şeful Catedrei de Drept Botnari E. __________

Aprobat la Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale


proces verbal nr.4 din 19.04.2014
Preşedintele Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale Cojocaru I. ___________

CURRICULUM
la unitatea de curs

DREPTUL FAMILIEI

AUTOR: V.Pînzari,
conf.univ., dr.

Bălţi – 2014
1
I. INFORMAŢIE DE IDENTIFICARE A CURSULUI

Facultatea: Drept şi ştiinţe sociale


Catedra: Drept
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381Drept
Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept

Administrarea unităţii de curs:


Numărul de ore Evaluare
Codul unităţii de Anul de Responsabil
Limba de
curs în planul de studii /
predare
de unitatea
învăţământ semestrul P S L l/i Credite Forma de de curs
ECTS evaluare
S.05.O.46 III/V Română 30 30 - 60 4 examen V.Pînzari

Statutul: unitate de curs de specializare/obligatorie

II. Personal didactic


Prenumele şi numele, încadrarea
Gradul Titlul
(titular/cumul) Date contact
didactic ştiinţific
Veaceslav Pînzari, titular vpinzari@gmail.com
Curs conf. univ. dr.
tel. 0231 52317
Seminarii

II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII

Apărută, probabil, ca strategie instituţională optimă de supravieţuire şi dezvoltare a grupurilor


umane, familia şi-a cucerit, prin respectabilitate, dar şi prin redutabilitate, statutul de „element
fundamental şi natural al societăţii”. Ea a fost – şi cu siguranţă va rămâne – una dintre temele
majore de reflecţie şi analiză a spiritualităţii umane, în toate formele sale1.
Abordarea pragmatică a familiei din perspectiva predilectă de cercetare, cu mijloacele specifice
şi specializate care particularizează fiecare dintre disciplinele ştiinţei – sociologia, psihologia,
istoria, dreptul etc. – se distinge prin asumare câtorva deziderate: culegerea de date cât mai exacte
despre varietatea, dimensiunile, funcţiile şi dinamica grupului familial, sintetizarea acestora în
concluzii cu valoare predictivă care să orienteze şi să fundeze intervenţiile practice.
Familia este – a firmă juriştii – o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează între bărbat şi
femeie, precum şi prin procreaţie; este o realitate socială, pentru că reprezintă cadrul comunităţii de
viaţă şi de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa morală a căsătoriei şi prin descendenţă
într-un model unic al solidarităţii umane; este o realitate juridică, fiind recunoscută şi ocrotită
juridiceşte2.
Vorbind despre dimensiunea juridică a familiei, direcţiile principale ale intenţiilor normative
pot fi considerate următoarele: protejarea familiei ca entitate socială, inclusiv prin stabilirea
cerinţelor legale care să asigure accesul la un asemenea statut; stabilirea drepturilor şi îndatoririlor
reciproce dintre membrii familiei.
Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele
patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie, precum şi din alte relaţii asimilate de lege, sub
unele aspecte, relaţiilor de familie3. Ca ramură de drept, apartenenţa sa la dreptul privat este
1
E.Florian, Dreptul familiei, Editura CH BECK, Bucureşti, 2006, p.1.
2
I.Albu, Dreptul familiei, E.D.P., Bucureşti, 1975, p.7.
3
I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura ALL, Bucureşti, 1993, p.6.
2
incontestabilă.
Dreptul familiei este o disciplină de specialitate inclusă în programul de pregătire a studenţilor
Facultăţii de Drept. Această disciplină este predată studenţilor anului trei de la secţia zi, iar celor de
la secţia cu frecvenţă redusă, în anul patru. Cunoaşterea acestei discipline este o condiţie importantă
în formarea studenţilor, ca jurişti cu o viziune largă în toate ramurile de drept. Dreptul familiei
constituie cadrul juridic ce reglementează încheierea căsătoriei, efectele căsătoriei, desfacerea şi
desfiinţarea căsătoriei, filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată, obligaţia legală de întreţinere, adopţia,
ocrotirea părintească şi alte instituţii la care oamenii participă zilnic, fără chiar să-şi dea seama că
sunt subiecte ale raporturilor juridice de dreptul familiei. De aici rezultă ideea că unele instituţii ale
dreptului familiei trebuie cunoscute nu numai de către specialiştii în domeniu, ci şi de toate
persoanele.

III. COMPETENŢELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:


 să delimiteze obiectul de studiu al disciplinei „Dreptul familiei” de cel al altor discipline;
 să cunoască la perfecţie legislaţia în domeniul dreptului familiei;
 să posede cunoştinţe teoretice temeinice privind instituţiile dreptului familiei, cum ar fi:
căsătoria, condiţii de fond, de formă şi efectele căsătoriei, desfiinţarea, încetarea sau
desfacerea căsătoriei, filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată, obligaţia legală de întreţinere,
adopţia, ocrotirea părintească etc.;
 să poată realiza corelaţia dintre doctrina şi practica judiciară în materia instituţiilor dreptului
familiei;
 să cunoască evoluţia instituţiilor din cadrul disciplinei „Dreptul familiei” la diferite etape
istorice de dezvoltare;
 să cunoască reglementarea legală, dar şi analiza doctrinară a instituţiilor din cadrul
disciplinei „Dreptul familiei” în diferite ţări.
La nivel de aplicare:
 să identifice particularităţile naşterii, existenţei şi stingerii raporturilor juridice de dreptul
familiei;
 să interpreteze corect normele juridice ce reglementează instituţiile dreptului familiei;
 să racordeze baza normativă de reglementare a acestor instituţii la realitatea practică;
 să aplice reglementările legale la situaţii concrete din practică;
 să aplice cunoştinţele teoretice la situaţiile concrete din practică.
La nivel de integrare:
 să încadreze disciplina „Dreptul familiei” în cadrul ramurilor dreptului privat;
 să stabilească corelaţia între aspectele teoretice şi practic-aplicative în domeniul instituţiilor
dreptului familiei;
 să scoată în relief carenţele cadrului normativ de reglementare a instituţiilor dreptului
familiei;
 să elaboreze propuneri de lege ferenda privind înlăturarea acestor carenţe legislative în
materia menţionată;
 să prevadă consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă a dispoziţiilor legale în
domeniul raporturilor juridice de dreptul familiei;
 să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a putea opera cu prezumţiile stabilite în legislaţia
familială;
 să evidenţieze contradicţiile dintre norme juridice în cadrul unui act normativ, precum şi
între norme cuprinse în diferite acte normative.

3
IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri / seminarii


Nr. Tema Numărul de ore
Prelegeri Seminarii
1. Noţiuni introductive 2 2
2. Căsătoria 4 4
3. Desfiinţarea căsătoriei 4 4
4. Efectele căsătoriei 2 2
5. Încetarea şi desfacerea căsătoriei 4 4
6. Filiaţia 4 4
7. Adopţia 4 4
8. Obligaţia legală de întreţinere 4 4
9. Ocrotirea părintească 2 2
Total 30 30

