Sunteți pe pagina 1din 25

ANALIZA SWOT

BUGA CARMEN VALENTINA


ANUL III B- A.M.L.

2017
Cuprins:

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului...............................................pag. 3


A1.Profilul şi poziţionarea spitalului...................................................pag. 3
A2.Structura organizatorica a spitalului…………............................pag. 4
A3. Situaţia dotării spitalului...............................................................pag. 5
A4. Situaţia resurselor umane..............................................................pag. 6
A5. Activitatea spitalului……...............................................................pag. 6
A6. Situatia financiara..........................................................................pag. 8
B. Analiza SWOT a spitalului .................................................................pag. 9
C. Identificarea problemelor critice ....................................................pag.10
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii
facute………………………………………………...…..pag.11
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara
identificata………………………………………………..................pag.12
E1.Scopulproiectului........................................................................pag.12
E2.Obiective.......................................................................................pag.13
E3. Activitati ale proiectului................................................................pag.15
E3.1 Definirea activitatilor........................................................pag.15
E3.2 Incadrare in timp - Graficul Gantt .................................pag.16
E3.3 Resurse necesare: umane, material, financiare..............pag.16
E3.4 Responsabilitati..................................................................pag.17
E.4 Rezultateasteptate………………………………...…..............pag.17
E.5 Monitorizare……..…………………………...…..............pag.18
E.6 Evaluare………….……………………………...…..............pag.18
Bibliografie............................................................................................pag.19
A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI

A1. PROFILUL ŞI POZIŢIONAREA SPITALULUI


Spitalul Municipal Brad este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, care asigură asistenţa medicală de specialitate, preventivă,
curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi şi a celor prezentaţi în ambulatoriu de
pe teritoriul arondat şi funcţionează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. În baza prevederilor
O.M.S nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie
de competenţă, Spitalul Municipal Brad este unitate sanitară de categoria a IVa, având
145 de paturi şi este amplasat în partea de nord a jud. Hunedoara în zona de deal şi
deserveşte atât populaţia locală cât şi o parte a populaţiei provenite din cele doua judeţe
limitrofe, Arad şi Alba, la aproximativ 40 km de Spitalul judeţean DEVA.
Unitatea sanitară furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă,
spitalizare de zi şi ambulatorie, asigurând totodată urgenţele medicochirurgicale.
Nivelul de trai scăzut şi lipsa de informare a populatiei, duce la o creştere a
presiunii asupra sistemului, mai ales in sezonul rece, în sensul creşterii constante a
cererii de servicii medicale, ca urmare a deteriorării constante a stării de sănătate a
populaţiei.

A2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Spitalul Municipal Brad este o instituţie publică, finanţată din venituri proprii
aflată în subordinea Consiliul Local Brad.
Spitalul functionează în sistem pavilionar compus din 6 clădiri.

- Secţia Medicină Internă 55 paturi, din care:


Compartiment Neurologie 10 paturi
Compartiment Cardiologie 15 paturi
Compartiment Diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice 5 paturi -
Sectia Chirurgie Generală 26 paturi, din care:
Compartiment O.R.L. 7 paturi
- Compartiment A.T.I. 5 paturi
- Compartiment ortopedie traumatologie 6 paturi
- Compartiment Obstetrică Ginecologie 20 paturi, din care: Compartiment Neonatologie
5 paturi
- Compartiment Pediatrie 15 paturi
- Compartiment Boli Infecţioase 13 paturi
- Compartiment R.M. F. B. 5 paturi
- Compartiment Primire Urgenţe
TOTAL 145 PATURI
• Însoţitori 10 paturi
• Spitalizare de zi 8 paturi

Farmacia cu circuit închis


Sala de operaţie — chirurgie generală
Sala de operaţie — ORL
Sala de operaţie — obstetrică ginecologie
Laborator Analize Medicale
Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală
Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale
Cabinet planificare familială
Laborator R.M.F.B.
Dispensar T.B.C.
Punct de laborator bacteriologie
Compartiment de radiologie

AMBULATORIU INTEGRAT
Cabinet Medicină internă
Cabinet O.R.L.
Cabinet Oftalmologie
Cabinet Chirurgie
generală Cabinet
Obstetrică-ginecologie
Cabinet Neurologie
Cabinet R.M.F.B.
Cabinet dermatovenerologie
Cabinet cardiologie
Cabinet neuropsihiatrie
Cabinet Pediatrie
Cabinet Neuropsihiatrie infantilă
Cabinet reumatologie
Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Laboratoarele, deservesc atât spitalul cât şi ambulatoriul integrat.

A3. SITUATIA DOTARII SPITALULUI


Dotarea spitalului cuprinde : ecografe pe sectia interne, cardiologie, ginecologie,
CPU si laborator imagistica ; electrocardiografe portabile pe fiecare sectie ; aparat
anestezie in sectia chirurgie si ginecologie ; monitoare EKG, TA, EKS, SpO2 ;
stimulator cardiac, aparat radiologie; echipamente pentru sterilizare, aparatura de
laborator, biomicroscop, aplanotonometru, trusa completa de lentile, autorefractometru
etc. Unele din aceste echipamente si aparate, sunt vechi si uzate, atat fizic cat si moral,
necesitand inlocuirea treptata a acestora cu altele noi si moderne.

