Sunteți pe pagina 1din 7

TEST RECAPITULATIV 1

TEST RECAPITULATIV I.

1. Care dintre următoarele afirmaţii e. impozite, taxe şi contribuţii pentru


referitoare la relaţiile financiare sunt asigurările sociale.
adevărate:
a. presupun un transfer de valoare ce are ca 4. Finanţele publice îşi îndeplinesc
scop satisfacerea unor nevoi generale ale misiunea lor socială prin intermediul
societăţii; următoarelor funcţii:
b. presupun un transfer de valoare cu caracter a. de mobilizare;
exclusiv rambursabil; b. de administrare;
c. reprezintă relaţii sociale de natură c. de repartiţie;
economică exprimate în formă bănească; d. de control;
d. exprimă o transformare a formelor valorii e. de execuţie.
din forma bani în forma marfă şi invers;
e. presupun un transfer de valoare ce are la 5. În faza distribuirii, fluxurile financiare
bază o contraprestaţie directă, imediată sau îmbracă următoarele forme:
individualizată. a. amenzi şi penalizări ;
b. constituirea rezervelor materiale de stat;
2. Perioada liberală s-a caracterizat prin c. contribuţii de asigurări sociale şi asigurări
aceea că: de sănătate;
a. statul nu lăsa să acţioneze libera concurenţă d. şi
vărsăminte din veniturile instituţiilor
mecanismele pieţei; publice;
b. intervenţia statului asupra activităţii e. investiţii publice.
economice nu limita libertatea de acţiune a
forţelor pieţei; 6. Condiţiile care au făcut necesară şi
c. în această perioadă, finanţele sunt considerate posibilă apariţia finanţelor sunt :
ca un veritabil mijloc de intervenţie în a. apariţia şi dezvoltarea relaţiilor marfă-
economie; bani ;
d. statul era considerat un veritabil agent economic;b. apariţia schimbului ;
e. statul trebuia să stea departe de activitatea c. apariţia statului ;
economică. d. dezvoltarea relaţiilor inter-umane ;
e. nici unul din răspunsurile de mai sus.
3. În procesul mobilizării resurselor la
fondurile financiare publice, finanţele 7. În perioada intervenţionistă :
îmbracă următoarele forme concrete: a. finanţele sunt considerate un veritabil
a. dobânzi aferente creditelor bancare mijloc de intervenţie în economie ;
nerambursate la scadenţă; b. viaţa economică era dominată de ideea de
b. redevenţe şi chirii din concesiuni şi superioritate a iniţiativei private ;
închirieri de terenuri şi alte bunuri ale c. finanţele publice au fost utilizate pentru
statului; asigurarea echilibrului economic şi social
c. penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor al ţării ;
contractuale existente între persoane fizice; d. predomina ideea neutralităţii finanţelor
d. contribuţii ale persoanelor fizice la publice ;
capitalul social al întreprinderilor cu capital e. statul avea rolul de a crea cadrul pentru
de stat şi privat; votarea şi respectarea legilor.

