Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE


AN UNIVERSITAR: 2017-2018

PROIECT DE PRACTICĂ

Nume și prenume student: Alexandru Florentina-Izabela


Programul de licenţă/ masterat: Economie Internațională și Afaceri Europene

Titlul proiectului de practică : Necesitatea asigurărilor de viață – Studiu de caz în cadrul


companiei Metropolitan Life Asigurări

Introducere
Încă de la începuturi oamenii s-au confruntat cu fenomene care le-au periclitat viața și
distrus bunăstarea financiară, dar realizând în timp că unele fenomene nu pot fi controlate de om,
s-a dezvoltat un sistem de asigurare a bunurilor, sănătății și vieții contra unor anumite sume de
bani.
Asigurările reprezintă un lucru benefic în viața noastră şi, indiferent de tipul lor, acestea
au un rol vital deoarece oamenii au nevoie de siguranță, iar atunci când această siguranță este
independentă de voinţa oamenilor, asigurările sunt cea mai bună soluție.
Asigurarea, aşa cum este percepută în zilele noastre, are ca izvor de apariţie marele
incendiu din Londra din anul 1666, când au fost distruse 13200 de case. În urma acestui dezastru,
Nicholas Barbon a deschis primul birou pentru asigurarea clădirilor. În anul 1680, englezul a
înfiinţat prima companie de asigurări de incendii din Anglia, denumită “The Fire Office”.
Pe parcurs, au apărut progresiv şi alte ramuri de asigurare: asigurări împotriva
accidentelor, a mortalităţii animalelor, a cailor de cursă, împotriva furtului şi asigurări de
răspundere civilă.
Am ales ca temă asigurările de viață deoarece consider că viața oamenilor este
imprevizibilă iar în caz de boală, accident sau deces o astfel de asigurare poate veni în ajutorul
acestora sau a rudelor. În ceea ce privește cadrul teoretic, vor fi evidențiate caracteristicile
asigurărilor de viață, tipurile de asigurări și riscurile posibile, iar pentru studiul de caz am ales
compania de asigurări Metropolitan Life, fiind prezentat portofoliul de produse, cu accent pe
produsul Capital Extra.
Cadrul teoretic

Caracteristicile asigurărilor de viaţă


De-a lungul timpului, nevoile care au determinat încheierea unei asigurări de viaţă s-au
schimbat destul de mult. Astăzi, în afara grijilor legate de cheltuielile de înmormântare, se
constată nevoia unor asigurări din pricina următoarelor aspecte:
 asigurarea unei protecţii financiare a familiei sau a celor dependenţi în caz de deces;
 achitarea datoriilor unei persoane în caz de deces, caz în care asigurarea apare ca o
garanţie pentru credite;
 alocaţia de urmaş;
 alocaţia de bătrâneţe;
 economisirea pentru eventualele datorii viitoare( studiile copiilor, etc.);
 cheltuieli de spitalizare, îngrijire medicală, compensarea veniturilor în caz de boală sau
invaliditate temporară.
Primele de asigurare se stabilesc pe baza calculelor actuariale, fiind avute în vedere
criterii generale (statistici demografice, tabele de mortalitate) şi speciale (ce ţin de individ). Din
primele de asigurare încasate, se creează rezervele matematice care se valorifică prin investire,
sporind fondul din care vor fi plătite sumele asigurate.
Spre deosebire de asigurările generale, unde contractele de asigurare sunt contracte de
despăgubire, în asigurările de viaţă acest lucru nu este valabil, deoarece nici viaţa, nici sănătatea
sau integritatea nu pot fi evaluate în bani. Oricine are un interes asigurabil nelimitat în ceea ce
priveşte propria persoană, însă modul în care îşi determină suma asigurată depinde de puterea sa
financiară şi de nivelul de protecţie de care are nevoie şi pe care îl poate susţine.1
Şi în ţările cu tradiţie în asigurări, încheierea unei poliţe de asigurare este o decizie
individuală pe bază voluntară, făcută din interes personal sau pentru a proteja familia sau pe cei
dragi.
Pentru a fi eficiente pentru asigurat şi companie, asigurările de viaţă se încheie, de regulă,
pe un număr cât mai mare de ani - 10, 15, 20 ani. Sunt asigurări pe termen mediu şi lung ( de la
5-25 ani sau chiar mai mare), spre deosebire de contractele de asigurare generală a căror durată
este redusă (un an, o lună, o călătorie). Dată fiind această caracteristică, asigurarea de viaţă
obligă la o deosebită seriozitate a contractantului asigurării privind plata primelor sub aspectul

