Sunteți pe pagina 1din 4

Cerinţe obligatorii privind parcurgerea cursului

1. Înscrierea la stagiul de practica pedagogica organizat de Facultate sau transmiterea catre secretariat a Cererii privin practica - in
cazul celor care efectueaza stagiul in alte institutii/ cadrelor didactice care lucreaza in invatamantul primar
2. Prezenta la activitatile de practica pedagogica
3. Realizarea produselor precizate in sectiunea Continutul activitatilor
4. Realizarea portofoliului de practica pedagogica, conform specificatiilor
Conținutul activităților -Explicații
1- Instructajul pe care ni l-a ținut d-na M. Țăranu și în urma căruia va pot da detaliile ce urmează:
2- Familiarizarea cu activităţile de proiectare curriculară, pe baza documentelor profesorului-mentor
a) În primele zile cerem profesorului să ne arate un plan cadru, programa, proiectarea curriculară. După aceste documente trebuie să
facem copii xerox (câte un exemplar din fiecare). Rugăm profesorul mentor să ne explice care este legătura dintre ele și cum se face o
planificare.
b) Printăm orarul clasei la care facem practică.
c) Asistăm un singur profesor.
d) Asistăm și la cursurile de religie, limbă străină, stăm cu copiii în pauze și le observăm comportamentul.
e) La sfârșitul zilei discutăm cu profesorul orice nelămuriri am avut. Nelămuririle pot fi legate de lecție, de metoda de predare sau de
comportamentul sau reacțiile copiilor în anumite situații, etc.
3- Asistenţe la activităţi didactice sau la alte forme de organizare a procesului de învăţământ
Avem de completat 5 Grile de observații și 5 Fișe de asistență pentru diferite activități ( adică, în total 10 activități diferite). Aceste
documente se găsesc în caietul de practică.
- Grila de observare trebuie completată în timpul orei la care asistăm.
- Fișa de asistență se completează la sfârșitul zilei.
Atenție! În Fișa de asistență trebuie să notăm scopurile lecției. Aceasta înseamnă că trebuie să întrebăm profesorul care au fost
scopurile lecțiilor din ziua respectivă!!! La desfășurarea lecției trebuie să povestim cum au avut loc Momentele lecției, ce metode am
identificat, etc
Planificarea calendaristică a profesorului trebuie printată și atașată la portofoliu.
4- Activităţi de proiectare curriculară la discipline de curriculum obligatoriu
La înțelegere cu învățătorul alegem o materie pentru care vom face un proiect de lecție. Matematică, Română, Muzică, ce vreți.
Îi arătăm profesorului modelul de proiect de lecție din caietul de practică. El poate fi de acord cu acesta sau poate propune alt model.
Apoi facem un proiect de lecție pe care profesorul trebuie să îl aprobe, să îl avizeze ( îl semnează).

5- Susţinerea unei intervenţii didactice în cadrul lecţiei pentru care practicantul a elaborat proiectul de lecţie
Acest proiect de lecție trebuie predat elevilor de către profesor. Noi vom susține măcar o secvență de lecție din acest proiect (adică
predăm un moment din lecție) sau toată lecția dacă ni se permite. Să nu vă gândiți să alegeți Captarea atenției sau Tema pentru acasă, că nu
avem voie!!! Trebuie să prezentăm un moment important al lecției!
După intervenție, în pauză, cerem feedback-ul profesorului.
Profesorul ne va da notă pe proiect și susținere completând Fișa de evaluare a lecției din caietul de practică, pagina 30.
Dacă obținem o notă mai mică de 7, se reface proiectul și se susține iar o secvență de lecție.
Dacă luăm 7, susținem secvența de lecție la Colocviu, iar d-na M. Țăranu ne va evalua.

6. Evaluarea stagiului de practică pedagogică


Colocviul va avea loc pe data de 13 iunie, între orele 12-16
Prezentarea de către student a portofoliului de practică; întrebări şi răspunsuri de clarificare a activităţilor consemnate.
Portofoliul complet conţine:
1. Datele de identificare ale studentei/studentului, programului, anului de studiu si grupei.
2. Fişa şcolii: Scoala de aplicaţie, numele profesorului/profesorilor mentori, clasa, orarul, alte informaţii relevante.
3. Documente curriculare pentru exemplificare
4. Grile de observare (min. 5)
5. Fişe de asistenţă la lecţie (min. 5)
6. Proiectul de lecţie elaborat de practicant si avizat de profesorul mentor
7. Fişa de evaluare a lecţiei cu nota profesorului mentor
Obs. Portofoliul va avea Opis după pagina de gardă.

Atenție!
În Fișa de evaluare a lecției trebuie introdus Numele studentului practicant....... deoarece au uitat să îl treacă.
Nu trebuie completat TOT Caietul de practică! Doar paginile: 11,12, 13, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30. ATÂT . Trebuie să printați
caietul, nu e nevoie să scrieți pe el, că nu îl predăm. Ne mai trebuie și în anul 3 !

