Sunteți pe pagina 1din 22

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.

2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 1 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Privind

SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR
ŞI
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR

Cod PO-CS2-11

Ediţia I, Revizia 1

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 2 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

1.0. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind
responsabilii/ Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
operaţiunea
0 1 2 3 4 5
07.02.20
1.1 Elaborat Grecu Ana Șef centru
12
1.2 Verificat Ristea Mihaela Director General Adj. 20.02.12

1.3 Aprobat Dinică Petre Director General 20.03.12

2.0. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale.


Data de la care se
Ediţia sau, după caz,
Componenta Modalitatea aplică prevederile
revizia în
revizuită reviziei ediţiei sau reviziei
cadrul ediţiei
ediţiei
0 1 2 3 4
2.1. Ediţia I - - 20.02.2012
2.2 Revizia I - - 20.08.2015
2.3 Revizia II - - -
..... Revizia....n - - -
..... Ediţia a II-a - - -
..... Revizia I - - -
2.n. .................. - - -

3.0 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Exem
Scopul Compar- Nume şi Data
plar Funcţia Semnătura
difuzării timent prenume primirii
nr.
7
0 1 2 3 4 5 6
Personal de
1 Evidenţă 1
specialitate
2 Aplicare 2 Coordonare Şef centru Grecu Ana
Personal de Leu Adriana
Psiholog
specialitate Olteanu Elena
Asistent social Dorobeti Camelia
Psihopedagog
Asistent medical Iliuță Ana Maria
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 3 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Batae Cornelia
Began Iuliana
Bunduc Mihaela
Chitic Milica
Bocai Valentina
Cociu Daniela
Cojocaru
Lăcrămioara
Frăsineanu Lidia
Cristea Viviana
Margineanu Ioana
Educatori Răileanu Adriana
Radu Marian
Tobă Laurenția
Toncu Dumitra
Țipu Cristina
Vintilă Cosmin
Vătafu Irina
Culiță Violeta

Popa Cristiana

Personal de Iomer Chenan


Infirmier
îngrijire Costea Mariana
Dinu Cristina
Petriș Maria
Tutunea Maria
Cojocaru Anisoara

Bucătar Ene Gina


Administrativ Vasile Dorina
şi întreţinere Drăgoi Florentina
Matei Elena
Lenjereasă Negru Cornelia
Pleșca Sanda
Fochist
3 Arhivare 1 Coordonare Şef centru Grecu Ana

4.0. Scopul procedurii operaţionale


Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 4 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

4.1. Cunoaşterea de către personal a măsurilor şi acţiunilor iniţiate în centru, în


vederea menţinerii / ameliorării stării de sănătate a beneficiarilor şi prevenirii îmbolnăvirilor.
4.2. Asigurarea continuităţii activităţii, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate ale
personalului.
4.3. Sprijină organismele abilitate în acţiuni de control, iar pe directorul general în
luarea deciziei.

5.0. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale.


Prezenta P.O. se aplică activităţii SR din CP Delfinul, din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanţa.

6.0. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate


6.1. Reglementări Internaţionale:
- Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile
copilului;
- Legea 84/1994 privind Convenţia asupra Drepturilor Copiilor şi cooperării în materia
adopţiei internaţionale încheiate la Haga la 29.05.1993;
- Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care
privesc copiii, adoptată la Strassbourg la 15 mai 2003.
6.2. Legislaţie primară:
- Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
- Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 89 / 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;
- Ordin nr. 101/15.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
- Legea nr. 272 - 21/06/2004 republicată în 2014, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;
- Legea nr. 292 / 20.12.2011 - Legea asistenţei sociale
6.3. Legislaţia secundară:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
- Ordinul nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice;
- Ordin nr. 808 / 8 iulie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de
control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial;
- Ordin nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
individualizat de protecţie;
- Hotărâre nr.1058 - 08/09/2005 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru
implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 5 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

- Hotărâre nr.1434 - 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi


funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Hotărâre nr.1437 - 02/09/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a
Comisiei pentru Protecţia Copilului;
- Ordin nr.14 - 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;
- Ordin nr. 287 / 2006 pentru aprobarea SMO privind centrul de pregătire şi sprijinire a
reintegrării sau integrării copilului în familia naturală;
- Ordin nr. 288 / 2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz în domeniul
protecţiei drepturilor copilului;
- H.G.nr.23/2010- privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Legea Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila republicatã;
- Ordin M.S nr.976/1998 – pentru aprobarea Normelor de Igiena privind producţia,
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
- Ordin 261/6februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

6.4. Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii
publice):
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Constanţa
- Regulament Intern - D.G.A.S.P.C Constanţa
- Norme interne centru
- Metodologie de organizare şi funcţionare a centrului
- Fişe de post