A4. SITUAŢIA RESURSEL0R UMANE:


Posturi normate 451.5
Posturi aprobate în statul de funcţii = 319.5
Posturi ocupate 10.03.2015 = 249.5
Posturi vacante 10.03.2015 = 70

Structura de personal Posturi Posturi vacante Proporţia


ocupate %
Medici 30.5 13.5 12,25
Rezidenţi 3 4 1,21

Asistenţi 119,5 22,5 47,99

Personal sanitar cu studii superioare 1,60


biolog, profesor CFM, psiholog, 4 1
farmacist

Personal auxiliar (infirmiere,


îngrijitoare, spalatorese, 56 27 22,49
brancardieri

Muncitori, portari 18 1.5 7,23

Personal TESA 18 01 7,23

Total 249 70,5


Sursa: Spital Municipal Brad, Serviciul
Resurse umane

A5. ACTIVITATEA SPITALULUI


Activitatea spitalului in2014
Sectia Nr rata utilizare pat nr nr zile DMS ICM Indice nr
paturi cazuri spitalizare operabilitate cazuri
spit zi

Interne 48 75,68 1936 13.535 6,94 1,2945 2020

Chirurgie 20 65,51 757 4503 4,77 0,7545 33,69 187

Obstetrica 17 52,88 772 3024 3,60 0,9235 38,73 468


Ginecologie

Pediatrie 12 50,78 421 2224 5,18 0,7731 159

Infectioase 8 69,69 308 2035 6,56 1,1658 -

Ortopedie 5 73,26 253 1337 5,22 0,8915 1,19 24

Recuperare 5 89,86 151 1640 10,86 - -

CPU - - - - - - 9772

Total spital 115 68,31 4598 28.298 5,59 1,0246 31,79 12.630
Primele 10 DRG în 2014
Spitalul Municipal Brad
01.01.2014 --- 31.12.2014
Grupa de diagnostic Nr. Nr. zile DMS
cazuri spitalizare
Nr Cod Denumire Tip Valoare TOTAL TOTAL Secţii
crt relativa acuţi
1 I3081 Tulburări nechirurgicale M 1.3294 1607 5.79
ale coloanei cu CC 262

2 B3112 Accident vascular M 1.6319 254 1879 7.52


cerebral cu CC severe
3 I3082 Tulburări nechirurgicale M 0.6049 189 1455 5.92
ale coloanei fără CC

4 O3051 Internare prenatală şi M 0.3654 179 499 2.83


pentru alte probleme
obstetrice
5 D3041 Otită medie şi infecţie a M 0.5293 146 780 5.40
căilor respiratorii
superioare cu CC
6 E3050 Edem pulmonar M 0.8758 145 1045 7.32

7 E3061 Boala cronică M 1.1467 131 957 7.45


obstructivă a căilor
respiratorii cu CC
catastrofale sau severe
8 P3083 Nou-născut, greutate la M 0.7309 121 511 4.20
internare>2499 g fără
procedura
semnificativă în sală
9 H3041 Tulburări ale ficatului, M 1.4996 110 494 6.19
cu excepţia stării
maligne, cirozei,
hepatitei alcoolice
10 E3031 Infecţii respiratorii / M 16697 109 895 8.51
inflamaţii cu CC
catastrofale

Primele 10 DRG sunt toate medicale, arătând activitatea scăzută chirurgicala datorată
lipsei aparaturii necesare desfăsurării actului medical.(lipsa aparatului de anestezie in
sectia chirurgie)
A6. SITUAŢIA FINANCIARĂ
Situaţia veniturilor realizate de spital pe tipuri de servicii şi surse 2014
Nr crt Surse venituri total suma % din total
(lei)

1 Venituri din spitalizare 5 525 829 45,18%


continuă

2 Venituri din spitalizare de zi 2 506 113 20,49%

3 Programe naţionale 24 500 0,20%

4 Subvenţii buget local 2 634 734 21,54%

5 Alte venituri 1 539 567 12,59%

TOTAL VENITURI 12 230 743 100%

Structura cheltuielilor spitalului după principalele titluri 2014


Nr Denumire indicator total sumă % din total

1 Cheltuieli de personal şi burse 7 127 541 67,47%

2 Chelt. materiale şi servicii 2 917 490 30,45%

3 Cheltuieli de capital 225 562 2,08%

TOTAL CHELTUIELI 10 270 593 100%

Analizând situaţia veniturilor şi cheltuielilor realizate de spital şi făcând raportul


acestora, se poate observa că avem de-a face cu un excedent bugetar de 1.960.150 lei,
situaţie care ar trebui să ne bucure. Realitatea este de fapt alta. La situaţia veniturilor -
Subvenţii de la bugetul local-se observă că procentul de participare la veniturile
spitalului, este mare datorită faptului că în şedinţa Consiliul Municipal de la sfârşitul
anului, s-a aprobat achitarea în întregime a costurilor cu energia termică pe care spitalul
o datora sc. Termica sa. Brad urmând să achite aceste datorii la începutul anului 2015,
altfel spitalul ar fi încheiat anul pe pierdere.
B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI
MEDIUL INTERN

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Acoperirea cu servicii medicale şi chirurgicale, -Resurse umane neechilibrate pe secţii şi
inclusiv prin acoperirea unui număr semnificativ compartimente funcţionale;
de linii de gardă -Lipsa ghidurilor şi protocoalelor medicale; -Lipsa
-În ultimii ani au fost infiinţate specialităţi noi - cadrelor medicale superioare şi medii în specialităţi
Spitalul deţine în general personal medical înalt importante (cardiologie, infecţioase) -
calificat; Neindeplinirea unor standarde de mediu necesare în
-Spitalul oferă servicii medicale complexe - infrastructură, pentru respectarea standardelor de
Existenţa în structura spitalului a principalelor acreditare
specialităţi, care acoperă o larga patologie; -Cheltuieli mari cu utilitaţile (sistem pavilionar)
-Ambulatoriul integrat al spitalului; -Clădiri vechi cu grad ridicat de uzură
-respectarea drepturilor pacienţilor reliefate prin -Există riscul pierderii pacienţilor cu patologie
creşterea gradului de satisfaţie a acestora chirurgicala, prin reorientarea acestora catre spitalul
- Laborator e analize acreditat RENAR judetean
-Greutati in realizarea veniturilor proprii;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Adresabilitate mare din localitate dar mai ales -Migraţia forţei de muncă calificate;
din mediul rural şi zonele adiacente municipiului -Necesitatea alinierii în termen foarte scurt la
-Sprijin din partea primariei si consiliului local standardele de acreditare
-Locaţia strategică a spitalului -Creşterea rapidă a costurilor pentru medicamente,
- Posibilitatea obtinerii de donatii si sponsorizari materiale sanitare şi servicii
-Finanţare insuficientă;