1 Văcărel I., Bercea F. – Asigurări şi Reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007, pag 201.
regularităţii şi a perioadei de asigurare, plata primelor se poate face o singură dată (întreaga
primă) sau în rate anuale, semestriale, trimestriale şi, mai rar, lunare. În terminologia uzuală a
asigurărilor de viaţă, se consideră că atunci când în baza contractului de asigurare se acordă o
indemnizaţie într-o singură tranşă, asigurarea este de capital. Indemnizaţiile periodice se practică
în sistemul asigurărilor de rentă (anuităţi).
La produsele „pure” se pot adăuga şi unele clauze adiţionale, în funcţie de nevoia fiecărui
asigurat în parte, prin care se extinde gama riscurilor şi, implicit, a protecţiei prin asigurare.
Asigurările de viaţă clasice nu sunt întotdeauna tentante numai prin protecţia pentru riscul
de deces, motiv pentru care societăţile de asigurare au elaborat noi tipuri de produse prin care,
alături de protecţie, sunt oferite şi alte avantaje cum ar fi: economisirea, investiţii, pensie pe o
perioadă determinată sau viageră, tratament medical, cheltuieli de înmormântare, etc. Deci,
asiguratul poate beneficia de sume importante pe durata vieţii, ceea ce înseamnă că asigurările
pot fi şi asigurări de supravieţuire. Acestea poartă denumirea de asigurări mixte de viaţă.
Partea de protecţie constă în faptul că în caz de deces, beneficiarul poliţei va încasa suma
asigurată, iar în caz de supravieţuire asiguratul încasează această sumă la expirarea contractului
de asigurare, aşa după cum este stabilit în contract.
Asigurările de viaţă sunt relaţii de asigurare în care asigurătorul se obligă ca în schimbul
primelor achitate de asigurat, persoană fizică, să-i plătească acestuia, sau beneficiarilor săi,
indemnizaţia convenită în contract, în cazul producerii unor riscuri legate de longevitatea fiinţei
umane.2
Riscul asigurat pentru aceste tipuri de asigurare îl reprezintă decesul din orice cauză al
asiguratului menţionat în poliţa de asigurare. Suplimentar, acestor poliţe li se mai pot ataşa şi
clauze suplimentare: deces şi invaliditate permanentă din accident, spitalizare ca urmare a unui
accident sau a unei boli, incapacitate temporară de muncă, în urma unui accident sau a unei boli,
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident sau a unei boli, arsuri şi fracturi, boli medicale
grave, preluarea plăţii primelor de asigurare de asigurător în cazul unei invalidităţi permanente
de gradul I.
Primele de asigurare sunt fixate în urma evaluării riscului. Această evaluare se face
ţinându-se cont de mai mulţi factori:3
2 Achim M. L., Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii, Editura Economică,
Bucureşti, 2008, pag. 92
3 Achim M. L., Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii, Editura Economică,
Bucureşti, 2008, pag. 93
 Vârsta şi sexul asiguratului;
 Starea de sănătate a asiguratului;
 Valoarea sumelor asigurate;
 Durata contractului;
 Cheltuielile legate de emiterea contractului de asigurare, de administrare a poliţei.
Caracteristici ale asigurărilor de viaţă sunt considerate a fi următoarele elemente:4
 Conferă protecţie beneficiarului poliţei;
 Durata asigurării este plurianuală;
 La produsele de bază se pot adăuga şi alte clauze adiţionale în funcţie de nevoia fiecărui
asigurat în parte, prin care se extinde gama riscurilor şi, implicit, a protecţiei prin
asigurare, conferind avantaje suplimentare clienţilor în schimbul unor sume modice de
bani;
 Constituirea, din primele de asigurare, a unei rezerve specifice numai asigurărilor de
viaţă, rezerva matematică;
 Obligă la o deosebită seriozitate în plata primelor sub aspectul regularităţii şi perioadei de
asigurare. Plata primelor se poate face o singură dată sau în rate anuale, semestriale,
trimestriale şi lunare;
 Asigurarea de viaţă este modalitatea prin care sunt acoperite următoarele două mari
categorii de nevoi: nevoia de protecţie financiară a dependenţilor și nevoia de
economisire.
Nevoia de protecţie financiară apare atunci când un eveniment neplăcut, decesul,
accidentul sau îmbolnăvirea (care provoacă invaliditatea sau necesitatea spitalizării şi/sau a
intervenţiilor chirurgicale) unei persoane, duce la pierderi din punct de vedere financiar, care
afectează astfel standardul de viaţă al acelei persoane şi al familiei acesteia.
Nevoile de economisire apar atunci când o persoană îşi doreşte ceva mai mult pentru el şi
pentru familia lui din punct de vedere al achiziţiilor, asigurării unui anumit nivel de educaţie
pentru copii sau vacanţe şi hobby-uri, etc. şi nu dispune de suma necesară în acel moment. Ar
putea recurge la următoarele posibilităţi: fie să înceapă să economisească, alegând o formă de
economisire (prin depozite bancare, asigurări de viaţă, economii “la saltea”), fie să se împrumute
de la un prieten sau o instituţie de credit.

