Sunteți pe pagina 1din 48

`

Achiziții de bunuri publice

2014
1
1. NOŢIUNI GENERALE
1.1 Definiții
1.2 Tipuri de contracte de achiziţie publică
1.3 Principii în achiziţii publice
2. PUBLICAREA ANUNŢURILOR ŞI STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE
2. 1 Publicarea anunţurilor privind achiziţiile publice
2.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice
3. PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
3.1 Proceduri de atribuire
3. 2 Etapele procesului de achiziţie publică
4. STUDIU DE CAZ -procedura de achiziţie publică a unor echipamente de calcul, echipamente
periferice de calcul și materiale consumabile
4.1. Obiectul contractului de achiziție
4.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
4.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate
4.1.3. Denumire contractului şi locaţia lucrării, locul de livrare sau predare
4.1.4. Durata contractului de achiziție
4.1.5. Procedura de efectuare a achiziției
4.1.6. Valoarea estimative a contractului
4.2.INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
4.3. PREZENTAREA OFERTEI
4.4. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)
4.4.1.Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, respectiv 10 computere portabile și 1
videoproiector.
4.4.1.1.Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind computerele portabile:
4.4.1.2.Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind videoproiector-ul:
4.4.1.3.Condiții contractuale specifice
4.4.2. Materiale consumabile.
4.4.2.1.Caracteristici tehnice minime obligatorii privind materialele consumabile:
4.4.2.2.Condiții contractuale specifice
4.5. FORMULARE - ANEXE la DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
4.5.1.Formular nr. 1 - Model scrisoare de înaintare
4.5.2.Formular nr. 2 - Formular de ofertă – produse
4.5.4.Formularul nr. 3 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
4.5.6.Formular nr. 5 - INFORMAŢII GENERALE
2
4.5.7.Formular nr. 6 - Model Contract de furnizare
4.5.8.Formular nr. 7 – CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă
5.CONCLUZII ŞI PROPUNERI
6.BIBLIOGRAFIE
7.ANEXE – Documente oficiale
7.1. Adresa inaintare referat laptop si materiale consumabile
7.2.Caiet de sarcini
7.3.Referat de necesitate

1. NOŢIUNI GENERALE

3
1.1 Definiții

Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii
româneşti .
Scopul general al sistemului achiziţiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public , respectiv
dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii .
În cadrul sistemului , elementele componente interacţionează între ele condiţionându-se , potenţându-se
sau anihilându-se unele pe celelalte .

Elementele componente ale sistemului sunt :


-autoritatea de reglementare ;
-autoritaţile contractante ;
-operatori economici ;
-supraveghetorii sistemului .

Relaţiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regulă:


-de comerţ , unde o parte solicită să cumpere produse , servicii şi lucrări şi cealaltă să le vândă ;
-de suport , unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă îl oferă ;
-de supraveghere , unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea corectă a acesteia ;
-de înfăptuire a dreptăţii , unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în instanţă .

Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare şi constă în normele aplicabile , în procedurile
de atribuire a contractului de achiziţie publică .
În concluzie , sistemul achiziţiilor publice desemnează totalitatea regulilor şi a acţiunilor referitoare la
cheltuirea banilor publici şi în care cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu
oferta depusă de un operator economic .
În cadrul sistemului de achiziţie publică autoritatea de reglementareeste reprezentată de Autiritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor publice , care are rolul fundamental de
elaborare , promovare şi implementare a politicii în domeniul achiziţiilor publice .
Autorităţile contractante sunt autorităţile puterii publice şi alte persoane juridice de drept privat ce
desfăşoară activități în domeniul utilităților şi joacă rolul de cumpărător . Acestea dispunând de resurse
financiare , încearcă să satisfacă nevoile comunităţii de produse , servicii şi lucrări publice prin
atribuirea de contracte . Exemple de autorităţi contractante : instituţii publice , orice organism de drept
public , etc.
Prin operator economic se înţelege orice furnizor , prestator sau executant care oferă în mod licit pe
piaţă produse , servicii sau execută lucrări .
Supraveghetorii mediului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice sunt:
-Ministerul Finanţelor Public ;
-Curtea de Conturi ;
-Agenţia Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
-Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor .

1.2 Tipuri de contracte de achiziţie publică

Contractul de achiziţie publică este contractul cu titlul oneros încheiat în scris între una sau mai multe
autorităţi contractante pe deoparte şi unul
sau mai mulţi operatori economici pe de altă parte , având ca obiect execuţia de lucrări , furnizarea de
produse sau prestarea de servicii .
Contractele de achiziţie publică sunt :
4
-contractele de lucrări care au ca obiect fie execuţia de lucrări , fie atât proiectarea cât şi execuţia de
lucrări , fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţilor şi obiectivelor
autorităţii contractante ;
-contractul de furnizare are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse prin cumpărare , inclusiv
rate , închirierea sau leasing cu sau fără operaţiunea de cumpărare ;
-contractul de servicii are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii .

1.3 Principii în achiziţii publice

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică , la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere
următoarele principii :
-nediscriminarea ;
-tratamentul egal ;
-recunoaşterea reciprocă;
-transparenţa;
-proporţionalitatea;
-eficienţa utilizării fondurilor publice ;
-asumarea răspunderii .

Prin nediscriminare se înţelege asigurarea unei concurenţe reale , astfel încât orice operator economic ,
indiferent de naţionalitate să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă șansa de a deveni
contractant.
Prin tratament egal se înţelege aplicarea de reguli , cerinţe , criterii identice pentru toţi operatorii
economici , dând tuturor şanse egale de a devenii contractant .
Prin recunoaştere reciprocă se înţelege acceptarea produselor , serviciilor , lucrărilor oferite pe piaţa
U.E.
Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire .
Prin proporţionalitate se înţelege asigurarea corelaţiei între necesitatea autorităţii contractante ,
obiectul contractului de achiziţie publică , cerinţele solicitate a fi îndeplinite .
Prin eficienţa utilizării fondurilor publice se înţelege aplicarea procedurilor de atribuire ,
competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică a ofertelor în
vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ . În utilizarea fondurilor publice trebuie
avute însă în vedere şi obiectivele sociale , etice şi de protecţie a mediului .
Prin asumarea răspunderii se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor
implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi
independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces .

2. PUBLICAREA ANUNŢURILOR ŞI STABILIREA CRITERIILOR DE


5
ATRIBUIRE

2. 1 Publicarea anunţurilor privind achiziţiile publice

Pentru a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţii publice autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie , de participare şi de atribuire a
contractelor de achiziție publică.
Anunţul de intenţie se transmite spre publicare cât mai curând posibil după aprobarea programului
anual de achiziţii, program în care este prevăzut contractul respectiv de furnizare servicii sau lucrări .
Publicarea se face în Jurnalul Oficial al Uniunii Eurapene , în Sistemul electronic de achiziţii publice
(SEAP) şi în Monitorul Oficial. Publicarea nu este obligatorie , dar se transmite atunci când se
urmăreşte reducerea perioadei cuprinse între data transmiterii anunţului de participare şi data limită de
depunere a ofertelor .
Anunţul de participare se transmite spre publicare atunci când se iniţiază procedura de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitive sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului cadru.
Anunţul de participare se publică în SEAP, Monitorul Oficial al României şi după caz în Jurnalul
Oficial al Uniunii Eurapene . Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Eurapene se face numai atunci
când valoarea contactului depăşeşte anumite praguri valorice stabilite prin lege.
În cazul licitaţiei fară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se transmite operatorilor
economici o invitaţie de participare la licitaţie, iar în
cazul cereri de oferte invitaţia de participare se publică numai în SEAP.
După finalizarea procedurii de atribuire şi stabilirea gâştigătorului licitaţiei , autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile de la adjudecare.
Anunţul de atribuire se publică de asemenea în SEAP, Monitorul Oficial al României şi după caz în
Jurnalul Oficial al Uniunii Eurapene.

