Sunteți pe pagina 1din 73

•

NE VORBESTE

.' A~' R····IN············· IT"E' ··L, .···E·· C~-L~ E, ·'0·.···· · .. ·.P···A··

. '. ' . ," . . ._. . ._.' .

14,

lL.P .. S;o DANIE·L Mitropo,litul M.o'ldo·v,ei §.i Bucovinei

Edlitie 'rngr'· j i'ta de

Ar htmandr lt IOo,ani,e'hie Bllan

. .......... _.. ".t

MAN ASTJlRE,A SIHASTRIA

2004.

~e_~I~~ea. ~CIP a. BibJiotecii :Natio R ale; a Romialei CLElOPA am, arhi~maDdriJt.

~;"vor~~te ~Dt~~~C~eopa ~l arhinllndIilt Cleopa

Ilie. - ~aniton-.N,ean]J. ManaJstl'r,ea Sihbtrb, 20104

14 vol,

[SB"N 973..,87019-'9\.,6

Vol. 14. - 2004'm - ISBN 1973""<87020-0-3

2,81.'95(047',,;53)

CA T ACOMB,ELE ROM,EI

D,aca am venit de la moastele Sftnwiurn, Marie Ierarh Spi~rid.o_n die Ia Kerkira din Corfu, peste Marea

", driatica a I,' I mers ell. un vapor cu ~a.se 6laj e, § ~ am. mers 330 km pinl, Ia portul Bari, Aici se arfllt moastele SfantutuiM,lVe. Ierarh Nicelae, mca,toru'~. de minuni, la care ne-am fnchina't De acolo am plecat ~,a Neapoll: aeolo Ie §i Vezuvinl ~ vulearml eel mare. ~ .a portal Neapolelui e Marea Ttraniana. Am, luat-o CU aceeleratal Is. Roma, unde am ajuns a doua zit c' nd a. ras~lfml soarele, ~'~ am stat la Roma trei zile, A c( '~o era un cun08CU~ de-a 1 Puin:te'~un Ioanichie, un i n,g iner , care a 'lost in tara lao not. N e-a condus ~ 'iracul" ell masina 'ffiui.

Multe 3111 v!zu:t 13 Roma, 81:.1010 am viz'Ut §,i cutedrala SfAnru1 Petru, unde sa.nl moastele Sflntului Ar 0 uol Petru, catedraia en 25 de altare, unde

~ II jlCs e papa, Dup,l aceea am vizitat muzeul d~n.

Va l ican, care e unul din cele mal mari muzee ale lu~ Iii, M-au durut picioarele cit am mers prin palatul aceta, 'Tot [fie aratau: Capela SixUna;o etc, nu mat uju igeai la ~umin~., Numai. balcoane aurite, 'D.ulllai picturi, numai sculpturl, numai busturi de aur, de

mar~url~ ,fel _de: . fe.1 de minunlJii. Bram obos'i_ti" c.a ~Dl" ultr~'~. la 9', . .3n in, ,Mu.zeuJ V,atican §.J, am i,e~lit la 14~30.. 'Sm n-am vuut de·ci" rO parte a lui, on .l-am vamt tot,

" -. Plrin~e~ dar luxu), aceSla este p: acur lui

D mnezeu, aduee vrenn folc'S.?

_ . - ,SiI v,a, spun Ice este: e pUtcua-m~e,pllcu.t; au fost

bam, s~a tacut.. E 'lllX, pare):; lin lux c+X D'umn', . ~-7g Irj},

,. _!ai, ,. , ,. ..f!i.. ~UI .' , 'V~!!ii.'1lil r

Dar acole esse m JIIJI"?"e"l~'1 dl "'ill ...... X:1 ':IiI ~I' 'niOt1 .... 'I'MftP>r.,...x1tJ~~., " " ~~

- - LJ lIbil~. '","""d Q. J!!vo LUJII, tU!,-,iii1,f ~ p'apeJ

aUipa ani cA" 'nf, ~," ,:- .. , '-- .. , ", -'c-, ',,-' , : -'."'~ ~

, - " .:"' j '-. Sl~anea ,I pe: impa13JI~ N l,el un i.mp,antJt

din ,Eu~a de Apus ",- " ,,-,.~, '-' , ~

,c _ ,,,", "'''''''1;'' .. ' v, r ~ DIU! se u.D,gea Jl(lrl. VOla. ,1,Ul.,

Stapa,~ea §I armata. I·i biserica, Pe arunci 8-:3.U ficu.t

luc"',1"'Ue-' ac e' S'li-0R ,C"'" . .' , -

_ ".L,,~, ,I. Q·,',l,~. groazmce~, acum au s-ar mai nutea

face. r-

Dupa _ ca,tedrala Sfinkd Petru, am vizitat catedrala Santa Maria. Mag" ,:o:jor,e'· mare be,"~ 'I:' ,. :,,," ",,)::' tl 'i .- - .... ' -, .' ~ _' ,-- IS entC,ttj

,~cut~ '~ Sftln!UI CODS-Ian' n tel Mare .. A'm,ci SJJlnt

ptcturl ,bizmtme:,. -0 frumuse~e rara, Care ali :FOSl la lerusahm cart.,...,AI'-all..-. dl B-1" 1

. . - -: - ~. ,'[a.c.u:f. JUt '.. In . et\ eem, cl·t este de' mal}e

incap: eu tot co cruce intr-!"ma., SWlta Mari~, ~a~g10re mseamnl StaDIa Maria Mare pe Iimba lor, ,~,lc,~~rala San G~ov,~~, Sfintu!, Ioan Bv,angbe.nstul~

str.a'~,m' ca ca 1II,eA'""'-oa"I'G st QI~'l!e hi" ~.' C· it .

~ '.' _Ii' Y.I, " ''¥ ~!.\[ .-' serl[Clll.. ., OJlJ,umna lui

Traian; am 'foEognrJia'l-o, [0 vedefi pe .s3Jni~

._. Am, viznat §..i teatml,M'ujmus ~i alte edificii, cl R~[~. are p,este cincl milioaae de ]ocuimri~, dar are Cblldlrl 'V~Cbl: Ar-cu! lui Constantin eel ,Mare, Porul Roman, Forul lui A: ",dr--l'iI!iJ'n'- C'n~'-11'm1"'i"!i'T'ii'.o:.,- I' '. A- - oni ~ _.., , .. ' " ~, ;, e ' " . c., - A '~, ... o.!llI~~.UJAUI [UI .', . ntomn ~m

,ca,~~ _~.l.~ate., '~~, ~ VlZ~,~t, §l vl6s,tiwl COl iseum, Vai Si amar cat satlge de clie~tlm 8-'a v,lrsat, a colo.

pARINTELE CLEOPA

,

Dumneavoastra nu 3'tifi1 Glndlip-,vl cI, '300 de am Blserica noastra a fost persecutata de i 1 i'mplra;Ii iram de la Roma, Atuncl s-an fli,cut mtlloane de sfinp~ iar Ia Roma s .. "au. tlcut fir milioane de martin,

- - • !!oi' B.. I!!!!

"J "mucenici" Prtgoana ~l perseeupa asupra .I'.lsenCl'~ a

tinut die la Nero plna 121 SfiDnd Constantin eel Mare, S'~ bieji~, cve;timli ~ atunci nu numai ca no "1m dldea voie sa, te inchini lui Dumnezeu, dar leta, des:mm si te arate pe tine unul cit tu e~ti erestin, §i. anmc] te ,dldea. Ia fiare, :a:kmc.Ut te disUgnea~ te bl,gal in. cuptoare, te dftLdea la lei. S·i de marea 'Pi ~,g,oanl §,l de Maul pngoanei care era e'ru au Rloot slracU pe sub pl,-m,ant biserici ,i :mlnls;Uri,

Am fost la Coliseum unde all padmit martini ,i am v12.ut eele mai lcump~ ire unel te 'CU. care fi cbi'Duia pe 8fjn~i acolo, Am vlzut cu§'tile '[,ei~ior ~i, a panterelor :ji at t~ril[~.l[", si a l[eoparz"IIDor ~ Coliseumul este o cladtre rotundl mare, unde intrau 100,000 de spectatori sl vadl, cum ii mtlncau. l,arel,e pe c,re~tmi" cum ~i r3'8'tignem pe cre§'tmi, cum ii fierbeau ""0 caldlri pe 'Sfiu:'., Am fest aeol0 §i. am vlzut unghiile de fier, cit spune in V'ie~H,e SfinJiior ca-m stmjeau CD unghU de fier, SBnWI era ~,[eg3t de un lemn sau de ... o cruee ,1 cu unghiile de fier ti rupeau carnea, S'i unghiile de filer le-arn vazut~ ca se pas,tttea'zi ca. oblecte de mnzeu; sunt sure. Sum: 'n~~'re.' lantori, cum sunt acelea de la pu§clri8:§1 i §i au gheare de o{el ascutite pe ambele plrii, en doua tlj~uri ~,i sunt ascujite ca briciu I, ~j teind. prindeau pe stint ~.1 cind 'trageau, pe da1l1lSu'~ in jos, c.lngile acelea de o~~

8'

,

Nil TV'ORB.E$T£'

~cea.u zece brmzde de carne odata, ~~. tot sin,gele n pierdea, Am Vazul acestea pline de singele

rnartirilor. Cand al VI ~ dea Of e aeolo: .

Vai de nOli §j de noi, cll. noi n-am suferlt nimie pentru Blserica lui Hristos sfinlm i lui Dumnezeu care 1m avem in c alendar cat au sru1ferit~

~'ulLe ar iT de spus, dar sa trecem peste toate cea maio imp'resionanri privire care ne-a 'fos,t. la Roma au fest cata,combele Romei, La. ciJiY,a rnetri sub plrnant te co bori ~f e 0 i'mpiritie crestinn cum. a zts Deciu: . .Degeaba vrei sl distrugi m'mparn,tia Icre$tina de poe pamant, ca ea 8-1, Intemeiat sub pl·mint". La capva kilometri de Roms incept cam,com:bej,e Romer. Ia gandit!,= vi voi, clod. 0 ,cirUlli face musumi, 0 vezm ca,. e~ s,coa.t~ ~~ina a'fara, misca, Oaca ,ai sipa, 0 P'llnzl anmci cl ea scoate $lrAna la suprafarl. Cum s~a scos ai£ita ;.ariua s~ foci un ora§ .a§3, de mate sub pama:rnt) ~ i nimeni sil. DU v,ada. tarana? Aici e cevat Am Intrebat pe ghizii care. ne conduceau: ",Domnule, atite,a biserici ~i spitale §i cimiUre sub palnant, zeci de_ metrl ~ a ta~ea· strizi '! cum s-au putu t face de nu i-a, pri ns ~ mai ales ,ea-i urmarea asa de tare? ~.

_ Ce rnc'eau sl_racii? Numai papa Damas avea

~O 00 de gropari Ii papa U rban -. ca top papii aeestia ~~ ave~. uite colo r~ caillenclar - Sfa;ntul Leon, papa Ro nei, S lintul Grigorie al Romei, Sflotul Urban SUJ!1t top sfinti, eli nu erau atnnci eatolici, erarn o singura Btserica, p\ini Ia 1.0.54 nu existau catolict sau pro testanti, toJi eram ortodocsi. ~l' s'fintH papi care conduceau Biserica Ia Roma st~.'r.eau ascun~i in

pARINTELE CLBOPA

panmnt. A§a de tare ii clutau., Pe cine "'i cluta'? inti i, ii cauta 'pe arhierei, pe mittopoIili I;i pe preoji, ca sa-i omoare, ca. s,inu ,aibl poporul c89i" Ei n-aveau nevoie de popor cit ziceau: "popond. daea n-are cine s,l-'ffi fnveJ,e ,credinla~. h tntoarcem a Inchinarea de ldoli", Dar acq,da, erau c.iutali maio tare ,~ci d,e aceea puneau armata, prin catacombe; prin m.unti "'i Iclutau,. unde sl- i ,gasle81sclpe oondncatorii Blserlcii.

Numai papa Damas, avea 4000 de gropari, 'fit conducea unul Diogene, Aoe§d.a. slpau aoele tuneluri Dar ce ficeall C·U J,irlna,? 0 puneau "''0 tlrgit pe reate, in cl,ru!tl~ §,j in puterea noppi slpau. tn malul fluviului Tfbru - Tibrul trece pi in '1-1 ijlocul RO'OlCi .= ~i J.ara·n.a, -0 dldeau tORt! nnaptea in. apa Tlbrului, $1 panA tn ziua astupau gaura, puneau pierre ~,i nlsip, ~i chiar daea trecea 0 corabie nu §tia ee a fost acolo, .$i toatl. ~arana o dadean in apa Tibrului ;~i din apa Tibrului se dlucea .: I mare,

~] asa tarA.na de sub plmant nu stia nimeni unde se duce ~ Cum ~i:-a'O £llcut ei acolo a'~anea 1 ucruri? SI vezi acolo picturi din secolul 'I,. druB secolul II, din secolnl ]11 J: Acolo e Incepuml picrurii bizantine ._ din catacombe a mcepur. Si vezi M:intuitorul ,cu mielul dupl cap, Sa vezi siiJpati in. piatra nuOla. din Cana Galileii, tnmultirea p\Ainilor;. intrarea Minluitorului in Ierusalim, 81 vezi atite'a §~. atatea altare §.i atatea morminte ~i :atitea locuri S,i ascunzatori ~

in catacomhe dacl. no. te ~U. de spatele Icelun dlnalntea ta, ci ghlzii merg inainre, e pericol de

Nil YORBJ!$'TE

moarte, AU 'te mai gasesti; ati'~ea ascunzatori sunt, ell ne-a spus gb,rudu),:' '" SI vi Iineti de spatele celui din faPt voastra, rei, dacl nu §ui §i calci In alt! parte, te-al plerdutl 'I'e mai gaseste din a,ti~ea bruce cate sunt acclo?" Numai cBlta,cornliba Sfanwlui ICaUst are 20 km pe sub plmint 3i e ~esutl ea sira OlruJip ~'va ce e acolol StnzU,e merg in. toate partile §::, sunt ftcure cu piatr,1 fi ,sant becnri puse, D,aJ, , lei al tfel pe inrunerm"c acotc e iad, ,IU mai potl pe intuneric sa rlzJbaji.,

SI vezl acolo a tare' ,i biseriei ~ Cand intrai la ca:lac'omlb e ~ ]. itram in genuncht, iar cand treceai

A,~ 1 b"' ., .... :( d (!: •• bi d-' x b .

u:mco 0 0 usenca --- 'e' remer §l isenca ue nar Ie lap.

Biserica de birbatti deeparte ,_ cum serie acelo tn ~atine~te ,= §,i, baeillca de femei de ,alta parte, tar drept malnte baptisteriul ~ aghiasmataml -, unde 'ii boteza pe cei care treceau la crestinism. S! vezi ~ipl~lri cu apl precum crista) u], mese de piatfa, seaune.

~ '-

Intr-un loc erau vreo 30 de capete de martlri.

C~ci atunci cAnd, r msncau flarele s au Ie tiiau capetele I,a Coli seum sau Ia reatrul Maxbnus. poruneea la s,old8JI~ S', duca trupurile lor in Tibru, toate sfintele moa,te~ ca 81 nu. Ie fure crestinii ,~i sit Je ,ambl, de blagoslovenie in, easele tor . ~ i 8,0: IdatH puneau in caru~e res . _rUe care' rimaneau de la fiare' ~.i pleeau la Tibrtr Crestinii :ie~eau pe ,alta parte prm rm up cu pungi en bani de aur §i Ie ziceau: n Hai la catacombe ell ele!" ,S,i 3.:;;3 au ajuns atat- a sfinte measte in catacombe,

ntr-un 10c era 0 gramada cat easa asta, numai

b :l1i::. de ,~ ." . ,. ~ del A

ucan ' e cap, maim ~ PIClr() are ; ameau cane eie 'ue aur

PAR,INT',ELE rC,L,EOPA

1.1

a ele., Ce era? Sena.: "Aoe.ste resmri sunt r,imase. de [a, minca;ftea flarelor in arene §i au lost ascunse in catacombe". ~,i relm ele pline de singe' pe osu, tot inehegat, cum au adus acele resturi de martiri, rei soldafi e-au _-Mat eu tot cu c5rute~ Le tineau ca obiect de muzen .. tnltr~un loc run vlmt un ulrci r mare. de mut ~m, am, intrebat: '" Ce e co dlnsu),'» ,Si 8cria,: 'nAceS-la este u],ciorul 'in care adneea vin pentru Preaenratele Tame" --eotIu. Litarghie" ~ Cia aveau

biserici mari.

:Entr~UD! Ioe ardea 0 rCLndeta ~i era 0 cruce mare albl, ~m scria: n A.iIC~, odihneste roaba lui Dumneeeu Flav ia fecioara, care a, frost mincati, de i,eji §i, capul §.,i mlna dreapta i S"'IBl adus aici", cit a putut fi 1 uat din arena. Daca mergeai mal illoo1o." vedeai m '~rmll.nte i foonl de are: ~,Ailci se alll cutare martir. aici rcuta·I'C.~.,"" cl ce puteau clpa:la din arene adneean in caraeombe, dar cele mai multe erau aruneate de pigi:nl in apa T"bru'~ui..

Clod am ajuns la mo(rmantul Sfintului Tarsisius am p'~ins,. cl pentru 'mine nn erau 0 noutate catacombele. Bu te-am pOrV'ICStit ICU ~acr,mu in ochi la atita 'P op 01' ell zeci de ani An Lnni." cl citisem 'tollil istoria lor in ~, 'Iezau rul UWI'gicn §i [n HB,iserica din, catacombe", dar :00, le vazmsem" 'lar acum me rge am, pe acolo,

Cand am ajum 131 : n orntinwi lui Tarsisius,

pruneel aeela martlr Of 10 ani care a murit penau Sfintele Tllne,. acolo era. Be - is:in atWI" franoeza §.l engleza, Bietul Ioa:nicbt,e It.il, franceza, d·' -- care ne

12

traducea, f' din itll]iana aveam inginerul care Icu~o§tea ~j ,~tia §m, :PlrhUei,le' ioanichie puJin~ Ce-j aiel? Martirul lui Hristos, Tarsisius, a murit adoclnd PreacuJr~r~ei'e Taine la temnip, Esc:bUiani" btl anul 3'01, in ziua curare, 11 ora curare. Acolo au plans m'ump oameni ~i s-a, oprit ~j, ghidul,. ci acolo-i mO'lluint mare §,i~i p,ictadil via~ martirului. Si era totul organizat - unde era mai grozav ne adunam co. toJii, cl, eram mul!i turi§ti ,1 vorbea ~ a lOti odaltl.

A "' tID uncle este rnartirul Tarsislus '" eu §tlU pe de r~st via,ta. ~"I i, Cum a fast? Pe vremea lui Diocielian, ul timul prigonitor j inajrootd marel ui Constantin, primuJ general al armatel muj D'ioci,e'fian era Sfintul Sebastian - este i' calendar la 18 decembrie, cu Sfintu.l Modest tnJtr".o zi, El a, eondus pe cre~tim in ,mina §i I-a ajutat 20 de ani, 'Era ostas, ofijer marc Ja impara.t~~i DU numai asa, dar el §-m. scria eu mana edictele care se dideau de impar8t contra crestinllor ~ iar pe de alta, parte Ie spunea: '" FugiJi fi va ,aSJCllndet~, ci uite oe ordline ;S!'-aLU da't»., Era mare

,aju tltor crestinilo . HI 8-1. des:copenrt, eu ocazla ltf Mareelin ~i Marcu, care §tiJi istoria, cei dOM rra![. Atune:i s-a descoperit el ca e cresnn,

Impl:ra'mJ, DiocIDe.pan) marele prigonaor, a dat ordm s,a trimi!a in, catacomhe 14, regtmente de armata, C3 sl=i caute pe cre,tbJj. $i au. tlcut sute de l~zi de facl ~ I, de (()tqe., F,aceau beJe infa~ate cu pa,cura ~i ell smoala ,,] Ie dideau foe, ,ci. in caracomb e; dacl, n -ai lumina, acolo mori ~ S o'~da:JiID n ergeau cu BelH, eli armata daca s-ar fi bagat in

catacombs ,i ar fi 'rl'tlc.~'t.~ acolo mureau r; nu mai §:t~au pe unde sil iaEfl ~ Iar c;r-e~"tinii teind vedeau himini seu

• tij,,,,, d i:'( :~ • x ~, "

s 'mJ1eau nnn ,', e pacura, §t1BU ca a mtra armata ,1 se

ascundeau in cele mal ascunse locuri,

StAntul Sebastian a scris catre papa: ,"Plr~'Dte aveti mare grijl c,a mal vine .0 pi-rum,a:varl'~. Ei, cilnd anunpu o':"prig1o:ma,,- ziceau cD: vine 0 prima,vadt

- -

Acesea . en} ,c;uvantlll secret ~ntre crestlni ~ '~7 vine 0

priml'varrl,». '» S j iati' 00, . ledij,c~ dat de i"mJp1ira:rul., trimiie ·a,~ta. armata in catacombe §i a zts c,a unde va g,1si crestin, sa-l: s90atl ~.i 51-1 'pi~arda ell Of lie mai groaznice mrunc,i,.. 'S'~' ascunde~ - vi ""n cele rnai adinci, cataccmbesub 'pl'mint, astupati gurile catacombelor ~

asmpaji m:n;trJ:r·ie'~" '

C! DOU! ne-ae aratat numai una-doua intrari, ca sa vedem cum -erau:: una era. peste 0 radacina, de copac, mntrai in. padure §i de acolo in catacombe, Una intral printr-un ~ormant.~ era '00 cimitir Ia marglnea padurii, Ca, morraintele in 'Occident sunt ca tazUe, suot de pia ~ Si au .0 lespede, Se dadea Iespedea 13, 0 P arte ~ ,'OJlotmAntul era. spart §i de acolo mergeai kilometri intre,g,w' pe sub 'pi.'miDt pl3ni is! catacombe. Mar i ntt~J'ri~e erau foa .. rte secrete ca si DiU le gase3J'Sc;l, paganii, Ia:r Ia '~n.tra[e'a in catacombe erau puse santinele crestine, blrba,ti puternici care §tiau sit, pastreze secretul, ~i era monograma ·luID Hristos pe care 0 vedeji pe Filocalie. V -aji pus intreba:rea,

...

vreodata ee inseamna? Hristos lmparatUTh, alta §1,

omega, Incepurul ~.i sfftr§itul.. Aeeasta opur~au crestinii la m,ani in timpul celor mai mar~ persecutii,

14

NE VORBE~TE'

~l cind, mtra~, in c3'-acombe, veneai cu siolia, ell cO:pHi~_ s anti nela carl pazea ID.n~-rarea 'i::ntai zleea: ,,,Adi mi~aj, tneoace''. ;Si dael vedea monogra,ma'j. bine, mar ~aca nu, n oprea, ca sa nu fie' sp,jon" eli asa mu-,~ au mtrat §~i au om.o.rat zeci de mii de crestini ,.

Si avem alte senme ~j simboluri in catacombe.

Si .ve~zi p~:t~]e i'n _rCaltacom' ';c _ ihtis pe greceste ,_ S1CU~,p,ta[ §1, P~,Cla,t tn biserieile de acolo, Ihtis pe greeeste are jruJia]ele' de la ,.,lisu;s, Hnstos, Fiul lui DU'mneze~, _ Manruitorul"'.. Pestele, porumbelal, c~uc_ea m Ciind te duceai in casa unut crestin , bUD,loa,ri sam - acesra era plg.An~ dar erau 10-12 familii de erestini, Ii ni fii'nd crestin, dec! te ... ai dus la mass crestinnl a vea ordm 8:§-a, de' la episcopll din catacombe: " V,o,m cind. impl:rtitJ ,mincarea s,~ 0 imparjiJi in cinei, sau d;a,cl. fAiaJi pa inea, s~, 0 nUB:'" In cmci, i~ dalca avetl pe'§,t,e lao masa sl nu. puneti :pe masa mal mult .' e doi pesti", ~i eu cand veneam Ia matale Ia masi §:i 'm! pofteai, te §-dam ca ,e~rti crestln, 1?up,i1 ce? V edeam CblC:~ .plftin.i ~i doi pesti, slmnbOr:~ul Bvanghelles,

. 'Crqtiru:" purtau loie,ge asa Fi mVIJau preodi

din catacombe, $ri eJ s~,and de verba ell tine ~ faeea un peste pe pimlnt nu erucea ci era cunoscuta, Ihtis _ a~cl Hristos, S,w cindl mergea printre crestini, se ~tl~ a: ""A~~ua cu toiagul a ta>cut semnul p estelni, se vede cl e erestin ", A§a. se C'uno§teau. ,A veau simbolurile lor 'co care se eunosteau, ca g,1 nu -,.' ,prindi1 pl,ginii ~

Atunci au inceput 81, folorSea:s.cl toaea, toaca as ta d ' lie!' nn C]J care toalcl m jnrul biser·'cii. Aeeea

- ,... - - .

P'AR'IN'T,ELE CLEOPA

15

de fier ii, ieJt r: secolul XI.", in timpul lui Alexie Comneatml, pusi de el tn Sfantu1 M'UDre, dar toaca ,_e lemn Ie foarte veche, Asta Ia catacombe a. s iuJU, mnlt ca, semn de adunare a cre~tlnilor., Un cres tin se tloea nebun '(08'm viaja, .A 1 uat cuvantul 8filntului Apos .~t)W, Pavel: eel neb,un penm« Hristo« e' mai fH1elepf decuJ toata lumea. tnielepciunea lui

'''-#. -

Durnnezeu, nebunla Iumii, Asta, se flcea nebun. Prm

s are, e acestea erau cres 'runi amestecati cn pig,ini., dar ret se pizeau tire si. nu se descepere ullii pe all~L eel nebun Iega 0 scindurl de, gat §ri trecea pe strada §i b ite a, semnele slu] belor ,. ~ i pigln.·,i ziceau: n A. ~ nebunul acela cu rsclndU'mi. de ,g,it~» Si ,ci'Od hitea '01 da,t:[ '- zicea alte cuvinte neinjelese, ~j. cind anunta. de trei ori, crestinli zicean:

~ Mit, a bitut toaea.

- Ce-a zis? De Ica.te oiri a blrut?

~ A 'blwl de, trelori - Sfanm Treime. Mergem cu copUi la botez,

To'p pregateau eopiii, cit, adunarea 'in nume1re S fintei Treimi era botezul ,. ~Ji toaea mergea pif"in sat ~i crestimi anuntau boeezul c:1 a bltut de trei orL S,i cand merges prln sat ~i 'bites ca cia clni toarea, anunta privegherile §"i atunci se licea'll cununU e. ri!'

- Mal, a b3J.tUJt asa des. pe 'IDJQlcl, 3\ anuntat privegherile Ii cenuniile,

~,i ~tiau cl merg Ia cunnnie in ca tac omb e , pe unde ~tJau eli snnt intrarile secrete. A veau toa te sernnalele pe toaca §i acel ~.~ nebun "" flc.ea ce~ mai 'alate serviciu Bisericli lui Hristos anuntand pe

NE lIDR'BESTE

crestini sa :ftie cA.nd. 8,1 vml. la 'b:~sef1c\l ~,i cu ce sl ii,le' pre gltiN!;, pentru cuouni,e s au pentru al tceva,

,_ ., . C:~z.i c~ era ca acum. eu cruce pe virful bisericil ,1 ,sl, traga clopotele §"W. toaca ,i noi sl stam

aeasa? ~:i sa ai. I ibertate 51. te duei ne la minas:tbrw? E~ei~, stal ,ea 19J.' sfaqilul lliumii spune cl, are sl.fie :plr.~goa?i de rnii de orl ·~ai." grea, TOloo~ afintii spun ~,i. M:a~tulto:~l spune, dar. noi '. n-am ~,~Ucat vremartle ,~:~~:a, no~ n-am suferit nimic, noi stim, in rai pe taja , pamantulul, cum stam aeum.

~.f awned §tiai ,: . _,i. Gara, at trecut toaca a ficut semnele, pregateste-te, cutare.; La, care biserica mergi? La sran~a, Cecilia, la sta.miJJtul Sebasuan, 11 sfantul eutare, 1.,3 Smnlru'~ Cal tst, . ~ ~! ,

,ei ei aveau biserieile lor, erau or,ganiza,ti pe' sin ' pmna~l; eu parohiile lor, cu episeopii lor. A§,a era p e tlmpul c,inda Pia timi t S 3mlwl Tarsi si US pr~ul.. Sfantul Sebastian. a scris: ~j Retrageti ~ va tn cele mat adinci cataeombe, astupaji gurlle cataeombel or ~ i ~e~iri~e, ca .no. cumva '. ,I P' inda paga:n ~ ~ secretul ~i sa . atre: dupa voi". S i el I-a mai rugal c~'Va,: '~JFrali'or, va :'. gam din inimi, primavara care ~lne: .la .te~n~~~ Esc ~ iliana sunt 3,500 de' crestini

.ba,~anw ~I unen ", femei ~i c opii S,·, tot felul ~ care :m§j ne la ora trei Ii scoate la mancarea fiarelor" m

. A~ fos [ unde i-au ,manca£, am vazut ii cust~].e

1 ilor ~m toate, Ca, nu i -au dat 0 dati, ci de zeci de mii cte ori i-an SiCOS acolo pe crestini in. trei sure de ani. Asta at fost un caz, Si l-a rugal SfantuJ. Se oastian .p pi rmte: J~"Pa,rinte ~ vi. roaga cei de' la temnije s,1

17

trimiteti Preacnratele 'aine, c a inai nte de a merge la ~nllJ&ele'le leilor s~ primeasca p e Hristos '. Au hi tnchisoare pie preotul Lueianus ~ care are aproape '90 de ani §i se roaga ell lacrtmi ca sl ajunga Sfintele 'raine' 131 ei, ca mai malnte de a-si varsa sangele pentru Hrlstos §], a-st da vlaja, sa-i bnpilrta~iti ca sa seintareasc,i eu Hristos j;'; •

Ce rugaciune era, atuncil Persecntla pie timpul

1 ui Dio cletian - ne-a ara:tat ghidul de la Rorna, ci, eram atent ~ era in cinci feluri. M,ai iBtlt daea te prindea ca crezi In Hristos, te dldea afara din serviciile statnlui nu aveai voile s~. a" servieiu la stat, Era prima. persecutie, A doua persecutie, it.i lua averea. ~N'~·,ai vole sa ai nimic, nici (]I avere, dacl esti crestin ,,~, ~ A treia persecutie, d81cii nici asa nu te lepadai de credinta, te punea 18. munci obstesti, De Ia munti §Th. plni la Roma, conductele de apa, cele mai grele munc i. ale orasul ui le fliceallJ! cu. crestini pedepsiti, care nu se lepadau de Hristos. Zeci 100 mii mureau de foame c I le dlldea maneare pUJi,nl ~ i rnunci grele, sa moara ficind canale ,i eazarmi §i orice aveau ei nevoie, Aeeasta era a treia persecutie.

.. are n ',ei ,3.§2 nu S'£'; lepada de sfanta Clledlnla ,> de. impa.rapa cerurilor n baga la temrdfa". A patra era iemni ta" $i, in temni~!L it tinea. am de zile, ~ i dacn :rnu se ']ep,~dau, a emeea perseeupe te a§wpta manearea narelor~ sau arderea pe rug, san :rnstlgnin!a, sau c~Ud,lrile ell smoala ~i eu plumb topit, cu ulei ~n.cins;,

as a Ii astepta,

Acesti crestini de la temnija EscbU,bm.i, care i'i

scotea a doua zi la moarte rabdasedl, . oate celelal te

18

N'B VORBESTE

persecntii §i erau de mai mufji ani la incllisoan!:, iar ileum erau la ultima ,P erseeujie, s:li=i scoa~ai ilia mancarea fiarelor. S" au scris et Sflntu~uj[ Sebastian, iar S'flnru] Sebastian, pentru e~, era general crestin a pus a U§,8 n'e1nmt,ei caporal ~ de sehlmb ,cre~,~ini, ssntinele crestine ~ c a eralIDE §i In armata crestinl, ~ i a, pus comandanml glr.zi~ pe un oflter, unul Radus, tot crestin:

= Mlm Radus, maine Ire sl, scoata Ia moarte alilia frap de-al nostri. Tu ,ai griJI, ca 811 vinl Sfintele Tame, Dar trimite s! ad'WlC~{ SfimJteJ,o Taine de la catacomb e ~

_ _ C~, acoto erau bisenci, pe sub plm_int, Erau ,i in Roma vreo 60 de biserial, dar ntmenl nu ~ti.a unde sunt, In becinri, Bulb case" prin podurile crestinilor, in case" N imeni nu ~da pe unde erau preojii '-, cl aiel, in Ro - _ a, ,ineau Me,gltur3J, co eel din catacombe, Ca ea Apians, vestita Cale Api,ani!, care scrie acolo io "B'·,se;r.w,ca, din cataeombe" §i in, "Fabiola~" i Am calcat-o ClU. nevrednicie acum ,;- :mol sflam sa, merg pe ea, cl noi mergeam c'U ~axiul: ~j Vai! A~al. se merge: pe aici? Ca~ single s .. a vlrsal §i cite lacrimi pe aeest drum!" Acum este asfalt si-i spune Apia Antica - Calea Api,ana, intte ROIna ~i catacombe, Mergeam, erau copaci de 0, plane, asfal t ~ paduri ~ frumos. Bhei, ell [cat!, frica §:~ cutremur se mergea pe aieil

:$ ~ a zis Sfllntul Sebas ian: ,., Dar blgali de seama, Calea A'p wani este foarte pizi t~, ~ e~, se §He c~ face ~ ega tura tntre C:R taoombe §,], orasl Sa :nu eumva sa trimiteti un OlD zdravan, voinic, care ar parea cl-i

vrednie sa {'aCa, 1 egatur a" ceva, Sa punep 0 baba h~trana ~ §cbioapi., cu 0 traist! rea in. spate san un copll nebtgat In seama. Daca it mtteaba ,de unde vine, ci acolo-s 'padurt sA Zl!C3': ,(<Vin de la burellh> ca sa on 'banuiasca cl, aduce ceva san ca face ceva

~Iegaruta " .

Cand a venit scrisoarea Srantul ':~. Seibastian, era

dumlmca. Bisericile erau plme de nime §i bltranul patriarh 3l anonta t din altar:

_ Dragi frati, mat vine 0 pri mavad peste nom -

adica o prigoana. lata ce ,- e scrie fratele 'ROStIU, Sebastian, ger eraluJl: [Sa astuparn u§Ue catacombelor. mtrlrne,~ sl He baglro. in cele mai ascunse locuri §i" totod~tl" 31 trimitem Preacuratele 'aine ca, Ia temnita 'Es"chiHanl se roagi cu lacrm i de sange 35'00 de frali 81.' nostrl care miine vor fi sco§fu la amfiteatrnl Maximus §.i 130 Coliseum sa,=i mananee fial'lel,e,

~i el t~.i doresc sl praneasca Sfinld,e Taine. Dar auzl ce spune: slt trimitem Sfin'tele Tame sau primr-un copil mic, sao. prinsr-o bitr,ani,~ sau prlntr-un bltr,an nebagat #jon seama, cu 0 tratsta veche, imlbticat rupt, ca. nu cumva paznicii care-i :plzesc sa-i 'poadi afl:a, pe acestia ril fac legltura tnne casacombe $:' Roma,

~,i a cum." dlupl ce au ci trut aeeea, a run.treba;t

patriarbul in biserica:

~ Bi, care an curajal sl se due a, en Sfintele

Taine?

~, Parinte. In,l, due eu,

Bran oameni de' jertfa,

2-0

ns VOR.BESTE

- N u, OU,. nn, a zirs patriarhul. S=3 ,afltat ahul, calif §t.ia inttlrUe ,.

,_ Nu trimitem oameni mari, Uite ee aerie aiel.

Acela §ltie de ce: "U n copil " ,.

Anmci S6 ridica un 'COp·I~, ~mai zece ani avea: _, p'arln.te, mi due eu cu S fin~,ele Taine,

= MI eopile mit, da.r hi §tii ce mnsea,mna Sfintele

Taine?

= Vat de mine, e Trupnl ~i Singele Domnului, - Dar dacl, e ~plrmde C~'. eva ~i p,=l ia?

~ Parlnte, eu mor ~i 'DIU le dau,

~ Mii baiete, dam" daci te i'nti]~ne§lti lCU cineva? _, Nu spun, eu mol' ,1 nu spun,

;S:~ ,atllnci patrm,adnd era bUCtlIOS pentru CI, un ICOPU se oferea, dar ;S1e temea: ~~Mat dan Sfmtele Taine, se poate sa le profaneze, sa cadi in mainile unui plain;, pacatu~ e al meu" ,.

Bran :p.1il:rintii lui la biseri ca, taica-sau ~'~

maica -sa, ~i n cheama:

_, Ce zicetl, s,~ trimit co,p~du I iSlSi?' Dar ,plrinli'" se temean;

- De, noi l-em invalat ,ei Sffntele Taine aunt eu a - ~vAr,at Trupul §'~ Singeill,e Demnehii, Dar ,om noi? ,M mte de ccpil ~ Dar daci vrea ej ,. ~. Em, cand are 81, se i:m~!~t~e~i .nu se suptira. Se roaga mult, posteste.

. 0,1 .11 .lnvl~amj cJi, in toata simba:la se pregateste de

~'m.plrtl,:I't~ -

Se mmpartii~~au crestinii in fiecare dum "'nica, pe vremea 3L(,)8ea., In fieeare duminica, Dnmmica

dimineata in zori de zi se tm'parm~earu = Stato ldi e

pJRINTELE CLEOPA

ante l'l-K:,€,m ,can:ven i ret ,. dupii, cum spune Pliniu eel Tanir carre tmpir,atul Traian,

Si a zis rtf em' patriarh:

= MlU copile, dar data te prinde?

- Nu e dau, plri'nte,

,A, ' ua' atunei patriarhul cinci p,:iini curate §it vin

curat, care: n aduceau cu mare greutate de unde t~ capltau; §il a flcut Santa Liturghie, a chemat Sfanni~, Duh §oi a ;sft~lnt :~i a p'reflcut toate p~UnUe ~fu vinu], in Trupul §l San:giele Domnului. Dopa aeeea le-a implchelat in "anzl cur,ata ~ 8! pus procovete, a pus sfanta anafura §. ~ a, pus vin de Ia dupa sfmta

anafura :~i ,R flcut un pachepel earn mare,

Si srinlte'~e Taine eand mergi eta! ele pe drum ,~ c~ leu le-arn purtat a,ti,pa am - n-ai vo "e s:1 le porti 1St . ubsuori, ci totdeauna. in partea Inimii, aici.

~ Mail copile, poti, sa duel ,8S:1 pachetnl?

_, im due, pl'r,mte.

,A pus intr=o traistl veehe paehetul §i deasupra

de paehet a pus, rti§re §erlele vechi cu. all fel de paine, cu m"le ceapa, ca s~ creada Ica,~i mioc,ar,ea bliatullui. Si durpl. ce le-a pregatit toate, clad sa plece copllul, at ingemmeheat toatabisencs sl se roage sa tntireasci Dumnezeu pe copil sa ,ajllIRgI Ia eel care 8§:teptau moartea, ~i top au. tngenuncheat - §'ID, arhiereii 1:1 pn~o'JH, _, "~ S=',BU rugat pentru cop m~~' ,~ Sa-l p,!zej,ti, Doamne, s,1 ajun,ga Sf~nte' ,e ~a eel ce Ie doresc' ~ DDpi, ce s-au rugat a pus mana pe capul

copilul ui ~i i -8, zis: _

~ StU, pe unde 'sl, ile~1.i ~in. catacombs?

