Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Ungureanu Georgiana, Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu
Clasa: a VIII-a
Data: 25.05.2018
Unitatea de învățare:
Subiectul lecției: Semnificația titlului unei opere literare
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare

Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
Valori și atitudini:
 Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru dezvoltarea
personală și îmbogățirea orizontului cultural.
Competențe specifice:
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la
diverse texte citite
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi
exprimare nuanţată a intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse

Strategii didactice::
a.metode și procedee didactice: conversația euristică; cercul de discuții; investigația în comun, problematizarea; explicația.
b. forme de organizare a activității: activitate frontală; activitate individuală; activități pe grupe
c. mijloace de învățământ: scheme, fișe de lucru, tablă, cretă, burete
d. resurse: - spațiul de lucru (sala de clasă);
- timpul de învățare: 50 de minute

Materiale bibliografice:
1. Mara, Elena Lucia, Didactica limbii și literaturii române, Sibiu, Editura Universității ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu, 2010.
Desfășurarea activității

Nr. Secvențele Conținutul informațional și demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
crt instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
procedura materiale organizare
1. Momentul Profesorul asigură ordinea și Elevii se pregătesc pentru ora Conversația Frontal Aprecieri
organizatoric pregătește materialele necesare de limba și literatura română. verbale
pentru lecție.Notează absențele. Elevul de serviciu numește
1 minut. absenții.
2. Captarea Profesorul le trezește elevilor Elevii citesc cu atenție Conversația Fișe Frontal Aprecieri
atenției/ interesul pentru lecție, versurile și răspund Individual verbale
Discuții distribuindu-le bilete care întrebărilor prin care
pregătitoare conțin strofe din poezii la profesorul urmărește reacțiile
prima vedere. (Anexa 1) lor emoționale, impresiile lor.
6 minute.
3. Anunțarea Profesorul le explică elevilor că Elevii notează în caiete titlul Conversația Caiete Frontal
subiectului și a această activitate a fost un lecției și sunt atenți la Tabla
obiectivelor punct de plecare pentru lecția : indicațiile profesorului.
lecției Semnificația titlului ,care va
1 minut. consta într-o recapitulare
teoretică și aplicativă a
cunoștințelor anterioare, dar și
într-o aprofundare a acestora.
Profesorul va scrie pe tablă
titlul lecției.
4. Dirijarea Profesorul distribuie elevilor Elevii ascultă sarcinile de Conversația Fișă Titlul Frontal Aprecieri
învățării două fișe teoretice pe care le lucru și cer lămuriri dacă este Explicația unei opere Individual verbale
vor completa, raportându-se la cazul. Fișele sunt completate Investigația literare Lucrul în individuale și
cunoștințele anterioare, dar și la în timpul dialogului cu în comun echipă de grup
25 minute.
sugestiile profesorului care va profesorul. Fișă Observarea
interveni cu întrebări, lămuriri, Exprimarea sistematică a
completări Profesorul le va opinei... comportamentu
explica elevilor că prima fișă Fișe de lucru lui
are în vedere clasificarea titlului prevăzute cu
în funcție de structură, din un text suport
punct de vedere semantic și
relația sa cu textul liric și epic
(Anexa 2), a doua fișă
propunând un model de
redactare a compunerii privind
semnificația titlului unui text
liric. Activitatea va fi Elevii ascultă sarcinile de
interactivă; profesorul va lucru și indicațiile
realiza o schemă pe tablă, profesorului. Aceștia solicită
raportându-se la răspunsurile lămuriri dacă este cazul.
elevilor și la propriile Elevii lucrează în echipă, iar
completări. după rezolvarea sarcinilor, 3
reprezentanți ai grupelor vor
Etapa teoretică a lecției este prezenta răspunsurile.
urmată de etapa aplicativă.
Profesorul va forma 3 grupe,
cărora le va distribui fișe de
lucru bazate pe același text
suport, dar prevăzute cu sarcini
specifice fiecărei grupe în parte.
Profesorul le va explica elevilor
cerințele și va interveni atunci
când elevii vor întâmpina
dificultăți.
5. Asigurarea Are loc pe parcursul conducerii Elevii sunt atenți la Explicația Scheme Frontal Aprecieri
feedbackului învățării, întărirea făcându-se informațiile oferite de către Conversația Fișe de lucru Individual verbale
10 minute. treptat. După realizarea fiecărei profesor și răspund la Caietul
sarcini, profesorul va face întrebările pe care acesta le
aprecieriîn legătură cu calitatea adresează.
și nivelul activității.
6. Evaluare Profesorul împarte fișe de Elevii ascultă cu atenție Explicația Fișa de lucru Individual Autoevaluare
formativă autoevaluare. (Anexa 4) indicațiile date de către
5 minute. profesor și completează fișa.
7. Asigurarea Profesorul anunță tema pentru Elevii scriu în caiet tema Explicația Individual
retenției și a acasă: Exprimați-vă opinia pentru acasă.
transferului despre semnificația titlului prin
1 minut. raportare la conținutul textului.
(Anexa 5)

