Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

autor: inst. Rodica LEONTE


Şcoala cu Clasele I-VIII Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

Clasa a III-a
Disciplina: educaţie civică
Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
Element de conţinut: Reguli ale grupului - drepturi şi îndatoriri în cadrul grupului
Tipul lecţiei: de consolidare
Obiective de referinţă:
1.2. să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu
conţinut civic;
2.1. să identifice drepturile universale ale copilului;
3.1. să identifice grupurile sociale din care face parte: familie, grup de prieteni, colegi etc.;
3.3. să descopere şi să descrie într-o manieră clară şi concisă diferite relaţii sociale de
grup.
Scopul lecţiei / obiectiv fundamental: stimularea reflecţiei asupra respectarii
drepturilor şi îndatoririlor copilului în cadrul grupului
Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
a) cognitive:
OCı - să utilizeze noţiuni cu privire la drepturile şi normele de comportare în cadrul diferitelor
grupuri din Convenţia cu privire la drepturile copilului;
OC2 - să evidenţieze importanţa respectării drepturilor copilului în diferite contexte şi grupuri;
OC3 - să selecteze drepturile fundamentale care trebuie imperios respectate în cadrul diferitelor
grupuri;
OC4 - să-şi dezvolte unele atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în diferite
situaţii;
OC5 - să prezinte îndatoririle care rezultă din fiecare drept;
b) motrice:
OM6 - să realizeze un desen / text / afiş cu privire la drepturile copilului;
c) afective:
OA7 - vor participa cu interes şi plăcere la realizarea activităţii;
OA8 - vor lucra cu interes frontal, în perechi, în grup şi individual.
Resurse:
 Bibliografice:
- Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică, clasa a III- a,
Bucuresti, 2006;
- Manualul de educaţie civică pentru clasa a III-a, Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Editura. Aramis,
2005;
- Convenţia cu privire la drepturile copilului, Bucureşti, 2006;
- Educaţie civică. Ghidul învăţătorului, Dorina Chiritescu (coordonator), Editura Atelier Didactic,
Bucureşti, 2005;
- Strategii activ-creative de predare-învăţare-evaluare în ciclul primar, Rodica Leonte şi Mihai Stanciu
(coordonatori), Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2004;
- Evaluarea elevilor la clasa a III-a, Rodica Leonte, Maria Botezatu şi Ramona-Mirela Lăzărică,
Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008;
 Metodologice:
Strategia didactică – mixtă:
a) metode şi procede: conversaţia euristică şi examinatoare, explicaţia, expunerea, exerciţiul,
jocul didactic, metoda ciorchinelui, turul galeriei, observarea sistematică, aprecierea orală şi
scrisă;
b) mijloace de învăţământ: planşe didactice, fişe, coli de flipchart, markere, foi de bloc de
desen, foi A4, postituri, tabla, cretă colorată, manualul;
c) forme de organizare: frontală, în perechi, pe grupe, individuală;
d) instrumente de evaluare: fişe de lucru şi fişe de evaluare, autocorectarea, autoevaluarea,
evaluarea reciprocă.
 Temporale:
- durata lecţiei: 50 minute;
 Umane: învăţătoarea şi cei 20 elevi.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele Obiec- Conţinut Strategia didactică Evaluare


lecţiei tive Meto- Mijloace Forme
de de
organi-
zare
1. Capta- Rezolvând corect fişa de lucru jocul fişe individu- Evaluez
rea OC1 nr. 1 vor obţine cuvintele cheie didac- ală exprimarea
atenţiei - din titlul lecţiei. (anexa 1) tic, în scris cu
5' exerci- conţinut
ţiul civic
2. Enunţa- Pe parcursul orei vom repeta:
rea - drepturile şi îndatoririle expu- tabla / frontală
obiective- voastre în cadrul grupurilor din nerea planşă cu
lor - 3' care faceţi parte; obiecti-
- importanţa repectării acestora vele
de către adulţi şi copii; lecţiei
- să vă exprimaţi opiniile, oral
şi în scris, cu privire la diferite
situaţii;
- să realizaţi diferite lucrări, în
grup, în care să reprezentaţi
drepturile voastre.