4 Lungu N.C., Asigurările de viaţă şi modernizarea acestora, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005, pag. 90.
Principalele tipuri de asigurări de viaţă

1. Asigurarea de viaţă pe termen limitat


Se încheie pe un număr prestabilit de ani. Este cea mai simplă, accesibilă și ieftină
asigurare de viață deoarece acoperă doar riscul de deces al asiguratului. În funcţie de suma
asigurată, pe care beneficiarul contractului o va primi în cazul decesului asiguratului şi în funcţie
de durată, se va stabili prima de asigurare.
Dacă în momentul expirării contractului asiguratul este în viaţă, asiguratorul este exonerat
de orice plată. Acest tip de asigurare acoperă numai riscul de deces, nu oferă posibilitatea
capitalizării şi economisirii primelor de asigurare, de aceea este ieftină dar din multe puncte de
vedere foarte limitată.

2. Asigurarea de viaţă pe termen nelimitat


Asigurarea de viată pe termen nelimitat sau “Whole-life insurance” ofertă protecţie
permanentă deoarece durata contractului se întinde de obicei până la vârsta de 95 de ani sau chiar
mai mult. Diferenţa dintre cele două tipuri de asigurări este că în cazul în care asiguratul ajunge
la vârsta precizată în contract, va primi suma asigurată actualizată. Din acest motiv şi primele de
asigurare sunt mai mari decât în cazul asigurării pe termen limitat.
De obicei o astfel de asigurare oferă și participare la profit. Are menirea de a asigura
protecție permanentă familiei, de a acoperi cheltuielile funerare şi eventualele taxe de
succesiune.

3. Asigurarea mixtă de viaţă


Este o opţiune care acoperă asigurarea de deces şi cea de supravieţuire într-o singură
poliţă. Este o asigurare de viaţă cu capitalizare şi protecţie dublă. Astfel, în cazul de deces al
asiguratului, în perioada de acoperire a poliţei, beneficiarii vor intra în posesia sumei asigurate
iar în cazul în care asiguratul este în viaţă la expirarea contractului va primi el însuşi suma
asigurată. Beneficiarul poliţei sau asiguratul vor primi suma asigurată în mod cert, neexistând
varianta în care aceasta sau primele plătite vor ramâne asiguratorului.
Asigurarea mixtă de viaţă este una din cele mai solicitate poliţe din această categorie
datorită gradului mare de acoperire şi riscurilor minime de pierdere chiar şi odată cu întreruperea
plăţilor sau rezilierea contractului.
Cea mai mare şi mai importantă diferenţă între acest tip de asigurare şi cele două
prezentate anterior este faptul că acoperă şi riscul de supravieţuire. În cazul decesului
asiguratului, beneficiarul va primi suma de bani stipulată în contract, iar în cazul în care
asiguratul supravieţuieşte va primi suma asigurată.
În cazul în care asiguratul decedează pe durata perioadei de plată a primelor de asigurare,
beneficiarul va primi suma asigurată, iar în cazul în care beneficiarul decedează, poliţa va deveni
o asigurare mixtă.
4. Asigurarea mixtă redusă
Este poliţa de asigurare care permite asiguratului să retragă primele plătite pentru riscul
de supravieţuire, compania de asigurări păstrând doar prima care acoperă riscul de deces. În
cazul în care la sfârşitul perioadei asigurate titularul poliţei este în viaţă, compania asiguratoare îi
va plăti acestuia suma asigurată. În cazul decesului, asiguratorul va plăti suma primelor plătite
până la momentul decesului, şi, de cele mai multe ori, se va include şi o cotă parte aferentă
participării la profit pentru partea din rezervele matematice investite (o parte din primele de
asigurare constituită ca rezervă de către compania asiguratoare pentru a putea plăti sumele
asigurate, indiferent de momentul survenirii decesului)5. Avantajul acestei polițe este că suma
asigurată este nelimitată, cuantumul ei fiind stabilit prin contract de către asigurat.

Riscul în asigurări
Dacă nu ar exista risc, nu ar exista asigurări.
Riscul asigurat reprezintă un eveniment viitor, posibil, dar incert, prevăzut în contractul
de asigurare, iar contractul se încheie împotriva consecințelor acestor pericole. În cazul
locuințelor aflate în zone cu risc ridicat de dezastre naturale, ori al imobilelor în stare avansată de
degradare sau construire cu nerespectarea dispozițiilor legale, se pune întrebarea dacă pentru
aestea consecințele unui dezastru natural mai au caracter “incert ” şi prin urmare, dacă pot
constitui obiect al asigurării obligatorii de locuinţe. Potrivit acestei legi, se pot asigura toate
locuinţele, chiar şi acelea care în mod normal nu ar fi asigurabile deoarece în cazul lor riscul este
iminent, astfel încât se ridică întrebarea dacă ar mai fi vorba de o asigurare sau de măsuri de
solidaritate socială, impuse de către stat.6