HE VO.RB·ES··'.TE

l'

231

Du-te, Radus, pe Calea Apia, ~i vezt ce-i tnralnl, femeie, copil, ·bi'tfrAn,. ~ . Trebuie .sa vina Sfintele lei dacal. nu yin, l~tia merg Ia moarte CD oleaca de 'indo,~'all) zic el 00, au Sfintele Taine, Si Icat i-ar intlri S:fintele Taine pe ei I

S-a. dus Radus, Copilul, dup;i ee a fugit de la ~coala §i nu ~ au prins copiii, iacaJ. lese un fierar, c,are potcoveste caii, boii ~ Bra plgCin ~i) cand a v.lzult ca copil ul fuge §i line ceva in trai s.m. ~ un pachet - ~ ce a zis?e: atunci cr-e§fnii,. nndle h maneau fiarele pe martin, pe mucenici ~ trimitean eopiii sa fure vreun os: ,)Du~'le mii.~ OOU de Ia m:1na un OS". de la picior, un os ·cAt de micl ~ = sfintele moaste pe CMe le avem acum, 'Era man! 'pre! c! aducea osul unui mardr care a pldmit~ Ica. acela floea 'minuni in casa ta, S.i trimlteau copiU sa fure oasele, ea pe copU nu-t 1f''11Ir11!'paC-t'!iI'u tare Q"' ce 'u zls fierarul l1:::,""+"'11, 1r-l.:l:('(jiAn cai!l::n-'d' 01 r~~~,' ec ~.u.I_I. ". Ll~~~. . P. ~1I.' :-I~.'! ~I~ ,r~b~1 .. :. _' Po

vizut lei copi u1 fuge ~l line sttins. c n paehet? ~.AS'ta e un drac de copil de. coo§dn. care .3 furat oase din arena, care dim_1n de la lei" a- S,l a sttrigal dupa el:

_, Stai, mBi copile I

,s.i copilul pe fugl. Copilul, mai sprinten, Daca a. v:Lzu~ fierarul c a nu-l poate p'rinde~ a zvar.Hr cu 0 osie de fier ce avea to 'mini. S'i I-a '~ovit pe~ copil m cap, Cindll=,i lovu, i-a crapat ,caput. Copilul a clz'Ut JOB linand strans pachetu! e·ll]]. msnutele, I'n tlmpul aeela venea §.i of ~~erul Radus. Drept atunci a randui t

. umnezeu , Cand a vazut ,en a cizut copilul, a strigat la flerar:

- S'[a~) 'mii criminalulel Ce ai flout? De ce ai Iovit copilu.·~?

24

NE V,ORBEST' -

- d~

Acela a vazut eli e ofiper ~ s-a pus pe fu,gl. Ce I! ~ti31 ei e erestin? Bra Intori rate, Ciind a Z~8 ofip:rul "Smi ~ '-1, ace a a fugi t, Ofijerul s-a apropiat, Copil uJ er,a In agonia monil, dar II vedea pe ,oli !er c~a, ve [- ea la blser1ca ~,i U eunostea, Sj ofijerul ,cind 'I a vazut, n-a ~dut ,eA copilul are Sfintele, dar a vlzU" ca are eeva 1a dinsul ~ a luat in bra je, COI~)ih.du~, 'U eurgea sange din cap, ~i prin lacrim j ;si SaDge 1 ~a, cunoscut p e ofljer. S,:i cand ,I vazut ca- ill cunoaste, el linea stram, pachetul ell Sflntele aine," iu era sigur ,ctli-J. vede pe Radus, $i a strigat acest [cuv§)nt ~i am" ri~,'·

= Radus, Radus, daca e~ti tu ~ nu da Sflntele Tawne~'

Acest cuvant a mai zis §l a muri t ];]!]J '~~.lraJe.~,'e.

Q,mJeruluL Auzi ce ,gr"~,li a, avut copilull Ultim.ul lui cu V,ant! Ca, eJ a zis 31,0.010' in b series: ~Eu viu n 1'[, Ie dau.! ~ Am 'V3zU,t copil de crestin de pe atunci ~[A -I urlt cu acest cuvlnt; uRadnsjF Radus, nu da Sflnteme Taine ~ ~~ Zicand aceaeta ~ a muri t, OfiJe,ru1, cand a vizu~, c~ copilul are Sfintele Taine, a plans, a Iuat fn brate pe copil §.i SfTnte~e Taine §l l-a dus acasa la Casiarnis, profesorul din Roma, unde era isertca inauntru~ EI ~ti,a ce biserici sunt in Roma. ~:i i-a Z'IS:

- 'Mal frate, pasltr'eaza adorn ~ aeesta. 'U ite un martir care a zburat la cer aducand Sftnfe,~,e T,aw'[Dj_f; Ia ceilalji, U mt,e !

Sm a luat e~ pachetul §i a tnceput a pUinge cl vedea cl erauplcaturi de singe din capul copilului pe pachemuJ cu Sfi'nJtele ' ame, E, era martir tnamte de martiri ~ ca. ~ i-a vir! at stngele inainae de ,3. Sf' impil'~,i~ i aceta cu Sangele 1 ui H~[lslOS i,

P,ARINTB'LE CL,E'OP'A,

25'

~ i s-a dus Radus la temni.ta" iar cand a ajuns acolo, i-a _gislt p e to:p in gemmchi la ruglcirme i Toti se rugau tmpreuna cu preotul sa vma, Sfintele Taine, S i Radus i-a adunat pe loti §i le-a Jinut 0 plred~cl.:

~ Fral~i met cres ini, sufe i~ de atiti,a, ani, dar c ali au murit in t 'mnita asta $i s-au dus la cer. Bucmali=vl'~ N u vi mahnl ti ~ fr,alUor,~ :3l Hristos v-a 'impUni t cererea, laml a ajuns la voi lnsu§.i Hristos viu, eu Trtlpld §i Sangele. San, Dar gAnditi"v.ti, ca eel c a adus aceste Preacnrate T·. ine a zburar tnamiea voas.ra la eeruri. Uite u carpi! de zeoe ani a murit m bratele mei,e inlnd, strAns pachetelul ~.i strigand cu toa.ti mlma: .Radns, Radus, daca e§'ti tu ~ nu da Sfintele Tamel ~~, S i zi,ctlnd. aceasta, a adormi t copilul.

Au. 'plans toil ~i SF3n inflacarat. ,$ i a nmcl s-a dezbracat unul de 0 haina mal eurata care 0 avea §,', a pus-o unde lent. un loc mal curat in tler.nni,I.~ apoi au desfa eu t paehetal ~,i au gisit acolo §., scrlsoarea de la catacombe: irt,Am trtmls Sfintet,[e Taine ~i ne rugam in biseriea - e~ n -au contenit In biserica de a se ruga -

,I ~jungl Preaenratele Taine la voi, ca sa vi, fie spire imbarbatare, sf ;pr-e '6,1 iinnoin~3. puterilor sufletesti" .'

Si i-a tmpan!§.it ell Preacnratele Tai' e preotul Lucianus pe to:l" ~ iar peste 0 ora a venit garda pagani § w i -1{ schimbat pe acestia care in. taini erau erestini ~

d . .. . S' d d' D' 1" C' "'''' ar mmem nu §,ba" J, a, . at or m . . 10C epoo: l"" ,. resnnn

carle merg la mancarea fiarelor sa fie deibra,cQ,ti de hainele lor ~i sa fi ' hnbracati cu piei de dobitoace: de 0'1 de capite de v i~i, de cai", De ee? Ca.nd i -ar vedea flarele, sa 00-1 mai secoata oameni, s'il, sar.i mai tan! pe ei. !Sm, i -au 8CO;S imp,arta~iJi cu Sftntele

''''I! £ ,.6U

Taine. Si leii ~ cand! au '~cq,it,-, 9U. tlcu t a§a 0' JiQattl de trei orl ~ i se 'U i tau la d!an~.ii., Iar preotul, 'bitr,aDul, le-a zis: ii"D'ragin mei, ingenunchiati ~ cit .. i w'um_:a rngiciaoo"', S-au rug-alt la Dumnezeu ell prin dinJ,U flarelor 51 rnearga Ia cer. Sf dup\1 ce S-,BU rugat ~~i s-an iertat unii pe aljii, leii au inceput s i-,'1 mininee ~

Am, fost la eustile aeelea de fier unde g:tlneau Ieoparzli, ttgrii, panterele ~il leii ~ Am fest ,1 le-arn vazut acolo ~i ne zieea: '"Uite, de; aici a dat drnmul lin, lei; uite aiei I-s maneat' ~ Sfu sus priveau tn amfltearru 0 s~Ui. de mli de sp ectatorl cum ii mlnlncl fiarele. 0 femeie avea copilul in. braje Calla a SC05FO tn arena §i copilul, CiWltl, a 'vizut ca ].eu,~ a, pus labele pe pieptnl mamei sale ~ a jipat §Ii 1-'3., iritat, ~,i atnnci Ieul ,5=(1, fnltQflS ~,rn, a prins capul copllului Cat 0 nuca,. Si a rupt ~i :mina. dreapta a femeli 1.1 pe carpi! deoda:tI 1-$ om0r,at.

$i in ca'~v,a, ceasuri au rlmas. din el grlmezm de OMe,. Leit erau pUnj de carne, de sii.n_gle:le martiri~o'r~, cu Iabele turrusanger,ate §ru :musmtile §i gurile pljne de s§n:g,e '" S'tatea;n w]];iln~ti la soare salu~ de' came de martiri, clci. pinrecele Ieilor se facusera morminte de martiri ...

$m am v'AzlOt ramlfitde acestor mamri in cataeombe. Ardeeu candele de aur 1m scrta: rimi;it-e de 13 martirii care au :mulcit ~n, anul curare. In alta parte altele de &m~k1adi care au. fOISt dati la ftave~, cit nu numai aeum au fost dati, Si cand am i~,i t din ,3 .. eeste catacombe de Ia Roma, am. ~.e~:~.t ell jumlta'~e de :m:niml. i~. spuneam la un diacon 'V artolomeu ~ care e pictor: "lao" mai frate, 0 mana. de ~ar,ana de aici lea,

27

asta toa:ta e uda:li en ~;lnge de martlr". Am IU8:t §m. noi CUIn. am putut.

,S.i aceia s-au dus la cer §i nom ti pemenim acum: nSfint,e mare mueenice 'Gheorghe~ roaga-te lui Dumnezeul" ~i atitja, sfi.8Jti'i in calendars sunt trecup n parte, dar in mmeie soot mai mulli :~i in martirologiul roman. ,~,i va spun, dr,a,gii rnei ~ de aeeea s,1 cinstiti pe sflnji, ca, sfinlH, W.ui, Dumneze» ~ i-au dat viata ~i ~i -eu PUiS, sufletu'[ pentru Hristos. MAntuitoroll a spus: Cel ce ~nfjrise:§te: pemn« Mine tnaillJ'ea otune:nilor 8.i Eu voi mluturisi' pentrw tilinsul tnaimea TmfJl"ui Meu care este in ceruri. , .. , eel ce lSi i:",ula 3,u.fl~tlll Sail ,f.[ va p',ier.tJe ~ iar eel ce tl va pi,erde pensr« Mine' Ii pemr« Evangne'Ue' ,rrl fMa afltJ.,~_ Deem. Biseriea noasttl s-a bnpooobiit ca leu o porfitl en sing,ele a zecl de mi~'ioane de sflDli macenici ~

Pe unde te duceai, numai morminte de sfinp i, .s,i ce puteai sa fa(':i~ ,cl 00 caltaoolmbi. avea 2.0 de kilometri, Noi am. mers dOToi ore §i, ne-am IDllto,rs tnapoi, Cind ne-am ridieat deasnpra, ne ,aritau muntl, ogeare cu pommb, gliu, copaci Ii ne spunean: "Fe aeolo tot c.a:tacombi este" ~ Dar zie eu: jJn cal timp se -poate vizita eatacomba asta?" nCam, intr-o lOBi j!um!t3Lte-doml, ca sl, 0 vezi 'matI ~j, s.

A tl'~,ea biserici 3:1 mmuui am vlzut pe suib p!:mint. S ~ la eatacemba Sfintei Doml tilla ~i Ia a Sf.a:ntului Sebastian ~i a Sfintei Cecilia, cea o;a'rbl." S,tt vedlep acolo cum s-a, intemeiat Biserica noastra. Cand am fost la Ierusalim am zis: ",Din MouolnUll~. Dcmnului a inviat. Hristesl", Iar aeolo am zis: n De sub plmint a 'invjat Biserica lui Hri:Slos trei sure de

ani .. I. :l!l'. c-:~·, ... b .. - fi_

'-t .act catacomt e rIU eraa n:umiU, Ia ~o:m_ajl ci

erau 1,1 in Cartagina Africii Si in Nicomidia, unde este Turcia ,astl.zil.~, cl em resedinta de varl a lui Dloclepan. Au fest pesse 150 km de eatacombe pe sub pi:mint. facute de c.re~tmni ~ in timpul rnartler persecutii :j i necazuri de atunci ,. I~1i. cum a. ttI~.'t Bjserica noas:trlt ~

Asrazi suntem Iiberi, De ulIJ.g1e clopotul, ne suna toaea, ne cheama preotii Ia 'b~Slericl1 sii ne citeasca Bvanghelia §i Apostohil ~.i $,a ne t~Frua, predici ~ §i nu mergem, (,:1 euntem Iiberi, Atunei uite eu eita greutate lrn-ne.au credinta, De aceea s-au &eut 8fmJ~; ~i auzi.;l ce spune Scriprura: ,Minunat esse Dumneze« intru. sfinlii Sail' Dumnezeul luJ Israeli S'ill iarl:§.i;. Sfi,n:Ji.lor care sun: pe .ptimantu{ Lui, minunate ,(1 !dcut Domnul toate voile Sale tntru diifl.$ii!

Dar vi spun: TO;lru sfinlii '~ui Dumnezeu spu.m. ~i Mimlrui:~o'fill -0 spune: lnaint,e de vremea cea de ~a urma o s 5. vina. prigoanl mal mare peste Biserica .. Pentru ca Sfinml Iean Bvanghehstul la A,pocaUptSa. zice: Am 'vilzut sUflet;e.le celor _}.u.11.gh{aJi penuu cuva.ntul lui Dumneze·u .J,i pentru marturistrea cart:

UJJ dat-a. :$ i. strigau catre tronul Jifl.meln]um.~ citr-e tronul lui Hristos: Ptmli cd'nd~ Doamne, flU veiiudeca Ii nu vel ,rl1'lbu:na sdug€,te nostru de' la eel ce iocuiesc pe pamiint? S,i anzi ce le-a spus Mlb~tuitorul ::. StaJi ~t

tl§teptali plJ.ni1: se vor pl,lint ~i cei dtrnpre.und cu voi tare m.r Y'e?ni La sfoY§irul veacurilor. ~~ iarft,ill spune S f:intul Ioan: Am, v~zu~ mlJ,!tlme mare de sfiflli' rfmbrlicaJi' ,eu haine de in elbe ~i PUytfJnd ramuri de jinie. ~i erau din toatiJ iimba It nealHul de sub cer ~i

pARINTELE CLEQPA

29

nimeni nu-i' putea ftJJ.mar-a,. ~i' ~t'ri.gau,: .Ali.luia~ ati tuia, altlui'a~ stava ~ i m/Jntuir'(3a este a DUl'n.-flezeuJui nostru tn vecii veciior. Actltia s unt eei care vtH, din ne1cazul eel mare ,~i I,i -au ,~plllQt v€§mintele' lor :§r'i le-au alhit In sliHge.l,€! Mie'lut'ui.

SrI!l\~ii n-au [U81t plata ~ ei stan m rai, dar n-au luat 'iIDplr,ltia cerurilor pani nu vin ~l sfinfU Clei de 19! sfi.r,-iL S·i de aceea v-am spus: Noi ~ saraeii de noi, SMnrem. in timpurile eele mai fericite cl. avem tlbertatea s~. ne i'nch~nlm oricand, oriunde. e mare feric ire pe nos. N oi n-am suferit nimie pentru dragostea Manruitorului, dar in sufletele noesrre ~il in adancul imm:U sa, flm hodi-rit~ sa sufernn, C3! ManNi torul spune: Ce'l ce till' .rdbda; ptl'flll m sfdr8itl aceta se va rniinr.ut.

Deci pentru rugaeinnile Preasfintei Nasca;toare

de Dumnezeu Ii ~d!e Pumrea Fecioarei Maria, ~i ,ale tu turor milioanelor de sfitnt~ care ,au suferit pentru B isenca noastra, 5i 'fie mila Domnulni cu noi eu toji, sa ne mantuim § i noi ~'i dumneavoastra 8i vi mearga bine in veacul de acum ~.:h in eel viitor, Amin.

DIALOG CU 'UN SECT A:R D'ESPR.E R.U'G·A.C·IUNEA tN DUH ~I IN ADEV AR

p ~. Cleopa ~ Da voi, mai b~b,e·ti.~ ce aveti de: tntrebat? Voi n"a,ii venit sil hltreba.li ceva?

Sectam - Da, ·inca. mu te,.

P ii' C 'OJ ~ pru,. ia vedeti, eli uite ceasul se duce ~i

eu am Idle . a~it. Buruieni~e .!_ e ogorul men cresc §i eu pra,esc 181 alpi.

S~ - §i ale noastre cresc, rrebuie sa cu(,ajlm §i no 1..

P.. C.. = .Eu :p'rq1esc I a, voi, dar 13. mine cine

prqe.l,te pe urma?

S6 ~ Ia sl va intreb ceva, P ... CI - Da ..

S iI· ~ Sunt .:. oua Iu:prte care se in-tampl: a. in

organlsmul omenesc ~ firea se 1 upta ]lm_p1otrillva duhului

§i duhni tmpotrtva firii, _

P, C~ - Cum spune Apostolul Pavel: Vad tntru mille dO'll4 legi, legea duhldui v"epi rn-a izbavit de legea pscatului, trupul se ,lup,ta impotriva duhu'lui §l duhul frnp'O.triv'{! trup'ului.. Cugetul ttupuluii este moarte j1 clar ~ §. cugeml d.uhulni este Vbl$~. ve~'~fuc:1 ~ Binele pe care voiesc sa -1 fac nu-l fac ~i r"iul pe care nu votesc sa-l fac fl file.

s~ - ,Si prin aceasta martnrlsesc ca. pacarul Iocuieste in mme Ad~ca omul face ceea ce nu vrea s,l fac 1,,, Acum ~dt aspect,

P'AR'lNT,ELE' CLEOiPA 31

P',- C'" ~ Da.

S'~ - Legea ~i harul, '~ot din. cuv!nt. Faptele I egii ~i faptele hatuhri ,. Din care se poate prlmi I . i. uuirea, din faptele legll san dim faptele harului?

P.. c. - Pnn '~aptele Legii nn se maorui~,te,. c,a Legea, spune Apostotul Pavel; n-a desavar,~it nlmic. D~n faptele Legli nu se mantuieste, dar legea hamlum cste unfutl ell faptete,

S~ ~. Un".ta cu faptelel?

P.. C i' - Da, peotru ci spune Apostolul aeo b ~ ~fapte-le s.u.nt' moarte fijrlJ cre1dinja '-i credinJa flira .fap.re este ,moarto." Clarl

- S. ,_ 'In Romani, ,Apostolul Pavel spune eli eel

neprihanit va trAi prin credinpi, Nu spune prin fapte,

P'1i C, <= N u. I:, as/cult!! Acela§i Pavel iti spune dlncolo: Totl vo'm sta tnaimea divun.uluJ lui' Iisus Hristos co sa l.uil,n fiecare p,tata pemru ce am tucras, hune sau ·rtie.

S, ,_ Da, 'in. COlrinteni~

P' .. C .. - s~ Ecclesiastul spune: ToaJafap'ta buna sau rea 0 aduce Dumnezeu la judecat(il ca so. ,rdsp'/dteas1cli fiecdrma dupd /aptele' ,Iul., ~fu Psalmul . 1 zlce: Doamne, Tu vei rosp'iati fiecaruia dupli

faptele lui. Bvanghelia lui Itses Hristos zlce: ICand va veni Fiu.l Omul'l;~i I. i. va sta pe .'fcaunul. slave! Sale, va fiasplati' jlecarui'a: duptl japtfd'e lui - vezi la Male~.

Ai venit la mine? V,lld. IC~ cunosti oleaca :_ rlpmra. Apoi sUU ~i cu mos Costache, eu sunt u mosneag mai batran _ p oate nu ~Hu c l,t voi, dar poate mai stiu !ji eu ceva, ce am auzi't d.e b. altii,

,32

.N.E' 'V'ORBE~TE

.....

S~ ~ AI . ., problems mantuiril ne preocupa nu

nnmai pe ROil, ci preoeupa pe intreaga omenire, fleeare se z ba te, t:n!reaba cum este mal bine ,. ai,ci sau acolo, acoki sau aici? Dupa cuvantul lui Dumnezeu care este scris, ,ap' stohll di mul te explicati unt §i Ia I Corinteni ill versetul 18-19, sr nme: Mal tnlai de toate aud, jraJilo.r;. cd atunci clind veniJi ta aduna,'i tntre IVai sun: dezbinli.ri ii certuri ~i in parte cred, ,ca:,ci trl!bui e sa fl,e' ~ i tmre vo.i partide ca .sa iaeSa la lumi~na cei gasili buni.

P, c. ,~ Eresuri e, cit eresunle sunt care se dezbina de biserica, cia Biserica este s,ttJlp ;$; tntarire a ad.e~aruluil ~,i Biserica e trup'U,1 .lui Hristos ~

S, - Trupul lui Hris tos, 3l§ a este, Dornnul Iisus spune Ia Apostolul etru, in Matei 116, 18 ,ca tu tlti Petru 1i pe aceastd p'iatm voi zidi Biserica Mea.

P, C t _, Biserica este aIDcltui tli din pastori S .'. pastori ti m Asta e bi serica ascultatoare § i cei pasID.rip. trebuie 81. aseul te de eel pu~:w de .Duh.ul S fint in Biserica,

S'" ~ Asa este,

P'" C~ -,li asa esse mai.,; S~ _, Vasile'.

p ~ C.. ~ 'Mli Vasile, m~U ..

S. _ Nu v-am ~ntreru.pt ca, spune: ing(JduiJ.i'~va unii pe ailii ~i am stat sa ascult mai inmi ~1 dupa aceea sa vorbim,

P'" e .. - A§a~ ta spune,

S ~ _ . ec '" spune cit este zidit .pe pietre vi" _ N'u?

Pierre ..

P'A.RINT'E'LE C.L,E,OPA

P, C';, - Bi ~ acelea 8unt lnad.ula,rele Blsericil .. ( _. a niste ptetre vU ~ Dar care-i 'p,m,atra, v'~e?

S,~ ~ P~atta v:. sunt oamenii,

. ~ C... - Oamenii. Voi sunteti madularele lu.fu

t i sus Hristos, Bisenca, ~i madulare din parte, Noi loti formam Biserica.

S. _, Da, sigur c,l da,

p ~ C. - Biserica este totalitatea credinciosilor, iar piatra cea din capul unghiulul pe care este cllditl 11 i- erica este Hristos, pe temelia apostolllo §i a, proorocilor. Dec! noi nu SUD em BWSierica, aparte, . oi suntem madulare ale Bisericii, §i cind. fie adt ,ml,m t oli este Biserica :pova,1ll1 toare pusl de Hrlstos tn f~'unte ~i noi eel aSiculti1torn, ca niste pietre vii, "d,ca.tuim 0 Biserica care S .. e cheama 'total itatea credmciosllor. lar cuvinru~ B,"serlca, in Seriptura e in paeru feluri, baiete Mal filii Ie Biserica povip1:itoare sa [W ierarhia canonica a, Bisericii, ,al doilea este Biserica _. 'totali.tat,ea credinciosilor ~ al treilea este hi series ca Ul.ca§ de inchinare .~ Solomon a prirnit f' rune! s:a =t tac it lui. Dumnezeu bi series ~, ~i al patru ea suntem noi ca B' sertca generala, fleeare mad ular al Bisericii formand B lserica t,oa.tl,.A~a~l

c u vantul Biserica in Scriptnra,

S ~ ~ Bun. Acum, cand 9t stat de vorbi Domnnl

I ~ sus ell samari te·anca, a spus samariteanca: Unde . ste bine ca OQ.f1W,!ii ::"u; Sf! tncnine? .Aiel, tn muniele

a cesta, sau m I erusaum ?'

P .. C, _ Da,

S ~ = $i domnul I isns ce i _.,a raspuns'?

'.

34

NE VO'R'B'ESTE

P', C'.. = Crede mie, femeit!·~ cd 'MQ veni 0 vreme jt ac~ esse can.d tnchindtori! cei ,odevdrali .SI! vo~ ~g~ Tata~ui_ c~ duhul ~i cu ademrul.nu numai aid, Cl pretutindern. ell. Tatlil' cau,o!l~ . .nr~ ·r~,:p..'· .. l ,rln

s .. . M-:£'U ~,""es~ J eli ,~

.tnchi~~'r.i care' sli Sit roage Lui oriunde cu dUhul-fi

ell ad~va~l,. Dar cmn uij:eiegi dumneata rugaciunea cu. duhul II cu ade:virul'? Ia sa te v.id,1

____ I!

. S, ,_ S.a se roage :m dU.h '~.i iD adevlr ,. adica s a

alba 0 leglmrl,,' .irectl cu Tatal." la rug.kinne.

, .' p ,. C[ I ~ '. S~a.w, o~,eaca, doc! ai veni t ~~dci '~I apoi a.S'c~~ti. Tu Jtm 1 cl ,eu am scris Sectologia _ eu am lost pred:ncator trimis de p~uria,rh in 'to8.'ra. tara A. Ii nime .

- -- - - - .t" '. ~ . ..w. -e JL I"""rl-

(=0 e11'11 m' in ... ·

- _U 'lrlll

pARINTELE CLEOPA

35

It,st la 0. oonfer.~Jlla. 'Buzlu d.e oriemare anli~H~ctarli, u nd e am SQt. 14 z..m Je, uncle au, fos,t 14 !lrotollerei, 20 II preoti :misionar:i ,~i 11. profesori universitari de la

IlR.Litutul TI601ogic §i a prezi.dart vlldic,i. Anlonie.. II: mldeaUl, care-i a Patriarhul IUWD ~n sinod ..

Vcniae d:w Australia I,m dm Noua Zeelanda, U I-de a It lst sa s.flnteascl ni§te bi seriel ortodo xe .' ~ID, la fiecare pre legere care 0 dldea, u.n, profesor untversl tar din II curesti, eu eram in dreapta vlidic~ai" S'i, rni zicea:

1~lrinte Cleopa, line '0 predica Ia acest subiect", cil nu fost ~i predlci 'CU, caracter 'Ra,tional bise ·icesc.~ C'1[aJ. , racter pur national, ell. caraeter 'pUT bisericesc §i ell . a racter antisectar, AJa eft ell mine ai ce vorbl, dale! ai venit aici.

8,. ~ Acum numaj'~. ca sl binevoim sl ,ascu].tlm,.

IJecm ca :s,l[, tntele,gem ~leg!turi1e .. , ...

P. C '. - N u Ii nu, s:dU.~. sdIi, nu trece, Care- i rugaciunea In dub §.i adevar? ~a spune matale, Cum, <0 1 Ie egi?'

S .. , ~ En mle'~eg asa, Domnul lisus.· HriSIDs a spUS ucenieilor Slm: Rthlld."eri fn, ceiate paN1' 'V,'eli ,ft .111bracdj,i cu ptaere de S,U,S §ID. dup,it. zece zile 5-·a pogorAt 'in ziua Cincizeeimii 'Dllhlll SfAnitt.~ in Paptele Apostol nor " capito lul 2" ei vorbeau in limbi ...

)mllenii [care erau de di ferite Dafiuni au. r,ibnas uimiti, eft fiecare ti ,auzea vorbind ~n Umbile ler,

P, C' .. , .~ In limbile Ior, jar eei Ioealnici din Palestlna ziceau eli aunt beJ,i. De aeeea Petru a zis: ~ralito,.~ nu s,untem beti~ ,ea o.bia e ceasul al t.r,eilea din si. Aeeia ,erau palestiniemi galileeni, care gramu,

,36

,N'E 'V,OR,BESTB

in Umba mtatemi, iar cei din I,S natiunl, care erau Ia Cincizecime, eM. 1.5 erau, ci l-am numarat, aeeia flecare auzea maririle lui Dumne:zeWl In :I Imba lui. S i ;f eeau: Cum acesaa sunt barba/i galileeni g,; noi auzim mdririle lui Dumnezeu fiecare tn limb:a ftOQSI.ra,? Acesta este darul de a zidi Biserica: eu s~,~li ~orbesc I, ~e intt-o lioo't)i ~i 'W sl rn~eI[eg~ in hmba fa. Bu am fost 1£1 penl~icostalii de Ia Straja §i de Ia Ulma, de acolo ~ W,a Vicovul de SUB ~ ~i Je-arn zis: ~,Mai, voi ave~.w pre entia lei vorbiji in limbi, da? Poftlm!" ,

_ ,_ ~ U IDceput a face convulsiunl §Ji str· gale': ~ U,a ~ U 0 I' J SI-reau 'in sus: j fIc!eau spume' 13. gura, curare, ztceau ci a venit Duhul Sf1m pestle ei,

,,~Mai, dar ,a~a au Bicut apostoHi? Au jU.CDt ca voi, s-an trant~'n pe jos s,a faca spume? Nu vedelm, cl-~ duhul dracilor in voi? Dumnezeul nosttu, 011. este

. urnnezenl neor.Anduielii, ci al pi1eri• Ai auzl ci apestoli i sH~eau 'in sus ~i bileau ~dIDn palme ca VlOW j faceau exclamarl ca voi 1. Se tavUeau pe jos, vaJeu §~, curare?" Au inv,ifa'£ ('!itev3! cuv]ote de Ia acei care-t plat au cu bani, care v]n de pe 13 Hamburg §i din. toate p,lyp le ca 8 a zica ell stiu sai vorbeasea 'in t imbi .

,"Da,ci ,~tU in hmbi ~ u~'te ce-i ..... emu zece pred ~,~a.tor.m acolo -, ui te, eu numal un preot am, C'[W. mine" - c.a eu am fos!t in casa 10 de rug,aCiUni, am fost ell vlid~lta. Teofll, am vo:rbit fa Vieov, eu unde n-am fost, c3 unde au fost secte, pe mine m-au tot trimis pe front in linia in~ii A~a, ell mine ai de vorlff~~ ,[poti sa vorbesti ani de; Zll e.

S, ,_ Eu rnll bucur daca am de la cine s,il invito

PAR,INTELE' CLEOPA

p ~ C. ,_ Da, §m, atunci zic: ,,,Ml~ dac~ ~Ui Iimbi era un predicator, unul Is achie =, uite ce, n,li 111il" = dar aceta tot faceau eonvu snml, bateau din, 11. line, ca. se roaga, sareau + Ziceal eli. erau II i r arnbele aeelea grecesti clnd vorbean mill Zeus ~i r emidei, cit ~a taceau aceia ~ s lreau In sus cu III h ul dia vol ulni ca s.1 se roage Artemidei Efesului ~

.....

lUI Bacchus zeul vinulai, ~ru eelorlalji. Zic: lI7A.s '3. ou

d uh de rngaciune, aiei e d,uhum, satanei, care v,a lihl1bl §. '"iIa face ,sa s!'r~li in sus' - ca au zts cl lei

- ~

III postit 0 sapdiminl §i a venit Dahul Sflnt. .Asta-!

I) II hum Sunt? A.i ,auzi~ ca Ia Cincizecime au facut II ostolii dansuri de astea §i drlcii de astea" §ru, bl~lj

din palme ~i g.arituri, §i spume la gnr,rt ~ ca vierul l' '-]a ca'nd umbla dupa, scroafe? ,Asta--i Duhul Sflnl? s~a-i. duhu'~ satanei, mj,i, care vrea sa imite acum It s fiir§im.Th lumii, venirea lui Hrtstos ,~i a Duhul ui f I1t

Ca aeeasta taina s=;a lmplinit 0 dati., 'incizechaea nu se mai repeta t'mJ veacul veacunlor.

n tru ca spune Sfanrul Apostol Pietro: Fralilo[, gaUI eieni 1 n u esse cauza mU$'tului dulc[e, ea abia, e ceasul tr« i. Acnm s-'a tmplinit preorocla lui Ioil cii in zU.(~le (/t' apoi 'voi' tuma tlin D1uhul mesc : /eciori'i vostr! ~i IOlrdnii vosui . .,. Deci 8{-8\ implinit proorecia. Nu

l~tcp'fatm ,8-0 tmplinit~. la slffif§ind. veacurilor, ell s-a mplinit de anmci. Proorccia de atune! 8-8. impHnit~ '.1 Duhul SfAnt 0 datil a venit peste B wser~,ci §.l de "I ~ ~ nci vine p e aID,tit, cale, prin succesiune apostoliea ~i prin cele §apte talne, Nicideeum nu mal vine

38

NE V'ORBE$T'l!

revelatia din nou, s,l. se maio pogoare Duhul Sflnt. San cum zic ni~te bles;['e'mali de prin America, ell jigara in gura, C I burta pl ~.nl. de came" en m I'I:ilerea ling I. dln§.iit,t cica vine DnhuJ Sfint~'

Mal ,sfinti' care mane au I . datil. IDa 40 de zile nu aveau p\reten-'~a lei vine Duhul S'fint direct peste' ei, Cali mandrie ,i nebunie este Ia val cu chestia 3g,~a! t,·

Dar I-arm .. hitrebat pe el: ",Hai~ mJj" Sift 0 :hmiw r.a·tional ~ nu drUhO'VB~ce~te II Daca voi vorbip in Iimbi, ai auzit ce s-a InmmplB't la Fa' pte, cap~.tobll 2, 9? Cand a vent Duhul S:tan~ emu adunatl bl'-bap parteni, mezienl, elamiji, romani ~ prozeliji curare J antio- " eni, din 15 neemuri, cl ei de doul ori pe an a veau pornnea sa se suie in Ierusalim, cum scrie la Iesire: Asculta, iudeule~ de douQ on pe an te vel' sui tn leru$a.lim~ ta sarblJtoo.rea' Pa,.tiio',,. §i la Cincizecime, ,ea ,n'U~Ji p,rime~te Dumnezes: .rugac,lunile l.l' je·rflt.le de-car a:1-'a .. De aeeea ,M,anru~torul a. zis eli are sa vIDa vremea sa. tie rogi nu numai m Ierusalfm sau la Mun~leJJe Garizim dincoaee' ,. Bu am '~os;t a Garizim, am fost unde a vorbir Mlatu'·torul cu cananeianca, ull.e am fotogrsfii acolo,

S. - Am vazut, am vazut,

P. C~ - Am ,lost pe acolo la Samaria ,. am baut apt, am luat, a-m. fost in '[o~l'tl partea aeeea, am fast tn Muntele Sjoai unde S-IU dat tablele Legii ~ am fost nde evreii au. c,arnt ~ unde ,all. Bleut vi jelul ~ U nde Ilru

am '08t eu? ElJ. nu le ,tiu numai din B,iblie~ en te-am caleat cu piciorul §i le-arn vazu leu a c . !OJ mei,

~i. arunci zlc: ,§ IBtl. ce, mi;jJj ,. haw. $,a facem altfel ~ Voi vOrbip. inspiraji de Duhul Sfi:nrt~ nu? Avep. un

pAR1NTELB CLEOPA

3'

;u hartsmatlc In tlmpnl asta? Bun! Ell. vreau 5! se rc p ere Of! s-a, tntlmpl31t ~a Cinc:ueci'm1e ~i cred aruncl ave~i daml Apostolilor. _A:U2i ,ea acoto erau de m s I .,~ uri ;fl toli anzeau in 1 imb~ I Oil maririle lui - nezeu .. 51 I,da care vorbeau erau 'top ga .ileeni, IUD, voi vorbiltU Bu mit dJJlC sa adnc aici un rus, un ~(.~rm~n, un tndlaw", UM]! polonez, un gree, un spaniel, til ~ traneez, un cninez, un japonez, un englez..; din I popoare. Si ei s a va ascnlte pie v 0.· cum vot1biJi tn

, nbi ~. fleeare in mintea lui sl 1ntleJeagi mar:" rile lui 'U nezeu pe care le vO"fbi~i vol tntr-o sing-ura r 1l1bl '" '. Si zic ei: ~,A.p oi a§il nu se poatel" "Pi' ,daci PI ~~i pretentia tl sunteji ca Ap ostol H ~i vine Duhul S rant peste VQ,i, de ce nUS6' poate? CI e acelasi dar,

uzi oe zice: Gel ce 'Vorbe~te in Umbi singur nu . {d ste btserica, ci se zid€J.te pe sine singur: De I .eea a zis Apostolul: Vaca a§' in. ra ,En btserica ~'i a/I Vt n"hi tn limbi~ n-ar zi ce tOli eli ,sunteti nebuni 31 1 '( utiJi in vant ,? Ca. nu zidi ti Blserica, Daca este

iueva §'i are darnl sal tllmi.oeascJ.~ ,atnnc::' vorbirea in lunbi, ell toate ca-i un dar mai mlc dec,al proorocia, ",' leste Biserica, daca nUl ~ ha-la=la=la-la - vorbesc I ue neb ni acolo $.,1 ceila'~p IlU inJeieg nimlc".

aca care-i darul harismatic al vorbiril in H'I'- bi: , vorbesti ttl in ltmba ta ~i eu din. toate partile tumil N. te in)eleg., ea 81 zidle~ti Biserica ~ Dar aeest dar III III ai apostolii l-au a vut, nu ac -~tia care se lliauda IIn1 IC~. soot penticostalt, Astea-s cele mal mad ~1~ U110irh posibile ale satanei. Acesta-i duhul lui uulhrist, ell sa falsiflce harisrnele Duhului Stant care _ ~ II fost in adevar. Da.r de ce a venit Duhul Sfant tn

40

NE VOR'BE'STE'

chip de limbi de foe la Clnelzecime ~i n-a venn in ah tel? D:t ce n-a venlt in ehlp de porumbel? Stilntu1

oan Gur,i de Aur UUlcu~este. N oi avem T· adw,fia." noi ~u ,rner,gem cu 0 ad.pl. ca sectarii, nu Ina. w. cu Scrl~[ura a- Noi a em radlcina Scriptum, avem Sfanta Tradi :'" e ,. Ce a fost de la Ada:m.panl sa Moise? Cite rnii de ani au fost?

S jO ~ .In jur de 2000 de ani ,.

P, c. - Sii~: i arlit Hronograful lui Chedrmos care: aerge oa alel cu Scripture ... De la Adam ,anA 10. Moise au fost 242 de ani ~ une aiei, baiete, sa- . arat lzvoarele, Ce, crezi ea, noi ~ttJ~ numai ce §'tie un sectar? Am CalauzCl care este verh"fic.ata de un smod

A t U'" ". c.

mtregv t ite a ci re 1. eratu 1 S-fiinndnru, Sin-od; 11 vezt?

n Cal tea 'Inal t Prea Cu vio§iei S;,de ~ P3rint,ele Arhlmandrit Cleopa IUe, intttulata Catauza .spre cunoasterea ~i apiirarea credim ei stramO~€1ti teste 0 lucrare temeinica ~ID convingstoare de spire adevarul ~r~d.in~ei ,~noa;s,~t'e: dreptmaruoare, inremeiata pe St~n~.~: S cr ptura ~ .A~'[?rnl deschkle inpelesuri Iargi ~i adancm 1''0 textele Sfinr.e-i Scripturi, in}e' esuri care lumineaza ,~i, fundamenteaza co multi. evidenta p metele credintei practieate ,'Ie B.ise~rjcl. din vremea Apostolilor. Scrierea este 0 ad ev 3 rata lucrare d~ Dogmati,ci:i. ort~~oxd ~ Ea, expune adevarul credinjei noastre tara sa J igneases pe Ofl de alte eredinje, :iDcal so c?,tesc ca ea poate fi ti pari tl Bra Die i a. ,~ovlia~a,

- utind aduce m It folos au numai 'p'e reojilor ci si

d. . "~I " ' , "Ii

ere inciosfler ~

Canea ar mai pules. apare §l sub ti tlul unui Catehism ortodax, [cum nu avem not .p'.ina acnm,

pARINTBLE CLEOPA

41

B tserica o rto dox I ~ §1,~. nn cred ell. s-ar g.151 cineva sa-l poaUi amlcatui.

