Sunteți pe pagina 1din 13
MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTARARE privind acordarea unui mandat presedintel societi{ii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea acordarii unui imprumut societitii Algorithm Residential $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, itiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administrafieipublice locale, pentru modificarea Legit administratiei publice locale nr. 215/2001, precum $i pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, intrunit in sedint& extraordinard, azi 22.01.2018 Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 369/CP/19.01.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 9450/19.01.2018 al Directiei Economice - Serviciul Guvemanti Corporativa; - Adresa nr. 44/17.01.2018 a societ inregistrata cu nr. 281/CP/18.01.201 - Adresa nr. 24/17.01.2018 a societatii Algorithm Residential $3 SRL, catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr-41/17.01.2018) 5 - Adresa nr, 42/17.01.2018 a societ&tii Administrare Active Sector 3 SRL, c&tre societatea SD 3 Salubritate si Deszpezire $ 3 SRL (nr. 14/17.01.2018); - HCLS 3 nr, 5/11.01.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social al societtii Algorithm Residential $3 SRL cu suma de 60.000.000 lei in vederea majoritii capitalului social al societatii Algorithm Constructii $ 3 SRL, suma necesara lucrarilor de execufie a obiectivului ,, Hala Laminor”; - HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hot&ri cu privire la infiintarea unei societati comerciale; - Adresa nr, 9452/19.01.2018 a Directiei Economice — Serviciul Guvernanta Corporativa inregistrata cu nr. 366/CP/19.01.2018; in conformitate cu prevederile: - Art. 12.1 lit. 0) din Actul Constitutiv al societ&tii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr, 281/07.12.2012, cu modificarile i completirile ulterioare; - Art.12.2 din Actul Constitutiv al societ&tii Algorithm Constructii $3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificirile si completirile ulterioare; Administrare Active Sector 3 SRL, in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr, 215/2001 privind administratia public& locala, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare, HOTARASTE: acord’ un mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societi{ii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordirii unui imprumut pe 0 durata de patru luni, de ciitre societatea Administrare Active Sector 3 SRL societitii Algorithm Residential $3 SRL, in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea prin aport in numerar a capitalului social al societajii Algorithm Constructii $3 SRL, sums ce va fi utilizat& pentru continuarea lucrarilor de executie a obiectivului Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente in vigoare. Art.2. Socictatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. PRESEDINTE DE SEDINTA VOICU ALINJONUT CONTRASEMNEAZA SEY RETAR _ MARIUS! MIBAITA py \ NR. 8 DIN 22.01.2018 Aceasté hotéirdre a fost adoptatt in sedinja extraordinaré a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018. PRIMAgia CABINET PRIMAR SECTORULUI mae” bucunsn Caea Duden. 19, soto, ‘o51084 Bucuret wiping. {alton (204021) 180323. 28 SeLIORS fax (204 029) 3180504 femal cabineiproacizpnimaiey rs CABINET PRIMAR Nicene B69. pata. LO, UP EXPUNERE DE MOTIVE 'a proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al socletagii Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordai societasii Algorithm Residential S3 S.R. Prin Hotérdrea nr. 5/12.01.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat majorarea capitalulul social al societ&til Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei in vederea majorarilcapitalului social al societ3gi Aigorithm Constructi $3 SRL, sum’ necesard in vederea realizillucrarilor de executie, avand ca object punerea in siguranti, ceabilitarea si consolidarea constructiei Hala Laminor, Intrucét pan8 la aprobarea bugetulul Sectorului 3, aceast majorare de capital nu poate fi efectuatd, avénd in vedere urgenta realiziri tucrirlor de executie respective, prin adresa nr. 24/17.01.2018 societatea Algorithm Residential S3 SRL a solicitat societitii Administrare Active Sector 3 SRL un imprumut in sumé de 1.950.000 lei pentru o perioad’ de 4 luni Prin urmare, avand tn vedere adresa nr. 44/17.01.2028, inregistrat8 cu nr. 281/CP/18.01.2018, a societatil Administrare Active Sector 3 SRL si tindnd seama de raportul de specialitate al Directiei Economice ~ Serviciul Guvernenté Corporativ nr. 9450/19.01.2018, am initiat prezentul proiect de hotarare, pe care il supun aprobarii Consiliului Local al Sectorului 3 PRIMAR, oemyen RoB Paint OIRECHA ECONOMICS hG SECTORULU! SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA Celoa Dadestine 19) seco 3,0 e984 Bian swear ptnsiesr0 telefon ong 09) 18323 8 fax (204 021) 31293 04 oma cconsrth rims Nr. 9450/19.01.