MEDIUL EXTERN

C. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE


In momentul de fata se stie ca majoritatea unitatilor sanitare publice din Romania
se confrunta cu probleme importante, la care se incearca sa se gaseasca solutii pentru
rezolvarea lor. Principala problema este subfinantarea sistemului sanitar si implicit a
Spitalului Municipal Brad. Spitalul Municipal Brad, fiind intr-o situatie financiara
delicata, ne propunem, pe de o parte, cresterea veniturilor si pe alta parte scaderea
cheltuielilor.
Cresterea veniturilor s-ar putea realiza in mai multe moduri:
1. urmarirea realizarii contractului cu CJAS, prin efectuarea serviciilor medicale
decontate de aceasta: analize de laborator, spitalizare continua, spitalizare de zi si
ambulatorie.
2. stabilirea unui set de analize specifice pe fiecare sectie ( stabilite in urma
discutiilor cu medicii) iar restul analizelor pe care medicul curant sau pacientul le va
cere, vor fi contra cost.
3. scaderea DMS (Durata Medie de Spitalizare) ar reduce costurile cu
medicamentele si materialele sanitare si implicit costurile hoteliere.
4. Formarea unei comisii de analiza DRG, care sa reduca numarul cazurilor
nevalidate si cresterea ICM (Indice de Complexitatea Cazului) pe sectiile unde nivelul
este sub media nationala. Necesitatea instruirii cadrelor medicale in obligativitatea
utilizarii cardului electronic de asigurari de sanatate, prin care se confirma prestarea
tuturor serviciilor medicale, completarea corecta a foilor de observatie.
5. Sa se faca economii in toate sectoarele de activitate, acolo unde se justifica.
Pentru aceasta este nevoie de o schimbare a mentalitatii si comportamentului
angajatilor si responsabilizarii acestora. Implementarea managementului schimbarii
este, poate cea mai importanta etapa, pentru ca rezistenta la schimbare este foarte
crescuta intr-o colectivitate restransa, constituita cu ani in urma si aflata intr-o localitate
relativ mica.
Intr-o alta ordine de idei, se identifica si alte probleme critice.
1. Reabilitarea termica si achizitionarea unei centrale termice proprii cu randament
crescut.
2. Necesitatea reamenajării Compartimentului Primire Urgenţe.
3. Necesitatea alinierii la standardele pentru acreditare ca spital de gradul IV.
4. Nevoia unei analize sistematice a activităţii clinice şi economice a spitalului, pe
tipuri de servicii furnizate, pentru a răspunde mai bine necesităţilor pacienţilor.
5. Infrastructura îmbătrânită, (clădiri vechi cu grad ridicat de uzură) micşorează
capacitatea spitalului de a asigura confortul pacienţilor şi calitatea actului medical.
6. Sistemul pavilionar al spitalului presupune costuri foarte mari de întreţinere.
7. Achitarea agentului termic, ridică mari probleme financiare spitalui, preţul
gigacaloriei fiind foarte mare.

D. SELECTIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE


PROBLEMA PRIORITARĂ
Necesitatea reducerii cheltuielilor cu utilitatile, diversificarea şi îmbunătăţirea
serviciilor, dezvoltarea, dotarea şi reamenajarea secţiilor, şi infinţarea de noi cabinete
(urologie, neuropsihiatrie infantila, diabet, somnologie), astfel încât pacienţii să nu mai
plece la alte spitale.

E. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA


PRIORITARA
E1. SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătătirea performantelor spitalului prin reducerea cheltuielilor si
diversificarea serviciilor medicale oferite, prin marirea sigurantei si gradului de confort
al pacientilor.

E2. OBIECTIVE
Obiective specifice
I. Înfintarea i dotarea cabinetului de somnologie din ambulatoriu.
II.Elaborarea şi implementarea unui plan de recrutare, care să atragă 2 medici in specialita
ile urgenta si cate un medic in specialitatile radiologie, diabet, neuro- pshiatrie infantila,
urologie si somnologie.
III. Efectuarea de cursuri de instruire a personalului medical in vederea utilizarii noilor
aparate.
IV.Reabilitarea termica si achizitionarea unor microcentrale electrice.

E3. ACTIVITĂŢI
I.a. Înfinţarea şi dotarea cabinetului de somnologie cu aparatura de diagnostic si
tratament de ultima generatie, polisomnografe stationare complexe, aparatura portabila
care poate fi utilizata la domiciliul pacientului pentru un diagnostic initial.
I.a.1 Argumentarea deciziei - Din necesitatea şi dorinţa de a oferi populaţiei din
zonă, posibilitatea efectuării celor mai performante consultaţii, investigaţii şi
tratamente in domeniul diagnosticarii tulburarilor somnului si asigurarea unui tratament
de specialitate pentru afectiuni ca sforaitul sau sindromul apneei in somn si totodata
efectuarea unor masuratori specifice pentru depistarea conducatorilor auto suferinzi de
tulburari de somn (apnee si narcolepsie- aceasta fiind descrisa in
linii mari drept “oboseala cronica”). Bolnavii cu apnee de somn (sforaie si au pauze de
respiratie in timpul somnului) sunt de 3 -7 ori mai predispusi la accidente rutiere. Toate
aceste teste vor deveni obligatorii, incepand cu anul 2016, pentru obtinerea permisului
de conducere auto, si reprezinta o oportunitate pentru spitalul Brad. Pe lângă toate
aceste argumente, mai trebuie luate-n calcul, existenta in zona a mai multor scoli de
oferi, oferi amatori si firme de paza, societati comerciale si de transport in comun si
taxi si a caror conducatori auto sunt obligati prin lege, sa- i facă examene medicale
periodice. Toate acestea duc la scaderea timpului de aşteptare si evitatrea deplasari
solicitantilor la cabinete private din municipiul Deva.
I.a.2 Resurse necesare – In ceea ce priveste resursa umana va fi recrutat si angajat un
medic specialist in somnologie. Pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare şi
reamenajare a spatiului cabinetului, vor fi folosiţi muncitori calificaţi, angajaţi ai
spitalului. La resurse financiare se va lua în calcul salarizarea noului medic,
actualizarea costurilor investiţiei si a altor costuri adiacente.
I.a.3 Sursele de finanţare - Costurile în această situaţie sunt legate de preţul de
achizitionare al acestor aparate. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către administraţia
locală Brad, din fondul alocat spitalului.