Ar fi. b~fDJe poate daca. s-ar dpli1ri in cit,ev.a. zeci

de mH de exemplare §i distribune Ia un pr~ mic tuturor credinciosilor mai r,isl~w.l.i din regiunile care rebuie sa. fael fa,fI asaltulul cultelor neoprotestante. . ucurestl, 2 ianuarie 19FJ 6, Prof" Acad, Dr, D '" StinUoae~. eel rnai mare teolog al Biseriefi noastre,

S A"· · " " '," ? , ~ '". tel aven §ll trnmten ... " ,;

P~. C t, ~ Toata Scrlptnra e aici, Teate sectele din Romania le avem aiel tn carte, "i doctrina :Si combaterea lor,

S ~ =. Dar d.aca Domnul Itsus a ales pe apostoli,

,I.upi aceea le-a dat dreptul ~I se ]lame.asci ueenici, niU a mai r.i1lndu" t si. numeascA apos ,o:~ i.

P.. C~ ~ Ia ascul tl ce spnne Apostolul Pavel:

Daiu-mi-s-a dand apostoliei lui Iisus Hristos, mie' relui ce eram prigonitor I-i mu'ljumes,c lui'Dumnezeu (ii' m-am invredniclt de darul apostoiiei. §i Pavel nu a prirni 1-,0' cit a tr!li t Minruirorul., ci el a prunit t.I escoperirea din cer. Deci spu e cl i ~·a dat Hristos · postolia §.i dumneeta spui ca Si-a nnmi t ucenic, nu ~,- mal numit apostol, MJli~ nu vl.lua·Ii dupa nebuni,

inne bunip mai tare decat ei.

S ~ ~ N u, zic lea in ·8 fara de apostol ~ nu a, mal

r,5 ndui t p,e alt~ apostoli .. , Ia restul l!e-a dat numele de cenlci, care au mal venit.

P'., C .. ~ Sial oleaca, dar le-a spus: Cine va

tlsculta pe voi~. pe M'ne Mll ,Q'sculta:J cine se leapadi1 de voi. se leapada de Mi'ne~ §i nu numai de Mine~ ci ~~i de Gel' ce M-,(l trimis pe Mine~ de Tatal, Cine se

42

Nil VORBESTE

lea:pldi de apostoli, Sm. Mi]!1Jtui~O'rul le-a dat putere:

LuU/i D,uh ~nt'.,. ,. §J Pavel pune matnlle § i-i spune lui Tit: Til-am lasal in Creta .sa-mi put preoli prin cet~ti. Tft era. episcop .). a fost episcop in Bfes §i apoi in Creta" ~ .. punea :mi'inile §., s injea preop. Deci darn I harismatic e dat de. la Hrissos .. Ca. Mantuitorul a, hirotonit pe Petru, pe Iacov, prlmul episcop a~. Ierusalimulni , §i pe loan Evanghelistul; sunt Jdrotonip dir-ect de Bl, Si Ie-a da't pntere: Cum QJn. pus Ell mdinil'e pe voi, ~a ,:.it PUfueti .~i voi mdini'le peste Q.IJi'i~ Deci dam]] pe aceasta ea e vine in B ~ serlca, numlill pnn sucoes une apos ,;olica~ nicideeum prin altele, Aceta ce merg pe alamri de B:ruser.m,ci zic ,ei au har, dar sum: in lunrre spM[,I~ nu in corabia mlntuirH ,. Tu am c ~ tit Pid~d.ionul?

S!! - Nu.

p ~ C., _, P,ai tu nu cnnost CArma Biseric '1?

Daca 00 eunosti, sl. ti-·o mit .. C~. Biserica e de doua mit de an" ji iar sectele au ie-,it ca ciuperei .. e dupa ploaie, a.cum la erfarprul lumii,

S, ~ De asta am v,eml ca sa val, intreb cam cum intele.g:eji. Stilt: Cl omuJ citind,. unul mjelege inJtr~un fel, altul inc '-31~tuJj.. S·-. e bine ca sa a.flu.~ ca sp - .. I·,e acolo: Nici (!J' proorocie nu se t{i'lcU'i,e~te s.ingura ..

P', Ct. - Ia asculta .. Zice Scrlptura: Cine v1'eo: sa se .miintuias,ca, cu intrebarea so. caUJtore,Qsca,. Ai auzit de Pidalion? Carma Biserlcii? Ia uite aici: Cine e .a canna Bisericii? MI vezi pe Hristos ell Stanta Cruce? Uite Bise lea, uite apostolii, eorabia mantui . ii ~ U i te ce sene aicn: ~; intru s Iii va Tatalui 3i a Fiului ,fi a, Sfantului Duh, at Unuia Dumnezeu fn

PAR'lNTELJi.' CLEOPA

43

· "reime - Pidalion sau Carma CarAtf el ". Aiel SUOL canoanele Sfinjilo:r A:pos'to~it Ile. celor §apte Sinoade .cumeelce, ale celor ll smoade locale §i eanoanele

. ~wnlHor marl .~ Sfintul 'Vasile eel Mare ~i tOli care

~ u scris canoane din partea Bisericii I ~' Hristos, A s.la.~ i canna ~i zlvoarele Sislerich. Aceasta tncepe cu Petru §1 ell Pavel ~'i cu. Minruitorul Ji se termina . uu Sinedul Vll ecumenic ~ [a 787', hnpotriva ·'ICo.· 0-

. l smului, a sectartlor care hulese sfinte1.e· iceane.

M,I., en nu '00 unut mi-e drag sl vorbesc J eu sl '. d 60 de predlcato ., seetari tn jurul meu ~j s.tlm 0

b- 1'&. 1· ,.

luna de zUe de VO' I., Le raspun a t'O·, tot anmci ..

, )ar 511 fie mwtJ" nu numai unul. Cu unul n-am ce lace,

Un ,credincios _. ·Dar., preacuvioase, spuneti-ne

t spre rug.ac~unea. In dub. ~i adevar ~

p ~ C;; - Da, dar vezi ca a, sl:rmt in alt! parte .. (tlllre sectarz) Cum Inle1egi mara rugilciuue€l! in dub s 1 ,adevait? Ia spunel Ia s a te vild." Ita vld lei esti o leaea de earturar, ai venit poate sl mI convingl m;asl.

Sii - Asta i·nJ!el!eg. tn duh ~i 'in adevlr., ci.nd ·te-a:m.

I us pe gennnchl §m., pnn leredin~, eli spune m . a omani acolo eel nep,rihanit va tn:ii p,ri n creainlli, te ['0 gi lu: Dumnezeu ~il ca 11-1 simfi pe Dumnezen to inima ta, Atunci e tn dnh §i in adevar, Cuvantul lui umnezeu, ciod vorbe§;ue: HI., leu nu :ml ,at~'ng lea · cela ,e baptist.~ lei ~ pentleostal; la mine sptl!ne (uvlnttd. lui Dumnezeu cli. Dumaezeu -3, ficut pe

d ):i h~ ". x. S.

(l,m u.pa. Ie .. ' ~pu. ,",I ase.mi:IJnar-ea .c.la,.

P, C .. - Asa,

S~ = Excl udem cultete toate, Dnmnezeu, ca sa 1 uam s! 0 inJe~egem) spnne eli 'in ", iserica a :riniiuJt prooroci, a, ostoll, m'Dv;aJa,(ori ~i cutare, dar eeilal I"~ care sunt condusi de comirete, e(~, nu orandutesc asta ~n Biseric a, 'C'"I orsndniesc pres edinte, d rn rector, coruabil, treburl die astea $i contrazice CU.vanrTu)~

P, C,,_,- ~'!"ai nimerit. Vreau ,a spui mad bine .. S., ~ In, duh §l ad,evar?' Ail, Domnul Ilsus ~ .. Eu ia~,il§,i 0' iau ~i ,SpUD, cum 0 t.nleleg;: in dub § i adevar, adica sa se roage prin d,uhu] lui Dumnezeu.

P • CI., ~ Plii noi sumem Biserica ~i dubrui lui Dumnezeu locuieste in noi.

S. ,- Spune aeolo la Ma,tei 18,~ 20: unde sun: adufUlli dot In numele ,M'r!u,. Ii Eu Bunt in ffl'ijlocuJ lor.

Pi' C, _, Nu, dar chisr voi sunteti Biserlea ~uj Dumnezeu, ~i duhul lum, Dnmnezeu locuieste in. voi, ca avem Duhul StAnt de la Botez,

S,. ~ Da, §.i noi ne rugam mn dull ~,i in adevar, Adic! duhul tnsu§i la Romani 8 spune crt el se roaga in noi.,

p ~ C,' - Cu suspiaeri negrWit'f;,.

, S~ ~ Cu suspinuri negraite, este ,8.Cri8,~ nu putem

sa. spnnem cl nu ~

P., C', = Da,

S.. ~ ~rn daca nol ne rugam, adica ne pune.m pe genunchi, explic cum 'inle eg, ,~i rCand te rogt, asa ~r1n ctedin~~ 8,a simlm, leglmr8 CU cerul, e in dub ~m • I adevar.

P, .. c. ~ Te-ai apropiat~ dar putin, S.. ~, Eu qa ~nte~,eg.

P.. C,. ~ Ia stai, til nu cum ~m,telegi. Raj si · Icm cum lnpelege Biserica Iui Hristos, care-i

t ) ndusa de D'llhu'~ S fint..

S ... - N u~ eu ma bucur, eu vrea:u sl fnteleg.,. '. P, C. - 'M,li frate, Vas He lti, spune?

S =D'

- I,

• ,a.,

'.. C ~ ,~ Suflem nostru e dup,l chlpul Ii 1 scmana:rea lui Dumnezeu S,i el are rnulte pu teri .. mul e s'§:mbure]e universulm. Omul e ie oana Sfintem.

"C1 mi pe' plm§nt Omel e chipu ~j asemanarea lui l nnezeu pee plmlnt., Are mari puteri in, partea

Il~v.azut::i, a sufletului. Tu crezi cil omul ,dlupl trup ·~tlt; chip ~.i asemanare? Doamne fere~te~: 'DUPlii utlet. Fleeare are minte, cuvant ~i duh ~ Min-tea e hipul Tat!'hlh; care n-are lnceput, Logosul, cuv.ftD'tu'm

· ·hipul Fiul Iii §i dnhul eel de via,1i fticalo1f care st! 11 chip de 'raze. de lurnini in mijlocul inlml t, du '1- i 1 fil1(lll~ Grigorie 'alema preamdumnezeitui la mtnee ~ , ' est duh este un dor gindJito,~r.' care sti ffttre mlnte §fu n l e cuvant :§i circumscrie ln sine §,~ mintea § i 'uvantlllJID'l! dupa cum Duhul Sfint ~R sinul Sfintei l'relmi ate ~i pe 'Tat!l ~i pe Pir l, c,a>i de o fiin)! cu 1 ~1 ~ nu? A~a aeest dun de viall mci1:tor in chip de raze

I ~uminlcare i'~ avem de Ia Botez in mljlocul 111~111iil- circumscrie la not §,m. cuvantul §~ mmtea, Si ell ~ I 'e regi 'in duh, u~t,e cum este, mintea in vremea rugaclunii trebuie sl se coboare ~n "'nimi, inima e t ~ nata. min:IU, baiete .. Cand :~-ari anzit pe Hristos in

:EvangheHle·:: lu' cand te rogi, intr.a in, cdmara tao ~ ~.~ sD. Ilru crezi ca =,m yorba de pus lac,abld.

S,~ - DaL, spune eft mcui usa dupa tine.

w C~ . ..., Camara ill spuoo Pavel: V-ll'm lo:g,odi,t pe 'yoi' minelQSa unui mire lara de moane. I{;U'-e1 mi-t jrilc;a de vo'i sa nu se zliti,cneasca inimile voastre precum Q' Ev,ei de satana tn .rai

S,. = Da cum a a,",,",,"XI(J;'~-O'i_

. . --''!i'' .. l~,b~lt, ",

p ~ C. >= Unde ne-am logodit? N o'm avem logodna ell H,t"s[OS,: caJi.fn Hristos v-ali b'Ote'lat~1 in Hristos v-ali Ii imlJ'rdcat, cum cant,a. Biserica,

S i - D3l,~ apostolul Pavel.

,*, C I - N oi avem pe Hrlstos de 13. botez in inima, in. camllr-a, dar pentm pacatele noastre el s~a. ingro,pat acolo. Trebuie sl.-'~ dezgropam prin rugaciuneacea ganditoare a inimii, aceea in duh. Cum? Mintea tn v remea ru,glciuni"', trebule sl se uneas ca, cu injma § i sa. se pogoare mtntea in ini-ma .. Toti sflnpi mari rugatori, care pogorau foe din cer ~i tnviau mortii ne IDv,atl a~a, AdicA cand te rogi intri CD mmrea m. camara mimii tale. Acolo e MireleCUv,An- I_~ de Ia botez §i sufletul nostru in v 'emea aeeea prln partea cea cu.v,andi.toare,~ prin mtnte, se uneste cu zidi~oru~ ssu, cu Hristos. Ailei se intAlne§te mirele co mireasa, unirea eea mai duhovniceasea d~n lume,

Cand te-ai pogorer cu mimea i'D, :inimi 'in vremea ru,glciunH. sim~j 0 caldura mare duhovniceasca, rot corpul emana sndori ~i ochii varsa atatea laerimi de cildurl §l de dragoste Icatre Demnezeu,

47

Ill~ spunea un ru&:i.tor de felul acesta ~ c! nu 'Pot sl. I ui I de mine, trebuie si spun de la cei l'rlu;;rito~i., Icl II n-am .mmica bun: ,»Dou~ ore m-am pogorit ell

11 ~ i IlLeR i_D jnima §,i. cinci ba'us'lUe am stors de lacriml I I r.;. S,i daci ,a~ fi vru t si wi se.b.imb" trei randuri de ~ Ii mburi trebuia 51 Ie lepad" +. Atit eman.i corpu d .ri din caldura 'Dub.ulU'·1 -Sf Ant,. iar inima lacrimi pll ill oehi, $i, ,alita. die tare e ruglciunea aoeasta cand, .• pogorat mtneea in. inimi. ~i suft,etul s~a. unit cu I , IT lstos, i-ncJ.-t ,aJrunc.i :runima, noastrl se inchide repede i se deschide repede. Inima mghi te pe Iisus §i Iisns p{_~ inima n.oas~r,a" Cl zice in Scriptura: ,Dd.-miJ' flute!!,

",1,1m ta -e

Amnci de abia i-a.i dat inima lui Ilsus, ,clod ai

int at cu mintea in inbnl. ,S"i nu poate zice minaea

~ C lastri cu vinte marl cand a inrrat 1n tnlma, cl e de I'al ' Hrlstos ~.i n-ate cind zice loadi nmglciunea asta: l)oaUllle Iisuse 'Hrisroase,~ Fiul 1 ui Dumnezeu, mnui I:*te.>='m! pe mine, piciUosuI'1 '" Rugaci unea mintii pe care 0 zice plana aamci. Cam s-,a urn t mmtea cu nima, gam.a .. A venit de fali Duhul Sfint in lnima. ~I~ "lfl~ mai poate zice sufletul nostru cu mintea: ~- MUa

l c ~ tJ ~~Dumnezeu] me', ~ " Ea mai de multe ori numal ,alita poate zice: .,,.Eisuse al meu ImslJ,lSle a~, I neu I!!~ ,Jisuse al meu, Iisuse am meu .. .." §.i se tnehide It18l1e repede, E prezenta lTui Demnezeu in 'hlima. ta:

S i atAtea m,a.c:r]mTh, fierbintl V81rS a din dragostea de I )u rnnezeu ~i nu poate Dee alte cuvinre decat ruvintele Duhului Sfant care aunt tn "nima~ tnse§i C1 vintele proprii ale sutletul ui carle se roaga in '·l1.hm,

ui Dumnezeu, Cl zlee Proorocul: Dimn« tl'ddncur:l am strigflt r:dt,Ytt!· Tine, Doamne, ,ad-mel din inima, S tlEl tul loan Gura de A ur auzi cum te ~n.v.91.Ii? N u te ruga, ell bnzele numai ~11'CU Umba; c-a. daca te rogi cu Iimba ~m CruJ bU2Je:~€ §.i mwntea. ita umbUl. pe dealurl ~i n-a intrat s it verb eas cl. cu I isus in lnlma, auzi pe

1 oorecul Isaia care' zice: Aproape e~ti TUJ Doamne, de gum Ior, dar departe de inima lor.

Trebuie si te rogi i1E inima, cu mintea in m:n~ma sa s,t, i de vorlbl ell Iisus, dulceata dulcep10rt s finlema sfintenHlor - minga ierea ·mftngiierilor.. ~Ii cea mal fJl]Jal.~ta. vorbire cu Iisus '~n i n.rnma este rugl.clunea cea gandltoare a inimii. Aceasta rugacinne se numeste 'in duh §,i 'In adevar .. Ea este flcutl in dub, iar ca sa a rn ~i adevarul trebuie s~. lucrezi il ponmc "lIe. C,a Duhul Stant iti spune in psahnul IJ8: Toate porundie Tale, Doamne, aunt '(ldevdr.ul., Leges Ta este adevaru ill. Ca sa te .Il [J'p. ruga in dnh ;§i in a dev §:r ; mai i:ntii trebuie sa tie po gorl ell mintea in eamara inim]]] ~i al doilea .sa Iecrezl poruncile lui Hrlatos, Daca n-ai poruncile ~ care sunt faptele cele bune, nu potl zice ca te-ai rugat in adevar, pentru c'l. in dub te rogi in inima ta, iar poruneile Ie negl ij ezi ~ ei; Mln~ui~orul rue spnne a - os,~OUIOI nu :mwuma.m 0 porunea sa pszeasca:

Merglj.nd~ inviilaJi toate popoarele, bo.tezan.du~l pe ei, ~i apoi le spune poruneindu-le slt paz.eas1cii tome care am ponmcit voud.

S, - Da,

P.. C, - ,Ca daca pdzefti route porsncue l ,lice apostolul" ~i ,nwnai una ,ai cdlcatJ, e'1·ti clilcato'T

.P'.AR'lN·TELE' CLEOPA

_

. D .,... d ? C);{ ,.r.' .... ei sX, ~ ro g i in duh §l in adevar,

In O'r. '. ec~::: G ,G Y,I, ClIJ, .,,"'" . . •

I sl te rogi din adincuim inimri In. 'runitna 'la ~m, al

.,1 c a sa faci poruncile lui Hristos ca,r~ i s.~~t . v rul. A tunci te rogl in dul §1 in adevlr. ,A_1 Intta~ I rulntea tn iniml Ii te rogJ in fala, lui H_IllS'lOS §l

1 C -oCii"T1i1 poruneile ca re ~.'IIffi'N,t adevarul. Aete e

II • nace u.~ 'f!l..o\£J.ll .". I " . .t:M. .,. """ .;J! u,lll.lIl.. --

I ,!ciunea in dnh ~i tn. adevar.

S .. - A§a :' I:W umihnta, cam .ii~:. ". ,_, ._

P C· - - Da en lac,d'mi. Nu-i rtlglcuane aceea

<Ii 'II! .~.,-

IUJ eu mI rog §i.= n mintea 'mea e seceta ..

S~ = Apol dacl '11 lnsea e in alta parte, nor-mal

, lei nu ajange la cernri ruglci.un~. ., ..

p. C. - StU unde gase§tfu pe Iisus? ~u la ceru:~.i te duc.j ell mintea, lea Dumnezeu oo-i ·in. cer, t?ll ~ spune Scriptura? Aproap e eo~te. Dom~l_ de nne,

.. '.'1...-.. •• iI'.:., Au zi unde e? Ce soune

n gura ta §1 m imma ·IW;". . :.' 1~ _ ~". '1'" ,-

, ,n l~' -. ,~"7i:f_'n C·' erun ~Ar" ~ fnaf~ntrul vostru.

Ins tos { mpura1lw - r !-\\II f'~cU ~m;. '.. -,.,.' . _ ._ .,!

zl unde trebuie 811 te pogori? Nu 1P cler~ ca, ~.l

111p!rl,tla cerurilor I,fuc!~, .mlii. ~,i, .zice: ~ri·~. ~: gralt

., -. ' D' Ina" mne M···lmtea gra este lo' I ~:uma ell

mma mea ··v_.·' n~.. . f _._.,.. ~ ~

st s. itllP-ldi.l·ru,~ eerurilor e inlantru, ~u:buile =. te

" .'~, .... - 'iIi'II,t'l"'n'~' ita. Ce

u zori acolo. Jlmpidlia eerurnor e In Thw~u_g;·~ ~' •.• , ' .

'/ ICC Ieremla: Nimi't; nu e "ltd a~Q'~~ Idec~t ~~l~

I .. . ... -.-pxr.a .... tia cerurilor este "in mnna ta. Aiel e,

JlIlU Ul ~l 1m· 'ui U_"'" . v ,,:,lI,;'i;.;' '" ',.. . ' • • ::

1 j sus, de 'ill a botez. V orbe§te ell. EI. In mnna ta §~. ai _ s~.

.. ... - if'e'''''m''' Il x rill'~I'!lJ,' a:"c'l'une in dub I~,t in adevar. Iar

\' 'Zl ce lin~'=~ a.'U&!'.:"· _. _ .

It nd te- at trezn, luc,reaz~ ~i poruncile eli. toa·te_

I' c nuncile ]Lui sun~, . arlle'Va~l ~. AC~[2L, e, ... ~ga tor i I tJ cV-.:lra.t. E~ t frate V asile J dac a 211 vern t la nnnei

S ... - iH

SD

P'". C. ,_ Iaca asa-I Icuvlntul lui Damllezeu. Este v io Ii lucr,l.tor.~ cum SpOOf! S.finru] Isaac SimI: ,."Cuvintu] lui Dumnez.eu este izvor dulce §i fir! de sar~,. pentru rci=:~ .apa cea vie §,i painea cea vie care 8·..,a pogor,at din oer, B~. se numeste 3i painea ceo Voi'e ~j. "PO ceo. v.ie;p eli spune .M,inruitoruI: cei ce crede ,m Mine, rljuri de apd vie var curg« din inima lui:. Bl 81e' nume~I'~e §~. roul,,: .. ,.~§l roua cea de la Tine, l),irui'e,care lor este. Cuvanod lui Dumne·mu se nameste §,j rau. In toate chipurile. Si te adapiii ~ teiicore§te §i Ie hIlne~ne In tor chipul .. A~a esse,

S.,,' - Asa esre,

P .. C. - Deci 'mli b~],eii, uite ee-l: Noi am P~it 1la voi pO·mli. acum, dar 131 nol pMftmida - i mare, mll~ .PoPUloii au. buruie.nt~. Minca'-V'~ar minJtuirea!' ,~ucet~-VI.~i vi cu~,eaft mii; ca-j destull A§.3J, , :mli bUC.OVlmlentJor .. Eu credo cl-i destul pe seara asta, mii.

TRECUT~A UMBRA LEGII ~J D.A.RUL A VE·.NIT

- Pir;_llltle~ unii seetan zic ca. ·u,e.buie sa. pn~ rmbita",

=. Sl__mblta a dimas in umbra, c~. ea. a fost 0 Z1 pentru poporul Jsrael, ICe mai avem nOI ~u. d.ln§,'H? Peatru c:a no) uu mal jmem Legea Veche .. Daca "nem. 8,i.mbata.,. 'sa. primlm. §i tiierea impr~jur §:i la I tar sl ,aducem Plpi §,i boi §i. 01 §i eapre, jertfe

angeroase, Amnc'". sl mu~im ~.i preopa ~,i 8-0 aducem pe a lui Aaron, N u? Oare asta rc.iti nebunie r fi? Apostolul nu. spune? .latif, cele vechi au trecus, toate ,s·-au PIc. n()iii ~ s- Nimeni' sri}.: nu vd ftlVinulQscQ pe vol pemru lurule' cele no! Ii pentru sdmbete: ~ adj.ca, le ce nu llnem, simblra """',. ,ea acele vech! au tr.e'culiJ' if au fast wnbrlt r§i lnchipuiri' ale celor viitoare ~

Deci sa:mbl.ta pentru nom este '0 amintire a · batu~ui. din. Vechiul Testament, Iar nod nu ne-a dus samblta manttd.rlea~ ci Duminica, eli. Hristos, 'are ne-a trecut din moarte la vi:ap,; a inviat in ziua

I uminicii, Sli nu numat ca, a inviat~ dar ne-a invlJ..at

e nail sl nu. Jmem. sambata .. Ai v~zu.t, apestolil smulgeau spice samibila §i fariseil care-L plndealU au. zis: Uite ce lac tnvalikeii TlJl! ei aeeia erau lUi ,'nz'~, smulgeau spice, le frecau in palma §i

NE VORBE$_TE

mancau gr,aThi~. - 7~ U ite ca. fac ce nu se cuvine sarmblta., U ite" 8mul~ spice". Dar ·Minmi.'fto:rul Ie-a spus: Nu ~tit~ ce a fa cut David cdnd a fllmtduzit ,? ca a intrat En te,mplul lui So'tO'IfWU 3.i ,Q manca: plJ'ini,te punerit tnaime. care nu era voie dt'cat preotul ~r;a: le mliJl~c'(? Apoi sa ~riJj vai., sQn0itta s-a jliclJ.t pentru om ~i na omul pemn« silmbata.

Cilld M!ntuitorul a vlndecat femeia girhovl, de .1 ,8 ani samblta, cand at vindecat sli1binogul sam Libl~ orbul din nasrere sa:· bita,~ cand a "tacut ,atatea. minuni samblta n invinuiau, zicind: Acest om nu este de' ia Dumnezeu, ca nll; pli_ze~le sambdta,. Iar M;anb~f'tOlrul le-a spus: E'u s,unt Damn Ii at /Jambe:tei., Adic'3,: En v-am dat slmbl a. vO:WJi~ cl. ,eTU sunt Dnmnezeu, En sum Domn $i al samb,e.tei~

~i-L tntre bau: ~"De ee faci aeestea cave nu se eade a le face sarnbata?" Jar. El Ie spnnea lei a venit sil desfiinteze simbita: Tatal .Mea pand a cum, lucneazaJ ,§i Eu tucrez. Daca T,atlU. din cer luereaza sambiUa §ii Hristos ,3 lUC'rat sambata, .aJpoi, eu· care mil

mesc crestin, de ce s.a lin s:arbltoalie samb~ta? :N u trebuie sa fae ce .. a facut '[ ristos? EI a lucrat sl' 'b· ta

~ . . .."

Ii spune Icru;ui s ,Aba IOlg~ dupa ee-l vindeea: la patul

ta.u pe umeri Ii me rgi la Icasa tai Proorocul Ieremia spune: Nu cumva sd du!,c'(!li v~eo greutate ,:rlJmbli1Q~ ia r ~r· stos r~ spune Ia seesta s;ai~~i due! patu'~ in spate du A ee-l vindeea $i-L t. vmuiau c~ i-a vmdecat

~. ba.ta"

Si atunci i-a mustrat Milntuitoruk Orbilor, ce este mai usor a .zif .. te: ia:rta-Ji-se J.ie pacatele - ca l-a

pARl~TELB CL'OPA .

53

iertat, . '-ill. iertat ~i. pacatele - sou a sice: ia patul' lliu ~'; mergi La e,asa ta? 'N~aJi v:lzut minunea? ca Bu i ~ am tertat §1 pacarelle; l-am ficllJt ~i sinltos ~i t-arn 11 ruDcit,. Deci MAntui~oru I n~a mai vrut. sa rna sa .. bam) cl D=8! 'Venit pentru si:mhalll, ,8. venit pentru popoan +. E~ era :J~,teptarlea neaon rilor ~ cum. ziee

acov w Ce zice Jeremia Proorocul, is. c.~titw, la cap'. 31 vcrs.etul 31? la,td v.in zile, zic,e DiQtnnuJ, e,and' vol u« heia cu casa lui Is rael ~i c,u casa lui Iuda 1(" gaman.t nou. I nsa nu co fo.glJ.duinlct pe care tun f,' ·helat-Q cu p'arinJii lor fn ziua cdn,d' i -am luat de ,,~ani11' ca sa-i scot din piJmantul Egiptului, caci ei n-au ramas intru /dg-aduinla Mea I,t Eu nu m-am

,,~grij,it Ide et, rice Do'mnuJ, .

A.l auzit? $i 'I'estantentul e al t~d §i· poporul

1 stru e altul, ~,i ziua de sarbatoare a noastra ni s~a d t alta, Icl era. proorocit de Ierem:~aPf\oorocul leu H50 de ani i.ntl~ .. nte de vemrea Domnului, cil Mintuitonll venind 0< sa. pun I a~·.. testament, ~restamenrul Non. Pentru cl toate cele vechi au fos

L mbra, inchfuptd.re a. celor vi ~toare:: Trecu: -a llrnb ra I~ gil $.i· Darui a venit, cum a.uz:iti cantsnd Bisertca .. ,

'e vi mai tntoarceti taapoi ell git ndu 1 I a simbatlW.? t l')ci! te ~ntOI'ct la simbldi) atunci ia ~~. taie copiii mprejur, ia ~i te du 11, sinagoga mdeilor §i du acolo ltei, oi t §.i nu mal du prescuri, nu Ina h du paine ~i In. tntoarce-te '~a p'roop,a '~ul .... aron §i pn toate

1 1 icei urile Legi i V echi ~ ~i te-al Bell t iudeu. Dac a ·tii IC mbiUa t te-al tntors 'inapoi la iudaism ~i te-ai lepadat

,'c Hristos ~i atunci ai ~'a vezi unde ajungi.

,54

Cine va fnvaJI. sii trn.neti 8 ambl.ta vrea sl. v,i fmtoaxca 13 judaism" Ia p'i,gin~ta~e inapoi, 5 i va dezbrace de' darul lui Dnmnezeu. HriSlOIS a fest sfiI~i'tul Legi i ~ nu spune A.postolnm Pavel l' ,a·' ce mai cauti imapom lao Legea Veehe daca Hristos a fost s,lr~mtum?' Zice: Legea §i proorocii pa,z(j La Ioan, §~ de aici ~Dce.pe Legea DallU ui. ,P!i noi de 2000 de ani ~ve~ le~ea . ui Hrtstos ~i acurn sa te Intorci 'inapoi ~,a iudaism? 'CIne tneepe sa ." n5 simbiila,. se mltoarce

~r~ . sa v~e~ ,.,~i ee face levre~., se Mntoar(:.e inapo'w la luda sm. N iciodata sa nu ere ",eJi asta ..

. Bvrei i ~ spun Sfinpi Plrhlp §, Mtntu itorul, au

sa 'V:hll la dreapta ,cnadiDJ,i ortodoxa, Top au sl vina 1211 c:_re~hnis:m,~ cit, are sl, vim Enoh §i Ilie, cum spune aeolo ~ §J are: 81 peedice, § i, va intoarce inima p'arin!Hor calre fii §m a fiilor Cai .e plrmDJ.i. Au si vina la v fie mea. ]or toji, cand va voi Dumnezeu, nu cand vremnoi,

Duceti -vi sa. vedetrn. SfrAnm Lumina cum v.~.De to. b:ms'ermca". Nu vine In ,capi§tea bapt~tjj]or san a pentieo~,tru ilor. S-Ol vedeIi aeo 10 cand vine; ~i, 0 v,ad. sute de mil de oameni, Si acum sa lliS3.i~ voi 0 minune q·a ~ de mare ~ii sa spuneji ICa. v~ lntoarceti 13 simbft ta iudaiceasea sau lao s inagoga Ior sau Ia ~CO] He Ior, ., ca~ lumina din. eel' adevereaza dreptatea c ~ ~n.tei ncastre ~

~ - ~

SFAN'TA 'LUMINA

MAR.'TURIE

PENTR,U 'DRBAP'TA 'CR.EDINTA

Clie~tinismul acopera pe fS.la plmintului m,ai, mult die un, miliard ,jumlitate carle cred !l'n Hrls'tos din

oate religille 1 umii ~- Dar cea mail ,dreal'ti. c.[,e.dinJl de sub cer ~ crestinism este Cr,ed.""IJlpt Ortodoxa. En arn fost 13 Ierusalim la MormillJm,~ Domnulul. Era- Ia Aha Karem, unde s~a nlswt Slowl ~oan Botezatorul. Br.am acolo nnde s,-a 'intllmit Maica Domnulu:~ cu Santa EUs;abeta" ICaoo s-a umplut Bl· sabeta die

uh S fant §i a. zis ~ De .unde' este aceasta s(i vin4 ia mine Mai'c:tl Domnului meu? Era 3!OOI~O o mi;nisdrlf: mare 'span.i.oUt §i a'nm ruseasea de maici ~ Acolo este sc'risi,cmtarea de 1a Luca; Mltrelt;e~ s~et:e a'l meu, pe DOllmul ~t' s-a ,b'ucumt dullul meu de Dumneze« MtltituitoruJ meu, ca I~ tarea "Ceea. ce e,d mal cinstita" pe carle noi OJ c;intlm totdea una in bisenca, Acolo tn W1m5.s.,tirc: este SCfR in aproape toate limbne. de sub cer clntaI8a aceasta, Icom este scrls in Inlnastirea Pater Noster rugaciunea T.atll Nostru ito

oare llmbile die oe plminL NOl clu.tam rue;aciunea 1". limba romana §,i DUC) gaseam. 'Era tn limba chineza, birmaneza, eng~leza~ ge[maoA" poloneza, rusa ~ dar in romaneste UtU gaSeatm,.

NE' VORBE$__T,E

Ne inUUwtm acolo en 0, profesosra de istorle evreiea din Bucuresti Numai de zece ,ani era 3l,CO~O .. Ne-a auzit ca sunsem romini §i. ne-a lntrebat: ~!I'Ce clUltali;. plfmte?' Eu s~nt evreica din :BucUt~~ti~, profesoara de istorie. Hai,ooji sl vI ,8ri3it en canJtar,e1Bl de Ia Luca, Uite alci, All:ruli de cea in franceza", Du,pl Ice ne-a arlt~l'[; ne-am dat la, umbra unui arbore, c,l era, cald ""= era pe IDa amiaza ~' ~i a stat de vorbi ICU, noi aproape dona ceasuri,

- Doamna, dumneata esti profesoara de Istorie? , -... D~ J pi'irin®e~, eu cunosc :isb]ria, romA:ni ~,oir I~i a evrenor §m, a arabilor §I a egiptenilor.

,~ Spune mata, cine piJr~m,eazl aici, in Tara S fln~i,; dintre mate :r.e]igjii,e?

= Ortodo c~u, paFin~e~

Dintre toate reltgiile in Tara Sflnri, p~,rnm~aJza ortodocsii ~ Greci i nu sunt mulji ~ dar ,3tf3!, a lasat Dumnezeu c!-s tr,adttionaU;. lin la legea sfan-II. Sunt patru sflnre altare internationale. }d'onnanfld Domnu,~uj~, unde :rn_ntri toare religiile lumii. Vezi :~~, ned tn a~'ta.r ~ d,a,ci ar intra 0 femeie ~ esse sub mare canon, Acolo fa Morma,nJ'tu.l Dnmnwui ~JDJtrl ~.i femei ~i copii ~i turci §i arabi, rol:~, lume!.. A sa-i §i :~Ia mormantnl Ma.i}cm i Domnul ui, a"a -i ~i Ia Betleem, unde s-a nascut Mantu~'torul~ ~i q.a-m ~i Ia N azaret. Deci patru

a] 'rare internaponale sunil fn msna greeilor. -

Grecii slujese drept pe ,MorminfJUJ1 Domnulul, Imedlat dupa noi v.~n eatolicl i ~ Carolicii sunt foarte mu.lt~ ca numar, sunt vreo 700 milloane. Dupi carol ici vin armeni i. ~i dupa armeni vin monofizijli ~

,PARINTELE CL.EO',P,A

57

IJi nu slujese 13. Mormsntul Domnnhn, au un aJt:3J,r Ia S f.antul Cuvucliu, tn spatele SfttrJJltulu'~ Mormin-~ ~

Dar, ia ,glnd:iP-V3, dumneavoastra, d~u;l n-ar fi uv ut ortodoe~ii dreptate aeolo, pli S mnta Lumina nu se cobora la noi, avea sa se coboare II. catol iCID, S:f!U Is. nrmeni, care-s oarte ~lnim;r~Ji~ cit aeolo-s sttizi iDtte,g;ill in Iemsallm de armeni, sunt boieri mari, mosieri, La. noi vine Smmlm Lumina. S,i nu vtne de acnm, ea vine lO crnai din 86001 ul II ~ din :$Jfcolu] 'J chlar a lnceput 81 V.I na,. ~':' au lost mari p erseculp.n ~ ca, au fost persi care au ocupat Ierusalimnl de multe, ori, 1 = au. 0 eupat turon.

Al 'Vimt cum, este acolo? :imi spunea un pirinte d lacon, Heruvim, d era de la Sinai ~ lil Ehei, daca n-ar veni SfiQta Lumina J de cind, nu mai eram aiel! Dar aeeea ii pnne pe gamduri p e no.th. CI vine cAnd, fae ai 110~trl Sfinta Lm.tUlgbie'~ '. Au Incercat ei multe. Ce-au

f~''''''uJt ~':JPm- - am- ·;1 '!li, 142··· if, ,?, Pe· !JI,'h'iIi'rii ..... ,": Patri ,(Jj, --'11..,: - d '

~,L- .. i~ ~i!!i 11/1;0,0'·1 J!l !R. . ,"i',. '.. ,OIIl.L.J'!I!~~~ ';~I i;P;IlI,na, I ,e~

I crus-slim era s ~ra,cl,,,, OCUJpilosed turcii Jerusalimul. lsrau trel S[] ['b.nate mari turcesti: unul 'in Damase ", 1I nul tn Egipt ~i UUll1 la Bagdad - 'ion Iraknl de az1. A rmenj ~ fiind foarte bogal~,~ fiind negustori ~ le-au spus Ia tarei asa: ",'Dumne3lvoU'u.1 puneji 0 'taxa mare p e Mormanttd, lui Hristos ~:~, ICi1,pl,tali bani, §.i ~ lIaea crestinii 0 S~O poatl 'p:Utti,t si slujeasci ei de Pa~t]_ acolo". Ca n tntrebau tnrcii pe armeni: ~,De ce IlU v too sm,n,t,B, Lum~.nl la vol ~i nicl lat al te cul te ~ ci V] ne 'mlum~i WJH ertodocsi 7~'

Dar el au ,gasi t un pretext: )~ De aeeea nu vine II. no W ~ pentru ,ei ortedoesii s lujes,c pe Sfttntul MomJiint~

NE VO'RI1ES;'TE

,i noi nu vezi leI avem altar deoparte? Dar dl-ne vole ~i. :nona sa sluJim ~i. ,sa vezi ci ,0, sl 'V~na, la noi "" 'S,i atunci tU[)cU au. vrut, ,ei em nu cred nici ca. armenil, niei ca nos, si ti[~gl sfo'rile·: ~ Stat, mli, cit aie,i este rest de bani! n

Au pus 0 WJ{j, de 9000 de galbeni pe MO'rmiotul Domnului ,;~ au trimls la :pattia:rbu~, de, Ierusalim: ~D'acl RIU. ,pl1tili aeeasta taxl~ de Pa~ti 00, I :purep intra 13. Monnantu1 Dormmtlui. N0i avem nevoie de bani r ~~; Cil ei tmpir1l~eau.~, 'QlrcU~, ,ei ei au intrat din secolnl VI[~ ~a anuI 62'9~, au ficu.t moscheee lui Omar acelo. Popornl nostru de :13., Iernsalim, cum este ~i a.stizi~ e pstriarhul, 12 mj toopoUji ~i 120 de preoti ~,i vreo 16000 de crestini, Ati:ta avern in Parriartna 'Ieru:salimmui,. Ea este mare fi:ioocl este Iocul eel mad sfint din lume, unde .s...,a mascut Domnal, unde a pa:timit~, dar om, ca n.umir,. Ca numar sunt patriarhH mai marl fall de cea de aeolo ,.

Patriarhnl a chemat la bel8'rica Icrel,tinH ~i le-a zis : ,~lli'~e ee-l, de p~§,ti nM. putem {Bee !'Dviere3ll~ cit ni s-a PUS, 'raxi, mare de bt ruret" ~ Pini sa, adune bani, s-au dus armenii la sultananil din, Hgipl ;Si la eel din Damasc Iii le-an Sp~8,,: ,"Domnule" nO't platim 'taxa asta, dar da,p~:lle voie noua sa. sluj im annTh aeesta la Mormantul Domnului, si vedem, 'niU va veni sfinJ.a, h]Jm'~:ni ta noi?" A,cem bucurost: ~~,Adu banll tncoacet " Du.pl, Cf'-,aJU adns banll ~ mai erau trei slptlmlni :pAnl, la P,a~'U,.