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Ja proiectul de hotirare privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societafii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea acordirii unui imprumut pe o durata de patru luni, de citre societatea Administrare Active Sector 3 SRL societitii Algorithm Residential S3 S.R.L., in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentra majorarea capitalului social al societatii Algorithm Construetii $3 §.R.L., suma ce va fi utilizati pentru continuarea lucrdrilor de executie a obiectivutui ,, Hala Laminor”. Prin HCLS3 nr, 281/2012 a fost infiintata S.C. Locuinfe Sector 3 S.R.L., a cérei denumire a fost modificaté ulterior in S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost infiintata si fimetioneaza in temeiul Legii 31/1990 privind societaile sub forma unei societéfi cu rispundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consti in administrarea imobilelor pe vaza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Societatea Administrare Active Sector 3 $.R.L. este persoana juridiea romana, cu sediul in Mun, Bucuresti, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Cladirea East City Tower etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14752/2012 avand CUL 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti si asociat minoritar societatea SD3 Salubritate si DeszApezire $3 S.R.L. si este reprezentata legal dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de Pregedinte al Consiliului de Administratie in temeiul imputemicirii exprese acordata de citre Consiliul General al Munieipiului Bucuresti prin Hotrirea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotirdrea nr. 97/29.03.2017 infiintarea societifii Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost infiinjata si functioneaza in temejul Legii 31/1990 sub forma unei societiti cu rispundere Jimitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiy consti in lucrati de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120. Societatea este persoand juridicd romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerjului Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti si asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. si este reprezentata legal de preyedintele Consiliului de Administratic, dl, Panait Radu Alin Datele dienneavons:4 porsonale out prelutate de Prev indepiviealrbutiier egaie. Datole pot § dezvalite ur acces, do ictervintc i de opoatie tn cone pe adiess Primarie Sector 3 Sectowlu 3 in contouniate cu Le he 8772001 in scopel fe ensieza aiontaris 32 Proleo catere sersa semats = datata timed Pela DirEcTiA Economica SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANTR CORFORATIVA Societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., persoand juridica roman&, Taregistralé la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI 37714360, reprezentat& legal de dl. Cogocariu Alexandru-Dan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administrajie a fost infiinjata in temeiul Legii 31/1990 gi in baza Hotararii Consiliulai Local Sector 3 nr. 223/30,05.2017 ca societate cu raspundere limitati cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential $3 SRL gi avand ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 — ucrai de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Avand in vedere: ~ adresa nr. 44/17.01.2018 inregistrata la Cabinet Primar cu nr. 281/18.01.2018 a Presedintelui Consiliului de Administratie al societitii Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicité acordarea unui mandat Preyedintelui societaii_ in vederea acordarii unui imprumut pe © durata de 4 luni de zile de ctre societatea Administrare Active Sector 3 SRL societatii Algorithm Residential $3 S.R.L,, in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societatii Algorithm Constructii $3 S.R.L., suma ce va fi ata pentru continuarea lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Lamino: ~ adresa nr. 24/17.01.2018 (41/17.01.2018) a Presedintelui Consiliului de Administragie al societafii Algorithm Residential $3 S.R.L. c&tre socictatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicita imprumutul sus-mentionat; ~ adresa nr. 42/17.01.2018 (14/17.01.2018) a Presedintelui Consiliului de Administratie al Socictitii Administrare Active Sector 3 S.R.L. citre societatea SD 3 Salubritate gi Deseipezire S 3 S.RLL. - asociat minoritar al acesteia; ‘Tinand cont de prevederile: ~ Art, 12.1 lit. 0) din Actal Constitutiv al Societifii Administrare Active Sector 3 S.R.L. : Adunarea Generalé a Asociatilor: hotdrdste in orice alte problema importanta privind activitatea societatii” ~ Art.12.2 din Actul Constitutiv al societajii Algorithm Constructii $3 S.R.L. .,Asociatul Unic are urmatoarele atribujii principale:” ,hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social” imprumutul va duce la indeplinirea parfiali a obiectivului de majorare a capitalului social al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L de catre asociatul sau unie - Algorithm Residential $3 S.R.L., majorarea capitalului social al acestuia fiind aprobat’ prin HCLS3 din 11.01.2018 DIRECTIA ECONOMIA SERVICIUL CUVERNANTS CORPORATIVA ‘Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiza si aprobare prolectul de hotardre privind acordarea unui mandat Pregedintelui Consiliului de Administratie al societitii Administrare Active Sector 3 $.R.L. in vederea acordatii unui imprumut pe o durata de 4 luni de cAtre societatea Administrare Active Sector 3 SRL societatii Algorithm Residential $3 S.R.L., in valoare de 1.950.000 lei, cu respectarea prevederilor legale incidente in vigoare. Director Executiv, Director Executiv ayes Olga Cojocaru Cig intocmit, Comelia mney a S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.1:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7, sector 3, Bucuresti 44 Catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti is ot ped si dl. Robert Sorin Negoit’, Primarul Sectorului 3 Bucuresti CTORS Sediul Calea Dudesti nr. 191, sector 3, Bucuresti CARNE Enan wal 18h we Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Pregedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea acordarii unui imprumut pe 0 durata de 4 luni de zile de citre societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. fn valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societétii Algorithm Constructii $3 S.R.L., sum ce va fi utilizati pentru continuarea lucririlor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. Subsorisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoani juridicd roman’, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, inregistrati la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. J40/14752/2012, avand CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de Asociat majoritar al societitii subscrise, respectind art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al societatii. ,,hotdrdste in orice alte problemit importante privind activitatea societaii”, inaintim prezenta, Solicitare de acordare a unui mandat Pregedintelui C.A. al societitii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut pe o durata de 4 luni de zile de citre socictatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societifii Algorithm Constructii $3 S.R.L., suma ce va fi folosit pentru continuarea lucrarilor de execufie a obiectivului ,, Hala Laminor”, jmprumutul va duce la indeplinirea partial a Hotdrarii de Consiliu Local nr. 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorarii capitalului social al societifii Algorithm Residential S3 S.RLL. in vederea majoriirii capitalului social al societafii Algorithm Construefii 83 S.R.L., cu suma necesari lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12.2017 fnaintati de societatea Algorithm Constructii $3 S.R.L. catre societatea Algorithm Residential S 3 SRL, suma este necesara in vederea realizirii lueririlor de executie, avand ca obiect punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei Hala Laminor, fabrica de evi Republica, situaté in Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.1.:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 ‘Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7, sector 3, Bucuresti Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hot&rdrea nr. 281/2012 infiintarea socictatii comerciale Locuinje Sociale Sector 3 SRL, a carei denumire a fost ulterior modificati in Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost infiinfaté si functioncazi in temejul Legii 31/1990 privind societiile sub forma unei societafi cu réspundere limita, al c&rei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consti in administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. in temeiul imputemicirii exprese acordate de cétre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Hotirdrea nr, 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotirérea nr. 97/20,03.2017 infiintarea societatii Algorithm Residential $3 S.R.L. In baza Hotirarii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a infiinjat societatea Algorithm Constructii $3 SRL, societate cu raspundere limitatd,avand ca obiect principal de activitate — COD CAEN 4120 — lucrari de construcfie a clidirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120; Societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. — cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 si asociat minoritar — Societatea Administrare Active Sector 3, define calitatea de ASOCIAT UNIC al Societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L. Conform Actului Constitutiv al societitii Algorithm Constructii $3 SRL, Cap. IV, Art.12.2, Asociatul Unie: ,,hotdrdiste majorarea sau reducerea capitalului social” Pentru toate aceste considerente gi avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar, solicitim acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societ: Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut de citre societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social al societ Algorithm Constructii $3 S.R.L., suma ce va fi folositi pentru continuarea lucririlor de execufie a obiectivului ,, Hala Laminor”. La prezenta adres atagaim: 1. Adresa din partea societétii Algorithm Residential $3 SRL 2. Adresa catre