Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:


a) [ ] eliminarea impactului inflaţiei asupra încasărilor din impozite şi taxe la dispoziţia statului
b) [ ] finanţarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare mobilizate la buget
c) [ ] depersonalizarea veniturilor bugetare
d) [ ] gruparea clară a veniturilor, în funcţie de sursa de provenienţă

2. Elaborarea şi utilizarea fondurilor speciale reprezintă încălcarea principiilor bugetare ale:


a) [ ] realităţii
b) [ ] specializării
c) [ ] unităţii
d) [ ] anualităţii
e) [ ] neafectării veniturilor

3. Aplicarea sistemului de gestiune în execuţia bugetului presupune:


a) [ ] prelungirea perioadei de execuţie a bugetului şi în anul bugetar următor celui încheiat
b) [ ] întocmirea de bugete extraordinare
c) [ ] reportarea şi înscrierea veniturilor şi cheltuielilor rămase nerealizate în bugetul pe anul următor
d) [ ] aprobarea contului de execuţie bugetară odată cu sfârşitul anului bugetar

4. În care din următoarele situaţii se încalcă principiul universalităţii bugetului:


a) [ ] înscrierea în buget a tuturor acţiunilor de finanţat după principiul „bruto”
b) [ ] întocmirea de bugete anexe
c) [ ] întocmirea de bugete extraordinare
d) [ ] înscrierea în buget a unor acţiuni de finanţat „per sold”

5. În care din următoarele situaţii se încalcă principiul anualităţii bugetului:


a) [ ] elaborarea şi utilizarea de bugete program (de obiective)
b) [ ] prelungirea perioadei de execuţie a bugetului pentru exerciţiul bugetar expirat în exerciţiul bugetar
următor
c) [ ] scoaterea unor acţiuni din bugetul public şi transferarea lor în sarcina unor instituţii publice, urmând a
fi acoperite din veniturile acestora
d) [ ] adoptarea sistemului de gestiune în execuţia bugetului
e) [ ] rectificarea bugetului pe parcursul execuţiei

6. Folosirea căror instrumente semnifică abateri de la principiul bugetar al unităţii:


a) [ ] conturile speciale de trezorerie
b) [ ] bugetele anexe
c) [ ] bugetele extraordinare
d) [ ] conturile cu afectaţie specială
e) [ ] bugetele autonome

7. Elaborarea şi utilizarea de bugete extraordinare semnifică o încălcare a principiilor bugetare ale:


a) [ ] echilibrării
b) [ ] anualităţii
c) [ ] specializării
d) [ ] neafectării veniturilor
e) [ ] unităţii

8. Bugetele anexe sunt:


a) [ ] bugetele în care se reflectă atât veniturile curente (ordinare) cât şi veniturile extraordinare
b) [ ] abateri de la principiul unităţii bugetului
c) [ ] bugete cuprinse în bugetul statului numai ca sold
d) [ ] similare cu bugetele mixte

9. Cerinţele unei clasificaţii bugetare corecte vizează:


a) [ ] gruparea veniturilor după surse de provenienţă
b) [ ] caracterul simplu, concis, clar al clasificaţiei

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


c) [ ] gruparea cheltuielilor după destinaţia efectivă
d) [ ] evidenţierea distinctă a sumelor alocate onorării serviciului datoriei publice

10. Care din următoarele instrumente utilizate în practica financiară a statelor nu semnifică abateri de
la principiul unităţii bugetului:
a) [ ] clasificaţia bugetară
b) [ ] conturile speciale de trezorerie
c) [ ] conturile prospective ale naţiunii
d) [ ] bugetele ciclice
e) [ ] conturile de operaţiuni monetare

11. Sistemul de gestiune în execuţia bugetului presupune:


a) [ ] prelungirea perioadei de execuţie a bugetului şi în anul următor celui încheiat
b) [ ] întocmirea de bugete extraordinare
c) [ ] reportarea şi înscrierea veniturilor şi cheltuielilor rămase nerealizate în bugetul pe anul următor
d) [ ] aprobarea contului de execuţie bugetară odată cu sfârşitul anului bugetar

12. Care din următoarele afirmaţii sunt false:


a) [ ] echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale (curente şi extraordinare) cu cheltuielile
totale pentru un an bugetar
b) [ ] aplicarea sistemului de execuţie reprezintă o abatere de la principiul anualităţii bugetului
c) [ ] principiul specializării bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare
d) [ ] aplicarea principiului universalităţii contravine unităţii bugetului

13. Elaborarea şi utilizarea fondurilor speciale reprezintă încălcarea principiilor bugetare ale:
a) [ ] realităţii
b) [ ] specializării
c) [ ] publicităţii
d) [ ] anualităţii
e) [ ] echilibrării

14. „Debugetizarea” semnifică:


a) [ ] transferarea de acţiuni ale statului pe seama unor entităţi private
b) [ ] scoaterea în afara bugetului a unor acţiuni de finanţat şi acoperirea lor din surse speciale
c) [ ] o abatere de la principiul publicităţii bugetului
d) [ ] o abatere de la principiul universalităţii bugetului

15. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:


a) [ ] evitarea constituirii de fonduri cu destinaţie specială
b) [ ] evitarea apelului la împrumuturi de stat, generatoare de datorie publică
c) [ ] certitudinea în materie de impunere
d) [ ] depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului

16. Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:


a) [ ] înscrierea separată în buget a veniturilor şi cheltuielilor statului
b) [ ] înglobarea în bugetul public a tuturor veniturilor şi cheltuielilor statului
c) [ ] finanţarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalul veniturilor preluate la bugetul public
d) [ ] înscrierea veniturilor şi cheltuielilor după principiul „bruto”

17. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:


a) [ ] depersonalizarea veniturilor bugetare
b) [ ] gruparea clară a veniturilor în funcţie de sursa de provenienţă
c) [ ] finanţarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare mobilizate la buget
d) [ ] eliminarea impactului inflaţiei asupra încasărilor din impozite şi taxe la dispoziţia statului

18. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:


a) [ ] principiul unităţii bugetului este incompatibil cu principiul universalităţii bugetului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


b) [ ] elaborarea şi utilizarea bugetelor program contravin principiului unităţii bugetului
c) [ ] rectificările bugetului contravin principiului echilibrării bugetului
d) [ ] întocmirea şi utilizarea bugetelor ciclice reprezintă o abatere de la principiul anualităţii bugetului

19. În care din următoarele situaţii se produc încălcări ale principiului anualităţii:
a) [ ] scoaterea în afara bugetului a unor acţiuni de finanţat şi acoperirea lor din surse speciale
b) [ ] înscrierea cheltuielilor neefectuate şi a veniturilor neîncasate până la finele exerciţiului bugetar curent
în bugetul pe anul următor
c) [ ] elaborarea de bugete ciclice
d) [ ] prelungirea perioadei de execuţie bugetară cu 7 luni

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și