Sunteți pe pagina 1din 7

Nr............./........................

GPP BERCA
Director,
Prof. Marcu Anisoara
Nr............./.............................
Liceul Tehnologic ‚Sf Mucenic Sava’,Berca,jud.
Buzau

Director,
Prof. Nan Alina

PROIECT EDUCAŢIONAL

GRĂDINIŢĂ – GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ

,,COPIL CA TINE SUNT SI


EU!”

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ

INIŢIATOR/ COORDONATOR/ REALIZATOR PROIECT


Prof. Vladescu Luminita
Prof. Soigan Cristina
Inst. Gavrila Raluca

AN SCOLAR
2017-2018

1
Motto:,,Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă să iubească’’
(Dorothy Low Nolte)

APLICANT: G.P.P. Berca


Aplicantul are experienţă în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi
parteneriatelor educaţionale.

TITLUL -<<COPIL CA TINE SUNT SI EU>>

INIŢIATOR/ COORDONATOR/ REALIZATOR PROIECT INTERCULTURAL


Prof. Vladescu Luminita-GPN Valea Nucului
Prof. Soigan Cristina-GPN Ratesti
Inst.Gavrila Raluca - Liceul Tehnologic “SF. Mucenic Sava” Berca

COLABORATORI
Prof. Ene Crenguţa - Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal
Prof. Aprodu Costel - Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal
Prof. Mirea Daniela - Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal

PARTENERI
Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal
G.P.P. "Ion Creanga" structura G.P.N. "Spiru Vergulescu"- Slatina
Resurse umane
- prescolari/elevi, cadre didactice
- părinţii prescolarilor/elevilor,etc..

Bugetul proiectului
- sponsorizări
- donaţii
-buget propiu

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: octombrie 2017 - mai 2018

2
ARGUMENT
În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective
pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin
încheierea unui parteneriat educaţional între preşcolarii din cele două grădiniţe şi elevii din clasele
primare de la Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”- Caracal .
Astfel, în cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi
şi copii, să legăm prietenii, să facem schimb de experienţă şi de idei, să cunoaştem aspecte din viaţa
copiilor.
Prin vizitele realizate, dorim să formăm o punte de legătură între cele trei institutii, iar
preşcolarii şi elevii să inţeleagă prietenia, normele de convieţuire socială, precum şi necesitatea
adaptării comportamentului propriu la cerinţele grupului cu care vin în contact.
SCOP :Realizarea unui schimb de experienţă benefic copiilor şi cadrelor didactice.
OBIECTIVE:
- Formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii
copiilor de a intra in relaţie cu cei din jur;
- Formarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul intâlnirii cu copiii din altă
localitate;
- Formarea deprinderea unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir;
- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi;
- Cunoaşterea unor noţiuni de istorie, tradiţii, folclor care definesc portretul spiritual al poporului
român.
GRUP ŢINTĂ:
-prescolari - Elevi
PARTENERI:
- Cele trei instituţii şcolare;
- Părinţii copiilor
RESURSE:
a) umane
- preşcolarii din cele două grupe;
- elevii;
- cadrele didactice;
- parinţii copiilor.
b) resurse materiale
3
- baza didactică a celor trei unitaţi
c) resurse financiare
- contribuţia parinţilor;
-donatii si bugetul propiu
- sponsorizări.
d) resurse informaţionale
- studii de specialitate;
- ofertele gradiniţelor şi a Şcolii

MODALITAŢI DE REALIZARE:
- vizite reciproce;
- vizite comune;
- expoziţii comune;
- excursii comune;
- mese rotunde.

ETAPELE PARTENERIATULUI:
1.Diseminarea informaţiei
- Intocmirea documentaţiei necesare realizării parteneriatului;
- Redactarea parteneriatului şi planificarea activităţilor care urmează a se desfăşura pe parcursul
perioadei de parteneriat.
2.Ce sperăm să realizăm?
- Un parteneriat între cele trei instituţii în folosul copiilor

EVALUAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT


- Expoziţie cu lucrările copiilor, realizate în cele trei institutii;
- Realizarea unui album cu poze şi a unui CD cuprinzând aspecte din timpul derulării activitaţilor si
vizionarea lui de catre parinti, copii etc.;
- Decernarea de premii, diplome în cadrul concursurilor desfăşurate.

DISEMINAREA PROIECTULUI
- Publicarea parteneriatului (in cadrul comisiei metodice, la simpozioane şi prin articole publicate in
reviste).

4
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT

DATA TEMA MIJLOACE DE REALIZARE

OCTOMBRIE “SĂ FIM PRIETENI” - elaborarea şi redactarea proiectului;

- acceptarea şi transmiterea lui între cele TREI


unităţi.