V. LUCRUL INDEPENDENT CU STUDENŢII


Conţinutul unităţii de curs Obiective de referinţă Nr. de
ore
TEMA 1. NOŢIUNI  Să prezinte definiţia juridică, sociologică
INTRODUCTIVE sau filosofică a familiei
1. Noţiunea de familie.  Să analizeze funcţiile familiei
2. Definiţia şi obiectul de  Să identifice relaţiile de familie
reglementare a dreptului familiei.  Să expună definiţia doctrinară a dreptului
3. Izvoarele şi principiile dreptului familiei ca ramură de drept
familiei.  Să formuleze o definiţie proprie a dreptului
4
4. Corelaţia dreptului familiei cu alte familiei ca ramură de drept
ramuri de drept.  Să precizeze obiectul şi metoda de
reglementare a dreptului familiei
 Să expună principiile dreptului familiei
 Să studieze izvoarele dreptului familiei
 Să efectueze delimitarea dreptului familiei
faţă de alte ramuri de drept
TEMA 2. CĂSĂTORIA  Să prezinte definiţiile doctrinare ale
1. Noţiunea de căsătorie. căsătoriei
2. Natura juridică a căsătoriei.  Să formuleze o definiţie proprie a
3. Caracterele juridice ale căsătoriei. căsătoriei
4. Încheierea căsătoriei.  Să analizeze natura juridică a căsătoriei
 Să identifice caracterele juridice ale
căsătoriei
 Să cerceteze condiţiile de validitate la
căsătorie 8
 Să cunoască clasificarea condiţiilor de
validitate la căsătorie
 Să analizeze condiţiile de fond la căsătorie
 Să depisteze carenţele strecurate în
reglementarea legală a condiţiilor de fond
la căsătorie
 Să studieze impedimentele la căsătorie
 Să examineze condiţiile de formă la
4
căsătorie
 Să depisteze lacunele strecurate în
reglementarea legală a condiţiilor de formă
la căsătorie
TEMA 3. DESFIINŢAREA  Să prezinte definiţia nulităţii căsătoriei
CĂSĂTORIEI  Să cunoască clasificarea nulităţii
1. Definiţia şi clasificarea nulităţii.  Să efectueze analiza cazurilor de nulitate
2. Cazurile de nulitate absolută şi absolută a căsătoriei
relativă a căsătoriei.  Să cerceteze cazurile de nulitate relativă a
3. Efectele nulităţii căsătoriei. căsătoriei
 Să studieze regimul juridic al nulităţii 8
absolute sau relative a căsătoriei
 Să identifice efectele nulităţii căsătoriei
 Să expună regula desfiinţării retroactive a
căsătoriei
 Să enunţe excepţiile de la regula
desfiinţării retroactive a căsătoriei
TEMA 4. EFECTELE  Să prezinte definiţia efectelor căsătoriei
CĂSĂTORIEI  Să analizeze relaţiile personale dintre soţi
1. Efectele patrimoniale ale  Să cerceteze relaţiile patrimoniale dintre
căsătoriei. soţi
2. Efectele personale ale căsătoriei  Să enunţe noţiunea de regim matrimonial
 Să cunoască clasificarea regimurilor 4
matrimoniale
 Să studieze regimul legal a bunurilor
soţilor
 Să examineze regimul contractual al
bunurilor soţilor
TEMA 5. ÎNCETAREA ŞI  Să efectueze o corelaţie între desfiinţarea,
DESFACEREA CĂSĂTORIEI încetarea şi desfacerea căsătoriei
1. Încetarea căsătoriei prin moartea  Să definească încetarea căsătoriei
sau declararea judecătorească a  Să prezinte modurile de încetare a
morţii unuia dintre soţi. căsătoriei
2. Desfacerea căsătoriei.  Să expună definiţia divorţului
3. Efectele divorţului.  Să identifice sistemele sau concepţiile
privind divorţul
 Să expună modalităţile de desfacere a
căsătoriei
 Să analizeze procedura divorţului în
instanţa de judecată
8
 Să studieze măsurile provizorii care se pot
lua în procesul de divorţ
 Să cunoască procedura înregistrării
divorţului în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti
 Să investigheze desfacerea căsătoriei prin
acordul reciproc al soţilor
 Să analizeze desfacerea căsătoriei la
cererea unuia din soţi
 Să caracterizeze efectele divorţului faţă de
foştii soţi
 Să expună efectele divorţului faţă de
5
descendenţii minori
TEMA 6. FILIAŢIA  Să expună definiţia şi felurile rudeniei
1. Definiţia şi felurile rudeniei  Să cunoască cum se stabilesc şi calculează
2. Filiaţia faţă de mamă. gradele şi întinderea rudeniei
3. Filiaţia faţă de tată.  Să identifice gradele şi durata afinităţii