7.0. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
Termenul
Crt. termenul
1. Starea de sănătate Stare de bine fizic, psihic şi material şi lipsa imbolnăvirilor.
2. Dezvoltare somatică Dezvoltarea corespunzătoare vârstei a indicatorilor: greutate,
talie, perimetre.
3. Antecedente medicale Bolile cronice prezente în decursul vietii, la rudele apropiate
heredocolaterale (părinţi, fraţi, bunici).
4. Antecedente personale Datele legate de evoluţia copilului din momentul conceperii
fiziologice sale, până în momentul naşterii şi în primele zile după naştere
(evoluţia sarcinii, modul în care a decurs naşterea, greutatea,
talia, perimetrul cranian la naştere, scorul APGAR, icterul
fiziologic, etc.).
7.2. Abrevieri ale termenilor
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 6 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
Crt.
1. P.O. Procedura operaţională
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. C.J.Ph. Consiliul Judeţean Constanta
8. D.G.A.S.P.C. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
9. C.P.C. Comisia pentru Protectia Copilului
10. C.P. Centrul de Plasament
11. S.R.D. Serviciul Rezidenţial pentru beneficiari cu Dizabilităţi
12. N.I.R. Nota înregistrare şi recepţie
13. B.C. Bon de consum
14. F.O.. Fisa de observaţie clinică
15. C.J.A.S. Casa judeteana de asigurari de sănătate
16. C.N.P. Cod numeric personal
17. NP Neuropsihiatru
18. MF Medic de familie
19. FM Fişă de magazie
20. CSC Complex de Servicii Comunitare
21. S.R.D. Serviciul Rezidenţial pentru beneficiari cu Disabilităţi

8.0. Descrierea procedurii operaţionale


8.1. Generalităţi
În scopul menţinerii / ameliorării stării de sănătate a beneficiarilor şi prevenirii
îmbolnăvirilor, fiecare angajat îşi respectă atribuţiile:
Medicul centrului:
- coordonează toate activităţile referitoare la sănătatea beneficiarilor;
- consultă medical beneficiarii, la intrarea în centru;
- pe baza examenului clinic obiectiv şi a documentelor medicale, întocmeşte Fişa
medicală a copilului, care conţine: nume, prenume, data naşterii, cod numeric
personal, diagnosticul de internare, diagnosticele actualizate, antecedente
heredocolaterale, antecedente personale patologice (boli, răniri accidentale, alergii,
reacţii adverse la administrarea unor medicamente), antecedente vaccinale, schema
medicaţiei de întreţinere, medicaţia pentru afecţiuni acute intercurente, rezultatele
analizelor medicale şi alte evenimente medicale începând cu intrarea în centru;
- informează personalul responsabil de îngrijirea copilului, de starea de sănătate a
acestuia şi recomandă îngrijirile corespunzătoare;
- întocmește PIS-ul pentru sănătate, în care sunt înregistrate măsurile necesare ca
răspuns la nevoile individuale identificate în PIP: recomandările pentru regimul
alimentar, pentru consultaţii medicale de specialitate, investigaţii paraclinice și
recomandările medicului neuropsihiatru pentru medicaţia de întreţinere (fond);
- se asigură că toţi beneficiarii sunt înscrişi la medic de familie;

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 7 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

- acordă primul ajutor în caz de urgenţe medicale şi decide oportunitatea internării


beneficiarului respectiv;
- identifică primele semne de boală şi aplică în timp util tratamentul ;
- acordă atenţie deosebită măsurilor de prevenţie primară şi secundară ;
- verifică zilnic starea igienică a spaţiilor centrului ;
- ia măsurile necesare pentru a asigura existenţa în aparatul de urgenţă, a
medicamentelor şi materialele sanitare necesare pentru acordarea primului ajutor şi a
celor care nu pot fi asigurate prin intermediul medicului de familie sau al medicilor
specialişti, prin întocmirea lunară a referatului de necesitate pentru luna următoare;
- colaborează cu medicul de familie şi cu alţi medici specialişti, în vederea obţinerii
reţetelor gratuite / compensate necesare medicaţiei de fond şi medicaţiei afecţiunilor
acute intercurente;
- se asigură că medicamentele nu sunt lăsate la îndemâna copiilor, ci depozitate în
siguranţă, în cabinetul medical şi administrate doar de către asistenţii medicali.
Asistentul medical de tură:
- la intrarea copilului în centru, verifică actele medicale necesare intrării în colectivitate
(vaccinări, adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă antecedentele
heredocolaterale şi personale fiziologice şi patologice); în cazul în care nu posedă acte
medicale, în cel mai scurt timp posibil, medicul împreună cu asistentul social găsesc
soluţia pentru clarificarea situaţiei;
- efectuează triajul epidemiologic la intrarea în centru şi la fiecare întoarcere în centru;
- în tura de noapte, pregăteşte pliculeţele individuale cu medicaţia de fond;
- administrează personal copiilor, medicamentele ;
- verifică zilnic starea igienico sanitară a spaţiilor şi a beneficiarilor ;
- supraveghează şi ajută la hrănirea beneficiarilor ;
- îşi desfăşoară activitatea pe module, printre beneficiari, identificând orice modificare
a stării de sănătate, pe care o anunţă medicului ;
- aduce la cunoștinţă medicului toate problemele medicale şi de igienă, verbal şi în
scris, prin Raportul de tură;
- predă cardurile de sănătate ale beneficiarilor („Predau … carduri de sănătate din
totalul de … carduri”) prin Raportul de tură;
- răspunde la orice solicitare din partea personalului centrului, legate de probleme
medicale şi de igienă;
- în cazul afecţiunilor acute (alergie, constipaţie, boală diareică, etc) aduce la cunostinţă
bucătarilor, în timp util, modificările de meniu, funcţie de necesităţile dietetice ale
copiilor;
- informează în scris, la loc vizibil, personalul centrului asupra cazurilor care necesită
protecţie specială sau izolare (cazuri de boli infecto-contagioase, purtători de antigen
HBs, hepatite cronice tip B, C, etc.). Copiii purtători de antigen HBs din centru, nu
trebuie izolaţi de restul grupului, însa impun respectarea regulilor de protecţie şi de
igienă personală; oricum, personalul trebuie să respecte aceste reguli de protecţie în
raport cu toţi beneficiarii, chiar dacă nu sunt pe listă;
- răspunde de păstrarea şi utilizarea periuţelor de dinţi şi a recipienţilor pentru
administrarea medicamentelor, în mod individual.

