Sunteți pe pagina 1din 6

1. Acoperind 35.

762 km2 sau 15% din suprafaţa totală a ţării, Regiunea Sud-Est
este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale României. Care este contributia
regiunii in formarea PIB?
a. 25%
b. 10,76%
c. 15%

2. Conform contribuției la formarea PIB-ului, Regiunea Sud-Est este, din cele 8


regiuni pe locul:
a. 2
b. 8
c. 6

3. Dacă la nivelul UE diferenţa procentuală între sexe este de 2,4% în favoarea


femeilor, în județul Brăila este de:
a. 2.4%
b. 5%
c. 0.75%

4. AFACERE este:
a. Activitate legală din domeniul agricol, industrial, comerț, financiar etc.
desfășurată în scopul obținerii de profit.
b. Activitate in domeniul industrial și financiar, desfășurată în scopul obținerii
de profit.
c. Activitate din domeniu comerț desfășurată în scopul obținerii de profit.

5. Profitul este:
a. surplusul obținut de o societate comercială atunci când venitul total pe
care aceasta îl obține din toate activitățile sale depășește cheltuielile necesare
realizării acestor activități.
b. surplusul obținut de o societate comercială atunci când cheltuielile
necesare realizării activităților sunt mai mari dacât venitul total pe care aceasta îl
obține din toate activitățile sale.
c. diferența dintre venituri și cheltuieli, dar numai atunci când cheltuielile
sunt mai mari.

6. Factori favorizanţi în cariera antreprenorială


a. numai educația în familie
b. mediu economico-social, educaţia din familie, existenţa unei culturi
proactive antreprenoriatului, educaţia antreprenorială în şcoli, universităţi sau
într-un sistem de formare continuă adresată adulţilor
c. educaţia antreprenorială în şcoli, universităţi sau într-un sistem de formare
continuă adresată adulţilor

7. În literatura clasică s-au identificat următoarele tipuri de întreprinzători:


a. Întreprinzători conducători, Întreprinzători inovativi
b. Întreprinzători conducători, Întreprinzători inovativi, Întreprinzători
controlori
c. Întreprinzători inovativi, Întreprinzători controlori

8. Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din


cursul perioadei, clasificate în activităţi de:
a. exploatare, investiţii și finanţare
b. exploatare, vânzări și investiţii
c. exploatare, producție și finanţare.

9. În functie de scop, publicitatea poate fi:


a. publicitate de informare, publicitate de a convinge si publicitate de
reamintire.
b. publicitatea de produs(serviciu), publicitatea de marcă, publicitatea
instituțională.
c. locală, regională, națională și internațională

10. Sunt patru etape importante de pregatire pentru elaborarea Planului de


afaceri:
a. Colectarea Informației, Stabilirea Schemei Planului, Determinarea Tipului
de Plan, Împărțirea Resposabilităților
b. Studiul de caz, Stabilirea Organigramei, Determinarea Tipului de Plan,
Împărțirea Resposabilităților
c. Colectarea Informației, Stabilirea Schemei Planului, Determinarea Tipului
de Organigramă, Împărțirea Responsabilităților

11. Regiunea Sud Est cuprinde 6 județe și anume:


a. Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea
b. Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomița
c. Brăila, Bacău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea

12. Ponderea populației ocupate cuprinsă între 25-54 ani este:


a. în creștere
b. în scădere
c. în stagnare

13. În ultimii ani, ponderea cea mai mare în economia regiunii o reprezintă:
a. Întreprinderile mari
b. PFA-urile
c. IMM-urile

14. În regiunea de SUD-EST, precum și la nivel național se înregistrează o:


a. întinerire a populației
b. creșterea numărului persoanelor între 25-45 ani
c. îmbătrânire a populației
15. ANTREPRENORUL este o persoană independentă, care, din propria iniţiativă:
a. Pornește o afacere, îsi asumă riscurile ce ţin de derularea acestei afaceri
și are scopul obţinerii unor beneficii personale
b. Pornește o afacere, Nu iși asumă riscurile ce ţin de derularea acestei afaceri
și are scopul obţinerii unor beneficii personale
c. Pornește o afacere dar nu în scopul obţinerii unor beneficii personale, îsi
asumă riscurile ce ţin de derularea acestei afaceri și are scopul creșterii veniturilor
întreprinderii