SuI tanul a dat un fel de aet - un hariserif, un firman - in cane: a spus :i§,3!,:: '" Anu:~, acesta orto dJoc§U

pARINTELE CLEOPA

- Ne-au SiCOS, dIe la Mormibl)w1 Demnnlui

~'rmenU!

- ,s i cine 81 u j e~~e?

= Armeni i ell patriarhul lor, ell m~tropo~ iJii Ior. S-IU temut ~i sultanul 3i generalU lor: 'j{; Mii ~

are s,a, ff.e 0 :~.Uplt~ §.i .0 me aierare pentru credintal ~~,

I' De ce1 '" M 0 si se Ia armeni i cu orrodoesii ". De la (;redbl(~~ omnl ~i moare, ~198iu dar seama, cum a fost si eazul. Au trimis :1Im.a'U! 'ruroe8scl, leu dol generali, ~ i au spns: t;),Ca:~ i armean ~ dati-i drumru I'll biserica ~ ca re- i ertodox Ifad,~~ Nici preot, nici diacoa, niei

"pislcop~ nimic ortodox De inttl, die Palt-i aeolo. Trei '1.1h!., Sa. intre armenii sit, 'faci Limrghia ei".

Un ,genera] WIiC a stat aici Ia piatra ungerii _,

care a,1i (08t 'a Ierusallm ~,tii~i cit piatra ungerii e in )l rid vor = sl, 'f]jU intre vreun ortodox acolo ,. Unul i -,a I zolat pe ortodocsi ,afara,~ patriarhul a, venit eu tip va preoti, ~O-lO de p'reop: ~~Cle faeem?" ~,Las,a~ ca, (Iacl-~ ~u~orj .. rate nu ~e pop, pune en stipanir-ea,~ mai ales mrcii, stipinire pigani, nom, VQm 'face Limrghia ufar.a,. Adlucem s.mntul Antimis" ea -:1, oriee h iser~.ca! '),

S-au bl,gat armenii §j, un general ~ adicl uwru ·pa.§;1 l urcesc ~ alci SlWS unde-i bisenca S fiimuJui Iaeob, a dal I u'-dlin:: ~ v,o:~ slu] ili afari, ortodo csii ~i nu va,

"';:A "'"'

NE VORJJ'E$'TE

t, • .... 'iitm, b' .j!;. $l; - ." t -i.'<I' "',

amestecau, ca une, S~ u la, e In mana noas rra:

Fieca re a, stiut: ~ N oi suntem CU erncea, ei sunt ell sabta, noi trebu e sl rabdanl; ,ea lor le-a dat Dumnezeu sta.plmrea aicil ",

Au inti a' armenii § i. an mnceput 81 uj sa die ell. seara, ,el §i em, sU~J crestini j nnmai lea sunt monofiaitt, e'i ered 00 vote ~.. o fire in Hrlstos ~ S,~au. despirltl de :no! la Sobom IV din Calcedon la 4.51 ~ pe timpul Impa, atului Marchian.

Au slujit armenii, Sf!nta Luminl n-a venit la armeni ~ Au sl. - j i " met un semn,. Turci i pandeau ", cl, an pus ling.a MOm1inwl Domnului un pa§l~ sa, vOOD". ,A vazut cit, patriarhul annean, mitropolitii s-au imbrlcat, erau §,i epi$,,'opli~ P' eo i arrneni.

Ai nostri ,,U fiiclllt L "tur;ghia, ,afari., Au. glsit un platou §i au 'flcut Liturghia acol . Era acolo un stiJ:p mar-e de marr c ura, care §i azi eSI e aeolo, Cand au cantat ai flo~tri~, ertodo csii ~ la ora, 12 «Hristos a in vi at! ~" t S~fanta Lumina at venit ',I attdpul acesta a

,. b p'. '. SfiQ.... L . x

pocnrt ca un tun, "~um., ; ,~1 a vemt z 'at,lta . umma

mare deasupra s;talpului. Cind a vazut patna u~.a luat lu.minlrlle~i R aprins Sfanta Lumina de Ia st81 pul acela de marmora, pe care-l vedeji §~ azi acolo care va dueeti, ~i a zis: ,,-~VeniJi de hla~ lumtnal"

~.fu '~,umlna a, vent r tot unde erau ortn dloc§ ii, unrle slujeau afara, Atunci un tore, eand a vazut :mlnunea asta, cum a bufnit st§.l pul, a craoat ~i a il§it SfAnta Lumtna, a sari de- sus ~i a zis: "Mare este Hristos,

. umnezeu este Hnstosl ;i' Celalalt general a venit §'~ a, VlZ1U minunea.

61

~ ~e-a zis acesta1

~ A erezut mmunea,.

f-a tliiat capul, A,s:m." general lUI\C ~ ~ -at taiat ipul ~/a eel Ilal i, fHndel a crezut, Asra s-a initimp1 at

a anul I 424., Mergeti I,a Ierusalit sa ve.deli. st!lpul ucela len mmune, uude a iesit Sf'll, a Lumina, IS! ortodocsi 1 L.-,am s.lm~t 3i a vem §i foto grafia, C,I eu am fast Ia Ierusalim, ~a, mIn~stireat Sfintei Me~aflia.~ ~ ~ am sl:rumt stintele moaste a acestui general turc, '~i

fae multe minun:" la aceste moaste. Este in sicriu le argint aurit in manastirea Sfintei Melania, unde ste § i pestera Sfintei Melania '. De ce-s s·· inte 1l108@t:e'? Generalnl care a. vlz.u t Sflnm Lumina. cand, .~, le§it d~n stalp ~i a zis: »Du'mne.zeu esre H ristos,

· red- in Hrlstosl n , i s-a libl t capo' :i.i Be muri t , ucenic. $i atnnci a, auztt §i sultanul §'i a zls:

= Milt degeaba l-am oprit pe ortodocgi, adevarul este I a ei.

D,aI' au pus un ciubar ell murdarie ilia U§3, hi sertcii, ,eli ei vroiau 5 D_,=i. spurce ~ ori :p e noi ort pe armeni, cl lei nu erau Cfe§,linm" §i le-an 8,PUS a~a la armem: '", Daea nu vine Sfinta Lumbli. la vei, cu toate ca ,ap. dar bani 11 mancaji toad, murdaria 35m; ea, voi ali zls cit da,clii 81 u j i ti :I a Mormant vine. S fanta,

_ umina: jar daca 0 veni Srn:na Lunllnj ru a voi, n punem p e crestinii ortodo csi!" ~ i Ie-au pus niste I inguroaie acolo, 'Si a dat ordin ta armeni, ca toti, ~i parnarh §. mitre oUlt, g,a ia care 0 lingu la de murdarie de acolo, Tori au luat cate 0 tingura de In u rda r ie de aco 1 0 , A~a. le-au facu t. De a tunci au

L1 rmenii ciuda pe Hoi.

62

Nl£ ·VO,RB'J1.S·TB

De aceea este bine $:1 au. maninc~ de la arm ean ,. cii el eauta si te spuree, Au mare ciuda pe nol de atunei, c:i i-au spurcat turci ru. ~ nu not." ·cl an cerut sa s]qjieasca, la Mor.mintrd Domnului.

Tnrcii mal tncercasera sl arate ci Sfinm wnnni nu vine cu 00 evarar .. Tot armenii ,au pir,at: ~~Stim noi Ide ce 'v:ine Sfimm Lumina la ei. Bi au la eandelele Ior vreun mestesug. Au ceva fosfol'~ fitilele sunt ell fosfor, ~i ctlnd vine Smnta Lummi faee cmeva acolo un me§tle~~ug de' se . aprinde una, §.~. eel-etal te a v.and fosfor se ,apr-inn toate singure ~~ ~

. Asm a fost co SOO anl mal Inalnte, armenii avand ciudl pe ortodocsi ,. Sfu atunci a dat ordin siUl£anu~.:: ·Jtl Teate candelele ~}a mormantul b:d. Hristos la .Pa~ti si fie: de fier ~ nu de s[k~JI,~ §~. tn toe de fill'~Hul la cande!i s~ 'puna cuie - au p-us. eWie de fier '_;. s~, vedem dale! 0 a I. :~H:~ mai ,ap'.ried,a"' ~ cit se aprindeau toate candelele odaJt!, sunt mil de candele, S.J. au. pus euie de fier ~:i candele de fier, §i au lual pe cele care erau de argint ~:i de' aur,

Clnd au c.antal orto doc§i'~ ,~Hrfus'[os a mvia t j,,1 13]. mtezul noP1U s-au sprins toate candelele ~ Cuiele au hrat foe ~;~ ardeau ca fhilul de bumbac §.i de vata, ,$i c and au vlzmIt turcri ;8",\9.U sperfat ~:i atune! mu~p au crezut in Hristos,. !oj Mii j am pus cuie ~.i s-an aprins

t - ~ t - - _ ..::II. 1 1 [I:I'Ji om, e canoe e.III.f'.

Pe urms ,aIti 'mjnlilln~ cu Sranta Lt1m~1la a fost la I 104;.. cando Sf-a rmntemern.at Imperiul Latin de Rasarit teind ill oeupat catolieii SfanmJ. Monnin! al Do~mn[mlum pe tlmpul tmpsratul ui Isac ~i. aj lui

P'AR.l.NTELE C.L..EOP'A.

.. ,._""'"

Baldovin~ :alta mioune mare, el nni avem sense toate

acestea. Cum Spa. tntl mpl at?'

Cand s-an 'ficut cele opt eruciade, po(rnite de la

Apus, sl cecereasca Stant1l~ Morma'ftt de. 'tat turci, a reu~it God-elroy de B OUiUOlfi prima crueiada ~i ,al·tn.~ eli. a avut ,ar.mali.~ s-an unit eavalerii franoesi, cavalerli teutoni, cavalerii de ~Mal ta, spanioli, toate popcarele §i. au porni t 0 cmciadl mare contra mrcilor .' $f~ tnrr-adevar au. blrut pe turei ,1 Ill. ~U&t Monn;a:nwl Domnului. Si. ,attLnc.i cB;wiieH daci l-au ocupat ei, ca. toate il:rUe din Occident sunt c,lDto~lee.~ au zis: M Noi am sees lerusallmul dim. :robia mrcnor .. De acum este am nostru",

Caro~ .. ic.i~ ,au ·mcut multe ,eil au stat aeolo .. Vezt

13, monninrul. Mailen Domrmlni 'ca.~e trepte au tacyJt., au 'flcut biserica 'Rotonda~ au ticut mul'te minu,uri catollce in jurul .Eeru.saU.m:ohd.,~ tot tn wme'[,e lul Hri8lO8", dar pe ertodoesi i-an dat deeparte i, .A, venit

,. :l 'l- ·ra·· ti

-:- ... -;. I'e -: ... -'-' I - f. .... : I . ,', r'

vre_rnea 101 ,3.j!tmgc c a,·~ - ~.

1i ~"".'. r .,~ it·

A venit lumea de pe Jluml®'J ICa01 catoncn SUoJ.;

mal multi ca no], au ve__nt.t sl vada Sfinta Lum.mI,. Pe p3JJtliarhuc~ nostru ,eu to~i preotii i ~IU am, 13 MlnlsH-· rea Sfi:ntului Sava ~ la 30 de km. de Ierusalnn, §i i-au tnchis acolo. ~i'Sta.~il §i s'luj~.~i voi aict, ortodccsll

n - ave.~i. ce cluta la Monnlntul lui Hristos!" _

:~a a sluJii.t. patriarhul ~aU,n tnconju:ral de cardinali, de preoti ~i I. 'fioot :rugiclrooe 18. Mormintul Domnu1u~ru.. S:i cand! ·8. fest vorba de hrviere ~ ,8)11 cantat ~ i ei ~J 1nvfuer-ea. Ta.) Hnsecase. , .. , ~ ~ dar nici un se:mn i Implr'&u:d. fUnd de fall a. zis: .,~ B1IJl am rosa! anul trecut

N. VORB'ESTE

.

aici § + lumina a venit la ortodocsi, de ce n-a iesit ~;1 la voi? n :]i an slujit pAn1i dimh]Jeali~ §i niei un semn ..

- Unde-i pa~riarhul ortodox?

. - A fost ordln de Ia marla ta 81-1 ducem la S' antul Sava, E dcolO' cu preojii,

- Duceti - v~ §m a duceJi pe· patriarhnl ortodox ~n~p?i~ ell eu vreau s.a vid Sfanta Lummi ~i adevarul ~ doar e Pastele acum, a fnv.ia[ Hristos.

Au adus r e patriarh de Ia manastirea Sfantului S~~a numai ell §,apte preo ·1. Ce ilalti 8=,30 I. teOlut s.a vina, credeau ca-i ,omloari~ Dar patriarhul a zis:

_ - Cum a da Dumnezeu, __ a_i,fiUor;. ne cheama

lmparatul '~, cil a venit cu scrisoare,

.. .A~ ados pe patriarhul Ioachim eu ~apte pifeot} ,~I i-au zss:

~ P'arinte, n-a venit Sfinta Lumina, Uite, am no§:tri_ slu j esc de asea i.~ ,i este d,j mlneaJi acum, _ Patriarhnl a, zis:

- D~, marta ta, daca n-a veni t, noi nu §Ulll de

'ce fl=3 venit, .

Se temea sa spuna, Se gandea: ~,.' oate ne-a chemat sl ne ispiteasea". Sm. a zis:

. - Da,ci n -a venit ~ .nu- i voia Domnului ~ noi nu

~,~un de De ,.

- Parintilor, dar vine a voi Sfanta Lumina?

- Noi credem la D In ezeu eli vine ca

totd~~una a venit dar eu acum sunt numai cu sapte p 'OJl,! cl lumea s-a, imprastiat s-a dus in toate :~)Iri ~I' ,e '.

- Ia sluj este sfinpa, tao ~

PA,RINTELE ,CLEOPA.

CIf!. .~

Sit s-a imbdlcat patriarhul ortodox. Era lIiminea,~ pe la ora ooul,~, ,3 dona zi, §i w.u intrat d i rect Ia S'f'lnwl Mormant ~ ~ ,86 tnceput slu jba invierU irect, Si clnd, a zig, "in.vi.erea Ta, Hristoase ~ ." , · fa, a vent Sfanta Lumina s-an aprins toate . andelele, patrlla'rh.ul a luat Sf3:. ta 'Lumina ~. a dat

tmparatului. tmparatul a, spus: ,~Chiar Imperiul tann ac,1 ri.J.l1ane" ia ~c':m1antul Do.mnului s I. I'amftnl • todocsi i ca, numai ~a ei vine SfAnta Lumina!"

Si de aceea am spus, pal n-an fost aeolo? Nu tim toate? De aceea, cand auziJi. un sectar blestemst 'I nu crede in Biserica, sa-l dlOceli. la Ierusellm sl, vmJl minunea Sfin~e.i, Lummi care vine de P'a.§iLi .. Ci nil vine ]]s: sectari, la sinagoga blestemata it lor,

· colo l nu vine n:w,ci Ia ,catoUci, niei la armeni, numai a ortodocsi vine .. A min .. ,

..

,DESP'· E ,B,ETIE

~ .~u, . dupl, cum vedeJ~ ,~, sona ineadrat c ~.~I, pravila, cu slujbele ~1:ele. Ce sl vi mai spun? Doer VOl ~dti desmle, VOi~b3J aceea: ," SA -~, mai dai bran I, la eel sittd.!' 1:"" ~~r p~ttu. ca ap yen ''t namaideeat, ,auzJ!J.i pe ApOS.I~IU] Pave , care ,a,mnci cAnd tnoe,pea-i numara pe eel care . u vor vedea ,lmpiritia cerurilor, zice O§:Sl:: Niti' belivii fmpiiralia lui. Dumnezeu nu o \'Or

. t .' 'D . '"

,moil ,6fU ~ , . e alC~ este mave indoriall pentru soarta lor ~

~i Sfi.p.i Pirinti spun cl omm.d care ,3, murill", tn, betie e

en anevoie sl se msnruiasca. -

Cuviosul Paisi e de la N samt a fos eel mal mare Slafle', moldovean din toafl Istona Moldovei. El a : murit ~a. ,1 7'~14 ~i at rlmu Mlnasure-a N,e-a'm, dupit dinsul eu 1.100 §i ceva de cllugiri.. tw, avem inttif.' C;'UViOi~;ij[ eel man, cu sl '~bi" cu pravila, leu polieleu, c~ p'~lve~ere mare, cu sobor, martmuri ca la tOli sfintii mart, La dansul au venit, cu vreo cativ8 ani. inainte de moartea lui j niste :~ ipovent ,~i i-an spus asa:

,= PI'riDte~ noi lucram undeva i!Jli1lrnreunl~J. - 13], .0

1"'..JI ·"'"'T

cana izare unoeva cum lucreaza lipovenii ~, ~i unul

din, noi a" baut, S-j3[ fm'bl'tat strasn ,C ~i d.upl aceea, din bel - ,a aceasta, a, clzut r,au ~i a murit. A cazut u . deva in ~-o prapastie §.i a murlt, ~i am, venit sa-l punem la slujba,

~ i a, 2,:18 euviosul m

67

~ :Nic]odata no=l pot pnne, Icl cine moare din hctrue, e ca §~ eel ce moare sllinzur,at~ Si este leu mare Idoialft luem ea sl,-I pun en la, stu jbe, Pemru lei am luzi pe apostolul cll zice: nici belivi.'i tmparalia lui umneze« sa nlOIteneasclt nu pot.

Deci de Ia Cuviosu] Paisie~ §i. de la a iJi SfinJl

r.inji em ,aft,at IC! cine moare din canea belted este " ~i eel sinecis, ca, §,:w.~,a provocat moartea; nu c,i( a 1111 ril1~ cl rop murim, dar a murit fimd foarte legat de n lana ct betia, ai' I· eDt ~j,-a prieinuit moartea singur,

nn h -fie~ CI dac~ era elar la minte, se ferea,

'lata un caz care s-a in'mmplat aiel la noi ~ ilia • 1 rgu Nearnt, 0 femeie tn doliu a venit aici l ~ ngand cl sOJ.,um. ei, fHOO runcpomlu rn Tirgu. earn], se imbata adesea. Si acolo la Cetatea camP1~ui este un ~trand~ un bazin unde se scaldl

)a . ienii vara, ell api, rece, Bazinul e adlnc :§.i nu se . ga oricine, decit eel carle ~tiu sa inoate,. Si el a e nit 'beat §i era :infied)'ou~lt de. yin. ~i de cildura erii ~i it zis:

~' Ml'i due sl rna, scakl, Si. femeia i -; spus ':

- Mil; nenorocitule, nu te duee acoma, ca gata

Ii.

- Pii, ce I,? . U m -am sc~J.ld,at in Dunare. . u am nevoie, ce, eu rm §tiu ,8 ~nOrta.?

- Dar to nu vezi ca, estl mort de beat? = Nu rna due

, .. .

~,i eand .81""8, d 1_8. §i 8;=R dezbraca I. de haiae §i a 'i t in bazln, el fiind infierbintatj 1=,0.. prlns raceala, pei :~i EHa mai putut; a stat mnima, pe loc ~i s-a

NE 'VORBES'TE

"'".s Ill- ~~ .~.. l' • "

mecat, yl a VOOlt temeia fa mine ~~ mi -a spus cazul §,i

n-am putut sa -i pun. shi Jibe: !, U 'Itre" S-Q. dus sa mears beat!"

Eu am srat leu .indoial~. §:~. nu l-am pus din cauza asta, ca 3i -it pric [omit singur moartea ~ fiind beat,

TOt aiei la Targu Neamj, unul la Hnmulesti, '&at funcjionar, era ~i bejlv Ii mare' fumator ~ sOJia. mui era mare runc.po:na(rl. A venit acasa ~:m avea obtcet 81 nn doa:rmj 'in rcas,a. ell femeia, avea 0 aid c8sa c· rat§. dlncolo, unde a vea un fotoUu.. A, venit mort de beat ~i i-a spns sofilei: nMI due :sa rna culc". S-a culcat pe ~OtOU1U1" dar era cu .l~gara. to gur,i ~i eI ·3 adormit ~, .. jigara a. IC3Zo:t d.hl, gud. jos in timpul cand dormea em, ,Si a hiat foe inUH ,acoperlminm:~ pa wui~ pe urma de pe pereti, A ~uat f"O c gaocmerol ~ a, mo hila din. ,casi., El m.or I de beat, desi eta miros, nu s-a trezit. Caod au . 0 ~··_~t geamurlle I~i a ietil focul ami pe geam, atnnci a vlzut un om: ~ Ce-i acolo, mI?' lese: fum de la curare, flacltri ". S~a du;s la so.p.a aceluia §.i ~ -·a spus. Jar aeeea: Yj Vai de mine ~ SOipl~ rneu e in cas a " .

Cand s-a dus, I ~a glsmt ,ars ~ A luat foe ~l e'~" casa a ars mai departe I,i asa impreuna CD bet ivul a ars §i easa. Din c auz a, focuhii pe care n mbea. ci~·m placea lngara, Dumnezeu l-a p edepait, cl. a ars ai ci ~:rn i-a dat a.wuna mU:DcU eelei vesnice .. A ars alci de viu §,i apot s-a dus dineolo s! stea in focul eel nes ins ~ cum zice M.a.ntuitoruL~ p entru lei 1 ~a prUicut bejia ~i fumatul. ~i c~'e cazurt din acestea vin 13 not!

De pe V alea Bistrijei vine 0 femeie tanara deunazi, A murit socm-su, un om bi'i.tdln. Baba era

PARI'NTELE CL.E·OP'A,

oarte bogadi, d)upa ce a mu.rit mosneagul, de urat, u §d.u de ce, s-a apueat s=e in m,OC sl se apuce de . lrciune" die' post, de; miMostenie, de spovedanh!~ rata, cl se dnce miine=porimiiine dupa mosneag - a I ceput a bea, de urit dupa mosneag .

. ~ M,ami~ dar e~ti femeie bi.trani; lasa rachiul ..

i zicea nora,

Clndl 0 vedea, era beata ~

- Bi, zice, 0 ;8,1. 'mar ,i eu aeum dacl at murit

iosneagul Am sa 'beau plnl ce loi mu ]!

lnrr-o dliimr~.neati ta babe c~lda.I-~·e ~.' se duce 'l,a

ri. Dar a xis lea odat5 un cuvimtt eatre nora-a a:

.... Mie hni vine ~n glnd sit mit dau In. Bis,trip I sta - ell era C3lS3! chiar pe malul B istri tei ~, a ta ta i- e do:r de mo§neag~

Dar a zig, cand era beati~ ."i

....

- Ia vezi, iSUl,-i c:uv:ant let dum..neam?' Asta e

u vinl de femeie nebuna! i ~a zls no,ri=s31.

~:ru. 0 cam. ptRdea.~ ~~Mii~ zice, satana t-a pus, ~n mel ceva 130 ba . a asta 1 "I'

Si a luat c~ldlrUe de dimimeal·1 §i a zis eft se ceo lao ,apl ~ Dar ei n-au crezut eft a§a de dimi· - eaJI

e beata, ~i. au zls:

- Ma·mI., [WJs I c a aduc eu apii ~

- N u, nn, nu, dar eu ce-s? Bu mi-adnc .s-pil

ntru casa m.ea.[ cl ea aVrea. odaile ei deoparte.

S,-a dus la apa, dar bl_rbaw·r.; ladle! feciorul lei." . zand lea 00 mai vlne, a zlscatre femeie: ;.,Ja du-te

I el babe nu vine de Ia ap'., vezi ce-il" Cand s-a ilu S , c,lldlrile erau p e mal ul Bistrijel ~ §il ea se

70

NE VORB.EST'E

aruncase Jntr .. o bllJ]boanl~ ,ell altfel n-o g:is'e'a" dar era. ,0' Idunl.mrl de api, a~a mtr."un col], un ghiol, care ern, adloc~ m (los1)1 p,~durH de copaci. ~i acole au g,18i:[.-0 umfll,at.i Ii caldlrile pe mal. Ala. i-a pus satana in mimte) dupi oe. i-a Iuat rnlntea, sl se duel sa-~.i piardl Ii sufletul.

~,j c.lte cazuri din astea ne vin noui, aici! 'C,aJ,j pier din canza beti,ei:~ Ce sl. ral vorbim, sun S ne §i mit de camr.~':I'

Dar ceea ce am gasit la Cuviosul Pa:isie §i ceea cespuae apostolul avel ~ cl ici betivii rmpl:riJia lui Dnmnezeu sa m.Oineneasca '. pot. ~ ne dl a i'n~eJ"eg;e foarte clar c,s cine' moare beat §.i ~i=a. provocat moartea din canza belie', e 'ell anevose sa se poata minmi,.

Am gasi t c~. cine s-a sinncis nu-l po( pune la , .1 ici un fel de slujbl,,. Din invi:t!nrrHe Sfmlilor iP~trinli §i Sfantul Vasile eel Mare spune e,1 predanl i le '[blrbatilor stllJlJp au putere canonica in biserlca - am gasit desmle mlnurii cit eel ce moare di.n be;Je e asemenea leu eel ce s -3 spinzmu~~[ sau co eel Of, s=a ineca t san ~~=il SCUlt seama '"''0 orlce cbip~

.~. Sotiile care ,ao birba,p betivi;, ee le sf A uiji sa faci ea si-i poaia intoarce, ca. soot multe lupte, in easa, smrt. multe femei eref.tin,e P £0 b.irbati betivi.?

- Dumnezeu nu-l spargator de u§.i~ Dumnezeu nUl mlnruie~te: po nimeni ell sila, Cel beat clnd. e 1 in" §Ut ~j sOfia . poate vorbi cu d,insul" '(;i nu stl beat rnereu, anmei 81~i arate primejdia SID sa~l lnderrme sl.

.... .' . ·'EL·~ C··-·L 'ro" O'P-'A·PA Rl NT.;.;. '.---' .~, .. ' ..

71

n ar.~l la spovedanie, la '00. duhovolc i:seusit ~,~ . ovn lcul sl-i arate primejdia, lei de [a betie yin

t l ire relele, toate rlumtUe, .

. Ali auzil d.e eel care st!'tea smgur la .. ·marginea

I • tulni m - §i a venirE diavolu' , ispr"lindu=l sl ai,ca,g,1 una lin. tre·1: ori 8-0 batl pe sorl.=s.a, od 83:-1 omoare pe f'tta."su,;. on sl se itmbete. '0 daJti~ S,i de la betie a bltut-o

~. pe sora-sa, a omorat~:i pe ta.tI-s~.. .

S;, a venit sa'~na la el §i l-a zls: ,,!,E~I l' scum ~e-am

.. ~ligat., FUndci a:' fost prost, ai a~les.. cea 'm~l rea, .~indcl 131 ~bt tu, cl de la bet~,e. pe eel mai mari 1 meni t-arn rI8~umat" Bu l-am rasturnat pie So~om,on, eu '~:am rftstumat pe 01ofern~ eu -am l\stUfnat pe N ole ~ care 011 s-a ine.c<lt. in pOI op, . s-a

tnecat in pahar j §:w. la be;.tle pe ioti n rastorn ~ Deci s~ ti i ei tu al ales ce e= a fost rnai tau ~I cl. dac·( te-ar nbltal leu i-am luat ml nte a, §,i ai hlwt §i pe sera-ta , ai omorat §i pe ta.tl-iU.u., deci le-ai Bcut toate,

'P'" 1 . AU,!!!jI

lc - a.cum ,e{h.t a m~ ~ ~

~i satana clum .s~,-I arunce acum tn~ mare

czoldejde, ca. nu nnnetlZii de la un pleat. nne altut 1 13.1 mite, ci de la eel mare al tul mai mare, eft zice Scriptura: ..4danc p,e add'nc ch~ama. p:acatuI trage l~, lad .. ; ~i de la un 'pl}cat mare diavolul i~ d.a pe OlD ~1l

nai jos ~ in. deznld~jde ..

PACATU'L LIMBUTIEI

'. ~finlU PI.'jnp numesc limba "-rlut.a'te pUml de

otrava . adu.cXt·';:a't",B ,d' ~ m ioa me" C···· I! mb I

. ,- a, 'lUI. .1 '''-" ..... . ',' . II!: ~ ,I, ,1m a

bi:necuv,fin£in1 pe Durnnezeu, ell dinsa blestem.am ~j vorbim de Tlu pe aproapele, b. fel ~m ell mmntea. Vrijm~ I le ia .. pe amindoua aceste organe. mi. 'tea 0' inru.nocl. cu. gandu:d 'rd,e § i limba CD ell vinte re 'l~:.. s: ,at~nci omnl devine unealta vraj:mati=Ww, c~. ~i. gindurHe lui soot sgurlcate~ ~.·i lmba §i cuvintel,e lui. Trebuie mare bagare de seems ..

Deei m'd, cali primejdie esse pentru unu~ care nu §tie sa=§t p'lzea8c~, Um)ba; cii, .zioe.: Cel Ct!i§i

, stlipdne6.te limoa sa esse blJ;rbal pute.rnit: gl desilvitrl.it care poole Sa-Ii staplJ.neasciJ tot. t~pul., Cd Ii co·rii!?iile Cal SimI de', mari, o .mi'ca carma le .fndreapld in toate partUe~. A§a-i limbe. pusl tntre mnldu1arele noastre; cl.lel ea aprinde ,'Old roata fil']~ ~i se a:p1rinde de ,glleenltPentru eli omnl daca Du-·~i sta.pine~te Jimba este in mare p'rimeJdie. De aceea a z.. , ~i Solomon: Mil'i brine esse sa coda cineva de ta loc tnau, .tle·cat' sa e-odd prin l'imoo ~ Dacl a, cazut de Ia Ioc inal£, ad. a murit. on ·ma~. triie§:te ", dar daca ,a] C,8ZU t prln limb! t,~ p,ierde sufletul ..

C~ un Iucru greu daca I-a sell.pait omnl din limbEl e. mare primejdle; cum sunt preojii, arhiereii, daca ar spune un blestem cuiva j ci n-au voie sa b~.es'Veme,

73

unnai pe eretici (seetari), altfel nu-i voie, pentru Ica CIlJ un singur blestem "~i pierd preotla ~m. arhieria.

Deci ,0 sa vorbim ceva despre limbl., Sfinrul Isaac Sirianul zioe a~:a:: i,Limba omului drept este scaunnl 'jm'J.-~:ratu1ui Hristos, iar limba celui rlu. este clru.ta dracilor" m Si iatl pentru ce: Omul drept totdeauna vorbeste §ru. totcire8§u-na. tace .. Cum? Vo:rbe~,te II urnai cele spre zidire ,~i spire tntemeiere dar tate dinspre cele rele, Asta este ce spune SHtntul Pimen I' Paterjc: "Estle om care toati: ziua verbeste §,i tloata l· ua tace, ~.i este om carle. to,.ad ziua taee &i '1 08J!tl ziua

be -.;;; 'iQ," ,..._, 'CJb ,.ri!o '.," I'· 'C' '1' 'iI[''':'' Q,e .. ~ri'lI'

vor 'e,oo: . ~w a. hjtte ar ucemcui: ~,.' urn. esse u.o'~(lIL.~

a vva 't" ~,A§a j fmle: este om care tace, dar are Huta e in. mir tea In.; ,I t.n. mimea 1 ul vorbeste ala: are

· Judl pe eel bogat, are ciud,! pe eel sir,J,c, are ciudl

I e cutare, judec! po curare, clevetesse, se r.lzbunl 'i'n. i ntea lui pe cutsre, gi:nde~tera". de curare, lit pa're diu de ferlcirea all' ta, 3i ,01:11, ziua vorbeste numai .

~ut31i,. Tace leu limba, dar vorbegte leu mintea ~i cu I {rna numat rautlti. ~i e te om. care . oa~ ziua vorbeste §i mati ziu.a tace. Fiindci t.ostl ziua vorbeste numai cuvink!' de fb.~os spre .zid i rea, B·ise-ri.c.U

i a lui §i a altor suflete" ~

Deci acel care v'Orlbq;t,e lmIDai splie zidire §~ numai spre f(}I~05., limha lui este scannul mU.~ Hristos

'r ace]. care vorbe§'~e numai rele "~I nu taee din gllrl~ II, nba 81ce,mUW3 este cl-rula drac il or t Cum'? Poarta ItOJi dracii pe lim II., Amus eleveteste, atnUf spune Ill] ned uui ~ amus spune glume ~ amns vorbeste raut!p ,~,

unus judeca pe curare, amus spune de cutare, toat!

74

zi Us, verb e~te J tl. fleeare 'pati_m!i este un drae r.lu, cum arata SfinJIDlm~, Bfrem Sirul: ~ $i vorbind mereu ,a,titea, lucruri rele, poarm aeeste parimi pe llmba, mal bine zis pe aoe§ti draci care S'C a:ra'dl prin patims".

Ce se :[ommpUi illSa:? Un om din fire este vor'!blfiei~ A~a~ i dtn. fire, Al tul nn-i din fire, ci a clot mult, til ~nvlJat mutt, sau cutare sau a :auzit mulre ~ ~:ru, vorbeste cele ,oe le-a auzit ~i Ie-a memorizalt, Sa §iutw u.n. lucrn:: eineva spunea cii greseala cu limba este mica. Doamne fereste, !D1Il.= i m~,cl,," Daea ~d piicate~,e cu gmdu[ 8lWrt marl ~ ,apoi en. lLmbfll SMnt mal marl, Sflllltmd Bfrem Siml spune a§3J,,; ,~N'u ml, aruncap ~n ne,grjj,l,~ fr,a:tU met, pentru plcate,n,e~ en gindul ,ei ,II' fi micil Daci pacatele cu giodu[ ar n, fest miei, nu judeca Hristos preacurvle intru poRi, dle muiere ,~i ueidere mtru ura de fratele", ,ea ce a zis? Cine se ui.ta ta fe1t1eie spre a ,0' poftt ~ nu a;~a. simplu = este preacurvar In inima M"~,, Cine u.rp·Ql;e' pe ~atelle~~'i'~

"""'Y" , J,r ~ . , , ~P.iK"

a acts pe ,frat,e'le sau:, "

Ai 'Vazul cit este dee ,g,m,glll, legea ere~tinl1' Ea nu face ca Leges Veche, 811, ceseasca plc~tul cum cosim noi iarba, pe deaaupra, §fu rAdicina sa riirnADi acolo sa creasca alta, Legea Evangheliei scoate pacatul din radacilla ~ Nu numai sa nu faci pacatul J niei si nu pofte~ti, Nici sa nu. te pornesti cu TRra", Dar mal greu decat pscatul acesta este a:~, 1 imbii, De ee? Pentru ea cuvanm], este sIuga min1&jj,~ dupa SfiDpi P,irinti '. Mbuea. naste pe ,gind, ~i gindul formeazs cuvsntul. Si auzi ,ce spune Bvangbe.Ua? el, din

P'AR.l NT'IJ.'LE CLIJ()'P'A,

1S

pris(})Sinta inimfi gr.welte gura, Omul eel bun ~ zice Minw:imrul - din comoara ,inimii Mle scoate cete bune, Ii oinul' eel rllll" ,i'arli§i ,din comoara cea ,rea~ scoaie cele reie:«. ~i cele reJle se manifestil in1ta~ prln galla, ~\i al deilea prin 1001l3n1..,

De: multe ori pierdem toad t()s,tleneala, nO,Hstdt ~i loa.t§ fapm bWla.~, dacl DJJl plzim aeestea doul:, mintea ~ i U:mba" 'C,I, tot pi,catul se tneepe de laJ, minre J de II. gand .. , ~i tnatti, farpUl rea se exprima m:utai prin Umbl" De aeeea trebuie mare 'blgJre de seama,

Peate ,ap citit voi prio dlferite clrt1 de morall cre§.tinl aeea iSlormoaJIa. despre pac,~i.'WI nmbH~ ~ (':0 lemela care nu~~l ron,ana, limba ~,i duhovnioul ei care t-a dar canon ,si'- semene slm~J1ItI de scai §:I dupl,

x .... ,,..1 C' "",...... d "

aeeea SaO acune '" .,un] sunJt scan aceaa ca 8-8U' us ,§l

au umplut lumea I;ru, nu-i mal P0\3J[0 strin:ge nimeni tnapoi asa sunt roadele plcaltllh:d, din lfumJbi,~

lata ce-am vrut 8i spun: am vrut sa :arlt cit. de mare este pkawl din Hmbl~ 1j se pare 0 gluma? A~a ie pare noult ,pi1caJru:~, en limbs, Dar al auzit ce spune P roorocal David? Gura ta 1(2 tnmullit r.au,tate ~ i ll:'mba

ta a imp,lelit viclel,ug"

'U nul spune 0 mtnciIunl 'in marginea asta de sat

si du-te IQ~ 10 "l1ii,;Q,.,..~.;~'IIi')( CoIn i"ip~1'il!i,1I"',XI mJ,-; arain e ,v;,,~t' ~l~ de y u.. ,""' ~J!l,_ ~.::!i"",'UJ.'!j,~, ,W.UI. ","""",,"p ;GII,W,W _u.l e ' """~"~ - "'"'

mare, calt ,au mal marit-o oamenii, Aici S~El. tn.mmp,mJat [uicl, aeolo-t matte" A spus unul 0 minciuna 6elila'~t I marit-o, ce~ilalt it fluri't~o, cell~/al t a creat ,aill:tei,e' dmtr-insa, ~1 se va~im.a artim lume de la 0 miucjunl, a

unuia sau de la 0 elevetire sau de la 0 vorbire de rlu>;., ,ad;~ anzuri §i. atarea 8ufiere" Deci aceasta am vrut sa vi spun: Mar-e lOON este s~:~~m. sdpineasci omn~ mintea §,:~ ,gll1ldurile,~ dar n.u mica, lncrare est€; f,i aceasta in a -~.i :s:tl,pini omuI 1 imba,

A,tJ auzit tn, Evanghelie cit spune asa: D,Oi '~o,r Ii en la:rlna,j~ ulull se RJ tua ~t· altul se y~ tasa: .. Dv,i' vor fi pe pat; URJ.d se va lua ~i la.ltul se m ~iMa~ Dot' vor fi in (;;asaj· unul se va iua 3i aUul Sf! ?Va' tasa. Do,u(i roT

fi la moQ'm~~ "rut se va lua .gi alta Sf! va 1i1s,a~ Stip V(:Ji ce hllseamnl. aeeasta? Sa :~16 tlilcuim ai(~i leu ell vmtele Sfanwlufu Efrem S irul: Do~ MQ'.r fi in lar-t'nli., ,. ~ Stilt voi ce ins·ea~ M~rrhll? Toa;ta lumea aceasta, Manrnudtorul Icind a fOIS,t tntrebat despre neghinele ~arinU a spus asa: larina esse lumea~ .rurg;hl,u~le .su~t

JUi celuf viclean; iar g r.liljl~ jUt ,imparaJiei ~ Dar aici

E' . 'liY'h ·1' ~ D' '. fi "" . ..,.x: 'ii '

.' van~.le tl), sprune: .. ··10'; vor '_. U;i /{J;nfiu. .. ,. ..IIn ~umea

"''''Ii, •• 1· D

aceasta, care-r janna Ul umnezeu, sunt oameni

buni ~i drepji, ~i ~mrt oamenl plclro~i ~i r.l:i., Si cei bun] se iau pentru lmplir,a1li;a Cemhii, iar eel picik1'~i se lasa pentru gh.eena,. Asta iDseanmi Doi vo'r fi tIl larind~

Apoi spune ~a: Doi vor fi pe pat~ Unul Sit! ~a' lua si altul Sf! va tasa. CAnd spune Bvanghella ca, doi YO,£, fi pe pat, b cala o ttr-a'ti ~ Pe eel bolnavi ~ ca vedeji dumneavoastra, numai in ~p'i'tllele din Romania sunt a tate:a mii de bolnavi, 'V'ezi cajJ sunt la p'at? Dar sunt bolnavi drepti, cum a 'lost Lazar ~'ru lov care ~n boala n-au cart~t §~ au mul ru mit lu~ Dumnezeu pentru s1l.lferinta de ,ati~iS\ a'oj~ §1 SllD't bom'J1avt ned:re.pli, cum a, tfost Gh.e.z:rn, care s ... a lepro~at.,

'77

Deci cAnd zice (loi vor fi pe pat; ar,adi bcala, ,adici ceil ce zac ~ unul st.' m' tua ~,i altul se va ,~a;sa~ Se la pensru imp\Rrltm,e bolnavul eel drep'~ care in [irnpul boUi cb.ea·ml, 'p1feowl ~ se mJ.nnr.ise-t:lie curat, ifi face S'fintul Maslu" se hn;paca en ,t"oli, §i-S,i pli:ng'6: picatel,e: 1 ui pi.niL ~a. ul tima suflare, Acela s,€ . ia pentru t mp~raiie., Si se lasa pentru gheena 'boln8J.Vllld. IOe1a. care niei in v reme I, bolii w, ltasi ~ila:r,a,;., no lasa rachi ul, nu 1 a,s~ 'injunl tel ~ i ='i spune femei i ; ~j S ~ nu-mi adnci popa, sl nu-l v.ad ar~ei~, ea en n-am ,s5, 1110r~~ ,'~ CI, nn- ~ ~ilsa draeul nici Ia moarte si.='rn, IJdJuci preoral s.A,=:m hnpooe cn Dumnezeu .. , cAsta inseamna doi vor fi pe p,at, j!~J'ra:Uind boala lor ~ unuJ se 'V,~, tsa Ii altuJ is,€? va lasa~

Ap CJ.i zice: Dol' por fi in co:si1; unr.d Sit m lua ~i attut se va loso .. , Cine sunt cei d.in casi? Cei din casa sunt CQiOOuca·to,rU p opearelor ~i a judeclmriHor ~i a. armatelor ~i a" purerii politice Ii 8\ statului ~'ru acei at C onduc comnnele ~i judetele, toate, teare care sunt in vista de ob~te a i3rii m Sfu sum ;~i oameni bunl ~i oameni rail in casa, Dar de ee le spnne din casi'?