Asistentul medical gestionar:


Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 8 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

- gestionează medicamentele şi materialele sanitare, întocmeşte NIR-urile, fişele de


evidenţă contabilă, bonurile de consum.
- întocmeşte lunar, împreună cu medicul, referatul de necesitate pentru medicamente şi
materiale sanitare;
Educatorul:
- supravegheză permanent beneficiarii, asigurându-le securitatea şi semnalând
personalului medical orice semn de boală;
- anticipează pericolele, protejându-i de efectele acestora;
- asigură igiena personală şi vestimentaţia curată a beneficiarilor;
- cunoaşte măsurile elementare şi, la nevoie, acordă primul ajutor.

Celelalte categorii de personal au aceeaşi obligaţie de a-şi respecta atribuţiile, chiar dacă nu se
referă direct la sănătatea beneficiarilor:
- infirmierul:
- ajută la baia generală şi schimbarea pamperşilor;
- asigură curăţenia spaţiilor centrului;
- depozitează în locurile speciale, inaccesibile beneficiarilor, materialele şi
soluţiile de curăţenie;
- cunoaşte măsurile elementare şi, la nevoie, acordă primul ajutor.
- bucătarul:
- verifică termenul de expirare al tuturor produselor alimentare intrate în
centru;
- păstrează 48 de ore probele alimentare;
- spală şi dezinfectează corect vesela;
- manipulează corect hrana şi vesela, ferindu-le de contaminare;
- se conformează indicaţiilor medicului / asistentei medicale referitoare la
regimul alimentar al beneficiarilor;
- nu intră în bucătărie dacă prezintă leziuni infectate la nivelul mâinilor.
- spălătoreasa:
- respectă etapele spălării rufelor beneficiarilor.
- lenjereasa:
- execută reparaţiile echipamentului;
- asigură beneficiarilor echipamentul şi cazarmamentul adecvat sezonului.

Modalităţi de asigurare a stării de sănătate:

Profilaxia îmbolnăvirilor se realizează în conformitate cu programul naţional de imunizări, prin


intermediul medicului de familie, pentru aceasta existând o evidenţă strictă în centru a vaccinărilor
efectuate fiecărui copil (registrul de vaccinări, fişe medicale de consultaţii).
În cazul apariţiei de afecţiuni acute infecto-contagioase, copii respectivi pot fi găzduiţi
temporar în izolatorul centrului, la indicaţia medicului, pentru a evita îmbolnăvirea altor copii. In tot
acest interval, copiii sunt monitorizaţi în permanenţă de cadrele medicale din centru.
În cazul în care medicul centrului consideră că este nevoie de un consult medical de
specialitate, se ia legătura cu medicul specialist din Ambulatoriul de specialitate pentru consultarea
acestor copii, diagnosticul de specialitate şi instituirea conduitei terapeutice adecvate.
În cazul în care apar îmbolnăviri acute, personalul de supraveghere anunţă imediat cadrele
medicale din centru (medic sau asistent medical de tură) care stabilesc gravitatea cazului, acordă
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 9 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