5 Dan Anghel Constantinescu “Tratat de Asigurări Vol I” Editura București


6 Lazăr Cistelecan, Nicușor Marcel Udrea, Rodica Cistelecan, Decebal Manole Bogdan “Tratat de
Asigurări Comerciale Economia Asigurarilor Tehnica Asigurărilor” Editura Academiei Române
Nu toate evenimentele ce pot provoca pierderi pot fi protejate de societăţile de asigurare.
Pentru a fi asigurabil, orice risc trebuie să îndeplinească unele condiţii, printre care: producerea
să se ducă la pierderi financiare7; probabilitatea producerii lui să fie cuprinsă între 0 şi 1, aşadar
să fie posibil, dar nu inevitabil şi nici cert; să se producă în viitor, să fie întâmplător atât în ceea
ce priveşte momentul viitor în care se va produce, cât şi în privinţa evenimentului (uragan,
grindină, cutremur etc.); în fine, apare logic ca producerea lui să nu depindă de voinţa
asiguratului sau asigurătorului, deci să nu fie favorizată de un act intenţionat al oricăruia dintre
aceştia (furt, accident etc.), să se producă drept urmare a “hazardului”. Să vedem acum ce riscuri
pot fi asigurate:
Din punct de vedere al asigurărilor, riscurile se pot clasifica în două mari categorii:
1. riscuri asigurabile, adică acelea pe care asigurătorii le preiau şi pentru care oferă
protecţie asiguraţilor. La rândul ei, această categorie se subdivide în:
a) riscuri generale: incendiu, explozie, naufragiu, eşuare, răsturnarea navei sau a
ambarcaţiunii, coliziunea, răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru, prăbuşirea
aeronavei, descărcarea mărfii într-un port de refugiu, cutremur de pământ, erupţie vulcanică,
sacrificiul în avaria comună etc. De regulă, aceste riscuri sunt incluse în aşa-numitele condiţii
generale de asigurare;
b) riscuri speciale: sunt acele riscuri ce pot fi produse ca urmare a acţiunii oamenilor
(război, grevă, închidere de fabrici, revoluţie, revoltă, răscoală, insurecţie, stare de război
declarat sau nedeclarat etc.) sau cele ce ţin de natura mărfii (ruginire, coclire, zgâriere, spargere,
alterare, mucegăire etc). Aceste riscuri se asigură separat, la solicitarea expresă a asiguraţilor
contra unei prime de asigurare suplimentară, de regulă, separat pentru fiecare risc. Ele nu sunt,
deci, incluse în condiţiile generale amintite mai sus.
2. riscuri neasigurabile (excluse), adică acele riscuri pe care asigurătorii nu le acceptă;
aici sunt incluse acele evenimente a căror producere este certă sau se apropie de certitudine, sau
cele care sunt cauzate de către asigurat, cunoscute de către acesta şi ascunse asigurătorului, cum
ar fi: viciile ascunse ale bunului asigurat, ambalarea necorespunzătoare a mărfii asigurate,
consecinţele energiei atomice, faptele săvârşite cu intenţie, starea de nenavigabilitate a navei sau
de funcţionare defectuoasă a mijlocului de transport, comportarea necorespunzătoare voită a
asiguratului, evaporarea lichidelor, moartea naturală a animalelor vii, uzura normală a bunului