70
TEST RECAPITULATIV 1

8. Funcţia de control a finanţelor publice: 12. Distribuirea fondurilor financiare au ca


a. are o sfera de manifestare mai restrânsă decât beneficiar:
funcţia de repartiţie; a. numai persoanele fizice;
b. are o sferă mai largă de acţiune decât funcţia b. numai persoanele juridice;
de repartiţie; c. persoanele fizice şi persoanele juridice;
c. vizează doar constituirea şi repartizarea d. statul;
fondurilor financiare publice; e. nici unul din răspunsurile de mai sus.
d. este îndeplinită concomitent cu funcţia de
repartiţie; 13. După modalitatea în care se realizează
e. constă în existenţa două faze distincte: transferul de valoare, în cadrul
mobilizarea resurselor; distribuirea fondurilor relaţiilor financiare se disting:
financiare a. relaţii financiare clasice;
b. relaţii sociale;
9. Redistribuirea fondurilor financiare se c. relaţii ce apar în procesul constituirii şi
poate realiza pe plan extern prin repartizării fondurilor de asigurări;
următoarele modalităţi: d. relaţii de credit;
a. plata salariilor şi a altor drepturi de personal e. relaţii publice.
în sectorul public; Precizaţi varianta (variantele) de răspuns
b. contractarea de împrumuturi externe; incorectă(e).
c. primirea sau acordarea de ajutoare externe de
către stat; 14. Care dintre următoarele afirmaţii
d. achitarea cotizaţiilor datorate organismelor referitoare la funcţia de repartiţie
internaţionale de către stat; sunt adevărate?
e. subvenţii acordate agenţilor economici de a. se manifestă în procesul repartiţiei
către stat. produsului intern brut;
Precizaţi varianta (variantele) de răspuns b. vizează modul de utilizare a resurselor
incorectă(e). financiare publice;
c. constă în existenţa a trei faze: mobilizare,
10. Finanţele (relaţiile financiare): repartizare şi control;
a. sunt exprimate în formă bănească; d. are un caracter subiectiv;
b. apar în legătură cu satisfacerea nevoilor e. constă în două faze distincte: mobilizarea
colective ale societăţii; resurselor şi repartizarea fondurilor pe
c. presupun o transformare a formelor valorii; destinaţii.
d. sunt relaţii sociale de natură economică;
e. apar în legătură cu satisfacerea nevoilor 15. Care din următoarele trăsături sunt
individuale. specifice bugetului?:
Precizaţi varianta (variantele) de răspuns a. caracterul de previziune, el
incorectă(e). prezentându-se ca un tablou evaluativ şi
comparativ al veniturilor şi cheltuielilor
11. Contribuţia principală la constituirea publice;
fondurilor publice o are: b. caracterul orientativ, el reprezentând o
a. produsul intern brut; aproximare a veniturilor şi cheltuielilor
b. avuţia naţională; publice, fără a avea un caracter
c. transferurile din străinătate; imperativ;
d. împrumuturile interne şi externe; c. caracterul de autorizare, el fiind actul
e. donaţiile şi subvenţiile. prin care puterea executivă este
împuternicită de puterea legislativă să

71
TEST RECAPITULATIV 1

încaseze anumite venituri şi să efectueze d. cheltuielile pentru apărare;


anumite cheltuieli publice; e. cheltuielile privind întreţinerea
d. caracterul echilibrat, prin buget organelor puterii şi administraţiei de
asigurându-se întotdeauna acoperirea stat.
cheltuielilor publice din veniturile publice
ordinare; 19. Care din următoarele cheltuieli
e. caracterul sintetic, el concentrând toate publice se finanţează, de regulă, din
veniturile şi cheltuielile naţiunii pe o bugetele locale?:
perioadă limitată de timp. a. cheltuielile pentru întreţinerea
organelor procuraturii şi justiţiei;
16. Bugetul de stat apare ca un dublu b. cheltuielile privind datoria publică;
sistem de fluxuri financiare, şi anume?: c. cheltuielile pentru sănătate;
a. fluxuri financiare de repartizare; d. cheltuielile pentru apărare;
b. fluxuri financiare de echilibrare; e. cheltuielile pentru gospodăria
c. fluxuri financiare de utilizare; comunală.
d. fluxuri financiare de mobilizare;
e. fluxuri financiare de compensare. 20. Care din următoarele bugete
reprezintă o componentă a sistemului
17. Care din afirmaţiile de mai jos este unitar de bugete în România?:
corectă?: a. bugetele locale;
a. Bugetul de stat este un tablou evolutiv şi b. bugetul asigurărilor sociale de stat;
comparativ al tuturor veniturilor şi c. bugetul asigurărilor de bunuri,
cheltuielilor naţiunii; persoane şi răspundere civilă;
b. ¨Bugetul economic¨ este un inventar al d. bugetele de venituri şi cheltuieli ale
tuturor resurselor naţiunii şi al agenţilor economici cu capital
destinaţiei lor pe anul expirat, urmat de majoritar de stat;
previziuni pentru anul următor; e. bugetele fondurilor proprii ale
c. Bugetul general al statului cuprinde, pe agenţilor economici.
lângă prevederile cifrice aplicabile
anului bugetar respectiv, şi dispoziţii cu 21. Care din următoarele impozite şi taxe
caracter permanent, mai ales cu caracter alimentează bugetul de stat al
fiscal sau având o incidenţă fiscală; României?:
d. ¨Bugetul economiei naţionale¨ este un a. impozitul pe clădiri;
document care conţine date cu privire la b. accizele;
evoluţia PIB şi implicit cu privire la c. impozitul pe spectacole;
formarea şi utilizarea resurselor d. taxele vamale;
bugetare; e. taxa asupra mijloacelor de transport.
e. ¨Bugetul economic¨ capătă caracter de
lege, iar prevederile sale devin 22. Care din următoarele forme de
imperative. protecţie a cetăţenilor reprezintă
cheltuieli ce se finanţează din bugetul
18. Care din următoarele cheltuieli publice asigurărilor sociale de stat?
se finanţează în totalitate din bugetele a. ajutoarele de şomaj;
centrale?: b. pensiile I.O.V.R.;
a. cheltuielile pentru învăţământ; c. pensiile de asigurări sociale de stat;
b. cheltuielile pentru sănătate; d. trimiterile la tratament balnear şi
c. serviciul datoriei publice contractate de odihnă;
stat; e. alocaţiile de stat pentru copii.