îngrijirile medicale adecvate şi, dacă este cazul, anunţă serviciul de Ambulanţă. Având în vedere
faptul că, în centru, de cele mai multe ori, îşi desfăşoară activitatea o singură asistentă medicală pe
tură, aceasta nu poate părăsi centrul, deci copilul este însoţit către / de la spital de un educator sau
infirmier, urmând ca a doua zi, în caz de internare, medicul să ia legătura, pe secţia respectivă, cu
medicul curant. Dacă solicitarea ambulanţei se face în timpul programului medicului din centru,
acesta însoţeşte beneficiarul la spital, împreună cu educatorul / infirmiera. Personalul rămas este
ajutat la supravegherea şi îngrijirea copiilor din modulul respectiv, de către asistenta medicală care
nu va părăsi modulul, decât în cazul solicitării la altă urgenţă. În cazul anunţării serviciului de
Ambulanţă, asistentul medical de serviciu are obligaţia, după ce copilul a fost transportat la spital, să
anunţe imediat medicul centrului şi şeful complexului. Imediat după rezolvarea urgenţei, maxim în
24 de ore, medicul întocmeşte o notă de informare către conducerea D.G.A.S.P.C. cu privire la cazul
respectiv, pe care o prezintă spre avizare şefului complexului.
În cazul internării sau al altor probleme deosebite de sănătate ale copilului, asistenta medicală
are responsabilitatea de a anunţa familia copilului şi de a consemna în Caietul de notificări. Dacă
familia nu are telefon, asistenta medicală o anunţă pe asistenta socială care va telefona la Primăria de
domiciliu cu rugămintea de a contacta familia.
La revenirea copilului din spital, asistenta medicală împreună cu educatorul au
responsabilitatea supravegherii permanente a copilului, cel puţin 24 de ore, respectând cu stricteţe
recomandările medicului. Daca evoluţia nu este favorabilă, se solicită din nou ambulanţa.
În cazul în care copilul ajuns la spital nu este internat, nu se părăseşte Secţia de Urgenţa fără
Fişa din urgenţă sau consemnările / concluziile parafate ale medicului de gardă.
La afişier şi în cabinetul medical, afişată la loc vizibil, se află lista cu numerele de telefon ale
„specialiştilor în sănătate” .
Abaterile comportamentale grave ale copiilor (accese de agitaţie psihomotorie, auto- şi / sau
heteroagresivitatea) se gestionează iniţial de către educatorul de la modul, acesta cunoscându-i cel
mai bine. Dacă nu se reuşeşte astfel, educatorul apelează la psihologul desemnat al copilului şi,
numai după aceea, se poate recurge la tratament sedativ sau neuroleptic de urgenţă. In cazul în care
comportamentul deosebit de agresiv al unui copil ar pune in pericol viaţa sa sau a persoanelor din jur,
la recomandarea medicului specialist neuro-psihiatru sau, în lipsa acestuia, a medicului din centru, se
poate recurge la contenţionarea mecanică temporară şi de durată cât mai scurtă (care în nici un caz nu
poate depăşi 20 de minute), care este aplicată doar de către sau în prezenţa asistentului medical.
Acesta are obligaţia să monitorizeze permanent starea generală a copilului şi să menţioneze toate
aceste date (nume copil, motivul contenţionării, măsurile luate de personalul de supraveghere,
psiholog, cadru medical pană la acel moment, ora începerii şi ora terminării contenţionării, date cu
privire la copil – stare generală, puls, aspect tegumente sau orice alt semn de boala apărut în perioada
aceasta) în Caietul special de măsuri de contenţie.
În centru există un cabinet medical pentru consultaţii, sala de tratamente şi un izolator, conform
reglementărilor în vigoare.
Cabinetul medical este dotat pentru a asigura acordarea asistenţei medicale primare: canapea de
consultaţii, dulap de medicamente pentru medicaţia de urgenţă, dulap de medicamente pentru
medicaţia de întreţinere, dulap pentru depozitarea registrelor medicale, instrumente medicale
adecvate.
În cabinetul medical există următoarele documente: registrul de evidenţă a copiilor din centru,
registrul de vaccinări, dosarul cu Fişele de consum zilnic pentru fiecare medicament, dosarul cu
procesele verbale de recepţie a medicamentelor, registrul de boli infectocontagioase, fişele de
consultaţii ale copiilor, caietul de notificări, caietul de procese-verbale (rapoarte de tură) al
asistenţilor medicali, registrele de triaj epidemiologic, registrul de internări / externări, registrul de
contenţionări, registrul pentru caloriile zilnice.
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 10 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

În concluzie, centrul dispune de condiţiile necesare asigurării şi promovării stării de sănătate a


copiilor ocrotiţi, prin prezenţa permanentă a personalului medical şi a echipei pluridisciplinare care
monitorizează si răspunde de:
- respectarea stării igienico-sanitare a centrului;
- igiena şi îngrijirea personală a copiilor, asigurate de educatori cu ajutorul infirmierelor,
lenjeresei, spălătoresei;
- respectarea programului pentru abilitare/reabilitare;
- evaluarea medicală periodică a copiilor;
- administrarea corectă a tratamentelor medicamentoase;
- asigurarea unui regim alimentar adecvat vârstei, dezvoltării somatice şi stării de sănătate a
fiecărui copil în parte;
- asigurarea măsurilor de prevenţie a îmbolnăvirilor;
- tratamentul afecţiunilor acute, după schema terapeutică stabilită de către medic;
- tratamentul afecţiunilor cronice, conform recomandărilor medicilor specialişti.
Gestionarea medicamentelor şi a materialelor sanitare se efectuează de catre asistentul
medical gestionar, cu ajutorul documentelor contabile specifice.
În derularea activităţii, se utilizează:

