Sunteți pe pagina 1din 4

GENERAREA SUPRAFEŢELOR DE REVOLUŢIE

CONICE PRIN STRUNJIRE

1. NOŢIUNI DE BAZĂ

Suprafeţele conice se întâlnesc frecvent la piesele


din construcţia de maşini.
Teoretic, o suprafaţă conică (fig. 1) se generează
prin deplasarea unei generatoare (G), de formă rectilinie şi
înclinată cu unghiul φ în raport cu planul [] al
directoarei, de-a lungul unei directoare circulare (D).
Elementele geometrice ale suprafeţei conice sunt:
diametrul maxim - dmax; diametrul minim - dmin; lungimea
- H; unghiul de înclinare a generatoarei - φG.
Între aceste elemente există relaţia:

tg φG = d max  d min (1) Fig. 1. Generarea teoretică a suprafeţei conice


2H
La generarea suprafeţelor de revoluţie conice şi profilate prin strunjire, generatoarea (G) se
obţine ca:
 generatoare materializată (GM) pe muchia sculei aşchietoare,
 generatoare cinematică (GC) ca traiectorie a miscarii unui punct,
 generatoare programată (GP) numită şi comandată după program.
Curba directoare (D) se obţine pe cale cinematică ca traiectorie a unui punct.

2. GENERAREA SUPRAFEŢELOR CONICE CU GENERATOARE MATERIALIZATĂ

Generatoarea (GM) este materializată pe muchia


aşchietoare a cuţitului de strung şi din acest motiv se impune
ca lungimea ei să nu fie prea mare. Creşterea lungimii
muchiei aşchietoare determină mărirea forţelor de aşchiere,
intensificarea uzurii, accentuarea vibraţiilor sistemului
tehnologic, apariţia unor probleme dificil de rezolvat
privitoare la exploatarea maşinii-unelte şi a sculei.
Această metodă de generare devine eficientă în
condiţiile unei lungimi a generatoarei relativ mici, a unei
precizii dimensionale mai puţin pretenţioase şi a unei
producţii de serie mică şi mijlocie (strunguri normale) sau
de serie mare şi de masă (strunguri automate).
Cinematica generării suprafeţelor conice cu
generatoare materializată (fig. 2) necesită mişcarea
principală cu turaţia naş (pentru realizarea directoarei pe o
traiectorie circulară) şi mişcarea de avans radial wR
(divizarea adaosului de prelucrare în adâncime) sau
mişcarea de avans longitudinală wL (divizarea adaosului de prelucrare în lăţime).
3. GENERAREA SUPRAFEŢELOR CONICE PE CALE CINERNATICĂ CA
TRAIECTORIE A MISCARII UNUI PUNCT

La strunjirea suprafeţelor conice, în funcţie de posibilităţile cinematice şi constructive ale


strungurilor, elementul generator de tip generatoare elementară materializat pe muchia aşchietoare a
cuţitului de strung (fig. 3) se deplasează fie de-a lungul generatoarei teoretice (GT) cu viteza de
avans wg, fie simultan în direcţie longitudinală şi direcţie transversală cu vitezele de avans
longitudinal wL şi de avans radial (transversal) wT, cu respectarea condiţiei cinematice de generare

tg φG = wT / wL (2)

Pe strungurile normale, există două posibilităţi de generare a suprafeţelor conice prin


deplasarea elementului generator de-a lungul generatoarei teoretice cu viteza wG.
Acestea se obţin prin rotirea saniei suportului portcuţit sau prin deplasarea în direcţie
transversală a păpuşii mobile.

3.1. Generarea suprafeţelor conice pe strungul normal prin rotirea saniei suportului portcuţit

Folosind această metodă se generează suprafeţe conice (conuri şi trunchiuri de con)


interioare şi exterioare cu unghiul φG = 00....900. Lungimea generatoarei suprafeţei conice este
limitată de lungimea cursei saniei suportului portcuţit (în general lungimi mici, până la 200 mm).
Mişcarea de poziţionare a saniei suportului portcuţit (fig. 4) se realizează prin rotirea
acesteia cu unghiul φG (determinat cu relaţia (1)) în raport cu sania transversală. Mişcarea de avans
se realizează numai prin acţionarea manuală a unui mecanism şurub-piulţă folosind roata de mână
M. Altfel spus, generatoarea (G) a suprafeţei conice este materializată pe ghidajele saniei suportului
portcuţit şi se realizează ca traiectorie a unui punct materializat de vârful cutitului, care se
deplasează cu viteza de avans wG de-a lungul ghidajelor saniei suportului portcuţit.
Precizia de poziţionare a saniei suportului portcuţit este redusă (diviziunile saniei indică
numai gradele) şi se obţine în urma unor tatonări şi verificări succesive. Mărirea acestei precizii şi
reducerea timpului de poziţionare se pot realiza folosind un ceas comparator fixat în suportul
portcuţit şi un con etalon (sau o piesă de probă) fixat între vârfuri. La rotirea saniei suportului
portcuţit, acul ceasului comparator în contact cu generatoarea conului etalon trebuie să rămână
nemişcat pe toată lungimea generatoarei.
3.2. Generarea suprafeţelor conice pe strungul normal prin deplasarea păpuşii mobile în
direcţie transversală (fig. 5)

