Sunteți pe pagina 1din 10

DREPT PROCESUAL CIVIL 2

1. Este necesara formularea unei cereri reconventionale în cazul în care


paratul:
a. doreste sa invoce compensatia legala;
b. are pretentii în legatura cu cererea reclamantului;
c. urmareste respingerea pretentiei reclamantului.

2. Subiectul probei este:


a. reclamantul;
b. judecatorul;
c. partea care face o afirmatie si trebuie sa o dovedeasca.

3. Stramutarea procesului poate fi ceruta:


a. pentru motive de banuiala legitima
b. siguranta publica
c. ambele variante corecte

4. Pentru existenta conexitatii, trebuie întrunite în mod cumulativ mai


multe conditii:
a. sa existe doua sau mai multe cereri între aceleasi parti, iar între
obiectul si cauza cererilor sa existe o stransa legatura.
b. cererile sa fie în cursul judecatii în prima instanta pe rolul unor instante
diferite, de acelasi grad.
c. ambele variante corecte

5. Hotararea care constata perimarea este supusa recursului


a. în termen de 5 zile de la pronuntare.
b. în termen de 15 zile de la pronuntare.
c. în termen de 25 zile de la pronuntare.

6. Instanta de apel poate pronunta, între altele, una din urmatoarele solutii:
a) sa anuleze apelul ca nemotivat;
b) sa respinga apelul ca nedovedit;
c) sa admita apelul si sa schimbe, în tot sau în parte, hotararea atacata.
a. A
b. B
c. C

7. Constituie greseala materiala


a) ignorarea unora dintre dovezile administrate;
b) omisiunea instantei de a solutiona cererea privind cheltuielile de judecata;
c) mentionarea în dispozitivul hotararii ca partea a renuntat la judecata si nu
la dreptul pretins, astfel cum a declarat reclamantul.
a. A
b. B
c. C

8. Perimarea nu opereaza în cazul:


a) executarii directe;
b) executarii creantelor fiscale;
c) urmaririi silite a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini.
a. A
b. B
c. C

9. Achiesarea la o hotarare poate fi:


a. expresa sau tacita
b. totala sau partiale
c. ambele variante

10. Termenul de apel este de ...................de zile de la comunicarea hotararii,


daca legea nu dispune altfel.
a. 30
b. 15
c. 20

11. Termenul de apel este de ...................de zile de la comunicarea hotararii,


daca legea nu dispune altfel.
a. 30
b. 5
c. 12

12. Pentru procuror termenul de apel curge:


a) întotdeauna de la comunicare;
b) de la pronuntare daca a fost prezent la judecata în prima instanta si de la
comunicare daca nu a fost prezent;
c) de la comunicare daca a fost prezent la judecata si de la pronuntare daca nu
a fost prezent.
a. A
b. B
c. C

13. Termenul de apel este un termen:


a. legal
b. absolut
c. ambele

14. Apelul :
a. are caracter devolutiv
b. asigura partilor un dublu grad de jurisdictie
c. ambele variante

15. Recursul suspenda de drept executarea hotararii


a. în cauzele privitoare la stramutarea de hotare,
b. desfiintarea de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand o
asezare fixa, precum si în cazurile anume prevazute de lege.
c. ambele variante

16. Termenul de recurs este de ...................de zile de la comunicarea


hotararii, daca legea nu dispune altfel.
a. 30
b. 15
c. 20

17. Termenul de recurs este de ...................de zile de la comunicarea


hotararii, daca legea nu dispune altfel.
a. 30
b. 13
c. 17

18. Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele motive
de nelegalitate:
a. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale;
b.
daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat
parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de
judecata decat cel stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei ori a
carui compunere a fost schimbata, cu încalcarea legii
c. ambele variante

19. Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele motive
de nelegalitate:
a. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti;
b. cand prin hotararea data instanta a încalcat regulile de procedura a
caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii;
c. ambele variante