7 Văcărel I., Bercea F. – Asigurări şi Reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007, pag 101.
asigurat, utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea sau fuziunea nucleară,
pagubele indirecte (pagube survenite ca urmare a întârzierii transportului, cheltuieli pentru plata
salariilor şi întreţinerea personalului navigant în timpul staţionării mijlocului de transport pentru
reparaţii, etc.), vătămarea corporală sau decesul persoanelor care lucrează pentru asigurat etc.
Riscurile sunt grupate şi sunt oferite de cele mai multe ori în “pachet” sub forma
“condiţiilor de asigurare” care poartă diferite denumiri, în funcţie de natura bunurilor asigurate şi
de riscurile incluse în asigurare.
Opţiuni şi clauze adiţionale
Clauzele aditionale se ataşează unui plan de asigurare de bază, conform scopului pentru
care a fost conceput fiecare tip de produs.
Clauza "Deces şi Învaliditate ca urmare a unui Accident"
Ofera protecţie în cazul decesului din accident printr-o indemnizaţie egală cu cea a
planului de bază. Astfel, ataşarea acestei clauze produce dublarea indemnizaţiei totale a asigurării
şi acoperă adecvat unul dintre riscurile majore ale vieţii active.
Clauza protejează şi în cazul producerii unei invalidităţi ca urmare a unui accident. În
această situaţie se plăteşte un procent din indemnizaţia clauzei, în funcţie de gravitatea
invalidităţii.
Clauza Deces şi Învaliditate din accident este disponibilă şi sub forma a două clauze
separate, care funcţionează similar modalităţii descrise mai sus:
 Clauza "Deces din Accident"
 Clauza "Invaliditate din Accident"
 Clauza "Invaliditate totală permanentă"
Acoperă financiar pierderea venitului ca urmare a invalidităţii totale şi permanente. În
această situaţie este esenţială obţinerea unei sume care să permită acoperirea tuturor cheltuielilor
nou apărute, dar şi a celor curente. De aceea indemnizaţia clauzei este egală cu cea din planul de
bază.
Clauza "Scutire de la plata primelor"Oferă protecţie financiară în cazul incapacităţii
temporare/totale de muncă. Acest lucru înseamnă că Aviva preia plata primelor de asigurare până
în momentul în care cel care plăteşte îşi revine, sau până la sfârşitul contractului. Ataşarea
clauzei oferă siguranţa ca sumele necesare pentru obiective majore (educaţia copilului, venitul
suplimentar etc.) se acumulează chiar şi atunci când nu mai poţi să munceşti.
Clauza "Siguranţa Copilului" Este opţiunea pentru cei care înţeleg cât este de
important să protejeze copilul pe perioada în care depinde financiar de părinţi. Tocmai de aceea,
clauza oferă suma necesară întreţinerii copilului la dispariţia părintelui care plăteşte contractul.
Clauza "Soţi Asiguraţi" Se atasează produsului destinat protecţiei financiare în cazul
contractării unui credit important. De obicei, creditele substanţiale sunt acordate pe baza
venitului cumulat al celor doi soţi care au astfel nevoie să se protejeze reciproc. Aceasta clauză
oferă siguranţa că la dispariţia oricaruia dintre parteneri, celălalt este în măsura să returneze
creditul restant şi să evite un impas financiar major.
Clauza "Incapacitate temporară de muncă" - Oferă protecţia financiară necesară în
momentul pierderii temporare a capacităţii de muncă, astfel încât să constituie o sursă de venit
pentru acoperirea cheltuielilor zilnice. Ai posibilitatea să alegi nivelul sumei pe care să o primeşti
lunar într-o astfel de situaţie.
Se poate opta pentru o protecţie similară şi în cazul produsului pentru credit, iar
indemnizaţia clauzei se utilizează pentru plata creditului restant.
Clauza "Boli critice"Este clauza prin care se acoperă unul dintre cele mai mari riscuri
ale vieţii: diagnosticarea cu o boală critică. Pentru că într-o astfel de situaţie oamenii au cea mai
mare nevoie de sume importante pentru tratament şi nu le pot obţine din altă parte, indemnizaţia
clauzei este egala cu cea a planului de bază şi se acordă imediat după diagnosticare.
Clauza "Creşterea garantată a sumei asigurate" - Îţi oferă posibilitatea de a creşte
nivelul protecţiei initiale pentru că acoperirea să corespundă evoluţiei tale din punct de vedere
financiar. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atat ai mai mare nevoie de protecţie. Având această clauză
ataşată, poţi să măreşti nivelul protecţiei fără evalure medicală, în condiţiile în care starea de
sănătate se modifica în timp.
Clauze medicale Sunt opţiunile sumplimentare concepute pentru acoperirea cheltuielilor
cu serviciile medicale în cazul îmbolnăvirii şi accidentelor. Mai exact, costul zilelor de
spitalizare şi al intervenţiilor chirurgicale poate fi acoperit prin ataşarea clauzelor medicale unui
plan de bază. În acest fel obţii o protecţie financiară completă şi te asiguri că ai bani atunci când
ai cea mai mare nevoie de ei.