16. Opțiuni posibile pentru inițierea unei afaceri:


a. Numai lansarea unei afaceri de la „zero”
b. Numai dacă procurăm o afacere deja existentă
c. Numai prin procurarea unei francize
d. Lansarea unei afaceri de la „zero”, Procurarea unei afaceri deja
existente, Procurarea unei francize

17. STEP măsoară situaţia şi potenţialul pieţei, indicând în mod special


creşterea şi declinul acesteia şi implicit atractivitatea pieţei din perspectiva celor
patru criterii
a. Social, Tehnologic, Economic si Politic
b. Produs, Preț, Plasare și Promovare
c. Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări

18. Managementul este procesul de statuare si indeplinire a obiectivelor, prin


realizarea unor funcții de bază, specifice, în dirijarea și utilizarea:
a. Resurselor umane și Resurselor materiale ale organizației
b. Resurselor materiale și Resurselor financiare ale organizației
c. Resurselor umane, Resurselor materiale și Resurselor financiare ale
organizației.

19. Serviciul “Personal” si Managementul Resurselor Umane asigură o


organizație cu:
a. salariați competenți
b. salariați și posturi de lucru
c. salariați, locuri de muncă și posturi de lucru

20. Tipuri de resurse de finanțare ale întreprinderii:


a. Autofinanțarea întreprinderii, finanțarea externă, creditarea între
întreprinderi
b. Autofinanțarea întreprinderii, Finanțarea externă prin participarea la
capitalul propriu al întreprinderii, Finanțarea externă prin împrumutări de
credite pe termen lung și scurt, acordat întreprinderii, Creditarea dintre
întreprinderi (creditul comercial)
c. Finanțarea externă prin împrumutări de credite pe termen lung și scurt,
acordat întreprinderii
d. Creditarea dintre întreprinderi (creditul comercial)
21. Care din următoarele NU Motivează un antreprenor:
a. Dorinţa de succes;
b. Dorinţa de a fi independent;
c. Dorinţa de afirmare personală şi profesională;
d. Creșterea veniturilor salariale ale angajaților;

22. Lansarea unei afaceri de la „zero” are următoare avantaje:


a. Devii propriul tău șef
b. Posibilitate de a activa și a plăti salarii chiar din prima lună
c. Folosirea unei mărci comerciale cunoscute

23. Analiza SWOT analizează, în general:


a. O organizaţie, o propunere sau o idee de afaceri
b. Factorii externi unei afaceri
c. Factorii socio-economici din regiunea unde se desfășoară afacerea

24. Managerul trebuie sa:


a. planifice, organizeze, motiveze – antreneze, coordoneze și controleze
b. planifice, organizeze, controleze
c. planifice, organizeze, controleze, motiveze - antreneze,

25. Managementul resurselor umane (MRU) este procesul prin care sunt
încadrate persoane potrivite în posturile din structura organizației prin:
a. identificarea necesitatilor de personal, recrutare, selecție și angajare
b. identificarea necesităților de personal, recrutare, angajare și instruire a
personalului
c. identificarea necesităților de personal, recrutare, selecție, angajare,
promovare, evaluare, compensare și instruire a personalului

26. Planul de afaceri este:


a. un instrument managerial de acțiune, elaborat într-o anumită logică, ce
presupune o gândire de perspectivă asupra dezvoltării unei afaceri.
b. un instrument extern, elaborat după un an fiscal, ce presupune o analiză
asupra evenimentelor întâmplate în cadrul unei firme.
c. un instrument managerial de acțiune, elaborat într-o anumită logică, ce
presupune o analiză financiară a firmei.