20. Principiul non reformatio in peius reprezinta


a. principiul neagravarii situatiei partii în propria cale de atac
b. nimeni nu poate invoca necunoasterea legii
c. principiul agravarii situatiei partilor in caile de atac

21. Contestatia în anulare este calificata ca o cale de atac:


a. extraordinara, de retractare,
b. comuna si nesuspensiva de executare.
c. ambele variante corecte

22. În cazul divortului prin consimtamantul sotilor:


a) se fixeaza de îndata termen în sedinta publica;
b) desfacerea casatoriei se face din vina ambilor soti;
c) hotararea este definitiva si irevocabila
a. A
b. B
c. C

23. Hotarârea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie:


a. nu are autoritate de lucru judecat asupra fondului.
b. are autoritate de lucru judecat asupra fondului
c. judecatorul precizeaza daca are sau nu autoritate de lucru judeccat

24. Hotarârea judecatoreasca:


a. are forţa probanta a unui înscris autentic.
b. are forţa probanta a unui înscris sub semnatura privata
c. ambele raspunsuri corecte

25. Hotarârea judecatoreasca:


a. este obligatorie
b. produce efecte numai între parţi si succesorii acestora
c. ambele variante corecte

26. Hotarârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:


a. stabilirea modului de exercitare a autoritaţii parintesti, stabilirea
locuinţei minorului, precum si modul de exercitare a dreptului de a
avea legaturi personale cu minorul;
b. plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de
munca, precum si a sumelor cuvenite, potrivit legii, somerilor;
c. ambele variante corecte

27. Hotarârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:


a. despagubiri pentru accidente de munca;
b. rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie
pentru copii, precum si pensii acordate în cadrul asigurarilor sociale;
c. ambele variante corecte

28. Hotarârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:


a. despagubiri în caz de moarte sau vatamare a integritaţii corporale ori
sanataţii, daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestaţii banesti
periodice;
b. reparaţii grabnice;
c. ambele variante corecte

29. Hotarârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:


a. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului;
b. cereri privitoare la posesie, numai în ceea ce priveste posesia;
c. ambele variante corecte

30. Executarea provizorie nu se poate încuviinţa:


a. în materie de stramutare de hotare, desfiinţare de construcţii, plantaţii
sau a oricaror lucrari având o asezare fixa;
b. când prin hotarâre se dispune intabularea unui drept sau radierea lui
din cartea funciara.
c. ambele variante corecte

31. Caile extraordinare de atac sunt :


a. recursul,
b. contestaţia în anulare
c. revizuirea
d. toate variantele

32. Executarea silita se poate efectua


a. numai în temeiul unui titlu executoriu.
b. numai în temeiul unui titlu provizoriu.
c. numai în temeiul unui titlu temporar.

33. Executarea silita se efectueaza prin:


a. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau aparţinând
terţilor ţinuţi sa raspunda, în condiţiile legii, pentru obligaţiile
debitorului, în scopul îndestularii creditorilor;
b. predarea catre creditor a bunurilor, prevazute în titlul executoriu, ce
sunt deţinute fara drept de debitor;
c. ambele variante corecte

34. Legalitatea executarii silite:


a. Executarea silita se face cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor
parţilor si ale altor persoane interesate.
b. Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau
organe decât cele prevazute de lege.
c. ambele variante corecte

35. Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta:


a. numai de soţi.
b. si de procuror
c. de oricine este interesat
36. La cerere, instanţa de divorţ se pronunţa si cu privire la:
a. exercitarea autoritaţii parintesti, contribuţia parinţilor la cheltuielile de
crestere si educare a copiilor, locuinţa copilului si dreptul parintelui de
a avea legaturi personale cu acesta;
b. numele soţilor dupa divorţ;
c. ambele variante

