Sunteți pe pagina 1din 2

Conform raportului din 2016 privind progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de ființe umane,

există dovezi clare că criza migrației a fost exploatată de rețelele criminale implicate în traficul de ființe
umane pentru a viza persoanele cele mai vulnerabile, în special femeile și copiii. De exemplu, estimările
recente ale OIM arată o creștere bruscă de 600% din 2014 în numărul potențialilor victime ale traficului
de exploatare sexuală care sosesc în Italia prin intermediul traseului din Marea Mediterană. Victimele
sunt predominant femei și fete nigeriene. În acest context, există o nevoie clară de sprijinire a integrării
victimelor traficului care sunt resortisanți ai țărilor terțe și care au reședința legală într-un stat membru
sau, dacă este cazul, care se află în curs de obținere a șederii legale într-un stat membru , inclusiv
beneficiarii protecției internaționale.

Acordarea de asistență și sprijin pentru victimele traficului de ființe umane în cadrul acestei cereri îi
ajută pe statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul articolelor 11-14 din
Directiva 2011/36 / UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea
traficului în ființele umane și protejarea victimelor. Prioritatea 5 din prezenta solicitare se referă la
concluziile raportului Comisiei privind progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de ființe
umane (2016), în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2011/36 / UE privind prevenirea și
combaterea traficului de ființe umane și protecția victime și Directiva 2011/36 / UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și
protejarea victimelor și înlocuirea Deciziei-cadru 2002/629 / JAI a Consiliului [JO L 101, 15.4. 2011, p. 1].

Cererile de proiecte depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri în cadrul priorității 5 ar trebui
concepute astfel încât să includă în mod special una sau mai multe din următoarele activități (lista
neexhaustivă):

1. În contextul realizării unor evaluări individuale ale riscurilor în vederea găsirii unor soluții durabile,
acțiunile privind măsurile de asistență și de sprijin ar trebui să abordeze nevoile resortisanților țărilor
terțe, în special femeile și copiii, inclusiv copiii neînsoțiți, care sunt victime ale traficului și care au
anumite (sarcină, traumă psihologică, leziuni fizice și vârstă). Este esențial ca măsurile să includă o
abordare specifică genului. Acțiunile ar trebui să abordeze sprijinul în cursul procedurilor în fața
autorităților naționale; asistență juridică și medicală (inclusiv sprijin psihologic); sprijin psihosocial;
cazare și alte măsuri relevante de asistență și de sprijin.

2. Acțiunile legate de integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului ar trebui, în
special, să abordeze perspectiva victimelor, în vederea sprijinirii integrării acestora în societatea gazdă.
Acestea ar trebui să includă, dar nu se limitează la posibilitățile de programe educaționale, de formare
profesională și de ucenicie; servicii de plasare a forței de muncă; activități generatoare de venituri; și
familia specializată sau sprijinul dependent. O abordare specifică genului la astfel de acțiuni este
considerată importantă.

Propunerile trebuie să aibă o abordare axată pe victimă și să fie specifice fiecărui sex, după caz.
Proiectele ar trebui să vizeze, fără a se limita la, traficul în scopul exploatării sexuale, în conformitate cu
rezultatele revizuirii globale a politicii (a se vedea mai sus), datele statistice disponibile (a se vedea mai
sus) și în conformitate cu decizia Comisiei numind anul 2017 drept an de acțiune concentrată în
combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor [Studiul menționat anterior a constatat că, deși 14% și
12% din proiectele finanțate se referă la exploatarea sexuală și exploatarea muncii, 14% din finanțarea
CE se referă la proiectele de exploatare a forței de muncă doar 7% se referă la proiectele de exploatare
sexuală. Doar 2-3% dintre proiectele finanțate se referă la traficul de femei și copii și traficul de femei.

Proiectele din cadrul priorității 5 trebuie să vizeze atingerea unuia sau mai multora dintre următoarele
rezultate:

Îmbunătățirea situației victimelor traficului de ființe umane din țările terțe și / sau demonstrarea și
evaluarea modului în care acțiunile naționale / transnaționale au contribuit în acest sens

Crearea și îmbunătățirea rețelelor de cooperare transnațională pentru asistența și sprijinirea victimelor


și integrarea acestora

Împărtășirea, schimbul de experiență, informații și bune practici legate de temelia integrării victimelor
traficului de ființe umane în cooperare cu autoritățile relevante și cu societatea civilă și diseminarea
rezultatelor

Dezvoltați abordări practice, instrumente și linii directoare.