4. Situaţia legală a copilului.  Să efectueze o caracterizare a importanţei
juridice pe care o reprezintă rudennia în
domeniul dreptului
 Să definească noţiunea de filiaţie
 Să analizeze filiaţia faţă de mamă
 Să cunoască modurile de înregistrare a
naşterii copiilor
 Să prezinte definiţia filiaţiei faţă de tată
 Să studieze filiaţia faţă de tată a copilului 8
din căsătorie
 Să cerceteze instituţia timpului legal al
concepţiei
 Să examineze tăgada paternităţii
 Să analizeze filiaţia faţă de tată a copilului
din afara căsătoriei
 Să studieze recunoaşterea de paternitate
 Să cunoască acţiunea în justiţie pentru
stabilirea paternităţii
 Să identifice modalitatea de înregistrare a
paternităţii
 Să trateze situaţia legală a copilului
TEMA 7. ADOPŢIA  Să enunţe evoluţia istorică a instituţiei
1. Noţiunea şi caracterele juridice ale familiei
adopţiei.  Să prezinte accepţiunile termenului
2. Condiţiile încheierii adopţiei. „adopţie”
3. Efectele adopţiei.  Să identifice felurile adopţiei în doctrină şi
4. Desfiinţarea şi desfacerea adopţiei. în legislaţia familială a RM
 Să analizeze scopul adopţiei
 Să expună caracterele adopţiei
 Să cerceteze condiţiile de fond la adopţie 8
 Să studieze condiţiile de formă la adopţie
 Să examineze modalitatea încuviinţării
adopţiei de instanţa de judecată
 Să cunoască modul de înregistrare a
adopţiei
 Să cerceteze efectele adopţiei
 Să studieze desfiinţarea adopţiei
 Să analizeze desfacerea adopţiei
TEMA 8. OBLIGAŢIA LEGALĂ  Să dea definiţia obligaţiei legale de
DE ÎNTREŢINERE întreţinere
1. Noţiunea şi caracterele juridice ale  Să identifice fundamentul obligaţiei legale
obligaţiei legale de întreţinere. de întreţinere
2. Condiţiile obligaţiei legale de  Să expună caracterele juridice ale obligaţiei 8
întreţinere. legale de întreţinere
3. Persoanele între care există  Să efectueze o corelaţie între obligaţia
obligaţia legală de întreţinere. legală de întreţinere şi obligaţia
4. Modul de plată, executarea şi contractuală de întreţinere
6
stingerea obligaţiei legale de  Să analizeze condiţiile cu privire la
întreţinere. creditorul întreţinerii
 Să cerceteze condiţiile cu privire la
debitorul obligaţiei legale de întreţinere
 Să enunţe persoanele între care există
obligaţia legală de întreţinere
 Să studieze obligaţia legală de întreţinere
între soţi şi foştii soţi
 Să examineze obligaţia legală reciprocă de
întreţinere între părinţi şi copii
 Să prezinte studieze obligaţia legală de
întreţinere între alţi membri ai familiei
 Să cunoască data de la care se acordă
întreţinerea
 Să identifice obiectul şi întinderea
obligaţiei legale de întreţinere
 Să cerceteze modurile de executare a
obligaţiei legale de întreţinere
 Să analizeze stingerea obligaţiei legale de
întreţinere
TEMA 9. OCROTIREA  Să dea definiţia ocrotirii părinteşti
PĂRINTEASCĂ  Sa cunoască principiile ocrotirii părinteşti
1. Noţiunea şi principiile ocrotirii  Să analizeze drepturile şi obligaţiile
părinteşti. părinteşti
2. Drepturile şi obligaţiile părinteşti.  Sa cerceteze exercitarea ocrotirii părinteşti
3. Executarea ocrotirii părinteşti. de către ambii părinţi
4. Sancţionarea neîndeplinirii sau  Să studieze exercitarea ocrotirii părinteşti
îndeplinirii necorespunzătoare a de către un singur părinte
ocrotirii părinteşti.  Să examineze sancţiunile neîndeplinirii sau
5. Tutela şi curatela minorului. îndeplinirii necorespunzătoare a ocrotirii
părinteşti
 Să cunoască modalităţile de ocrotire a
minorilor în situaţii speciale
4
 Să prezinte noţiunea şi reglementarea
legală a tutelei sau curatelei
 Sa enunţe caracterele juridice ale tutelei
sau curatelei
 Să identifice condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească o persoană pentru a putea fi
numită tutore sau curator
 Să delimiteze conţinutul ocrotirii minorului
prin tutelă sau curatelă
 Să expună cazurile, condiţiile şi efectele
încetării tutelei sau curatelei
 Să analizeze ocrotirea copiilor prin plasarea
lor în casele de copii de tip familial