II.Elaborarea şi implementarea unui plan de recrutare, care să atragă 2 medici in


specialita ile urgenta si cate un medic in specialitatile radiologie, diabet, neuro-
pshiatrie infantila, urologie si somnologie.
În implementarea planului de recrutare si ulterior de angajare a cadrelor
medicale in aceste specialitati, se va recurge la prezentarea intr-un mod cat mai corect
a ofertei acestor locuri de munca, cu salarizare corespunzatoare, cu posibilitatea
exercitarii in bune conditii a actului medical, datorita faptului ca vor beneficia de o
aparatura noua si moderna.
Un protocol de colaborare cu Consiliul local pentru asigurarea unor locuinte de
serviciu, daca vor fi solicitari in aceasta privinta.
Asigurarea unui climat de siguranta si de respect reciproc, de sustinerea
conducerii spitalului, in cazul in care vor avea idei inovatoare, benefice bunului mers
al activitatii spitalului.
III. Efectuarea de cursuri de instruire a personalului medical in vederea
utilizarii noilor aparate.
Pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical, cadrele medicale
selectate pentru a utiliza noile aparate, vor beneficia de cursuri practice de informare
si de manipulare a aparaturii.
Se vor face traininguri de instruire.
Însusirea normelor de protectia muncii.
La cursuri vor participa atat cadrele medii cat si medicii si vor fi sustinute de
reprezentantii firmelor producatoare de la care au fost achizitionate aparatele.

IV. Reabilitarea termica si achizitionarea unor microcentrale electrice.


IV.a Argumentarea deciziei
Din necesitatea asigurarii conditiilor optime de confort termic al pacientilor si a
cadrelor medicale si de asigurarea unui climat propice desfasurarii in bune conditii a
actului medical, este oportuna si imperios necesara aceasta investitie.
Tinand cont de faptul ca cheltuielile cu intretinerea sunt foarte ridicate la acest tip de
spital, care functioneaza in sistem pavilionar, se adauga si pretul foarte ridicat al
agentului termic furnizat spitalului din reteaua de termoficare a municipiului, ceea ce
face ca ponderea cheltuielilor lunare cu incalzirea sa fie de 45% din totalul cheltuielilor
materiale. Prin aceasta investitie s-ar reduce la jumatate costurile cu incalzirea si
impactul asupra mediului ar fi minim, deoarece acest tip de microcentrale electrice, nu
emit noxe in atmosfera. In alta ordine de idei, montarea microcentralelor electrice in
fiecare din cladirile spitalului ar reduce pierderile in sistem, nefiind necesar transportul
agentului termic, prin conducte, la cladirile spitalului.

IV.a.1 Resurse necesare - Selectarea unei firme autorizate care


sa execute lucrarile de montaj si punere in functiune a centralelor cu resurse
umane proprii. Pentru exploatarea ulterioara a centralelor, vor fi folosiţi
muncitori calificaţi, angajaţi ai spitalului. La resurse financiare se va lua în
calcul costul instruirii personalului angajat desemnat cu exploatarea
microcentralelor, actualizarea costurilor investiţiei si a altor costuri
adiacente.

IV.a.2 Sursele de finanţare - Costurile în această situaţie sunt


legate de preţul de achizitionare al acestor aparate. Aceste cheltuieli vor fi
suportate de către ministerul sanatatii in proportie de 90% si de
administraţia locală Brad in proportie de 10%.
Aceste microcentrale electrice vor fi amplasate astfel:
1. Cladire administrativ -1 unitate de15KW
2. Sectia Chirurgie -5 unitati de 36KW fiecare
3. Sectia Obstretica-Ginecologie -1 unitate de 36KW
4. Sectia Interne -1 unitate de 15KW si 4 unitati
de 36KW fiecare
5. Bloc alimentar-spalatorie -2 unitati de 36KW fiecare
6. Sectia Pediatrie -2 unitati de 36 KW fiecare
7. Sectia Radiologie Imagistica TBC -1 unitate de 36KW
8. Ambulator -10 unitati de 36 KW
9. Sectia Boli Infectioase -2 unitati de 36 KW
10. Sectia R.M.F.B. Fizioterapie -2 unitati de 36 KW

Luand in calcul toate cheltuielile care decurg prin punerea in practica a


acestui proiect se estimeaza un cost de aproximativ 900.000 lei

E3.1 Definirea activitatilor


A1. Elaborarea studiilor necesare aprobării proiectului de către Consiliul
Municipal
A1.1 Elaborarea unui memoriu justificativ
A1.2 Demersuri oficiale pentru aprobarea memoriului justificativ
A2. Obţinerea aprobărilor necesare în vederea implementării
A2.1 Introducerea proiectului pe ordinea de zi, a şedinţei Consiliului
Municipal
A2.2 Prezentarea proiectului în plenul şedinţei Consiliului Municipal
A2.3 Aprobarea finanţării proiectului
A3. Efectuarea lucrărilor de reabilitare a spatiului cabinetului de somnologie
A3.1 Reparaţii şi zugrăvire pereţi.
A3.2 Reamenajare spaţiu.
A3.3 Dotarea cu aparatură modernă a cabinetului
A3.3.1 Livrare aparatură
A3.3.2 Instalare şi punere în funcţiune şi întocmirea unui proces
verbal
A3.4 Igienizare.
A3.5 Recepţie - şi întocmirea unui proces verbal de recepţie

A3.a. Obţinerea autorizaţiei de funcţionare DSP


A3.b Instruirea personalului
1. Selectare angajaţi
2. Efectuare instructaj
3. Evaluare candidate
4. Certificare candidate
5. Întocmire fişa postului
6. Înregistrare contracte de muncă la ITM
A3.c Monitorizarea proiectului
A3.d Inaugurarea
A3.e Evaluarea rezultatelor