Format electronic prin e-mail


“AVEM DREPTUL LA UN
NOIEMBRIE MEDIU SIGUR ŞI Vizionare PPT
SĂNĂTOS PROPICE
DEZVOLTĂRII
NOASTRE”

,,SĂ CUNOASTEM Vizionare CD


DECEMBRIE ISTORIA NEAMULUI’’

FEBRUARIE CĂLĂTORIE ÎNTR-O Vizionare spectacol -teatru


LUME DE VIS’’

MARTIE ,,MĂRŢIŞOARE PENTRU Confecţionăm mărţişoare pentru prietenii noştri


PRIETENII NOŞTRI’’

APRILIE “NOI SUNTEM MICUŢII Vizită la biserica -Sf. Paşte


CREŞTINI’’

1 Iunie Activităţi comune: serbare, concursuri pe diferite


IUNIE ,,COPILĂRIE FERICITĂ” teme, expoziţii cu lucrările copiilor

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Ne propunem ca pe viitor unităţile implicate în parteneriat să continue colaborarea şi să realizeze
în comun şi alte acţiuni, programe proiecte educaţionale pe diferite teme.
BUGETUL PROIECTULUI PROIECTULUI = Surse de finanţare: fonduri proprii.
Bugetul va fi alcătuit pe bază de autofinanţare şi/sau, îm măsura în posibilităţilor, prin sponsorizări.
Nr. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finantare Total suma
Crt. solicitată RON

5
1 300 ron 300 ron - 300
DEVIZ ESTIMATIV
Nr.crt. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii
1 Consumabile (coli, toner, CD-uri, DVD-uri) 150 lei
2 Materiale pentru mediatizare (afişe, pliante) 50 lei
3 Diplome participanţi 100 lei
TOTAL LEI 300 lei

REZULTATE AŞTEPTATE:
- Schimbări de comportament ale copiilor (au invaţat să dăruiască, să facă surprize, să producă
bucurie);
- Realizarea unor prietenii;
-Schimbări de comportament ale părinţilor (acordarea unei mai mari atenţii copiilor implicarea
acestora în activităţile şi educaţia copiilor);
- Realizarea unui schimb de experienţă şi idei între educatoare în vederea îmbunăţirii activităţii
didactice la grupă.

CONCLUZII:
Ca urmare a rezultatelor obţinute, considerăm că realizarea unui parteneriat ,,Grădiniţă –
grădiniţă - şcoală’’, este un important schimb de experienţă, un beneficiu atât pentru copii şi părinţi,
cât şi pentru noi, cadrele didactice, de aceea ne-am propus continuarea colaborării şi în viitor.

6
Nr............./........................
COLEGIUL NATIONAL ,,I. ASAN”- Caracal
Director,
Prof. Titu VIRBAN
Nr............./.............................
Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” - Caracal
Director,
Prof. PREDA Laura Mihaela

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astǎzi……………….între:

1. G.P.P. Nr. 1 Caracal reprezentată de prof. Virban Titu, în calitate de director şi doamnele
educatoare - Prof. Rădoi Liana Mihaela, Prof. Ferdinant Nicoleta, , în calitate de iniţiatori
/coordonatori / realizator/ organizator ai proiectului educational PRIETENIA-UN DAR DE
PRET..
2. Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” - reprezentată de PREDA Laura Mihaela
în calitate de director şi …………………………………………………………………………
………………………………………….... în calitate de coordonator în vederea realizării
proiectului.

3. G.P.P. "Ion Creanga"- Slatina reprezentată de prof . Dana Ciuca, în calitate de director şi Prof.
Bala Maria Violeta in calitate de iniţiator/ coordonator/ realizator PROIECTULUI EDUCATIONAL
PRIETENIA-UN DAR DE PRET..
OBLIGAŢIILE PǍRŢILOR

G.P.P. Nr. 1 Caracal

 Implementarea şi evaluarea proiectului;


 Asigurarea colaborării între unităţile implicate;
 Popularizarea proiectului în rândul preşcolarilor şi părinţilor;
 Participarea la activitatile cuprinse în planul de actiune.

UNITATILE PARTENERE
 asigurarea colaborării între unităţile implicate;
 popularizarea proiectului;
 participarea la activităţile propuse.

Durata parteneriatului:
 prezentul acord de parteneriat întra în vigoare la data semnării de catre parti, fiind încheiat în
perioada octombrie 2017- iunie 2018;

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca aceasta să se deruleze


conform activitǎţilor planificate.
Prezentul acord se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Nr................/............................
G.P.P. "Ion Creanga"- Slatina
Director,
Prof. Dana Ciuca

S-ar putea să vă placă și