VI. SUGESTII PRIVIND REALIZAREA LUCRULUI INDEPENDENT Al STUDENŢILOR

Subiecte, probleme Modalităţi de realizare Modalităţi de evaluare


1. Analiza în literatura de 1. Consultarea legislaţiei şi a - Evaluare curentă în cadrul
specialitate din ţară şi de peste literaturii de specialitate din ţară seminarelor.
7
hotare a instituţiilor dreptului şi de peste hotare în materia - Prezentarea rezultatelor
familiei. dreptului familiei. cercetărilor în cadrul
2. Cunoaşterea dispoziţiilor 2.Elaborarea unor referate în conferinţelor ştiinţifice.
Codului familiei şi a altor acte care să analizeze instituţiile - Publicarea materialelor
normative în materie din ţară. dreptului familiei ştiinţifice în revistele de
3. Studierea practicii judiciare 3.Analiza prevederilor Codului specialitate.
în domeniul cauzelor de dreptul familiei în materia studiată în - Expunerea rezultatelor
familiei, analiza hotărârilor comparaţie cu dispoziţiile altor cercetărilor în cadrul tezelor
Plenului Curţii Supreme de acte normative. de an.
Justiţie şi a altor instanţe 4.Examinarea comentariilor - Expunerea rezultatelor
judecătoreşti. Codului Civil ce privesc cercetărilor în cadrul tezelor
instituţiile părţii generale a de licenţă.
dreptului civil care au o
tangenţă directă cu instituţiile de
dreptul familiei.
5. Studierea practicii judiciare în
domeniu.

VII. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE AN / LICENŢĂ

1. Condiţiile de fond şi formă la căsătorie în legislaţia familială a Republicii Moldova.


2. Efectele căsătoriei.
3. Contractul matrimonial.
4. Desfiinţarea căsătoriei.
5. Procedura divorţului.
6. Filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată.
7. Situaţia legală a copilului.
8. Obligaţia legală de întreţinere.
9. Adopţia în legislaţia naţională.
10. Adopţiile internaţionale.
11. Ocrotirea părintească.

VIII. EVALUARE

Pentru evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, pe parcursul semestrului, la


seminarii studenţii vor expune conţinutul disciplinei predat la orele teoretice, vor rezolva speţe
pentru fiecare instituţie studiată şi vor susţine o serie de lucrări de control sub forma de teste.
La sfârşitul cursului, pentru verificarea finală a cunoştinţelor şi competenţelor, studenţii vor
susţine un examen. Subiectele de examinare vor fi formulate reieşind din finalităţile unităţii de curs
şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, iar 60 % revin notei
medii acumulate la seminarii, N_f=0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor
pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la examen.