A4. Efectuarea lucrărilor de montare a microcentralelor termice si de racordarea


acestora la reteaua termica proprie si la reteaua de electricitate a spatiului
A4.1 Stabilirea locului de montare a microcentralelor
A4.2 Livrarea acestora
A4.3 Montarea microcentralelor
A4.4 Racordarea acestora la radiatoarele din interior
A4.5 Racordarea la reteaua de electricitate
A4.6 Punerea în funcţiune şi întocmirea unui proces verbal de predare
primire
A4.7 Igienizare.
A4.8 Recepţie - şi întocmirea unui proces verbal de recepţie

A4.a Obţinerea autorizaţiei de funcţionare DSP


A4.b Instruirea personalului
1. Selectare angajaţi desemnati pentru exploatarea microcentralelor
2. Efectuare instructaj
3. Evaluare angajati
4. Întocmire fişa postului
A4.c Monitorizarea proiectului
A4.d Inaugurarea
A4.e Evaluarea rezultatelor

E3.2 INCADRARE IN TIMP - GRAFIC GANTT


vezi anexa 1
E3.3 RESURSE NECESARE
Resursele umane, materiale si financiare vor fi puse la dispozitie, in functie de
obiectivele propuse, de catre :
- financiare: Ministerul sanatatii, Primaria Brad si Spitalul Municipal
- umane: firma selectata sa execute lucrarile si Spitalul Municipal Brad
- materiale: Spitalul Municipal Brad
E3.4 RESPONSABILITATI
Echipa de implementare a proiectului este formata, in functie de obiectiv, dupa
cum urmeaza :
Obiectiv I. Infintarea si dotarea cu aparatură nouă si modernă si amenajarea spatiului
cabinetului de somnologie
Manager, director medical, directorul economic, medic cabinet
Obiectiv II. Elaborarea şi implementarea unui plan de recrutare, care să atragă 2 medici
in specialita ile urgenta si cate un medic in specialitatile radiologie, diabet, neuro-
pshiatrie infantila, urologie si somnologie.
Comitetul Director,
Obiectiv III. Efectuarea de cursuri de instruire a personalului medical in vederea
utilizarii noilor aparate.
Compartimentul Resurse umane, medicul sef de sec ie
Obiectiv IV. Reabilitarea termica si achizitionarea unor microcentrale electrice.
Reprezentantii firmei, persoanele desemnate de Primaria Municipiului
Brad, comitetul director si sefii de sectie.

E5. REZULTATE ASTEPTATE


Obiectiv I
Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste creşterea adresabilităţii spitalului
către populaţia tinta, adica suferinzilor de tulburari ale somnului si solicitantilor de
permise auto, prin diversificarea serviciilor medicale oferite şi contractării acestora la
CJAS Hunedoara.

Obiectiv II
Asigurarea resurselor umane si distribuirea judicioasa a acestora.
Obiectiv III
Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste desfasurarea in bune conditii a
actului medical, prin cresterea cunostintelor cadrelor medicale in exploatarea corecta a
noilor aparate.
Obiectiv IV
Acest obiectiv urmareste asigurarea conditiilor optime de confort termic al
pacientilor si a cadrelor medicale, de asigurarea unui climat propice desfasurarii in bune
conditii a actului medical, de reducerea costurilor agentului termic si a satisfactiei
pacientului.

E6. MONITORIZARE
Monitorizarea realizarii obiectivelor propuse, va fi realizata prin urmarirea indicatorilor,
a gradului de respectare a graficelor de lucru din proiectul tehnic de executie. De toate
acestea raspund responsabilii desemnati pentru fiecare obiectiv in parte.

E7. EVALUARE
Evaluarea de etapa: este utilizata cu scop de monitorizare a perioadei de inceput a
proiectului, ele stand la baza unor masuri de intensificare a eforturilor realizarii
obiectivelor.
Evaluarea finala: se face la sfarsitul termenului prevazut si ia in considerare si atingerea
tintelor propuse.
Evaluarea impactului realizarii obiectivelor propuse, se va face prin urmarirea reducerii
costurilor cu utilitatile in procent de 21%, realizarii unor beneficii financiare suplimentare
aduse spitalului, prin efectuarea unui nou serviciu medical destinat populatiei si prin
evaluarea satisfactiei pacientilor.

Bibliografie
1.Manualul - Managementul Spitalului - Scoala Nationala de Sănătate Publica si
Management Sanitar, Bucuresti 2012.
2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 372 din 28.04.2006, Titlul VII Spitale.
3. Ordin – nr. 619.360-05.20104- Norme Contract Cadru, 2014-2015, Anexa 23A
4. DRG – in Romania: http://www.drg.ro
5. Statistică Spitalul Municipal Brad
6. Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Hunedoara, date statistice
7. Institutul Na ional de Statistică- Directia Judeteană de Statistică Hunedoara,
recensământul popula iei 2011
8. Spitalul Municipal Brad, serviciul Resurse Umane
9.Ordinul Ministrului Sănătăii, nr. 1567/2007
METODOLOGII DE MANAGEMENT DE PROIECT

BUGA CARMEN VALENTINA


ANUL III B- A.M.L.

2017
PLAN DE MANAGEMENT PENTRU DEZVOLTAREA SPITALULUI
PRIVAT ISIS SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Avand in vedere politica sanitara a Ministerului Sanatatii, precum si politica in domeniul


calitatii a Spitalului Privat Isis, scopul general al planului de management al Spitalului Privat
Isis il reprezinta cresterea constanta a calitatii serviciilor medicale oferite pacientilor nostrii.

Astfel, elaborarea planului de management abordeaza realizarea acelor activitati care vor
pune la dispozitia profesionistilor din spital cadrul prielnic pentru creşterea calităţii serviciilor
medicale furnizate pacienţilor si in acelasi timp care vor creste calitatea conditiilor hoteliere
din spital, cu rezultate directe asupra satisfacerii exigentelor clienţilor/pacientilor şi
dobândirea unei poziţii prestigioase in lumea medicala romaneasca.

