Sunteți pe pagina 1din 65

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea IMM-uri în Realizarea de Intreprinderi mici şi mijlocii în Proiectul va implementa un rezultat al cercetării Minim 25.000 Minim 10% Deschis http://regio-
Europeană și parteneriat cu investiții pentru parteneriat cu o entitate de în domeniile de specializare inteligentă naţionale euro depunerii: adrcentru.ro/1
Guvernul entitățile de IMM-uri pentru transfer tehnologic acreditată şi/ sau regionale. 25 -
României inovare si implementarea unui Maxim ianuarie 2 consolidarea-
transfer rezultat al cercetării Investiţii eligibile: 200.000 euro 018, ora cercetarii-
tehnologic – inovării în 10.00 dezvoltarii-
parteneriat cu un - Investiţii în active corporale tehnologice-
ITT - Investiţii în active necorporale strict si-a-inovarii/
necesare pentru introducerea Termen
(PROGRAMUL rezultatelor cercetării în ciclul limită de
OPERAȚIONAL productive depunere:
REGIONAL, AP - Investiţii în realizarea de instrumente 25 iunie
1, PI 1.1, de comercializare on-line a 2018, ora
Operațiunea C) serviciilor/produselor proprii ale 10.00
solicitantului
- Investiţii de dezvoltare experimentală
- Investiţii în alte activităţi de inovare
NOU! - Investiţii în activităţile de realizare a
produsului sau procesului

Proiectul va conţine activităţi pentru


introducerea în producţie a rezultatelor
cercetării-dezvoltării sau a dreptului de
proprietate intelectuală

Investiţii eligibile:

Achiziţionarea de active necorporale şi


corporale (utilaje, instalaţii şi echipamente) strict
necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetării în ciclul productiv, dimensionate la
volumul real de producţie.

PAGINA 1 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Iluminat public Realizarea de Unitățile administrativ Lucrările de intervenţie/Acțiunile sprijinite în Valoarea Minim 2% Deschis http://regio-
Europeană și investiții pentru teritoriale din mediul urban cadrul acestei priorități de investiție vizează: totală eligibilă depunerii: adrcentru.ro/a
Guvernul scăderea a cererii de 18 xa-prioritara-
României consumului de • Achiziționarea și instalarea sistemelor de finanţare: februarie 3-1-
(PROGRAMUL energie primară în telegestiune a iluminatului public 2018, ora sprijinirea-
OPERAȚIONAL iluminatul public Minim 10.00 eficientei-
REGIONAL, AP • Montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat 100.000 euro energetice-
3, PI 3.1, cu un consum ridicat de energie electrică gestionarii-
Operațiunea C) cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de Maxim Termen inteligente-
iluminat LED cu eficiență energetică 5.000.000 limită de energiei-si-
ridicată, durată mare de viață (ex. durata euro depunere: utilizarii-
medie de utilizare: 50 000 ore) și 18 august energiei-din-
NOU! asigurarea confortului corespunzător, atât 2018, ora surse-
în cazul sistemelor existente, cât și în cazul 10.00 regenerabile-
celor nou create. infrastructurile
-publice-
• Utilizarea surselor regenerabile de energie inclusiv-
(ex. panouri fotovoltaice, etc.) cladirile-
publice/
• Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi,
rețele, etc. (doar dacă elementele fac parte
din sistemul de iluminat public și se află în
proprietatea solicitantului)

• Crearea / extinderea și/sau reîntregirea


sistemului de iluminat public în localitățile
urbane

• Alte activități care conduc la îndeplinirea


realizării obiectivelor proiectului (lucrări de
săpătură pentru introducerea rețelei de
iluminat public în subteran, conform
legislației în vigoare, instalare echipamente
de comandă, automatizare, măsurare etc.)
–activitățile care necesită emiterea
autorizației de construire se pot realiza
doar dacă sistemul aparține în totalitate
solicitantului.

PAGINA 2 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Ambulatorii Acces sporit la Unităţile administrativ- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea Valoarea Minim 2% Apel http://regio-
Europeană și servicii preventive și teritoriale infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor cererii de nelansat adrcentru.ro/g
Guvernul de terapie de primă provenite din reorganizarea/raţionalizarea finanţare: hiduri-
României linie a persoanelor Forme asociative între spitalelor mici, ineficiente lansate-in-
(PROGRAMUL sărace şi celor din unităţile administrativ- Minim consultare/
OPERAȚIONAL zonele cu acces teritoriale 100.000
REGIONAL, AP redus euro
8, PI 8.1,
Operațiunea A) Maxim
2.300.000
euro

APEL
NELANSAT

Uniunea Îmbunătăţirea Prin O.S. 13.1 se Unitățile administrativ- A. îmbunătăţirea serviciilor sociale, Valoarea Minim 2% Apel http://regio-
Europeană și calităţii vieţii urmăreşte teritoriale orașe/municipii, sub educaţionale şi cultural-recreative totală eligibilă nelansat adrcentru.ro/g
Guvernul populaţiei în îmbunătăţirea 100.000 de locuitori, cu a cererii de hiduri-
României oraşele mici şi serviciilor sociale, excepția celor 40 de municipii B. îmbunătăţirea spațiilor publice urbane finanţare: lansate-in-
mijlocii din educaţionale şi reședință de județ; consultare/
România cultural-recreative, minim
precum și Parteneriate dintre unitățile Valoarea eligibilă a investiţiei de bază aferente Supus
100.000 euro
îmbunătăţirea administrativ-teritoriale infrastructurii publice din categoria B, de mai consultării
spațiilor publice orașe/municipii (un sus, trebuie să reprezinte maximum 50% din până la
maxim
urbane din orașele oraș/municipiu) eligibile în valoarea eligibilă a investiţiei de bază a data de
(PROGRAMUL 5.000.000
cadrul O.S. 13.1 și/sau cu proiectului.
OPERAȚIONAL de mici dimensiuni, euro 06.02.
cu implicații asupra UAT județul și/sau cu instituții 2018
REGIONAL, AP
îmbunătăţirii calităţii publice cu personalitate
13, OS 13.1)
vieţii populaţiei, în juridică din subordinea UAT
general. oraș/municipiu/județ,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale și/sau cu
APEL ONG-uri acreditate ca
NELANSAT furnizori de servicii sociale.

PAGINA 3 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Creşterea ocupării Furnizori acreditaţi de servicii • Furnizarea de servicii specializate pentru Valoarea Variabilă 28 http://bit.ly/2o
Europeană și nivelului de șomerilor și a specializate pentru stimularea stimularea ocupării, în conformitate cu maximă februarie bEUUE
Guvernul competențe persoanelor ocupării forței de muncă prevederile Legii nr.76/2002 privind eligibilă a unui 2018, ora
României profesionale și inactive, cu accent Furnizori autorizaţi de formare sistemul asigurărilor pentru șomaj și proiect este 16
creșterea pe șomerii de lungă profesională stimularea ocupării forței de muncă, cu de 1.200.000
gradului de durată, lucrătorii Centre autorizate de evaluare modificările și completările ulterioare euro
ocupare pentru vârstnici (55-64 ani), și certificare a competențelor • Organizarea și derularea de programe de
șomeri și persoanele cu nivel profesionale obținute pe alte formare profesională a adulților (cursuri
persoane redus de educație, a căi decât cele formale de inițiere, calificare, recalificare,
inactive persoanelor de etnie Asociații și fundații perfecționare sau specializare)
roma și a Organizații sindicale • Evaluarea și certificarea competențelor
(PROGRAMUL persoanelor din Organizații patronale profesionale obținute pe alte căi decât
OPERAȚIONAL mediul rural, în Întreprinderi sociale de cele formale
CAPITAL special persoanele inserție • Activități de acompaniament, adresate
UMAN, AP 3, din agricultura de Organizații de tineret exclusiv persoanelor greu ocupabile și
OS 3.1, 3.2, 3.3, subzistență și semi- Furnizori de servicii sociale foarte greu ocupabile, în vederea sprijinirii
3.4, 3.5, 3.6) subzistență Camere de Comerţ şi acestora să participe la
Industrie activitatea/activitățile proiectului
Institute de cercetare în
domeniul pieţei muncii
NOU!

PAGINA 4 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Servicii sociale Reducerea Autoritățile centrale şi locale Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2E
Europeană și pentru numărului de cu responsabilități în domeniu, accesului la servicii integrate, ex.: maximă nelansat rBjVK
Guvernul persoanele fără persoane în parteneriat cu actorii sociali • cazare temporară, eligibilă a unui
României adăpost aparţinând relevanți • servicii de asistență psiho-socio-medicală, proiect este
grupurilor • continuarea/ reintegrarea în sistemul de de 300.000
vulnerabile
Furnizori de servicii sociale în educație, euro
(persoane fara
condițiile legii singuri sau în • furnizarea de măsuri active de ocupare,
(PROGRAMUL adapost) prin
parteneriat cu actori relevanți consiliere, formare, reinserție/ acompaniere
OPERAȚIONAL furnizarea unor socio-profesională în vederea
CAPITAL servicii sociale/ inserției/reinserției socio-profesionale,
UMAN, AP 4, medicale/ socio- măsuri de acompaniament etc.) destinate
OS 4.4) profesionale/ de persoanelor fără adăpost, în concordanţă
formare cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea
profesională de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor
adecvate nevoilor de bază.
APEL specifice
NELANSAT Serviciile sociale adresate persoanelor fără
adăpost au drept scop asigurarea de găzduire
pe perioadă determinată, asociată cu acordarea
unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile
individuale identificate.

Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de


ocupare, psihologice etc grupului tinta si nu
investitia in resursele umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel, activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de ocupare,
educationale etc persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa
reprezinte 80% din proiect (element de
eligibilitate proiect), iar activitatile suport
(destinate resurselor umane din sistem: formare
profesionala etc.) vor reprezenta maxim 20% din
activitatile proiectului si implicit si din bugetul
aferent activitatilor proiectului.

PAGINA 5 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea numărului Institut sau instituție medicală • Elaborarea metodologiei de screening al Valoarea Variabilă 29 martie http://bit.ly/2F
Europeană și derularea de persoane care publică, unitate cu populației pentru depistarea infecțiilor maximă 2018, ora nebZY
Guvernul programelor de beneficiază de personalitate juridică aflată în cronice cu virusuri hepatitice B /D și C eligibilă a unui 16
României depistare programe de subordinea Ministerului proiect este
(screening), sănătate și de Sănătății cu competențe în • Furnizarea programelor de formare de 5.000.000
stadializare și servicii orientate diagnosticul, stadializarea și euro
profesională specifică pentru profesioniștii
acces la către prevenție, tratamentul infecțiilor cu implicați în prevenirea, depistarea
tratament al depistare precoce virusuri hepatitice de la stadiul precoce (screening), diagnosticul și
pacienților cu (screening), de hepatită până la ciroza tratamentul hepatitelor virale B/ D și C
boli hepatice diagnostic și hepatică decompensată și
cronice tratament precoce hepatocarcinom
secundare pentru principalele • Activități de informare, educare,
infecțiilor virale patologii Parteneri eligibili: conştientizare a grupului țintă, beneficiar
cu virusuri al serviciilor de prevenire, depistare
Ministerul Sănătății;
hepatitice B/D precoce (screening), diagnostic și
și C- etapa I Instituțiile si structurile de tratament al hepatitelor virale B/ D și C
specialitate ale Ministerului
Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul sănătății
(PROGRAMUL publice la nivel național,
OPERAȚIONAL regional, județean și local;
CAPITAL
Alte instituții care desfășoară
UMAN, AP 4, PI
activități în domeniul sănătății
9.iv, OS 4.9)
publice la nivel național,
regional, județean sau local;
Institutele sau centrele de
NOU! sănătate publică ca instituții
publice regionale sau
naționale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Ministerului Sănătății;
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali.
ONG-uri (exclusiv pentru
activitatea 3)

PAGINA 6 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Implementarea Reducerea Autoritățile locale cu Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu Valoarea Variabilă 29 http://bit.ly/2lP
Europeană şi strategiilor de numărului de responsabilități în domeniu, în (element de eligibilitate): maximă a decembrie IBLc
Guvernul dezvoltare persoane aflate în parteneriat cu actorii sociali unui proiect 2018, ora
României locală în risc de sărăcie și relevanți/Furnizori de servicii - o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de este de 1 16
comunitățile excluziune socială sociale în condițiile legii servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio- milion de euro
marginalizate din comunitățile educaționale) aferentă cel puțin unui proiect
din zona rurală marginalizate din Entități relevante pentru hard de infrastructură socială finanțat în cadrul
și/ sau în orașe zona rurală și orașe implementarea proiectelor unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR
cu o populație cu o populație de aferente SDL selectate 2014-2020
de până la până la 20.000
20.000 locuitori locuitori prin și
implementarea de
măsuri/ operațiuni - o măsură din domeniul ocupării forței de
integrate în muncă, respectiv sprijin pentru accesul și/sau
contextul menținerea pe piața muncii și/sau susținerea
(PROGRAMUL mecanismului de antreprenoriatului în cadrul comunității
OPERAȚIONAL DLRC.
CAPITAL - împreună cu alte măsuri, dintre domeniile
UMAN, AP 5, vizate de celelalte activități principale, dacă este
OS 5.2) cazul, în funcție de nevoile identificate la nivelul
teritoriului eligibil vizat de proiectul POCU

NOU!