IX. SUBIECTE PENTRU EXAMEN

1. Definiţia familiei;
2. Funcţiile familiei;
3. Relaţiile de familie;
4. Definiţia şi obiectul dreptului familiei;
5. Izvoarele dreptului familiei;
6. Principiile fundamentale ale dreptului familiei;
7. Corelaţia dreptului familiei cu alte ramuri de drept;
8
8. Noţiunea şi caracterele juridice ale căsătoriei;
9. Natura juridică a căsătoriei;
10. Condiţiile de fond la încheierea căsătoriei şi clasificarea acestora;
11. Diferenţa de sex şi vârsta matrimonială;
12. Comunicarea stării sănătăţii;
13. Consimţământul la căsătorie;
14. Lipsa consimţământului şi lipsa impedimentelor la căsătorie;
15. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei. Formalităţile prealabile încheierii căsătoriei;
16. Formalităţile concomitente celebrării încheierii căsătoriei;
17. Efectele căsătoriei. Relaţiile personale dintre soţi, numele şi domiciliul soţilor;
18. Capacitatea de exerciţiu a persoanei care se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei legale de
căsătorie;
19. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Noţiunea de regim matrimonial;
20. Regimul matrimonial reglementat de legislaţia R. M. Bunurile comune şi bunurile proprii ale
fiecăruia din soţi;
21. Împărţirea bunurilor soţilor în timpul căsătoriei;
22. Definiţia şi clasificarea nulităţii căsătoriei;
23. Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei;
24. Regimul juridic al nulităţii absolute a căsătoriei;
25. Nulitatea relativă a căsătoriei;
26. Regimul juridic al nulităţii relative a căsătoriei;
27. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre soţi;
28. Încetarea căsătoriei;
29. Desfacerea căsătoriei;
30. Procedura divorţului;
31. Desfacerea căsătoriei pe baza acordului reciproc al soţilor;
32. Desfacerea căsătoriei la cererea unuia din soţi;
33. Efectele divorţului faţă de foştii soţi. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi;
34. Încetarea comunităţii de bunuri. Efectele divorţului faţă de soţii minori;
35. Definiţia şi felurile rudeniei. Noţiunea de filiaţie.
36. Filiaţia faţă de mamă;
37. Înregistrarea naşterii;
38. Filiaţia faţă de tată;
39. Filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie;
40. Timpul legal al concepţiei;
41. Tăgada paternităţii;
42. Filiaţia faţă de tată a copilului din afara căsătoriei. Tăgada paternităţii;
43. Acţiunea în justiţie pentru stabilirea paternităţii;
44. Înregistrarea stabilirii paternităţii;
45. Situaţia legală a copilului. Numele copilului din căsătorie;
46. Numele copilului din afara căsătoriei. Cetăţenia copilului.
47. Noţiunea de adopţie;
48. Caracterele generale ale adopţiei;
49. Condiţiile de fond ale adopţiei;
50. Consimţământul la adopţie;
51. Condiţiile de formă ale adopţiei;
52. Încuviinţarea adopţiei de instanţa de judecată;
53. Înregistrarea adopţiei;
54. Efectele adopţiei;
55. Desfiinţarea adopţiei;
56. Desfacerea adopţiei;
57. Noţiunea de obligaţie de întreţinere;
9
58. Condiţiile cu privire la creditorul întreţinerii;
59. Condiţiile cu privire la debitorul obligaţiei legale de întreţinere;
60. Obligaţia de întreţinere între soţi;
61. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi;
62. Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii;
63. Obligaţia de întreţinere a copiilor faţă de părinţi;
64. Obligaţia legală de întreţinere între alţi membri ai familiei;
65. Data de la care se acordă întreţinerea;
66. Obiectul obligaţiei de întreţinere. Întinderea obligaţiei de întreţinere;
67. Modificarea întinderii întreţinerii;
68. Executarea obligaţiei legale de întreţinere;
69. Stingerea obligaţiei legale de întreţinere;
70. Noţiunea şi principiile ocrotirii părinteşti;
71. Drepturile şi obligaţiile părinteşti;
72. Executarea ocrotirii părinteşti de către ambii părinţi;
73. Executarea ocrotirii părinteşti de către un singur părinte;
74. Decăderea din drepturile părinteşti;
75. Luarea copilului fără decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;
76. Noţiuni generale şi deschiderea tutelei şi curatelei;
77. Conţinutul ocrotirii minorului prin tutelă sau curatelă;
78. Încetarea tutelei şi curatelei;
79. Ocrotirea copiilor prin plasarea lor în casele de copii de tip familial.

X. EVALUAREA CURENTĂ ŞI FINALĂ A CUNOŞTINŢELOR STUDENŢILOR

1. Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări. Evaluarea finală: examen.

Model:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de Drept

Aprob
Şef Catedră
__________________
TEST
pentru susţinerea examenului la unitatea de curs „Dreptul familiei”

Anul II, grupa _________


Numele, prenume studentului ___________________________

1. Din punct de vedere juridic familia îndeplineşte următoarele funcţii:


a) funcţia economică, de solidarizare, de socializare;
b) funcţia de reproducere a populaţiei, economocă, de socalizare şi educativă;
c) duncţia de reproducere a populaţiei, econimică şi educativă.

2. Prezentaţi natura juridică a căsătoriei.


3. Efectuaţi o caracterizare a următoarelor condiţii de fond la căsătorie:
a) comunicarea reciprocă a stării sănătăţii de către viitorii soţi;
b) consimţământul;

10
4. În conformitate cu prezumţia mandatului tacit reciproc:
a) unul soţii pot sa încheie acte de dispoziţie şi administrare asupra bunurilor proprietate
comună devălmaşă şi acte de dispoziţie asupra bunurilor proprietate personală a celuilalt soţ;
b) fiecare din soţi poate să încheie acte de administrare asupra asupra bunurilor lor;
c) unul din soţi poate încheia acte de dispoziţie şi administrare a bunurilor mobile proprietate
comună devălmaşă.

5. Enunţaţi şi efectuaţi analiza analiza caracterelor juridice ale contractului matrimonial.

6. Definiţi nulitatea căsătoriei. Caracterizaţi regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic
al nulităţii relative.