72
TEST RECAPITULATIV 1

23. Înfăptuirea principiului universalităţii 27. Care din următoarele organe este
bugetului presupune respectarea a nemijlocit însărcinat cu elaborarea
două reguli complementare, şi anume?: proiectului bugetului de stat?:
a. regula specializării bugetare; a. Guvernul;
b. regula produsului net; b. Ministerul Finanţelor;
c. regula alocării treptate; c. Parlamentul;
d. regula nonafectării veniturilor; d. Comisiile parlamentare de
e. regula produsului brut. specialitate;
e. Compartimentul tehnic-legislativ al
24. Care sunt aspectele vizate de principiul celor două camere.
anualităţii bugetului?
a. perioada de timp în care se întocmeşte şi 28. Dezbaterea şi aprobarea proiectului
se aprobă bugetul; de buget este de competenţa:
b. perioada de timp dintre momentul a. Guvernului;
aprobării bugetului şi momentul b. Ministerului Finanţelor;
încheierii execuţiei bugetare; c. Parlamentului;
c. perioada de timp pentru care se d. Comisiilor parlamentare de
întocmeşte şi se aprobă bugetul; specialitate;
d. perioada în care se încasează veniturile e. Compartimentului tehnic-legislativ al
şi se efectuează cheltuielile înscrise în celor două camere.
autorizaţia dată Guvernului de către
Parlament; 29. Ce competenţă în materie bugetară
e. perioada de timp necesară aprobării şi au Comisiile permanente de buget şi
execuţiei bugetului. finanţe din cele două camere ale
parlamentului?:
25. În privinţa perioadei de execuţie a a. examinează şi aprobă proiectul de
bugetului, care sunt sistemele de buget, Raportul Guvernului şi
execuţie de casă a bugetului practicate proiectul Legii bugetare;
în lume? b. examinează şi avizează proiectul de
a. sistemul de gestiune; buget, Raportul Guvernului şi
b. sistemul de trezorerie; proiectul Legii bugetare;
c. sistemul bancar; c. dezbat proiectele şi propunerile de
d. sistemul de exerciţiu; amendamente şi întocmesc un Raport
e. sistemul de tezaur. comun pe care îl aprobă prin vot;
d. formulează propunerea motivată
26. Ce dezavantaje prezintă "sistemul de pentru adoptarea, respingerea sau
exerciţiu" privind execuţia de casă a adoptarea cu modificări a celor două
bugetului? proiecte de lege (Legea bugetară şi
a. este mai puţin exact; Bugetul de stat);
b. presupune funcţionarea temporară a e. înaintează compartimentului tehnic-
două bugete; legislativ al celor două camere
c. presupune organizarea unei reţele Raportul comun şi propunerea
proprii de casierii şi perceptori; motivată pentru adoptarea,
d. determină temporizarea efectelor respingerea sau adoptarea cu
controlului; modificări a Legii bugetare şi a
e. este mai riguros. Bugetului de stat.