PAGINA 7 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Apelul finanțează Inspectorate Școlare Activitatea principală obligatorie care va fi Valoarea Variabilă 4 iulie http://bit.ly/2C
Europeană si educație de a acțiuni menite să Județene; finanțată este furnizarea flexibilă de programe eligibilă 2019, ora 4GK0i
Guvernul doua șansă realizeze reinserția Instituții de învățământ de ”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul minimă a unui 16
României pentru tinerii în sistemul (ISCED 1-3) publice din sistemului de învățământ în vederea proiect este:
NEETs educațional, cu rețeaua națională școlară. completării/finalizării studiilor, inclusiv prin
precădere cel participarea la programe de formare - pentru cele 7
profesional și tehnic Partenerii pot fi instituții profesională inițială. Regiuni mai
(PROGRAMUL prin programul A similare categoriilor de puțin
OPERAȚIONAL doua șansă a solicitanți eligibili și/sau Activități eligibile secundare: dezvoltate:
CAPITAL tinerilor NEETs urmatoarele categorii de 1.000.000
UMAN, AP 6, șomeri, cu vârsta organizații: 1. Realizarea unor parteneriate sustenabile euro pentru
OS 6.1) cuprinsă între 16-24 cu angajatori locali; un număr de
Agenții, structuri subordonate 2. Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs
de ani înregistrați la sau aflate în coordonarea 360 tineri
SPO, in special a și părinții acestora; NEETs
MEN/MMFPSPV și alte 3. Acțiuni și campanii de conștientizare;
celor din categorii organisme publice cu atribuții sprijiniți.
NOU! defavorizate, 4. Crearea de rețele pentru incluziune socio-
în domeniul formării educațională;
roma/rural, să profesionale - pentru
sporească nivelul de 5. Furnizarea de măsuri de acompaniament regiunea mai
Centrul Național de care să asigure încurajarea participării
conștientizare a Dezvoltare a Învățământului dezvoltată:
rolului educației prin tinerilor în programe de A doua șansă în 940.000 euro
Profesional și Tehnic vederea finalizării învățământului
campanii de Agenția Națională pentru pentru un
informare, să obligatoriu, inclusiv prin sprijin financiar număr de 364
Ocuparea Forței de Muncă și adaptat nevoilor tinerilor din grupul țintă;
contribuie la structurile teritoriale ale tineri NEETs
scăderea ratei 6. Alte măsuri inovatoare care sunt asociate sprijiniți.
acesteia cu personalitate unei abordări personalizate a traseului de
abandonului școlar, juridică
inclusiv prin școlarizare a tinerilor NEETs. Valoarea
Membri ai Comitetelor
oferirea unor măsuri Sectoriale și Comitete eligibilă
de sprijin financiar Sectoriale cu personalitate maximă a
pentru cursanți și juridică unui proiect
familiile acestora. Organizații sindicale nu va putea
Patronate depăși 4
Asociații profesionale milioane de
Furnizori de servicii de euro pentru
consiliere și orientare regiunile mai
profesională/ pentru carieră puțin
Furnizori de servicii de dezvoltate ale
ocupare României,
Camere de comerț, industrie respectiv, 3,9
și agricultură milioane euro
ONG-uri. pentru
regiunea
București-Ilfov

PAGINA 8 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea ratei de Instituţii de învăţământ • Implementarea activităților pentru creșterea Maxim Variabilă 14 martie http://bit.ly/2m
Europeană și optimizare a acces și participare superior acreditate, publice şi participării la învăţământul terţiar non- 1.500.000 2018, ora k3tvd
Guvernul ofertelor de în învățământul private universitar tehnic organizat în cadrul euro 16
României studii din terțiar nouniversitar instituțiilor de învăţământ superior
învățământul acreditate, în special pentru cei care provin
superior în Creșterea din grupuri vulnerabile, cu accent pe
sprijinul atractivității ofertelor Partenerii pot fi: populația roma, cei din mediul rural și
angajabilității educaționale din cursanții/studenții netradiționali
învățământul terțiar ONG-uri, inclusiv asociaţiile
universitar și non- studenţeşti; • Dezvoltarea de oferte educaționale cu
(PROGRAMUL universitar organizat conţinut inovator în învăţământul terțiar
OPERAȚIONAL în cadrul instituțiilor Parteneri sociali din universitar și non-universitar tehnic
CAPITAL de învățământ învăţământul superior sau din organizat în cadrul instituțiilor de învățământ
UMAN, AP 6, PI superior acreditate, medii publice și private. superior acreditate care să promoveze
10.ii, OS 6.7, experienţe de învăţare de calitate prin
OS 6.9, OS corelarea cu nevoile pieţei muncii din
6.10) sectoarele economice cu potențial
competitiv, identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI
NOU! etc

PAGINA 9 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri Creșterea ratei de Instituţii de învăţământ • Instituirea şi utilizarea unor pachete Maxim Variabilă Apel http://bit.ly/2A
Europeană și integrate acces, participare și superior acreditate, publice şi integrate de măsuri de asistenţă 1.500.000 nelansat BqLlU
Guvernul pentru absolvire în private. educațională și sprijin financiar; euro
României creşterea învățământul terțiar • Sprijinirea accesului la învățământul terțiar
participării (inclusiv Sunt încurajate parteneriatele prin activități comune derulate cu elevi,
studenților din învățământul terțiar cu: studenți și personal didactic;
categorii non universitar), în • Alte acțiuni inovative care sprijină
vulnerabile la special pentru ONG-uri, inclusiv asociaţiile participarea la învăţământul terțiar, inclusiv
programe categoriile de studenţeşti activități de cooperare transnațională;
antreprenoriale cursanți • Perfecționarea profesională specializată
netradiționali sau Parteneri sociali din pentru personalul didactic din învățământul
care provin din învăţământul superior sau din terțiar universitar și non-universitar
medii medii publice și private. organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ
(PROGRAMUL dezavantajate, cu superior acreditate, în ceea ce privește
OPERAȚIONAL accent pe populația conținutul educațional inovator şi resursele
CAPITAL roma de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv
UMAN, AP 6, PI prin parteneriate cu agenți economici, stagii
10.ii, OS 6.7, de pregătire la agenți economici, programe
OS 6.9, OS de schimb de experiență şi diseminare de
6.10) bune practici;
• Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+;
APEL • Dezvoltarea de oferte educaționale cu
NELANSAT conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic
organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ
superior acreditate care să promoveze
experienţe de învăţare de calitate (ex:
resurse de studiu moderne şi flexibile,
promovarea educației antreprenoriale etc.)
prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice cu potențial
competitiv, identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

PAGINA 10 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programul Sensibilizarea Autorități publice Două componente sunt avute în vedere prin Variabilă Variabilă 1 martie http://europap
Europeană „Europa pentru publicului cu privire locale/regionale, această cerere: 2018 entrucetateni.
cetățeni″ la memoria istorică, federații/asociații de autorități eu/
la istoria și la locale, comitete de înfrățire, 1. „Memoria europeană″
valorile comune, reţele de localităţi înfrăţite, 3
precum și la scopul organizații ale societății civile, septembri
Uniunii, și anume, instituții de învățământ și de 2. „Implicarea democratică și participarea e 2018
promovarea păcii, a cercetare, organizații civică” (3 măsuri):
NOU! valorilor sale și a culturale, de tineret, asociații
bunăstării de supraviețuitori, asociații ale
cetățenilor săi prin orașelor înfrățite, organizații • infrățiri între orașe/municipalități,
încurajarea de cercetare a politicilor
dezbaterii, a publice europene, think-tank-
• rețele de orașe/municipalități și
reflecției și a creării uri etc. • proiecte ale societății civile.
de rețele
Aplicanții și partenerii pot
Încurajarea proveni din cele 28 de state
participării membre ale Uniunii Europene.
democratice și Dintre țările nemembre
civice a cetățenilor UE, Muntenegru, Republica
la nivelul UE printr-o Serbia, Fosta Republică
înțelegere mai bună Iugoslavă a Macedoniei și
a procesului de Albania au semnat
elaborare a memorandumuri de înțelegere
politicilor Uniunii și privind participarea lor la
prin promovarea programul Europa pentru
oportunităților de cetățeni 2014-2020, devenind
angajament societal astfel eligibile.
și intercultural și de
voluntariat la nivelul
Uniunii.

PAGINA 11 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Acțiune de Prevenirea și Autorități publice de la nivel Priorități: Variabilă Minim 10% 15 martie http://ec.euro
Europeană sprijin pentru combaterea local, regional și național, 1. creșterea gradului de conștientizare, 2018 pa.eu/researc
activități care radicalizării care entități private protejarea și consolidarea rezistenței h/participants/
vizează duce la extremismul persoanelor, în special a grupurilor vulnerabile portal/desktop
combaterea violent Entitățile private orientate spre (cum ar fi copiii, tinerii, etc.), la polarizare; /en/opportunit
radicalizării profit nu pot participa la 2. dezvoltarea unor programe de ieșire din ies/isfp/topics/
proiect decât în parteneriat cu radicalism care să permită indivizilor radicalizați, isfp-2017-ag-
o autoritate publică. printro abordare multi-instituṭională integrată, să rad.html
Fondul pentru se deradicalizeze, dezangajeze și reintegreze.
Securitate
Internă,
componenta a) activitățile care promovează crearea de
Cooperare rețele, parteneriatele public-privat, încrederea
polițienească reciprocă, întelegerea și învățarea, identificarea
și diseminarea bunelor practici și a abordărilor
inovatoare la nivelul Uniunii, programe de
formare și de schimb, precum și organizarea de
seminarii și ateliere;
b) activitățile de sensibilizare a părților
NOU! interesate și a publicului larg cu privire la
politicile și prioritățile Uniunii (vezi prioritatile de
mai sus);
c) dezvoltarea și difuzarea de noi metode și/sau
implementarea de noi tehnologii cu potențial de
transferabilitate semnificativă căatre alte state
membre, în special activitățile care vizează
testarea și validarea rezultatului proiectelor de
cercetare finanțate de Uniune;
d) dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unor
instrumente de educare sau formare, cum ar fi
materialele e-learning, spre exemplu;
e) expunerea lecțiilor învățate și a bunelor
practici care să fie transmise în mod activ în
cadrul RAN (Radicalisation Awareness Network)
– rețelei europene privind conștientizarea
radicalizării;
f) gestionarea proiectului și evaluarea
activităților.

PAGINA 12 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Cererea de Prezenta cerere de Autorități publice de la nivel Prezenta cerere de propuneri urmarește Variabilă Minim 10% 20 martie http://ec.euro
Europeană propuneri de propuneri urmarește local, regional și național, finanțarea proiectelor în domeniul informării și 2018 pa.eu/researc
proiecte 2017 finanțarea entități private nonprofit, comunicării pentru combaterea corupție, prin h/participants/
privind corupția proiectelor în organizații internaționale. dezvoltarea unor instrumente adecvate. portal/desktop
domeniul informării Corupția este considerată un fenomen complex /en/opportunit
și comunicării cu dimensiuni economice, sociale, politice și ies/isfp/topics/
Fondul pentru pentru combaterea culturale. Deși costul economic exact al acesteia isfp-2017-ag-
Securitate corupției, prin nu poate fi ușor calculat, cifrele estimate sunt de corrupt.html
Internă, dezvoltarea unor aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Sunt
componenta instrumente vizate următoarele arii de interes:
Cooperare adecvate • corupția în bugetare și achiziții publice la
polițienească nivel local;
• evaluarea riscurilor și prevenirea corupției
în sectoarele cu risc ridicat;
• prevenirea utilizării serviciilor financiare și
profesionale pentru a corupe și împotriva
NOU! spălării veniturilor provenite din corupție;
• sprijin pentru societatea civilă și cetățeni
pentru a expune practici corupte;
• sprijinirea și acordarea de asistență juridică
și tehnică pentru denunțători;
• cercetarea metodologiei pe tema expunerii
corupției în procesul de elaborare și de
aplicare a legii.

PAGINA 13 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Infrastructura Dezvoltrea entităților Unităţi şi instituţii de drept • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de Minim Pentru Apel http://regio-
Europeană și de inovare și de inovare și public inovare şi transfer tehnologic (ITT), 100.000 euro componenta de nelansat adrcentru.ro/1
Guvernul transfer transfer tehnologic respectiv construcţia, extinderea şi ajutor regional: -
României tehnologic (ITT) din mediul Unităţi şi insituţii de drept dotarea cu echipamente și software Maxim consolidarea-
urban şi rural, în privat necesare 3.000.000 Minim 50% în cercetarii-
(PROGRAMUL domeniile de euro cazul dezvoltarii-
OPERAȚIONAL specializare Forme asociative între • achiziționarea de servicii de transfer întreprinderilor tehnologice-
REGIONAL, AP inteligentă naţionale acestea tehnologic specifice (altele decât cele mari si-a-inovarii/
1, PI 1.1, şi/ sau regionale oferite de angajații centrelor de inovare și
Operațiunea A) transfer tehnologic) În cazul în Minim 40% în
care proiectul cazul
Solicitantul/ liderul de cuprinde doar întreprinderilor
parteneriat/ membrul Proiectul/ activităţile principale ale acestuia componenta mijlocii
APEL parteneriatului trebuie să fi trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de de minimis:
NELANSAT depus scrisoarea de intenţie intenţie, conform mecanismului de implementare Minim 30% în
în cadrul apelului regional cu a axei prioritare 1. Minim cazul
privire la exprimarea 100.000 euro întreprinderilor
interesului pentru prezentul mici si micro
apel. Maxim
200.000 euro

Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:

Minim 10%

PAGINA 14 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea inovării în Componenta investiţională Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi Minim Minim 50% Apel http://regio-
Europeană şi parcurilor firme prin susţinerea aferentă ajutorului de stat sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 100.000 euro nelansat adrcentru.ro/1
Guvernul științifice și entităților de inovare regional se acordă parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul și maximum -
României tehnologice şi transfer parteneriatului dintre membrii urban şi rural, din zonele cu concentrare valoarea consolidarea-
tehnologic în asocierii în participaţiune economic din regiunile mai puţin dezvoltate din alocării cercetarii-
domenii de constituite în vederea creării România, respectiv: regionale dezvoltarii-
specializare parcului parcului ştiinţific şi pentru tehnologice-
(PROGRAMUL inteligentă tehnologic (instituţie de a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice prezentul apel si-a-inovarii/
OPERAȚIONAL învăţământ superior acreditată şi tehnologice, respectiv construcţia,
REGIONAL, AP şi/ sau o unitate de cercetare extinderea şi dotarea cu echipamente şi Pentru
1, PI 1.1, dezvoltare, pe de o parte şi software necesare; componenta
Operaţiunea B) regii autonome, companii b) Achiziţionarea de servicii de transfer de minimis:
naţionale, societăţi tehnologic specific (altele decât cele oferite maximum de
comerciale, administraţia de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi 200.000 euro
publică locală, asociaţii tehnologice)
patronale sau profesionale,
persoane fizice, investitori
APEL români sau străini) Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
NELANSAT trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
Componenta de servicii intenţie, conform mecanismului de implementare
aferentă ajutorului de minimis a axei prioritare 1.
se acordă exclusiv membrului
asocierii desemnat să
implementeze activităţile de
transfer tehnologic

PAGINA 15 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Incubatoare de Sprijinirea Fondatori ai incubatorului de Regio finanţează doar incubatoare de afaceri Minim Variabilă Deschis http://regio-
Europeană și afaceri structurilor suport de afaceri: autorități ale sectoriale, care oferă toată gama de servicii 200.000 euro depunerii: adrcentru.ro/g
Guvernul incubare a afacerilor administrației publice locale, necesare celor care au o idee fezabilă, 5 hiduri-
României instituții sau consorții de aplicabilă într-un anumit sector, expresie a februarie deschise-
(PROGRAMUL instituții de învățământ potențialului endogen existent în acel teritoriu. 2018, ora depunerii/
OPERAȚIONAL superior acreditate, institutele, Maxim 12:00
REGIONAL, AP centrele si stațiunile de Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 7.000.000
2, PI 2.1, Apel cercetare-dezvoltare, • lucrări de construire a spațiilor aferente euro
2.1B) camerele de comerț, societăți incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale Termen
comerciale, asociații și aferente. Este eligibilă inclusiv limită de
fundații, patronate sau reabilitarea/reconversia unui imobil existent depunere:
sindicate neutilizat și dotarea acestuia cu active 7 mai
corporale, necorporale, în scopul creării unui 2018, ora
Parteneriate între fondatorii incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” 12:00
incubatorului de faceri se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat
în nicio activitate, în anul curent depunerii
cererii de finanțare și în ultimii doi ani
calendaristici anteriori anului depunerii
cererii de finanțare.
• achiziţionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe.
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile (alternative) de energie
pentru eficientizarea activităţilor derulate în
cadrul incubatorului.
• Investiții în active necorporale: brevete,
licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similare.
Sunt eligibile și investiții în realizarea de
instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/ produselor rezidenților
incubatorului.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:


Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi
capital, altele decât cele oferite de administrator
în funcţie de cerinţele rezidenţilor

PAGINA 16 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Cresterea Creșterea eficienței Unitățile administrativ- I. Măsurile de creștere a eficienței energetice Valoarea Minim 40% 28 http://regio-
Europeană și eficienţei energetice în teritoriale din mediul urban, totală eligibilă februarie adrcentru.ro/a
Guvernul energetice în clădirile rezidențiale sectoarele municipiului i.Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde: a cererii de 2018, ora xa-prioritara-
României clădirile Bucureşti finanţare: 10.00 3-1-
rezidenţiale A. Lucrări de reabilitare termică a sprijinirea-
elementelor de anvelopă; minim eficientei-
100.000 euro energetice-
(PROGRAMUL Acestea încheie un contract B. Lucrări de reabilitare termică a gestionarii-
OPERATIONAL cu asociaţia/asociaţiile de sistemului de încălzire/ a maxim 5 inteligente-
REGIONAL, proprietari pentru depunerea sistemului de furnizare a apei milioane euro energiei-si-
AP 3, PI 3.1, şi derularea proiectului. calde de consum; utilizarii-
Operatiunea A) energiei-din-
C. Instalarea unor sisteme
surse-
alternative de producere a
regenerabile-
energiei din surse regenerabile;
infrastructurile
D. Alte activităţi suplimentare care -publice-
conduc la îndeplinirea inclusiv-
obiectivelor componentei cladirile-
publice/
ii. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale cu și fără montaj, dotări, active
necorporale)

II. Măsurile conexe care contribuie la


implementarea componentei (care nu conduc la
creșterea eficienței energetice) includ lucrari de
intervenție/activități aferente investiției de bază

PAGINA 17 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea emisiilor Unitățile administrativ- O activitate orizontală, care trebuie asociată în Valoarea Minim 2% 20 martie http://regio-
Europeană și emisiilor de de dioxid de carbon teritoriale orașe/municipii cu mod obligatoriu unei/unor activități eligibile, este totală eligibilă 2018, ora adrcentru.ro/3
Guvernul carbon în și de alte gaze cu excepția municipiilor reședință reprezentă de elaborarea planurilor de a cererii de 12.00 -2-
României zonele urbane efect de seră (GES), de județ, eligibile în cadrul mobilitate urbană durabilă. finanţare: promovarea-
bazată pe provenite din axei prioritare 4 – „Sprijinirea strategiilor-
planurile de transportul rutier dezvoltării urbane durabile” A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului Minim de-reducere-
mobilitate motorizat de la nivel public urban de călători 500.000 euro emisiilor-de-
urbană durabilă urban Parteneriatele dintre unitățile • Achiziționarea de material rulant dioxid-de-
administrativ-teritoriale (tramvaie). Maxim 5 carbon-
orașe/municipii eligibile în • Modernizarea materialului rulant existent milioane euro pentru-toate-
cadrul O.S. 3.2 (tramvaie) pentru tipurile-de-
(PROGRAMUL • Achiziționarea de troleibuze orașele/munici teritoriu-
OPERAȚIONAL Parteneriatele dintre unitățile • Achiziționarea de autobuze piile cu o particular-
REGIONAL, AP administrativ-teritoriale • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea / populație sub zone-urbane-
3, OS 3.2) orașe/municipii eligibile în extinderea traseelor de transport public 20.000 de inclusiv-
cadrul O.S. 3.2 cu UAT electric locuitori promovarea-
comune din zona funcţională • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea planurilor-
a acestor oraşe/municipii și depourilor aferente transportului public
Maxim 10 sustenabile-
care îndeplinesc condiția cu urban de călători, inclusiv infrastructura
milioane euro de-mobilitate-
privire la vecinătatea tehnică aferentă
pentru urbana-s/
teritorială față de aceste orașe/municipi
• Construirea și modernizarea stațiilor de
orașe/municipii eligibile și/sau transport public urban de călători (tramvai,
ile cu o
cu Sectoarele Municipiului populație de
troleibuz, autobuz urban)
București și/sau cu Unitatea • Crearea/extinderea/modernizarea
peste 20.000
administrativ-teritorială județul sistemelor de bilete integrate pentru
de locuitori
și/sau cu instituții publice din călători („e-bilete” sau „e-ticketing”) Maxim 20
subordinea UAT
• Construirea/modernizarea/extinderea de milioane euro
orașe/municipii/parteneri pentru
benzi dedicate, folosite exclusiv pentru
eligibili care au în administrare
mijloacele de transport public de călători Municipiul
infrastructura rutieră, ce face
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ Tulcea
obiectul proiectului
reamenajarea infrastructurii rutiere (pe
Maxim 40
coridoarele deservite de transport public)
milioane euro
• Configurarea/reconfigurarea infrastructurii
pentru
rutiere pe străzile urbane deservite de
Municipiul
transport public de călători
București
B. Investiții destinate transportului electric și
nemotorizat

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de


CO2 în zona urbană

PAGINA 18 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea emisiilor Unitățile administrativ- A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și emisiilor de de echivalent CO2, teritoriale municipii reședință public urban de călători totală eligibilă decembrie adrcentru.ro/4
Guvernul carbon în generate de de județ Achiziționarea de material rulant (tramvaie), a cererii de 2018, ora -1-
României municipiile transportul rutier modernizarea materialului rulant existent finanțare: 10.00 promovarea-
reședință de motorizat de la Parteneriate dintre unitatea (tramvaie), achiziționarea de troleibuze, strategiilor-
județ prin nivelul municipiilor administrativ-teritorială achiziționarea de autobuze, construirea/ Minim de-reducere-
investiții bazate reşedinţă de judeţ şi municipiul reședință de județ, modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor 500.000 euro emisiilor-de-
pe planurile de al zonelor cu excepţia municipiului de transport public electric, construirea/ dioxid-de-
mobilitate funcţionale urbane Tulcea, cu oraşe/ municipii/ modernizarea/reabilitarea depourilor aferente Maxim carbon-
urbană durabilă ale acestora comune din zona funcţională transportului public, inclusiv infrastructura 20.000.000 pentru-toate-
urbană a municipiului, aflate tehnică aferentă, construirea/modernizarea euro tipurile-de-
în vecinătatea teritorială a stațiilor de transport public, teritoriu-
acestuia crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de Pentru particular-
bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e- cererile de zone-urbane-
Unitatea administrativ- ticketing”), crearea/ modernizarea/ extinderea finanțare ce inclusiv-
(PROGRAMUL teritorială judeţul inclusiv cu de benzi separate, folosite exclusiv pentru conțin promovarea-
OPERAȚIONAL posibilitatea parteneriatului cu vehiculele de transport public de călători, activităţi planurilor-
REGIONAL, AP unitatea administrativ- Configurarea/reconfigurarea infrastructurii complementar sustenabile-
4, OS 4.1) teritorială municipiul reşedinţă rutiere pe străzile urbane deservite de e privind, de-mobilitate-
de judeţ eligibil transportul public de călători, minimum, urbana-s/
Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructura
infrastructurii rutiere utilizate prioritar de de transport
transportul public de călători. public şi
B. Investiții destinate transportului electric și mijloacele de
nemotorizat transport
Achiziționarea și instalarea stațiilor de public: maxim
reîncărcare a automobilelor electrice ṣi electrice 25.000.000
hibride, construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ euro
extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști,
crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de
închiriere de biciclete („bike-sharing”),
construirea/ modernizarea/ extinderea de zone
și trasee pietonale şi semi-pietonale, instalarea
sistemelor de reducere/interzicere a circulației
autoturismelor în anumite zone.
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de
CO2 în zona urbană
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de
management al traficului, plantarea de
aliniamente de arbori și arbuști, construirea
parcărilor de transfer de tip „park and ride”.

PAGINA 19 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reconversia și Reconversia Unitate administrativ-teritorială • demolarea clădirilor (ce nu aparţin Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și refuncționalizar funcțională și/sau municipiu reședință de județ patrimoniului naţional cultural) situate pe totală eligibilă decembrie adrcentru.ro/4
Guvernul ea terenurilor și reutilizarea unor (excluzând localitățile din terenurile supuse intervențiilor; a cererii de 2018, ora -2-realizarea-
României suprafețelor terenuri și suprafețe zona funcțională urbană) • defrișarea vegetației existente și finanțare: 10.00 de-actiuni-
degradate, abandonate și salubrizarea terenului; destinate-
vacante sau neutilizate din • acțiuni de modelare a terenului; Minim imbunatatirii-
neutilizate din interiorul municipiilor • amenajare spații verzi; 100.000 euro mediului-
municipiile reşedinţă de judeţ şi • achiziția și montarea elementelor urban-
reședință de transformarea lor în constructive de tipul foișoare, pergole, Maxim revitalizarii-
județ zone de agrement și grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru 5.000.000 oraselor-
petrecere a timpului întreţinere/vestiare, scene etc.; euro regenerarii-si-
liber pentru • realizare de alei pietonale, piste pentru decontaminari
comunitate bicicliști, creare trotuare; i-terenurilor-
(PROGRAMUL • dotare cu mobilier urban; industriale-
OPERAȚIONAL dezafectate-
• realizarea sistemului de iluminat și/sau de
REGIONAL, AP inclusiv-
irigații pe terenul supus intervenției,
4, OS 4.2) zonelor-de-
• realizare sisteme de supraveghere video
reconversie-
si/sau Wi-Fi în spațiile publice;
reducer/
• înlocuire și/sau racordare la utilități
publice a terenului obiect al investiției.
• modernizarea străzilor urbane ce asigură
acesul direct către terenurile supuse
intervenției;
• crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă pentru copii,
etc.).

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia


integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

PAGINA 20 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Reducerea Unități Administrativ a. Investiţii în clădiri, unde clădirea propusă Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și regenerării numărului populației Teritoriale Municipiu - pentru construcție/ reabilitare/ modernizare, totală eligibilă decembrie adrcentru.ro/4
Guvernul fizice, cuprinsă în zonele Reședință de județ obiect al proiectului, trebuie să fie destinată a cererii de 2018, ora -3-investitiile-
României economice și marginalizate la utilizării publice pentru activități educative, finanțare: 10.00 educatie-
sociale a nivelul municipiilor – Parteneriate între UAT-uri- culturale și recreative, socio-culturale, fiind de formare-
comunităților reședință de județ in Municipiu - Reședință de tipul centru de zi (categoria servicii sociale fără Minim inclusiv-
marginalizate regiunile mai putin județ (ca lideri de parteneriat) cazare), precum: 100.000 euro formare-
în municipiile dezvoltate si instituții publice locale: • centru de recreere şi dezvoltare personală profesionala-
reședință de /centre multifuncționale; Maxim pentru-
județ din • structurile specializate • clădire din proprietatea sau administrarea 5.000.000 dobandirea-
România din cadrul/subordinea unui furnizor public de servicii sociale în euro de-
autorităților administrației care se desfășoară activitati educative, competente-
publice locale ṣi culturale si recreative, socio-culturale, etc. si-invatare-
autoritățile executive din pe-tot-
(PROGRAMUL unitățile administrativ- b. Investitii în facilități precum zone verzi de mici parcursul-
OPERAȚIONAL teritoriale organizate la dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, vietii-prin-
REGIONAL, AP nivel de municipiu- locuri de joacă pentru copii, precum și facilități dezvoltarea-
4, OS 4.3) reședință de județ și pentru activități sportive și recreaționale (ex. infrastructurilo
județ; terenuri de sport, etc) r-de-educatie-
• unitățile sanitare, si-formare/
unitățile de învățământ ṣi c. Investiţii în lucrări de construcție/ reabilitare/
alte instituții publice modernizare a tuturor tipurilor de utilități de bază
locale nivel de municipiu- la scară mică, de tipul:
reședință de județ și
județ care dezvoltă, la • lucrări edilitare – extinderi, branşamente,
nivel comunitar, servicii racorduri (apă, gaze, canal, electrica,
sociale integrate. termoficare), inclusiv lucrări de refacere a
pavajelor, devieri si modificari ale retelelor
de utilitati deja existente
• lucrările de construcție/ reabilitare/
modernizare a utilități publice

d. Investiţii în construcția/ reabilitarea/


modernizarea străzilor de importanță secundară,
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei
pietonale, căi de acces

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia


integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

PAGINA 21 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Asigurarea Unități administrativ-teritoriale Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și calității accesului sporit la extinderea/ echiparea infrastructurii totală eligibilă decembrie adrcentru.ro/4
Guvernul infrastructurii educație timpurie în educaționale pentru educația timpurie a cererii de 2018, ora -4-investitiile-
României în vederea vederea asigurării Instituții ale administrației anteprescolar (creșe) și preșcolară (grădinițe) finanțare: 10.00 in-educatie-
asigurării unor rezultate publice locale aferente in-formare-
accesului educaționale mai entităţilor menţionate anterior Minim inclusiv-in-
sporit la bune ṣi sprijinirea Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 100.000 euro formare-
educație participării părinților integrată de dezvoltare urbană, selectat de către profesionala-
timpurie ṣi pe piața forței de Forme asociative între Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Maxim pentru-
sprijinirea muncă unitățile administrativ- Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020. 6.700.000 dobandirea-
participării teritoriale ṣi instituții ale euro de-
părinților pe administrației publice locale. competente-
piața forței de Liderul asociației va fi si-invatare-
muncă reprezentat de unitatea pe-tot-
administrativ teritorială. parcursul-
(PROGRAMUL vietii-prin-
OPERAȚIONAL dezvoltarea-
REGIONAL, AP infrastructurilo
4, OS 4.4) r-de-educatie-
si-formare/