Clauze adiţionale ale contractului de asigurare de viaţă


Părţile unui contract de asigurare de viaţă sunt Compania de Asigurări şi Contractantul,
iar prevederile incluse sunt diferite în funcţie de trei categorii de elemente:
Pe timpul vieţii asiguratului:
- Clauza " contractului ca întreg" - stipulează documentele care constituie un contract,
privit ca întreg. Acest lucru se referă la poliţa de asigurare, toate clauzele suplimentare şi copia
formularului confidenţial. Doar preşedintele sau vice-preşedintele Consiliului de Administraţie al
societatii de asigurari poate schimba stipulatul contractului numai în scris şi nici o schimbare nu
poate fi facută fără acordul scris al contractantului.
-Clauza contractantului asigurării – acesta poate cesiona sau transfera poliţa, poate
schimba beneficiarul şi poate exercita orice opţiune şi drept stipulat.
-Clauza de plată a primelor – stabileşte care este volumul primelor care trebuie plătite şi
modul în care se va face acest lucru (suma întreagă, anual, semestrial, trimestrial, lunar)
-Clauza de răscumparare parţială cu rambursare – contractantul poate să primească o
sumă de bani cu titlu de împrumut a cărei valoare nu poate depăşi valoarea contului acestuia la
un moment dat datele şi suma de rambursare diferă de la o societate de asigurari la alta; exista o
perioadă de graţie în care plata primelor se poate face fără dobânzi, iar asiguratul este acoperit
prin asigurare în timpul perioadei de graţie.
-Împrumut automat pe baza poliţei pentru anumite produse – asiguratul poate primi un
împrumut din partea asiguratorului pentru a acoperi primele rămase neplătite, cu condiţia ca plata
primei să nu se facă după expirarea perioadei de graţie.
-Cesiunea – este o clauză care permite transferarea drepturilor conferite de asigurare.
Aceasta clauza poate prevedea o cesiune absolută atunci când se transferă toate drepturile sau o
cesiune colaterală atunci când se transferă câteva drepturi, de regulă o parte a indemnizaţiei.
-Dividende – aceasta cauză dă posibilitatea deţinătorilor de poliţe participative să
primească dividende din surplusul de venituri.
În cazul de deces al asiguratului:
-Clauza de suicid - dacă acest eveniment a avut loc în timpul primilor doi (trei) ani de
existenţă a poliţei sau de la data primei reînnoiri se va acorda o rambursare a primelor; dacă
evenimentul are loc după expirarea perioadei de plată a primelor se va acorda beneficiarului
intreaga sumă.
-Beneficiarul - în contract trebuie prevazut pe lângă beneficiarul primar (cel care va
primi suma în cazul producerii evenimentului asigurat) şi beneficiarul secundar, care va încasa
suma în cazul în care beneficiarul primar decedează înaintea asiguratului.
-Opţiuni contractuale - pot fi prevăzute în contract şi dau posibilitatea beneficiarului să
primească beneficiile sub altă formă decât ca sumă forfetară.

Partea aplicativă/ Studiul de caz: Asigurările de viață în cadrul companiei Metropolitan


Life

Prezentarea generală a societăţii


Metropolitan Life este parte din MetLife, una dintre cele mai mari companii de asigurări
de viață din lume. Înființată în 1868, MetLife oferă, la nivel global, asigurări de viață, planuri de
pensii, beneficii pentru angajați și servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de
milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de țări și deține poziții de
conducere în piețe din Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu.
În România, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piața de asigurări de viață,
2 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de
Metropolitan Life la nivel local.
Portofoliul de produse al societăţii
România este o piaţă dinamică, în plină dezvoltare şi cu un mare potenţial, care necesită
noi standarde de calitate. De asemenea, într-o industrie marcată de neîncredere şi susceptibilitate,
Metropolitan Life doreşte să schimbe percepţia oamenilor asupra companiilor de asigurări şi să
îşi construiască credibilitatea pe baza faptelor.
Metropolitan Life oferă clienților săi o gamă largă de produse de asigurări de viață, atât
pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, incluzând programe de asigurări cu
componentă de economisire și protecție, programe de asigurări pentru pensie, asigurări de
sănătate și programe pentru educația copiilor.
Portofoliul de produse Metropolitan Life este alcătuit atât din produse de asigurări
individuale, cât și din produse de asigurări de grup. La Metropolitan Life se poate găsi o ofertă
completă de asigurări de viață, planuri de protecție cu componentă de economisire, planuri
pentru copii, asigurări de sănătate de accident, acoperire pentru afecțiuni grave, programe de
investiții, precum și planuri de acumulare cu componentă de pensii.
Produsele pe care compania Metropolitan Life le oferă sunt:
Program de asigurare cu componență de economisire pentru pensie – Capital Extra
Acest program este orientat către economisirea pe termen lung. Dacă pentru actualii
pensionari se transmit în general vești proaste, pentru viitorii se pot găsi și soluții, iar soluția cea
mai potrivită este cea care depinde de sine. În acest caz, cea a unei asigurări de viață cu
capitalizare ce oferă posibilitatea de a planifica un viitor sigur.
Economii pentru copii – Junior Extra
Oferă economisirea garantată pentru viitorul copiilor și protejează planul de viitor pentru
copii împotriva unor diverse riscuri deoarece Metropolitan Life întelege că a oferi copilului
siguranță, liniște, o educație de calitate și cât mai multe șanse de a reuși în viață este o dorință
normală a fiecărui părinte, acesta fiind și scopul acestei asigurări.
Asigurare de sănătate – ExtraMED
Asigurarea voluntară de sănătate ExtraMED oferă posibilitatea de a beneficia de un
tratament la standarde superioare, atât dacă instituția medicală aleasă este privată, cât și dacă
aceasta are statut de instituție publică.
Asigurare de viață cu componentă de protecție – Life Protect
În viață, de cele mai multe ori, mulțumirea cea mai mare este să îți vezi familia în
siguranță, liniștită și fericită. Life Protect este o asigurare de protecție, fiind cea mai eficientă
soluție în acest sens. În cazul unui eveniment major neprevăzut (deces din orice cauză), cei dragi,
care sunt indicați drept beneficiari, vor primi din partea Metropolitan Life un sprijin financiar
egal cu suma asigurată în totalitate. De asemenea, dacă în urma unui accident, persoana asigurată
rămâne cu o invaliditate totală sau parțială, acesta primește suma asigurată integrală sau un
procent din aceasta în funcție de gradul invalidității.
Asigurare de accidente – Protector
Metropolitan Life a creat Protector cu scopul de a oferi protecție în cazul accidentelor.
Pachetul include asigurarea pentru deces și invaliditate permanentă din accident.
Asigurarea pentru afecțiuni grave – UltraMED
Sprijinul financiar imediat împotriva a 32 de afecțiuni grave.
 Sprijin financiar imediat pentru a avea acces la tratament optim.
 O sumă asigurată de până la 800.000 RON în cazul diagnosticării cu una din cele 32
de afecțiuni grave.
 Beneficiile oferite de UltraMED sunt disponibile de la 0,8 lei pe zi.
 Acoperirea este valabilă oriunde în lume.
Planuri de economii și investiții – Wise Plan
Portofoliul de asigurări cu componență investițională al Metropolitan Life oferă mai
multe opțiuni de acumulare a capitalului într-un mod eficient. Soluțiile sunt flexibile și
avantajoase, toate punând la dispoziția clientului aceleași trei fonduri de investiție, deosebirea
dintre ele constând în mixul de beneficii oferite.
Smart Protect
Pachetul Smart Protect și Top Protect - un concept unic în România. Prin asigurarea
Smart Protect și clauza inovatoare Top Protect, asiguratul beneficiază de o sumă de bani și
protecție de top în cazul confruntării cu o afecțiune gravă.