Elementele definitorii ale activitatilor proiectate in cadrul planului de management pentru


anul 2013 sunt urmatoarele:
o Orientarea către satisfacerea cerinţelor curente ale clienţilor/pacientilor si aşteptărilor
acestora, cresterea gradului de satisfactie a clientilor; o Urmărirea asigurării constantei
calitative la parametrii superiori pentru serviciile furnizate; o Stabilirea unui mediu de
lucru favorabil dezvoltarii organizatiei bazat pe responsabilitate, pe incredere si respect
intre angajatii companiei, precum si intre acestia, colaboratori si parteneri; o Implicarea
totală a personalului şi valorificarea superioara a abilitaţii acestuia, având ca rezultat atât
crearea unei culturi organizaţionale focalizate pe calitate cât şi pe îmbunătăţirea
performanţelor profesionale; o Promovarea unei atitudini responsabile faţă de comunitatea
în mijlocul căreia funcţionează; o Respectarea prevederilor legale aplicabile precum şi
conformarea aplicării acestora la nivelul organizaţiei; o Revizuirea procedurilor si
monitorizarea aplicarii acestora; o Revizuirea tuturor fiselor de post ale personalului
spitalului; o Sustinerea campaniilor asociatiei clubului isis in scopul promovarii sanatatii
in judetul constanta.

. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE A SPITALULUI PRIVAT ISIS

Etape in proiectarea si implementarea obiectivelor si activitatilor:

1. Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins, conform planului strategic de


dezvoltare 2011-2016, a politicii spitalului in domeniul calitatii si a propunerilor
sefilor si coordonatorilor de sectii si departamente, în scopul îmbunătăţirii calităţii
serviciilor medicale, a eficacităţii operaţionale şi performantelor financiare.
2. Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile, a resurselor si a factorilor cu
atributii in acest sens.

3. Stabilirea modalitatilor de lucru, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai eficiente


metode, activitati.

4. Planificarea etapelor.
5. Urmarirea si analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse si
imbunatatirea conduitei dupa caz.
6. Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute.

7. Analiza la intervalele planificate a planului de management si al activitatilor proiectate


pentru a verifica adecvarea, eficacitatea şi eficienţa acestora în raport cu politica
referitoare la calitate şi contextul prezent şi pentru a identifica oportunităţile de
îmbunătăţire;
Activitatile stabilite in vederea indeplinirii obiectivelor strategice pentru dezvoltarea spitalului
in anul 2013 se numara:

OBIECTIV STRATEGIC I - CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE


FURNIZATE PACIENŢILOR

Activitati:

Continuarea implementarii protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de buna practica


medicala.

o Termen de finalizare: proces continuu o Indicatori de evaluare:


Număr de protocoale terapeutice adoptate pe fiecare sectie în anul
2013.
o Echipa responsabilă de implementare: Consiliul Medical o
Echipa responsabilă cu evaluările periodice: Director Medical
Stabilirea si implementarea procedurilor si instructiunilor de lucru
privind desfasurarea proceselor si activitatilor importante (de baza)
cu specificarea standardele minime sub care să nu poată exista
posibilitatea desfasurarii acestora precum si a timpilor de executie
a diverselor etape.
o Termen de finalizare: proces continuu o Indicatori de evaluare:
Număr de proceduri si instructiuni de lucru adoptate pe fiecare
compartiment în anul 2013.
o Echipa responsabilă de implementare: Coordonatori de
compartimente o Echipa responsabilă cu evaluările periodice:
Comitet director

Acreditarea spitalului de catre Comisia


Nationala de Acreditare o Termen de
finalizare: mai 2013 o Indicatori de
evaluare:
-­‐ Aprobarea comisiei responsabila cu implementarea standardelor in vederea acreditarii
spitalului.

-­‐ Implementarea standardelor în vederea acreditării spitalului în conformitate cu


Ordinul MS nr.972/2010, care va determina îmbunătăţiri ale serviciilor, cu puncte
de reper identificabile pentru măsurarea acestor îmbunătăţiri.
-­‐ Număr de criterii de acreditare îndeplinite de spital la evaluarea de către
echipa CoNAS; o Echipa responsabilă de implementare: Comisia responsabila
cu implementarea standardelor CoNAS o Echipa responsabilă cu evaluările
periodice: Manager General

Diversificarea serviciilor de
educatie antenatala o
Termen de finalizare:
martie 2013 o Indicatori
de evaluare:
-­‐ Parteneriat privind externalizarea si diversificarea serviciilor de educatie prenatala
existent

-­‐ programe de educaţie privind planningul familial şi preconcepţia existente

-­‐ programe de educaţie privind stilul de viaţă sănătos în timpul sarcinii existente

-­‐ programe de educaţie prenatală de trimestrul III – pregătirea pentru naştere


existente

o Echipa responsabilă de implementare:


Coordonator ingrijiri o Echipa responsabilă
cu evaluările periodice: Comitetul Director
Creşterea capacităţii de reanimare si
ingrijire a nou-născuţilor o Termen de
finalizare: decembrie 2013 o
Indicatori de evaluare:
-­‐ proces continuu - facilitarea participării anuale a personalului medical în cadrul
programelor de formare continuă şi perfecţionare privind reanimarea si ingrijirea
neonatală.
-­‐ ianuarie 2013 - Dublarea turei de asistente neonatologie pe perioadele in care
exista cazuri de nounascuti ce trebuie supravegheati permanent.
-­‐ Mai 2013 – lampa fototerapie pe picior

-­‐ Mai 2013 – cort cefalic

-­‐ decembrie 2013 - Achizitionarea unui monitor de functii vitale nou-nascuti cu


EKG, saturatie O2, TA, AV, FR
-­‐ decembrie 2013 - Achizitionarea unui ventilator neonatal

-­‐ decembrie 2013 - Achizitionarea unei pompe de perfuzii pentru uz neonatal o


Echipa responsabilă de implementare: Sef sectie neonatologie, Coordonator ingrijiri,
Administrator tehnic o Echipa responsabilă cu evaluările periodice: Director Medical