În acest caz se generează numai suprafeţe


conice exterioare (trunchiuri de con) cu unghiul
φG relativ mic (până la 80). Piesa de prelucrat se
prinde între vârfuri, lungimea suprafeţei conice
depinzând de lungimea ghidajelor longitudinale
ale batiului strungului pe care se face prelucrarea
piesei.
Mărimea deplasării hp a păpuşii mobile se
determină din condiţia ca generatoarea obţinută
cinematic să fie paralelă cu ghidajele longitudinale
ale batiului (wG = wL).
Unghiul φG având valori mai mici de 80 se
consideră cos φG  1, astfel că deplasarea hp se
poate calcula cu relaţia:

d max  d min LT , mm
hp  (3)
2 H
Fig. 5. Strunjirea suprafeţelor conice prin
deplasarea păpuşii mobile în direcţie transversală

Deplasarea hp se citeşte pe o riglă gradată fixată pe placa superioară a păpuşii mobile.


La deplasarea spre operator sau în sens invers a păpuşii mobile, diametrul minim, şi
respectiv, diametrul maxim al suprafeţei conice este orientat spre păpuşa mobilă.
Realizarea coaxialităţii între vârfurile fixe (montate în pinola păpuşii mobile şi în alezajul
arborelui principal) este o operaţie anevoioasă. Verificarea coaxialităţii se poate face strunjind un
arbore de lungime egală cu distanţa maximă dintre vârfuri şi controlând apoi abaterea de la
cilindricitate. În acelaşi scop, se deplasează palpatorul unui ceas comparator (fixat în suportul
portcuţit) în lungul generatoarei unui arbore etalon şi se urmăreşte ca pe toată lungimea generatoarei
palpatorul să rămână nemişcat.
Contactul defavorabil dintre vârful fix şi gaura de centrare datorită deplasării păpuşii mobile
în direcţie transversală, produce o uzură rapidă a vârfului fix şi deteriorarea formei găurii de
centrare, motiv pentru care se recomandă vârfuri fixe de formă sferică.
4. GENERATOARE PROGRAMATĂ PE LINEAL

Acest mod de generare a suprafeţelor conice constitue o aplicaţie a copierii mecanice plane,
pe lineal programându-se legea de compunere a celor două mişcări de avans cu vitezele de avans wL
şi wT (fig. 3), conform relaţiei (2).
Pentru soluţia constructivă reprezentată în fig. 6, linealul propriu-zis este solidarizat de batiu
prin placa port-lineal. La rândul său, aceasta placa este susţinută de carucior printr-o alta placa. Pe
lineal se deplasează piatra de culisă C1. Aceasta se solidarizează de sania transversală cu ajutorul
piesei intermediare C2. Pentru ca sania transversală să se deplaseze cu viteza wT impusă de viteza de
avans longitudinal wL şi de unghiul de înclinare a linealului se desface legătura dintre şurubul SCT şi
piuliţa fixată în mod curent în sania transversală. În felul acesta prin intermediul linealului,
poziţionat cu unghiul φG în raport cu placa port-lineal şi datorită vitezei de avans longitudinal wL,
generatoarea elementară materializată pe cuţitul de strung se deplasează pe o direcţie înclinată cu
unghiul φG (generatoarea) cu viteza de avans wG.
Fig. 6. Schema de generare a suprafetelor conice pe strungurile normale folosind linealul

Viteza de avans longitudinal wL este constantă şi se numeşte viteză de avans de transport (wL
= wtp), fiind realizată de lanţul cinematic de avans longitudinal. În schimb, viteza de avans
transversal wT obţinută datorită linealului, deci a unui lanţ cinematic de copiere, se numeşte viteză
de avans de copiere (wT = wcop).
În aceste condiţii, când căruciorului i se transmite mişcarea de avans de transport wL, sania
transversală se deplasează cu viteza de avans de copiere wT (de mărime variabilă).
Din motive constructive specifice acestor dispozitive, unghiul φG nu poate lua valori mai
mari de 200, iar lungimea maximă a generatoarei suprafeţei conice este limitată de lungimea
linealului.

Continutul referatului:
1) De desenat si notat:
 Fig. 1, fig. 2, fig. 4, fig. 5
 Relatiile 1, 2, 3
2) Sa se calculeze mărimea de poziţionare hp necesara realizarii suprafetei conice a piesei din
figura urmatoare prin metoda deplasarea în direcţie transversală a păpuşii mobile. Se vor
considera elementele geometrice ale piesei corespunzătoare unui caz (I.... V) din tabelul 1.

3) Sa stiti sa prezentati generarea suprafetelor conice pe strungurile normale folosind


linealul (fig. 6)

Bibliografie:
[1] Predincea, N., Bălan, E., Străjescu, E., Pupăză, C., Ghionea, A., Ghinea, M., Drăghici, M.,
Moraru, G., Procedee de prelucrare prin aşchiere. Editura BREN, București, 2002.
Lucrarea 3.1 / pag. 92 – 100.