(1) medicaţie cronică (neuropsihică, oncologică, cardiacă, hematologică, etc):


- consemnată în Fişa de observaţie clinică individuală (Fişa medicală de
consultaţii), cu ocazia consultului NP lunar;
- eliberată din farmacii, conform aprobării C.A.S. Constanţa, pe baza reţetelor
compensate / gratuite prescrise de medicul NP;
- intrată în gestiune pe bază de NIR electronic, conform cu Procesul verbal de
recepţie încheiat în centru;
- scoasă din gestiune la sfârşitul lunii în baza Bonului de consum electronic,
conform consumurilor din Fişele de consum zilnic;
- dată în consum în baza Fişelor de consum zilnic pentru fiecare medicament,
conform prescripţiei din Foaia de observaţie individuală; în aceste fişe,
medicamentele sub formă de tablete, drajeuri, capsule, gelule, plicuri se scad la
bucată, iar cele comercializate sub formă de soluţie se scad la flacon.

(2) medicaţie pentru afectiuni intercurente:


Se gestionează la fel ca şi medicaţia NP, cu deosebirile:
- se scade la flacon / cutie / tub, nu la bucată;
- se scoate din gestiune în aceeaşi zi în care a intrat, pe baza Bonului de consum
electronic.

(3) medicaţie şi materiale sanitare din buget:


- nu figurează pe lista de medicamente compensate / gratuite a C.A.S.
Constanţa;
- achiziţionate din bugetul D.G.A.S.P.C. şi primite în centru în baza
Referatului lunar de necesitate, conform estimării bugetare anuale, întocmite de
medicul centrului;
- intrate în gestiune pe bază de NIR electronic conform cu Factura de la
furnizor;

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 11 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

- scoase din gestiune în baza Bonului de consum electronic, completat în


aceeaşi zi în care au intrat;
- date în consum şi administrate în baza prescripţiei din Fişa de observaţie
clinică individuală.
Pentru medicamentele compensate, diferenţa de preţ este asigurată din bugetul D.G.A.S.P.C.,
în baza unui Referat întocmit de medicul centrului, la care se anexează bonurile de casă.
Medicamentele prescrise de către medici se administrează de către asistentul medical de tură.
În lipsa prescripţiei de către medic, asistentul medical poate administra doar simptomatice de uz
general pentru afecţiuni acute şi medicaţie pentru urgenţe.
În cazul învoirilor, dacă beneficiarul este în imposibilitatea de a-şi păstra şi administra singur
medicaţia, aceasta este predată aparţinătorului cu recomandările necesare.
Deşeurile medicale se depozitează în siguranţă, în recipienţi speciali, în cabinetul medical al
centrului, care sunt preluaţi periodic de către o firmă specializată, pentru neutralizare.

8.2. Documente utilizate


(1) Documentele întocmite în cadrul prezentei proceduri sunt:
- Fişa medicală de consultaţii pentru fiecare copil;
- Referat necesar medicamente şi materiale sanitare;
- Referat pentru diferenţa de plată la reţetele compensate;
- Fişa de consum zilnic medicament;
- Procesul verbal de recepţie medicamente;
- Nota de înregistrare şi recepţie (NIR);
- Bonul de consum;
- P.I.S. pentru sănătate;
- registrul de vaccinări, întocmit de către medicul din centru;
- registrul cu evidenţa copiilor din centru;
- registrul de boli infectocontagioase;
- caietul de notificări;
- caietul cu procese-verbale ale asistenţilor medicali (Raport de tură);
- registrul de contenţionare;
- registrul de triaj epidemiologic;
- registrul de internări / externări;
- registrul pentru caloriile zilnice;
- adeverinţa medicală la ieşirea din evidenţa centrului;
- convenţie de colaborare.

(2) Conţinutul şi rolul documentelor


- Fişa medicală de consultaţii se întocmeşte de către medicul centrului şi
conţine toate datele referitoare la starea de sănătate a copiilor (antecedente, rezultate
investigaţii paraclinice, consultaţii medicale interdisciplinare, tratament, etc);

- Referatul pentru necesarul de medicamente şi materiale sanitare este un


document întocmit de medic în concordanţă cu estimarea de buget anuală, ce conţine
necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă, ce nu se regăsesc
în nomenclatorul de medicamente / materiale sanitare gratuite / compensate al C.A.S.