2.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a


contractului de achiziţie publică, care odată stabilit nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a
procedurii de atribuire.
Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice sunt:
-preţul cel mai scăzut, care se aplică atunci când stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin
compararea preţurilor prezentate fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte
avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici ;
-oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este criteriul pentru care declararea ofertei
câştigătoare se aplică un algoritm de calcul care cuprinde un sistem de factori de evaluare pentru care
se stabilesc ponderi relative .
Factorii de evaluare ai ofertei pot fi alături de preţ :
- caracteristici privind nivelul calitativ , tehnic sau funcţional ;
- caracteristici de mediu ;
- costuri de funcţionare ;
- raportul cost – eficienţă ;
- servicii post- vânzare ;
- termen de livrare sau de execuţie ;
- alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor .

Factorii de evaluare a ofertei precum şi ponderea relativă a acestora sau a algoritmului de calcul
6
trebuie să fie definite clar în documentaţia de atribuire şi să aibă legătură concretă cu specificul
contractului.

3. PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

7
3.1 Proceduri de atribuire

Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt :


-licitaţia deschisă ;
-licitaţia restrânsă ;
-dialogul competitiv;
-negocierea ;
-cererea de oferte ;
-concursul de soluţii ;
-cumpărarea directă .

Licitaţia deschisă reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care orice
operator economic interesat are dreptul de a depune ofertă.
Se desfăşoară de regulă într-o singură etapă şi se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ
de participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de oferte .

Licitaţia restrânsă este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune
candidatură , urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune ofertă .
Se desfăşoară în două etape :cea de selectare a candidaţilor şi cea de evaluare a ofertelor depuse de
candidaţii selectaţi .
Se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor
economici depunerea de candidaturi .
Această procedură se utilizează când oferta este excedentară.

Dialogul competitiv reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune
candidatură şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi în scopul
identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale , urmând ca pe baza
soluţiilor identificate , candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.
Se aplică atunci când contractul este considerat „a fi de complexitate deosebită” .
Se desfăşoară în trei etape:
-de preselectare a candidaţilor;
-de dialog cu candidații admişi în urma preselecţiei pentru identificarea soluţiei apte ;
-de evaluare a ofertelor finale depuse .
Se iniţiază prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare.

Negocierea este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi
şi negociază clauzele contractuale , inclusiv preţul cu unul sau mai mulţi dintre aceştia . Negocierea
poate fi :
-negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ;
-negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare .
Se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor
economici depunerea de candidaturi în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare sau a invitaţiei de participare operatorului economic cu care vrem să negociem , în cazul
negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare .
Această procedură se aplică în situaţii expres prevăzute de OUG nr.
34 /2006 privind achiziţiile publice .

Cererea de oferte reprezintă procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de
la mai mulţi operatori economici.
Se aplică dacă valoarea estimată , fără TVA a contractului de achiziţie publică este mai mică decât
echivalentul în lei a următoarelor praguri :
8
pentru contractul de furnizare : 40.000 euro
pentru contractul de servicii : 40.000 euro
pentru contractul de lucrări : 250.000 euro.

Concursul de soluţii este procedura prin care se achiziţionează în special în domeniul amenajării
teritoriului al proiectării urbanistice şi peisagistice al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor , un
plan sau un proiect prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu cu sau fără acordarea
de premii .
Se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi
depunerea de proiecte .

Cumpărarea directă se aplică în cazul în care se achiziţionează produse , servicii sau lucrări a căror
valoare fără TVA cumulată pe parcursul unui an nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro .

3. 2 Etapele procesului de achiziţie publică

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape , după parcurgerea cărora se obţine
produsul sau dreptul de utilizare al acestuia , serviciul sau lucrarea ca urmare a atribuirii unui contract
de achiziţie publică.
Prima etapă este întocmirea programului anual al achiziţiei publice. Această etapă presupune
identificarea necesităţilor autorităţilor contractante ,estimarea valorii şi modalităţile de obţinere a
produselor , serviciilor sau lucrărilor , alegerea procedurii , identificarea fondurilor , elaborarea
calendarului , definitivarea şi aprobarea programului . Dacă este cazul şi transmiterea spre publicare a
anunţului de intenţie .
Etapa următoare este elaborarea documentaţiei de atribuire /de selectare , în cadrul căreia
autoritatea contractantă structurează :
-caietul de sarcini sau , după caz documentaţia descriptivă ,
-clauzele contractuale obligatorii ,
-fişa de date a achiziţiei ,
-formulare şi modele,
-alte informaţii cu privire la impozitare ,protecţia mediului , protecţia muncii.
Urmează chemarea la competiţie , care constă în publicarea anunţului de participare , punerea la
dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire , răspuns la solicitările de clarificări ,
stabilirea
regulilor de participare şi de evitare a conflictului de interese .
Etapa cea mai relevantă în cadrul procesului de achiziţie publică este derularea procedurilor de
atribuire a contractelor în cadrul căreia se primesc ofertele , se deschid se examinează şi se evaluează ,
se stabileşte oferta câştigătoare şi se poate anula procedura , dacă este cazul .
Următoarea etapă este atribuirea contractului de achiziţie publică care presupune notificarea ofertei
câştigătoare , soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul , semnarea contractului şi transmiterea spre
publicare a anunţului spre atribuire .
Urmează încheierea dosarului de achiziţie publică derularea şi încheierea, contractului .

4. STUDIU DE CAZ -procedura de achiziţie publică a unor echipamente de


calcul, echipamente periferice de calcul și materiale consumabile

9
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Achiziţie publică a unor echipamente de calcul, echipamente periferice de calcul și materiale


consumabile.

ANAF - Adresă: Strada Apolodor 17, București 050741


Telefon:021 319 9857
Achizitor: Adresă de internet: www.anaf.ro

„Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției


Titlul proiectului Naționale de Administrare Fiscală”

Cod proiect SMIS 40478

Calitatea achizitorului în Partener


cadrul proiectului

4.1. Obiectul contractului de achiziție

4.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Achiziţii publice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției
Naționale de Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478

4.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate

Se vor achiziţiona echipamente IT, 10 computere portabile + sisteme de operare și 1 videoproiector, și


Materiale consumabile pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea proceselor de activitate ale
Agenției Naționale de Administrare Fiscală” conform specificaţiilor din capitolul 5 al prezenței
documentaţii.