3. Actua- 1. Li se cere elevilor să conver- frontală Evaluez


lizarea enumere tipurile de grupuri din saţia, noţiunile,
cunoştin- OC1 care pot face parte. cunoştinţe-
ţelor - 10' 2. Li se solicită elevilor să le
completeze în dreptul fiecărui referitoare
OC3 enunţ scris pe tablă cu A în la tipurile
dreptul celor adevărate şi F în exerci- tabla, de grupuri,
dreptul celor false: ţiul, cretă regulile,
OC5 a) Omul este o fiinţă drepturile
ce poate trăi izolat. □ şi
b) Orice copil are îndatoririle
dreptul la o familie. □ lor în
c) Relaţiile din cadrul cadrul
grupului de joacă se acestora.
bazează pe ajutor reciproc,
respect şi colaborare. □
d) Între membrii grupului
şcolar nu există relaţii de
respingere şi competiţie. □
e) Orice persoană care face
parte dintr-un grup are atât
drepturi cât şi îndatoriri. □
3. În perechi, vor completa , pe metoda fişe de în pere-
numere un ciorchine asemănă- cior- lucru chi
tor cu cel de pe tablă cu chi-
drepturile şi îndatoririle care nelui
decurg din acestea pentru
următoarele grupuri:
- nr. 1: grup şcolar (clasa de
elevi);
- nr. 2: grup familial (familia);
- nr. 3: grup de joacă (prieteni).
(anexa 2)
Apoi se completează şi
ciorchinii de pe tablă / colile de
flipchart cu răspunsurile
corecte, astfel li se oferă
posibilitatea de a se autocorecta
şi autoevalua.
4. Obţine- Clasa de elevi este împărţită expli- foi de pe grupe Evaluez
rea OC1 în 4 grupe a câte 5 elevi. La caţia, bloc de capacitatea
perfor- împărţirea pe grupe se ţine cont desen, de a reda
manţei - OC2 de teoria inteligenţelor multiple prin desen,
15' (elevii cu aptitudini la educaţie exerci- foi A4, respectiv
OC4 plastică vor face parte din grupa ţiul, compunere
celor care trebuie să realizeze markere, dreptul
OM6 un desen / afiş, iar cei cu solicitat.
aptitudini lingvistice vor face postituri
OA7 parte din grupa celor care turul
trebuie să realizeze un scurt text galeri-
OA8 / compunere). ei,
Cerinţele se împart astfel:
- grupele 1a şi 1b vor obser-
reprezenta prin desen, respectiv varea
compunere (de maxim 15 siste-
rânduri) – dreptul la învăţătură; matică
- grupele 2a şi 2b vor
reprezenta prin desen, respectiv
compunere (de maxim 15
rânduri) – încălcarea dreptului
la învăţătură. Au ca timp efectiv
de lucru 10', după care fiecare
grupă desemnează un lider care
va prezenta lucrarea. Toate
lurările vor fi expuse. Până la
ora următoare de educaţie
civică vor avea posibilitatea să
studieze lucrările colegilor şi să
facă aprecieri pe postituri de
culoare roşie, critici pe postituri
de culoare galbenă şi propuneri
pe postiturile de culoare verde.
Postiturile vor fi prinse pe o
foaie A4, care va fi prinsă lângă
fiecare lucrare.
5. Feed- Fiecare elev va completa fişa exerci- fişe de individu- Evaluez
bak-ul - OA8 de evaluare primită. (anexa 3) ţiul evaluare ală noţiunile,
10' abilităţile,
atitudinile,
cunoştinţe-
le cu
privire la
unitatea de
învăţare
parcursă.
6. Evalua- Se fac aprecieri orale asupra apreci- fişe de frontală Evaluez
rea şi evoluţiei elevilor pe parcursul erea evaluare modul în
retenţia - orei. orală, care au
5' Se verifică, oral, modul cum completat
au completat fişele de evaluare. expli- fişele de
caţia evaluare.
7. Tema Elevii îşi notează tema pentru expli- manual frontală
pentru acasă. – exerciţiul nr. 6, pagina caţia
acasă - 2' 62.