PAGINA 22 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Îmbunătățirea Unități administrativ-teritoriale Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și calității disponibilității, extinderea/ echiparea infrastructurii totală eligibilă decembrie adrcentru.ro/4
Guvernul infrastructurii calității și relevanței Instituții ale administrației educaționale pentru învățământul profesional ṣi a cererii de 2018, ora -4-investitiile-
României educaționale infrastructurii publice locale tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee finanțare: 10.00 in-educatie-
relevante educaționale și al tehnologice ṣi scoli profesionale). in-formare-
pentru piața dotării Forme asociative între Minim inclusiv-in-
forței de muncă unitățile administrativ- 100.000 euro formare-
teritoriale ṣi instituții ale Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia profesionala-
(PROGRAMUL administrației publice locale integrată de dezvoltare urbană, selectat de către Maxim pentru-
OPERAȚIONAL Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul 6.700.000 dobandirea-
REGIONAL, AP Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020. euro de-
4, OS 4.5) competente-
si-invatare-
pe-tot-
parcursul-
vietii-prin-
dezvoltarea-
infrastructurilo
r-de-educatie-
si-formare/

PAGINA 23 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Unități de Îmbunătățirea Unităţile administrativ- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea Valoarea Minim 2% 18 aprilie http://regio-
Europeană și primiri urgențe calității și a eficienței teritoriale infrastructurii unităților de primiri urgențe de la cererii de 2018, adrcentru.ro/8
Guvernul îngrijirii spitalicești nivelul spitalelor județene de urgență/unităților finanţare: orele -1-investitiile-
României de urgență funcționale de urgență 12.00 infrastructurile
Minim -sanitare-si-
(PROGRAMUL Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea 100.000 euro sociale-care-
OPERAȚIONAL unui heliport de suprafață situat pe sol sau în contribuie-la-
REGIONAL, AP terasă, accesibilizarea spațiului destinat Maxim dezvoltarea-
8, PI 8.2, serviciilor și a căilor de acces, inclusiv 1.500.000 la-nivel-
Operațiunea B) introducerea / modernizarea aparatelor / euro national-
instalatiilor utilizate astfel încat să îndeplinească regional-si-
cerintele impuse domeniului sanitar local-
reducand-
Proiectul trebuie să se regăseasecă pe lista inegalitatile-
proiectelor prioritare preindentificate - Anexa nr. ceea-ce-
9 la Ghidul specific. priveste-
starea-de-
sanatate-si-
promovand/

PAGINA 24 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Dezinstituţionalizare Direcțiile Generale de Obiectul proiectului trebuie să cuprindă în mod Valoarea Minim 2% 30 martie http://regio-
Europeană și gradului de a copiilor aflaţi în Asistență Socială și Protecția obligatoriu cel puţin un centru de zi pentru copii, eligibilă a unui 2018, ora adrcentru.ro/8
Guvernul acoperire cu centre de plasament Copilului din județele în care împreună cu cel puţin o/un casă de tip familial proiect: 12.00 -1-investitiile-
României servicii sociale care urmează să fie funcționează centrele de /apartament pentru copii. infrastructurile
închise cu prioritate plasament selectate de Minim -sanitare-si-
Grup și care funcționează Autoritatea Națională pentru Activităţile orientative eligibile în cadrul 200.000 sociale-care-
vulnerabil: în județele care nu Protecția Drepturilor Copilului proiectului, pot fi: contribuie-la-
copii au închis nici un și Adopție, în vederea Maxim dezvoltarea-
centru de închiderii și a continuării • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotar 1.000.000 la-nivel-
(PROGRAMUL plasament, în procesului de ea infrastructurii existente pentru centrele euro NAȚIONAL-
OPERAȚIONAL județele în care dezinstituționalizare pentru de zi pentru copii; regional-si-
REGIONAL, AP funcționează peste copii. (A se vedea Anexa nr. 5 • construirea/reabilitarea/modernizarea/extin local-
8, PI 8.1, OS 3 centre de la Ghidul specific) derea/dotarea caselor de tip familial reducand-
8.3, Apel 8.3C) plasament clasice /apartamentelor pentru copii; inegalitatile-
sau a centrelor de • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotar ceea-ce-
plasament clasice în Acestea pot încheia ea unor imobile şi transformarea lor în priveste-
care sunt îngrijiți parteneriate cu: centre de zi pentru copii; starea-de-
peste 70 copii. • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotar sanatate-si-
- unități administrativ- ea unor imobile şi transformarea lor în case promovand/
teritoriale, alte entități de drept de tip familial /apartamente pentru copii;
public aflate în subordinea • asigurarea/modernizarea utilităţilor
UAT și care desfășoară generale şi specifice pentru centrele de zi
activități în domeniul social. pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)
şi pentru casele de tip familial
- entități de drept privat, /apartamentele pentru copii;
acreditate ca furnizori de • crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor
servicii sociale pentru copii, de acces fizic pentru persoane cu
conform legislației aplicabile dizabilităţi;
în vigoare (asociații și fundații, • dotări pentru imobilele în care sunt
unități de cult) furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele
de tip familial /apartamentele pentru copii;

PAGINA 25 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Realizarea Unităţi administrativ-teritoriale, • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoare Minim 2% 4 mai http://regio-
Europeană și infrastructurii condițiilor pentru o cu excepţia municipiilor extinderea/ echiparea infrastructurii minimă 2018, adrcentru.ro/1
Guvernul educaționale – educație de calitate reşedinţă de judeţ eligibile în educaţionale pentru educația timpurie eligibilă a orele 0-1-
României Apel dedicat şi creșterea gradului cadrul Axei prioritare 4 a POR antepreșcolară (creșe) și preșcolară proiectului: 12:00 investitiile-
învățământului de participare a (grădinițe) 100.000 euro educatie-
preșcolar și populației în Instituții ale administraţiei formare-
anterpreșcolar învăţământul publice locale aferente Valoare inclusiv-
preşcolar, primar şi entităţilor menţionate maximă formare-
gimnazial eligibilă a profesionala-
Forme asociative între proiectului: pentru-
unităţile administrativ- 6.700.000 dobandirea-
(PROGRAMUL teritoriale menționate si euro de-
OPERAȚIONAL Instituții ale administraţiei competente-
REGIONAL, AP publice locale si-invatare-
10, PI 10.1 - pe-tot-
Operațiunea A) parcursul-
vietii-prin-
dezvoltarea-
infrastructurilo
r-de-educatie-
si-formar/

PAGINA 26 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Creșterea accesului, Unităţi administrativ-teritoriale Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoare Minim 2% 4 mai http://regio-
Europeană şi infrastructurii calității și a extinderea/ echiparea infrastructurii minimă 2018, adrcentru.ro/1
Guvernul educaționale – atractivității Instituții ale administraţiei educaţionale pentru învățământul general eligibilă : orele 0-1-
României Apel dedicat educației, publice locale aflate în obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei 100.000 euro 12:00 investitiile-
învățământului contribuind la subordinea sau coordonarea pregătitoare) educatie-
obligatoriu creșterea ratei de autorităţii publice locale Valoare formare-
participare la diferite maximă inclusiv-
niveluri de educație, Forme asociative între eligibilă : formare-
(PROGRAMUL la reducerea unităţile administrativ- 6.700.000 profesionala-
OPERAȚIONAL abandonului școlar teritoriale menționate și euro pentru-
REGIONAL, AP și a părăsirii timpurii instituții ale administraţiei dobandirea-
10, OS 10.1 – a școlii, la o rată mai publice locale de-
Operațiunea B) mare de absolvire a competente-
învățământului si-invatare-
obligatoriu și la pe-tot-
creșterea ratei de parcursul-
tranziție spre vietii-prin-
niveluri superioare dezvoltarea-
de educație. infrastructurilo
r-de-educatie-
si-formar/

PAGINA 27 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Realizarea de Unităţi administrativ-teritoriale, Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoare Minim 2% 4 mai http://regio-
Europeană şi infrastructurii investiții în educație, cu excepţia municipiilor extinderea/ echiparea infrastructurii minimă 2018, adrcentru.ro/1
Guvernul educaționale – și formare, inclusiv reşedinţă de judeţ eligibile în educaţionale pentru învăţământul profesional şi eligibilă a orele 0-1-
României Apel dedicat în formare cadrul Axei prioritare 4 a POR tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee proiectului: 12:00 investitiile-
învăţământului profesională, pentru tehnologice şi şcoli profesionale) 100.000 euro educatie-
profesional şi dobândirea de Instituții ale administraţiei formare-
tehnic, învățare competențe și publice locale aferente Valoare inclusiv-
pe tot învățare pe tot entităţilor menţionate maximă formare-
parcursul vieții parcursul vieții prin eligibilă a profesionala-
dezvoltarea Forme asociative între proiectului: pentru-
infrastructurilor de unităţile administrativ- 6.700.000 dobandirea-
educație și formare teritoriale menționate si euro de-
(PROGRAMUL Instituții ale administraţiei competente-
OPERAȚIONAL publice locale si-invatare-
REGIONAL, AP pe-tot-
10, PI 10.1, OS parcursul-
10.2) vietii-prin-
dezvoltarea-
infrastructurilo
r-de-educatie-
si-formar/

PAGINA 28 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Extinderea Creşterea gradului Agenția Națională de • înregistrarea sistematică a proprietăților Valoarea 0% 30 martie http://regio-
Europeană şi geografică a de acoperire Cadastru și Publicitate imobiliare în zonele rurale selectate totală eligibilă: 2018, ora adrcentru.ro/1
Guvernul sistemului de geografică și de Imobiliară (ANCPI) 12.00 1-1-
României înregistrare a înregistrare a minim consolidarea-
• îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a
proprietăţilor în proprietăților din Beneficiarii subsidiari ai proprietăților 50.000.000 capacitatii-
cadastru şi zonele rurale în intervenției sunt autoritățile euro institutionale-
cartea funciară Sistemul Integrat de publice locale și cetățenii din si-o-
Cadastru și Carte mediul rural. • asigurarea managementului proiectului administratiei-
Funciară (SICCF) publica-
(PROGRAMUL eficienta/
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
Această prioritate de investiții va fi implementată
11, PI 11.1)
prin intermediul unui proiect major ce își
propune să contribuie la creșterea economico-
socială din zona rurală, să faciliteze dezvoltarea
infrastructurii și să promoveze incluziunea prin
extinderea procesului de înregistrare sistematică
a proprietăților din zonele rurale ale României.

PAGINA 29 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Proiecte de tip Creșterea capacității Solicitanții trebuie să fie Prezentul apel are ca scop oferirea suportului Maxim 0% Apel http://www.fo
Europeana si cloud și de de cercetare în organizații de drept public de pentru dezvoltarea de infrastructuri de tip 5.000.000 lei/ nelansat nduri-
Guvernul infrastructuri scopul ridicării cercetare și diseminare a CLOUD, folosind soluții de CLOUD tip privat, proiect ue.ro/images/
Romaniei masive de date nivelului de cunoștințelor, cu personalitate dar fiind încurajate şi proiecte care dezvoltă files/program
competitivitate juridică: soluții de infrastructură conectabilă cu alte e/COMPETITI
științifică pe plan resurse existente de Cloud, într-un model hibrid. VITATE/POC/
internațional al - Instituții de învățământ 2017/24.11.2
(PROGRAMUL universităților și superior de drept public Astfel, solicitanții trebuie să fie acceptați într-o 017/Ghid_dra
OPERAȚIONAL institutelor de acreditate, sau structuri ale structură internațională pentru standardizarea, ft_CLOUD__v
COMPETITIVIT cercetare acestora interconectarea și utilizarea resurselor de calcul _pentru_publi
ATE, AP 1, PI (memorandum de înţelegere sau acord de care__22_noi
1a, OS 1.1, - instituții CD de drept public: participare) sau să prezinte un acord de embrie.pdf
Acțiune 1.1.2) interconectare cu sisteme CLOUD europene
institute naționale de deținute de centre academice.
cercetare-dezvoltare,
APEL institute, centre sau stațiuni de
NELANSAT cercetare ale Academiei Tipuri de activități eligibile:
Române și de
cercetaredezvoltare ale 1. Achiziția de echipamente IT, echipamente
academiilor de ramură, pentru comunicații și echipamente conexe
necesare pentru funcționarea centrului de
institute, centre sau stațiuni de resurse CLOUD și a INFRASTRUCTURILOR
cercetare-dezvoltare MASIVE DE DATE
organizate ca instituții publice
ori de drept public o centre 2. Achiziția de aplicații informatice și licențe
internaționale de cercetare- pentru software specifice funcționării CLOUD și
dezvoltare înființate în baza INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE
unor acorduri internaționale (inclusiv middleware)

3. Realizarea de servicii și aplicații informatice


necesare pentru administrarea și funcționarea
centrelor de resurse CLOUD și pentru
INFRASTRUCTURILE MASIVE DE DATE
(altele decât cele achiziționate pe proiect)

4. Achiziția de servicii de asistență tehnică

Etc.