4.1.3. Denumire contractului şi locaţia lucrării, locul de livrare sau predare

(b) (c)
Produ Servici
(a) Lucrări se X i

Execuţie X Cumpărare X Categoria serviciului:


Proiectare Leasi
şi execuţie ng 2A
Realizare
prin orice
mijloace Închiriere 2B
corespunză
toare Cumpărare în
cerinţelor rate
10
specificate
de
achizitor

4.1.4.
Durata
contractul
ui de
achiziție
1 lună de
zile de la
data
semnării
contractulu
i de către
ambele
părți

4.1.5.
Procedura
de
efectuare a
achiziției

Procedura
competitiv
ă

4.1.6.
Valoarea
estimative
a
contractul
ui

Valoarea
estimată a
contractulu
i este de
43.823,4lei
(fără
TVA)/
9738,33
euro (fără
TVA).
11
4.2.INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4.3. PREZENTAREA OFERTEI

Limbă de redactare a ofertei: Limba romană

Monedă în care este exprimat preţul contractului: Lei, fără TVA

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 zile

Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)

Furnizor poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul Comerţului, înregistrată fiscal
în România şi care deţine competenţe dovedite şi autorizare(licenţă) pentru producţia/comercializarea
de laptop-uri şi software de editare şi antivirus. Furnizorul de material consumabile poate fi același cu
cel de laptopu-ri sau unul diferit.

Documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte ofertantul sunt:

- Certificat de înregistrare la ORC – copie simplă, din care să rezulte că are în obiectul de
activitate producţia/comercializarea laptop-uri şi software de editare şi antivirus.

- Situaţia personală a candidatului sau ofertantului – Formular nr. 3

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă - Formular nr. 7

- Informaţii generale despre ofertant - Formular 5

- Referinţe/contracte de la clienţi – din ultimii trei ani - activitatea furnizorului


- în domeniul producţiei/comercializării de laptop-uri şi material consumable – copii
- Experienţa similară - din ultimii trei ani în domeniul producţiei/comercializării de laptop-uri şi
material consumabile - tabel cu valorile contractelor în lei şi denumirea clienţilor – Formular nr.
4
- Declaraţie privind acceptarea clauzelor obligatorii ale proiectului de contract ataşat/ semnarea şi
ștampilarea paginilor cu clauze obligatorii – Formular nr. 6.

Instrucţiuni pentru depunerea ofertelor:

Plicul exterior va conţine în interior câte un plic sigilat şi ștampilat după cum urmează:

- Plicul 1: documentele obligatorii menţionate mai sus


12
- Plicul 2: propunere de ofertă tehnică

- Plicul 3: propunere de ofertă financiară – Formular nr. 2

În cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt neconforme, ofertantul va fi descalificat fără a
se mai deschide celelalte plicuri.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare, conform Formularului nr. 1.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără fi deschisă.
Propunerea tehnică va respecta specificaţiile tehnice din „Descrierea obiectului contractului
(specificaţii tehnice)”.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA.

Oferta se va depune prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau la sediul ANAF, în plic
sigilat (plicul exterior), pe care se va menţiona cu majuscule:

OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT în cadrul proiectului Achiziţii publice în


cadrul proiectului „Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției Naționale de Administrare
Fiscală”, cod SMIS 40478
Pe formularul de confirmare poşta va înscrie ziua şi ora primirii corespondenţei. În situaţia depunerii la
sediul nostru se va înscrie de către achizitor, numărul de primire cu data şi ora primirii, pe adresa de
înaintare şi pe plicul exterior.

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată achizitorului până la data
deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până cel mai târziu cu o zi înainte de data stabilită pentru
depunerea ofertelor, prin solicitare scrisă adresată achizitorului în vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziată oferta depusă la altă adresă decât cea indicată în anunţ şi în documentaţia
pentru ofertanţi ori este primită de achizitor după expirarea datei limită de depunere.
Ofertele întârziate se returnează ofertantului nedeschise.

Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia


lucrărilor

Contractul se va implementa timp de 1 lună de zile de la data semnării lui de către ambele părți.

Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de


soluţionare a contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie se depun în termen


de 24 ore lucrătoare de la primirea înştiinţărilor privind oferta câştigătoare.Contestaţiile vor fi
soluţionate de către echipa de management a proiectului. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 2
zile (48 ore) lucrătoare de la primirea contestaţiei.
13
4.4. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII
TEHNICE)
Condiții generale ce trebuie îndeplinite de către ofertanți

4.4.1.Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, respectiv 10 computere portabile și 1


videoproiector.

4.4.1.1.Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind computerele portabile:

4 nuclee fizice, suport pentru


Procesor instrucțiuni pe 64 de biți și extensii
Procesor
AVX, litografie 22 nm (intel i7 3rd
generation sau echivalent)
Frecvență procesor (GHz) 2.2
HDD & RAM Capacitate HDD 750 GB
Interfață HDD SATA
Viteză de rotație 5400 RPM
Memorie RAM 8 GB, 1333 Mhz, dual channel
Display & video Placă video dedicată Da
Memorie placă video 2 GB
Diagonală LCD 17 inch
Suprafață display Mată sau antireflexiv
Rezoluție optimă 1600 x 900
Comunicații Wireless 802.11 b/g/n
Bluetooth Da, v4.0
Rețea ethernet 10/100/1000 Mbs
Porturi USB 2.0 2
USB 3.0 2
RJ45 1
HDMI 1
Multimedia Unități citire/scriere DVD RW
Cititor cârduri Compatibil SD/MS/MSPro/MMC
Audio Da
Cameră web Da
Microfon Da
Audio-out 1
Alimentare Autonomie de lucru (ore) 4.0 ore
Acumulator Li-Ion, minim 6 celule
Windows 7 Professional pe 64 de biți
Alte cerințe Sistem de operare
cu licență O.E.M.
Încărcător Da
Tastatură cu numpad Da
Da - de dimensiuni adecvate
Geantă sau rucsac
produsului achiziţionat
Mouse wireless Da (funcționare: optic, design:
14
ambidextru, butoane: 2, scroll: 1,
interfață: USB)
Garanție tehnică și de
24 luni
conformitate
Garanție acumulatori 12 luni

4.4.1.2.Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind videoproiector-ul:

Luminozitate (lumeni) 3000

1024 X768
Rezoluție
pixeli
Durata de viață lampă (mod
4500 ore
normal)
Durata de viață lampă (mod
6000 ore
economic)
Contrast 2600 : 1

Corecție Keystone Da

3 LCD sistem
Tip display
sau DLP
1,2 x sau
Zoom
fixed

Dacă este
cazul, pentru
conectarea
wireless a
videoproiecto
Funcții
rului la
calculatoare
se vor furniza
minim 2
adaptoare
USB sau
echivalent
NTSC
Semnal video PAL
SECAM
Interfață
Conexiuni Ethernet
WLAN
15
Conectori 1 x RCA
1 x D-Sub 15
pin
1 x USB
(Type B)
1 x USB
(Type A)
1 x HDMI