:It. 111· J11:; ,. • A ~

Pentru ca aceta no m,ergW!1 pr ~~l'[ ell nor, .. Cel9J,

conduc din casa. D[W-'~e la 1IJ]!fl notar 311 comunei, el are re gistrn de Ica,ji s-au nlscut tn comuna asta ,i ,ci,~ti au merit. La di1lnsu'~ scrie ~ De Ia el iei certificatul de' nastere ~i cer tifica ru~~ die 'iruno:ollintare'. Va s.a zicl el u in casa §:ue citi s-au nas,c,ut in eomuna asta ~m. c,ltm au

merit.

Tot 8j·a, ~i eel din armata §tie cate regimente

fI re ~ ~i tot at§ a fiecare~ d~n casl. A.~li sun! mi j u.decato·rii

78

care de Ia tribu.n3J~ ,~ti.u ciUe: procese, ca'~1 lome au, ala sunt top care cenduc p oporul din ,afarl ~;i ,ei au serise toate,

Dar tntre acestia sunt ~1 oameni buni j ~i ace], buni se iau. pentru tm,plr.ll~"a Cerurilor, sunt ~1 oameni d.i care nu-si lac. da ona lor a,a cum scrie cartea, nicl fat! de stat, me i fa~, de' sufletul lor §~, de :Biserilci. $i aceta se ~asa, pentru ghe en I".

~i mai departe ziee: Douli vO.r maeina ta moar:ij - ali auzit. Ati vlzut ce ztce Sfantu1 Efrem? Doua,

i zi do .. , D:li:. :-;::'. 11 )(

n-a rna zrs .0'1 ale. I OUiIIJ, vor macma ra moara sunt

te'meile;'11 ,ea elf' maci II, multe tare, cl nu mai tac din gnra. $. i SUItt femei care maeina min! buna, cl. vorbesc euvantul lui Dumnezeu § i 'inva~1 pe copii friea de' Dumnezee ~it vorbesc numai de' bme pe a],pi §.i i§:i iau ,amin.e de sine, §i -si ian aminte de lcuv'wnteie lor §i de limba §~ gum lor §i 0. plzese; ~ ~i aeestea Sf! tau pentru ]mplr,apa Ceruri or,

sa, sunt femei care Ie place '~o~:Ul, ziua s 11. vorbeasca de ' au, S'i cleveteasca s,it spuoi minciuni, sa faca fel de fel de izvodiri ~ ~. acelea so lasa pentru gheena .. Moara a numit lumea aceasta cA se Invarte vesnic, are evol ujie ~d merge de 18. nastere spre moarte ~i marlJ§,w, se :inv,;}rre in toe te prob emele cu cele patru anodmpuri. eu cele patru stlhil, I! mai departe .. Deci ,clnd ,8J, zis: DrJua vvr mil!cin.a ta moard, a ,arm:ro. t 'm.uljimea, femeilor care maeina, unele spre bine~ de a, creste copiii in ftlca de Dumnezeu, de a t'nvata de bine ~i pie altii, de ,I., sftrtui cele mai bltr,ane pe cele mal tffiete sa fie cinstite, si flc: ell fica, ' ui

PAR/N.T'ELE ,C'LEO',PA

"

Durnnezeu §~ asa mal departe ~:i altele care macina mll ,i acelea tie ' as I pentru gbeena, cum spnne acolo, 51 aceasta nindel a fost .oov,anruJ despre paza HmbU" mi-am adus aminte ~'I acestea sa, vi le spun ..

Mai este ceva: C~ii paze~te Iimba sa. are mare Iinlste sufleteasca, Limba este ftiJ;udi de Dumnezeu si vorbeasea numai cele bune Ii cele spre slavoslovla lui Dumnezeu Ii cele de trebuinti. C:I. nlU, ne-a ficut Dumnezeu si fim mup. Te-a i'ntrebat cineva, J~ ""a cerut un 1 ern; p-a cemt un sf~t, trebuie . I yorbe~ti ICU solia.,;; cu copiii: 90 s'l" facem un ga d, o sl mergem la 't;lrg i ~ i "'; ml reg, Ice .ail de fac.ut.. Dar cA.nd. vin cele rele opreste-te, pentru, c.i prin cele ce

I·, 'b-

am vorbit ne leglm 'inain'ea lui. DUD10_e2;,eu cu tm ". a.

no-astra. $1 acum nil se pare 0' ,gluml ~ dar daea nu e-am mlrturisl't san dacl ne-am mirtu:ris··t §' a-am fJ.cu.t canonu , ca femela aceea care a semlllat. semi ~

~ lIi:

de care v-am 'p omenit mai ~naC1!lte leil n-at mal punit S~

adnne [oati. slminJ3l care 8-;3, tmpr~'ti3l,- apoi ne

· ~te81pd. dmeolo osandl"

Cuvantul ~,dtavol H' vine din. Iimba greaca unde

in eamnl clevetitor ~ flindca diavolii ne clevetesc pe no! lnaintea mui. Dumnezeu cand, gn!§~m: ,~--a uhe ce-a liicut cutarel" tnt9i De tndeamna sl facem r,!ill ~il apol

U'· . . . -, 'U- -"+" . ,- ~li"'Ioiu,t~1 "" Q11 ei

ne' clevetesc. ''';' ne C~a SpillS ~ . 1 i.e ,ce=a JIlA'I!;,(.· III,.~ "'l~ I ,.

pe urma clevetesc pe Dumnezeu a om, cam a f3.cut a Adam: »ee-a zis Dumnezen? Nu-i adevarat, Ai g,a re faci dumnezeu". Sm pe om, la Dumnezeu: ~(t'Uite ce u ti.cu t Adam l" N e pune rill pie no ~ cu Dumnezeu §'i lC Dumnezeu cu noi, ca u]i~deau.na, sl traga asupra

, .

:80

.

'N :1;" -V~'O-· R B' ES T'E

I 11 .' ~ ."~'.'.: r :" ".;; p I,

• • II. I

noasttl os.indl '§i ell acesta se aseamana ii omnl plcltos care cleveteste, care parl~.tle~ care spune minciuni, §i care-i place ~n llO\atl vremea sit vorbessel Bra. s,l, se controleze daca vorbeste bune sae rele,

IDe ac ee a, v,I spun, ,cat ne-a ajuta mila Domnului, bine este sll\ilam ammte to~~, sl cirmuim I lmba noastra eit se poate mai mu~:It, ca sa fie scaun al lui Hristos, cum v-am spus mai inaint,e'o; ,Si sa un fie caruja dracilor, Amm,

iNSBMNA " I D'1N VIATA UNOR CUVIO·S"I PA.RINTI A,POR,MIT] iN DO'MNUL N

SFANTA SrHASTRIE

:Iubitul men Plrinte in. Hristos Iisus,

Cu cele ce mi-ai Lmintit m-ai ovi t ~n gi.ndlrle~

I, §>i eu, pl,eJ;tos J ~ de- multe ori ma g,indeam s~,~. i rae un mlc memoriu, cu unele fapte ,i cuvinte ale i ubilUor nostri 'Pirinti, care an adcrrnit in Domnul in mueeniceasea aseultare din obstea Sfintei S lh!str,w i.

i de§i rna g!ndeam la aC6-S'[' lu.cru ~ tot am amanat v I emea. tar cnvintele Prea Cuvio.~iei Voastre :m ... au. silit 8ft Indraznesc a llisa toate ~m a scrle cate nn mic crampei din mul tele nevointe ~i tnv,ltl:w~d.~ ale celor .e au dus cruoea lu:fu M1['is:r,os plmt Ia u,~,a, mormsntulul . care dUipi cuvantul Domnului au tlJbdat aici In, "'nfa Sililstrie pinl Ia sfiqi .' Dar nu am scrls cine ie ce: una, ca, Ice" mai multi dintre ei aveau vila:~ t Inica §i cu roa'rl puterea t,~ ascundeau nevoi clele C) r de zi ~,.i de noapte, §i ell greu ar fi putnt cmeva sl I a fle taina 'viepi .~ or pe de-a-ntregul; iar I,m doilea cit cum a trecut vreme nu pu!inl de la adormirea onora i flU mai pn mlnte toa te eele din viata Lor + T O'hlli en 1 l catesul am tlcut cftte 0 mica insemnare la viata

II icaruia din ceo e ee DJL], ochii le-arn 'vizu.t Ii cu II rcchile le-am auzit. Ca. eel ce ell nevrednicie §,i ca

eel 1 ene, § ~ molade ~ am. avut de la mila hri Dnmnezeu vreme de a viepd i'n aeeeast mi.nistire. cu ei ~ §m pentru ·cl Indurarea Ziditorulni nostru inc! m-a p'J1ut ~ zU~ ~ina: aeum, de la eel mal vechi ador [[1'''1" IDC~epand~ a~cl voi ilRSenJLna eele ce urmeaza:

SCH:IMON AElUL N]CAN'DRU P,AN'TBA

.. ~~esm a fost rudenle eu blt-r,anul staret Ioanichie, a fO,S~ eu eJ la Iems alim §l ~a S florn] Munte:. Sopa lUI,~ :schjmonahia. Macaria; :nu a volt sit se r-eintoarci in ~l,. A Jrlimas ecole la Sfintele Lo~ri, ~~, ml'nlsUr~a de feeioare. S i aeolo, dupl maw

mu.l. I ~ a adormit in Domnol. Acest plrinte era

foarte itibitor de' osteneala tn. ascuj,tlri §i nelipsit de la pravlla '['sec.'leiL Avea obicei sA zi[ci aceste cuvinte: HPldnJilO'f ~i m,Ho.r,~ ca sane :putem marotui a vern nevoie de Iibd~l'fe «C1l vagonul» '" ~

P'ARINTE.L·E CONSTANDIE URICARU

Acesta era de prm cemuna Ciumas, Bacau, ~'i venise aici de Ia metocul Sfi tului M unte eel de ta T· festi, Pusese ucenic vesrirului Parinte Evghenie ing ~jitorul aeesml 'melee. Acesta stia toad. ,',sa_-tire~ pede rost § i :mube acattste. Luera ~}a co§:nipe de atun ~., Ia linguri §i era Cll ascultarea la v.ac:U!e manastlrit '.

'..,.

PAR'INTELE CL' O'P'A

G''jIJ: 0,.lI

A cazut apoi 'intr- 0 b o~ni. grea de ·pll.m21nt,. Sfu cizAnd la pat; Bu-§:i curma ziua Ii noaptea rugaclunea din mmte §i din gura. De multe orl strlga tare: ,." Partntilor ~ tare m,i bat dracii n w S~. odad· l-am lntrebat: ,~P,!rinte Constandie, dar ce au dracii leu ~r I mJia ta?' Ear el a zis: ',.-, Dracii vin ~i stri ga cu C!: tote mgrozitoare la urechea mea Cat sa tac, sl OIn mai ric psa lmi §1 rngaciuni ,cl,tre Maica Domnul ui "'.. 'imi adnc aminte §t parca-l vid §~. astaz] com stltea rlmt I· coaste pe un eolac de ,gumit Avea rani la maim ~r,

a plcloare caei se sparsese la genunchi, la 'COB,te, de tuberculoza osoasa. Nu putea s:i, stea nici trur-un fe'l - cl peste tot era tanl t ~ dar se arata un suflet foarte tare, ,cl, lliciodati nu cartea p entru ,ati:ta sufe.ril1iil~·

mmai zicea catre cei ce v enean pe la (';1: ~,V! rog, arintilor ,. ruga.~~-vl ca bunul Dumnezeu sa-mi de a. r bdare p,ina in sfA .. r§it~:t..,

imi adue ammte ,el odatl, cand era reI s;tnit1Js~, era, leu noi. la a aeculrare in gr,adml~ era toamna ~~ ()~ d ntele ieonom ne pUSeBl€ sA caram niste steele ~ 1 iorcovi ~i nw,§te praz la beci peotru tarn)., N oi

o I ieam toa tl ziua, iar el se chlnuia s a nu-sl curme 'a mii [din mlnte §i din gurl.;, tacea §.i zicea 'In muu[ salmii, SI vlza;ud ca noi, fralii~ vorbeam qa, far! }st 3i tot ii strlcam Hmi~tea lui e nu ne-a oclrit ~ '1" ne-a facut acenji des-pre ru.gieiune §m a zis 0' ingura dati eatre now en lacrirni in ochi: "Fra' ilo ;..

nde este «Doamne Iisuse-?"

. , .. S i apoi mar,i;i ,3, ~acu t nimica zwcand,. dar a'Uit,a I [I [ere a avut ac el cuvant, inc,it ad de cite orl tl v edeam p e eru incep earn sa Z],'C §~. eu, pica tosu 1,

84

NE VORBE$TE

ruglciunea j'j"Doamne Iisuse". ~i 'multi vreme parca era 0 uimbiIl care- mi suna mereu §:m care. hni zieea: ~,-Pra,tilolr, unde este «Doamne Ilsuse- 1'»

Odatal, p e cand era, el ell ascaltarea Ia vacile manastirii §,i eo eram la 01, De-am intaJnit am'~ . doi in Poiana Gliniri,ei. .. Si e m ... a ruga .sl v~n mai aproape, Apod mi ~a d;al 0 Psaltiee in mimi ,i mir-3 zis: ;;,:Fr,are Constantine, te ro g sa tmj, urmarestl eft eu gresesc foarte mul 130 ps almul ~5: Zis-a calciltorul de lege ca sa' 8re~eas.ca tmru sine: nu este frica ,lui Dumnezeu tnaimea ochiior lui" ~i cek -laite .' ,i

Apo:'" eu am deschis Psaltirea §. rna, uitam, iar el zicea pede rest acest psalm §i arm vazu.t lei wei un cuvant nn a gr-e~it,,-, ci toate le-a zis bine. Apoi l-am zis: ~, Pbinte ~ n-ai ,grq,:' t nimic la acest P salm, I-ai zis exact lea pe carte" ,m ar em til zis c.itre mine: ~A6a3' "rate, n-am gre§:it co memoria, dar cu 1, crul 00, in toatl vremea Ii in tot locul gresesc fatA de acest psalm, Ca,C·, nu am frica lui Dumoezeu inainteaJ, o chi lor mi 1!:iJJ,fi i, §,i de aeeea iu lOaitl vremea gresesc CU, minrea, cu euvantul ~i CTU, lucrul". ~i apoi Cit zis catre min~:. _ ,»Iarta-Init" frate" _, §::" la§tl ne-am '. est arpt. Caci ~~ vacile lul §i oile m Ie nu ne asteptau, ci se departasera de noi,

Du:pi ce am aj nns la ,cird, de abia am inm;e es ea altul a foot scopul lui, ,n.u de a ~ I urmari leu de greselile psalmului cand tl zice pe de rost, lei de a ml folo i pe mine ~i a-mi aduce aminre de frica lui Dumnezeu si de paza m'in~H spre a nu gresi lui Dumnezeu. Ci cine le are pe aeestea dotdi, ell anevoie se V~ birui cind va da de pac at,

85

IC,lnd a voit :sit se savllleasci acest parirae, era I ~ngm. dansul alt monah tot cn numele de Conslmdile" c are a l'ngrijit 100 el p,mI 13 moartea lui, ~:i a Z[S lrintele Constandie eel ce murea catre eel ce era

. .nga dansu I; ",Parinte~ eu asdzi am sl mor ~i tare te rg s ii, stai ~inga mine ~i si te [0 gi, ICa mare grij I, am, n ~ndca d.ia'Yolit pima, La ultima suflare ne 'pindesc pe noi ~ Si de' aceea ~i, en, pm,CMocs.ul~, am mare nevoie de mila §.i de ajutorul lui Dumnezeu mai mull acum Cat

t" ·cana in viaP." .'

Si zi,cind aceasta, a ricUcat mana dlrelilpta asa

rlnU.a cum era ca sl""~l falea semmu Sf] ntei Croci ~l a, zis: ',,,. Doamne ,arjuUU n, apoi a zis lcatr-e eel de f~l'~,i ~ "Plrinte,. iartl~ml,1'~ ~:rn in acel minut §,'~'~91 dat duhum; nemaiputand a, termma de facut semrml Sfintei Croci.

FRATE' E V ASILB 'ELlE

Dup2J! dueerea din via.t! I acestui pi:rinte;, a clZ!Jl.t 13 boala fratele Vasile, CAndt SI-8. tmbotnavit,

ram ell, ascultarea fa one manl:stirU, eu el §'m, ell Parin(,ele Galaci . on Ilie, Pratele meu Vasile, inca de cand eram eu Ia oi aeolo, aproape de Sfanta. MinitstlJ.ie Cezancea, tnv,a,lase pe de rest toate ucatistele de 'peste si.ptllminl §.i eele '21 de molitfe de

lupa catismele Psaltirii. Iar dupi ce am venit 001 aici I S~hastria~ el a mai in¥~:~,t llinca 10 catisme din I s a 1 tire ~ i ori c and era en rugaci unea in gurl ~

... ~j facuse 0 randuiala ca vara de trei ori pe zi,

c ~ t smtea. Ia mulsnl oilor ~ zicea aceste molitfe ~ Jar

"

NE VORBE$_TE

eelelal te rugae luni me zieee pe munte sau oriunde era, :~rintrele Gal action, care mulgea cu el im.p((euna o .," e, §IUa r.induia~a .11 i 1.1 in vremea muls-ufui oiler nu-l intreba nimic ca sa nu-l st:rice Iinistea, Erau unele 01 care trageau tare fa muls, dar el, saraeul, atata rabdare avea ci mmiea nu zicea, Si ell care dam. oile la stnmga, eand vedeam ca unele din ele calca eu piciorul in g,ale.ad, ~i tr.ag a~a de tare, Ii zic ·am:. "" Frate Vas ile, dar de ce nu - e bafi'J rcl se inv,1 Jl ell narav? ", tar el '~cea §i ncuma'· dUp! muls zieea: ",Frate; nu-s vinovate bietele oisoare, ci cdirlau acela care lie tmbo de:§,lte' ca si mi, sup ere pe mme ~ dar mare-i Dumnezeu §,i Prea Curata Stlpin31"""

Umblam cu el cu oile prin padJure, plrm munji w p,~ el in mata. vremea i gAseam ocupat ICD rugaeiumle lui, umbla co capul gol §.i numai en 0 cordica neagra i§'w lega parul ca s it nu-i vm.a in ochi, nmi CUi seams can. facea metani ,. i A§3 ci a~u incepuse chiar ~i iamB s.a, umble lot CU, capul gOI " Era. bun prieten cu Ptrl~l]Jtel,e A tanasie PAvl]uca,~ acela care §tia. pe de rost Psaltirea ~i care a umblal ID31tl viaia C1J. ca "rW gol ~ SI die la aeela fua multe sfamrl ciluglre§tl ,:m eiobanesti, ci acela a fost mal." '. mocan in vremea lui §,i aeum era aici la olle Sfilltei Mana s tlri SeCT'~ i Se fntAlneau amAndom eu oUe pe munte ~l foarte mult trunea 1m. el PU.hllltelre Atanasie, cind i'I vedea ell marie rAvna spre ascu 18.re §i rugaciune.,

Cand eram rCU. el pascand oile, dnpa ce i§" termina pravlla de rugsciune d8.lC,a oile se aseza 131 pascut $i stateau linistite, eW i1tt1cepea sl cante, Si canta sa u 'n Iisuse ", Fiul lui Dumnezeu, mil uieste- rna ~~,

P'JR'INTELIJ' C BO,PA

87'

S.,IU ,~,Prea Sfioti Nblcatoalie de Dumnezeu, • vremea viefH mele nu mi lasa pe mine" ~l eelelalte sau troparele cele de dupa. catisme; "Bu .sunt; Doamne, pomul eel nerodito care nici 0- roada de poelinJi nu aduce 1J; s.an eel de. rl upl a _cin~,ea..: ~~.lmLfrioo'§,at este Scaunul T'iu Ii violeana este viap meat ". 8m eel de diUI'D. B ~,aptea,: ",Cand va liedea Judecl:wrol §,i lng.erii VO[ .sOl de 'fail i~· trambi ta 'V:B rls.una, §il v,1p.raia va Md.e ~ 0(:: vei f~:e ~ ~~cllrQage su . ,ete al meu;. ,ducandn~'le la Judecata". ~ · ., ·.ar a,'a,

era cantarea lui lei int'otdeauma 0- amesteca leu m r-'lte lacrimi ~i. me ltodata. IlU l-am vlrut ·fld die lacrimi

multe pe obraz CRud cant! aceste tropa'n~~ , . i

Uaeori eu t:rebuia 81 dm_in la stini sa, ,aJut

PlriJntebli G,alarctmn la treburUe d'~n stina ~i. la mat =ral 'tirla §. el se ducea stnger leu oile pe Munte .Ie' . aciunele ~t. dupi 0 vreme ~1 auzeam rclrd: id cele de

mal sus". $i zicea Piri:M1I.teile Gall:action.: _

_ Prate Costache, auzi cit Vasile a tnceput Iar

sa beceasca, S araeul, mate dar i -3, dat Dumnezeu, cD. u§ot mai poate sl pllngl. Ell _. zicea Pirint~~e Galaction clue mine = de atitia ani sunt La oile acestea, dar ca fratele Vasile n-am intl~n~t qa de

sarguitolr '[8\ ascultarea lui Sri iia pra~'i[ili ." ,"

A~a,ji bie.·lW rneu frate avea §1 acest obicel c2 .. 1a oriee necaz §.,~ isp·mti. ztcea: "MaIre esre, mila Dumnulm ~i mare este S;tlp\ina noastra, Prea ~nta NlsJcitoarea de Dnmnezeu ~i pururea Pecioara

Maria," .

Am. stat ell ella ol aproape dol ani; dar

n ~cioda.tl nu -am auzit sl c&rteasc!.~. cu toate c I, era

,88

aseultarea destul de grea ~1 mal ales prlmavara ~Ja fatatul oiler. Apei S=H tmb olnay~,t saracul, ciei a" ric.it lntr-o iarnli ci_lftd a, Sial pin! IJptOa!p'e de Postal Mare en otle 181 rugi In. padIDJle' Iii avea nl]JmM 0 colib;:Bj, de lemn acoperita ICU; cetina ~i fOCluj., Si dupa ce ,3,. venit dmn pMlunE~, aproape de Postul Mare a ineeput sa, tUJ~,eascl ~,f sa, scuipe t),in,g:e; ~i nici a~a rai se fndura sa se lase de ascultarea lui de Ia oi, Dar aproape de Sflnsele Pasti, neputsnd 8! se mid tmne' de oi, In J oia Mare ~l=a luat ite,rtac,'[une de ta noi in s tina, ,i luana, dU-I,i oojocul ,~i cMp'~e lui de' pr,a,vj Hi. a cob or~:t de vale la stlnta manastire. Eu am rimaJ;S 'in locw lui cu Parintele Galaction §i :mi ·duoemn din ,clmd tn eand pe II el si-j, fnnlie'lbam cum n mBLl este cu smi;itatea~ jar el zicea. "sm,a vi BunulDi Dumnezeu, fratele meu, c~ rnea ml simr mal bme, Dar ml mahnesc' "~a am tneepnt s I uU din molitfele ii diD, rugaciunile c are Ie 3ham pe de rosr" ~

Ap O'~, l! dupa, 0 vreme, leind a sUfbU §l mal mnlt, m-am dns pe Ia e~ ~.i l-am glisi t stand in genunehi in chil iuta 1 ui ~J. i=am zis: '~~ Prate Vasile ~ mai §tH ceva ,pe de rost? l>~ Iar el a l~S,: ~.~ Fra tele meu, de cAud am slab~tj_ mi-a slabit tare ~i memoria, Numai Acadsfu] ~.i P,aracUs1JM Prea Curatei Stlp3ne, le mai pn minte pe de rost, lar celelal te tn zader ma, chinuiesc sa Ie mal zic, ea nn le mal pet, Dar zlC 3i eu mal adesea «Doamne Iisuse» ~.i alte rug,lcmuni seurte care le ma i §'liu ~, '" Dupa cateva zile "a_ f08~ pe Ia el Pirint,ele Galactien ca sa,-l v,ada ,ce mid face ,. Iar ,tina. ,3 venit Parintele Galaction la stl..nl], a zis t~trle. mme: ~,. Prate C.osta,c,he ~ sa §:ti~ eli V,asH iei, He :blsa :pe Doi ,i s.e

duce, cki am, fost ,lstizi pe 13. el ~], ne-am luat ilertlciun£ ,i am, vazut ,ea i s-an umflat tare picioarele, Bl mi ~a trimis rispnns sa. mi due bal. e] §.i a zis eltre mine;' «_P~lfi~te.~,le' meu ~ te-am ehema t s~, nevedern penntm iUi~.'timil dati tlTh veacul de acum-".

Dupa aceasta n-au '{recut, decl'lt c,lt;eva zile ~i, mi -au spua unU din pl.d.n~t ,cl, fratele Vasile a, a vu t oarecare instiintare de plecare ,(Un lumea aceasta, in acest fel:, Era ziua mare §fu seborul sfintei mlnism~ er-a la masl,. Fr,ateru!e Vasile a iefi t din chine sa se duel :s,1 se t:n.chine la bi!er,icl ,_ cae! piinl 'in ziua in, care; a murit sa' purta pe picioare §], nici 0 zi nu a sml lao pat . A~a Icl, el duclndu -se a glsi t u§ a, biserleii ineuia~I." ,,:~, ft.indc;~j, chela era la Plarintde Procl u) paraelisierul ~ vazind el eft este ·mc:-uill.ata btserlca, a, h~§\i't ,a~a m, fata bisericii oodle era un scaun,

~ i stand pe ei ~ i,i zioea 'in. 'tain~, rugaciunj IDle sale 'Pilti]~, vor sta :p!rintii II. mas a ca sa v'· e ,plrim.el,e cu. cheia bisericii. 'Dar den dalta pi,r,iD;t~i care st:l.te~u la masa l-au auzit strigand tare ~i zlcind,: ~,Pr-e9J, S mOlt~ Nm8cl'Vc)lue d.e Dumnezeu, mHui.e~~:ml H., 5:i zteea a§ B tare mfa1~, de multe on pin~t ca:nd 8, obosit ~i a c Izut jos tn, genunchi. S]l anzind pa:rinp i j aTU veni t cu topi de 181 mas a, la 131 §i plrinre~e 8~ar~J l-a tntrebar zicand; ~~,D',ar ee ,ai ,pip!., frate Vasile?" ~ Iar ej, aeum nu mai vorbea tare, ei ineet a§3! 'i'n soapte Ii fi1(~ec.a semn ell 'ml'~a §;i arata spre biserica, zicand: '" Parinte stare; ~i plrronpJo:r~, inch]ml8,r];~Va cl, S,tapitna, noastra, Matca Dlomnultd eu Mlntuj.'~Otld, In brape, este aiel de raia,., . ,. t'! ,. Si le llrlta Ior en :m§n~, ~i i~:m, pl.l.'eca capul la p~mifjfJt. lar starep.l1" socoti.nd ~a nu fi.e 0 na1ucire ,a,

90

,NE V"OR'B,E'§TE'

dl:rac,Uor - caci dupl cum ~dm an dracii §i acest obicet ca aprosp e de moarte sl s e arate omului tn c1td.p de ingeri sau alte fete cer-e.§t~' _'" a zls catce fratele VasUe: »Dar de ceo a ~ strigar a,a de tare §i ziceal «Pn!:lsfind, Nlscatoare de Dumnezeu, milnieste-ma 1_', .. ,ii}' "

.111, Jl~~ ~ JJJIl.!li4 .,» '.

ar ,eI .3, zis: »Piirinte starer, alci unde stlt,eam pe aeest scaun, 1fiindci am II~dl blserica in.cuiatl,~, ziceam §i eu l}iclt-os _ ce mai puteam rugaelur i:t §i deodati din dosul bisericii au. vemr asupra mea 0 droale de draei care die care mai ur,ati ~1 au inee,- ut 5.,1 mi lovea.sci tv ni~te bete ca, die 'oc ~.i zleeau: «Ce tie. 'tot rogi degeaba ,ei nu te-a~ mlntuit, c,l e~H IPlclr~as? », S,n eu vlzind cl ml chhmiesc ~i scri§nesc Ia mine, mID mi-am pierdut nadejdea ~~ am, mcepu_ 3 striga la Preaeurata ,i Preasfanta ·.····iaica Domnnlui, Si ala am tot strigat din toad, [Dima sl nu :mI lase ~i inda·tl am vlmt nn nor alb Ii foarte s:U-.l!lucind cu raze ~1 S=Ei. pogorat panl deasupra bisericii. Iar pe nor am vazut pe Maica eel. Pre a s,fa ntA. en Mlntui torul itn, brate Iii am auzlt glas de lao ea care a. zis carre miner: «Nu te teme, de acum maO' ai trei zile §.i vii Ia noi-. ~i 'mel.am vizut ,ei ,atamci. cand. veneatt Preaeuviosia Voastra cu plriDp~, Mlntuitorul ne-a blagoslovit :pe to~i ~J pe urrna acet nor s-a ridicat [0 SUlS· dupl ee H.p a. j uns ell lotH aiei" ~

Dllpi1, ce a spus aeeasta, bietul fra:te~,e Vas llc zicea CD mw!'®e Iacrimi catre parinp: n P.lrin.lUor, mare putere are tnaintea 1 ui Dumnezeu Maica Domnulu-mj §i Mantuitorul foarte mult 0 asculta in ru.gj,ciu.nUe ei" 0 Dupi aceea s:ulrep,d a zis: ;c,' 'rate'

Vas ile, ia seama, roag,a, - te loit pop ~.i ai Irij'~ de' minte cl SUDJ! ~il ispi te de Ia 'vrli j masul c ale se poate a'rlta to chip de 1 u : " l ", Aeestea le-a zis eatre el ~ apoi, ducandu-se icupi:rinrii, le-a spus: ,,~V edeJ,i " pa.rintilor" dacl dupa, trei zile fratele Vasile se va duce de la no 0 ~ sa §:[ifru bine ci, Maica Domnul ui l-a lnangiiat pe fratele mnaln'te. de p: ec are a. die aici' .

Apoi palinrellie 8~a.tel v~i.z!lIJd e,g a slJUb:'t mai tare ~ s a dus pinli Ia starejul Mln§.s:tirii S ecu ~i a. cernt blagos ovenie ca 81,-1 dllu,gireascl, ca atunci Sihlst:r.wa aparpnea de S fAnta Minastire S feu '. Jar starejnl, Arhim.a:nd:ritul Meletle Nie· !tl~ a zis: .,.,N'u-l mai face caJugilr ,e!. are s~ se tacit sanatos mi apei sa nu avern observatie de la Sranb! Mitropolie" 0 A§ a eli a venit staretu nostru mihni t de aeolo ,CI. nu =1 dld~$ie voie s· -1 ,cllu.glr-eas.ca., ~'m a zrs: "- Maine dimineaja 81-1 a, uceti Ia sfAnta biserica ca sl·-l implrtl~im cu Preacoratele Taine" ,. §i ,a§a. ,8 dona, zi, el' slngar sprijhUlldu~se in bit a. veni t '§i a ascultat stind. jos tntr - 0 s tran I, toata s uj ba Sfmtei Ll turghii ~i la sfar~i t

J .. a impard1.it~

Dupa Sfinta ]'mparl.j§aniJe spuneau parintH ci a 3§1 de vesel de pares s-ar fi fI,cut slnloos, ~i 8 ... ,3 dus la chU ia 1 ui ~ Iar a trela zi, chiar 'in ceasul acela ~ »e la ora 1.1 ZiU3l; cand, (~U. trci zi Ie mal ma:'utei:se aratase Maica Domnului, 8=3, sl,va~.it,

Am avut i·I leu pacatosul un semn Ia moartea (UID. Eu cram CUl one pe rmmte ~i de. datil. rn-a tuat un somn asa de greu ,ea nu rna puteam pne' pe pieloare ~~ ell. mare greu am punn sa aduc oile la stanl Ia ~ ~ rniaza,~ cl dormeam illm picloare 0 Iar eand am ajuns

92

NE VORS'ESTE

. a smna, m-am asezat pe un par §i m-am eulcat Jar Pariruele G.alaction m-a ~ntrebat: "D'ar ce ai e~U bolnav?" Iar eu ti spuneam: ,~Lasl=ma sa dorm" ~ Si am dormit asa vreo doni zile 3i doui nopti '- numai rldieam capun §i lar U puneam jos.

'Plrinte~e, socotlnd ci. m-arn Unboln_~vit, S=2 dus la manastire s a. ceara al t irate s:i se due ri ell oile, rSi ,cioo a venit! I. spes: ,,. Parlnte Costache, tmi pare ·ca. vrei sa. te duel dupa V asilica". Si eu atunet nu auzeam, dar e:l mi -3 spus: ",·S,ll· c1t fra tele Vasi le a rnuri t 'inca de alal taieri ~i azi il Ingroa.pl? ", S i eu, atunei auzlnd, m .. am trezit, nil-am Iuat gluga ~~ b!P!1 ~i m-am dns devale la mlnlstire.. Am sosn chiar cind r puneau in groapl §i foarte am inceput ~.~ ll)i~!AtIlg." rea 'mit durea inlma de ~u·bi'wJ. rneu frate care m-a adus Ia sfanta mlnls:tir:e' §m. ell care hiasem parte Ia mul te ispli'me~ inca de cand eram la casa p~:dnte3Jsci, eaci am stat ell el la 0 i prln mul te Iocuri, ~i 13 toate ne ajatam §Il ne s,iI,tuiam ..

Dupa tnmormsntarea iubitnlui meu frate, m-am dus :~a.ra§l la oi 'pie mnnte §.ru. clod vedeam locnrlle pe unde se memoa em ~i imi aduceam aminte de s arguiD13 ~i de sfaturile lui; Dulti umil inti ~ .. mahnire rna. cuprlndea. Intr-o Z]'3i Hind ell oile pe munte ~ m-am in~.Al~'Ii t en Parintele A tanasie, marele neveitor §,j prteten de aproape ai fratelui Vasile, Si aeela a zis ,cltre mine: ,~nlagoslove~te, frate". tar eu am zis: »Bmagoslov~:te sfi jia taj plrinte~~ ~ Si e~

z is: y! Domnull ", apo i a. adaugat, ziesnd ::: "A. plec at frateie Vas]. e la rai? ~ Iar ,eu am zis: ,,~Da,r cine §t]le p,.i!lr inte ~ acest Jucru j ttalclt. 8-·a dus la rai? ~" Mar el ~

PAR.lNTELE CLEOPA

9.3

adaugat: »S:l ~tU, 'irate" cit la rai s-a dus fratele tI.Ul,~ em nu credo s I lase Dumnezeu p e '00 om at§. a de. smerit ~ i ascuhator .sa. se piarda",

sr din ziua B.C ee a,,! eu, ·p,.!clt:.osul ~ parci ml mAng.aiam cu to nldejde ca iu'lbl~'1 !Il. me.' irate a fast miluit de Dumnezeu §i ;s;-,a m:lnm:i"t

Aceste putm -: Jle .. am Insemnat ca aminttre din viala fr:,atelw meu Vasile ... Iar eate ·ms.pm.te. §Ii incereari am avut no~ IDCa inai'Dte de a veni aici la SibBisttia cand era ',,8, 01 acolo lao Sflnta Mlnastire. Cozancea, acelea nu le-am mai scris, em. le ~ne Ce] Ice ne-a mHui~ 3i. ne-a chemat pe noi ~

PARINTELE VASILE MITO~.BR·U Acesta venise aici de la Sfinta Manas.tire Cozaneea, eo. am. tost ueenlcul cuviosiei sale.

Imi. adue aminte ca era un om tare umilieios §i de~~ era putin cam iure }.81 flre,~ dar Iesne se pleca spre Iacrlmi §t avea mare ,:ri,ciI, de Dumnezeu, A vea un

....

ochean ell. vederi mnlte de pe :~,a, Sfintele Locuri. II

punea in fa.l! §~ se uita prin e ~fu csnd vedea prln e pat~nlne. Domnului plin:gea cu. 'hohO' ~i zicea: ~laca cu ern pacatele me e am rastignit pe Domnul §.i mel §.i az i ~ i ~n fieeare zi. il rastignese" ,0 Era foarte milostiv harrAnul §.i foarte hamlc Is. lucrul de mini. S na rnai mul tie meseri m ~ ca era ~.. pds lear vestit ~.i fierar ~i Iernnar, me. ea. 'ii cofe, ciubere, im,plmetea co~ni~e de al un .§ ~ facea Hngur i foa rte frumoase, De 1 a el am inva13 ~i eu pacitosul a face lmguri §-i a llimpleti cosnite die alun ~

NE VORBEST'E

Clnd mil duceam pe la el ,~i zieeam: '» Plrinre V asile, te ro g s,a - mt a.d,li CIDID, se fac linguri ,~, ~ em zlcea: ~ N u vreau sa-ji arat, c:tt -mi furi meseria". - poi om croia ,0 Hlng.uri l. l'mt dldea tesla tn minl §.l ": coaba ~i zlcea: "Jaca ,a§a" frate, se fac linguri ",t tot asa bietul bit ,an m ~a rn.vli.lat s a 'f3JC §..i cosuri. Fie pom,enntli dragostea lui m Ap oi z'· c eat: ~, Mai, fra'~,e,~ eu {Ii arat cum s,a faci '[ ingurl §] cosuri, dar frapa ta sa §lU eli eu IDillM §tiu carte. Sa iei Patericul ~fu Vlejile Sflntilor §i sa, vii la mine ,s,ft,-mi mai cltestl cl eu sunt OlTI prost ~i pae-alaS ~ ~i 3§, voi sa mai §tiu §.i eo.

C;i9il'jl.ra" 'D (:i.' .o;:I"~a ma d , ' -",- 1- ,1 -, -:~,- ,)( - 'b,:""t-,-" , v'," - • ,.. • ''"'1 i:iII'i' - ,ft ,Boeam pe a e plflU 8~rl_al~n,

sau cand aveam pupna vreme Uberl ~i daca- I eiteam ceva din Vietile S fintilor sau din Pateric ~ numai ce vedeam cit scoate basmaua din bnzunar ~i se §te(~:ea pe la ochi ~i zieea: ,.,.la, acestta au. fest oarneni, frate, pe fata pam,antu1ui care au suferit ~i s-an nevoit aJtata pentru dragostea lUI, Dumnezeu" .