73
TEST RECAPITULATIV 1

30. Care sunt etapele ce trebuie parcurse c. verificarea amănunţită a documentelor


pentru execuţia veniturilor bugetare?: justificative ce au stat la baza
a. aşezarea, lichidarea, ordonanţarea şi operaţiunilor;
perceperea ; d. gestionarea fondurilor şi eficienţa
b. aşezarea, lichidarea, emiterea titlurilor utilizării lor;
de percepere şi perceperea; e. modul de achitare a obligaţiilor faţă
c. angajarea, lichidarea, emiterea titlurilor de buget de către toţi contribuabilii.
de percepere şi perceperea;
d. aşezarea, ordonanţarea, emiterea 34. Care din următoarele organe exercită
titlurilor de percepere şi perceperea; controlul administrativ asupra
e. angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi execuţiei bugetului?:
perceperea; a. Curtea de conturi;
b. Ministerul Finanţelor Publice;
31. Care sunt etapele ce trebuie parcurse c. Trezoreria finanţelor publice;
pentru execuţia cheltuielilor publice?: d. Banca Naţională;
a. angajarea, lichidarea, aşezarea şi plata; e. Ordonatorii principali de credite.
b. aşezarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata; 35. Cheltuielile publice:
c. angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi a. reprezintă doar o parte a cheltuielilor
plata; bugetare;
d. aşezarea, angajarea, ordonanţarea şi b. sunt numai acele cheltuieli care se
plata; acoperă din bugetele locale;
e. angajarea, ordonanţarea, urmărirea şi c. se referă la totalitatea cheltuielilor
plata; efectuate prin intermediul instituţiilor
publice;
32. Care din următoarele documente se d. sunt acoperite exclusiv din bugetul de
întocmesc şi se înaintează Parlamentului stat;
spre aprobare, cu privire la încheierea e. se acoperă fie de la buget, fie din fonduri
exerciţiului bugetar: extrabugetare sau de la bugetele proprii
a. Expunerea de motive; ale instituţiilor, pe seama veniturilor
b. Raportul privind mersul execuţiei obţinute de acestea.
bugetare întocmit de Guvern;
c. Proiectul de lege pentru aprobarea 36. Cheltuielile bugetare:
bugetului; a. au o sferă mai largă decât cele publice;
d. Anexe la proiectul de lege, care prezintă b. cuprind şi venituri proprii ale instituţiilor
structura veniturilor şi cheltuielilor publice;
bugetare; c. au aceeaşi sferă cu cheltuielile publice;
e. Contul de încheiere a exerciţiului d. au o sferă mai restrânsă decât cele
bugetar. publice;
e. vizează bugetul de venituri şi cheltuieli
33. Obiectivele controlului politic exercitat al agenţilor economici din sfera privată.
de Parlament în legătură cu activitatea
bugetară sunt: 37. Operaţiunea de consolidare a
a. modul de respectare a autorizaţiei cheltuielilor publice se referă la:
parlamentare de către executiv; a. însumarea tuturor cheltuielilor efectuate
b. stabilirea răspunderii juridice pentru de administraţia centrală şi locală de stat;
modul în care se administrează şi b. stabilizarea de natură monetară;
gestionează patrimoniul public;

74
TEST RECAPITULATIV 1

c. însumarea cheltuielilor efectuate de d. puterii de cumpărare a populaţiei în


diferitele categorii de administraţii publice, diferite perioade;
dar cu eliminarea transferurilor de resurse e. gradului de ocupare a locurilor de muncă
făcute între acestea, în vederea evitării la nivel naţional.
dublei înregistrări;
d. analiza în dinamică a mărimii datoriei 41. Evoluţia cheltuielilor publice:
publice; a. manifestă, în actuala perioadă, o tendinţă
e. efectuarea de cheltuieli în funcţie de de creştere accelerată ca expresie relativă
cuantumul veniturilor bugetare încasate şi de scădere moderată în mărime
într-o anumită perioadă determinată de absolută;
timp, de obicei un an. b. manifestă o tendinţă de creştere
accelerată atât ca expresie relativă, cât şi
38. În ceea ce priveşte cheltuielile publice în mărime absolută;
următoarele afirmaţii sunt adevărate: c. în mărime absolută (preţuri curente) este
a. anumite cheltuieli reprezintă o avansare de influenţată de modificarea puterii de
produs intern brut, iar altele un consum cumpărare a monedei naţionale;
definitiv de produs intern brut; d. în mărime absolută (preţuri curente) nu
b. evoluţia cheltuielilor publice în mărime este influenţată de modificarea puterii de
absolută nu este influenţată de modificarea cumpărare a monedei naţionale;
puterii de cumpărare a monedei naţionale; e. înregistrează o creştere nominală mai
c. condiţiile politice, economice şi sociale nu scăzută comparativ cu creşterea reală a
au influenţă asupra volumului cheltuielilor acestora.
publice;
d. factorii demografici determină o creştere a 42. Totalitatea factorilor care duc la
volumului cheltuielilor publice; creşterea cheltuielilor publice pot fi
e. în ultima perioadă cheltuielile publice ale grupaţi în următoarele categorii:
ţărilor cu economie de piaţă manifestă o a. demografici, economici, sociali,
tendinţă de scădere accelerată, atât ca urbanizarea, militari, politici şi istorici;
expresie relativă, cât şi în mărime absolută. b. sociali, militari şi istorici;
c. psihologici, economici, sociali, militari,
39. Evoluţia cheltuielilor publice în mărime politici şi istorici;
absolută (în preţuri curente) este d. urbanizarea, culturali, psihologici,
influenţată de: politici şi sociali;
a. mărimea P.I.B; e. economici şi sociali.
b. gradul de fiscalitate;
c. presiunea fiscală; 43. Printre principiile care trebuie
d. modificarea puterii de cumpărare a respectate în momentul efectuării
monedei naţionale; cheltuielilor publice din fondurile
e. mărimea resurselor financiare de care financiare ale statului se regăsesc:
dispun agenţii economici. a. cheltuielile publice se realizează în mod
automat fără să existe necesitatea
40. Creşterea reală a cheltuielilor publice justificării sumelor acordate anterior;
rezultă din compararea: b. cheltuielile publice se pot realiza din
a. mărimii P.I.B. al diferitelor state; orice buget fără a se ţine seama de
b. cheltuielilor statului exprimate în preţuri subordonarea instituţiei publice sau a
constante; beneficiarului de alocaţie bugetară;
c. cheltuielilor statului exprimate în preţuri c. sumele alocate pentru efectuarea
curente; cheltuielilor publice se caracterizează