Aspect imagine 16:9

Audio 1W

Difuzoare 1

Greutate (kg) Maxim 3,6 kg


Da. Adecvată
Geantă sau rucsac dimensiunii
produsului
Cablu de alimentare Da

Manual de utilizare/ CD
Da/Da
software
Capac pentru lentilă Da

Telecomandă și baterii Da
Da. Wireless,
2.4 GHz, pe o
distanță de 10
m, indicare cu
laser,
conectivitate
prin USB,
compatibilitat
e cu
Telecomandă media pointer
majoritatea
sistemelor de
operare
Windows,
Mac și Linux,
baterii
incluse,
manual de
utilizare
Nivel zgomot (dB) Maxim 40

16
Garanție tehnică și de
24 luni
conformitate
12 luni sau
Garanție lampă
1000 de ore

4.4.1.3.Condiții contractuale specifice

Caracteristici tehnice
Caracteristiciile tehnice prezentate sunt minimale şi obligatorii. Dacă ofertele pentru echipamentele
ofertate nu îndeplinesc caracteristicile tehnice mai sus-prezentate vor fi descalificate.
Operatorii economici pot oferi echipamente având caracteristici tehnice superioare celor menționate ca
fiind minimale.

Condiții de livrare
Ofertantul câştigător va asigura livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul
beneficiarului, în încăperile indicate de către reprezentanţii beneficiarului.
Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
finală (fără nici un fel de zgârieturi sau alte deteriorări).
Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz:
- factură fiscală;
- aviz de însoţire a mărfii;
- certificat de calitate eliberat de producător;
- CD/DVD-urile suport;
- certificate de garanţie;
- certficat de conformitate.
Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fişă de produs din partea producătorului, care să
conţină minim următoarele informaţii: denumirea producătorului, date şi toate specificaţiile tehnice ale
produsului, precum şi datele de contact ale producătorului.
Echipamentele vor avea toate componentele necesare punerii în funcțiune. Acestea vor intra în
valoarea ofertei.
Instalarea echipamentelor se va realiza de către personalul specializat şi autorizat al furnizorului în
acest sens.
Livrarea produselor se va efectua în timpul programului de lucru, de luni până vineri, la sediul
beneficiarului și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție, semnat de ambele părţi. Livrarea
produselor se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firma de curierat sau prin
șofer, astfel încât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție
cantitativă semnat de ambele părți.
Termen de livrare și punere în funcțiune: maxim 45 zile de la data semnării contractului.

Perioada de garanție
Ofertanţii vor preciza cu exactitate termenul de garanţie pentru toate produsele ofertate.
Perioada de garanţie tehnică minimă ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin egală cu cea prevăzută
de actele normative în vigoare la data prezentării ofertei de la data recepţiei finale.
Furnizorul trebuie să soluționeze solicitările beneficiarului în cazul defecţiunilor apărute în perioada de
garanţie în termen de 48 ore de la anunţarea defecţiunii.
Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului, atunci când este posibil.
Perioada de garanţie se prelungeşte corespunzător cu fiecare perioadă de reparaţie a produselor.
Pentru asigurarea service-ului în perioada de garanţie, ofertanţii vor preciza în mod obligatoriu
următoarele date în cadrul ofertei:
17
- Denumirea societății care asigură service-ul echipamentelor;
- Numele persoanei/ persoanelor de contact;
- Telefon;
- Fax;
- E-mail.

Condiții de recepție
Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate. Va fi efectuată
la sediul beneficiarului, de către reprezentanţii desemnaţi, împreună cu reprezentantul delegat al
furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepţie semnat de ambele părți,
după punerea în funcţiune a produselor de către furnizor.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor asumate prin oferta propusă, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui
produsele refuzate în cel mai scurt termen posibil.
Furnizorul are obligaţia ca în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice, sub
sancţiunea respingerii ofertei acceptate, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele
necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă
şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

Condiții generale ce trebuie îndeplinite de ofertant


Preţurile unitare de achiziţie pentru produsele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi nu
se modifică pe durata valabilităţii contractului.
În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi
respinsă.
Ofertantului/ ofertanților câștigători care nu vor respecta termenul de livrare şi punere în
funcţiune li se va rezilia contractul.
Plata se va efectua după emiterea facturii de către furnizor care trebuie să fie ulterioară
încheierii procesului verbal final de recepţie a produselor.

4.4.2. Materiale consumabile.

4.4.2.1.Caracteristici tehnice minime obligatorii privind materialele consumabile:

Nr.
Denumire produs Cantitate Specificații tehnice
crt.
80 g/mp,
1 Hârtie A4 97 topuri
500 coli/top
Hârtie A3 80 g/mp
2 19 topuri
500 coli/top
70 g/mp
3 Hârtie flipchart 50 topuri Dimensiuni: 100 cm x 65 cm
50 coli/top
Format: A4
Capacitate: 170 coli (80 g/mp)
Culori: diverse
4 Dosar plastic 150 buc.
Alte detalii:
1: realizat din polipropilenă
2: etichetă pe margine
18
3: Copertă față transparentă, copertă spate
color mat
4: perforații pt. îndosariere
Tipul dosarului: încopciat 1/1
Format: A4
Dimensiuni: 240 x 318 x 2mm (l x L x h)
Dosar încopciat carton Gramajul cartonului: 250 g/mp
5 100 buc.
arhivare Alte detalii:
1: pentru 200 de coli A4 (80 g/mp)
2: multiple spații organizaționale pe prima
copertă.
Vârf 0,8 mm
Mina albastră
Pastă: gel
30 Corp transparent (permite vizualizarea
6 Pix
buc. nivelului de cerneală)
Rubber grip striat, ergonomic.
Con metalic, extremități și rubber grip în
culoarea scrierii.
Acoperă literele tipărite, cerneală și tușul
Bandă corectoare este ultracompactă.
Sistem de răsucire a capacului pentru
protecția benzii; capac integrat, fără risc de
pierdere.
Sistem de retragere automată a benzii; film
din poliester, foarte rezistent la rupere.
7 Bandă corectoare 10 buc. Permite rescrierea imediată.
Este indicat pentru majoritatea tipurilor de
cerneală. Nu lasă umbre sau contururi la
copiere.
Bandă corectoare este ambalată într-un
suport din plastic.
Dimensiunea de 5 mm x 5 m
Tip vârf: fetru
70 mm
Confecționat din carton rigid.
Mecanism metalic nichelat.
Executat cu protecție metalică la colțuri.
8 Biblioraft 50 buc.
Buzunar transparent pentru etichetă
interschimbabilă.
Necaserat.
Incluse opritoare pentru fiecare biblioraft.
Beneficiază de tehnologia "cap-off"
Vârf rotund 1-3 mm
9 Marker whiteboard 79 buc. Uscare rapidă
Corpul este din plastic
Culori: diverse
Tip marker: permanent
Vârf: rotund
10 Marker permanent 79 buc.
Grosimea vârfului: 2.0 mm
Grosimea liniei trasate: 1.0 mm
19
Culoare: negru
Alte detalii:
1: cerneală pe bază de alcool
2: cerneală se usucă foarte rapid
3: cerneală rezistentă la apă
4: cerneală rezistentă la ștergere
5: cerneală rezistentă la temperaturi ridicate
6: permite scrierea pe orice suprafață
Capacitate 700MB / 80min
11 CD blank 115 buc.
Viteză max suportată la scriere 52x
Toner imprimantă alb- Pagini: minim 30000
12 3 buc.
negru Compatibil cu Lexmark W840
Toner imprimantă alb Pagini: minim 15000
13 6 buc.
negru Compatibil cu Kyocera KM1635
Capacitate: 16 GB
35 buc., din
Viteză de citire de până la 20 MB/s
care:
Viteză de scriere de până la 12 MB/s
20 buc.
Dimensiuni: 16.7x63x8.7 mm
interfață USB
14 Memory stick Compatibil cu majoritatea sistemelor de
2.0
operare Windows, Mac și Linux.
15 buc.
Foarte ușor de utilizat: plug and play.
interfață USB
Culori: diverse.
3.0
Conține capac de protecție.

