Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DOCUMENT -

- EXERCITIU DE EVACUARE DIN SCOLI

Aprob
Director

PLAN TEMATIC
privind organizarea şi executarea unui exerciţiu de alarmare/evacuare şi intervenţie în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă
la__________________________________
TEMA: - Organizarea exerciţiului practic de alarmare şi evacuare a persoanelor în condiţii de siguranţă;
LOC DE DESFĂŞURARE:
- Clădirea şi curtea şcolii:
TIMP AFECTAT:
- __________ ore;
BIBLIOGRAFIE:
- Legea protecţiei civile nr. 481/2004, republicată în anul 2008;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 privind normele generale de
apărare împotriva incendiilor;
- Protocol privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din
învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat între M.I.R.A şi M.E.C.T, emis în
anul 2007.
PARTICIPANŢI:
- cadre didactice______________
- personal auxiliar____________
- preşcolari şi şcolari__________
ORGANIZAREA EXERCIŢIULUI:
Se constituie echipa de conducere şi supraveghere a exerciţiului, compusă din:
 director (coordonator exerciţiu);
 cadru tehnic sau responsabil cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
Coordonatorul exerciţiului va instrui personalul (cadre didactice) privind obligaţiile ce le au
conform Planului de organizare a apărării împotriva incendiilor specific- planul de evacuare a
persoanelor şi bunurilor;
Instruirea constă în :
 precizarea orei de începere a exerciţiului;
 precizarea sistemului de alarmare şi stabilirea semnalului de evacuare, punându-se
accent pe păstrarea calmului, disciplinei şi executarea dispoziţiilor date de coordonatorul
exerciţiului;
Verificarea condiţiilor de siguranţă a căilor de evacuare constă în:
 menţinerea liberă a căilor de evacuare;
 deschiderea uşilor în sensul direcţiei de evacuare a persoanelor către exterior sau
blocarea acestora în poziţia deschisă;
 marcarea căilor de evacuare;
 funcţionarea iluminatului de siguranţă (după caz);
 evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi;
Stabilirea locului de amplasare a punctului sanitar şi de acordare a primului ajutor medical;
Stabilirea locului de adunare a persoanelor şi executarea apelului pentru verificarea numerică a
elevilor pe clase;
Stabilirea grupelor de evacuare şi locul de amplasare a bunurilor;
Anunţarea evenimentului (incendiului) la tel. 112;
Pregătirea personalului propriu pentru intervenţie.
DESFĂŞURAREA EXERCIŢIULUI:
 La ora stabilită, coordonatorul de exerciţiu alarmează cadrele didactice şi elevii prin semnalul
stabilit pentru evacuare (sonerie/clopoţel);
 Persoanele desemnate pentru alarmare vor acţiona conform instructajului, punându-se accent
pe păstrarea calmului, disciplinei şi executarea dispoziţiilor date de coordonatorul exerciţiului;
 Se vor deschide geamurilor existente în treimea superioară a pereţilor exteriori( în interiorul
sălilor de curs). Se va evita pătrunderea fumului şi gazelor fierbinţi pe căile de evacuare;
 Se execută evacuarea persoanelor, în ordinea stabilită, respectându-se traseele stabilite în
planurile de evacuare, şi se urmăreşte gruparea elevilor pe clase pentru verificarea numerică a
acestora;
 Grupele numite pentru evacuarea bunurilor materiale acţionează prin simulare, folosind
diverse materiale aduse special pentru exerciţiul de alarmare ( cutii goale…);
 Se acordă primul ajutor medical în caz de accidentare sau asfixiere, până la sosirea serviciului
de ambulanţă;
 Intervenţia pentru stingerea incendiului
ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI:
În urma monitorizării exerciţiului, coordonatorul şi reprezentantul I.S.U. Bistriţa vor nota:
 deficienţele apărute_________________________________
 timpul realizat până la evacuarea completă_______________
 respectarea regulilor stabilite anterior ___________________
 funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor__________
 funcţionarea iluminatului de siguranţă_______________________
La finalul activităţii se adună personalul şi elevii participanţi şi se vor face aprecieri asupra modului
de desfăşurare a exerciţiului, se vor analiza cauzele care pot genera incendii, se vor face precizări asupra
măsurilor de prevenire a acestora precum şi modul de intervenţie în caz de incendiu.
Întocmit,