Analiza produsului CAPITAL EXTRA


Programul este orientat spre economisirea pe termen lung.
Descrierea produsului:
 Obiectiv principal: suplimentarea pensiei, de accea o mare parte a contribuțiilor
suplimentare sunt orientate către economisire.
 Același contract oferă totodată și protecție financiară împotriva accidentelor.

Cum funcționează economisirea:


 La maturitatea contractului asiguratul va dispune de o sumă asigurată garantată la
care se adaugă beneficiul investițional obținut suplimentar.
 Asiguratul primește un rezultat investițional garantat (denumit dobândă tehnică)
ce se regăsește în suma asigurată de la maturitatea contractului.
 Suplimentar, asiguratul primește un bonus de maturitate de 5-10% din suma
asigurată dacă toate primele au fost achitate la termenul indicat pe perioada
contractului.
 Din 5 în 5 ani, dacă asiguratul nu a solicitat nicio despăgubire pentru beneficii de
spitalizare și/sau beneficii chirugicale va primi un bonus de 30 % din primele
plăți pentru acestea.
 Dublarea beneficiilor pentru spitalizare la terapie intensivă.

În ce constă beneficiul de protecție al poliței:


 În cazul unui deces din accident, cei dragi, care au fost indicați ca beneficiari, vor
primi din partea Metropolitan Life un ajutor financiar egal cu de trei ori suma
asigurată stabilită în contract.
 Pentru că accidentele nu pot fi prevăzute, însă pot avea consecințe majore asupra
vieții, asiguratul poate primi de două ori suma asigurată stabilită în contract în
caz de invaliditate totală permanentă din accident sau un procent din suma
asigurată pentru invaliditate permanentă parțială din accident, în funcție de
gravitatea acestuia.
Informații suplimentare despre produs:
 Asiguratul alege durata contractului: pe o perioadă fixă de 10 ani sau 20, sau până
la 65 de ani.
 Există posibilitatea de a alege sume asigurate garantate semnificativ mai mari încă
de la început, prin acceptarea majorării primelor cu 3 % în fiecare an.
 Se poate majora elementul de economisire prin clauza de investiție depozit.
 Există opțiunea de a plăti compania. Dacă datorită unei incapacități de muncă
totale și permanente, nu se mai pot plăti primele de asigurare, Metropolitan Life
preia plata acestora, astfel încât la sfârșitul contractului asiguratul să beneficieze
de aceeași sumă de bani.
 La sfărșitul contractului se pot alege 6 modalități de plată a sumei asigurate de la
maturitate: toți banii odată, rată cu o valoare stabilită de către asigurat, rată pe o
perioadă stabilită de asigurat, rentă pe durata întregii vieți, rentă garantată pe o
perioadă aleasă, rentă transferabilă în proporție de 60 % soțului supraviețuitor sau
soției supraviețuitoare.
 Se poate opta pentru beneficiul de protecție și pentru alte evenimente: invaliditate
totală și permanentă, spitalizare și intervenții chirugicale din accident sau din
accident și îmbolnăvire, asigurare extinsă pentru boli grave, top protect. În plus,
pe aceeași poliță de asigurare de viață, pot fi acoperiți și membrii familiei.