27. Care din trăsăturile de caracter NU Definesc antreprenorul:


a. Perseverenţa
b. Consecvenţa
c. Neîncrederea în oameni
d. Curajul

28. Procurarea unei francize are urmatoarele avantaje:


a. Imagine foarte bună și acces la publicitate
b. Afacerea este deja creată și activează
c. Devii propriul tău șef

29. Furnizori ai informațiilor de bază din mediul extern pot fi:


a. Organizații guvernamentale
b. Organizații neguvernamentale
c. Organizații guvernamentale și organizații neguvernamentale

30. Conform IFRS, prin fluxurile de trezorerie sau de numerar înţelegem:


a. ieşirile de numerar şi echivalente de numerar pe parcursul unui exerciţiu
financiar.
b. intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar pe parcursul
unui exerciţiu financiar.
c. intrările de numerar şi echivalente de numerar pe parcursul unui exerciţiu
financiar.

31. Organigrama este definită de:


a. un set de compartimente ce grupează sarcini și persoane
b. un set de relații între compartimente
c. legături de comandă
d. un set de compartimente ce grupează sarcini și persoane, un set de
relații între compartimente și legături de comandă

32. Procurarea unei afaceri existente are urmatoare avantaje:


a. Posibilitate de a activa și a plăti salarii chiar din prima lună
b. Asistenţă tehnică și managerială
c. Provocare de a realiza propriul produs sau serviciu pe piaţă

33. Pentru a elabora un Plan de marketing, antreprenorii combină, de regulă, 4


politici principale, numite, de obicei, cei „4 P” sau mixul de marketing. Acestea
sunt:
a. Politica de produs, Politica de preț, Politica de promovare, Politica de
plasare (distribuție)
b. Politica de produs, Politica de preț, Politica de promovare, Politica de
publicitate
c. Politica de produs, Politica de preț, Politica de promovare, Politica de
producție

34. Situaţia fluxurilor de numerar este utilă pentru:


a. Numai pentru nevoi interne (manageriale)
b. Numai pentru nevoile utilizatorilor externi (investitori, creditori etc.)
c. nevoile interne (manageriale) şi pentru nevoile utilizatorilor externi
(investitori, creditori etc.)

35. Un plan de afaceri se bazează pe următoarele elemente:


a. omul de afaceri, ideea de afacere, mediul de afaceri
b. omul de afaceri, bilanț contabil, studiul economico-financiar
c. studiul economico-financiar, bilanț contabil, balanța contabilă

36. Contabilitatea financiară furnizează informația contabilă pentru:


a. utilizare internă de către management,
b. utilizare externă
c. pe lângă o utilizare internă de către management, este comunicată și în
exteriorul organizației

37. Contabilitatea de gestiune - denumită și contabilitate analitică sau


managerială are rolul:
a. instrument în luarea deciziilor de către managerii societății – nu este
publicată în exterior
b. instrument în analiza externă societății
c. este folosită doar de contabili

38. Informațiile cantitative oferite de contabilitate vizează trei funcții:


a. planificarea, controlul și evaluarea
b. planificarea și evaluarea
c. controlul și evaluarea

39. Planificarea de marketing se desfăsoară în timp în mai multe etape:


a. stabilirea țelului; analiza situației existente; formularea strategiilor de
marketing; elaborarea programului de marketing, controlul, evaluarea și
eventuale corecții.
b. stabilirea țelului; analiza situației existente; formularea strategiilor de
marketing;
c. elaborarea programului de marketing, controlul, evaluarea și eventuale
corecții.

40. Analiza SWOT se poate aplica practic în orice arie a vieții noastre, fiind un
mijloc foarte la îndemână pentru a ne ajuta să alegem cât mai bine. Analiza SWOT
înseamna analiza:
a. factorilor interni – Puncte tari, Puncte slabe ale unor afaceri
b. factori externi în care ne desfășurăm activitățile firmei
c. factorilor interni – Puncte tari, Puncte slabe și factori externi
Oportunități și Amenințări