Nr. 1

Citește următoarele versuri:

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune


Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi mălinul
Și c-ai albit, mămucă, ai albit.
Anexa 1

*mălin= liliac

(Nicolae Labiș, Mama)

1. Ce sentimente a provocat lectura textului?


2. Titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea acesteia.
V-a confirmat așteptările inițiale?
3. Se poate vorbi de o legătură a titlului cu textul?Ce anticipează titlul?
Nr. 2
Citește următoarele versuri:

Atât de tristă-i dimineața


Acum când plânge-o toamnă nouă,
Când cade din copaci viața,
Și frunze galbene mă plouă.

(Octavian Goga, Toamnă nouă)

1. Ce sentimente a provocat lectura textului?


2. Titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea acesteia.
V-a confirmat așteptările inițiale ?
3.Se poate vorbi de o legătură a titlului cu textul?
Nr.3
Citește următoarele versuri:

Atât de fragedă, te-asemeni


Cu floarea albă de cireș,
Și ca un înger dintre oameni
În calea vieții mele ieși.

(Mihai Eminescu, Atât de fragedă)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre întrebările de mai jos:


1. Ce sentimente a provocat lectura textului?
2. Titlul unei opere literare este punctul de plecare în receptarea acesteia. V-a
confirmat așteptările inițiale?
Se poate vorbi de o legătură a titlului cu textul?

I. În funcție de structură, este: II. Din punct de vedere semantic:


a. a.
b. b.

Exemple: Exemple:

Titlul unei opere literare

III. Aflat într-o strânsă legătură cu textul liric: IV. Aflat într –o strânsă legătură cu textul epic:

a. poate anticipa a. poate indica:

b. poate face trimitere la o specie literară: b. poate face trimitere la o specie literară:

_________________________________ _______________________________________

Exemple: Exemple:
Anexa 2
Exprimarea opiniei despre semnificația titlului unei text liric

Structurează compunerea conform cerinței (prezentarea semnificației titlului într-


un text unitar, coerent, folosind un vocabular adecvat conținutului) și tipului de text
(argumentativ).
În a doua coloană apar sugestii de redactare a compunerii. Completați spațiile
punctate:

Structură Semnificațiile titlului

Introducere a. definirea titlului

Titlul este un element sugestiv sau rezumativ


care orientează lectura cititorului, creând un
orizont de așteptare.

b. formularea opiniei în legătură cu


aspectele din poezie către care trimite
titlul: tema/motive/ ideea poetică

Conectori*- în opinia mea, cred că, consider


că, etc
Cuprins Dezvoltăm cele două argumente pentru a
evidenția legătura care există între titlu ș
conținutul poeziei. Scriem două paragrafe, în
care plasăm și exemple.
Aducem idei referitoare la:
a. tipul de titlu (analitic/ sintetic; sens
propriu/figurat; structura morfosintactică)
b. mesajul poetic, semnificațiile pe care eul
liric le are în vedere
c. cuvintele- cheie și sintagmele care pot fi
asociate titlului;
d. imaginile artistice, a figurile de stil
corelate cu ideea din titlu, dar și semnele
de punctuație menite să transmită emoții
artistice.

conectori*: în primul rând/ în al doilea rând; un


primă trăsătură/ o altă trăsătură; pe de o parte/
pe de altă parte, etc
Încheiere Formulez o concluzie care are legătură cu ce este
mai important în cuprins.
Conectori*: așadar, prin urmare, în concluzie,
etc

Anexa 3
Citește, cu atenție, textul și răspunde cerințelor formulate:
Pe lanul lung și verde, cu grâul răsărit,
O umbră călătoare se-ntinde-ncet și trece,
Precum un râu de munte când gheața s-a topit
Se varsă peste maluri, câmpiile să-nece.