Eu p;!~team vacile §i ii adueeam nuiele de alun bnne din care scotea bltrinul snneele pentru cosuri, Apo e~ rnA ehema tn chilie §"li--mi dadea cite; 0 fe ie de p,amne' en miere de albine, [Odam,~ Y§zfi.ndu.-mii, cam nec~jit~ rn-a cbemat ;~i a scos dinlr-o Ildi~1 un rand Ie schlmburi nOI de pinzi foane curata, ,apo:, __

"~ '" .. , . N frar i b d

spnns 0 luma:n.are ~.n a zrns; iii' • a, ' rare ~ Zl ~ eg- . aproste

eli te v,il{l eM, 3.1. Icama~a rupdi: §""' faei ascul tare, apoi e:u sunt mad pl,citrus ca fralm ta §,i nu trebnie sl am de prlsos haine ~ .

In b ~sericit el avea 0 strana a, lui in~r-un ungher ~n pa· acHisul eel vechi c al1e a ars ~ ciic:i bltr.anul stare! 'ina.i roul t aco~lrO sIuj ea,~ el era. ,rosi c.a~d ,ca. in, bisleric'~

...

PA,RINTBL,E CLE01PA

95

de piatt,a;, ~i n vedeam acolo stand in g:tn.ni, foarte atent Ia cl.ntrirUe bisericii ~:i adesea pn,anIg.:lnd.. Avea

b· " )1l: x ... -=<. :;! a-·A ,. dl" bi

0' lcel s~, ramana mat la, urma, c~w.~, l~eam, . - ' . ·.·lse-

rica ~i se tnchina eI s ingur ~'"', apoi se ducea la chil]e.

La chilia 1'0.. avea bit anum 0 clmiruli, in:gustlt co, un gleam mi e §.i tare i'nQmecoasa~ Plrinte:Iie Gherasim, fratele meu, s-a dus §i l~a mgat sa,-l pnmeasca acolo. ar el i-e zis,: n Tie primesc, f:nl'~e;~

d ',,, ,- ,'C --,~I,;' i D ~.' ,;c cela ~. - ,. C- are?" la- r- ~:~ 's:

8!.r ell () 'IDOnu.11e . ~i 3,!rJ...""".'_ a ZlS i '-lI'(lIj.!II,"., .. , ~it '"

zis: ~ Ca si -rni c:an)i acolo din clnd, In canel ci.te un axton sau alteeva din cintirUe Btserlcli, cl mle tare-mi place cum cintl frlt~a ta '~a, biserica ", A§BJ, cl bietnl Gherasim a {test bucuros rei 1 ~3. primilt aeolo ca. el de mumt cauta chllie cat mat, tainica ~'m, mai :b 0' parte ,§i asa 01 d.upl ce Parintele Gheraslm II'i termma pravila lui, ti zieea: n P,lrinie' Vasile, daea ai vreme, eu acum pot sa=li cant. eeva" i, Sri aceta, zieea:

"Stali acoto I'D chiIiu.:tI ii ,cantil, cA leu and SiJ. te ascult de aiel n, ci numai 0 'OI,it Ii despir£ea. Si te mirai de luerarea lor ,_ Gherasim cAnta. in c,lmimla cite un axi on sau 0 sma.vl sao altceva, iar bltri'[1{Ui sta p e vatra lamga sobl ~i." aseultand, pHlogea, mereu pllla ce aceta zicea: ,~Pmn~e, Vasile, de-ajuns' ~ tar aeesta raspundee :nadu§, ""I die plans: ,,,,:De~3:junsil' plrinte. Dumnezeu 511. te 'rlcoreasca in'Rai., c.l m-ai rlcorit 'pie mine, plcltolsul" ,

N -8;§, ,Ill aeeasta lucrare a War, dar am stat §,i em ~a Parintele Vasile ca ucenic [c~,t[e.'Va lu.ni" cal. era mare lipsl de chilli §,~,m-,a dal pln,ntele staret sl stau la leL

i 1 dormea pe Or vaU·l ~ c,a nu avea pal; iar 'mie imi a~tem[e~ n.fu§[te pi.ei de oi jos ,1 ~,a, 'ma eulcam, ca uvea chilie loam mica, §I nu. '~u·ea ,a.v e am, unde pune

NE' VORBEITE

~:piruri., Em bolnav bltmnul de piept ,i tot tusea, dar lucrul dim. mana lui MTIJici,odatl. nu-l ll§ a ,.

Apo~ dupl. (} vreme s~·,a imbolnlv:i.t ,i mi mult H z:lcu t. S-a, dus duminiea 13 sfinta, b~me((ic!i §m. s-a i:mpairti~it ~j do.pli. doni zile f-a .glsi t Parintele Gherasim mort) rezemat de sohl §i avea mana dreapta :pus.l pe piept" A~ a l-am va.zut ~m ell ~ Dnpa moartea lni.~ P!'fl:nte,~J;: Gherasim a stat ling;! slcriul lui trei zile § '. tare mihni ti i -am ci tit Ia Psaleire, tnca ~i alti piiminti §:i fr.at~.

'PARINTELE VISA:R.ION PALADIE

Acesta era tot de prin parjUe BoID§.:InU or ~ di ntr - un sat" T'ome~ti~, '8!proa.p e de P,lrin~ele 'Vas ile .. Bra un pl:r.hil!te foarte blinrl. ~i ticut~ de meserie f'OU3Un' ~ i tamplar ~ Era foarte ascul talo,r ~ i sirguitor la lucrul :~uw . De Ia el atlm pn mlnre cli. zicea de multe ori: '" F:raIUof', ~,ii. 00 ossndim 'p e nimeni (,:1 nru putem cunoa~~ judec~,tne Derenului ~ ~n ~ chi.p :min;tuie~~e pe om. ,. Inca de tanlr ~mJb olnlvmnd.u~se, S""IBJ dus ~Itre Domnul.

sc· HI 1M' O"NIA' HU'L TliLA-' R' 'O'N' 10'·' -N1rC···A .....

I " .' I ,,'", .. __ ,- • '. . - '. :___"__ _ _,- II _ ' .. ~ _' _" . l" .' -"_ _,: ".: :. _ JL '. '. . ~

POSTU.L ICOINIOM AL SFI'NTEE SIH,ASTRII

, De ta acest parinte am primit prima ascnltare

[':an.d am veni t Ia S filum S~hl~tri,e.. Bra un pirin~e barran eu barba eam mri ~i alba, foerte sarguitor la sfanta ascuttare. Venea dis .. d~,d,iminea,~a pe la chili He

noastre ei j bldnd. 'in Ufll ~ z fuoe a .. : ,~Haideli." dragul lfJO§'l1ll1Ull., hal ~a. :as'eohare:'~'~~, $1 dupl Ice ne ehema pe noi, el se ducea inainte la pldure· sao. de era vara lao coas ~t ~w cand veneam noi, e~. era sa'ruW de treaba, Acest parinte ern din pi·rt~.l,e Blaciului,. d:hl 0 comuns Racova. N e pevestea ea tn fa,t.a. unei mari primejdi i s-a. 'how,al si vitni 181 manastire ~i sa se f~a ,c~fl~ug~r ..

El, dup,a cum spunea, a fost dragoman lao plute pe r~.ul Bis.tr~~al ~~ ada h'1, venind noaptea spre casa in vreme de iarns, cand trecea pie ill.a marginea unei paduri l-au tneon jurat 0 haita de nona lupi. Bl fiind pe atunci om 'tina;r cam de 30 de ani ~i a vand tao dinsul numai toporul en care IUC'f'a la pl ute, v!zand c a lupii se apropie, Sr.3 Tetras in marginea padurii ~i a tiiat 0 prlj"h]Ji lung~. de carpen ~i :1 inceput a se ,apan} de lup1 ca die m~~e c ain~ til. Si :alta ta 8=3. lUpUlt cu el inea.t a lepsdat de pe eJ §:i hainele toa te §.~ ci,ciuJa §.~. numai in c·ama§3, ramlsese.," Lupi i i-an s.fa~,i8!.t hainele ~i eaeil~:dJ~t, far el, dup~ doua-trei ceasuri de lupta, a ob OBit: .atataJ meat .8. C~ZUt JOB pe zapruii in gennnchi §i pe cat maJJ putea se .apirn. Si v,azind c! nu are ~adej de de 'V la,1I .3,. strigat din toadi mtma :~.u:ru. catre Dornnul: ".:D.oamne ~ daca-mi dlruie~t~ via.p:, ,caJug.ar de minJ:stire .nl~. fac" .

S.~ indadi, du.pa. a ceasUiJ. rugaciune a lui; car prin mirame S-81U auzit venind niste oameni in ,sinH ~,i cu clopote pe cai, ,ajru.ng_:aladu-l p e drumul C3Jre era. aproape de eJ ~ 1811Jl sosit cu [Opt §i lupi i au fugit in padure. Dar ,el fi indo aproape mort de oboseala ~ l-au I uat oamenii in slni:iThe lot ~i 1 -au 'imbra,cat cu mine de 8J,Th,e lor s ~i a!§R cu v ~;a~i sclp\and, sl-a pnnt de

cuv:i~tul ~at Domnulni ~t~ l:1sind lumea, a venit a~ci la Swhlsttia ca sit sluieasca toad. viaja Preamilostivului Dumnezeu care i-a dat vi81tit.,

Bra. de mirare s,a -1 vezi cl ~i acum ~ bl.trln de ~este ,80 de ani, era t:nli.iul ta ascul tare §i eel di i I.tii 1a U'~renie, :~a miezul nopt~l. El mi ... a dat mie p~.t~sului aseultarea la vacile mi1n1stirii §~ eu am z~s.. c~tr~ ~I : "PI [mte iconom, eo. SU:lLt din partes campulul st DU cunosc. munJ~~ 00, ~i pMuIID~le de pe aic i ~i ~ml tem cl am sa rna ratlcesc pe aiel cu tot cu vaci ~ a, Iar el, bietul battin, parca nand zicandu-mi: "Nu te teme, dragul mosului nu te teme, jine-te de Cioanca - ,ac~as:t8l era Q; vaca b~Jtr'n;a. ,CU, un corn rupt - ci ~tie ea bine ~oa;®.e p~l:iemme de prin piWtlr~mle din jur ~i Ie duce pe toate celelatte vite [a pi~une '-" '.

_ A§a. ca, anzind cuvantul bi,_drrolui~am primi

cu bucurie ascultarea §i. tntr-ade~v,nr Cloanea toam va~a m-a condus §,m m-a seos ICU toate vitele pe '~Ir~unde er:i ~r.anl pentru e em .Eu imi leam dlmlneaja c~a hr~n! de la chelar §i 0 carte cu Vietile Sfintilor ~. nU~~1 le porneam pe vite din 0001 ~ru ele ma purtau pc mlrJ£; unde Ie povajuia Dorn I u~~ .. ,

Mi -a dat ba:ttanul Ilarion un blt in mAn~. cAn mi ~a ineredlnrat ac:easti ascul tare t$,i eu tare l~.neam ~,a el, ca Ira un ~uc'ru mare, ca era dal rnie din :m!n~ 'bl'~rinului ce]lui evlavios. Dar nersbdarea mea rn-a fflc~'c 81-1 priipldesc cl l-am azvarl it odata 3;§ a, in fa~o vacuor ~ s,a le lOP' esc la .0 vale §~ s-a dns fn. niste tu:~' dese de lalun. ~i oricat l-am cautat, no l-am mai gi1s.ir.

. Acest bi~rAn_ avea ca ucenie ~i Cal ajutor pe un

frate CQustauun :)andru. - mai '~arz"'u sehimonahul

- ~

P',AR.INTE·LE C.LEIOPA "

Ch~:r~,ac .~ care a ~i ]uat :iconomia ministJrh dupa moartea lui .§i i -I, mostenit ~i bunele lui obieeiuri ,.

A vea 'bl'itrinul Ilarion ~:.. aeest obicei bun. 1n fiecare seara, d.up! ce veneau p~irin;pfu Ii frapi de la .ascn.lllitat"1 §i se Uni~lteau pe '[a. chiliile lor, el venea la u~l pe 13. fiecare ~( zscea: .~Iarm-,ml, parime sa I fra te, lei p oate v -am. supI!r,at ICU IceV,8J in ziua aceasaa n .• Si dup! ce ~,§i cerea iertare de la tot~" ~H~:' ·ducea ~i e' 1,1 chilia lui J,i., flcandu.-~i ruglcirunile spre somn, asa se odihnea.

S ocotesc cl esn bine Sri mai tnsemnes aici Cleva

§i de-spite cele mal de pe ·urml. ale vietii acestui bitrln., S.i ia'(1 (:e am a ztce: Odadi. bitrlnul Ilarion a luat b oim. ml'Du,urU §:w trin jala cu c.woflancile3 de tras lemne ~ ~.i -3. 1 nat ~arpij .. na in spate §:" top orul pe mini ,1 a. plecat pe plaiul Sihlei $.1 aduca. n.iJte busteni de brad la vale in Sihiistria., Dar 8Jungand aco 0 §i. vlzind cl bUf'tenii stint ingheJa..ti~ a prins CiO PlP'Wn3 .•. unul ~j~ cAnd bu§teanu[ S-3, desprins de la pl:mint, fiind ~ocul POlin ·pdtvllatec" :SI-·a rostogolit in Icc §1 i-a prins 00. picior ib~Ur,aiDu[ujj ~i i l-a rupt mai j08. de gemmchi.

'E j slracul; V'lizlndu-se aeolo singur §i cu piciorul rupt, ,il. strigat la boi care eran priDfi cu cioflaacul de butuc §] boii au. nrnit pujin bUUIC1!ld din Ioc §Ii. at§1'a e~. ,8. seos piciorul de sub butuc §:ru oprind boii s-a prins cu. m3Jinile de jugul boilor. Si asa mergea pnjin §.i cand opreau boii se odihnea pujin cu piciorul sinitos ~i asa at ajnns in fala mlnast~rij ,~i a

strigat ~a noi ~.i l-am adus la cbUie aproape mort de durere ~i de osteneala.

Apoi plri,nti j au tndreptar "'ncet p iciorul la, loc ~ i l-au pus in ~op,lte~,e, clem nu a volt sa mearga la spital. Jar bietu batran atAta a sllbit de durere, -illCit nu mai avea :nldejde de via,~I, ~l stnga mereu la Maica DomnU1~ui, Eu aveam chilia ling! a lui §w, parintele s caret In -3. rinduit s a am grija de el §i sa-i stan f:n ajutor ell tot ce va avea nevoie, Apoi el stiDd asa pe pat mereu se ruga ~i In-a trimis de am chemat pe unii din p~,dn,' H ~i hatH cei mai sara(~i Si le-a dat de' p omana hainele lui ~ID, Ynca.lt!rile, oprind pentru el rnnnai P e cele mai veehl ~ i rupee ell care a zis c a. s,l -] i!ngroape:,. Mi -a da t §:i mle niste c~Lm~.i f,J. 0 IP ereche de becanci.

,DupA aceasta, el a~tepna cease] eel mai de pe urma .. , Dar tntr-o noapte ~ pe cand el sta la mgaci une p,linglnd; i S,-8, ararat 0 fernie. ie prea frumoasa §l I ,n;:a incuv iin~t! ~ i i-a zis: ~~ De Ice plangl, plrmte?'i' Iar ~)ara.ndu=i=se cl este o dosmna doetoreasa pee care 0 cunostea, el a zis c a[n~~ dlnsa: "Doamni do ctoriti J iara, de ce pUing, cal, mi-am rupt piciorul §i §du cil de acum VOl mu i, ca, nu se mai tamaduieste", Iar femeia pe care eI 0 socotea doetoreasa, I,-a, zis: -, Parinte, s,a $ti~. ca mai ai de. trait un In de ztle §~ d upa aceea ad s ~ te odihnesti '" ~ Si dupa. ce a zis aceste cuvinte S-8! QUS de la el.

Eu m-am dus la el dlmineata ca aveam grij~ sa nu ie candela mare §,j si-fu fac fecal. Si el mt-a zis: ~,Ff,ate Constantjne;~re rog cheama lamine pe par ~ ntele stat,et cl am. Sa rna, spovedesc 3<;. Sf m-,am d u.s ~ ~ am chelnat pe ba trinlll stareJ § i aceia indatli a

PARIN:TE.'LE CLE'OPA,

101

venit, Si dJupl ce s-a martnrisi tiel." a spus parintelui stare! cele Ice vizl1lse, iar parintele staret 1 =,3J tntreba 1': ~,Ei, ~i acurn CtUD re mai simti cu pic'ruom~~'? n Iar el a zis: Preacuvioase . arinve P area m-a ~ bizui sl rna,

u~ . '. - - ,. - -' . . - ~ ,.'. . - - ':i ' .

seol s~. 'ma due la biserl'ica~.,

S. i asa de iatl cu starejul s-a sculat iince,t~ §i~,a

1 uat rasa din. rC'U~ ~. ap oi a cern t Ici:r}a lui? "h staretul rn-a ehemat ~:~ mi-a zis: ~.Vezj. c~, b~i:triiftti~. vrea sa rnearga Ia biseri ca". ~i le1J] foarte rna mlnunam §oi am zls catre ssaret: n Parinte j dar cum sa mearga? 'Dar el I u se poate atinge eu piciorul dIe nimic cii n doare

oarte' ,. bIT staretnl mi-a spus: t~La.s~, acorn cur I zice

el". S~, asa cand l-am vazut cit s-a dat jos de pe pat singur :3i sta tn picioare ~ foarte m-am minunat, apol rn .. a rugat sl merg ICUi el :pini ~a.. paraclis 'j cit acolo Sf! licea s luj ba 'in acea zi.

Era tntr-o d _ 'm" nicl la vecernie, Ia lasarul

secului de Postul Mare. Si a mers asa sprijinindu-se t ncar ji:a ~i en t1 t~neam de manl", Iar c and 1 -au vazu pario!ii in biserica ~ tearte se mtnonau c a §t.bill ca. sm la pat de cateva luni de zile .. ar el, $jun:g,:lnd la hiserica" a faeut trel tnchinacluni, apei a stat JOB lintr=o strana ~i foarte plln.gea Ii muliUnlea ~ui Dumoezee

~~. l-a tnvrednicit 81 mai vad,a 0 dati biseriea ,i sit asculte sIujba,. Iar cand a venu de ill a, Vecernie, a venit singur tncensor §,i -rni zicea: ~~ Eu vad ~ mlU dragul mo~u'~ui ~ eli picioeul men 'flU ma mai doare c hi ar de= 1 pun bine pe pamant". ,Ara din ZiUB aceea a inceput s,a vina singur '~3 pravila bisericii,

Parintele stare] i-a poruncit s! nu mal faca nici n ascul are ~.i si, vie numai la pravila bisericii pe cat va putea, S,.,.,a tlkut schrnmonah §i i._./a da,t blagoslovlenie

NE V{}RIlE§T,H

sit sa bnparti~easca cu Preacuratele Taine in flecare duminica ii Ia praznieele oele mari, ]31." dupl un an de zile, exact fn ziua n~sa.tuMui de see de Posml Mare ~ a adorml~ in Domnul.

En acum eram en ascuitarea 1& oi ~ill lmj WUC aminte ca azi, ci eram pe (1 poch~n~, de sm,S stlnd ill,angl, oile la care m,e dam fan pe ziip1adl la 'WE~,te4' =' ~j am auzit de-vale la man~stin:~ ci sum. elopoeele ,3J§,a pe dupa, a.miaza., ~i nru ~tiarm 06' este, Iar sean) find am vent t eu oile Ia ill ord,eiul de ~atni am Intrebat pe PI'rintele Galaction: ~ PlliO!re,~, da.:r de ce au sunat astlzi clop otele pe la vremea aceea? ~~, Iar e~ mi -,a

spus: M'·:l!:i"l· fr'---a'itl, e "C'" h"'di!o)l; ... ,!;h,,~;nll an ~flil'1ii, nas ..... :~I~nOIi[,ollo, c-x: ,f! a

,g ~ ~~<!l ".', Ja-;fI. ... !~_:_ .. -U'Q~~~I GljIU, Ol~_ ~~ ~~~" "~~< ~ _ a, ~-""

du;s, die lit noi Pllrmtel,e; [[a:rion hltra_uul~" ~ ]nca, imi aduc aminte c,a, eo, aJ, doua zi ,a§a stand mJanga. oi ~ am :~.uat un creion ~i dupi mintea mea de amnci so co team cil'te zile a trait de la na,'~ :pini la mermant aeest

b-~-... .' - '. d ". -36':;" .. b" ". d l -[

I .' I~. . . . ',.' , .. ' -' . . "..... • "' (. . , " '( " 1 ~: "

"tr.an" ,,1 soeotm ann ell '.'" -' ,~, eel isecp . e ,3 a

patrulea an cu 366" mi-an ile~it vreo 3 '1 J100 de. zile ~i mal mu~t clc~ trlise vreo 87 de mj ~ Si apoi zsceam tn mmtea mea, ce sunt aceste pU:fine zU!e~ fa~l, de vescul eel B:ri de margine?

JERODIACONUL GLlCHBRIE ANDRBI

Acesta era de prin plqw.!,e: Pnmel, dintr-o comlRlmna, Min-dl:rear&a., Pe aeest pbinte: l-am inta]ni,l~ fntii cand veneam l31 Sibl:S'lril, ,eG fratele rneu Vasile;

'" T' ~ .... ,~ ... """"t:L~"" "' ... .,. 'I"Ie- n";'rll ""'J" '. ""T"'"'''' LU~ U-~ ~:D~l_dJll!i..~,!!i.o..' i - . ~ "_. ~ "~~ !Il~~

Pit'RINTE.LE C'LEOP,A

103

era la SUnta Minlstire Neamt, ve]1U cu ascutrare. S~~ el CH, multi dragoste De' ehema: ~ Veniti 130 noi la S~h~js;tria, ffatnor~ cal acolo este mal Iiniste" ~ Bra Cl"1eSCUl aiel la Sihastria de mic copil §ler.a un bun cantirel. ~i ducea v.iaii- eurata ,i ,e·vlav~'Qasl. Dar dupa cap;va ani s,=,a, ilnboLml:vit de' pUl'mi:r.ru.i,. :s i ducindu -se p,ana acasa, pentru oarecare Interese familiale j s,~a, fmbolna.vit mai :ra:u ~i acolo ,3" adormit in Domnul. De la, el :tin minte aeeste cuvtnte, pe care avea obicei sit le zici ,,~Itre noi cand ne vedea pe top l:a ascunare; ~ Nu te teme, turma m:Rru,ca,~ cl bine a voit 'Tala] vostru Del din Ceruri s! vi dea voul 'Impi'flJ,ia» .

Se vede cD aceste cuvinre evanghellcesti le purta §w, e:~~ fencitLl~, mai mult FmJtm a sa. i:mimi ..

Acesta era din pmirlJ~,e' jlurJepdui 'Neamt, din comuna Cahi- Iapa. Learn avut ca m13J§, la c:ll ugarie, Era un parinte blAnd ~:i ascul tiltotr" fiind 'bi:rtrin. §l avand peste ,80 de ani, tnea tioea slujba de bucatar si de paraclisier in mlnistire. A vea un cbjp tare cu vios, ,C[w, barbs :dba ca zapada, GU parol alb §.'i eret ca l:§.na, de pe oaie, pUlin plesu v, i1 vedeam adesea I)~ aDgand tn biserica mal ales in vrernea Sfintei Li turghii ~i oricand se scotea ~n bise'cica S flnta,

Jv.angheUe. U mbla 'maim i[oatl vremea ell haine vechi rupte, inciIDta.t eu opine ~ de piil.nza, ~fu puna in t oa~a, vremea metanii de lemn In min!, care emu tocite §ft luceau de 'mu~:b. purtare pe degete, caci

N'E VORB'ESTE

vesnic zicea mgachmea: ~,Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma pe mine, p,acat-O£$ul '!l' ~

Oda'U~,~ stand el pe un scann la pearta manastiri], ti,~ndc~ mil luase sub mantle la caluglri,e am zis :»Pirinte, dar eate metanii sl rae eu de' acum daca m-am c.aluglrfut7') Iar bietul bltrAn a z"s: ,~D,I, ,cate unii z ic C3 trebuie faeute 300 de metanii, aili i mai mu t. Jar en te sfiill'miesc" ~, cit mai multe metani i leli acuma esti tinlr., Dar un lucru sa nu ui~ i oriunde esn: zi ell mintea §~ cu gura rugaciunea Dom'rfollJi - Tatal nostm ~ §i Doam e Iisuse S~O a~ mereu in gura de paza gandurilor, ea draci in-au odihna de a ne isp iti pe noi, tnd~ sa ai grija s,3:, fae i ell dragoste ~i cu toat~ s:lrguinMa, aseultarea ta care esti trim is '. Ci a~a, daca a i S~O faci are s I lei fereasef Dumnezeu de toate cursele vdijma~ulu·"'. 'm z" s ~ i eu apoi cait e ba tca.nul: ,,. Blagoslov este ~ pal inte ~1 meiarta" ~i am, p leca t la ascultare ~i cugetam la eele c · m a statui! cuvtosul battin ~,i IUa, minunam ci el fiind om simplu a~a de ~nteleplt'e~te m-a sfl:ru:rut.

Imi aduc aminte ci, el f~ind multi ani cu slujbu de paraclister ~ reate ~ervere~'e §,~, perdelel e jI' fetele de masa §i orice ar i," fost nevoie de s.plla,t, el smgur ] . spala, A yea, lingi chilia ',iUW va .rl", cazan curet 'I c iubar curet, sapun curat ~i cenusa de emn, §" I ~ vedearn pe ell viosul ba~:rin sp.llind. adesea, I aduceam :s.i eu Iemne de fa,g §.i"" I Intrebam: ~"P,~rinh; dar de ce nu dat Ia vreo femeie sa, spele acestea. " mare munc,a ai". Iar e] zicea: "(; Frarele meu, aceste I sunt 1 ucruri de-ale S 1£ in em biserici §i sunt servete 'II care se §1jerg preojii la demnezeiasca Liturgbie §i nu I vo ~Ie s,a puna mana poe ele cei nesffu~~futi m A poi nu

DAYRI'N'TELE C-'LE'OP-A'

r ."'::... ",_ ~ ~..: " .. ,. , .' .· ... 1., "

105

bine sa, chemam 'nom femei s.a ne faca noua s~ujbe mn sfAnta, mii'nIsU:re, [c.l, acesta este un. lUCID, de sminteala § i de pacat" '"

S'~ asa bwew] blitran spala ,cite un. ciublr mare de: lenje ie ~i le dueea la pi.r.flu unde le cU\tea ell a i a, rece §i apoi ruga pe Icite. un pr!ri, te sao. frate sa-l ,aj ute sa, Ie aduca la, deal 13 :mluistir,e ~i le punea 'p e funi ~ curate Ia uscat, S ru, oricine Ie vedea nu eredea ci1 aceste '~uc,ruri s-au spi~i/~!at de un bl,tmn, c,1 erau asa de curate ca mul t introoeau p e cele spiUa.te de femei, S,i ca.nd erau inca putin umede, vedeam pe bietul bltran eli le strange ~. apoi le punea 'pe .0 mass tn mljlocul chiliei, Se duoea ta P,arintele Nicanor ~m ]mprumuta fierul de calcar ~:ru asa Ie ea] ca CD fierul §ru le strangea frumos §l apo W ~Ie ducea ] a sfinlta, b iserica,

Iar chilia batranului nu avea nici un fel de asternnt de c,anepa, eau de lAna pe pat sau pe pereji, ci numai rogo] ini ~i lingi, on perete Sl~tea 0 cruce mare, care ~i~a f3cut~o cu mulji ani tnainte de moarte §,i pe care l-am pus-o dupa moartea lui j dupa cum el a Uisa~ Icuv.i.D'~ w ,A a dormit 'in Do mnu 1 ,la adanct batf.ane~i eu cateva ore dupa ce se tmparta§· se' cu Sfintele §i Preacnratele Tai ne stand tn gennnchi §:m z]eind " TaUjJ), nostru" .".

SCH,IMONAHUL COZ,MA FER:MUS:

Bra. din acelasl sat cu ,arintele Proclu, cesta era, un om, '~nal, ell 0 barba al hi ~i lunga plina aproape de brau, Ca §i. Panntele Schimonah Proclu, el er,a nn om simp U; ne§tiind, carte, U mble cu opinci

~:i. cu un cojoe rupt rncing cu. 0 funie pe deasupra. CanOl meegea Ia biserica ~~i lua rasa eea 'ro~ilet~ci § i veche de lin~ §i un cuI ~on l'nveJ.i t ca 0 camilafea veehe-veche, rupd §,i proasta, Mn chilie nu avea nici un fel de pat §i. nici lat!mpl, ,ei un opait de snell cu fi til mic pe cue 'it 8(01)ea en aClW~ cand se Ils81 in jos, A vea 0 soba roar-tie veche in chiUe ~:rn, n:w,cioda:tI nu vlruia ill chilie. Dormea jos lang;!, sobi ~i avea asternut nil. cojoc rIo.

MI, dueeam pe lar ,eI ~i~.f zlceam: "Plrintle~, dar de oe_ no. vllrui&~~i prin chlhe, cD tar e- i afu.nl...atl· ,1 p ereJii S:=3U nmegri't de fum ~ =' ci±[, era soba cam edt'plata ,i mereu :ie§'e~, fum, Iar el zicea: ~M,ii nepoate, apoi pentru mine ce mat trebuie ,a:ta'g vlrui t.) cit doar ca miiue' am, sl m_l due dblOOlo~ S~, ap ol 0-,3i anzi t ee zice l:a Pa:n.eric" cl avva Arsenie nu

. h '. b 1

'mat SCi im aa apa a, smicele, milcarr cl ern pumroasa

~'~ invechi 1i? ~,i apoi acela era om mare §i ~:flnt" nu ca mine lin prcst §i plin de pacate" .

Acest $Jc'hlmOinJah avea numai dl«ol clml~i rupte §,l p eticite ~i niste i~ari vechi §i clod], vola sa spefe acele doua cama~,i~ 'i'~~ hia dulama rea, veehe a lui in Ioc de c,amH§a §i loat clm5.~U,e' ~i cioarecii _ (futa:rfui) ~1 Ie punea pe 8,p~'~,e pe 11n. jipoi §,i se ducea ~:a p'1trlu, §i apoi le purta de clteva, ori plr.in. apa pir.iuuh,d ~ spot niei nu Ie storeea, ci Ie punea lintiEl1,i p ell-poi $,3U pe 0' grebla ,~i le loa urn, spare ~i) adueandu -Ie 1$ deal ~ Je pnnea pe un gard vechi din dosul chil lei '.

Bu ,00 multe ori U ziceam: ~Pif.intell dar Hi. spalat rufele?" Iar bietul bltr3.m zicea: ,~ Le-arn spllat, mai nep oate ~ '~i iaca te-am pus p e gard ~ G3J, d.e-,a, da

P',AR'lNTELE' CLEO'.PA

:Dum.Oezlerw, ploale ,a:poi Sf mal ,~p\lll, e:~,e ~i singure ~~ "' Iar eu ii zieeam: ~iJD,at'; pil:rintle~ slpun ai avut?" ]u el zicea: "Da'r ce mal trebnie 81 stric slpunu] pe rufele acestea, c:1 doar nUhS rufe" ~

Acesr CUVi05, hi,trio avea §W, acest bun obicei:

C'flnd ile§e'B.u pk~njU ~,i fratii din biseF~,ca, sau §i 'inchinitori cre~tini care S~ intimpla;u sl vile la 'b~;sel:icl,~ el s'd:t,ea, tn genunchi in. pridvorul bisericii ~i la tep care ieseau ,din. biseriea, cerea ie:Ftlcmune ,zrn,cind:: ~J]ertatrn,~,ml pe ~m.ine,,, pac,imsul; lea am suparat pe Dnmnezeu" ,

En ml sunirmm ~~ zleeam: FIn· " nte dar ,~o 1'"\0

_ _ .It" - . _. 'I'" ", _ .~,," I~-, ". !!JI;Q, !Ui'!r.' ..........

stai aeolo §~ 'tot ceri iertare, cD poate Sf! 8mmre51l~

- ",...... ...._,..1 'il( _

oamenu ca 'VOl' creae ca cme §ti,@ ce pleat ,at flcmt de

ceri iertare de lie; toti?" Iar el zicea: _Maw neeoate

:t _ n . ,') !lir.rUU,- ""',

lasl sil, giinde'asci oamenii ce-or gandi, ,tl door """'0, $,1, nUl jndece dincolo oamenii, ci Dnmnez'eu, care ~.tie p~ca:~eie melle'; .e

Odatl lar m-am s,upl'fa'~ ~l m-am dns 13 parinmID,e sta:re:l §ID, i-am zis: 'joi,Pi_dnle Prea Cuvioase, dar de, ce 8m PII'in"ttele S:ch.im.onab, Cozma ltotdearuna acolo in, gemmehi In pridvorul bisericii ~fu cere iertare

d, 1- toti? A· It- L .. X "'. '

e ia . ,}.Lf tremn S,A nu ma_m stea, ci poate face

sminteala oamenilor". .Iar bltr.inul starer Ioanlchie a zis catre mine: ~~La8a,-,ru" frate, ,s,a stea acolo Ici are l:ucr,area IDui" HJ a luat blagoslovenie pentru cele cle tace". S,i de arueet am tiCUl t ii eu 3i nu-l mai ziceam nimlc, ell rol gfindemn, ,cl nu este bine sil rna amestec eu m '~3rhl3l acestui lucru,

Aeest bittAn 'mllilrl vreme tn minl:s:tire avea ascuharea de coltvar ~il mereu n vedeam acolo cltlle

1&8

ME" I,IO-'R' DIE'S.' ""FE"

r.: IV [ , ~ ~ 0,·· " .JI!' ~

poarta manastirii uncle ptsa grau intr-o pin§;, de lemn la care lucra cu pie.iloru'~. Ml dueeam la el, ii, vedeam cu un fes riu, lasst pe ochi, cu un co] or. vechi inc~ns co. 0 fume pe deasupra §il mereu plsa grau, Eu n tntrebam: ,"Plrru:rn1!te,~ dar nu obosesti ridlicand aici chilugu laoestJl mat! ziua?" Iar e sarec 1,. zlcea: '!~ Dvapoi, 'mil'i nepoate, rnai vine isp ~·ta §i zice ca-i greu J dar ell. ma gj:odesc cit am de displitit pacatete mele §.l apoi asa trece ", 'S i hD~ spunea: ~J M i-a zis popa staretul cl de ca te ori 01 ridica chilugul ell pteiorul, de ,a~itlea, or:~ 81 zie: -Dosmne Iisnse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ,mm~~uie~te-ml\». Dar crezi, mai nep oate ~ ca eu mai fac ehiar a§ a? aca vine vdljJma,~]ll §..i-~mi fu.r-I. cUn, minte smora rugaciune ~i iac-asa 1111 face s,l uit eu,~ p!c:ato8ul, datorla asta

;eo~ .... :.-t~,

~!J!.i!i.nld '"

M 1 d .... di , u 16 ,a~ avea I. e msemnat r: In V lata, aeestut

smerl batTan, dar fiindca aici nu fac 0< descriere a

'" _. -

vietii lu~.) am pomenit doar cateva lucruri to treacat.'i~ Acest schimona.h a adormU tn Domnul lao bolnlja S fintei 'M,inastiri N ea InI , cae'l tn prima vara anut ui 1941, in. luna. III [ mai, a ars manastlrea noastra §i fiind mare lipsa de chi~ii '- Santa Mmna.stin:~ Neamj a luat 3.0010 a bolnitA mai mU]l'~'1i bitriJ,n.i de pe aici din care unul a fOtSI ~i acesta.

B,ittranu~ acesta era. din. B ucovina §~. vorbea cam ruteneste, Era foarte ascultator. Oda la era cu ascults rea, la boii manasHrH §'i ralscand el boi i p

pJRINTELE CLEOPA

10'

muntele millastirii~ en em-am cu oite pe aeolo pe aproape $.i rnt-a zis ga'[ldu~~.: ~Du-te p\lnJ. lao b~;~rinul aee a, 8a'- i cerl vreun sfat pentru rnantuire §,i vezi ce are .s:1""p spuna'" ~ A§:a ca m-am dlus pAnJ, ,-a. e §~ i-am zts: ,~Blagos,Love§te; parinte Iftimie", Iar em a zts: t~DQmnul ~i Ma"'Jca, Stand 81, te blagosloveasca, frate". ,Si eo. am, adaug .. a-t: ~,Plrinte lfthnie te rog s a-mi s,pui un sfat cum. sa rna mantctesc? n' Iar el a zis c! tre mine: ,,. D e. ce s,l zic ta dumitale '- eu fiind om prost ~i nu pricep ceva bine dar daca ziti sfl I-li:a voastra, en credem asa, Eu toa;ta viaja, mea 'plnft venit-am aici la ml"aJs:tiJ.ie~ fest-am sJugai La stepenu .. ~,i eu credem eEl dup(i cum stepenu cind slujit-am bine ne-a pIau t bfune ~ a~a ~i no n aicea ta s mota manastlre, da,ca s~ujrim bine §.i ell dreptate, stepenul nostru Hristos are sa. dea 'p~a~1 buns. Jar daci nom nu facem bine, are sine P edepseasca Stepenul ,ei nu purtam grijll de slnlba noastra a~ a cwn trebuie" ..

Apoi eu am cen __ r lertare §l am p ecat la oU;e' mele §l ma,ca:r ca cuvintele batnlnulu i au test foarte SWPI] e, dar pe mine, p1aci'(,osu , m-8.U pus pe gandnri §" imi zicea gand~.d.: ,;V'ezi cum sluje§d, cl S~:apa,n'Ul eel d mn. Cer are sl-p plateasca .. '. Iar de nu ve~ s~~j i bine, ai s it iei pedeapsa p entru lenevirea ta' .

~i acest baft-An tot la bolnija Minas,tirii Nearnja adormit in Domnul.

IER,ODIACONUL MEMNO' , OLAV AN

Acesta er,a din orasul B otosani, mare cantare,t

h iserlcesc ~ avea CO lOS erva torn 1 de muzic a

+

10

NE VORB'EQTE

bisericeasca. Em, neob osi t in 81 u jba bisericii ~i la strana ~ Dupa ce iesea dirt b . seric I. ~ pazea foarte tic er-e a. ,. Se ducea la chilie ~.i impletea fesuri bisencesti sau tloea cO§nite §W. linguri. Plcea de. multe ori pe paraclisierul §ID, tot ca fiparilu _ I e Proclu spala el singur toad lenjeria bisericil. Era foarte harnic §i la ascul tare ~ dar n pUtcea 8,3, se izoleze, sl luereze singur, Luera foarte cu spor ,~.i 13 pl.dure §,i la fln, dar numai sa fle singur, ci, tm era greu de vorba multa, Avea 0 melo·' ie m c.ln·' ue foarte frumoasa ~i ev avioasa.

Multe laerlmi a 800S en ,cin~irne lui din ochii oamenilor care il aseulteu. Din cand in cand se iimho~nlv'ea de nervi, dar nici cind era bolnav nu lisa strana ~ Parca-l v,ad cmd venea la mu.i~, avea un

i ~.....~ l:l.;t, ". '"

§ervet n mana) statea cu capu piecar m JOs §l

nieiodata nu vorbea in timpnl m esel, D'acllPlrin~e 'e stare] tl rinduia ,sl,· ci ,easel, sau sa clnte eeve la praznieele de ~a ma8i~ Hoi aveam mare bueurle, el, §i I a, citire era foarte clar ~i la cantan~ neintrecnt. Dups ce citea a,IU canta ialrt§l sta co ~Ice're' la. mass,

De mnlee ori parintele stare a volt 81-1 faca preot ~ i ,em,n. a prtmtt zical" d ca este prea muU pen tru el. Cind vedea pe cineva cit este bolnav il t'DCUfaja co aceste cuvinte: l'" Dit sID.avl lui Dumnezeu c,a I1U te-a ulta,t §i Ii -3, rrimis ciocanele mintuiF.',w i" . Oda'nl l-am intrebat: ,.,Piirinte"J' oare cine poate sl se mintllnasc§i? " Iar el a " zts: ;~,A~cultl" frate Constantine, cet ce va rMJda pana la sfltr~'it, §i aeeasra nu 0 ,DC eu, ci Domnul".