Cam atât. Sper că ați înțeles despre ce este vorba și ce avem de făcut. Dacă nu, mai întrebați-ne.
P. S. Nu uitați că cererea de înscriere la practică este obligatorie! Trimiteți-o urgent pe
mail-ul d-nei secretar Luxița.
pse_luxita.p@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret


Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Programul de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar/ 2016-2017
Disciplina: Practica Pedagogică în învăţământul primar
Anul de studiu II, sem 4/ comasat în perioada 15 mai – 2 iunie

Titular disciplină: conf.univ.dr. Adela Mihaela Ţăranu

Tipul activităţii Locul Detalii legate de activitate Produsul activităţii Evaluarea activităţii
desfăşurării/
coordonate de
timp/
coordonator
1. Sala de seminar - organizarea grupelor, prezentarea profesorilor Lista participantilor pe Liste de prezenţă ţinute
Instructaj privind 1311/ mentori; grupe de rersponsabilul de
activitatea de inaintea - programul de activităţi săptămânale şi a grupă
practică inceperii regulamentului; Desemnarea
pedagogică activitatilor la - prezentarea obligaţiilor privind activitatea practică. responsabilului de grupa
scoala de - familiarizarea cu cerinţele consemnării / dintre studenti
aplicatie/ completării lecţiilor în Caietul de practică
Coord. Conf.dr. pedagogică: fişe de asistenţă şi grile de observare Repartizarea la profesorii
Mihaela Ţăranu a lecţiilor demonstrative; mentori din scoala de
- menţionarea criteriilor de evaluare finală a aplicatie
stagiului de practică pedagogică.
2.
Familiarizarea cu Şcoala de Sunt avute în vedere: planul cadru, Copierea, pentru păstrare Portofoliul de practică să
activităţile de aplicaţie/ programa/programele şcolare şi manualul / în portofoliul de practică, a conţină câte un exemplu
proiectare În prima parte a manualele şcolare aprobate, programele de câte unui document pentru fiecare tip de
curriculară, pe stagiului de opţional şi bibliografia utilizată, planificările anuale curricular pentru document curricular
baza documentelor practică/ la discipline obligatorii şi din CDS, proiecte ale exemplificare elaborat de cadrul
profesorului- Profesorul unităţilor de învăţare, proiecte de activitate, etc. didactic (planificările
mentor mentor anuale la discipline
obligatorii şi din CDS,
proiecte ale unităţilor de
învăţare, proiecte de
activităţi variate)
3. Şcoala de - asistenţe la principalele tipuri de lecţie Completarea a 5 Grile de Portofoliul de practică să
Asistenţe la aplicaţie/ (dobândire, formare de priceperi şi deprinderi, observare şi 5 Fişe de conţină
activităţi didactice Zilnic pe consolidare /recapitulare, evaluare, de elaborare asistenţă a 5 Grile de observare şi
sau la alte forme parcursul şi de prezentare de proiecte); a lecţiilor/ activităţilor la 5 Fişe de asistenţă a
de organizare a stagiului de - asistenţe la cercuri / ateliere de lucru; care se asistă, pe modelul lecţiilor/ activităţilor la
procesului de practică, - consemnarea participărilor la excursii şi vizite existent în Caietul de care se asistă
învăţământ conform didactice, practică pedagogică
orarului/ - consemnarea participărilor la serbări şcolare,
Profesorul - consemnarea participărilor la olimpiade şcolare,
mentor -consemnarea participărilor la concursuri sportive.
La sfârşitul fiecărei zile: discuţii de analiză a
evenimentelor consemnate la propunerea cadrului
didactic/ la cerea practicantilor
4. Şcoala de Proiectarea unei lecţii pe modelul din Caietul de Un proiect de lecţie pentru Portofoliul de practică să
Activităţi de aplicaţie şi practică, conform planificării cadrului didactic clasa la care se conţină
proiectare individual / mentor efectuează practica un proiect de lecţie vizat
curriculară la Pe parcursul pedagogică de profesorul mentor
discipline de stagiului de
curriculum practică,
obligatoriu conform
orarului/
Profesorul
mentor si
coordonatorul
de practică
5. Şcoala de Susţinerea unei intervenţii didactice (în rol de cadru Consemnarea observaţiilor Aprecierea intervenţiei
Susţinerea unei aplicaţie/ didactic) a unui moment semnificativ/ întreaga profesorului mentor în Fişa la lecţie de către
intervenţii Conform zilei şi lecţie pentru care a fost elaborat proiectul didactic, de evaluare a lecţiei profesorul mentor;
didactice în cadrul orarului/ în funcţie de considerentele avute în vedere de Obs. Aprecierea sub
lecţiei pentru care Profesorul profesorul mentor. nota 7 (şapte) atrage
practicantul a mentor Discuţii de analiză şi autoevaluare după refacerea proiectului
elaborat proiectul intervenţie. şi/sau a intervenţiei
de lecţie didactice a practicantului
6. Colocviu Prezentarea de către student a portofoliului de
Evaluarea stagiului programat în practică; întrebări şi răspunsuri de clarificare a Nota finală va avea ca
de practică sesiunea de activităţilor consemnate. referinţă în proporţie de
pedagogică examene/ Portofoliul complet conţine: 50% evaluarea
Conf.dr. Mihaela 1. Datele de identificare ale studentei/studentului, profesorului mentor
Ţăranu programului, anului de studiu si grupei. privind proiectul şi
2. Fişa şcolii: Scoala de aplicaţie, numele susţinerea lui,
profesorului/profesorilor mentori, clasa, orarul, alte consemnată în fişa de
informaţii relevante. evaluare a lecţiei.
3. Documente curriculare pentru exemplificare
4. Grile de observare (min. 5)
5. Fişe de asistenţă la lecţie (min. 5)
6. Proiectul de lecţie elaborat de practicant si avizat
de profesorul mentor
7. Fişa de evaluare a lecţiei cu nota profesorului
mentor
Obs. Portofoliul va avea Opis după pagina de
gardă.

S-ar putea să vă placă și