75
TEST RECAPITULATIV 1

prin nerambursabilitate; a. cheltuieli ordinare şi cheltuieli


d. orice cheltuială publică poate fi realizată excepţionale;
numai dacă este prevăzută într-un act b. cheltuieli reale şi cheltuieli economice;
normativ; c. cheltuieli fiscale şi cheltuieli nefiscale;
e. cheltuielile publice nu se pot efectua în d. cheltuieli cu titlu definitiv, cheltuieli cu
condiţiile exercitării unui control financiar caracter temporar şi cheltuieli cu titlu
riguros. virtual;
e. cheltuieli curente, cheltuieli de capital şi
44. Clasificarea funcţională a cheltuielilor cheltuieli de transfer.
publice:
a. presupune gruparea cheltuielilor publice 47. Utilitatea clasificaţiei din punct de
după structura administrativă a statului; vedere administrativ rezidă din:
b. este utilă întrucât alocaţiile bugetare se a. permite identificarea comodă a
stabilesc pe beneficiari, permiţând ordonatorilor de credite, a beneficiarilor
identificarea comodă a ordonatorilor de şi a legăturilor lor pe verticală;
credite, a beneficiarilor şi a legăturilor lor b. reflectă cu uşurinţă identificarea
„pe verticală”; destinaţilor cheltuielilor publice efectuate
c. are în vedere influenţa pe care o exercită de instituţiile publice;
asupra economiei diferitele categorii de c. permite identificarea acelor activităţi sau
cheltuieli publice; spaţii geografice care sunt cele mai
d. este favorabilă realizării obiectivelor de recomandabile pentru
politică economică şi financiară a statului stimularea/descurajarea cheltuielilor
deoarece permite identificarea acelor guvernamentale prin pârghii de natură
activităţi sau spaţii geografice care sunt fiscală şi vamală;
cele mai recomandabile pentru d. are în vedere influenţa pe care o exercită
stimularea/descurajarea prin pârghii de asupra economiei diferitele categorii de
natură fiscală şi vamală, a cheltuielilor cheltuieli publice;
guvernamentale; e. evidenţiază momentul şi modul în care
e. pune în evidenţă rolul statului în diferite cheltuielile publice afectează resursele
domenii de activitate ale vieţii economice financiare ale statului.
şi sociale.
48. După criteriul repetabilităţii,
45. Care din următoarele categorii de cheltuielile publice se împart în:
cheltuieli nu sunt delimitate după a. cheltuieli reale şi cheltuieli economice;
clasificaţia economică: b. cheltuieli cu titlu definitiv, cheltuieli cu
a. cheltuielile temporare; caracter temporar şi cheltuieli cu caracter
b. cheltuielile materiale; virtual;
c. cheltuielile de personal; c. cheltuieli ordinare şi cheltuieli
d. cheltuielile de transfer; excepţionale;
e. cheltuielile de investiţii. d. cheltuieli curente, cheltuieli de capital şi
cheltuieli de transfer;
46. În funcţie de criteriul financiar e. cheltuieli de personal şi cheltuieli
cheltuielile publice se împart în: materiale.

76