PAR.lNTELE CLEOPA,

1.11

A poi, imbo.hllvindu.=s:e odatl mail _ tare ~ ~,..a du~ 1,3. la§:rn, 13. un spital 5! se ingrij eas.el de s:lnam'te ~l acolo a adormit in Domnul ~ Dupl cite am. mte;les; a. fost tnmormantat la Sfbta, Minlslilre CemjUiaj acolo lingl Iasi,

S:C'HIMO'N'AHUL ST'13.LI.A,N RACH]BRU

Era de pe la Oglinzi, Acesta a ado . "1 in Domnul tnamte de a veni eu ta Smnla Smasttia.. Dar atata I' iu despre e ca spunea odam Staretu Ioanichie la masi, ell acesta a venit IDa 'mlnasthre II bltr,inete §i era r,anduit :81 plzeascl vitele mlnls,'ftir1'~, 'ii, ehema Ste'lfan ~i era foarte ascultator ~i umilicios la sfintele rugaciuni. Dupa to vreme SAa, tmbolnavit Ji~ ci.zin' la pat n -si curma rugachmea lui. 'Odati, s:Earetnl s-a dus prin p!,dure s.1, cante bureji, iar dup,i, .0 vreme, obosind de' nmbW,a:t" I, stat, sit SiC:! odihn,ea:sc,l pe trunchtul unui copae ristur,mt de vant §l, Ic:lnd aproape sa adoarma, a auzi t un glas subpre care i-a zis: ~,,'Farinte~ sooala ~:~ du-te la ml'D~sd.re ca. s,a, ca_1uglr6-j;[i pe Stelian". Si bltranul trezindu-se, se ,gandea: '" Oare ce-o mai fi asta? i_)

~] asa a venit la m:rt"nastire: ;~,i ~ ,afl,at pe bltr,anul Stel ian foarte sUib wt, care auzind cl a 50S it staretul a. trimis pe cer ee-l tngr.ruj,e.a sa-m eheme §i l-a rugal sa-ill impirta,easc,g_ c. Sfintele arne, .c~, se simte foarte slibi t. Iar parintel,e indadi a trimis sa aduca nisre haine Ii 1 =,a 'llcut direct schimnic cu numele de Stelian, Dupa ce i -~ c!]ug,l1ri t ~ ru:-a impirtl~h cu

112

Sfw- tele ~'i Preaeuratele Taine ~i in acel ceas a §i adormit.

Dupa moartea lui, un frate care trehuia s.,! ~i sape greapa ,R zts catre 'p~.mn.te~:e staret: "Parinte"" dar unde sl·~i facem groapa?" Mar starejul a ararat un toe Hlnga biseriea unde era iarba verde §i nu se cunOf~ea nici un semn cD acolo ar mai fi lost vreodata cineva i'ogrop\BL Starejul fns-I. em :mihnrul ca, OM ~'tia unde 3r fi . ost mormantul cti torului sflntei manasuri J fiindca schitul a fost multi vreme pustiu §i mormlntele vechl 0','1. se mai cunostean nici unul unde au fost, A§a ca fratele acela sipind aeo 0 unde a, aratat sta.reJ;ul j deodata, la a adsnctme de aproape doi metri a dar de' un fel de bolta §.i inda'Ul a chema t pe parintele stare; ~ Si mai g,a ~ ind sub acea boldi de . laman-€ care s t~.tea ridicata, cum ar I] zidtta) prmsr-o pAnza deasa de p!ianj'en se vedeau ni~.te osemmte omenesti, S'I ,cad a u vazut ~ au sa,pat inainte §i a cazut 0, piatra mal mare, ceva ca 0 c,aramiJdl cu ~nsem'nare3J, aceasta: ".A ict Sf odihneste robul lui Dumnezeu ~ schimonahu N icanor Cerneschi cti torul ~i s ta istea sfintei biseric i din S~ha8tria t) •

Cuvmtel1e erau serise pe slova veche .. ~i sa ,cl odata cu s,aparea gropil P.ar~ntelui Stelian Rachieru s-au aflat §i riD11~ij:ele fericitulul enter ~d. Sihastriei care a. adormit in Domnul :I,a anu11844~ 13 29 august, dupa cum. Sf! poate vedea §i din al te documente, Aeestea Ie-am auzit povestindu-k staretul nostru Ioanichie lei dva la masa die obste a parinplor i

1,3

,PA.RIN·TELE G·HERASIM IL.E~.

F .• .. AT'ELE MEU

Despre aceste poate ,ca nu ar mai fi nevoie sA dau tnsemnsrt dar fiindea el aici la Sm~ttia mai multi ani a stat deeat ] a Cozancea, ~i fHndl.ca. aici a ,~i adormi t in Demnnt, apoi putine Insemnari tot voi mad face ~i despre el.

Si iati cam ce a~ avea de zis:

Acesta, inca frate ftind §i fa.c,and ascul tare capva ami la vjtele 'mlnlsdrii, a invi~a t pe de rost toata Psaltirea ell rot ell molitfele, cu ca:ntirne hd Moise, cu Paraclisul ~i pemelnicul eel mare de la urma Paaltirii. Apoi i~,i 1 uase aceasta pravila t ca s,li z'ica '[Qa~1 Psal tirea 0 dati tn 24 ore, Sf daca nu ar fi termmat-o, mei nu manoa in acea zi.. Am s~at odata ell el i:rru chilie ,~i e1.~ aducand un (';aplti:h ~ i n"'§.'te scanduri, 8! tlicut un 'tel de pod, cu un ,eapit. ceva mai sus ca sa- i vina Ia Mndeminl. spre a face metanl i, S i dupa ce venea seara 181 ,ehU ie de pe la ascultarile de obste, iii flcea rugacuinile spre somn, dar in loc sa, se CU,',ce i§i 1 ua metani Ue §" ~nc epea a face aceasta dlnduiall~ t1ce·a 500 de metanii mari, apoi zieea pe de. rost cinci catisme lao Psaltire ~ft iar 500 de; metanii § i iar cincl catisme _. S i asa p§.'tnl. la U trenie tesea en L.500 de metanii §i c:u 5 catisme citite, tar cand

venea paracllsierul la ora 11 ~i tl chema la Utrenie, el i~i 1 ua rasa §i merges la biserlca, §i dupa Utrenie se elli~.,ca, §i e~l,

Aceasta 'f,H·nduiaUiJ. a t~nJl1]lt~o nu pupnl vreme, Iar f~m:ndcl faeea o :nevoin~a asa de mare; avea ~i marl razboaie de l3!. draci ~ uneorw, ispitl cu. pstimile tmpului, alteori [1 da mare ruooi CU, somnul. Mar el, Icmnd vedea ,ei n ~ulP'tl. somnul sau ~i vin ginduri rele, apol b'rucepea. at-~i trage cite 20 .. ,30palme: peste obraz SaIU peste cap '. Iat uneon n vedesm ei, se descinge de cenntiron §:~' i§i tragea ,cite 40=50 de eentlroane pe spate, fitnd ell. 0 dulama ma_.m subtire, S.l i~ anzeam cum se certa ell el slngur ~i ztcea: )~,.DoImi;. cabde:,. dormi, n-ai :d1 dormi tn grolpi car miine'~ de .gande,ti ~a spnrc;lci~ni? usa. cl iti dau eo s.pu;rcaciuni ~ ". De melte o,r~ dupi ,ce se '~J;tea a~1. de: rlu~ n vedeai en fmcepe sl pla'o,gi, apol sta jos cu capul pleeat pe .piminl ,1 .P,U~.n:gea ,90010,. ~-i a:ptOi se apuea lar de lis ptSa.lm~ ~i de metanii,

M" ... "

le urn era 'tare necaz cl dlll1. eauza lui nlll

puteam sl ml, odihnesc, ti el (iDea zgomot §,w modo:ra,:Q1'ea cu. m!etl'!BiU,e si ell bati.ile lliu)" - A',·· .p .. Oil m-am

~. ~ ,I. I .1Il. ~,Do ~

dus II. piri:ID'IDte[,e stare, §.i l~am ,SPU8 ,el fratele Gheorghe nu mal dOlarme~, 'face mereu metanii Ii se bate: singur, §i cI. eu din canza aeeea sunt 'wUJurat cl mI mI. pot odihni.

Iar s;ta:rePl~. a _l,is citre mine: "I.asl-[, m5.i frate, ell aceta ,slra,cw are luptele lui ~ clem a declarat tlzbo i draellor ~m daci, aeeia '00.-1 lu,3j, Fm!. pace, nici el saraeul on se laJsl birua". Apoi a zis: ;~ FT3J.~bt fa, daca nu ai pace cu el, apo,i ai blagoslovenie ;83], te mup la ,aJt frate san piriote"" .

A~at bietul meu frate, vizand cil, eu nu-l irn.tele, 1 ~.i ea mi necljesc din Ica.uza ~ui ~ ,a, zis e,altre '"line:

11.5

Fr:ra,~",",,'nle 'men te reg ci rna ierti pe mme P x,..,X;tn s ul

", "IIJ,Q _ , ., _ .., _ _ _ _ _ _till. .!;;.o' l!!i!i,.!U!! 1."-' ~ _ ;t;V;..€!Ii, V;::l ~'

eli en ell pic,a:tele mete ]Iti fat neeaz ~i smmteala frapei ta.],e ~'~ nn te las sa te odihnesti, Am s I cant ;0 chifie undeva ,~i ap oi am. sa ml '[BU't de aiel acolo", Si a~l!l a ~i fi,cut. '!ntr=o dim~:ne~ta cind m-am trezi t j eu am gasi t 0 scrisoare p e mas ii, scrisa cu crelonul §:n zicea ,a§a1: ",.lubi tu~ meu frate, :i1ar~i~'mj pe mine ~ picH:to'sul 'I' ~:li te ~r-oag~ pentru mine ~ necuratul, ,ea en m-am mutat cUn chilie", A,~a ell eu d.u:pa ce am citit serisoarea ~ foarte m -am tntristat §,fu am plUtnS cii din cauza mea a pleeat - fra te'~.'e men de acolo §i m -am dns sl.~l cau t sa vedem unde s-a dus §]1 l-am gasi t intr-e ci1;maruta fnnmeeata cu un gleam foarte ingust §:i sparr m,a 'Pa:rintele Vasile Mlto~eru din. dos~ l-am cerut iertare §i el cu mare bueurie m-a iertat §i 3], zis ci sl nu fiu' suparat ca, el este foarte b3CUrG6 c,l ~.i -'8, g,asU chihe dupa, burna lui",

Dupa oe s-a mutat el acolo, n-a treeut mult ~w .... l vid ,ei geluieste m~te seanduri grease ,1 l-am zis: ,., Dar ce fa,ci ~ frate G:beo,rgbe~? ~i' Iar el ,I, zis: '» Casa 'imi fae" ~ $1 asa §,i-8J. 'fAcui 'On sieriu lao care §i plt~nteie: Vasile - care era lemnar - 1""\8. ajuta.t" Apoi ~m-il 1 nat sicriul, ,8 $(;08 tot din chiliuja aceea §i a Uisal numai perepi goi ~i afumati, ca. era acole 0 so bd veche ~i stricata care seotea 'fum" ,S,ia§a. a rezemat de UIl perete capacnl sicrmtul, iar i'n slertu a. pus n~:§re pale ,~i. ;0 piatra sub cap", S,i asa cind voia s~, se culee ~ nu a/yea met un pal acolo '_~, se culea in sicriu. 'Cand face',a sicriul ~ Parintele Callstrat i ~,a zis: ~~ Frate Gheorghe, cite sicrie de aeestea or s,l putrezeasea pina c,!1od vei. muri friXia. ta?~ I)'ar leI a zis,; nEu. cn;,d

116

NE VORBE$TE

la bunul Dumnezeu ca, acesta va fl mile cssa de,

~ ,~"

veel- .

Apot eu am fost randutt s,~ rna due la 01 c,a Parinte e Galaction ll]U avea ajutor, Mai pie toamna, fiindca luase un frat" die 8cO'l0, era nevoie ca din manastirr-e Sa trlmita altul in loc, c,a, eu nu aveam tovrura~ ~,a cArd §] niei nu puteam sa umblu de obste cu oile, c! eram cam bolnav, A~:m! ca rn-am dns ta parintele starer @,i I-em rugat daea socoeeste sa-mi dea d!€ ajutor po fratele 'men Gheorghe. Staretul a fost tare bucuros ~,i a zis: ~"Du-te, frate, §i spune-i eft am zis eu s! se du,ca, un timp aeolo la oi C~Wt frilma ta, ma1car cl avem mare nevoie de el aici, ca ,ef face Ia

x :it( 1 ,ob "" A)(' d" ,.

strana t03 ta S UJ - a " _' ,~a, ca eu. m-am r us ~ 1 r-am

spus: ,.~Frate Gheorghe, eu V=3,m cerut la, plr' ntele starer 8.1 mergep 18 oi", ,HID a. zis: '" Fie 'VIQ ia Domnului, frate' '"

A ~Ia, ct1, ~,i =a tncuiat chUiu!a lui cu sicriul :~,i a mers la oi. ~,i f:imndlci era toamna, oile se mnlgeau numai de doua or! ~:rn mai tarzfu o data" MergAnd amandoi CUJ one? ern rna, intreba: "Unde s,it nerg eu run urmJ sau inainte?". Dar :ma, ruga s.:a nu -1 intre,b adeseori, c~ el avea de lucru CD Psaltirea lui. E[ tacea ~ runtorcea oile ,~,i dlrun. .c:lnd. in cind mal striga ] a ele, apoi iar I[ vedeam fican.d metanii §i zicea psalrni tn taina Cand, vedea eft oUe stau bine, m,a" tn,treba~ ~Fr,ate Cosnca, vrei sa asc ,liil §.i fra tia ta?" S" asa de Is catisma de unde era zicea inainte, una dlou.a; trei

. ' mai multe catisme pln~ Sf pomeau oile ~i nc duceam dupa ele. Cand term j na pra v ila ~lill'~ ~i de era pe ]8. ora 3, apoi stateam undeva unde se asezau binc nile ~i scoteam eele spre hrana din gluga §1. 'mane aID •

P1RINTELE CLEOPA

17

Dupa 'masa e~ rnai statea vreo ora-doua ,3.§3 mai tiber §i atunci de [era vreme i'm'i spunea mie multe de prin ateric sau Vie-tile SfinpJor. Sears dupa ce ajungeam ell oile 181 t!rl~ ~ dupa muls, ne duceam fiecare la arlpa noastra :81 facem focul, lea eram ell ocolul pe piciorul strungji,

Aveam cairn buni, lei ne suparan Iupii. I:ntr~o zi de dimrru-rloo1\l, vld :pe fratele meu citii tale un mesteacan c are era tn fata aripi ilui, a~a de un stat de om de Ia p~lman.t. Dup,a, ce 1 ~a 'ti!Ua't~ l-a c ioplit 8:§ a pin~ la jurnata te ~ apoi a 1 uat m~·te d anile ~'~ I ~a acoperi t ca pe 0 capeluja, a adus 810010 ~m, 0 icoana mare CUJ Maka Dom luillui care 01 luase e de acasa cand a venit ~,' a pus-o acolo in CO] ce intr =0 strana ~ apoi a ados candela Ii ,3 pus-o in tata icoanei, A luat apoi un birr~et §m ,8. tras plmanrul a~~ tn filp!, aeelei icoane, ca si-i fie la indemani sa fael metanii,

Sl cand venea seara eu rna uitam de' Ia aripa mea de Ia vale I a a lut [care era de Ia dea~ ~ §i el acolo ~ la icoana MaiJc.i i Domnulni ~ pani aproap e. de miezul noptii 'tot ftlcea metanii §i zicea pravha l~~ de psalrni ,

Eu fitnd slab cu trupul, ,cl1deam mort seara de ob oseala, eli toata ziua otte ml fugareau prin pid.un!, mai ales c~, erau in toamna aceea multi bum;-e}j §~ foarte alergau oile dtmpii ei. 'Dar el, 8 aracut, cu loa te cit a vie a, aceeasi alergare, nu-si lisa metanlile lui., E drep t c it et era ell 111JLdt mai tare co trupu ~ ca, mine ' .

Cateodata eu Ina caiam ea nu am lemne de' ajuns la aripa mea, dar cand ma trezearn dimineata gaseam 0 muljime de lemne aduse din padnre ~i puse

NE VORBE'STE

acole lingl aripa mea, cl unele din. ele erau a§a de grease ca ell de' bra le ridieam de' 1& pimant., Si-'~ tnttebam; '3<j Dar ell bon le-ai adus pe acelea, frate? ;~, Iar em, zlcea: ~ Nu ICU boil, ci cu calul me, - acesta V],IC, lean ", A§a ell darn! Domnelui a trecnt §i toamna aceea, Ii pe el l-au luat iar devale la biseri ca, lea parae Isier §'i ea '-i CintlreJ la s.ttani,., IC3Jl. era UpRS 8j, de oameni '-, asa c~ iar ne-am despartlt.

Ods·ti starej 1 a volt si eurete becinl ce1 mare de la clopomiJI ca era dl A'mjt\,I Ii mult plnl~lnt §m pietr -_ erau tn el. S,f a zis Ia mass, .-, ,arintiloll : hTrebuie si Eocmim niste oameni ca 8i, scoatem molozul ~i piatra din 'b eciul eel mare de la clopomi~l §l, apoi sa ~ I reparam pentru trebumJele noastre" .' Ear fratele Gheorghe 8-& sculat im. picioare Ia masa ,~i a. zis: ,)Preac'Uvioase pllflute" daca ID"mm, dai blagoslovenie, le~ pa,cltosul, oi Ie j'--iti beelnl aeela". Starejul a spus: )J Frate Gheorghe, acolo- i munca ~ nu ~agl," Bs te atlatl! moloz ~:ru. p:malrl. dlrama,tJ ~l n-ai sa, p op singur, SI ~31' to.cmim Hi~,'e.: oameni, cit iaca, piir.hJlllp sunt pupni ~,1 apo 1 fie care; an~' ascultarea lui". Jar el ,8. zis: lO Mie, preacuvioase parlnte, daca tmt dai blagosloveme, sa-ml dap I . mal .ni§:&e luminlri ca sl am de-ajuns acolo, cl ... i fntune.rilc,- mai ICiU seama pe no ap te ,." ~ Si snarre~u[ '- ·bUCUfOS.~ i-a zls: ',_, Dumnezeu sl""p a:jute.~ frate Gheorghe ~ dar fa seama sa, DiM. te 1mbol[Jave~d" Cli1 acolo-i reee tare §.i ai oS a asuzi n "

Apoi, dupa ce fratele a cri.I~i'at blagoslovenie, s-,a dus S~ a luat 0 roabi, un mrnlcop'~; lopati $ii hi'lr 'Iet ~i ~-a pus pe treaba, elra cale 3040 rosbe - §i 3.lP oi iara§l statea ~ i se ruga, -$1 &fa. pe la usa clepotni t1ei" zi

§i noapte a. tot carat, noaptea aprlnzand In.mi:nari sa ·vada.. Si in, timp de "-8 zile ,I[ 5008. 'tOtt :plman-W·~. §:~. pietrele de acolo.

Ca'nd a. auzit starejul ca a terminat se mi . una cl

socorea cit eel pU.tlD 0 una va avea de lueru .. APOI l-a chemat §i i-a zis: ~jFIate Gheo 'g'lle~ Dumnezeu sl1.-Ji r-ls:pla.teasc,,1 osteneala" ~i i-a da:t ,500 die lei, cu toate elm! aeest obicei nu-I avea staretul ;., sa plliteascl eulva aseultarea. Dar fiindca wlte. oameni ii. cerusera ca sa cure"e. beclul 4000 lei, de acee ii,cuse aceasta .. Fratele Gheorghe nu voia sl ia n'ilci un 'ban a:pol vlzind cai ztee - :s'ta:rerul mereu, a zis: ~, Blagoslov:' p ca CD ,3J:e~U bani. sl-nul cnmplr nil§te carti mi icoane" ~ ~Ii asa 8! 'Bi.cut. S_;l dns la blblffi.oteca Sfintei MlmJJlJisti:r,rn. N eamt ~i de toti banii a luat c~rti Ii Icoaae ~j apoi pe toate le-a impaqit pe 1m fiatt, pe la pl..riDJP Ii crestini.

A --oi. a fest randuit . a alJe ascultarl ~Il peste un an. s-e tmbo,lmivit. Starepml inda:d I-a cllug.irit §i el za,cea acolo pe un pat afa;rit 'll e cer-dacul P,lrwnte~[ui V asile, dar' nu ICum1I. '00 zis rD,g;icitmile lui ~ Oda.tI, so a noastra Beaterina, care in acea vreme era la Agapia, ucenica la 0 :maiclborg,ad Ii de neam mare care avea frate general, Ii vlzlnd venlnd [3 ae," acolo

, .

la easa maieii aDJumip m.I:~ aflri, ,R spas, icl are un

fra®e bolnav. iar o rudenie a. unula din mus afiri a spus cl are UIll fra:(le~ doctor i Sora a, voit 91 aduea pe doctor [a piarintelle Gherasim, c.1. acela era un doctor foarte " scusit i,1 bun crestin,

Bu atn venit si-·' ~ 1- un ca, a venit sora cu

doctorul, Iar el at spus: .,,,ICe doctor? Eu m-am rugar atlta :~ll~ Dumnezeu cs s5.=:mi. dea. boala san oriee

ME VORBE$TJi

neeaz ,~i aeum daca Dumnezeu a tlcut mUI cu mine ,i mi ~at dat boala, apoi si caut Ieacuri? ~ S:i aped a zis: ~~ Daca vine cu doctorul aiel, en asa slab cum sruJnJt mj, sCJ():~ §i fog in padure ~j, • l-am spus sorii ~:m n-a mai 'indrlznit si vini1], eu doctorul la ,p\~l'~.ld lui '.

Stind el aeolo pe patul lui, cLnd. venea vremea Sfintei Liturghii 11m lua 0 perIDlut! ~i biJu], intr=o m!na ~li a~a incet venea :pini la blserica §~ s:~a.teal rntr=o strana, iar daca un putea, se culca j08 pe dusumete ell tala la Sm.f]Jtul Al tar ~i cu pernuja aceea sub (~aJ,P c! eta, foarte slabit, ~M aseulta pilnl, la urma S fAnta Liturghie. Od~t:a ~ flind paracl isier, am V3zut pe 8~aJ:r-eJUffi care slu] ea. ci p,m,angea in ahar ~m a zis catre mtne: "Siratul Gherasim, cat t.i de slab §i tot nu ar vol sa lase S mnrn Liturghie ~ "

AJ,a. s-a nevoit eateva lunt §:~ prin 1 una lui septembrie, Ia ziua Crucii, s-a dus la Dorrmul. Dupa moartea lui, am. gl8it 0 111ic,~ scrisoare pe patul lui de suferinti i.i ern sens asa: ,~Iubi:m~~ meu frate, s~f §t] w ell pe fr,ilia. ra are s! te lie Dumnezeu mal mull in aoea.s~m, 'Y ia,ta, da.f le rog sa, rni mi. uiti §i pe mine" pl.citosul.,. Ia sflntele rug;aciu~t '. ca, l.i eu ~ pa.(,:ltosul, cu multe Iacrimi m-am ru,gat lui Dumnezeu penaru cei dbl familia noastra sa vi aduea Domnul la ealea manru.i ri.i ~ '.

Acesta era din. Comuns StaroSilFt~ judejul B otosanl, de-aproape cu Parintele Vasile. Pe acesta l-a adn S la 'manastilif fratele Aleen, Aeest p~ri.mThte era

PAR1N1'liLE CLEOP'A

l2.l

din fire Calm vOI'b§rel~ dar- foarte hamlc la ,ascu'~_'tar-e ~i bun. Is in.iml.. B~ a fng;rU i~ pi.nl, la 1IJ ~lima, suflare :p e Parintele Constandle Urlearu despre care am vorb:m:£ mal sus. S·i ori .. cand s-ar fill m'mltl:mplat sl se tmbolnavessca cineva in manasthe ~ el era primal la

,L,"~ "'.1 'm, ,;i QI' c' U 'fr ..... ~'iit;-;:, drag ,A~t,IDi"Ji1 "'['n sluiea '0. ,'uP""", JAi;

C,lIlJI.bl8, lII.U,~~, ,IIi;VQIIi>!GiI:, ,Ill. n, _- VOJI . ...,~ i ~"!l.'tJ "",g.. - . " ,;d "WI'

vreme s-a hnbo~nl.vit §'h el, S,i asa bolnav, :p,e cat pntea, avea grija de altli care erau lb olnavi mai tare decat el,

A~a c'a, s-a, mlimp,ID,H't de s-a imbolnavit un plrJinte duhovnicesc Ioanichie Andronic ~ care mai p e urma s-a fiicum sinato8 Iii a 'P; ecat de la noi in 01 tenia '- unde a fost pus ,sta:re:t al Sfintei Manastiri Frasmei. Iar Parintele Consrandie ~ iIn. aeea vreme

". _~; 'd' , :' " ,', '. ii bi -,;:1(., ';:\'1:'+ ... t-lClog "JI, :i'-'ii\.r.,:i;('m'§:Ii

simnn u -se ceva mat rne cu sanatatea, iCJIO. 11.IUII.!IId 1 .GIl!.

cai i ,mln!sdrH ~.,rn, s-a dus cu Parintele Ioanichie sli,-l duel la sp~rn.tal Ia Pia trial, N earni", cl era bolnav de ulcer Ia stomae ~f, avea neveie de operatle. Tar dupi ce 1 =,a dus pe acela § i l-a a~ez;a~, acoto l.a spital ~.i i -',a dal eele

de nev .... ie .t!i;1ii <C.' ;"i! ~]n--'iI'o' ~ Iili~ -vc~~ l'.e., m i ~~I~.i."!~h··~ .... u ..... ,:-:::rut\~

u: ", 'v _'boj; Lell! ~-." '.~ '!If. ~~ .o;a, '-:!II'Q 4 !I ~)!j,W""!~.!!L1Ig '11;,.01 '_ '~a, ~,

CU, un Irate care' era vizltiu la cai, Dar p e drum a inceput si-i fie rill au inirna ~j cand a ajuns pe la primaria ajn Vinatori ~ a murit acolo in GaJru.l'.a. ~,i asa, ducandu-se s~ s.illujieasca. eelui bolnav, eW s=,a dus entre Domnul,

Acesta era. nn Parinte usca.li v la fa~a". cu barba surii". de 10 C din Jinu tul ~a~ ilor ~ comuna Badeni '" Era foarte ~u'b~tor de OIS teneala; en aseul tares era la

122

Bm ..:x ~ ....,..;m, ...:aI'. u '~

gr,m:dini p la liv:adl., '1 a '[pus toata 1.1 V~a 'ulU jurut

sfint.ei manast[r~, Od~dl am fest 'm·mtdui t de Pirinrel,e iconom Chiriac ca sa flu ueente ~i s5 ,ajiut la ,sidi t p orni, ~i pare:i 11 mud 'Cum zicea; 'j, Iaca frate, pun ace§th pomi sit crease 1 aici, poate ,1 -or mai aduce aminte pl:rintii ~:~ fr3!l~.~ care vor mai uti in m.allis:tirea aeeasta, elm a fblS~ oda:[1 p e aici unul cu nlJl~.une[e de Iona pacltosll~ §.i d.alcl, va voi Domnul :sit rodeasca acesti pomi, apoi ciLnd vor minca. roade din. el, ma vor pomeni §i pe ,mine" 'p\3"ci'Vosul ,~, ~

Acest plr.h1te ststea in chilille cele vechi din partea de lao deal de biser~ci, care au ars Ia ,anu~ m '941, a:mnc'm cand foctd. a plust~l& :manisdrea. 'El wciodam, pat on avea 1'0 chilie ~ ftir.~ ullmail saba cea veche care

. ...1 X • ,. A "

zicea el a§tl, a g;afdt~oi aeolo. Avea uOU~ piei ce oaie

care le asternea pe jog, seara cand se cnlca ~~i se ~nvelea Cli rasa SIlU ,eu un cojloc vechi care n avea, Bu ~,-am zis oda~ll': ~~'PI:rimr~e~ eu ,a~ veni la icuvio§:m, 'ta, ueenic eli eare imt place, sil flu 00, ascultarea la Uv,adl ,i 11. gridinl~ dar.' ml- i frici cA 0 sa-mfu ponmcesti sl dorm Dumli pe jos 1,[ eu DU, pot 3:~a," eo

Iar bietul blttan~ ,terg,lnciu=se pe ta frunte, cl era asudat '00 munca, fiind, 0 zi ciUduroasl de v,ad" a ,z:m citre mine: ~)'H:ei frate, dac,1 10m, avea no~ ~,j dlneolo macar atata odibDl cal avem aiei pe pl;min~" bine at fi~ dar en ml. tem el V011 auz-i de la Domnul el m ti-ai 1U31t cele bune aeolo pe plmint", ce mal cbl](i odi'hnl, ,~i alci 1: ,,. Iar eu i-am zls: ~j Dar ce odl'mnl este aeeea sl donal mereu 'p e pielea aceea de. oaie?' Jar em a Z1J;s,:, "Daf' ee'? Erlu a.s,ta,? Dar aeeia care stau pe la, 'nenmill §,i poa1!-e !a~®eaptl 81,-1. scoam '11. m09.'f[ ~

pJRINTELE CLEOPA

23,

d.upi cAteva zUe , apQi~ ce odilml mai au aeeia? S.i apoi sfb,tH nu au suferit a~a, cu tojii pinl s-an facut sflnti? 'lj Am:mzlnd a~a de la bl,trin:-wl,~ am inJe1es ca, e~ este prea bUCUliOS $;~ doa:l;"ml acole j08 ~i C'a Me acele doua piei asterrun §]. n-am mai s~in.dl a-I runtreba.,

Aoest batr!n ori in. biserica, ori atfarn, la aseuhare nu avea al tJ. pravlla deeit rugici unea ~ft Doamne Iisuse Hristoase, Fiu.'~. 1'0 i Dumnezeu, mil ui'e~te-~ma, pe mine, pl,cllosul ~J" OdatD., cand al.'~o:w,a la pomi, a zis clue. mine: »VezJ., frate, c,l tu irru radac ina, de padure:ti. pui mU'idita de :mlir dulce §i daca se prinde ~i creste copac mU'e,~':3!p oi oricine maninc,i& mere ~i. .DU rnai tine so eoteala ,c;~, acestea rOBOe au erescut rnJtr=o ,r,ldacinl de p om ,sllblalti,c. Iaca §i Dumnezeu a~'to:~e~te pe om, chiar de ar fl el :rAe cu nlr.a vul ~.i sil baric ~ dar dooa aude IClw,v,anDl~ Domnului

. .:;,;:: ~. x ... 0 cAl

§m vrea S~, se poeaeasca §~, s j1 se lUy,reprte" apoi

Dnmnezeu n ajiutii, ~i trimite Duh Sfin't ,~i pe urma omal aeela se schimba "i l'lU mai face cele rele ca. inainte, em, incepe a se arita In eI 00 adel Ie' Duhul ui Stint care dupii cum am auzit ia biserica ,srunl acestea: dragosrea, pacea, indeJ!unga -rabdarea ~ bunatatea Ii celliela.i1e care serie acolo" '. Si eu ml, miram

'~I •

cum un om samplu care' DU §ba. carte, eugeta aceste

lucmri,

Acest 1bltr,lu", ea §:fu CJenal!~ de: ne arunci 1, umb~;a

~ r

vesrne cu opinei §i purta 'm~tanii de lemn in mini.

Uneorl, i.n bisericl tn vremea Utreniei, bl. miezul no:p"ii~, caM '11 supsra somnnl zieea asa, .~Uthl mal ~opti'~or ~ rugaciuuea. Doamoe ,Ii~.use,. ~ .'

124

NE VO',RB.ESTE

Dar Parintele Vasile care era mal lute putin din fire §i mai tainlc, se seula din strana lui ~i se ducea ~ a. urechea P~lrintelui Iona i,i zicea . a§at in §oapta:: t~Ma"i ~ncet;. plrfun,te~ ca, te aude Dumnezen". Iar acest bl tran!, 'm'l= 1 a nintesc ca. i~ tlcea incllirJJmnlci nne §.i zicea: ,»Iar1!-ma~ p!ri te, ca lac,! mai zic ~i, asa ci1 mi se pare cit fugle so" I nul ". Bu smtesl'm aco 110 ling,l un stal p ,~i auzeam ce zlc el,

Duminica sau Ia s,arbl,1)ori mai marl ciru:i aveau oblceii ' .. .1 sa se tmplfilJ,§easca pa'rmnp.i cei mal 'baJrrLni ", v ede am, §i pe Parintele Iona cl l§i Ina rasa Iw, §i 0 dulama mai curata, apoi cami afca 0 penea 'Pie. fesul eel vechi §i asa venea la biserirc! s:1i se tmpa'rU§easc~,,,, ~i en Ii ziceam: "P:ariute ~ dar de ce nu ~~-a~ facu t un potcap, cl 8carbilitoarea este bine s a vii cu potcapul Ia biserica? '" Mar b~:tr.anul zieea: n'D,a ere om mare mal sunt eu ca s,l mal })'UD ~," acela pe. capul meu, c11 potcapul trebuie sa-l poarte popa acela care §ue carte 11lUltA~ nu un om prose ,~i pitca1tos, ca mine?"

Acest bilrin., pe '~ang,u ascultarea Jui, cLod. avea pUJ'i'IDlI vreme, t~'m. lua toporul, se ducea la p§i.dure ,~i aducea mereu Iemne de foe, Si en Ii zieeam: ~;Da.r Parinte Iona, de ce nu ceri b oii ml.nastiri i 8i-!i aduc i lemne ~f cari mereu ell spinarea de atatia ani? ~ Ia r e~ zicea: ~~ Dar ce 5. a mal necaje sc ~i eu b oii ,~lJiJa vreme cat mai pot eu sa-mi aduc lemne?" ~i asa avea 0 mare gr!jrnadl de lemne ~i puse bme lang! zidu[ manasdrii, mai mult decst aveau eel tIDn.e'C°1, fii acest parinte a fost '[ uat la bolnija Sfintei Manastiri. N earn dupa arderea Sfintei Mana.stiri Sjhasttia. Dar .. 1~ cand a simpt ca slabesre, luand=§'~ traista ~i bltut tl

...

PARINTEL~E CLEOPA

venit singur tnapoi Ia Sihastria ~ i eu l-am inttebat: .Dar de ee n-ai stat acolo, PI'rinte Iona, ell, acolo ap avnt bun! tngrljire f chilli bune?" Iar el a zis: ~ici am venit intii §,i aici vreau sa mor" ~ $1 Hindel era lipsa de chilli, cit inti nu terminasem chiliile, noi t-arn dat chU ie mica to dosul zidulm ca e era din cele ramase de' la ardere §i acolo, pu Jne ztle mal vieJ.U~nd in deslv,ir~ttl slr~c~re s-a dus Is Dornnul fiind ~mplrta§it leu Preaeuratele ]U'm Hristos Tame numai ell cateva zlle mal lnalnte. La. el in chilie, dupa rnoarte, 'nwrnmc nu am gasit decat traista CU care a venit de Ja boln .'tJ, ~,i blitd ~i 0 rasl. veche ,~ar j os .0 rogoj ina, veche pe care l-am ,gi1si~ adormlt in, Domnul.

Avea peste 80 de ani,

ARINTELE GALACTIO'N ILlE

Acesta a fOIS,~, starepil meu de I a oi 0 Era un p1ilrin_,e- foarte sargunor la ascultarea illui §i foarre milostiv, ,C,And vedea pe cineva Ica trecea pe laD,ga s~ina,~ zlcea: ~,Du=te,~ frate Costachel, § i eheama p e omul aceta sa, stea la masa 'La noi". ~ i oricut trecea pe aeoto el voia sa = i dea rCA te ceva de la s.:t:lnat ca zicea: ,,~S~ ~tH frate, ca aici 121 oi este izvor ~i daca nu-l da deloc din el, apoi et seacao lar ,.acA se mal da~ Dumnezeu line oile sinatoa"e §i nu se cunoaste de unde dai". Acest parinre ~n roata v:[a~a lui purta 0 dulama nUlna] pina lao genunehj ca sA nu-l incu rce la alergat dUpHt turma prin padure, Avea cojoc ~[ gluga lui ciobaneasca .. i brtiUj ~ mal avea doua-trei randuri

111.26

de. schimburi §i cioareei (un fel de pa_Olta~oni albi de suman), §'i. mal mult nlmica, nici un fel de avere. Eu n ziceam: >;jP,arin~e; dar de' Ice nu....iJ:l faei §i s:f'intrna ttl 'F~j'i§:te haine lu:rn,g'rn, ca lao cetlalji :pla\rinti ~.i sa, ai mai multe?" Iar el zioea: ~Frate Cosrachel, en m-am sp,[)vemt ~a un pustnie pe care l-am 1,lsit umblind GU oile prln munte ~i acesta mi-a spus ca niciodata In vtata mea sa nu am haine de prisos ~:m s ~ nu-mi las

,', ' ~ , ( - - ~ . 'I, ...l ", ,., . , ,- ,,";' ,x; , r ,.. ~, t, ~ ;.\1;< V ~~,; fr de caOODUl meu llUe metanut!! Sd, nu un ,UJ. i..-Oia;iia . re:mJ_~, _'_

,2 ZTh,Of:' «Doam ne Iisuse H'risroase, P'rnul lui Dnmnezeu ~ mil uieste-ma pe mine, picitJosul», ~ ~.i ~a mit, tmpac ell cine am avnt vreo s~.pa:ra:re mati fmu.dntJe de a as fi np. searele ~ Si a zis lei dacl, voi 'plzi acestea are sa.-,mj faci, Dumnezeu parte de msntuire".

Acest pi1:rh-ru,te en asa de bun la inimi c;i,~ dSl':i, se dueea s:amb'ta pe Ia manas[ire ~i cli:pita ceva de 13J praznic san de' 13 ,chelirie sau ori de unde ar fi

~,X" x ..... 1fI;'it ,. " All' ", 'BI..,..,.". 'I~ •• ,' ,', " ' • , , r,l · , " ~ ',' I ':., '~""I

CilLPi1LQ.~ ceva lye nrana sau ceva VU1" e met fl~ gUSIW,

din ele pan» nu venea la stina ,~i 'in vremea mesei tmpirpea, : a m,p egal toate, lei zicea:' ~~M,are primejdie este pentru ci1ugir si, manance pe ascuns l' '" Avea aeest eu vine care r~ zicea adesea: ;~ Dragostea ~i cu f:ri,tia, mult hllt:reoe, 'bo,g~;tilan" El in toata via:ta lui a fOISt numai cioban la Oil ~i cand era ~n, lume ~i dUpl. ce a venit la manastire, Nu a fast Ic;~S ~rorit" Era din comuna Ptping. Avea acest obicei: asci, nu ~,i-&.r fi flicul cele 300 de metanii, 111M manoa ~n acea zi, De mnlre ori fllnd mas a pusa ~ el zieea: '" Iertati-ma ~ fratilor'j, ca, eu nu. mi-am aeu~ datoria in fata '~ui Dumnezeu ~~., t~i lua metaniilet! ne zicea, uoui sa ~na.nn,iU1J is .. ' el se d1lJlcea Tn padu:re ~.~ pana nu-~i,

ll1.27

termina eaaonul nu venea, ~i apoi stitea ~i ella masa,

jn loata v:iap lut, :miercnrea, ,~i vinerea nu gusta nmmle 'plAna nu ritslreau stelele, tI vedeam cl. du~pa, ce mulgeam noi oile sesra, d lua entia elm s:f'lnta anafura ~i) eerand iertare, eJ Ina anafura seara mrziu ~~ ap oi staeea Ia mass, 'Odana, eu i-am zis: ,"lPl'r~nte, dar acuma este vreme de vara tti zlua este mare ~i alp oil sfintia g trebuie s~ alergi au,pl, oill '~i al de muls one de trei ori pe zi ~i e~le trag la m~,ns ~:i trebuie putere ~," ar It-e'bui s'l dezlegi en masa ma,~ devreme ~J" Jar el a d'S:: ,,. Fra te ICoslliche:~, mie mi -9" lS.pUS PArint'ele ,A tanasie c,i, odalm un slint a VIZUl rei duceau pe un om Ja groapa ~:ru cl, me.rg:eau en el dei m,g:eri frumosi, unul ina:itlrea sicriulai ~,:m, 3l1t~] in urma, §i ,ei Sfi\.'8fUI acela i-a iintreb®!t clnesenr ei, tar unul din aeei ~nglert. i-a lois: «Bu mi. nnmesc Miercurea», §1 c.elllaJ.t i-a zts: «Bu ml. numesc Vlnerea :§1 am venit aiel cu

po' "Iru- nca 'D'li'iIIm'Ji"a1111l1IUl' ~,x ai utam ..:.; .... estu 'I" ~~ufl~~' ,...,::-::; ,j!jJ,~'~il"fQi

"_ _: _ '~p.. U., !IUWY .. ~. . ~d [' ~ .Ilrd_ ... ,au' -iJilJJ..1!WI. ~. ~~ ~a.- a~~o~,1U1

in 1J.oa,ta, viap at ,posdt aeeste doul, zile, in, :afarl de ,dOli. la :Pa;~tj I'n pe la Cr.lclun sau de era, tn vremea dezle,gifii»"~ .