PAGINA 30 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Program de Creșterea ocupării Furnizori de formare Prin acest apel vor fi finanțate proiectele Valoarea Beneficiari Apel http://bit.ly/2u
Europeană şi susținere a tinerilor NEETs profesională continuă competitive care vizează: eligibilă a persoane nelansat Z7QxR
Guvernul antreprenoriatu şomeri cu vârsta autorizaţi, publici şi privaţi; proiectului: juridice de drept
României lui pentru Tineri între 16 - 24 ani, furnizori de servicii de maxim privat fără scop
NEETs I înregistrați la ocupare / evaluare şi • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs 3.000.000 patrimonial –
Serviciul Public de certificare a competenţelor șomeri cu domiciliul sau reședința în euro 0%
Ocupare, cu autorizaţi; regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia
(PROGRAMUL rezidența în organizaţii sindicale şi în domeniul antreprenoriatului în vederea Instituții publice,
OPERAȚIONAL regiunile eligibile patronale; creării de întreprinderi, precum şi programe Instituțiile de
CAPITAL (Centru, Sud-Est şi asociaţii profesionale; de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi învățământ
UMAN, AP 1, Sud Muntenia) Camere de comerţ şi consolidarea afacerilor. superior
OS 1.1 SI 1.2) industrie;
acreditate –
Îmbunătăţirea ONG-uri;
minim 2%
nivelului de Organizatii de tineret; • Acordarea de sprijin financiar pentru
competenţe, inclusiv universități acreditate; înființarea de întreprinderi de către tinerii
prin evaluarea și Ministerul Economiei şi NEETs șomeri, cu domiciliul sau reședința
APEL
certificarea instituţii/ agenţii/ organizaţii în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud
NELANSAT
competențelor subordonate/ coordonate de Muntenia
dobândite în sistem acesta;
non-formal și Ministerul pentru Mediul de
informal al tinerilor Afaceri, Comerț și
În cadrul celei de-a doua etape cadru,
NEETs șomeri cu Antreprenoriat şi instituţii/
întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o
vârsta între 16 - 24 agenţii/ organizaţii schemă de ajutor de minimis. Valoarea
ani, înregistrați la subordonate/ coordonate de
sprijinului financiar acordat în cadrul acestei
Serviciul Public de acesta
scheme va fi de maximum 40.000 euro/
Ocupare, cu
întreprindere, calculat la cursul inforeuro din
rezidența în
luna iulie 2017.
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)

PAGINA 31 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Viitor pentru Creșterea ocupării Furnizori autorizați de formare • Organizarea și derularea de programe de Valoarea Variabilă 17 http://www.fo
Europeană si tinerii NEETs I tinerilor NEET profesională a adulților formare profesională a adulților (cursuri maximă ianuarie nduri-
Guvernul șomeri cu vârsta Furnizori acreditați de servicii de inițiere, calificare, recalificare, eligibilă a unui 2018, ora ue.ro/presa/n
României între 16 - 24 ani, specializate pentru stimularea perfecționare sau specializare), măsură proiect este 16 outati-am-
înregistrați la ocupării adresată tinerilor NEETs din grupul țintă de 1.000.000 oi/details/6/34
(PROGRAMUL Serviciul Public de Centre autorizate de evaluare al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate euro 1
OPERAȚIONAL Ocupare, cu și certificare a competențelor B, C și D, respectiv ”Mediu ocupabil”,
CAPITAL rezidența în profesionale obținute pe alte ”Greu ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”.
UMAN, AP 1, regiunile eligibile căi decât cele formale
OS 1.1 SI 1.2) (Centru, Sud-Est și Sindicate • Evaluarea și certificarea competențelor
Sud Patronate profesionale obținute pe alte căi decât
Muntenia) ONG-uri cele formale, respectiv non-formale și/sau
Întreprinderi sociale de informale
inserție
Îmbunătățirea Organizații de tineret, legal
nivelului de constituite • Furnizarea de servicii specializate pentru
competențe, inclusiv Angajatori, constituite stimularea ocupării, respectiv medierea
prin evaluarea și conform Legii nr. 31/1990, muncii, adresată tuturor tinerilor NEETs
certificarea republicată, cu modificările și pentru toate nivelurile de ocupabilitate
competențelor completările ulterioare
dobândite în sistem • Activități de acompaniament, adresate
non-formal și Camere de Comerț și exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
informal al tinerilor Industrie ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu
NEET șomeri cu ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil” în
vârsta între Solicitanții pot depune vederea menținerii acestora în câmpul
16 - 24 ani, proiecte individual sau în muncii.
înregistrați la parteneriat.
Serviciul Public de
Ocupare, cu Partenerii transnaționali nu
rezidența în sunt eligibili pe aceste apeluri
regiunile eligibile de proiecte.
(Centru, Sud-
Est și Sud
Muntenia)

PAGINA 32 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Scheme Ocupare crescută a MMJS (Ministerul Muncii si Participarea la programe de ucenicie și/sau la Valoarea Variabilă 31 iulie http://www.fo
Europeană şi naționale - șomerilor și a Justitiei Sociale) /SPO programe de stagii prin acordarea de sprijin maximă 2018, ora nduri-
Guvernul programe de persoanelor (inclusiv unităţile cu financiar angajatorilor (asa cum sunt ei prevazuti eligibilă a unui 16.00 ue.ro/presa/n
României ucenicie și inactive, cu accent personalitate juridică din in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul proiect este outati-am-
stagii pentru pe şomerii de lungă subordinea sa) respectiv de muncă, republicată si/sau in Legea nr. de 49.000.000 oi/details/6/33
șomeri și durată, lucrătorii Agentia Nationala pentru 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru euro. 8
persoane vârstnici (55-64 ani), Ocuparea Fortei de Munca absolvenţii de învăţământ superior, cu
inactive, persoanelor cu (ANOFM), inclusiv unităţile cu modificările și completările ulterioare), pe o
persoane de dizabilităţi, personalitate juridică din perioada de 12 luni pentru nivelul 2 de calificare,
etnie Romă, persoanelor cu nivel subordinea sa 24 de luni pentru nivelul 3 de calificare,
persoane din redus de educație (AJOFM/AMOFM) respectiv 36 de luni pentru nivelul 4 de
mediul rural calificare. In ceea ce priveste contractele de
Ocupare crescută a Entitățile de mai sus pot aplica stagiu acestea sunt incheiate pe o perioada de 6
cetățenilor români în calitate de beneficiari unici luni
aparținând sau în parteneriat.
(PROGRAMUL minorităţii roma
OPERAȚIONAL
CAPITAL Ocupare crescută a
UMAN, AP 3, PI persoanelor din
8.i, OS 3.1, 3.2, mediul rural, în
3.3, 3.4, 3.5, special cele din
3.6) agricultura de
subzistență și semi-
subzistență

PAGINA 33 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Stimularea Valorificarea MMJS (Ministerul Muncii si • Stimularea mobilității forței de muncă Valoarea Variabilă 31 iulie http://www.fo
Europeană şi mobilității și potențialului forței Justitiei Sociale) /SPO (acordarea primelor de activare, a primelor maximă 2018, ora nduri-
Guvernul subvenționarea de muncă, crearea (inclusiv unităţile cu de mobilitate, instalare sau încadrare) eligibilă a unui 16.00 ue.ro/presa/n
României locurilor de condițiilor pentru personalitate juridică din proiect este outati-am-
muncă pentru creșterea gradului subordinea sa) respectiv • Subvenționarea locurilor de muncă de 49.000.000 oi/details/6/33
șomeri și de participare pe Agentia Nationala pentru (acordarea subvențiilor angajatorilor care euro 7
persoane piața muncii și Ocuparea Fortei de Munca angajează persoane din grupul țintă)
inactive, accesul la locuri de (ANOFM), inclusiv unităţile cu
persoane de muncă de calitate personalitate juridică din • Monitorizarea obligațiilor asumate de
etnie Romă, sunt prioritare subordinea sa angajator și/sau persoanele din grupul
persoane din pentru atingerea (AJOFM/AMOFM) țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului
mediul rural obiectivelor de primit.
competitivitate Entitățile de mai sus pot aplica
(PROGRAMUL economică, în calitate de beneficiari unici
OPERAȚIONAL sustenabilitate și sau în parteneriat.
CAPITAL incluziune.
UMAN, AP 3, PI
8.i, OS 3.1, O.S.
3.2, O.S. 3.3)

PAGINA 34 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2t
Europeană şi outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat DJ0nI
Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale • Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a unui
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate proiect este
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să de 500.000
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau euro
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
furnizarea de măsuri specializate pentru stimularea Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement ocupării forței de muncă muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și
(PROGRAMUL Furnizori de formare obligatorie
OPERAȚIONAL profesională • Organizarea și derularea de măsuri active
CAPITAL de ocupare inclusiv outplacement, acordate
UMAN, AP 3, Asociații și fundații persoanelor din grupul țintă – activități
OS 3.9) relevante și obligatorii
Camerele de Comerț și • Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
Industrie acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o introducerea și sprijinirea unor forme
APEL flexibile de ocupare, astfel încât
NELANSAT angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la
locul de muncă, care îmbunătățesc
statutul profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
• Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
• Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 35 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Bunicii Reducerea Furnizori de servicii sociale Sunt eligibile pentru finanțare prin prezentul Valoarea Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și comunității numărului de Acreditați în condițiile legii program: maximă a nelansat nduri-
Guvernul persoane singuri sau în parteneriat cu • Centre de zi pentru persoane vârstnice proiectului: ue.ro/presa/n
României aparținând actorii sociali relevanți (de ex. existente sau înființate prin proiect - Centre 400.000 euro outati/2159-
Servicii sociale grupurilor organizații ale vârstnicilor) de zi de asistență și recuperare; Centre de fonduri-
și socio- vulnerabile prin zi de socializare și petrecere a timpului europene-
medicale furnizarea unor liber (tip club) , servicii de asistență pentru-
pentru vârstnici servicii sociale/ Autorități publice locale în comunitară și de promovare a ingrijirea-
medicale/ socio- parteneriat cu actorii sociali voluntariatului printre persoanele vârstnice, varstnicilor-
profesionale/ de relevanți (de ex. organizații inclusiv acompaniate de activități de aflati-in-
(PROGRAMUL formare ale vârstnicilor) promovare a participării active a vârstnicilor dificultate
OPERAȚIONAL profesională (ex. voluntari).
CAPITAL adecvate nevoilor • Servicii/unități de îngrijire la domiciliu
UMAN, AP 4, specifice pentru persoane vârstnice, centre de
OS 4.4) preparare și distribuire a hranei: cantine
sociale și servicii mobile de distribuire a
hranei.
• Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc
ajutorul acordat de îngrijitorii formali
persoanelor vârstnice dependente pentru
APEL efectuarea activităților de baza și
NELANSAT instrumentale ale vieții zilnice.
• Centrele de preparare și distribuire a hranei
realizează activitățile specifice unei cantine
sociale, precum și, după caz, activități de
distribuire a hranei la domiciliul persoanelor
vârstnice cu deficiențe locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip masă pe roți.

Vor avea prioritate proiectele din localitățile cu


un număr crescut de populație cu vârsta de 55
de ani și peste și care nu dispun de servicii
sociale de natura celor eligibile prin acest
program.

PAGINA 36 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Copiii mai întâi Proiectele se vor Autoritățile publice locale cu • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în Valoare 0% - 5% Apel http://www.fo
Europeană și concentra pe responsabilități în domeniul vederea asigurării tranziției de la servicii de minimă nelansat nduri-
Guvernul dezinstituționalizare protecției copilului îngrijire instituționalizate către servicii la proiect ue.ro/pocu-
României PROGRAMUL a copiilor aflați în 50 nivelul comunității 450.000 euro 2014#implem
OPERAȚIONAL dintre cele 77 de în parteneriat cu entare-
CAPITAL centre de plasament • Orice alte măsuri care vin în sprijinul Valoarea program
UMAN clasice, funcționale furnizori de servicii sociale dezinstituționalizării și al furnizării de servicii maximă
(AP 4, PI 9.iv, la 30 iunie 2016, și la nivelul comunității 1.300.000
OS 4.12; 4.13; vor include servicii euro
4.14) integrate de sprijin • Furnizarea de programe de asistența
în vederea asigurării tinerilor (cu vârsta până în 18 ani sau până
tranziției de la la 26 ani dacă urmează programe de
servicii de îngrijire educație/ formare)
APEL instituționalizate
NELANSAT către servicii la • Furnizarea de servicii și măsuri preventive
nivelul comunității, și de intervenție timpurie pentru copii în
programe complexe vederea prevenirii separării copilului de
de asistență a familie și a instituționalizării
tinerilor și de
integrare socio- • Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de
economică la nivelul asistenți sociali și a celei de asistenți
comunității a maternali la nivelul comunității, inclusiv prin
acestora, precum și furnizarea de programe de formare și de
măsuri preventive schimb de experiență; dezvoltarea cu
de evitare a prioritate a asistenței maternale pentru copiii
separării copilului de cu dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea
familie și de serviciilor de tip familial, identificare și
instituționalizare. monitorizare copii aflați în risc de separare
de familie (ex. Aplicare fișă de identificare a
riscurilor aprobată prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor
copii, referirea lor către serviciile de
sănătate și de educație etc).

PAGINA 37 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea numărului Institut sau instituție medicală • Dezvoltarea cadrului metodologic și a Valoarea Variabilă 31 http://bit.ly/2xf
Europeană și derularea de persoane care publică, unitate cu registrelor naționale pentru programele maximă ianuarie 3jgf
Guvernul programelor beneficiază de personalitate juridică aflată în regionale de îngrijire a gravidei și copilului eligibilă a unui 2018, ora
României regionale de programe de subordinea Ministerului proiect este 16.00
îngrijire a sănătate și de Sănătății care se organizează • Furnizarea programelor de formare de 3.000.000
gravidei şi servicii orientate și funcționează ca unitate de profesională specifică pentru personalul euro
copilului către prevenție, asistenţă tehnică și implicat în îngrijirea gravidei şi copilului
- etapa I depistare precoce management pentru
(screening), Programul național de
diagnostic și sănătate a femeii și copilului • Activități de informare, educare,
tratament precoce conştientizare a grupului țintă, beneficiar al
(PROGRAMUL pentru principalele Parteneri eligibili: serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului
OPERAȚIONAL patologii
CAPITAL Ministerul Sănătății
UMAN, AP 4, PI Institut sau instituţie medicală
9.iv, OS 4.9) publică – unități
monospitalicești publice care
au în structură secții de
obstetrică - ginecologie de
nivel III
Institutele sau centrele de
sănătate publică
Universități publice de
Medicină și Farmacie
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali
ONG uri (exclusiv pentru
activitatea 3)

PAGINA 38 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programe Creșterea numărului Spitalele publice cu servicii de • Furnizarea programelor şi serviciilor de Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2x
Europeană și regionale de de persoane care obstetrică-ginecologie de sănătate esenţiale de prevenție, depistare maximă nelansat na2nZ
Guvernul îngrijire a beneficiază de nivelul III care au competență precoce, diagnostic și tratament precoce eligibilă a unui
României gravidei şi programe de la nivelul regiunii de prenatal proiect per
copilului - sănătate și de dezvoltare vizate de proiect fiecare din
etapa II servicii orientate regiunile
către prevenție, Parteneri eligibili: • Activități de informare, educare, vizate de
depistare precoce conştientizare a grupului țintă al serviciilor prezentul ghid
(screening), Ministerul Sănătății de îngrijire a gravidei și copilului este de
(PROGRAMUL diagnostic și Instituțiile și structurile de 2.000.000
OPERAȚIONAL tratament precoce specialitate ale Ministerului euro
CAPITAL pentru principalele Sănătății, care desfășoară
UMAN, AP 4, PI patologii activități în domeniul sănătății
9.iv, OS 4.9) publice la nivel național,
regional, județean și local, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea Ministerului
Sănătății, cu excepția CNAS
APEL și a caselor de asigurări de
NELANSAT sănătate;
Autorități ale administrației
publice locale;
Autorități publice - spitalele
publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
ONG-uri relevante
Furnizori de servicii medicale
în sistemul public/ contract cu
CASS