Imbunatatirea sistemul de relationare cu pacientii si ajustarea conduitei la nevoile acestora


prin dezvoltarea politicilor de relationare in diverse situatii / activitati desfasurate.
o Termen de finalizare: proces continuu o
Indicatori de evaluare:
-­‐ Specificatii privind modul de relationare cu pacienţi existente în procedurile
operationale; nr. redus de reclamatii pe anul 2013
o Echipa responsabilă de implementare:
Coordonator relatii cu publicul o Echipa
responsabilă cu evaluările periodice: Director
Medical, RMC Dezvoltarea parteneriatelor cu alti
furnizori de servicii medicale de sanatate, institutii
medicale de specialitate si / sau cu rang superior.
o Termen de finalizare: proces continuu o
Indicatori de evaluare: Număr de parteneriate
încheiate în unitate de timp.
o Echipa responsabilă de implementare: Consiliul
Medical o Echipa responsabilă cu evaluările
periodice: Director Medical

Dezvoltarea colaborării cu asistenţa de îngrijire


la domiciliu o Termen de finalizare: martie
2013 o Indicatori de evaluare: Contract
existent o Echipa responsabilă de
implementare: Coordonator ingrijiri o
Echipa responsabilă cu evaluările
periodice: Director medical

Perfectionarea profesionala a personalului prin participarea la programele de Educaţie


Medicală Continuă şi organizarea unor cursuri în cadrul spitalului o Termen de
finalizare: proces continuu o Indicatori de evaluare:
-­‐ Numar de participari la workshop-uri si cursuri in unitate de timp.

o Echipa responsabilă de implementare:


Marketing, Consiliul Medical o Echipa responsabilă
cu evaluările periodice: Director Medical

Dezvoltarea procesului de
feedback cu pacientii o
Termen de implementare:
proces continuu o
Indicatori de evaluare:
-­‐ Numar de chestionare de satisfactie completate in unitate de timp.

-­‐ Masuri luate in urma analizei chestionarelor de satisfactie.

o Echipa responsabilă de implementare:


Coordonator relatii cu publicul o Echipa
responsabilă cu evaluările periodice: Director
Medical

OBIECTIV STRATEGIC II – DEZVOLTAREA SERVICIILOR SI A CONDITIILOR


OFERITE
Activitati:

Remenajarea spatiului verde al spitalului o Termen de


finalizare: martie 2013 o Indicatori de evaluare: spatiu
verde reamenajat o Echipa responsabilă de
implementare: Compartiment Tehnic-Administrativ o
Echipa responsabilă cu evaluările periodice: Director
Administrativ

Dezvoltarea departamentului de excelenţă materno-fetală o Termen de finalizare: iunie 2013


oIndicatori de evaluare:
-­‐ genetician disponibil pentru recomandarea şi interpretarea investigaţiilor de
diagnostic genetic şi acordarea sfatului genetic privind riscurile potenţiale şi
defectele cromozomiale identificate
-­‐ Numărul de pacienti ce beneficiază de servicii privind sfatul genetic în cadrul
Spitalului Privat Isis pana la sfarsitul anului >= 100 o Echipa responsabilă de
implementare: Comitetul Director o Echipa responsabilă cu evaluările periodice:
Manager General

Efectuarea studiilor clinice o Termen de finalizare: martie 2013 o Indicatori de evaluare:


-­‐ Obtinerea autorizatiei – februarie 2013
-­‐ Încheierea parteneriatelor pentru efectuarea studiilor clinice in domeniul
medicamentului – decembrie 2013
-­‐ Numar de studii clinice efectuate / in derulare pe unitate
de timp o Echipa responsabilă de implementare: Comitetul
Director, Consiliu Medical o Echipa responsabilă cu
evaluările periodice: Manager General, Director Medical

Dezvoltarea proiectelor actuale si initierea de noi proiecte si actiuni pe plan social o


Termen de finalizare: proces continuu o Indicatori de evaluare: Numar de proiecte
si actiuni sociale desfasurate / in derulare pe unitate de timp o Echipa responsabilă
de implementare: Comitetul Director, Marketing o Echipa responsabilă cu
evaluările periodice: Manager General

Încheierea de parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale


o Termen de finalizare: proces continuu
o Indicatori de evaluare: Numar de parteneriate incheiate in unitate de timp
o Echipa responsabilă de implementare: Comitetul Director
o Echipa responsabilă cu evaluările periodice: Manager General
Reamenajarea unor compartimente din structura cladirii , destinate extinderii sau
infiintarii unor noi spatii destinate activitatii medicale o Termen de finalizare:
decembrie 2013 o Indicatori de evaluare: acoperis reamenajat o Echipa responsabilă
de implementare: Compartiment Tehnic-Administrativ o Echipa responsabilă cu
evaluările periodice: Director Administrativ

OBIECTIV STRATEGIC III – OPTIMIZAREA PROCESELOR SI ACTIVITATILOR


DESFASURATE IN CADRUL SPITALULUI
Activitati:

Imbunatatirea si fluidizarea procesului de achizitii si comenzi de la diversi furnizori o Termen


de finalizare: proces continuu
o Indicatori de evaluare:
-­‐ Numar de propuneri ale sefilor de sectii in unitate de timp

-­‐ Intocmirea calendarelor de achizitii pe fiecare sector de activitate pe baza


propunerilor sefilor de sectii aprobate de catre manager pana la data de 31 ianuarie
a fiecarui an
-­‐ Numar de contracte incheiate cu furnizorii de produse de baza (uzuale si rapid
consumabile) in unitate de timp
o Echipa responsabilă de implementare: Consiliul Medical,
Compartiment Achizitii o Echipa responsabilă cu evaluările
periodice: Comitetul Director

Dezvoltarea sistemului informatic de gestiune a datelor prin adaugarea de module noi


in vederea cresterii eficientei realizarii rapoartelor statistice cu privire la activitatea
sectiilor si compartimentelor o Termen de finalizare: proces continuu o Indicatori de
evaluare:
-­‐ Modul ambulatoriu functional (aprilie 2013)

-­‐ Modul programari bloc operator (aprilie 2013)

-­‐ Plata serviciilor (modalitate de plata, costul interventiei) cu emitere de chitante


fiscale si motor de calcul pe consumabile si medici (mai 2013)
-­‐ Implementarea unui modul de gestiune (iunie 2013)

-­‐ Evidenta ocuparii saloanelor (iunie 2013)

-­‐ Evidenta meniurilor pacientilor (iunie 2013)

-­‐ Evidenta salariatilor si programul de salarii (iunie 2013)

-­‐ Graficul turelor (iunie 2013).