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 12 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Constanţa şi în concordanţă cu lista de materiale sanitare şi mediamente licitate de


D.G.A.S.P.C;
- Referatul pentru diferenţa de plată la reţetele compensate este întocmit de
medicul centrului, avizat de şeful complexului şi trimis spre aprobare la D.G.A.S.P.C;
- Fişa de consum zilnic medicamente;
- Procesul verbal de recepţie medicamente se întocmeşte la intrarea în centru
de către o comisie formată dina medicamentelor obţinute pe bază de reţete medicale, în baza
lui întocmindu-se NIR-ul;
- Nota de înregistrare şi recepţie – conţine medicamentele intrate în centru pe
baza facturilor / bonurilor de casă / procesul verbal de recepţie, furnizorul, cantitatea şi preţul
şi este întocmită de asistentul medical gestionar;
- Bonul de consum - document cumulativ întocmit de asistentul medical
gestionar;
- PIS pentru sănătate, completat de către medicul centrului;
- Registrul de vaccinări, întocmit de către medicul din centru, conţine
imunizările efectuate pentru fiecare copil în parte;
- Registrul cu evidenţa copiilor din centru, întocmit de către asistenţii
medicali;
- Registrul de boli infectocontagioase;
- Caietul de notificări, în care se consemnează evenimentele importante legate
de beneficiari;
- Caietul de Raport de tură al asistenţilor medicali în care sunt menţionate
toate problemele importante legate de starea de sănătate a copiilor, apărute pe parcursul turei
lor sau preluate din tura anterioară şi monitorizate, tratate;
- Caietul de contenţionare în care se menţionează dacă un copil are, la un
moment dat, tulburări foarte grave de comportament care ar pune în pericol viaţa sa sau a
celor din jur şi măsura de contenţionare recomandată de către medic este aplicată şi urmarită
de către asistenţii medicali, conform reglementărilor în vigoare;
- Registrul de triaj epidemiologic conţine triajele solicitate de Direcţia de
Sănătate Publică;
- registrul de internări / externări din spital;
- registrul pentru caloriile zilnice din alimentaţie;
- adeverinţa medicală la ieşirea din evidenţa centrului se eliberează la
încetarea/schimbarea măsurii de protecţie (reintegrare familială / transfer în alt centru); o
copie a acestei adeverinţe se arhivează în centru, iar originalul se predă împreună cu Fişa
medicală;
- convenţia de colaborare se încheie între medicul specialist şi DGASPC,
întrucât centrul nu are personalitate juridică.

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 13 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

(3) Circuitul documentelor


Extern S.R.D. D.G.A.S.P.C.

Medic Asistente medicale


Fişa Aplicare
medicală recomandări

Medic Şef complex Director General


Notificarea Avizare Avizare
evenimentulu
Medic
Medic Şef complex
P.I.S. pentru Avizare
sănătate

Medic Şef complex Dosar


Adeverinţa copil
Avizare
medicală la
ieşire
Alt centru
Familie
Asistente medicale
-registrul de vaccinări,;
-registrul evidenţă copii din centru;
Medic - fişe consum medicamente;
- registrul de notificări;
Avizare - raport de tură;
- registrul de boli infecto-contagioase;
- registrul contenţionări;
- registrul triaj epidemiologic;
- registrul internări – externări;
- registrul calorii

Medic Şef complex Contabil Director General


- Estimare bugetară Propunere
- Referat necesar aprobare Evidenţă Aprobare
- Referat diferenţa
preţ

Furnizor Asist. med. Şef complex Contabil Director General


gestionar

Factură fiscală -verifică Propunere


medicamente -NIR aprobare Evidenţă Aprobare
şi mat. sanitare -bon consum şi plată

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 14 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Farmacie Comisie recepţie Asist. med. Contabil


gestionar
Reţete Proces verbal -NIR Evidenţă
gratuite recepţie -bon

Dosar
administrativ
Medic specialist Director General
Convenţie Convenţie
colaborare colaborare

8.3. Resurse necesare


(1) Resurse materiale: cabinet medical, sală tratamente, izolator, mobilier,
aparatură medicală, instrumente medicale, registre, fişe, materiale sanitare şi medicamente;
(2) Resurse umane: tot personalul angajat în centru.
(3) Resurse financiare : necesare procurării medicaţiei, materialelor sanitare,
aparaturii medicale, colectare deşeuri speciale, analize şi investigaţii medicale, pentru achitarea
diferentei de plata ce revine la retetele compensate..

8.4. Mod de lucru


(1) Planificarea operaţiunilor :
- consultaţii medicale la intrare, periodic şi la nevoie;
- înscriere la medic de familie;
- completarea fişei medicale şi a PIS pentru sănătate şi reactualizare
periodică;
- recomandări tratament de întreţinere şi tratament pentru afecţiunile
acute;
- recomandări regim alimentar;
- consultaţii medicale de specialitate;
- investigaţii paraclinice;
- administrarea tratamentului;
- urmărirea stării de igienă a copiilor şi a mediului de viaţă.
- eliberarea adeverinţei medicale la ieşirea din evidenţa centrului.
Predă fişa medicală tânărului/ familiei/ altui serviciu la încetarea/schimbarea măsurii de protecţie;
păstrează o copie după adeverinţa medicală emisă la ieşirea din evidenţa centrului de către medicul
centrului, pe care o arhivează.
În procesul de gestionare a medicamentelor şi materialelor sanitare, se parcurg următoarele
etape:
 Comanda / procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare necesare:
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 15 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