Este obligatorie derularea


proiectului în parteneriat

PAGINA 39 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Fii Creșterea numărului Ministerul Sănătății • Organizarea centrului de referință pentru Valoarea Variabilă 31 http://bit.ly/2h
Europeană și responsabilă de persoane care Institut sau instituție medicală programele regionale de screening al maximă ianuarie Lf7jv
Guvernul de sănătatea ta beneficiază de publică, unitate cu cancerului mamar. eligibilă a unui 2018, ora
României – sprijin pentru programe de personalitate juridică aflată în • Elaborarea metodologiei pentru proiect este 16.00
derularea sănătate și de subordinea Ministerului programele de prevenție, depistare de 5.000.000
programelor de servicii orientate Sănătății, care se organizează precoce, diagnostic și tratament precoce euro
prevenție, către prevenție, și funcționează ca unitate de al cancerului de sân (ex. mamografie
depistare depistare precoce asistență tehnică și digitală/ ecografie/ biopsie/ tratament/
precoce, (screening), management pentru urmărire în timp etc.).
diagnostic și diagnostic și Programul național de • Furnizarea programelor de formare/
tratament tratament precoce depistare precoce activă a instruire profesională specifică pentru
precoce al pentru principalele cancerului prin screening specialiștii implicați în derularea
cancerului de patologii organizat - Subprogramul de programelor de prevenție, depistare
sân depistare precoce activă a precoce, diagnostic și tratament al
cancerului de col uterin leziunilor mamare incipiente
• Activități de informare, educare,
(PROGRAMUL Parteneri eligibili: conștientizare a grupului țintă al serviciilor
OPERAȚIONAL de screening al cancerului de sân
CAPITAL Ministerul Sănătății
UMAN, AP 4, PI Institut sau instituție de
9.iv, OS 4.9) sănătate publică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății cu personalitate
juridică
Institut sau instituție medicală
publică, unitate cu
personalitate juridică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății, care se organizează
și funcționează ca unitate de
asistență tehnică și
management pentru
Programul național de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali.
ONG-uri

PAGINA 40 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Fii Creșterea numărului Ministerul Sănătății • Elaborarea metodologiei pentru Valoarea Variabilă 31 http://bit.ly/2f
Europeană și responsabilă de persoane care programele de prevenție, depistare maximă ianuarie PKcls
Guvernul de sănătatea ta beneficiază de Institut sau instituţie medicală precoce, diagnostic și tratament precoce eligibilă a unui 2018, ora
României – sprijin pentru programe de care se organizează și al cancerului de col uterin (HPV/ Babes proiect este 16.00
derularea sănătate și de funcționează ca unitate de Papanicolau) de 5.000.000
programelor de servicii orientate asistenţă tehnică şi euro
prevenție, către prevenție, management pentru • Furnizarea programelor de formare/
depistare depistare precoce Programul naţional de instruire profesională specifică pentru
precoce, (screening), depistare precoce activă a specialiștii implicați în derularea
diagnostic și diagnostic și cancerului prin screening programelor de prevenție, depistare
tratament tratament precoce organizat - Subprogramul de precoce, diagnostic și tratament al
precoce a pentru principalele depistare precoce activă a leziunilor precanceroase ale colului uterin
cancerului de patologii cancerului de col uterin (ex. medici, biologi, tehnicieni de
col uterin laborator, registratori medicali, asistenți
Parteneri eligibili: medicali, asistenți medicali comunitari,
mediatori sanitari, alt personal medical
etc.)
Ministerul Sănătății
(PROGRAMUL Institut sau instituție de • Activități de informare, educare,
OPERAȚIONAL sănătate publică conştientizare a grupului țintă al serviciilor
CAPITAL Institut sau instituție medicală de screening al cancerului de col
UMAN, AP 4, PI publică, unitate cu
9.iv, OS 4.9) personalitate juridică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății, care se organizează
și funcționează ca unitate de
asistență tehnică și
management pentru
Programul național de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat - Subprogramul de
depistare precoce activă a
cancerului de col uterin
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali.
ONG uri (exclusiv pentru
activitatea 3)

PAGINA 41 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Administratori de schemă Acţiunile vor avea drept scop asigurarea Valoarea Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și înființare de pentru înființarea de pentru entități ale economiei sprijinului necesar pentru înfiinţarea de maximă nelansat nduri-
Guvernul structuri de structuri de sociale, respectiv: întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile eligibilă a unui ue.ro/presa/n
României economie economie socială. sociale de inserție. proiect este outati-am-
socială entități ale economiei sociale, de 3.000.000 oi/details/6/35
rețele, uniuni, federații din Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul euro 9/am-pocu-
sectorul economiei sociale, entităților nou înființate, vor putea beneficia de public%C4%8
atât ca beneficiar unic, cât și activități de consiliere/consultanță în domeniul 3-ghidul-
(PROGRAMUL în parteneriat, inclusiv în antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul solicitantului-
OPERAȚIONAL parteneriat cu autorități social. pentru-apelul-
CAPITAL publice centrale sau locale; %E2%80%9E
UMAN, AP 4, Schema pentru entități ale economiei sociale – sprijin-pentru-
O.S. 4.16) alte entități relevante - etape de implementare: %C3%AEnfiin
furnizori de formare %C8%9Bare-
profesională autorizaţi publici Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi de-structuri-
şi privaţi, furnizori de servicii întreprinderi sociale de-economie-
APEL de ocupare acreditați publici și Etapa a II-a – Implementarea planurilor social%C4%8
NELANSAT privați, furnizori de servicii de afaceri finanțate din fonduri FSE 3%E2%80%9
sociale organizaţii sindicale şi Etapa a III-a – Program de monitorizare a D-ap-4-pi-9-v-
organizații patronale, asociaţii funcționării și dezvoltării întreprinderilor os-4-16
profesionale, ONG-uri.

Pentru a fi eligibil, Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor


administratorul schemei mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud
pentru entități de economie Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
socială trebuie să Oltenia)
demonstreze desfășurarea,
între 1 ianuarie 2014 și data
lansării acestui apel, de
activități de formare
antreprenorială sau consiliere
privind implementarea unor
planuri de afaceri.

PAGINA 42 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare Pentru Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și integrate de timpurii a școlii prin organisme aflate în la decizia școlii (CDȘ) care sprijină regiunile mai nelansat nduri-
Guvernul prevenire a măsuri integrate de subordinea/coordonarea MEN achiziția competențelor cheie ale elevilor puțin ue.ro/presa/n
României părăsirii prevenire și de şi alte organisme publice cu din învățământul obligatoriu; dezvoltate, outati-am-
timpurii a şcolii asigurare a atribuţii în domeniul educaţiei • Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
oportunităților egale şi formării profesionale – de la sprijină implementarea curriculumului maximă 6
(PROGRAMUL pentru elevii nivel județean revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
OPERAȚIONAL aparținând Instituţii de învăţământ pentru elevi și cadre didactice), în special proiect este
CAPITAL grupurilor (ISCED 1-3) acreditate, cele de tipul resurselor educaționale de 1.700.000
UMAN, AP 6, vulnerabile, cu publice şi private, din reţeaua deschise; euro
OS 6.3, 6.5, 6.6) accent pe elevii şcolară naţională • Perfecționarea profesională specializată
aparținând Autoritățile publice locale cu pentru personalul didactic din
minorității roma și atribuții în domeniul educaţiei învățământul preuniversitar; Pentru
elevii din mediul de nivel preuniversitar • Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
APEL rural/ comunitățile mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
NELANSAT dezavantajate Partenerii pot fi instituții • Dezvoltarea de mecanisme de prevenire (București
socio-economic similare categoriilor de și monitorizare a segregării în școli; Ilfov),
solicitanți eligibili și/sau valoarea
• Stimulente pentru participarea la maximă
următoarele categorii de programe de Școală după școală;
organizații: eligibilă a unui
• Dezvoltarea unor mecanisme de susținere proiect este
• MEN, a procesului de dezvoltare și furnizare a de 1.200.000
• Furnizori de servicii de curriculum-ului la decizia școlii prin euro
orientare, consiliere, implicarea parteneriatelor;
mediere şcolară şi • Accesibilizarea învățământului obligatoriu
servicii alternative, pentru elevi cu cerințe educationale
publici şi privaţi, speciale prin asigurarea de materiale de
• Parteneri sociali din învățare adaptate nevoilor acestora;
învăţământul • Realizarea de studii tematice privind
preuniversitar (ex. aplicarea curriculumului revizuit și
organizaţii sindicale), achizițiile competențelor cheie cu
• Instituţii de cult şi focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
asociaţii religioase, roma, copii din medii dezavantajate socio-
• Administrația Națională a economic, din mediul rural și copii/tineri
Penitenciarelor şi instituţii cu dizabilități.
subordonate,
• Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
• ONG-uri

PAGINA 43 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Curriculum Reducerea părăsirii Ministerul Educației Naționale • Realizarea și adoptarea de către MEN a Se va selecta - 30 http://bit.ly/2w
Europeană și național timpurii a școlii prin (MEN) unui document strategic de asumare a un singur decembrie 6zee1
Guvernul obligatoriu măsuri integrate de viziunii modificărilor în domeniul proiect cu 2020 sau
României actualizat prevenire și de Partenerii eligibili: curriculum-ului național obligatoriu valoare la
pentru asigurare a revizuit pentru învățământul primar și maximă semnarea
învățământul oportunităților egale Agenţii, structuri/alte gimnazial eligibilă de contractul
primar și pentru elevii organisme aflate în • Fundamentarea unor recomandări cu 43.932.500 ui de
gimnazial aparținând subordinea/coordonarea MEN caracter metodologic pentru euro finanțare
grupurilor şi alte organisme publice cu implementarea curriculum-ului obligatoriu
vulnerabile, cu atribuţii în domeniul educaţiei și a celui opțional pentru învățământul
accent pe elevii şi formării profesionale, primar și gimnazial și susținerea
(PROGRAMUL aparținând inclusiv asigurarea calității în demersurilor de aplicare a noilor planuri-
OPERAȚIONAL minorității roma și învățământul preuniversitar; cadru și programe școlare
CAPITAL elevii din mediul • Dezvoltarea competențelor profesionale
UMAN, AP 6, PI rural/ comunitățile Instituţii de învăţământ pentru personalul didactic din
10.i, OS 6.3, dezavantajate (ISCED 1-2) acreditate, învățământul preuniversitar primar și
6.5, 6.6) socio-economic; publice şi private, din reţeaua gimnazial, în vederea utilizării metodelor
Creșterea şcolară naţională; activ-participative de educație bazate pe
numărului de oferte noul curriculum centrat pe competente
educaționale Furnizori de servicii de cheie şi pe nevoile elevilor, în special în
orientate pe orientare, consiliere, mediere cazul personalului care lucrează cu copiii
formarea de şcolară şi servicii alternative, aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
competențe și pe publici şi privaţi; copii aparținând minorității roma, copii cu
utilizarea de soluţii nevoi speciale, copii din comunitățile
digitale/de tip TIC în ANP şi instituţii subordonate; dezavantajate socioeconomic.
procesul de • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
predare; Autoritățile publice locale cu obiectivelor specifice stabilite în cadrul
Îmbunătățirea atribuții în domeniul educaţiei acestei PI (ex. activități de formare care
competențelor de nivel preuniversitar; promovează incluziunea, activități de
personalului didactic formare în aria elaborării de resurse
din învățământul ONGuri; educaționale deschise pentru facilitarea
preuniversitar în implementării curriculumului, activități de
vederea promovării Parteneri sociali din formare pentru echipele manageriale în
unor servicii învăţământul preuniversitar aria monitorizării impactului măsurilor
educaţionale de (ex. organizaţii sindicale). privind creșterea accesului la educație
calitate orientate pe etc).
nevoile elevilor și a
unei școli incluzive.

PAGINA 44 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Educație de Creșterea Ministerul Educației Naționale • Realizarea și validarea mecanismelor În cadrul Variabila Apel http://www.fo
Europeană şi calitate în creșe participării la (MEN) instituționale și de curriculum național prezentei nelansat nduri-
Guvernul la nivel național învăţământul ante- obligatoriu pentru educația și îngrijirea cereri de ue.ro/presa/n
României preșcolar și Partenerii eligibili pot fi: copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani; propuneri de outati-am-
preșcolar, în special proiecte se va oi/details/6/28
a grupurilor cu risc Agenţii, structuri/alte • Implementarea unui sistem de asigurarea selecta un 5/am-pocu-
(PROGRAMUL de părăsire timpurie organisme aflate în calității educației antepreșcolare; singur proiect public%C4%8
OPERAȚIONAL a școlii, cu accent subordinea/coordonarea MEN în valoare de 3-%C3%AEn-
CAPITAL pe copiii aparținând şi alte organisme publice cu 27.029.412 consultare-
UMAN, AP 6, PI minorității roma și a atribuţii în domeniul educaţiei • Instituirea și susținerea parteneriatelor euro gs-cs-
10.i, O.S. 6.2, celor din mediul şi formării profesionale, locale; educa%C8%
OS 6.6) rural; inclusiv asigurarea calității în 9Bie-de-
învățământul preuniversitar; • Formarea profesională specializată calitate-
Îmbunătățirea unitară, inițială și/sau continuă a unui %C3%AEn-
competențelor Instituţii de învăţământ număr suficient de cadre didactice cre%C8%99e
personalului didactic (ISCED 0-2) acreditate, calificate (educatori puericultori); -la-nivel-
din învățământul publice şi private, din reţeaua national%E2
APEL preuniversitar în şcolară naţională; • Sprijinirea familiilor în îndeplinirea rolului
%80%9D
NELANSAT vederea promovării de parteneri în experiența educațională
unor servicii Furnizori de servicii de timpurie a copiilor lor, în special în cazul
educaţionale de orientare, consiliere, mediere familiilor cu dificultăți economice;
calitate orientate pe şcolară şi servicii alternative,
nevoile elevilor și a publici şi privaţi;
unei școli incluzive. • Pilotarea resurselor didactice aferente
Autoritățile publice locale cu curriculum-ului național obligatoriu pentru
atribuții în domeniul educaţiei învățământul antepreșcolar.
de nivel preuniversitar;

ONGuri;

Parteneri sociali din


învăţământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 45 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sistem de Creșterea numărului CNDIPT • Dezvoltarea și implementarea unui sistem - - Apel http://www.fo
Europeană şi educaţie şi de oferte furnizate de anticipare a nevoilor de formare nelansat nduri-
Guvernul formare de sistemul de Partenerii eligibili pot fi: profesională pe termen scurt, mediu și ue.ro/presa/n
României profesională educație și formare lung, precum și de monitorizare a outati-am-
corelat cu profesională MEN; MMJS; Agenții, structuri tranziției de la educație și formare oi/details/6/29
nevoile şi adaptate la nevoile subordonate sau aflate în profesională la piața muncii; 7
tendinţele și tendințele de coordonarea MEN/ MMJS și
pieţei muncii dezvoltare ale pieței alte organisme publice cu • Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului,
muncii atribuții în domeniul formării precum și elaborarea de calificări noi (cu
profesionale; Autoritatea accent pe competențele antreprenoriale și
Națională pentru Calificări; sectoarele economice prioritare
(PROGRAMUL ANOFM și structurile identificate prin SNC);
OPERAȚIONAL teritoriale ale acesteia cu
CAPITAL personalitate juridică; Membri • Extinderea mecanismelor de
UMAN, AP 6, PI ai Comitetelor Sectoriale și recunoaștere și validare/certificare a
10.iv, OS 6.16) Comitete Sectoriale; competențelor și calificărilor dobândite în
Organizații sindicale; context nonformal și informal pentru
Patronate; Asociații sistemul de formare profesională (FPI);
profesionale; Centre publice
APEL sau private de validare/ • Elaborarea/validarea/implementarea unui
NELANSAT certificare a învățării sistem de asigurare a calității la nivel de
anterioare; Furnizori de FPI sistem și învățare la locul de muncă;
autorizați, publici și privați;
Furnizori de servicii de
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea
consiliere și orientare
participării la FP, inclusiv activități de
profesională/ pentru carieră;
cooperare transnațională.
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate; Camere
de comerț, industrie și
agricultură; Instituții și
organizații membre ale
consorțiilor și parteneriatelor
regionale și locale în
domeniile ocupării, educației
și formării profesionale.