4.4.2.2.Condiții contractuale specifice


Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice solicitate și la livrare să fie însoțite de toate
accesoriile necesare punerii în funcțiune, manual tehnic, certificat de conformitate și garanție.
Preţurile unitare de achiziţie pentru produsele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi nu se modifică pe
durata valabilităţii contractului.
În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi respinsă.
Locul şi termenele de livrare pentru produse
Livrarea şi recepţia produselor se va efectua în timpul programului de lucru, de luni până vineri, la
sediul beneficiarului.
Recepţia cantitativă se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces
verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de ambele părţi.
Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firmă de curierat sau
prin șofer, astfel încât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție
cantitativă semnat de ambele părți.
Termen de livrare: maxim 15 zile de la semnarea contractului.

4.5. FORMULARE - ANEXE la DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

4.5.1.Formular nr. 1 - Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante


___________________ nr._________data___________ora_____

(denumire / sediu )
20
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea


procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă


transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de

________ copii:

oferta tehnică;

oferta financiară;

documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

4.5.2.Formular nr. 2 - Formular de ofertă – produse

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să
închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem

21
leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de

..........................................
cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ................. (denumirea
platibilă după recepţia
produselor) pentru suma de .................................................... produselor,
(suma în litere şi în cifre, precum şi monedă ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile
neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în

litere şi în cifre, precum şi monedă)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata
(ziua/lună/an
ul) şi ea va
în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... rămâne
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)


|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

4.5.3.CENTRALIZATOR DE PREŢURI PENTRU PRODUSE

Anexă la ofertă

CENTRALIZATOR DE PREŢURI pentru produse1

Anexă la ofertă

Nr. Denumirea Cantitatea Preţul Preţul TVA


22
crt produsului (U.M.) Unitar total

Lei Euro Lei Euro Lei


(col 2xcol 3) (col 2xcol 3)

0 1 2 3 4 5 6 7

....

TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)

L.S.
1
Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau
mai multe oferte sunt
relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire,
autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie
de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state
membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri
bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre
pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%,
astfel de produse.

În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care
diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G.
nr.34/2006.

4.5.4.Formularul nr. 3 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
23
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic)
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
(se menţionează
candidatului/ofertantului, la procedura procedura) pentru
de ................. atribuirea
(denumirea
contractului de achiziţie publică având produsului,
ca obiect ....................... serviciului
, la data de
sau lucrării), codul CPV ............. ................ (zi/lună/an), organizată de ............
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. a);
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
4.5.5.Formular nr. 4 - Declaraţie privind lista principalelor furnizări de produse

24
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
semnătură autorizată)

Nr. Obiect CPV Denumirea/numele Calitatea Preţul total Procent Perioada de


crt. contract beneficiarului/ furnizor al îndeplinit de derulare a
clientului ului*) contractului furnizor (%) contractului
Adresa **)

1 2 3 4 5 6 8
1
2
……..

Operator
economic,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

25
(
s
e
m
n
ă
t
u
r
ă
a
u
t
o
r
i
z
a
t
ă
)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

4.5.6.Formular nr. 5 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic
..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/înregistrare, data)
Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

26
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:


1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
Principala piaţă a afacerilor :
Cifră de afaceri pe ultimii 3 ani :

Cifră de afaceri Cifră de afaceri


Anul anuală (la 31 dec.) anuală (la 31 dec.)
lei echivalent euro
1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................

(semnătură autorizată)

4.5.7.Formular nr. 6 - Model Contract de furnizare

Contract de furnizare nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse

între

ANAF, adresa str. Portului Strada Apolodor 17, București 050741 Telefon:021 319 9857
, cont RO30TREZ64123740156XXXXX, , reprezentată prin ANAF, în calitate de achizitor, pe de o
parte,
şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă


.........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare
..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată prin
.............................................................(denumirea conducătorului), funcţia...............................................

27
în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi
orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale.

Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;


destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 –

Camera Internaţională de Comerţ (CIC);


forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului


4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină
28
.................................... ..................în perioada/perioadele (denumirea
produselor şi cantităţile)

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.


- Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform
graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 1 lună de zile de la data semnării lui de
către ambele părți, adică de la data ............................................ până la data
………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

caietul de sarcini;
propunerea tehnică şi propunerea financiară;
graficul de îndeplinire a contractului;
graficul de plăţi;
garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz,


să instaleze .................................................(denumirea produselor şi cantitatea),
produsele definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare
prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în


prezentul contract.
29
- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de
plată).

- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite,


atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor.
Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai
scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina să exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală ..........din plata neefectuată.

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
Garanţia de bună execuţie a contractului
Nu se aplică prezentului contract.
Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Recepţie, inspecţii şi teste

- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
- (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
30
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
- Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor. (se precizează destinaţia finală a produselor)
- Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: de a înlocui produsele
refuzate; sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
- Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
- Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.

10. Ambalare şi marcare

10.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
- Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de
către achizitor)
- Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

- Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
datele din graficul de livrare şi termenul comercial stabilit.
- (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. (se precizează
documentele care vor însoţi produsele)
- Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
- Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt
îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

13. Asigurări

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.(se precizează termenul comercial de livrare)

14. Servicii
31
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
14.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

15. Perioada de garanţie acordată produselor

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
(1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
decurge de la data înlocuirii produsului. (se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de
înlocuire a produsului)
- Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

16. Ajustarea preţului contractului2


16.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 17.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

17. Subcontractanţi3
- Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
- (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
- (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
- Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea
preţului contractului.

32
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

- Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în


graficul de livrare.
- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica
2
Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 3 În cazul contractelor care
presupun şi servicii accesorii furnizării achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

19. Forţa majoră

- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.


- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor

- Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a
României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
33
23. Legea aplicabilă contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)


exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)


Achizitor, Furnizor,
.............................. ..............................
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
LS LS

4.5.8.Formular nr. 7 – CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă

OFERTANT ……………………….….
Cu sediul în …………………………...
Strada………………….. …….Nr….…
Telefon………………Fax…………….
Cod înregistrare fiscală………………
Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....
Nr……………..data …………….........
CONT …………………………………

CERTIFICAT
de participare la
licitaţie cu ofertă
independentă
I.
Subsemnatul/Subsemn
aţii, ...................,
reprezentant/reprezent
anţi legali al/ai
.................,
întreprindere/asociere
care va participa la
procedura de achiziţie
34
publică
organizată de ........... , în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de
.................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din

toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:


am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri
de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;
oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

5.CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În contextul angajamentelor asumate de România privind libera circulaţie a mărfurilor în Europa şi al


recomandărilor Comisiei Europene a fost necesară elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în
domeniul achiyiţiilor publice.
Avându-se în vedere intrarea României în Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007 s-a adoptat O.U.G.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care regementează procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţii publice.
Punerea de accord a legislaţiei privind achiziţiile publice din ţara noastră cu legislaţia din ţătile member
U.E. a dus la:
- deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;
- instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate;
- eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar influenţa deciziile în procesul de achiziţie
publică;
- asigurarea ,,vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor;
35
- obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente în
raport cu necesităţile;
- supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin aceasta, atât costurile
aferente administraţie cât şi costurile aferente ofertantului;
- limitarea apariţiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie publică;
- reducerea fraudei şi corulţiei.
Pentru fluidizarea procesului de atribuire a acontractelor de achiziţie publică propun elaborarea unor
norme de derulare a licitaţiilor în totalitate prin mijloaceelectronice, astfel va fi redusă suspiciunea de
fraudă şi corupţie.
O altă propunere ar fi reducerea termenelor licitaţiei de la publicarea anunţurilor şi până la deschiderea
ofertelor care în prezent este destul de mare (52 zile) , dacă nu s-a publicat anunţ de intenţie.
În vederea eliminării unor disfuncţionalităţi în aplicarea prevederilor legislative privind achiziţiile
publice promunem ca autorităţile re reglementare şi supraveghere a sistemului de achiziţii publice să
organizeze sesiuni de prezentare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în teritoriu , pentru a
aduce la cunoştinţă autorităţilor contractante cât şi operatorilor economici noutăţile apărute în acest
domeniu, având în vedere că legislaţia este foarte stufoasă.

6.BIBLIOGRAFIE

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de


concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006
- Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat prin Ordinul Preşedintelui
AMRMAP nr.155/2006
- Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziţie
publică
- O.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică
- Directivele Comunităţii Europene nr. 17 şi 18/2004 privind achiziţiile publice.
- http://www.anrmap.ro/
- http://www.anaf.ro
36
- http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Relații_R/Proiect_SMIS_40478.pdf

7.ANEXE – Documente oficiale

7.1. Adresa inaintare referat laptop si materiale consumabile

M
7.1. i
n S
i t
Către Direcţia de Investiţii, Achiziţii Publice şi r
Servicii Interne
s
În atenţia Domnului, Director .
t
Ref. Achiziţii publice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea proceselor de activitate
e L
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478
i
Data r 11.07.2013
b
De la , Consilier pentru afaceri europene/ Manager de proiect
u e
Departament Direcţia Generală de Strategie, Reformă şi Cooperarer
Internaţională
l
Nr. înregistrare t
Nr. pagini 1+ anexe ă
F ț
Stimate Domnule Director, i
i
Având în vedere activitățile prevăzute în Cererea de finanțare, anexă la Contractul
i de finanțare nr.
n
330/2012 al proiectului “Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei ,Naţionale
de Administrare
Fiscală”, cod SMIS
a 40478, vă transmitem, anexat, Referatul de necesitate aprobat şi caietul de sarcini,
în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru desfăşurarea procedurii de n achiziţie publică a unor
n r
echipamente de calcul, echipamente periferice de calcul și materiale consumabile.
ţ . 37
e 1
l 4
De asemenea, pentru ............. transparentă achiziție vă rugăm să publicați un anunț pe site-ul ANAF, la
secțiunea Anunțuri – achiziții publice și pentru ............ va transmitem atașat o listă cu furnizorii de
echipamente IT identificați pe internet.

Cu stimă,

7.2.Caiet de sarcini

Achiziţia publică a unor echipamente de calcul, echipamente periferice de calcul și materiale


consumabile
Descrierea proiectului
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2.
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor.
Obiectivul general al proiectului “Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală” cod SMIS 40478 îl reprezintă dezvoltarea capacităţii Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală de livrare a unor servicii îmbunătăţite către contribuabili.
Scopul urmărit prin implementarea acestui proiect constă în creşterea eficienţei operaţionale a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală prin reproiectarea proceselor de activitate şi elaborarea standardelor
de calitate la nivelul serviciilor livrate contribuabililor.

Obiectul contractului
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția următoarelor bunuri:
Lot 1 - Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, respectiv 10 computere portabile și 1
videoproiector.
Lot 2 - Materiale consumabile.

3. Specificații tehnice minime obligatorii


38
3.1. Lot 1 – Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, respectiv 10 computere
portabile și 1 videoproiector.

Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind computerele portabile:

4 nuclee fizice, suport pentru


Procesor instrucțiuni pe 64 de biți și extensii
Procesor
AVX, litografie 22 nm (intel i7 3rd
generation sau echivalent)
Frecvență procesor (GHz) 2.2
HDD & RAM Capacitate HDD 750 GB
Interfață HDD SATA
Viteză de rotație 5400 RPM
Memorie RAM 8 GB, 1333 Mhz, dual channel
Display & video Placă video dedicată Da
Memorie placă video 2 GB
Diagonală LCD 17 inch
Suprafață display Mată sau antireflexiv
Rezoluție optimă 1600 x 900
Comunicații Wireless 802.11 b/g/n
Bluetooth Da, v4.0
Rețea ethernet 10/100/1000 Mbs
Porturi USB 2.0 2
USB 3.0 2
RJ45 1
HDMI 1
Multimedia Unități citire/scriere DVD RW
Cititor carduri Compatibil SD/MS/MSPro/MMC
Audio Da
Camera web Da
Microfon Da
Audio-out 1
Alimentare Autonomie de lucru (ore) 4.0 ore
Acumulator Li-Ion, minim 6 celule
Windows 7 Professional pe 64 de biți
Alte cerințe Sistem de operare
cu licență O.E.M.
Incărcător Da
Tastatură cu numpad Da
Da - de dimensiuni adecvate
Geantă sau rucsac
produsului achiziţionat
Da (funcționare: optic, design:
Mouse wireless ambidextru, butoane: 2, scroll: 1,
interfață: USB)
Garanție tehnică și de
24 luni
conformitate
Garanție acumulatori 12 luni

Caracteristicile tehnice minime obligatorii privind videoproiector-ul:

39
Luminozitate (lumeni) 3000

1024 X768
Rezoluție
pixeli
Durata de viață lampă (mod
4500 ore
normal)
Durata de viață lampă (mod
6000 ore
economic)
Contrast 2600 : 1

Corecție Keystone Da

3 LCD
Tip display sistem sau
DLP
1,2 x sau
Zoom
fixed

Dacă este
cazul, pentru
conectarea
wireless a
videoproiecto
Funcții
rului la
calculatoare
se vor furniza
minim 2
adaptoare
USB sau
echivalent
NTSC
Semnal video PAL
SECAM
Interfață
Conexiuni Ethernet
WLAN
Conectori 1 x RCA
1 x D-Sub 15
pin
1 x USB
(Type B)
1 x USB
(Type A)
1 x HDMI