7. Efectuaţi caracterizarea generală a desfiinţării, încetării şi desfacerii căsătoriei.

8. În ce termen poate fi înaintarea cererii privind tăgada paternităţii:


a) 1 an;
b) 3 ani;
c) 4 ani.

9. Examinaţi modurile de executare a obligaţiei legale de întreţinere.

10. În anul 2000, la insistenţa părinţilor, Elena Ionescu şi Ioan Popescu au depus declaraţie de
căsătorie. Până la înregistrarea căsătoriei în modul stabilit de legislaţie, ei s-au cununat şi au
considerat că nu mai este necesar a înregistra căsătoria la organele de stare civilă. Peste o
perioadă de timp soţia află că soţul ei are o amantă şi înaintează la instanţa de judecată cerere de
divorţ şi partajare a averii.
Răspundeţi la întrebările:
a) ce principii ale dreptului familiei au fost încălcate în speţa dată ? Enunţaţi conţinutul
acestora.
b) poate înainta cerere de divorţ doamna Ionescu ?
c) la împărţirea bunurilor dobândite de aceste persoane normele cărei ramuri de drept trebuie
aplicate ?

XI. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE UNITĂŢII DE CURS

Acte normative

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii


Moldova, 18 august 1994, Nr.1;
2. Codului familiei al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova Nr.1316 – XIV din 26
octombrie 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26 aprilie 2001, nr. 47-48,
Chişinău, 2001;
3. Codul civil al Republicii Moldova Nr.1107-XV din 6 iunie 2002, intrat în vigoare la 12 iunie
2003, Moldpres, Chişinău, 2002;
4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV, din 30 mai 2003, în vigoare din
11
12 iunie 2003, Editura „Cartea”, Chişinău, 2003;
5. Legea Republicii Moldova privind Drepturile Copilului din 15.12.1994;
6. Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă, nr.100-XV, 26 aprilie 2001 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17 august 2001, Nr.97-99 (821-829);
7. Legea privind regimul juridic al adopţiei Nr.99 din 28.05.2010 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr. 131-134, data intrării în vigoare: 30.01.2011.
8. Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de
părinţi Nr.140 din 14.06.2013 // Monitorul Oficial Nr.167-172, data intrării în vigoare:
01.01.2014.

Manuale, monografii, note de curs

1. Avram, M. DREPT CIVIL. FAMILIA, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;


2. Avram, M. Nicolescu, C. REGIMURI MATRIMONIALE, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
3. Bacaci, Al. Dumitrache, V.C. Hageanu, C. DREPTUL FAMILIEI, Ediţia 4, Editura ALL Beck,
Bucureşti, 2005;
4. Bacaci, Al. RAPORTURILE PATRIMONIALE ÎN DREPTUL FAMILIEI, Ediţia a 2-a,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
5. Chelaru I., Căsătoria şi divorţul. Aspecte juridice civile, religioase şi de drept comparat, Editura
A 92 ACTEON, Iaşi, 2003;
6. Cocoş, Şt. DREPTUL FAMILIEI, VOL. I, Editura LUMINA LEX, Bucureşti, 2001;
7. Crăciunescu, C. M. REGIMURI MATRIMONIALE, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000;
8. Duţă, C.R. RAPORTURILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢI LA CONFLUENŢA
DISPOZIŢIILOR CODULUI FAMILIEI ŞI ALE NOULUI COD CIVIL, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012;
9. Filipescu, Ion P. TRATAT DE DREPTUL FAMILIEI, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002;
10. Filipescu, Ion P. ADOPŢIA ŞI PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE,
Editura ALL BECK, Bucureşti, 1998;
11. Florian, E. DREPTUL FAMILIEI, Editura C.H.BECK, Bucureşti, 2006;
12. Florian, E. Pînzari V., CĂSĂTORIA ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNIEI ŞI A REPUBLICII
MOLDOVA, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006;
13. Florian, E. DREPTUL FAMILIEI, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
14. Florian, E. DREPTUL FAMILIEI, ediţia a 4-a, Editura CH BECK, Bucureşti, 2011;
15. Hageanu, C.C. DREPTUL FAMILIEIŞI ACTELE DE STARE CIVILĂ, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
16. Harbădă, M. DREPTUL FAMILIEI ŞI STAREA CIVILĂ, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”,
Iaşi, 2003;
17. Leş I., COMENTARIILE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ, vol.I,II, Editura ALL
BECK, Bucureşti, 2000;
18. Leş I., PROCEDURI CIVILE SPECIALE, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000;
19. Lupşan G., DREPTUL FAMILIEI, Editura „Junimea”, Iaşi, 2001;
20. Nicolescu, C. REGIMURI MATRIMONIALE CONVENŢIONALE ÎN SISTEMUL NOULUI
COD CIVIL ROMÂN – abordare istorică, utilitaristă şi comparativă, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012
21. Pînzari V., DREPTUL FAMILIEI (note de curs), Editura Universitas, Chişinău, 2000;
22. Pînzari V., CĂSĂTORIA ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA, Editura PUB, Bălţi,
2002;
23. Tomescu, M. DREPTUL FAMILIEI. PROTECŢIA COPILULUI, Editura ALL BECK,
Bucureşti, 2005;
24. Trif, R. M. DESFACEREA CĂSĂTORIEI PRIN DIVORŢ ŞI PARTAJUL BUNURILOR
COMUNE ALE SOŢILOR, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
25. Vasilescu, P. REGIMURI MATRIMONIALE. PARTE GENERALĂ, Editura Rosetti,
12
Bucureşti, 2003;