PAGINA 46 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea Instituţii de învăţământ • Dezvoltarea de oferte educaționale cu Maxim Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și optimizare a atractivității ofertelor superior acreditate, publice şi conţinut inovator în învăţământul terțiar 1.500.000 nelansat nduri-
Guvernul ofertelor de educaționale din private universitar și non-universitar tehnic euro ue.ro/presa/n
României studii din învățământul terțiar organizat în cadrul instituțiilor de outati-am-
învățământul universitar și non- Partenerii pot fi instituții învățământ superior acreditate care să oi/details/6/33
superior în universitar organizat similare categoriilor de promoveze experienţe de învăţare de 0
sprijinul în cadrul instituțiilor solicitanți eligibili și/sau calitate (ex: resurse de studiu moderne şi
angajabilității de învățământ categorii de organizații flexibile, promovarea educației
superior acreditate detaliate mai jos: antreprenoriale etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din sectoarele
ONG-uri, inclusiv asociaţiile economice cu potențial competitiv,
(PROGRAMUL Îmbunătățirea studenţeşti; identificate conform SNC şi din domeniile
OPERAȚIONAL competentelor de specializare inteligentă conform SNCDI.
CAPITAL cadrelor didactice Parteneri sociali din • Perfecționarea profesională specializată
UMAN, AP 6, PI universitare de a învăţământul superior sau din pentru personalul didactic din învățământul
10.ii, OS 6.9, proiecta și oferi medii publice și private. terțiar universitar și non-universitar
OS 6.10) programe de studii organizat în cadrul instituțiilor de
bazate pe nevoile învăţământ superior acreditate în ceea ce
studenților/cursanțil privește conținutul educațional inovator şi
or, in vederea unui resursele de învăţare moderne şi flexibile,
APEL răspuns mai inclusiv prin parteneriate cu agenți
NELANSAT adecvat cerințelor economici, stagii de pregătire la agenți
unei piețe de locuri economici, programe de schimb de
de muncă în experiență şi diseminare de bune practice;
continuă schimbare. • Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării
inițiale/continue a acestuia în relație cu
domeniile de formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se
bazează inclusiv pe consultări cu rețele
internaționale de cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel național;
• Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități
de cooperare transnațională.

PAGINA 47 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea numărului Instituţii de învăţământ • Organizarea și derularea programe de Maxim 0% Apel http://www.fo
Europeană și doctoranzi și absolvenților de superior publice şi private, învăţare prin experienţă practică, 1.500.000 nelansat nduri-
Guvernul cercetători învățământ terțiar acreditate; furnizarea de servicii de consiliere şi euro ue.ro/presa/n
României post-doctorat universitar și non orientare profesională, axate pe outati-am-
universitar care își Şcoli doctorale şi graduale cu dobândirea de competenţe transversale oi/details/6/32
găsesc un loc de personalitate juridică, inclusiv corelate cu necesităţile pieţei muncii, 9
muncă urmare a parteneriate intre acestea și formarea de competente antreprenoriale
(PROGRAMUL accesului la activități sectorul privat/ centre de CDI; în special în sectoarele economice cu
OPERAȚIONAL de învățare la un potențial competitiv identificate conform
CAPITAL potențial loc de Institute/centre de cercetare SNC şi din domeniile de specializare
UMAN, AP 6, PI muncă / cercetare/ acreditate, inclusiv institute de inteligentă conform SNCDI adresate
10.iv, OS 6.13) inovare, cu accent cercetare ale Academiei studenților (ISCED 8).
pe sectoarele Române; • Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor
economice cu dintre universităţi și actorii din domeniul
potențial competitiv Academia Română. cercetării şi inovării pentru stimularea
APEL identificate conform dezvoltării de noi programe de studii
NELANSAT SNC şi domeniile de Partenerii pot fi instituții doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii
specializare similare categoriilor de directe în economie, cu atenţie deosebită
inteligentă conform solicitanți eligibili și/sau acordată sectoarelor economice cu
SNCDI. categorii de organizații potential competitiv identificate conform
detaliate mai jos: SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Angajatori; • Activităţi de cercetare şi de colaborare în
Asociaţii profesionale; reţea pentru tinerii cercetători în scopul
Camere de comerţ şi creării de sinergii între cercetare şi
industrie; inovare, în special în ceea ce priveşte
complementaritatea cu sectoarele
Este obligatorie includerea în economice cu potențial competitiv
proiect în calitate de solicitant identificate conform SNC şi din domeniile
sau partener a cel puțin unei de specializare inteligentă conform
Instituţii de învăţământ SNCDI, în sprijinul internaționalizării
(ISCED 8), publice şi private, învățământului terțiar;
acreditate. • Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
Intervențiile eligibile în cadrul companii/ sectorul privat către instituţiile
acestui apel se adresează de învăţământ superior privind nevoile lor
regiunilor mai puțin de instruire, precum şi de la instituţiile de
dezvoltate: Nord-Est, Nord- învăţământ către întreprinderi, pentru a
Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
Centru, Sud-Est și Sud- regional/local.
Muntenia.

PAGINA 48 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sisteme unitare de Secretariatul General al • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de Suma minimă 20% Apel http://www.fo
Europeană și susținerea management al Guvernului/Cancelaria management aferentă unui nelansat nduriadministr
Guvernul măsurilor din calității și Primului Ministru; proiect: atie.ro/lansar
României SCAP, SMBR, performanței • Creșterea calității reglementărilor 700.000 lei e-in-
documente implementate în Ministere; Suma maximă consultare-a-
strategice autoritățile si • Simplificarea procedurilor administrative și aferentă unui ghidurilor-
naționale instituțiile publice Secretariatul General al reducerea birocrației pentru cetățeni și proiect: solicitantului-
centrale; Guvernului/Cancelaria mediul de afaceri 15.000.000 lei nr-ip-32015-
Aplicarea sistemului Primului Ministru; si-cp-22015/
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
de politici bazate pe • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
dovezi în autoritățile Consiliul legislativ; personalului din autoritățile și instituțiile
CAPACITATE
și instituțiile publice publice centrale
ADMINISTRATI
centrale, inclusiv Secretariatul General al
VA, AP 1, O.S.
evaluarea ex ante a Camerei Deputaților;
1.1)
impactului;
Cadru pentru Secretariatul General al
sprijinirea dezvoltării Senatului;
la nivel local și
pentru creșterea autorități și instituții publice
APEL
calității serviciilor centrale cu responsabilități
NELANSAT
publice stabilite în SMBR.
implementat;
Fondul activ al
legislației Categorii de parteneri eligibili:
sistematizat și autorități și instituții publice
simplificat progresiv; centrale așa cum sunt ele
Proceduri adresate în SCAP;
simplificate pentru
reducerea poverii autorități administrative
administrative autonome;
pentru mediul de
afaceri ONG-uri;
implementate în
concordanță cu parteneri sociali;
Strategia pentru o
mai bună instituții de învățământ
reglementare superior acreditate și de
cercetare,
Academia Română.

PAGINA 49 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Decontaminare Implementarea unor Autorităţile publice sau alte Proiectele vor cuprinde activităţi de NA Pentru Apel http://bit.ly/2x
Europeană și a siturilor măsuri de instituții publice, inclusiv decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate beneficiari nelansat yepsM
Guvernul poluate istoric decontaminare şi structuri subordonate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale Buget alocat autorități publice
României ecologizare a unor acestora, pentru situri şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării apelului: locale / instituții
situri contaminate şi contaminate istoric aflate în sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 4.258.790 subordonate
abandonate deţinute proprietate sau puse la finanţare se vor concentra pe diminuarea euro acestora,
(PROGRAMUL de autorităţile dispoziţia acestora de către riscului existent pentru sănătatea umană şi finanțate de la
OPERAȚIONAL publice sau pentru proprietar – printr-un act pentru mediu cauzat de activităţile industriale bugetul de local:
INFRASTRUCT care acestea au juridic - în vederea desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
URĂ MARE, AP responsabilitate în implementării proiectului adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, Minim 2%
4, O.S. 4.3) procesul de astfel încît să se atingă riscul acceptabil.
decontaminare.
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o Pentru
opțiune prioritară pentru acțiunile de beneficiari
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor instituții
APEL poluate). centrale,
NELANSAT finanțate de la
bugetul de stat:

Minim 15%

PAGINA 50 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Managementul Prevenirea și Ministerul Apelor și Pădurilor, A. Acțiuni pentru managementul riscului Prin program Minim 15% Apel http://bit.ly/2y
Europeană și riscurilor la reducerea ca instituție desemnată să la inundații sau ghidul nelansat We0UV
Guvernul inundații și consecințelor implementeze și să solicitantului
României eroziune inundațiilor, precum monitorizeze Planurile de A1. Proiecte de investiții nu se propun
costieră și reducerea Management al Riscului la valori maxime
efectelor negative Inundații (PMRI), în • Utilizarea infrastructurii verzi pentru ale
ale unor fenomene parteneriat cu structurile prevenirea inundațiilor prin preluarea proiectelor.
determinate de specializate să implementeze soluțiilor oferite de ecosisteme naturale
(PROGRAMUL schimbările măsurile specifice din cadrul pentru gestionarea riscurilor generate de
OPERAȚIONAL climatice, cum ar fi PMRI (ex. Administrația creșterea incidenței evenimentelor
INFRASTRUCT eroziunea costieră Națională “Apele Române” și extreme
URĂ MARE, AP administrațiile bazinale • Modernizarea infrastructurii de
5, O.S. 5.1) subordonate; Regia Natională monitorizare şi avertizare a fenomenelor
a Pădurilor - Romsilva, hidro-meteorologice severe în vederea
Agenţia Naţională de asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor
Îmbunătăţiri Funciare etc.); materiale
• Măsuri care asigură eficacitatea
Ministerul Apelor și Pădurilor intervențiilor de prevenire a inundațiilor
APEL în parteneriat cu ONG-urile și • Realizarea de măsuri structurale de
NELANSAT alte structuri cu specializare în protecție împotriva riscului la inundații,
domeniul ecologiei, care pot acolo unde infrastructura verde nu este
să asigure expertiza necesară suficientă, prin construirea ori reabilitarea
pentru implementarea infrastructurii de reducere a impactului
măsurilor de tip non-structural. unor fenomene meteorologice extreme.

Administrația Națională de A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de


Meteorologie; gestionare a riscului la inundații

Administrația Națională “Apele • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de


Române” pentru acțiuni de tip proiecte aferent perioadei 2014-2020 și
B. post 2020
• Dezvoltarea de studii, metodologii,
evaluări, rapoarte, manuale de bună
practică pentru managementul barajelor
• Abordare intersectorială la nivel de bazin
hidrografic
• Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii
riscului la inundaţii

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii


costiere

PAGINA 51 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Promovarea Operatorii Regionali din A. Proiecte integrate de dezvoltare a NA 2% pentru 31 http://www.fo
Europeană și infrastructurii investițiilor în sectorul de apă (OR) înființați infrastructurii de apă și apă uzată (noi și acțiunile A și C decembrie nduri-
Guvernul integrate de sectorul de apă/apă în baza Legii nr. 51/2006 și frazate) 2018 ue.ro/poim-
României apă şi apă uzată în vederea Legea nr. 241/2006 2014#implem
0% pentru
uzată conformării cu B. Laborator național pentru îmbunătățirea entare-
acțiunea B
cerințele directivelor Municipiul București monitorizării substanțelor deversate în ape ghiduri-
din sector și a calității apei potabile beneficiari
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL pentru acțiunile A și C.
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
INFRASTRUCT
proiecte aferent perioadei 2014-2020 si
URĂ MARE, AP
post 2020
3, O.S. 3.2)

Ministerul Mediului, Apelor și


Pădurilor, în parteneriat cu
Administrația Națională ”Apele
Române” și Ministerul
Sănătății

pentru acțiunea B.

PAGINA 52 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Apel de Promovarea Asociațiile de Dezvoltare Proiecte integrate de management al deșeurilor Nu există 2% 31 http://www.fo
Europeană și proiecte pentru investițiilor în Intercomunitară prin Consiliile • implementarea sistemelor de colectare plafoane decembrie nduri-
Guvernul dezvoltarea sectorul de deșeuri Județene selectivă valorice 2018 ue.ro/poim-
României infrastructurii în vederea • construcția de instalații de transfer și privind 2014#implem
de conformării cu valorificare/tratare, inclusiv platforme de dimensiunea entare-
Primăria Municipiului
management prevederile acquis-
București compostare și unități de compostare proiectelor ghiduri-
integrat al ului european și a individuală beneficiari
deșeurilor angajamentelor • construcția de stații sortare și de tratare
asumate prin mecano-biologică etc.
sectorul de mediu. • închiderea și reabilitarea de depozite
(PROGRAMUL neconforme, inclusiv a sistemului de
OPERAȚIONAL colectare a levigatului, a sistemului de
INFRASTRUCT extragere a biogazului
URĂ MARE, AP • deschiderea/extinderea de noi depozite
3, O.S. 3.1) • asistență pentru managementul
proiectelor, supervizare și publicitate
(inclusiv conștientizarea publicului) etc;
• Consolidarea capacității instituționale a
beneficiarilor în domeniul sistemelor
integrate de management al deșeurilor,
ca parte integrantă a proiectelor
individuale

Implementarea unui sistem integrat de


management al deșeurilor la nivelul municipiului
București.