40
Aspect imagine 16:9

Audio 1W

Difuzoare 1
Maxim 3,6
Greutate (kg)
kg
Da. Adecvată
Geantă sau rucsac dimensiunii
produsului
Cablu de alimentare Da

Manual de utilizare/ CD
Da/Da
software
Capac pentru lentilă Da

Telecomandă și baterii Da
Da. Wireless,
2.4 GHz, pe
o distanță de
10 m,
indicare cu
laser,
conectivitate
prin USB,
compatibilita
Telecomandă media pointer te cu
majoritatea
sistemelor de
operare
Windows,
Mac si
Linux, baterii
incluse,
manual de
utilizare
Nivel zgomot (dB) Maxim 40
Garanție tehnică și de
24 luni
conformitate
12 luni sau
Garanție lampă
1000 de ore

Condiții contractuale specifice


Caracteristici tehnice
Caracteristiciile tehnice prezentate sunt minimale şi obligatorii. Dacă ofertele pentru echipamentele
ofertate nu îndeplinesc caracteristicile tehnice mai sus-prezentate vor fi descalificate.
41
Operatorii economici pot oferi echipamente având caracteristici tehnice superioare celor menționate ca
fiind minimale.

Condiții de livrare
Ofertantul câştigător va asigura livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul
beneficiarului, în încăperile indicate de către reprezentanţii beneficiarului.
Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
finală (fără nici un fel de zgârieturi sau alte deteriorări).
Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz:
- factură fiscală;
- aviz de însoţire a mărfii;
- certificat de calitate eliberat de producător;
- CD/DVD-urile suport;
- certificate de garanţie;
- certficat de conformitate.
Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fişă de produs din partea producătorului, care să
conţină minim următoarele informaţii: denumirea producătorului, date şi toate specificaţiile tehnice ale
produsului, precum şi datele de contact ale producătorului.
Echipamentele vor avea toate componentele necesare punerii în funcțiune. Acestea vor intra în
valoarea ofertei.
Instalarea echipamentelor se va realiza de către personalul specializat şi autorizat al furnizorului în
acest sens.
Livrarea produselor se va efectua în timpul programului de lucru, de luni până vineri, la sediul
beneficiarului și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție, semnat de ambele părţi. Livrarea
produselor se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firma de curierat sau prin
șofer, astfel incât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție
cantitativă semnat de ambele părți.
Termen de livrare și punere în funcțiune: maxim 45 zile de la data semnării contractului.

Perioada de garanție
Ofertanţii vor preciza cu exactitate termenul de garanţie pentru toate produsele ofertate.
Perioada de garanţie tehnică minimă ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin egală cu cea prevăzută
de actele normative în vigoare la data prezentării ofertei de la data recepţiei finale.
Furnizorul trebuie să soluționeze solicitările beneficiarului în cazul defecţiunilor apărute în perioada de
garanţie în termen de 48 ore de la anunţarea defecţiunii.
Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului, atunci când este posibil.
Perioada de garanţie se prelungeşte corespunzător cu fiecare perioadă de reparaţie a produselor.
Pentru asigurarea service-ului în perioada de garanţie, ofertanţii vor preciza în mod obligatoriu
următoarele date în cadrul ofertei:
- Denumirea societatii care asigură service-ul echipamentelor;
- Numele persoanei/ persoanelor de contact;
- Telefon;
- Fax;
- E-mail.

Condiții de recepție
Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate. Va fi efectuată
la sediul beneficiarului, de către reprezentanţii desemnaţi, împreună cu reprezentantul delegat al
furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepţie semnat de ambele părți,
după punerea în funcţiune a produselor de către furnizor.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor asumate prin oferta propusă, achizitorul are
42
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui
produsele refuzate în cel mai scurt termen posibil.
Furnizorul are obligaţia ca în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice, sub
sancţiunea respingerii ofertei acceptate, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele
necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă
şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

Condiții generale ce trebuie îndeplinite de ofertant


Preţurile unitare de achiziţie pentru produsele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi nu
se modifică pe durata valabilităţii contractului.
În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi
respinsă.
Ofertantului/ ofertanților câștigători care nu vor respecta termenul de livrare şi punere în
funcţiune li se va rezilia contractul.
Plata se va efectua după emiterea facturii de către furnizor care trebuie să fie ulterioară
încheierii procesului verbal final de recepţie a produselor.

3.2. Lot 2 - materiale consumabile.

Caracteristici tehnice minime obligatorii privind materialele consumabile:

Nr.
Denumire produs Cantitate Specificații tehnice
crt.
80 g/mp,
1 Hârtie A4 97 topuri
500 coli/top
Hârtie A3 80 g/mp
2 19 topuri
500 coli/top
70 g/mp
3 Hârtie flipchart 50 topuri Dimensiuni: 100 cm x 65 cm
50 coli/top
Format: A4
Capacitate: 170 coli (80 g/mp)
Culori: diverse
Alte detalii:
4 Dosar plastic 150 buc. 1: realizat din polipropilena
2: etichetă pe margine
3: Copertă față transparentă, copertă spate
color mat
4: perforații pt. îndosariere
Tipul dosarului: încopciat 1/1
Format: A4
Dimensiuni: 240 x 318 x 2mm (l x L x h)
Dosar încopciat carton Gramajul cartonului: 250 g/mp
5 100 buc.
arhivare Alte detalii:
1: pentru 200 de coli A4 (80 g/mp)
2: multiple spații organizaționale pe prima
copertă.
Vârf 0,8 mm
30
6 Pix Mina albastră
buc.
Pasta: gel
43
Corp transparent (permite vizualizarea
nivelului de cerneala)
Rubber grip striat, ergonomic.
Con metalic, extremitati si rubber grip in
culoarea scrierii.
Acoperă literele tipărite, cerneala și tușul
Banda corectoare este ultracompactă.
Sistem de răsucire a capacului pentru
protecția benzii; capac integrat, fără risc de
pierdere.
Sistem de retragere automată a benzii; film
din poliester, foarte rezistent la rupere.
7 Bandă corectoare 10 buc. Permite rescrierea imediată.
Este indicat pentru majoritatea tipurilor de
cerneală. Nu lasă umbre sau contururi la
copiere.
Banda corectoare este ambalată intr-un
suport din plastic.
Dimensiunea de 5 mm x 5 m
Tip vârf: fetru
70 mm
Confecționat din carton rigid.
Mecanism metalic nichelat.
Executat cu protecție metalică la colțuri.
8 Biblioraft 50 buc.
Buzunar transparent pentru etichetă
interschimbabilă.
Necaserat.
Incluse opritoare pentru fiecare biblioraft.
Beneficiază de tehnologia "cap-off"
Vârf rotund 1-3 mm
9 Marker whiteboard 79 buc. Uscare rapidă
Corpul este din plastic
Culori: diverse
Tip marker: permanent
Vârf: rotund
Grosimea vârfului: 2.0 mm
Grosimea liniei trasate: 1.0 mm
Culoare: negru
Alte detalii:
10 Marker permanent 79 buc.
1: cerneală pe bază de alcool
2: cerneala se usucă foarte rapid
3: cerneală rezistentă la apa
4: cerneală rezistentă la stergere
5: cerneală rezistentă la temperaturi ridicate
6: permite scrierea pe orice suprafață
Capacitate 700MB / 80min
11 CD blank 115 buc.
Viteza max suportata la scriere 52x
Toner imprimantă alb- Pagini: minim 30000
12 3 buc.
negru Compatibil cu Lexmark W840
Toner imprimantă alb Pagini: minim 15000
13 6 buc.
negru Compatibil cu Kyocera KM1635
44
Capacitate: 16 GB
35 buc., din
Viteza de citire de până la 20 MB/s
care:
Viteza de scriere de până la 12 MB/s
20 buc.
Dimensiuni: 16.7x63x8.7 mm
interfață USB
14 Memory stick Compatibil cu majoritatea sistemelor de
2.0
operare Windows, Mac si Linux.
15 buc.
Foarte usor de utilizat: plug and play.
interfață USB
Culori: diverse.
3.0
Conține capac de protecție.
Condiții contractuale specifice
Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice solicitate și la livrare să fie însoțite de toate
accesoriile necesare punerii în functiune, manual tehnic, certificat de conformitate și garantie.
Preţurile unitare de achiziţie pentru produsele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi nu se modifică pe
durata valabilităţii contractului.
În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi respinsă.
Locul şi termenele de livrare pentru produse
Livrarea şi recepţia produselor se va efectua în timpul programului de lucru, de luni până vineri, la
sediul beneficiarului.
Recepţia cantitativă se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces
verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de ambele părţi.
Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firmă de curierat sau
prin șofer, astfel încât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție
cantitativă semnat de ambele părți.
Termen de livrare: maxim 15 zile de la semnarea contractului.