Important de știut
Valoarea contribuțiilor
 În funcție de economiile și disponibilitățile financiare se stabilește împreună cu
consultantul Metropolitan Life un grafic personalizat de contribuții ( prime de
asigurare). Acestea pot fi: prime egale pe toată durata contractului, prime
crescătoare, variante ce oferă beneficii garantate mai mari sau prima unică ce
implică acceptarea unor condiții speciale.
Reducere de primă:
 De frecvență ( în funcție de frecvența de plată)
Flexibilitate pe parcursul contractului
 Suma asigurată se poate crește pentru componentele de protecție în așa fel încât
să corespundă nevoilor.
 Se poate modifica frecvența de plată a primelor.
 Posibilitatea rezilierii contractului, util de știut că beneficiile unei asigurări de
viață devin semnificative prin economisirea pe termen lung, iar valoarea de
răscumpărare a contractului în primii 3 ani este egală cu zero.

Concluzii
Societatea s-a schimbat mult în ultima perioadă, la fel și oamenii, activitățile pe care
aceștia le desfașoară sunt diferite față de cele ale strămoșilor noștri, sunt mai complexe și mai
predispuse la riscuri. Omul a înțeles dintodeauna că munca sa este predispusă riscului și a
încercat să găsească o soluție pentru a combate acest fenomen, astfel au apărut asigurările.
Asigurările sunt complexe, fie că vorbim de asigurări de sănătate, de locuințe, de bunuri,
ele ne ajută să ne știm oarecum în siguranță. De exemplu, fără o asigurare de viață niciun om nu
și-ar risca viața să lucreze în condiții periculoase, sau fără o asigurare auto niciun șofer nu s-ar
simți în siguranță să iasă cu automobilul pe stradă, deoarece pericolele sunt la orice pas, iar omul
simte nevoie de siguranță, nimeni nu îi poate certifica că anumite fenomene nu vor avea loc, dar
printr-o asigurare care îl va despăgubi pe el sau pe familia sa, acesta devine încrezător.
Oamenii au adesea tendința de a spune ca nu li se poate întâmpla chiar lor și totuși se
întâmplă. O asigurare de viață este instrumentul care le oferă celor dragi suportul financiar,
atunci când este mai mare nevoia. Dar o asigurare de viață nu oferă doar protecție financiară
familiei sau persoanelor dragi, o asigurare de viață poate fi utilă ca modalitate de economisire
sau ca instrument de investiție al banilor.
Asigurarea de viață înseamnă continuitate, continuitate pentru standardul de viață al
persoanelor la ieșirea din activitate sau atunci când capacitatea de muncă este afectată de un
eveniment nedorit, continuitate pentru viața celor dragi, atunci cand nu mai pot fi susținuți și
continuitate pentru visul de carieră al copilului, pentru care studiile viitoare sunt esențiale.
Consider că asigurările de viață sunt necesare deoarece fiecare dintre noi se bazează în
principal pe propria forță de muncă pentru a obține venit, fie pentru sine, fie pentru familie. De
acest venit depinde standarul de viață dorit pentru sine sau pentru familie. Educația, locuința,
vacanțele, sănătatea, necesitatea traiului zilnic depind de venit și de capacitatea de a fi obținut.
Riscul unui eveniment neașteptat, care poate duce la pierderea acestei capacități, prin
deces prematur sau prin invaliditate, există permanent. Unii aleg să ignore acest risc, alții aleg o
siguranță, este important să conștientizăm că pot apărea evenimente imprevizibile în viața
noastră pentru care nu vom avea sprijinul financiar întrucât să le depășim.
Din păcate România are una dintre cele mai scăzute valori din Uniunea Europeana a
densității asigurărilor. La fel ca în cazul gradului de penetrare al asigurărilor, se constată o
evoluție negativă, dar nu doar pentru România, ci și pentru majoritatea țărilor membre.
Bibliografie
1. Angelescu C. - Asigurări şi reasigurări în alimentaţie publică şi agroturism, Note de curs,
2015
2. Lazăr Cistelecan, Nicușor Marcel Udrea, Rodica Cistelecan, Decebal Manole Bogdan
“Tratat de Asigurări Comerciale Economia Asigurarilor Tehnica Asigurărilor” Editura
Academiei Române.
3. Văcărel I., Bercea F. – Asigurări şi Reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007
4. Dan Anghel Constantinescu “Tratat de Asigurări Vol I” Editura București
5. Bistriceanu Gh.D. – Asigurări şi Reasigurări în România, Editura Universitară,
Bucureşti, 2006.
6. Ciumaş C. - Asigurările internaţionale- arhitectură şi problematică la debutul mileniului
III, Editura Intelcredo, Deva, 2001.
7. Constantinescu, D.A. - Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
8. Negru T. - Asigurări, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
9. Roux C. - Assurance, in Risques, 1994.
10. https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata
11. http://www.metropolitanlife.ro/ro/Produse-Individuale/index.html
12. http://www.CSA.ro
13. http://www.XPrimm.RO
14. http://www.unsar.ro

Semnătură student___________________________________

Semnătură tutore de practică______________________________

Semnătură cadru didactic supervizor________________________