Apoi eu, auzind aceasta, am 'in(ri~bat pe Pidntele~ Atanasie :Plvllucl~, aeela care a umblat cu eapul 161 mati V'iara lui 3i el mi-a ,a,ri'£at a[ceasta lstorie t.n Pravila Mare: a Biserlcit, aeeea a '~ui Mi:tei Basarab '. Acest pa:r,inre tot fill ~tia carte, dar t-a dal Dumnezeu 0 memorie a§a. de: bunt 'i'nclt orice auzea de prin sfintele: carli, to't :~ine3J minte., Tur-e 'mu1t ti p~,i1'cea s I-,,~ C'~tleaJscl c~ne"a de prin Paternlc ,1 din S'fanta Ser~ptudi., Foart[e 'mult, 'Ii pHicea sl', andl ~istori~,

128

N'E VORBE~TB

cea sfintl din eartea Stan-mlui ~i Dreptului Iov, Dupa ce puneam treburi ~e la cale 3i Ie'U mal ramaneam pe Ia s~~lni\,~ el tmi zieea: "Prate Cos~~cbeill, ~ te rog mal i3J Sfinta Scriptml §1i mai eiteste acolo ~R SOuto} Iov" .

$"i cind n c i'~eam, d mereu plin,g:ea ~J zicea: ,,_, H ei, saracul, iaea acesta ,3 fost un om P e lume ca, n-a csrtit inainte,a }ui Dumnezeu em, j-a lust ,atlrea om §i a d.'tea vite fi copfit, Dar eu, picirosu~, ~ ca,t IS de: slab 'in ,credinia" ,ea dac a Sf; imbo~mve~,te to oa],€ sau piere, indat! n1i, su.p,lf' §,f nicw nu pat msnca in aeea zi". $'~, lntr-adevar, dacl se tntampla ceva boala la oi sau piereau din ele, eM vesnic era trist ~,i mi_hnit. ~i daci il ehemam ta mass, de multe ad. tmi zicea: ~! Apoi mai am euraj sa mlnan£" cl Dumnezeu pentru p~k~a'[.ele mele pedepseste turma aceesea I'!' • ~H, aceasta o flcea p entru c~l era, foarte miles ~i cu dragoste de mrma lui.

lata e ev a, §l despre eele mai de p e urma ale ~,ui.

Odata a. fost ,ri:mdui t de pa:dnreW"e iconom si stringa. n:fufte mere din l~,vada, ,1' entru masa de ob~te ~, cl i3J§2I, era (ltiri,cei.ld m.B no! ~ nimenea :n]J iii vea vole 'SIt :m!nince pe Ia c:hUi~ mere: sau alte fructe ce Ie adunam, ci in vremea mesei se f.mpil!"le~u la flecare pe cat ajungeau,. A,a ea s-a, dU3 bietul bitr,an sa. culeaga mere §ffi,~ suindu-se ii:nJtr-uD. ma:r nu prea m.mlt, a ahmeeat ,~i a e.izut j 0\8 ,~i ~~i -a rupt ~11 picior, ~i a strigat ,§i l-au adus [Ji'f]n~ii, r~n a~ a suferind ,citev;a, luni ~ s-a aproptat de sfar§'mtn.d hri. Am voit sa-l due Ia spi tal it nu .3, vrut. SI a zis: " Lass citi. Bunu ~ Dumnezeu mi ~,a dat aceasta durere pentru paca~e,~e mel,e ~~., A§,a c a 3Jm pus un 'f:ra te care n ingrijlea, cu

toate eele de nevoie ~i se :mnItturisea im,p\lr~,erun cu Prea Curatele Taine,

Pe clnd el era pe patul de suferm~a .3" murit ill] a.lt ba,tri.n cu numele de Nazarie. Aceta ,2 vea aproape o 8Uti1 de ani, Dar tot in acel tiim!p' a, venit fratele care ingrij ea de :P1rintele Galaction §i mi -3 zis: ~, P.lrmteie Galaction vi eheama pinil acolo" '" A~a cl m-am dus ~ iar el a zis ~ ,~P.lrinte staret ~ dar a muri t pmrID~qtel,e; N azarie? ~-J $i eu i -am spus: 'I' Da, a murit ~~, i. Jar el at

zis: ~ Sa nu .. I ingropaji ci maine searl 'mot 3i eu ~.i ne veri ingropa pe amandoi d,eod.:8.'dj, ca sl, nu maw, facetm, ehel wia],l de d~u~. eri ". Bu i -am zis: ~~ NU,t parime, sfinlia ta e~" mai Ulnir ca Plrintde Nazarie, cl nu ai aiei 70 de ani §i are s!-t~. dea Dumnezeu slnl;&ate ~i ai sl mal tr.l.'he§ti sa mai pasti oile". Iar em a zls: ~,Ba .n!lll ~ parill,re,t mi.in6' se-a'ra 1& ora. ~a:s~ am 8i rna. due ~ i en din vi~,~a aceasta" . ,A§a eli eu m-am dus la treburile mele ~~ mit gandeam:: ~.~ Oare asa are s,! fie?"

,~,i a doua zi, cafre seara, a venit iar fratele fa mine §i a. zis: ~~ Parinte staret, hacl[de,li I~>I vI eheama Parintele Galaction ". M -am dus ~ i (~lnd. rn-a vizut a UicrimaJt pntin, Sufla 'far §i a, zis tnce~, crt tre mine: ~j,'Pirlnte stu"et" v,~ reg 81 cmtip cuviD'm<~ eel die darea sufletului" ~ Bu am trimis pe fratele de a adus epi trabUul §j Moli tfelntcnl ~.i 81m zts Ia cei dol mli care se ~rm~ampla~':H!~r,a acolo: ,,~Stari in genunchi ~ fr:atUor ". :~U am ifDJcepu t a, t:i ti dezlegarea aeeea care se ,cji·te~te la snfletul eel ce se ]nprta en meartea, Iar pe (,:and. etteam, fratele Mihai, Cosofret, care era mal aproape de mine~ .a :zis: »Pl.riilJte~ nu ma.i ,cid cl parinreI e a. 'muri r~.. Si eu 81m 'ddicat ,epitmhUul de pe'

130

NE VORBES'TE

fala ' "_Ii §i ell i~i diduse suflewl2\ nu mail sufla ~ M,-am uitat la ceasnl meu, era ora 6 sears, dupa, cum, mi -a, spus el din ziua treeuta, Am ciu~at tn actele srlDte~ minlstir" data cand s-a mscut spre a = i scoate certificatul de iomorminlare §i em aflat lei a murit exact tn ziua §i ceasul b1 care Sr'\~l nlscut, dupa, 64 de ani,

PARINTEL,E VA,SILI! 'U~T[ORU

Aeesta a 'fest de loc de ]];a Flrca§a i Am stat cu el a oi cand tDel era frate, Era foam bun la mimi,; tot 00 avea dldea milostenie, Lingurarii de: Ia Piping ziceau el, e tata 'Of', el mare mila avea de ei, S-a tmbolnavit de, pllmini rCl a r,lcit s1ind ell oile in pldure iarna la rug, Era foarte pravtlist, nu=§l lisa

ruO"~of'!!~un,;e.a ziua C"I '-08 ' rI'\CIi,-r.r; C>·... d' 11 .... bit

gaciunea ,11"._' !i1 n·' ptea, .'·aDJ. . a sta (I'll- s-a

~ntl .. mplat cA era .. m de slptAulanl la SfAnwl Altar m A venit frn:re~e care Ingrijea de el §m. a. zis: "PA'rinte~ veniji crt. Parintele Vasile a spus 81-1 bn.partJ.§.ip cu Preasfintele Talne cl se stmte slab", Eram aproape de terminarea Sfinre.m Liturghii §ili:t dupl ere m-am rmpartl~ "'t, am Uisa.t din Sfinte in S Bnnml Potlr ~ ~'m, 3.1.3\ cl dupl ce mi-am ,ci.ti~ mnlmmirile ~ mla.tote de a ma dezbraca de vq,m~nre~ a. luat Sf1ntul Potir §.,~ Iingurita cu procovaml deasupra ,~i m-am dus,

Cindam ajuns la ,chM.ia lui. el at Z15; ,~]arta-'mi\l I' arinte starer, ~," sa .nu ma uita p §i pe mine, pa;ca:oos.ul; la Sfinta Li turghie", Apoi at zis: "la~a ~ vad nn munte verde §i tare frumos ~i un card de oi

pAR'INTELE' CLEO',P.A

131

al be §i niste p~g:tori care rna chearna s! ml due eu ei ~ Dar i-am rugat s,1 m"a astepte pu tin 9' ca sa-mi iau inci~,l41minle. de drum N" $], dupa ce a zis aceasta, se Dim asa mlt- un moe §:i facea semn cu marna catre mine ca. 8i,-i dau Sflntele §,i itndati1 dup~ ce-am Zi8': "Cred~ Doamne, §.i msrturisesc. .. ." §:~ dupa ce SJ-! imp!rrtl§ it, inda,Ui a suspinat U:§or §i s-a dus la Domnul in aeel minat.

Au venit la tnmormantarea lliui rudeni He de acasa, dar eet mal mumti au fos,t lmgurani cei saraci, care mult au pilaus dupa el §i ziceau: "J" A muri _ Pl.rinte~e Vasile, tara nostru" ~ C~ci tare r era ruu~ m.iUt, de b'ie$i m. lingurari 8,i de onee om slra,e ~ §i pe cit putea n ajnta.

PARINTELE PETR,U G·.ANEA

Acesta era dm Ardeal, de 'ID,a. :Bisrrij,a Nlsi:ud,~ din comuna Teleiu, Era foarte harnic ~i ascultator bitr.anul.. IC§'OO am venit intAi la manastire, am foal dat ca ucenic Ia e~ ~i eram amandoi 'CU aseuha ea, mao "iide manastmi. EI vorbea totdeauna cu accentu1 aeela ardelenesc, Ml intre'ba zilcand.: ,~No mai cocon, da't -ai mancare 13 m.i:rhaie'?' ~~ Ala le ztcea la vite. Noaptea 'ma scula intotdeauna s II merg 141 Utrenie, Parel n and cum ztcea: .,., No, frate Costache, hal sri. mergem I a biserica, el a sunat sfanta toaea" .

FiindtC3. avea chtlia l,a:r:gi" i-a mai dat Parlntele a,tarel, tncia vreo trei ucenici, asa c,a_ int.r-ol vreme

][32

NE VORB.ll§'TE

eram vreo patru ueeniei la el ~m bietul bllttln. eu mar-e dragoste ne ·povlpm.-iLa., N oi, venind seara de P e la, ascultare, dupl. ce fieea;m rugae innile spre somn ~ adormearn repede, dar el,~ biletul battin, faeea mereu

, ,

rugaciune ~i, metanii pini. De aproape venea v~ea

Utreniei. 11 auzeam ' zWi;,lnd citeod,ati; nO'~ Prea Sfanil Marie, Ma.w,cQl ·Do'm.nulu·~ nostm lis08 Hristos '!' miluieste-ma pe mine ~ p,lclt~osul ~ acem ~i~~ ceasul mortii '. Amin n .' S:~, aeeasta 0, zlcea de trei ori eu metanii marl ~ apoi se culca §:m. el ·pru~rnn. §.l, csnd suna desteptarea in toaea cea de fler Itt miezul moplU pen-fro. U trenie, noi nu ne lnduram sl . ne sculsm, iar

1fI,.",.::-':' --~. __ ] •.. -,. ''PII;.1F. h - .. , . x·' " '. '.' .. " d .. '. tatei 'illr"~lii

IIl.lI\&Jtr~DU:!!. Zlcea... )i .. Jr~ 0, ' at. m~;rn, 'COOOonl, · r,agn LU, " .,' na,~

sc[d,af~:=vl lei 8\ venit vremea sflntei slnjbe". Apoi, cand auzea ~fu clop otul , zicea: ~J No, mii coconi '! atuzm,Ji tolli glasul athanghelului i Hai sa mergem, :ha'ru 81 mergem, eft dacl O()[ dormim de-aeuma ee supaii tngerul care ne ,plze~'[,e"''' "

Si asa, p,lna nu fie vedea p e noi SCOlSi din ehilie ~i du~i la blser~cl no. ne las:a ~m pe urml venea §:~ el cu, carja pin I, la brn series. Cand vedea ca noi adormeam in. b~;sericl in mnpul Utreniei. apoi venea ~i ne zicea a~a tncet: n No, mii coeoni ~ dragul tatii, aiel nu-l vreme de dormit, c~ de ruga) nu v'a lasa,ti sit vi mole~iU c a" eceasta este is-pi ttl celui rau jiJ ,. ~i a~a ~i ziua Itt at!H~ultMe De supra veghea ~i ne 'mdemna sit tacem din ,gur,a, §fu sa lucrsm. Iar pe em nu= I vedeai nic i adam ~ezirnd degeaba, San lucra j uguri de born, Clnj ale, funduri ~ lingnri, greble, furci de lema" cind era pe afara. :1]] chilie sau citea, sau se ruga ~i pupna, vrerne se odihnea. A adormlt ~i aeesta in Domnnl La varsta de 82 de ani '.

CUVAN'T DESPRE, tNSTRAJNAR,E :LA, i'N'MOR,MANTAREA SC:HfMON A"HU'L'UI MARCl1f' IPOTO'P' (t i9"73)

P,lrinplor :~i 'fr,at~ or Ii iubili, c,redmc:ffio§~i,

Cu ~Juwfrul ,~i en mna Preasfintei §:i. d~ vi~~ FicitQItilf1ei Treimi, a Tad11ui §:~ a Fiului §fu a. Sfanw~u.~. Duh, ale Preasfintei Nisc;ltoare de Dumnezeu !iJ'I Purnrea Feeioarei Maria, ~.i ale tuturor s.fintUor ne 8lfl~m, la RmtOrmAntalie3l, lwnui pldnre balr.an,

.. ~~l'.d.monallt]l Mereu din 2,ceaslti sf'm~tl ehinovie, Sit este bine cu ~~uJeastl ocazie sl1. V'orb~m ceva din vi!.a:~ Ill'm. A~3! este obicetul Bisericii lui Hristos mai ales [;1. astlz:it n petreeem pe ulthnw drum, pie. eel a1 vesniciei ~ de; unde nu se va mai tntoarce pin_I D'~ va SUM tr,a mb ira" Judecapu de Apoi ~ S,i iata, Ice am a zice:

Plrintele Mareu, de la lflC~putul viejii 1 ui, strain at venit pe lume ~ prin strlim 3! 'ttli~ ~i tntru strainaitate ~'w,~a slvlr)R viap lui, EI era din judetUL~ Mehedinti, dmtr=o comuns din Munt~i Mehedi·n.tu1ui numita CI[~ug,areni~ s aJtu~ Closani, apro,ap e de seml

_ _ Tud V'!~ )1111· ., ", 'II

00 und,e a 'fo~:t . -.-, or "'.: ~·au.mnre8Cu.,t vestinu

rev(),luUonar de; 1& 1821, El a fast strain $i par,asi't de to~i ai lui. Mama lui l-a nascut, cum vorbeste lumea aJzi ~ .» din flori" , .ad k~a inainte d.e ,8, se cas atori, ~i 1-31 plrlsi t.~ llislndu-l undeva unde l-a gasi t 0 bi:a:tI femeie credincioasa, cu frica de Dumnezeu, 0 biul_na,,~ ~i l-a inflat 1'1 l-a crescut, S.f aceea l-a trecut

134

dupa numele famHilei sale, adica familia Potop, cl asa ID. se spunea,

EI a ~IDvlipt't cateva clase de carte pe chel tuiala acelor bi;niru C3J; e ~ -au cres cut " apol s-a dus saraeul strain prin lnme sa -~fu ci§'· ge pmmea cea de toate zilele, mSi s-a dus §i a lucrat ]18;, sondele petroliere, mai 'inrli" la Moinesti, apoi lao Moreni, cand s-a, apri DS sonda aceea vestita, care se tragesu clopotele tn toata tara, ca sa 0 sdngl, ,= el em acolo, imi povestea, A lucrat la sonde pinl at intrat in armata ~i apoi a venit marele razboi, primul razbot mandi-al. A mers pe front in luptell® cele C I ancene de la MArl§!f§ti § ~ Mara~ti, Oituz, TAr,gu Ocnei, Valea Casinulul ~i tn toate pa:rlH.le cele mai grde a fosr en frontul, unde a cazut, saraeul, prlzonier la nemti .. Nemtli l-au dat pe mana ungnri or §~ apoi ungurii pe :m_jDa! austriecilor §ID. a ajons toemai in Munpi .Alpi~ in. Muntii Tirolului din nordul Italiei, ~i acolo, impreuna cu alji 3000 de prizonieri au Iuerat un an ~l aproape jum~.tate ]JID mine §i Ia marl ,greutiJi. I~m·rn. zicea: " .. Ne-am dus in M'untUAlpi §oi acolo, fiind prizonlert, ne plzeau nemtii ~m ungurii ~m ·mtalienii c11, eram Cleo 0- prinsl din toate partiie. Sl ne-au pns sl saplm in za,p1ada ~ MunlH Alpi au za,pad! de sate de merri ~ ~ s,a, ne facem baraci de unde sl, mergem sa, hicram la mina tot acolo. S~rn~ am 8i!pat dloui, sure demetri prin z:ip1ada ~i n -am mail dat die plum,ant" eM. 3.0010 e z~padi, vesnica, ~ 1 am falC1Ill.t baraci tn zapada §Ii am 1 ucrat acolo ~i de doul ori am fugit dmn lagar §i m-au prins in Serbia" in Bosnia §i Herjegovina §fu m-au 'fntoFs

inapci" '. -

PiRINTELE CLEOPA

135

Si at te c: L 'inuti ,R treeut pinl a randluit Dumnezeu ~i S/-at incbeia1t pacea de la Versailles, unde s-a flco.t paeea peste toa:ta Buropa §i atune ~ 8. vemt ~. el ~n lara, ell al te mii de prizonieri care au. mai sclpa;t CU viall de aeolo.

S~' s-e clsltorit cu 0 ferneie credmcloasa ~ d·· r ea a murit dlupl cililva, ani, tar e'i, vlzandu-se " ar singur, s ... a dus ialti" sl luereze p e ~,a sonde, Dar l-au daJt si lucreze la 0. sQndl de pe 0 sc't~__el~ mare de 70 de men l, Ii s-a rupt schela de sus §,i venea ca un glonte in jos, :31 din v neea aceea s spus: ,t M:aica Domnului ~ nu ma lisa I." Si s-a prlns de 0 grade de fier ~ eli avea sl se fac·l praf pini jos, S,i atnnc] s "a prins tOO pici oarele de gratia de filer ~i a :sJcipa.t en zile, dar din momenrul acela a zls: ~,.Daca mi-al dat, Doamne, zile ~ nu ma,i, stan b1l tumea asta d~,artl, bme eat ~ l~ -at auzi r, cl mi due is a mI fac c~l uglr moil 0 ministille'" sa-mi pIing pacatele mele mai i -ainte de a :ma duce din 1 umea aceasta ~ '!I

~.i :.\§,a, s-a du, siracul Ia Mlmis,tirea Tismana, care ern aproap e de el acolo §m :m3:nktirca 1=3. trimis la un sehit pusuu singuratic j la Cioc ovina J in v~frfu~, munlUoI', und.e ,8. stat trei ani de zile ~ S l de acolo, dupl 0 vreme, 'cu blagoslovenla episcopal u a, 'fast trimis la Schitul Pestera Ialomieioarei, unde I, stat inca, "reo cativ,a ant, ~i de acolo s=,a, dus la Mlnastirea Ghighiu, lingl Ploiesti, unde am lost ~i eu asta toamna, 0 manastire foarte mare ~ i 'frumoaJsl biserica, aproape exact cu cea de la Cerniea. unde a. mai stat ~a.pte ani ti·1 a frost calugarit de preasfintitul Valerian Za .. haria - care este pensionar acum la B Utcure$ti. .. ~, flind atunci s~aret ~. sub mnnele de

136

H .' fl .' AI ~ H 'I ~ "' "'1 L. di b

rtsant, 'lUIOJC,d_ , ani runJ0DJe ~ enema " Ul otez.

'Dupi 0 vreme a venit 12 Hora~mta~ tot 'l}ettigandu=sJe dupi o via:Pl, mai l:b:rui§titl". ~i a stat un '[imp' Ii acolo, ,i, anzind el de mJnisti'r-ea aeeaste S il]istda, m-am pomenit ,eu el aici,

Cind a venit tntiUa. oar-I era frate, a venit tocmai de acolo ,00 13. 'Gh'rugbiU ~m a mai stet el acolo un timp' J 8! vizu~ cum e pe aiei ~ ~:pofu § t-e adus aminte de Slil.!8tr~a ~ i dupe ce l-a cllugLri t §i a sta t la Horaita, a venit aici §i ap oi a mers ell noi cand ne-am dus de aiei la Mln~stin!2\ Slatina. Aeolo DU ~tiu dupl ca'rEi vreme l-am flcut schlmonah §i i-am pus :nu\mei[.e~ Ma.rcu" Bu am citit 100 mn:hl attentie viaja Sf~nlwliU'~, Mareu de In Muntele Fracesc, 'marie sihastru, ~t mi-e fost drag nnmele aeesta ~m, am eIIllgl'ri'~ inca, unul, 'tot CD n:umem,le Mareu, care acum e ,pe Ia Putna,

~i apoi J dupi ce l-am ciUugir,~,t) a, tlCiU:~ saracnl dlferire ascuhari, unde a fost nevoie: pe la 'V ie, pe la vite, pe la stini,~ uncle a fost, t~sa el a fust un om,

- ."

foarte slriin,. Inrrebi p e orlcine din mlnis,tir'fa

noastr-l d~cl, a venit vreoda ta aiel sau cand am fost la S lati na vreo rudenie a Parintelui Marcu, sau vreun ft,a, te S8IU vreo sora sau vreun prieten Suo vrenn cunoecut de prin :lPlrtHe aeelea. Il inuebam, odata: ,~lP,~rinlte Ma:rcu ~ ai :p~imit vreo scrlsoare de cind ,e§d, la manastire?" ~~ Deapoi, ~i:dca,~ de la cine sA primesc? Pie mine nu ma §de nlmeni de unde sunt ;§.i eu aproape on ~tiu pe nimenl, c;hia:r daca, m-as dnce pe acolc" i ;;~ Nu te-al rna! duce? '" ,"N u m~,a§ mal duce niciodata. De eind ,am. plliecat din mocurUe ace',~ ea " fJ:-a.m mai f()lstlj~., Coumna lu'rn este Uli1g,I, 'un, munte

PA Rl NT'E.LE ,C,LE'OP ~

137

mare ~ ICI_o~a.nu Ii spune = tmi povestea el~, unde aunt mlnele Bata de Arama,

Dec] dupa o vreme P~~r.iiU1Jte:~,e Marcu 8;-81 retras de la 'Mftnastirea Slatina aici ~ p entru c,l acolo s-a tl:cut mil;nistir-e dIe maiei pensionare ~f el, §tHnd. Ica face 'parte din soborasul nostru ~ 8=3. retras saracul inc 0 ace , catre SllihlstI~a,~ Si a, venit aiel dupa, cum ap vazut ~ i Inceml cu ineetul ~ ca o luma:mla:re care tot arde, arde §~, tot se topeste j dar §ti]j, c,! a junge pinl, [La srfir§,:~t~ i =8. veni t :neputiD]a~ 1-30 aj uns bltr.~ne.tea". Dar a avut .0 immli de fief: Cal a, putut, tot a venit 'IDJa. biserica si 'tot c ite a, la Psaltire, iar BJC~8il a vea .0 nevQtintJi nespusa, Nu ~tiu doci'i dormea un ceas sau doui pe noapte ~ ,~T,aici j zice J no. pot dormi ''. ~, Dar

f .''):tj' C· ,:;:, x f :~ .,_ ".

ce ac:t~ i., i ,. .• ~:t a pu~ut Sa ,ac~ metann ~ metanii

llcie8". Pe urml, a zts: ~,N'u mai p ot, rna dor salele, picioarele", Apoi a 'tlcw: inch'iniciunit~ mil de mc-hinlc~ullru,. Citea mult lat Psaltire ,~i acasa, Aici Is Psaltire ~i aeas m. lat Psal .. tire, ,~,i acatistele ,M,nicii Domnul ui §i al MlBWI!mi'morul.lli '. Ap ei avea 0 carte U rmarea '~uw, Hrlstos, mereu c ite a, dintr- in sa. t. ~i-ri Paretic "m ce clrji 'i'i cldsaJ,u in manit.,

De 13. 0 vreme l e, m I" ~.fi'~'IIfii,Q:~ . T"l!II~c"?C; nn 't'rirnil?l· .,' ot

- - - - ;;;I'.f" !WJII~!';'" • '~' ~W, d", ,)I(,l ,l;jIIJ!C~ P,·I

face- rnetanii ~j njci Inehinaciuni, D,il- mi blagoslovenie sa, stan pe scaun §.i sa zic rugaciunea lui !isus!" . 5,i st!rea pe seaun ~1 faeea 3 =4000 plni In 6000 ~.i mal multe de rugsciuni ale lui Iisus ~ntr-o zi §ii 0 noapte J mai cu sea:ma, noaptea mai mul t. S i cat mal pu tea, mai venea paoa la bise:ricfi, 'Dar era sllbi t organismnl ~ ~:i iar se dncea ],a chilie, Iar caRd n-a mai p'utU~j saracul~ a stal la chHie cateva s~ptitm'ani., Tot aYeS! ,grij,a sa 8e spoY,lduiascii; tot ee aJ, ,a:vu.t dmn

138

tinereje s-a m,lrmrisit C'UI3,t, ;Sm, s-a fmpirtlli t cam 0 dati, pe '['O:nl ~i mal aproape, .0, dla:ti la Gout 8ipd.mini. Si acum, co. 0' slp-tamana In urma, -am implrd§i[j tar la moartea lui a venit fuga bietul pl'rinte care tn_g1'ije~~e de 'briuini, ca s3:-mi ,spun! eli a slabi'l~ Eu am luat cartea ~i crucea §i am fuga, dar ehiar clod, am a] ms t§ll daduse sufletul, El era sp ovedit ~i i'mpilrta~,it., N umai an 'pirifi'~e era U~Lnil dinslll. cand ,§i ~,a dat dubul i

;Si a§ a sufletnl P~_[intel ui Marcu este acum inatinteat Preasfintei Treimi §,i S-3i dus, en. mwt sao. ell pu,fin,. Dnmnezeu stie, L-am cnnose t om a~, rugalcilunU §'W. a avut 0 virtute mare, care aco era mar-e mu1.t.ime de pacate: Instrainarea. Stram ,a fost de cand s-a DIsc - t~ prin straini a tlIit ,~i. prin £Iri stti.ine Ii acum U petrecem pe drumul eel ,d"n urma tn s~rl'ru:m1j:£aJ,te ~] tar,!, neamuri ~.i flidi ,si, ,piliQgJ. vreun neam san vreun nepot Ia capul lui, sau mama, sau sort, sau tata, s au frate fiir,l numai aeeste suflete [ntimpli,a.te aiel ~i :noi, :fraJ,ii lui duhovatcestt ~

Am vrut sa. vi spun 0- istorioara ,CaL sl ne dIm seama de mila hii Dumnezeu care este 8SUp·-' lui, in Pa teric <j la carpito'~ul 20, pentru iM,tr,i~:oare,. se

b U- b )('~, =<".,lii ~

vor ( este asa: ' rn atran mare ~ V,4L,i:ltror cu mintea

avea doi ucentci. Sf Rnul era mai molatic, ma,~ t rand a v j nu prea nevoltor ~ nu p~ea, mare postitor, nu prea mul t canon ilcea", insl se 1 ~ni§teiL flind foarte 8itrlin, lea nlci nu ~ua nimeni de unde a venit S"' mei nu-l glisise' nimeni acolo unde statea sub ascum ta fie a batramnut. A Vel bl'trlA1!l inel §J a'~ tul, foarte nevoitor, foarte milostiv, foarte siritor bll, prtveghere, la mii de metanlt, foarte treaz ell mintea, Si Sf

PA.RINTELE CLE,OPA

ill 39

minuna, batranul ,ca nnul er,a mei pregetator, adica mai in.,gldu.iwi -,~ ~i on ala de. silitor, iar altul 8§8! de vheaz ~,i asa ,de mare nevoi tor. Dar a rinduit Dnmnezeu 81-1 ta int!i pe eel strain. Si a murit eel strain ~,i; clod a mu~r:ru.t, b:1tranul fi ~nd. in amte- v,azator ell 'I' intea, s-a uitat ,~i ,R vlzut ca, a venit 0 multime de htgeri purtatorl de lumina §' cu mare veselie au lua.t sufletal cilu,I,~ruluj, acehtia stratn §m, cand au aju S Cll ,eI rea poqlle cerului, a auzit un glas: "St~u ,ei a fost cam nelucrator ~ dar pentru s'[tllni'tatea lui deschideti porjlle cernlui ", cit ~i Eu am frost strain pe pamam ~i M-am pog;or,ilt la neamul omenesc" ,_ a ,z:is Hristos, S"i asa cilluglmru. eel strain, Incooturat de mngeri, a :~n -,~:a't pe pO'rti1e cerului f ~-a dus tn ralul desfatarii ..

~1 n-a '(recut nndt ~i a murit §i ,ciUugarul eel

., , " gh

mare nevonor, mare pos:u tor" mare pnvegn etor,

marie ~uetAt,or ai, rugi1ci;nni:it ~i ~" toate 'priv:in~le, Dar ein.d a muri't, a vie nit tata,-5,ao de ,acasa marna-sa, frate-sau, SOlnL, nep opi, strlnepofi., L=ftu tncon Jur~.t neamurlle, cl, "Moue parintele, VM I"~ §i au inceput s,a pIing,a, (a capul lui ,. S;i tntr-adevar, clUuglrul §i ~"a

d d h 1 d .c:.._t:iS f d '" xl )::" .' '1· at ":_U_' U" '." Ie I:~,i- - 'nn ~1 C,i:I, ugarn "J neamurne §1

rudeni He ~" prietenii. Dar stareml 1 ui eel v,lzl,tor cu mmtea n-a mal vlzut nicl un !nger [a moartea acestui c~lnug,lr,. Si atunei a 1Jncepu,t si plilngl s'tJ:repd ~i. s,a se roage: »DoalnD.e~ dar s-a pierdut Ista?' La eel strain atat~,a inger' Ii ~a acesta nici nul?" Si a aezlr un glas i~, chills lui noaptea: ",Nu te intn-isla, bitr,inw,e~ e,l Dumnezeu e dreptl Acel strain cand at deschis 0 chii in vremea morjii §i se muncea cu moartea ~i .se ,chinuia §i se lupita, ell duhn .~ le rau~ltii,~ n-a ,3 vut pe

140

nrn me ni dln neamurile lui. sa -1 mi:ngiie't si·~ i zica ,~d,rag.ul mamei ", s au ~ dragul tatei ~~ sau »p~:r.h]j.lte·~, N-a va.zut pe nimeni pl.§ngin.d.~ nici mingiindu-l pe da asul ~i Durnnezeu e. d rep t.: unde n-au venit neamorne au. venit lngerii ,i 1 -au manglblt §~ l-au maD I ult. Iar a ici au veni t neamurile ~ ~i. aeesta s-a min.tui t, peruru nevo'mtqa hri, dar n -are masura celui din:tiiJ pentru cl. a stat sub apropiere de neamuri ,i sub mlngiierea prletenilor §'i a neruDllrnor lui, ~'i cine este prieten lumii, totdeauna se desparte de Dumnezeu nu poate fi ca eel . rlint' ..

De Ia parintele Marcu una, stiu, rugi1J.ciunea ne~ontenit~ §i ~DStflinarea~ S~a 1nstramat in hnnea aceesta, c~, zice Mi,mtuitorul cl nici un prooroc nu-! cinstit In patria sa. Strain a ' __ ost Si A vraam in pl1imantul Haran ~i in ispite din toate par tle s-a ins raina pentru c- ~ vintu.I Domnului. Em a lisa t toate ~ i lntru slrae-i[e ~i intru ascultare ~i intru supui ere ~,i-a incheiat drumul, Ml uitam ier] cand, l-au ilnb:ricat parinlii §.i au pus :1' e el schOOa ~1 rasa; l-au pi[eprtl.D3!t ~fu~ tnainte de. 31-] pune 'in sicnu ~ I-au pusp e pat. Cel pupn mie asa mi s,-a aratat, asa am privit la el: era senin, alb la fall ca niciodata, vesel c,a ~i cum ar fi un om carle a terminat toate tr[eb1urU[e §i se odihneste. ,A~a ·-a v;lzut - ca acum nu mao e voie sa-I vedem, ca i§l e clh:wgarul ~ llnistit la faJ~.,. ca un 9'p ostol, ca. 11!]O ealilof care a, terminat, Parca zicea cu marele aposto Pavel: IClJ.ll1 to ria am silvar~UJ! creduua am plizit, iar acum Ina due la Domnul sa-n'lri dea mie cununa drep'taJ,ii, care 0' va da Domnu: in Zi',UCl aceea, ~"l nu numa t mi e ~ ci Si tuturo r celor ce iube S,C ardtarea Lui.

P,l'R'lN'TELE CL.EOP[A 141

Cand i1 vedeam neputincfos §i slab, U totre'bam: ~ Ce faci, plrinre Marcu?" ,"Ma dor pieioarele, rna. doare stomacul ~ m.A supirl cutare, .. ''. Unm aduceam aminte de ICfuv.antul Scf.ptu_rU care zice: S-a stins .tntru d~f;e ri vi'aJa mea §J anii mel tmru suspine + Pertce ~e omul care snfera in Iumea asta S·.! in. limp'lll acesta de suferin)~ el Sf roag~ ~i ~~H:~ prega.t[e~te de p'ruecare~ c~. prln ceea ce mall sufera omul a{l ct se cU'r,I§1 de rot ce a facut inlumea asta e.,Iu acolo se duce la bucuria eea fir! de margine ~.. : a linistea cee il'fi. de sf'lr§ it,

A§Q am credinja ~i ered II. mila Preasfmtei _ reimi §.1 a Maicti Domnului, Piirintel,e Marcu, pie care tl 'Yom .p etrece azi 13 m.ormant,. s-a. dus ta Hni~te, ~a. bucurie, dupa ,ali,tea, osteneli ~,~ scsrbe §j bo i ~i neputinte dupa atatea zile petrecute ~i fn rliz boaie §~ in greut!p, care n-am vrerne sa. Ie spun; numai Domnul le ~tile~ a murit in mlnastire"ata ce spune Urmarea lu·2 Hrisros ,: 'n Nu. es te lucru mic s ii, 'm.oar! cineva ~n :rnanis;tire'" ~

Ca 0111" cine ~He Ice neputinte at mal av ut ~ dar oare Biserica lui Iisus Hristos ,~. izvorul iertarii ~i al curajirii prin. Preacuratele §i dumnezeiesttle Tame ale Domnului Dumnezeului ~i Minto~to,ru ui nostru Iisus

- ristos ~ ,cat l-a cu rit it pe e paul acum prin spovedame, prin i'mparta~irea cu. Preacurarele Taine §,i cat f~. usureaza de acuma, pentru cal Sf aduce jertfa cea fid de: sange de acum permanent pentru el. S.i de; (;§'te or] veli auzl 131 pomenl t ~i [,3 eetenie diaconul san preotul: ~jInci, ne rug,l:m P ntru to,l' p,arinpi ~i top ostenltorll carle s-au os teni t r . sfant laca§ul acesta §i au adolnni t tmprejuru 1 ] ac.a§lu·~ui acesmia ". aeo ~o va

li42

NE V· 0- aD'E$T-E'

I· ""p( D ;:'

intra §i el. 'Deem va fl. pomeni t in vecl, ca asa zice Duhld. Sfant: Pomenirea drep'tul.ui ell. ltJude ,;J,i: -Vf!"§ntca esse pomenirea lui.

Acum va urma parastasul §i vo:m merge 81-1 ducem la cmutlr. Parrntele Mareu So-a ,dus 130 M,i1nmitorul t Preasfsnta Maiea Domnului sa, alba mila de el ~ i preapu ternicele e'ru rugae ·JUDi 51,-1 inso~easc-a, c it maine va trece vamUe ~ A,stiz,lli sufletul lui este pe tata p~i:mft[K!Ll~ui ~ azl r~ duce pe unde a umblat toata viata, dlupl mamma Biserieii, iar m{i!'Wne va trece vamille §i va ajunge pentru prima data la scaunn Preasfin1em "1 reimi Preasfama Maiea Domnului §Ii tor s· i.-nl]i ell rugaclunile §fu mila lui Dumnezeu 8;),-1 D1so1ea;scl,~ iar nol pileI to§m.i is it ne nigarn ca :;~, se roage ,~i pensru noi, dacl va afla har ~m ind,r,azneall i'naintea.lui Domnezeu. Amin

CUPRINS

Cara comh I·· n,...... .. "

d .' . """V, . .. Jfii,.l) . I'._' ~

. e e .. mel, .1 I •• aJ ••• ~ •• ~ r~ II !i!' I II if 'i!! !I' !f 'Iii :II' 'ii :Ii Et: i il Ii i til Ii i' Ii IS

Dialog ell un seeter despre rugaeiunea i d h '" ~ d --

n ' U - 'I In a,' evar ... , ~ .. " .. ~ ,. ""' , .. , ... ' .. ' u •• 30

Treaa-a umbra Legii ~i Darul ,a von, lit _. - _., 5·1'

l:t - - - - -._ ~ . l_~ 3i -Ii • ~, 'Ii ii' ~ • II! 'II.' .'. .

Sflola Lumw:ol. ~ marturle pemru Drea -ra C - tr ,d't~

-c P , ':. r'5:· ,~:D.J,G, •• , , ..• , , •.. ,. , .. , , .• " ... ' .... ' •• ' ~ , ~ '. • 55;

Desp 'n:: betie ~ .. ~, .. ~, ... 'Ii ,- , -, - '6~ ,£

J" - - - -. - .'!!i II !Ii ,Ii !i ~~. !Il11! •• 'l1li1. ~'I! • .-JI •• 111[ ••• IIJIll. III Ii! • - u

-PI' m1 1· b '" ,.

... l~a'~1 '~m.- i 1 - " : : "

,_ _ _ _ .l!J _. I I, , --

. ul~el .. , ~ .. ~ .. ~ , ... , , ... , ~ , .. ~ " .' ~ .. ' ... ' .. ' .. ' -Ii .' ~ •• ' ~. 72

,insemnlr," din v:~a,la UDOr- cllv[o§i p\arinJi

..lII '" ." S~' -

aoormm in Stanta S ihistrie ... _ _ .' _ s·::, 111

~ , !Ii ~,! !II,!!!!! iI"1 !I"II. !II II! . ,.1

Cuvint desnre instrlinaI'le> - - - 3-: 3·"

tJr.'" .. III.tlllII •• 11 ••• 'III •• 11 ••• J •• I~.~~.!.'!!I!!!~ ,_