4. Buget

Valoarea estimată a achiziţiei publice, pentru ambele loturi, este de maxim 43.823,4 lei, fără TVA,
după cum urmează:

Lot 1: 35.950 lei, fără TVA, din care:


10 computere portabile + 10 sisteme de operare = 28.000 lei + 5.150 lei = 33.150 lei, fără TVA
1 videoproiector = 2.800 lei, fără TVA
Lot 2: Materiale consumabile = 7.873,4 lei, fără TVA

NOTĂ! Ofertanţii pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi.
Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se acceptă oferte alternative.

45
7.3.Referat de necesitate

M
i
n S
i t
s r
t .

e
Nr. înregistrare: ..........................................
L
r i
u APROB, b
l e
r
t
F
ă
i
REFERAT DE NECESITATE ț
pentru procedura den achiziţie publică a unor echipamente de calcul, echipamente periferice de calcul și
i
materiale consumabile
a i
n
Situația actuală ţ n
În prezent, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se implementeazăr proiectul
e
“Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, . cod SMIS
40478. Scopul acestuil proiect este ”Creșterea eficienței operaționale prin reproiectarea proceselor de
activitate ale Agenției
o Naționale de Administrare Fiscală și elaborarea standardelor 1 de calitate la
nivelul serviciilor livrate contribuabililor”. În vederea atingerii scopului proiectului prin intermediul
r se prevede construirea capacității interne a Agenției Naționale4 de Administrare
activităților proiectului
Fiscală de a identifica, analiza și gestiona propriile procese de activitate, prin constituirea
s unei echipe
de analiști de business instruiți corespunzător, care să dețină instrumentele metodologice și informatice
P e
c 46
u
t
b
o
adecvate. Pentru derularea activităților atât ale proiectului, cât și ale echipei de analiști de business sunt
necesare stații de lucru (computere portabile), echpamente periferice de calcul și materiale
consumabile.
Obiectul achiziției

Lot 1 - echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, după cum urmează:

Produse Cantitate
Computere portabile (laptop-uri) + sisteme 10 bucăți
de operare
Videoproiector 1 bucată

Lot 2 - materiale consumabile, după cum urmează:

Produse Cantitate
Hârtie A4 97 topuri
Hârtie A3 19 topuri
Hârtie flipchart 50 topuri
Dosar plastic 150 bucăți
Dosar încopciat carton – arhivare 100 bucăți
Pix 30 bucăți
Bandă corectoare 10 bucăți
Biblioraft 50 bucăți
Marker whiteboard 79 bucăți
Marker permanent 79 bucăți
CD blank 115 bucăți
Toner imprimantă alb-negru 6 bucăți
Toner imprimantă alb-negru 3 bucăți
Memory stick 35 bucăți

Fundamentarea solicitării
Echipa de analiști de business va participa la programul de instruire în domeniul analizei și
reproiectării proceselor de activitate, urmând să contribuie la elaborarea hărții proceselor de activitate,
a arhitecturii organizaționale și la reproiectarea proceselor de activitate, în mod aplicat, alături de
echipa operatorului contractat. În vederea desfășurării în bune condiții a activităților proiectului, este
necesar să fie achiziționate stații de lucru (computere portabile) și echipamente periferice de calcul
pentru echipa de analiști de business. Aceste echipamente sunt dedicate echipei de analiști de business
constituită prin intermediul activităților proiectului și care va fi instituționalizată la nivelul agenției,
având atribuții în identificarea, analiza și gestionarea proceselor de activitate ale A.N.A.F.
De asemenea, derularea activităților proiectului “Îmbunătățirea proceselor de activitate ale
Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478 implică pe tot parcursul derulării lor
utilizarea materialelor consumabile.
Anexăm prezentei, Caietul de sarcini aferent achiziției publice pentru echipamente de calcul,
echipamente periferice de calcul și materiale consumabile.

Valoarea estimată a achiziției: 43.823,4 lei fără TVA, respectiv 54.341,01 lei TVA inclus, echivalentul
a 12.221,62 euro (calculat la cursul BNR din data de 27.06.2013, 4,4463 lei/1euro). Valoarea estimată a
fost stabilită prin Contractul de finanțare nr. 330/2012, cu modificările și completările ulterioare.

47
LOTURI Produse Valoare în lei, fără TVA
Lot 1 10 computere portabile + sisteme de
28.000 + 5.150
operare
1 videoproiector 2.800
Total 35.950
Lot 2 Materiale consumabile 7.873,4
Total Lot 43.823,4
1 + Lot 2

Având în vedere necesitatea respectării graficului de implementare a activităților proiectului, precum și


atingerea rezultatelor stabilite prin Contractul de finanțare, vă rugăm să demarați procedura de achiziție
directă de așa manieră încât să putem beneficia de produsele menționate în luna iulie 2013.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să aprobaţi achiziţionarea, în condiţiile legii, a produselor menționate
la punctul II., necesare derulării în bune condiții a activităților „Instruire în domeniul analizei și
reproiectării proceselor de activitate”, „Analiza și reproiectarea proceselor de activitate” și
„Managementul proiectului” din cadrul proiectului “Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției
Naționale de Administrare Fiscală”, cod SMIS 40478.

Cu considerație,

Elaborat:

48