-­‐ Interfatare aparate medicale (decembrie 2013)


-­‐ Dezvoltarea de noi rapoarte financiar-contabile (decembrie 2013)

-­‐ Numar de rapoarte aditionale /


unitate de timp o Echipa responsabilă de
implementare: Compartiment IT o Echipa
responsabilă cu evaluările periodice:
Comitet director

Dezvoltarea departamentului de marketing, în vederea promovării serviciilor de sănătate si


a proiectelor medicale si sociale o Termen de finalizare: Proces continuu o Indicatori de
evaluare:
-­‐ Dezvoltarea unei strategii pentru a promova brandul şi profilul spitalului si
intocmirea planului anual de promovare al spitalului (ianuarie 2013)
-­‐ Aprobarea bugetului anual de promovare a spitalului

-­‐ Actualizarea site-ului spitalului conform standardelor CoNAS (martie 2013)

-­‐ Număr de vizitatori pe site-ul spitalului în unitate de timp

-­‐ Tipărirea trimestriala a revistei spitalului care să cuprindă descrierea unităţii


sanitare, a serviciilor oferite şi a echipei, precum si informatii utile si educative
pentru pacienţi şi aparţinători; Număr de reviste tipărite şi distribuite în unitate de
timp
o Echipa responsabilă de implementare:
Compartiment Marketing o Echipa responsabilă
cu evaluările periodice: Comitet director

MONITORIZAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE – INDICATORI

Managerul spitalului, prin Comitetul Director, va fi responsabil de monitorizarea progresului


obiectivelor şi acţiunilor din planul de management. Pentru fiecare acţiune este numită o
anumită persoană, care va fi responsabilă pentru:

• progresul acţiunii;

• şedinţe pentru a discuta evoluţia acţiunii;

• garantarea finalizării acţiunii în intervalul de timp stabilit.

La fiecare 3 luni, responsabilul strategiei va realiza un raport al stării obiectivului strategic.


G. DISTRIBUTIA TEMPORALA A ACTIVITATILOR / GRAFICUL GANTT

OBIECTIVE / ACTIVITATI 2013

I II III IV

OBIECTIV STRATEGIC I - CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE


FURNIZATE PACIENŢILOR
Implementare protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de buna practica medicala.

Stabilirea si implementarea procedurilor si instructiunilor de lucru privind


desfasurarea proceselor si activitatilor importante, de baza.

Acreditarea spitalului de catre Comisia Nationala de Acreditare.

Diversificarea serviciilor de educatie antenatala.

Creşterea capacităţii de reanimare si ingrijire a nou-născuţilor.

-­‐ Dublarea turei de asistente neonatologie

-­‐ Lampa fototerapie pe picior si cort cephalic

-­‐ Monitor de functii vitale nou-nascuti, ventilator neonatal, pompa de


perfuzii pentru uz neonatal

Creşterea capacităţii de investigare a nou-născuţilor

-­‐ formare continuă şi perfecţionare

Imbunatatirea sistemul de relationare cu pacientii.

Parteneriate cu alti furnizori de servicii medicale.

Asistenţa de îngrijire la domiciliu.

Perfectionarea profesionala a personalului.

Dezvoltarea procesului de feedback, revizuirea chestionarelor de satisfactie a


pacientului.

OBIECTIV STRATEGIC II – DEZVOLTAREA SERVICIILOR SI A CONDITIILOR


OFERITE
Modernizarea / reconditionarea fatadei cladirii.

Remenajarea spatiului verde al spitalului.

Dezvoltarea departamentului de excelenţă materno-fetală.

Efectuarea studiilor clinice in domeniul medicamentului.

Dezvoltarea proiectelor sociale.


Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG.

OBIECTIV STRATEGIC III – OPTIMIZAREA PROCESELOR SI ACTIVITATILOR


DESFASURATE IN CADRUL
SPITALULUI
Imbunatatirea si fluidizarea procesului de achizitii si comenzi.

Dezvoltarea sistemului informatics

-­‐ Modul ambulatoriu

-­‐ Modul de gestiune

-­‐ Plata serviciilor

-­‐ Evidenta ocuparii saloanelor

-­‐ Evidenta meniurilor pacientilor

-­‐ Evidenta salariatilor si programul de salarii

-­‐ Graficul turelor

-­‐ Interfatare aparate medicale

-­‐ Dezvoltarea de noi rapoarte financiar-contabile

Dezvoltarea departamentului de marketing

-­‐ Planul anual de promovare al spitalului

-­‐ Reconfigurarea site-ului spitalului

-­‐ Tipărirea trimestriala a revistei spitalului

Acest PLAN DE MANAGEMENT AL SPITALULUI PRIVAT ISIS va deveni un document


de lucru, care va fi actualizat ori de câte ori este necesar, pe baza propunerilor sefilor de sectii
/ coordonatorilor de departamente si a analizei contextului intern si extern.
Bibliografie

1. Manualul - Managementul Spitalului - Scoala Nationala de Sănătate Publica si


Management Sanitar, Bucuresti 2012.
2. Manualul pentru identificarea, pregătirea şi evaluarea proiectelor mari de
infrastructură regională, septembrie 2004.
3. „Manualul beneficiarului”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor
umane, 2007 – 2013, Octombrie, 2009. Ediție revăzută.
4. http://www.gdnet.org.
5. http://europa.eu.int.
6. http://www.pmboulevard.com/knowledge_center/knowledge_center.jsp
7. http://www.finantare.ro.
8. http://www.pmi.org.
9.http://www.echoinggreen.org.
10. http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/.