- întocmirea, aprobarea şi transmiterea referatului de necesitate


întocmit lunar, în conformitate cu estimarea bugetară pentru anul în curs;
- preluarea reţetelor de la medicul NP şi MF;
 Primirea şi intrarea în gestiune a medicamentelor şi materialelor sanitare:
- recepţia şi întocmirea procesului verbal de recepţie;
- verificarea şi semnarea documentelor de însoţire;
- depozitare medicamentelor şi materialelor sanitare în locurile special
amenajate;
- întocmirea documentelor de intrare în gestiune (proces verbal de
recepţie şi NIR);
 Scoaterea medicamentelor şi materialelor sanitare din stoc şi darea lor în
consum:
- întocmirea şi aprobarea bonului de consum pentru eliberarea
medicamentelor şi materialelor sanitare;
- scoaterea medicamentelor şi materialelor sanitare din stoc conform
prescripţiilor din Fişa de observaţie clinică;
- administrarea /utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare
conform prescripţiilor din Fişa de observaţie clinică.
 Verificarea şi evidenţa documentelor contabile

(2) Derularea operaţiunilor şi acţiunilor


Medic centru 1. Consult medical la venirea copilului în centru
2. Înscriere medic de familie
3. recomandarea regim alimentar
4. Recomandarea tratament de întreţinere
5. Recomandarea regim de viaţă individualizat al copiilor
6. Consult în cazul afecţiunilor acute şi instituirea tratament adecvat
7. Efectuarea programărilor la medicul de familie şi medicii specialişti
şi colaborarea cu aceştia
8. Coordonarea activităţii asistenţilor medicali
9. Eliberează adeverinţa medicală la ieşirea copilului din evidenţa
centrului

Asistentul medical 1. Administrarea tratamentului medical recomandat de medic.


2. Efectuarea triajului epidemiologic al personalului.
3. Gestionarea aparatului de urgenţă.
4. Acordarea primului ajutor.
5. Efectuarea prezenţei zilnice a copiilor.
6. Acordare îngrijiri paleative
7. Urmărirea stării de igiena a copiilor şi a grupului alimentar,
spălătoriei, modulelor şi informarea medicului / şefului complexului
asupra oricărei probleme apărute.

Şeful centrului 1. Coordonează activitatea personalului, inclusiv a echipei medicale

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 16 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

În procesul de gestionare a medicamentelor şi materialelor sanitare, se parcurg următoarele


etape:
Medic 1. Elaborare estimării bugetare la sfârşitul fiecărui an, pentru anul
următor;
2. Întocmirea şi transmiterea referatului de necesitate lunar, în
conformitate cu estimarea bugetară pentru anul în curs;
3. Prezentarea documentelor şefului complexului;

Şef centru 4. Verificarea, avizarea şi transmiterea documentelor către DGASPC;

Asistent medical 5. Recepţia medicamentelor şi materialelor sanitare primite;


6. Verificarea şi semnarea documentelor de însoţire;
7. Preluarea reţetelor de la medicul NP şi MF;
8. Preluarea medicamentelor şi materialelor sanitare de la farmacie, pe
baza reţetelor;
9. Întocmirea Procesului verbal de recepţie;
10. Completarea fişelor consum medicamente;

Asistent medical gestionar 11. Depozitare medicamentelor şi materialelor sanitare în locurile


special amenajate;
12. Întocmirea documentelor de intrare / ieşire din gestiune;

Medic 13. Consemnarea în FO a consultaţiilor şi prescripţiilor medicale;


Şef centru 14. Aprobarea referatului de solicitare a medicamentelor şi
materialelor sanitare;

Asistent medical 15. Administrarea medicaţiei prescrise de medici;


16. Completarea zilnică a Raportului de tură;

Asistent medical gestionar 17. Întocmirea bonului de consum;

Şef centru 18. Aprobarea bonului de consum;

Contabil centru 19. Verificarea şi evidenţa documentelor contabile

9.0. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul (postul) / Medic Asistent Echipa de Sef centru


Crt. Acţiunea (operaţiunea) centru medical lucru

0 1 2 3 4
1 Înscrierea la medicul de familie. E, Ap A
Colaborarea cu medicii specialişti; A
2 E, Ap
convenţii de colaborare
Consult medical, stabilire diagnostic şi
3 E, Ap Ap
conduită terapeutică
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 17 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

4 Întocmirea P.I.S. ul pentru sănătate E, Ah Ah A


Întocmirea şi completarea permanentă a A
5 E, Ah Ap, Ah
fişei de consultaţii pentru fiecare copil
Eliberarea adeverinţei medicale la ieşirea A
6 E
din evidenţa centrului
Pentru gestionarea medicamentelor:
Compartimentul Asistent Sef
Nr. Asistent
(postul) / Medic medical centru DGASPC
Crt. medical
Acţiunea (operaţiunea) gestionar Contabil
1 Estimarea bugetară E E V V A
Referatul lunar de E V
2 necesitate E A