37. La cerere, instanţa de divorţ se pronunţa si cu privire la:


a. locuinţa familiei;
b. despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite
ca urmare a desfacerii casatoriei;
c. ambele variante

38. La cerere, instanţa de divorţ se pronunţa si cu privire la:


a. obligaţia de întreţinere sau prestaţia compensatorie între fostii soţi;
b. încetarea regimului matrimonial si, dupa caz, lichidarea comunitaţii de
bunuri si partajul acestora.
c. ambele variante

39. La cerere, instanţa de divorţ se pronunţa si cu privire la:


a. Când soţii au copii minori, nascuţi înaintea sau în timpul casatoriei ori
adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitarii autoritaţii parintesti,
precum si asupra contribuţiei parinţilor la cheltuielile de crestere si
educare a copiilor, chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea
de divorţ.
b. De asemenea, instanţa se va pronunţa din oficiu si asupra numelui pe
care îl vor purta soţii dupa divorţ, potrivit prevederilor Codului civil.
c. ambele variante

40. Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţa


presedinţiala, masuri provizorii cu privire la
a. stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere,
b. la încasarea alocaţiei de stat pentru copii si la folosirea locuinţei
familiei.
c. ambele variante corecte

41. Daca la termenul de judecata, în prima instanţa, reclamantul lipseste


nejustificat si se înfaţiseaza numai pârâtul, cererea va fi respinsa ca:
a. nesusţinuta.
b. neintemeiata
c. tardiva

42. Daca la termenul de judecata, în prima instanţa, reclamantul lipseste


nejustificat si se înfaţiseaza numai pârâtul, cererea va fi respinsa ca:
a. nesusţinuta.
b. fiind gresit indreptata
c. nemediata

43. Soţii se pot împaca în tot cursul judecaţii, chiar daca nu au fost platite
taxele de timbru.
a. În acest caz, instanţa va lua act de împacare si va dispune, prin hotarâre
definitiva, închiderea dosarului, precum si restituirea taxelor de timbru,
daca au fost achitate.
b. Instanta va obliga partile sa solutioneze procesul
c. Instanta nu va aproba restituirea taxelor de timbru.

44. Când cererea de divorţ este întemeiata pe culpa soţului pârât, iar acesta
recunoaste faptele care au dus la destramarea vieţii conjugale:
a. instanţa, daca reclamantul este de acord, va pronunţa divorţul fara a
cerceta temeinicia motivelor de divorţ si fara a face menţiune despre
culpa pentru desfacerea casatoriei.
b. va cerceta din oficiu motivele de divort
c. ambele variante corecte

45. Când divorţul este cerut pentru ca starea sanataţii unuia dintre soţi face
imposibila continuarea casatoriei, instanţa va administra probe privind
existenţa bolii si starea sanataţii soţului bolnav si
a. va pronunţa divorţul, potrivit Codului civil, fara a face menţiune despre
culpa pentru desfacerea casatoriei.
b. se face mentiune privin culpa
c. ambele variante corecte

46. Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin ...................ani, oricare dintre
ei va putea cere divorţul, asumându-si responsabilitatea pentru esecul
casatoriei. În acest caz, instanţa va verifica existenţa si durata desparţirii
în fapt si va pronunţa divorţul din culpa exclusiva a reclamantului.
a. 2
b. 3
c. 1

47. Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin ...................ani, oricare dintre
ei va putea cere divorţul, asumându-si responsabilitatea pentru esecul
casatoriei. În acest caz, instanţa va verifica existenţa si durata desparţirii
în fapt si va pronunţa divorţul din culpa exclusiva a reclamantului.
a. 2
b. 5
c. 4
48. Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin ...................ani, oricare dintre
ei va putea cere divorţul, asumându-si responsabilitatea pentru esecul
casatoriei. În acest caz, instanţa va verifica existenţa si durata desparţirii
în fapt si va pronunţa divorţul din culpa exclusiva a reclamantului.
a. 2 c. 10
b. 1