E umbra unor nouri albii, ușori, mărunți


Ce lunecă sub soare, clădind un lanț de munți;
Ei vin în miezul zilei c-un surd și tainic sunet
Și, ca semnal de viață, aprind în cer un tunet.

Văzduhul bubuiește!... pământul dezmorțit


Cu mii și mii de glasuri semnalului răspunde,
Și de asprimea iernei simțindu-se ferit,
De-o nouă-ntinerire ferice se pătrunde.

La răsărit urare! urare la apus!


Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus,
Se-nalță ca s-asculte mult vesela fanfară
Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară.
(Vasile Alecsandri, Tunetul)

*surd- slab, înnăbușit , înfundat


* fanfară-; ansamblu muzical (militar)
* buciumă- a a vesti, a anunța

Grupa I
I.a.Transcrie din primele două strofe versurile în care apar imagini vizuale.
b.Numește figurile de stil prin intermediul cărora sunt construite aceste imagini.
II..Scrie, pe baza textului dat, două trăsături ale pastelului (exemple din text).
III.a. Identifică în text cuvintele și/ sau sintagmele care creează o legătură directă cu
titlul.
b. Comentați relația lor cu titlul.
IV. Explică semnificația versurilor: ,,pământul dezmorțit/ Cu mii și mii de glasuri
semnalului răspunde’’.
V. Prezintă în 2-3 rânduri ideea transmisă de text.

Grupa II
1. a. Completează tabelul următor:
Imagini motorii Imagini motorii (ultima strofă) Verbe de
(primele două strofe) mișcare

b. Observați imaginile motorii pe care le-ați adăugat în cele două coloane. Cum se
deosebesc imaginile din prima coloană de imaginile din a doua coloană? (comentați)

II. Scrie, pe baza textului dat, două trăsături ale pastelului (cu exemple din text).

III. Care este tipologia titlului poeziei, respectând criteriile clasificării?


Structură…………………………………………………………….
Din punct de vedere semantic……………………………………..
IV. Extrage din tabelul de mai sus imaginea/imaginile motorii care pot fi asociate
titlului. Comentează imaginea/ imaginile în 2-3 rânduri.
V. Explică rolul semnelor de punctuație din versurile : ,,văzduhul
bubuiește!...pământul dezmorțit’’

Grupa III

I. a. Completează tabelul următor:


Imagini auditive Imagini auditive Verbe care
(a doua strofă) (ultimele două strofe) conturează
aceste imagini
(unde este
cazul)

b. Observați imaginile auditive din cele două coloane. Cum se deosebesc imaginile
din prima coloană cu imaginile din a doua coloană? Comentați.
II. a. Precizează specificul lirismului din text (subiectiv/ obiectiv).
b.Justifică răspunsul în 2-3 rânduri.
III. Titlul poeziei este alcătuit dintr-un substantiv articulat. Care este valoarea lui
expresivă?
IV.aExtrage din tabelul de mai sus imaginile auditive care pot fi asociate titlului.
b. Explică semnificația versului: La răsărit urare! urare la apus!
V. Explică rolul semnelor de punctuație din versul: ,, La răsărit urare! urare la
apus!’’
Anexa 4

Numele și prenumele………………..
Clasa……

Fișă de autoevaluare

- Prin rezolvarea acestei sarcini am învățat:……………………………………….


- Am întâmpinat următoarele dificultăți……………………………………………
- Mi-aș putea îmbunătăți performanța prin:……………………………………….
- Activitatea mea poate fi apreciată cu nota;…………………………………….

Anexa 5

Temă: Redactează o compunere , de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți


semnificația titlului poeziei, prin raportare la conținutul acesteia. În compunerea ta,
trebuie:
- să ilustrezi, cu exemple adecvate , relația dintre titlul și conținutul textului dat;
- să prezinți rolul a cel puțin două elemente de expresivitate artistică în dezvoltarea
relației dintre titlu și text;
- să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.