Recepţia
3 Ap
4 Documentele de însoţire V V V A A
Depozitarea
medicamentelor şi Ap
5 V
materialelor sanitare în
locuri special amenajete
Documentele de intrare a V V A
6 bunurilor în gestiune V A

Prescrierea medicaţiei
7 Ap
Bonul de consum pentru
eliberarea medicamentelor E V A
8
şi materialelor sanitare din
stoc
Scoaterea medicamentelor Ap
9 şi materialelor sanitare din V
stoc
10. Anexe, înregistrări, arhivări

10.1. Organizare
Nr. de Arhivare
Nr. Denumire Verificat/
Elaborat exem- Difuzare
anexă document Aprobat Loc Perioadă
plare
0 1 2 3 4 5 6 7
20 de ani
după
Fişe de Medic Strict Cabinet
1. 1 plecarea
consultaţii centru internă medical
copil din
centru
2. Registru Medic Strict Cabinet 20 de ani
Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 18 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

vaccinări
centru internă medical
Registru Asistent Strict Cabinet
3 Medic 1 20 de ani
contenţionări medical internă medical
Adeverinţa
medicală la
Medic Familie / Cabinet
4 ieşirea din Şef centru 2 20 de ani
centru alt centru medical
evidenţa
centrului

Pentru gestionarea medicamentelor:


Verific
Nr. de
Nr. at/ Difuza Arhivar
Denumire document Păstrat exem-
anexă Aproba re e
plare
t
Perioa
Loc

0 1 2 3 4 5 6 7
Referat necesar Asistent medical Internă
Şef Cabinet
1. medicamente si gestionar 1 DGAS 1luna
centru medical
materiale sanitare PC
Medic Şef Internă
Cabinet
2. Raport de tura centru/asistent centru 1 5 ani
medical
medical
N.I.R. Şef
Internă
Asistent medical centru Cabinet 5 ani
3 3 DGAS
gestionar medical
PC
Şef
Interna Cabinet
Asistent medical centru
4 B.C. 3 DGAS medical 5 ani
gestionar
PC

10.2. Formulare utilizate în cadrul procedurii

10.2.1. Formular standard Cod PO-CS2-11.01 – Fişa de consum medicamente;


10.2.2. Formular standard Cod PO-CS2-11.02 – Adeverinţa medicală la ieşirea
copilului din evidenţa centrului

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 19 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Formular standard Cod PO-CS2-10.01 - Fişa de consum medicamente

C.S.C. „ORIZONT”

Denumire medicament: ………………………………………….

Data Intrare Consum Stoc Nume, prenume Semnătura


(cantitate, cf.) asistent medical

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 20 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

Formular standard Cod PO-CS2-11.02 – Adeverinţa medicală la ieşirea copilului din evidenţa centrului

Complex de Servicii Comunitare ORIZONT


Aleea Horia Agarici, 5 – Constanţa
Tel. 0241.488658
Nr. ______ / ________________

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ,
LA IEŞIREA DIN EVIDENŢA CENTRULUI
Nume şi prenume _______________________________________________________________
Data naşterii _____________________, CNP _________________________________________
Data intrării în evidența centrului ______________________ Grad handicap ________________
Diagnostic _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie _________________________________, telefon _______________________
Medic NP ______________________________________, telefon ________________________
Tratament la ieşirea din centru _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Alimentaţie ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mobilitate _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autoservire ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Control sfincterian ______________________________________________________________
Comportamente:
 auto- / heteroagresivitate ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
 autostimulare ____________________________________________________________,
 autostimularea hipersalivatiei ___________ •crize agitație tip demonstrativ __________
 stereotipii _______________________________________________________________
 altele __________________________________________________________________
Educaţie: neşcolarizat / şcolarizat la domiciliu (în clasa _______, la Şcoala Specială nr. 1).

Rezumatul Fişei medicale:


Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 21 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

 antecedente personale:
- fiziologice ______________________________________________________
- patologice (până la intrarea in centru ) ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
- Vaccinări ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
 afecţiuni acute în perioada rezidenţei în centru __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
 investigaţii şi internări (anexăm Buletinele şi Biletele de externare originale)
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________

Şef complex, Medic,


Dr. Felicia Gheorghiu Dr. Daniela Micu

11.Cuprins

Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia I-20.02.2012
Nr.de exemplare - 2
Consiliul Judeţean Constanţa PRIVIND
Revizia – 1-20.08.2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială SĂNĂTATEA BENEFICIARILOR ŞI Nr. de exemplare -2
şi Protecţia Copilului PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR Pagina 22 din 22
Cod PO-CS2-11 Exemplarul nr. 2

componentei în
cadrul procedurii
operaţionale
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea
1. ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 2
operaţionale
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
2. 2
operaţionale
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după
3. 2
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5
Documentele de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii
6. 5
procedurale
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
7. 6
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 7
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 17
10. Anexe, înregistrări, arhivări 18
11. Cuprins 23

Cod PO-CS2-11, Ed. I, Rev. 1