ANEXA 1

ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ŞCOLI

1 La nivelul şcolii există un Plan de alarmare şi evacuare


2 In şcoală (holul de intrare, casa scării, avizier) sunt afişate instrucţiuni privind comportamentul de urmat în
caz de evacuare a şcolii (anexa nr.1).
3 In fiecare sală de curs sunt afişate instrucţiunui cu reguli de comportare în caz de incendiu (anexa nr.3).
4 Pentru fiecare clasă există un loc de adunare prestabilit. S-a stabilit ca rezultatul prezenţei la locul de adunare
după evacuarea clădirii să fie anunţat directorului.
5 Semnalul de alarmă se diferenţiază clar de semnalul zilnic de intrare la ore şi ieşire în pauză şi este sesizabil
din orice loc.
6 Exerciţiile de alarmare anuale sunt executate.
7 Exerciţiile sunt organizate împreună cu pompierii militari.
8 Profesorii sunt informaţi despre comportamentul corect în caz de alarmă de incendiu.
9 Elevii sunt informaţi despre comportamentul corect în caz de alarmă de
incendiu.
10 Este reglementată îndeplinirea atribuţiilor specifice (verificarea evacuării şcolii, primirea pompierilor,
sprijinirea persoanelor cu handicap, verificarea evacuării încăperilor de specialitate, încăperilor administraţiei,
etc.)
11 După fiecare exerciţiu, are loc o „analiză critică a acestuia” cu elevii şi cadrele didactice.
12 Împreună cu pompierii militari, se organizează teme de prezentare a pericolelor de incendii existente şi a
modului de comportare a elevilor pe timpul unui incendiu.
13 Pe timpul orelor de program, uşile de pe căile de evacuare şi salvare se pot deschide din interior.
14 Lichidele combustibile sunt păstrate doar în încăperi în care se interzice fumatul şi doar în cantităţi permise.
15 Poziţia buteliilor de gaz sub presiune şi spaţiile de păstrare a materialelor periculoase respectă precizările
normelor specifice.
16 Stingătoarele sunt în număr suficient, amplasate în loc vizibil şi sunt uşor de luat.
17 Stingătoarele sunt verificate conform normelor din punct de vedere al funcţionării.
18 Există persoane în şcoală care pot utiliza în caz de urgenţă, imediat şi profesionist, stingătoarele.
19 Numărul de telefon unic pentru situaţii de urgenţă 112 este afişat în dreptul fiecărui telefon.

ANEXA 2

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INCENDIU


Comportament în caz de incendiu

• Păstraţi-vă calmul !
1. Anunţaţi incendiul
• Telefon pompieri nr. 112
• CINE anunţă?
• CE s-a întâmplat?
• UNDE s-a întâmplat?
2. Evacuarea în siguranţă
• Salvaţi persoanele aflate în pericol
• Urmaţi căile de evacuare marcate
• Nu folosiţi ascensorul
• Fiţi atenţi la indicatoare
3. Stingeţi incendiul
• Utilizaţi stingătoarele

ANEXA 3

Comportament în caz de incendiu Evacuarea în siguranţă


Alarma de incendiu: ________________ Se pleacă sub conducerea profesorului
la locul de adunare
Păstraţi-vă calmul
Locul de adunare: ____________________
Nu vă luaţi ghiozdanul sau alte obiecte personale
La locul de adunare: verificarea prezenţei
Aveţi grijă de elevii cu handicap

S-ar putea să vă placă și