Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

4
la regulament
APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA

PROPRIETAR

____________________________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr._________________ din _____________________

privind executția lucraă rilor de constructții aferente investitției


_____________________________________________________________________________________________________
lucraă ri executate îîn cadrul contractului nr. ______ din ___________ îîncheiat îîntre
(beneficiar)_________________________________ sț i (antreprenor)___________________________________.

1. Imobilul care face obiectul investitției se identificaă dupaă cum urmeazaă :

- adresa administrativaă _____________________


- numaă r cadastral/numaă r topografic _____________________
- numaă r carte funciaraă __________________

2. Lucraă rile au fost supuse receptției la terminarea lucraă rilor sț i prin procesul verbal nr. ___ /
________, comisia de receptție la terminarea lucraă rilor a propus: ____________________________.

3. Termenul de garantție al lucraă rilor: ________________________.

4. Comisia de receptție finalaă sț i-a desfaă sț urat activitatea de la_______________paî naă la_____________
fiind formataă din:

Președinte: (nume si prenume)______________________

Membri:

(nume si prenume) (autoritatea publicaă care i-a desemnat)


(nume si prenume) (autoritatea publicaă care i-a desemnat)
(nume si prenume) (autoritatea publicaă care i-a desemnat)
(nume si prenume) (autoritatea publicaă care i-a desemnat)

Pagina 1 din 3
5. Au mai fost prezentți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Nume sț i prenume Calitatea Semnaă tura

6. IÎn urma examinaă rii lucraă rii sț i a documentelor cuprinse îîn cartea tehnicaă a constructției,
comisia de receptție finalaă a constatat urmaă toarele:

6.1. Lucraă rile au fost complet terminate la data de ___________________.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate îîn Procesul-verbal de suspendare a


procesului de receptție finalaă , inclusiv cele rezultate îîn urma expertizelor tehnice, ridicaă rilor
topografice, îîncercaă rilor suplimentare, probelor, maă suraă torilor sț i altor teste solicitate, îîn
termenul de remediere, cuprinse îîn lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal;

6.3. Cartea tehnicaă a constructției sț i fisț a sinteticaă a lucraă rii au fost /nu au fost completate
integral.

6.4. Instructțiunile de exploatare sț i urmaă rire a comportaă rii îîn timp a obiectului sunt/nu
sunt îîn posesia proprietarului..

6.5. Constructția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzaă tor îîn perioada de la
terminarea ei la data de _______________ paî naă îîn prezent, respectiv pe o durataă de ____________
luni, viciile apaă rute, altele decaî t cele rezultate din exploatarea necorespunzaă toare a
constructției constatate de comisie fiind enumerate îîn Anexa nr. 2 la prezentul proces -
verbal.

7. IÎn urma constataă rilor faă cute, comisia de receptție decide:

 admiterea receptției;

 respingerea receptției;

8. Comisia de receptție motiveazaă decizia luataă prin:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

9. Comisia de receptție recomandaă luarea urmaă toarelor maă suri:

____________________________________________________________________________________________________

Pagina 2 din 3
____________________________________________________________________________________________________

10. Prezentul proces-verbal, contținaî nd _________ file sț i __________anexe numerotate, cu un


total de ____________ file, a fost îîncheiat astaă zi _____________________ îîn __________________
exemplare.

11. Alte mentțiuni ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Comisia de recepție Semnături


Presț edinte

Membrii
(nume si prenume)
(nume si prenume)
(nume si prenume)
(nume si prenume)
(nume si prenume)

Altți participantți
Proiectant:
Executant:

Pagina 3 din 3