PAGINA 53 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Promovarea Ministerul Mediului, Apelor și Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a - Minim 15% 31 http://www.fo
Europeană și nivelului de investițiilor care să Pădurilor, individual sau în Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de decembrie nduri-
Guvernul evaluare și contribuie la parteneriat echipamente de monitorizare a poluanților și 2018 ue.ro/poim-
României monitorizare a îmbunătățirea instalarea lor în amplasamente noi si achiziția 2014#implem
calității aerului sistemului național de echipamente de monitorizare a unor poluanți entare-
la nivel național de evaluare și noi, pentru care până în acest moment nu ghiduri-
monitorizare a există determinări beneficiari
calității aerului în
vederea conformării Dezvoltarea unui sistem de prognoză și
(PROGRAMUL
cu cerințele inventariere a emisiilor de poluanți în aer
OPERAȚIONAL
directivelor din
INFRASTRUCT
sector Dezvoltarea unei baze de date în conformitate
URĂ MARE, AP
4, O.S. 4.2) cu cerințele Directivei INSPIRE, privind
inventarierea poluanților emiși în aer

PAGINA 54 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea ponderii Unități administrativ teritoriale • Realizarea şi/sau modernizarea Maxim 2% pentru 31 http://www.fo
Europeană și investiţiilor în energiei capacităţilor de producere energie electrică 15.000.000 proiecte având decembrie nduri-
Guvernul capacităţi de regenerabile în Asociațiile de Dezvoltare şi termică în cogenerare din biomasă şi euro ca beneficiari 2018, ora ue.ro/poim-
României producere totalul consumului Intercomunitară biogaz; unități 10 2014#implem
energie de energie primară, administrativ- entare-
electrică şi/sau ca rezultat al Societăți comerciale • Realizarea şi/sau modernizarea teritoriale și ghiduri-
termică din investiţiilor de care au ca activitate capacităţilor de producţie a energiei termice ADI, beneficiari
biomasă/biogaz creştere a puterii producerea de energie în din biomasă sau biogaz; pentru
şi energie instalate de scopul comercializării cheltuielile
geotermală producere a • Realizarea şi/sau modernizarea eligibile care nu
energiei electrice şi capacităţilor de producţie a energiei intră sub
termice din resurse electrice din biomasă sau biogaz; incidența
(PROGRAMUL regenerabile mai regulilor de
OPERAȚIONAL puţin exploatate. • Realizarea şi/sau modernizarea ajutor de stat
INFRASTRUCT capacităţilor de producţie a energiei termice
URA MARE, AP Reducerea emisiilor din energie geotermală. 20% din
6, O.S. 6.1) de carbon în costurile
atmosferă generate eligibile ale
de sectorul proiectului,
energetic prin pentru
înlocuirea unei părţi microîntreprinde
din cantitatea de ri și
combustibili fosili întreprinderile
consumaţi în fiecare mici
an (cărbune, gaz
natural). 30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

PAGINA 55 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea de Societățile comerciale din • Realizarea / modernizarea centralelor Maxim 20% din 31 http://www.fo
Europeană și investiţiilor în acțiuni de reducere industrie care înregistrează electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 15.000.000 costurile decembrie nduri-
Guvernul cogenerare de a emisiilor de consumuri energetice de (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi euro eligibile ale 2018, ora ue.ro/poim-
României înaltă eficienţă carbon și de peste 200 tep/an și care pot biomasă proiectului, 10 2014#implem
creștere a eficienței dovedi un necesar util de pentru entare-
energetice prin energie termică pentru • Realizarea / modernizarea centralelor microîntreprinde ghiduri-
(PROGRAMUL instalarea de noi procesele industriale cu o electrice de cogenerare de înaltă eficienţă ri și beneficiari
OPERAȚIONAL capacități / durată de minim 4.000 h/an care utilizează gaze reziduale (maximum 8 întreprinderile
INFRASTRUCT modernizarea MWe) provenite din procese industriale mici
URA MARE, AP capacităților de Reprezentantul desemnat al
6, O.S. 6.4) cogenerare de unui parc industrial care 30% din
înaltă eficiență. înregistrează consumuri costurile
energetice de peste 200 eligibile ale
tep/an si care poate dovedi un proiectului,
necesar util de energie pentru
termică pentru procesele întreprinderile
industriale cu o durată de mijlocii
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția de 40% din
energie prin cogenerare de costurile
înaltă eficiență, si care poate eligibile ale
fi: proiectului
pentru
• administratorul parcului întreprinderile
mari
• distribuitorul de energie
al parcului industrial

PAGINA 56 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Managementul Promovarea Ministerul Apelor și Pădurilor, Acțiuni pentru managementul riscului la inundații Nu se propun Minim 15% Apel http://www.fo
Europeană și riscului la acțiunilor orientate ca instituție desemnată să valori maxime nelansat nduri-
Guvernul inundații și spre prevenirea implementeze și să ale proiectelor ue.ro/presa/n
României eroziune principalelor riscuri monitorizeze Planurile de outati-am-
costieră accentuate de Management al Riscului la Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere oi/details/6/25
manifestările Inundații (PMRI), în 8
(PROGRAMUL schimbărilor parteneriat cu structurile
OPERAȚIONAL climatice, îndeosebi specializate să implementeze
INFRASTRUCT inundații și eroziune măsurile specifice din cadrul
Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor
URA MARE, AP costieră, în vederea PMRI (ex. ANAR și
riscuri
5, O.S. 5.1) evitării pagubelor administrațiile bazinale
economice și de subordonate; RNP, ANIF
vieți omenești, etc.);
precum și a
APEL conformării cu Ministerul Apelor și Pădurilor
NELANSAT cerințele directivelor în parteneriat cu ONG-urile și
din sector alte structuri cu specializare în
domeniul ecologiei, care pot
să asigure expertiza necesară
pentru implementarea
măsurilor de tip non-structural.

Administrația Națională de
Meteorologie;

ANAR

PAGINA 57 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin acordat Promovarea Parteneriatele constituite în Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare Maxim 0% 31 https://portal.
Europeană și pentru cooperării între baza unui acord de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 100.000 euro ianuarie afir.info/infor
Guvernul cooperare actorii locali, în din cel puţin un partener din promovarea unor proiecte comune care implică 2018 matii_general
României orizontală şi scopul categoriile de mai jos și cel cel puţin două entităţi care cooperează pentru: e_pndr_invest
verticală între comercializării puțin un fermier sau un grup itii_prin_pndr_
actorii din produselor de producători/o cooperativă Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de sm_16_4_si_
lanţul de agoalimentare prin care își desfășoară activitatea aprovizionare/ piețe locale (cu produse 16_4a_sprijin
aprovizionare intermediul lanțurilor în sectorul agricol/pomicol alimentare) _pentru_coop
în sectoarele scurte de erare_agricol
agricol şi aprovizionare Fermieri; Activităţi de promovare referitoare la crearea/ a_si_pomicol
pomicol Microîntreprinderi și dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) a
întreprinderi mici; de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la
(PROGRAMUL Organizații piața locală deservită de acest lanț/ aceste
NAȚIONAL neguvernamentale; lanțuri.
DEZVOLTARE Consilii locale;
RURALĂ, Unități școlare (inclusiv
Submăsura universitățile de profil), Un proiect nu poate conține doar acțiuni de
16.4 și 16.4a) unitățile sanitare, de agrement promovare. Promovarea nu poate fi decât o
și de alimentație publică componentă secundară (mai putin de 50% din
valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui
proiect prin care se propune înființarea și
dezvoltarea lanțului scurt.

PAGINA 58 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Guvernul Proiecte de Consolidarea Instituții de învățământ Proiectele declarate câștigătoare in urma Maxim - Depunere http://uefiscdi.
României cercetare ERA- sistemului național superior publice si private competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA- 250.000 euro, continua gov.ro/articole
NET / ERANET de CDl prin acreditate; NET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, in situația in /4536/Pachet-
Cofund intensificarea respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare care Romania de-informatii-
colaborării in Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – este ERANETERA
cercetarea Institute Naționale de CDl; 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare coordonatorul NET-
europeana de europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 proiectului Cofund.html
excelenta; Orizont 2020. trans-național;
Alte organizații de cercetare
Consolidarea de drept public sau privat; Maxim
sistemului național Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA- 200.000 EUR,
de CDl prin NET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 in situația in
intensificarea Agenți economici (IMM-uri si Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada care Romania
cooperării întreprinderi mari); 2016-2019 este următorul: este partener
internaționale – in proiectul
lansarea de apeluri transnațional.
tematice comune in Unități de administrație 2016: 3.575.500 lei;
parteneriat cu alte publica locala sau centrala; 2017: 17.000.000 lei;
tari, activități 2018: 22.450.000 lei;
comune de 2019: 25.000.000 lei.
cercetare, echipe de Organizații
cercetare mixte, in nonguvernamentale.
vederea accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
Entitățile menționate mai sus
cercetare-dezvoltare
pot participa la competiția
la nivel internațional;
trans-naționala ca unic
partener (parte romana) sau
Creșterea vizibilității
in parteneriat cu alte instituții
României la nivel
din Romania.
internațional in
domeniul cercetării
si inovării. Instituțiile, altele decât cele
prevăzute in OG 57/2002 cu
modificările si completările
ulterioare, pot participa in
acest tip de proiecte doar cu
finanțare proprie.

PAGINA 59 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea Organizații • schimburi între actori culturali pentru Maxim Minim 40% 18 https://eacea.
Europeană proiecte capacității neguvernamentale, dobândirea de noi competențe și expertize 200.000 euro ianuarie ec.europa.eu/
europene de sectoarelor culturale 2018 sites/eacea-
cooperare 2018 și creative europene instituții publice, • schimburi de actori culturali între mai multe (13:00 ora site/files/1._c
de a funcționa la țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe României) all_notice_ea
Proiecte de nivel transnațional și companii private artistice cea_32_2017
cooperare de internațional și -culture-ce-
mai mică promovarea 2018_en.pdf
amploare circulației • activități derulate de organizații culturale
transnaționale a din diferite țări, care fac coproducții și/ sau
Trebuie să fie implicați un derulează activități în diferite spații
operelor culturale și coordonator de proiect și cel
creative; puțin alți doi parteneri, având
(PROGRAMUL aducerea unei sediul social în cel puțin trei • activități de sporire și diversificare a
EUPROPA contribuții la țări diferite care participă la publicului și de facilitare a accesului
CREATIVĂ – dezvoltarea programul „Europa creativă” – audienței la creații complexe
SUBPROGRAM publicului; subprogramul „Cultura”.
aducerea unei
UL CULTURA) • activități culturale și/ sau din domeniul
contribuții la
audiovizual care sprijină integrarea
inovarea și
refugiaților în Europa
creativitatea din
domeniul culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de afaceri și
prin promovarea
unor modalități
inovatoare de
propagare în alte
sectoare.

PAGINA 60 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea Organizații • schimburi între actori culturali pentru Maxim Minim 50% 18 https://eacea.
Europeană proiecte capacității neguvernamentale, dobândirea de noi competențe și 2.000.000 ianuarie ec.europa.eu/
europene de sectoarelor culturale expertize euro 2018 sites/eacea-
cooperare 2018 și creative europene instituții publice, (13:00 ora site/files/1._c
de a funcționa la • schimburi de actori culturali între mai României) all_notice_ea
Proiecte de nivel transnațional și companii private multe țări, inclusiv vizite prelungite și cea_32_2017
cooperare de internațional și rezidențe artistice -culture-ce-
mai mare promovarea 2018_en.pdf
amploare circulației
transnaționale a • activități derulate de organizații culturale
Trebuie să fie implicați un din diferite țări, care fac coproducții și/ sau
operelor culturale și coordonator de proiect și cel
creative; derulează activități în diferite spații
puțin alți cinci parteneri, având
(PROGRAMUL aducerea unei sediul social în cel puțin șase
EUPROPA contribuții la țări diferite care participă la • activități de sporire și diversificare a
CREATIVĂ – dezvoltarea programul „Europa creativă” – publicului și de facilitare a accesului
SUBPROGRAM publicului; subprogramul „Cultura”. audienței la creații complexe
UL CULTURA) aducerea unei
contribuții la
• activități culturale și/ sau din domeniul
inovarea și
audiovizual care sprijină integrarea
creativitatea din
refugiaților în Europa
domeniul culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de afaceri și
prin promovarea
unor modalități
inovatoare de
propagare în alte
sectoare.

PAGINA 61 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programul Îmbunătățirea Autorități locale/ regionale/ • Axa prioritara 1 – Inovare si Variabilă 15% Variabil http://www.int
Europeana Transnațional politicilor publice si naționale; responsabilitate sociala in Regiunea erreg-
Dunărea a cooperării organisme de drept public; Dunării danube.eu/rel
instituționale, Grupări Europene de evant-
implementate de un Cooperare Teritoriala (GECT); • Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de documents/pr
parteneriat organizații internaționale si mediu si cultura in Regiunea Dunării ogramme-
transnațional extins organisme private, inclusiv main-
IMM-uri. documents
• Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Aria eligibila a programului Regiunea Dunării
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, • Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Germania (landurile Baden Regiunea Dunării
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

PAGINA 62 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programul de Reducerea Întreprinderi mici și mijlocii COSME furnizează următoarele tipuri de Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeana competitivitate decalajelor de pe asistență: pa.eu/researc
pentru piața in ceea ce Clustere • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile h/participants/
întreprinderi și privește furnizarea care au dificultăți in obținerea de portal/desktop
IMM-uri - de finanțări IMM- Autorități publice împrumuturi din sistemul bancar /en/opportunit
urilor. • Capital pentru fondurile de capital de risc ies/cosme/ind
COSME ce furnizează investiții pentru IMM-urile ex.html#c,call
aflate in stadiul de extindere si creștere s=CallIdentifi
• Informații practice gratuite și servicii directe er.Status/t/FO
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, RTHCOMING
informații despre noile piețe sau despre /1/1/0&CallIde
legislația sau programele UE ntifier.Status/t
• Acțiuni de cooperare in rețea sau de /OPEN/1/1/0&
schimb de experiența pentru cei ce CallIdentifier.
elaborează politicile relevante, având ca Status/t/CLO
scop reducerea poverii administrative SED/0/1/0&+
asupra IMM-urilor si îmbunătățirea PlannedOpen
condițiilor-cadru pentru afaceri ingDate/asc
• Stabilirea de elemente de referința si
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global,
sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

PAGINA 63 DIN 64 10 IANUARIE 2018


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitați eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.er
Europeana ERASMUS+ șansele de angajare Programe Comunitare in Domeniul Educației si asmusplus.ro/
ale tinerilor prin Companii / întreprinderi Formarii Profesionale:
dobândirea de
competente Instituții publice/private • Proiecte de mobilitate
suplimentare • Parteneriate strategice
apreciate de Instituții școlare • Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu http://eacea.e
angajatori, precum responsabilii politicilor de tineret c.europa.eu/e
si îmbunătățirea Instituții universitare rasmus-
competentelor plus/funding_
lingvistice. Organizații en
nonguvernamentale Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

• ”Alianțele cunoașterii”
• ”Alianțele competentelor sectoriale”
• Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
• Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
• Jean Monet
• Masterat in cotutela
• Sprijin pentru politici
• Sport

PAGINA 64 DIN 64 10 IANUARIE 2018