Articole ştiinţifice

1. Pînzari V., Unele considerente pe marginea noului Cod al familiei // materialele Conferinţei
Ştiinţifico-Practice din 6.04.2001 “Poliţia şi societatea civilă”, Editura Colo Graf Com,
Chişinău, 2001, 123-125;
2. Pînzari V., Rudenia sau incestul ca impediment la căsătorie // Revista Naţională de Drept,
nr.8/2002, p.65-68;
3. Pînzari V., Comunicarea stării sănătăţii - condiţie de fond la încheierea căsătoriei // Analele
Ştiinţifice ale Academiei de Poliţie “Ştefan cel Mare” din Chişinău, Catedra Drept Public, p.
54-57;
4. Pînzari V., Proprietatea comună devălmaşă // materialele Simpozionului naţional practico-
ştiinţific din 17-18 decembrie 1999 “Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi
libertăţilor constituţionale”, p.121-125, Chişinău, 2002;
5. Pînzari V., Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei // Revista Naţională de Drept, nr.5/2003,
p.52-56;
6. Pînzari V., Consimţământul – condiţie de fond la încheierea căsătoriei, Legea şi Viaţa, nr.
12/2003, p.56-59;
7. Pînzari V., Impedimentele la căsătorie reglementate de către Codul Familiei al Republicii
Moldova, Legea şi Viaţa, nr. 1/2004, p.35-40;
8. Pînzari V., Încetarea căsătoriei conform Codului familiei al Republicii Moldova, Legea şi
Viaţa, nr. 2/2005, p.46-49;
9. Pînzari V., Golub S., Câteva considerente cu privire la prescriptibilitatea extinctivă a dreptului
de a cere partajul în urma încetării comunităţii de bunuri a soţilor, Materialele sesiunii
ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări
socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2005;
10. Pînzari V., Unele reflecţii cu privire la reglementarea regimului contractual al bunurilor soţilor
în legislaţia familiei a Republicii Moldova, Legea şi Viaţa, nr. 3/2006, p.14-21;
11. Pînzari V., Unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soţilor în legislaţia
familială a Republicii Moldova, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România,
Nr.1/2006, anul LI, p.116 - 127
12. Unele reflecţii cu privire la momentul încheierii căsătoriei în legislaţia Republicii Moldova,
Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”,
Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 iunie
2006;
13. Unele reflecţii cu privire la drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în reglementarea
Codului civil al Republicii Moldova, Materialele sesiunii ştiinţifice anuale desfăşurate la
Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia
Română, filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2006;
14. Reglementarea unor instituţii de drept succesoral şi dreptul familiei în legislaţia Republicii
Moldova, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, Cluj-Napoca, România,
Nr.3/2010, http://studia.law.ubbcluj.ro/articole.php?an=2010...
15. Rapport Moldave: Successions et Famille. În: Les successions, Journées roumaines, Tome
LX/2010, Travaux de l'Association Henri Capitant, Editions Bruylant et LB2V, Paris, 2012,
p.149-165.

13

S-ar putea să vă placă și