49. Sechestrul asigurator consta în indisponibilizarea ................. urmaribile


ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul
valorificarii lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va
obţine un titlu executoriu.
a. bunurilor mobile sau/si imobile
b. numai bunuri imobile
c. numai bunuri mobile

50. Sechestrul asigurator consta în indisponibilizarea ................. urmaribile


ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul
valorificarii lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va
obţine un titlu executoriu.
a. bunurilor mobile
b. imobile
c. ambele variante corecte

51. Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este
constatata ......................., poate solicita înfiintarea unui sechestru
asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca
dovedeste ca a intentat cerere de chemare în judecata. El poate fi obligat
la plata unei cautiuni în cuantumul fixat de catre instanta.
a. în scris si este exigibila
b. verbal
c. ambele variante

52. Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este


competenta sa judece procesul în prima instanta. Iar ..............
a. Creditorul nu este dator sa individualizeze bunurile asupra carora
solicita sa se înfiinteze sechestrul.
b. creditorul trebuie sa individualizeze bunurile
c. ambele variante

53. Masura sechestrului asigurator se aduce la îndeplinire de catre


........................, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea
silita, care se aplica în mod corespunzator, fara a mai cere vreo
autorizare sau încuviintare în acest sens.

a. executorul judecatoresc
b. avocat
c. procuror

54. Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre


........................, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea
silita, care se aplica in mod corespunzator, fara a mai cere vreo
autorizare sau incuviintare in acest sens.
a. executor
b. instanta din oficiu
c. parti

55. Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage .................. a


sechestrului asigurator. Aceasta se constata prin incheiere definitiva,
data fara citarea partilor.
a. desfiintarea de drept
b. suspendarea
c. ambele variante

56. Divortul poate avea loc in urmatoarele situatii:


a. prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti
acceptata de celalalt sot;
b. atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti
sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
c. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel
putin 2 ani;
d. toate variantele

57. Divortul poate avea loc in urmatoarele situatii:


a. prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti
acceptata de celalalt sot;
b. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel
putin 2 ani;
c. ambele variante

58. Sotii au de ales intre mai multe variante:


a. divortul administrativ, care presupune desfacerea casatoriei de catre
ofiterul starii civile, divortul la notar,
b. cel in instanta de judecata, precum si divortul la mediator.
c. toate variantele
59. Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din
casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, ofiterul de stare civila ori
notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a
sotilor poate constata desfacerea casatoriei ...................., eliberandu-le un
certificat de divort, potrivit legii.
a. prin acordul sotilor
b. prin procedura contencioasa
c. nici o varianta

60. Subiectul probei este:


a. reclamantul;
b. judecatorul;
c. executorul

61. Cererea de divort


a. Cererea de divort va cuprinde, pe langa cele prevazute de lege pentru
cererea de chemare in judecata, numele copiilor minori ai celor 2 soti
ori adoptati de acestia.
b. Daca nu sunt copii minori, se va mentiona in cerere aceasta
imprejurare.
c. ambele variante

62. Calea ordinara de atac este apelul iar caile extraordinare de atac sunt :
a. recursul, contestatia în anulare
b. revizuirea
c. ambele variante corecte

63. Constituie un abuz de drept situatia în care un drept este exercitat:


a. într-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte
b. într-un mod excesiv, chiar rezonabil
c. în scopul de a pagubi pe altul
d. toate variantele

64. Completati enuntul:

Măsurile asigurătorii reprezintă mijloace procesuale al căror scop este


indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor care
formează obiectul procesului, pentru a se evita dispariţia sau degradarea lor
(...........) ori diminuarea activului patrimonial al debitorului (.........), care,
astfel, nu va mai putea dispune de aceste bunuri.
a. în cazul acţiunilor reale; în cazul acţiunilor personale...
b. în cazul acţiunilor personale; în cazul acţiunilor reale
c. ambelel pot fi adevarate