ANEXA 1

Numele şi prenumele
elevului: …………………………….
A

A. Rezolvaţi rebusul:
1. Familia şi şcoala asigură …….. copiilor.
2. După faptă şi ……..... .
3. A ţine seama de o regulă = ………….. .
4. Părere = ……….. .
5. Mama şi ………… .
6. Drepturile copilului sunt proclamate de ……….. .
7. Mai multe persoane alcătuiesc un ……… .
8. Chiar dacă e mare sau ….. are drepturi.

B. Scrieţi cuvântul opus cuvântului drepturi:

drepturi - ……………………

GRUP
ŞCOLAR

DREPTURI ANEXA 2
ÎNDATORIRI
Grupa nr. 1
GRUP
FAMILIAL

ANEXA 2
DREPTURI
ÎNDATORIRI
Grupa nr. 2
GRUP
DE JOACĂ

ANEXA 2
DREPTURI
ÎNDATORIRI
Grupa nr. 3
ANEXA 3

Numele şi prenumele
elevului: ……………………………. ….................

Fişă de evaluare
1. Folosind cuvintele următoare, completaţi enunţurile date: îndatorire, grup, respect, Regulamentul
şcolar, întrajutorare, echipă.
Două sau mai multe persoane care se înţeleg, se ajută, muncesc împreună, formează un
…………….. .
Colectivul de elevi al clasei voastre nu ar obţine rezultate bune la învăţătură şi purtare dacă nu
ar cunoaşte şi respecta …………………………………………….. .
În activităţile pe care le desfăşoară familia ta, membrii acesteia (mama, tata, fraţii) au fiecare o
anumită …………………. .
Elevii clasei a III-a care participă împreună la concursul „Reguli de circulaţie” alcătuiesc o
…………….. .

2. Priveşte cu atenţie tabelul următor şi realizează corespondenţa între drepturile pe care le are un
elev în cadrul grupului de la şcoală cu îndatoririle corespunzătoare acestora.
DREPTURI ÎNDATORIRI
1. Să beneficiezi de dreptul la învăţătură. 1. Să participi la activităţile de înfrumuseţare a
sălii tale de clasă..

2. Să primeşti manuale gratuite. 2. Să te adresezi respectuos învăţătorului când nu


ai înţeles explicaţiile sale.

3. Să beneficiezi de explicaţiile învăţătorului. 3. Să-ţi faci zilnic temele şi să nu lipseşti


nemotivat de la şcoală.

4. Să alegi şeful clasei sau să fii ales. 4. Să foloseşti cu grijă manualele.

5. Să împrumuţi cărţi de la biblioteca şcolii. 5. Să respecţi deciziile luate de către colectivul


clasei.

6. Să mergi la şcoală în uniformă şi să ai carnet de 6. Să restitui cărţile împrumutate de la biblioteca


elev. şcolii în bună stare.

7. Să participi la concursuri şcolare, serbări, 7. Să porţi uniforma şi să prezinţi carnetul de elev


excursii, activităţi extraşcolare. la solicitarea învăţătorului şi părinţilor.

3. Citeşte textul următor:


Raluca şi Georgiana sunt bune prietene. În vacanţa de iarnă Raluca a invitat-o pe Georgiana la
bunicii ei la ţară, să petreacă Crăciunul împreună. Georgiana nu a fost lăsată de către bunicii Ralucăi
să meargă la sanie împreună cu prietenii acesteia, pe motiv că ar putea păţi ceva rău, ea fiind o
persoană străină de acele locuri şi oameni.

Ce drept a fost încălcat?


………………………………………………………………………………………………………….