asociatul minoritar SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL Cu consideratie, dl, Sarbu Robert-Constantin S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.1.:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7, sector 3, Bucuresti ‘SDS SALUGRITATE ST DESZAPEZIRE 89 RL. 4 42 Citre SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. ica MIP, Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, sector 3, Bucuresti Referitor Si itare de acordare a unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea acordarii unui imprumut pe 0 durata de 4 luni de zile de cAtre societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L., sumi ce va fi utilizaté pentru continuarea lucririlor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL. persoand juridic roman, cu sediul in Mun, Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G. inregistrata Ia Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. J40/14752/2012. avénd CUI 31012790. reprezentata legal de dl, Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere calitatea societijii SD3-Salubritate si Deszapezire $3 SRL de Asociat minoritar al societitii subscrise, respectind art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al societatii: hotdrdste tn orice alid problemd importantd privind aetivitatea societatit”. inaintam prezenta, Solicitare de acordare a unui mandat Presedintelui C.A. al societitii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut pe o durata de 4 luni de zile de citre societatea Administrare Active Sector 3 SRL. pentru societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societi{ii Algorithm Constructii $3 S.R.L., sum ce va fi folosit pentru continuarea lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. imprumutul va duce Ia indeplinirea partial a Hotirarii de Consiliu Local nr. 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorarii capitalului social al socictatii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L., cu suma necesard lucrdrilor de executie a obiectivului ., Hala Laminor”. Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12.2017 inaintata de societatea Algorithm Constructii $3 S.RLL. catre societatea Algorithm Residential $ 3 SRL. suma este necesara in vederea realizarli lucrarilor de executie, avand ca obiect punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei Hala Laminor, fabrica de tevi Republica, situatd in Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.L:31012790 Reg. Com: 540/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7, sector 3, Bucuresti Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotérirea ar. 281/2012 infiintarea societajii comerciale Locuinte Sociale Sector 3 SRL. a cirei denumire a fost ulterior modificata in Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legit 31/1990 privind societatile sub forma unei societati cu rispundere limita, al cArei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consti in administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. fn temeiul imputemnicirii exprese acordate de citre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Hotérdrea nr. 433/28.12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hot&rarea nr, 97/20.03.2017 infiinjarea societatii Algorithm Residential $3 S.R.L. in baza Hotérarii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a infiintat societatea Algorithm Constructii $3 SRL, societate cu rispundere limitaté.avnd ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 — lucriri de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120; Societatea Algorithm Residential $3 $.R.L. — cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 si asociat minoritar — Socictatea Administrare Active Sector 3, dejine calitatea de ASOCIAT UNIC al Societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L. Conform Actului Constitutiv al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L, Cap. IV, Art.12.2, Asociatul Unie: ,hotdraste majorarea sau reducerea capitalului social” Pentru toate aceste considerente si avand in vedere calitatea societitii SD3 Salubritate si Deszapezire $3 SRL de asociat minoritar, solicitm acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societifii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea acordarii unui imprumut de citre societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.RLL. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social al societatii Algorithm Construetii $3 S.R.L., suma ce va fi folositd pentru continuarea lucrarilor de execufie a obiectivului ,, Hala Laminor™. La prezenta adresi atasam: 1. Adresa din partea societatii Algorithm Residential $3 SRL Cu consideratic, dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de Presedinte C.A. Administrare Active Sector 3 S.R.L. S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediu! Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicatiy 1.2., sector 3, Bucuresti ts Paty Catre S.C. Administrare Active Sector 3 $.R.L. Sediul Bulevardul Basarabia nr, 256C, Clidirea East City Tower, et.7, sector 3, Bucuresti Referitor _Solicitare de acordare a unui imprumut pe o durata de 4 luni de zile soci Algorithm Residential $3 $.R.L. in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societafii Algorithm Constructii S3 S.R.L., sumé ce va fi utilizatd pentru continuarea Iucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. Stimate domnule Sarbu Robert Constantin, Pregedinte al Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 S.R.L. Subscrisa, societatea Algorithm Residential $3 $.R.L., persoand juridicd roman’, cu sediul in Mun, Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1. inregistraté la Oficiul Registrului Comeryului Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUL 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti gi societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. in calitate de asociat minoritar al societafii subscrise, respectand art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia’ ,,ho1drdste in orice alté problema importanté privind activitatea socieraqii” inaintam prezenta Solicitare de acordare a unui imprumut pe o perioada de 4 luni de zile societitii Algorithm Residential $3 S.R.L. fn valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societitii Algorithm Constructii S3 S.R.L., sumi ce va fi folositi pentru continuarea luerdrilor de exccutie a obiectivului ,, Hala Laminor”, imprumutul va duce la indeplinirea partiala a Hotdrarii de Consiliu Local nr. 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorarii eapitalului social al societifii Algorithm Residential $3 S.R.L. in yederea majorarii capitalului social al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L., cu suma necesar lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12.2017 inaintata de societaica Algorithm Constructii $3 S.RLL. societatii subsorise, suma este necesara in vederea realizarii lucririlor de execufie. avand ca obiect punerea in siguranf’, reabilitarea si consolidarea construcjiei Hala Laminox, fabrica de tevi Republica, situata in Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. in temeiul imputericirii exprese acordate de citre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Hot&rdrea nr, 433/28.12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotérarea nr 97/20.03.2017 infiintarea societatii Algorithm Residential $3 $.R.L. Societatea a fost infiingata si functioneaza in temeiul Art. 3, Art, 209, Art.212, Art.213, Att 1169 din Codul Civil si Legii 31/1990, sub forma unei societati cu raspundere limitatd, al cére’ obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in luerati de constructie S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediu! Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Central de Afaceri D CENTER, etaj !, indicativ 1.2. sector 3, Bucsresti in baza Hotirarii Consiliului Local Sector 3 nr, 223/30,05.2017, s-a infi Algorithm Constyuctii $3 SRL, societate cu raspundere limitata, avand ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucriri de constructie a cladirilor rezidentiale gi nerezidentiale, cod CAEN 4120; Societatea Algorithm Residential $3 $.R.L, - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 si asociat minoritar ~ Societatea Administrare Active Sector 3, dejine calitatea de ASOCIAT UNIC al Societitii Algorithm Constructii $3 $.R.L. Conform Actului Constitutiv al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L., Cap. IV, Art. 12.2, Asociatul Unie: ,hotérdste majorarea sew reducerea capitalulué social Pentru toate aceste considerente, solicitim acordarea unui imprumut societitii Algorithm Residential $3 S.R.L. tn valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social al societitii Algorithm Constructii $3 S.R.L., sumi ce va fi folositA pentru continuarea lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor”. La prezenta adresi atasim HCL nr. jin 11.01.2018. Cu deosebiti consideratie, di, Panait Radu Alin, itate de Preseditite CA. in Algorithm Residential S3 S.R.L. 4 \ Sep 7 ee DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA aucuresty, lea Dudes ne mp, set | CABINET PRIMAR Nr. 9452/19.01.2018 i Citre, COMPARTIMENT CABINET PRIMAR, Prin prezenta, va transmitem alaturat urm&toarele documente: © Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A, al societijii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea acordarii unui imprumut pe o durata de patra funi de c&tre societatea Administrare Active Sector 3 SRL societitii Algorithm Residential $3 S.R.L., in valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru ‘majorarea capitalului social al societajii Algorithm Constructii $3 S.R.L., suma ce va fi utilizata pentru continuarea lucrarilor de executie a obiectivului ,, Hala Laminor” insofit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 si de raportul de specialitate aferent; in vederea inifierii proiectului mentionat. Director Executiv, Director Executiv Adjuntt, Olga Cojocaru ty eo’ Intocmit, | Comelia Pivnicena Datele cumnaavoasirs personale sunt prelucrate ce Peiméria Seziorlsi 3 In conformitate cu Legea ne Indepsinin stnouyir legate, Datole pct fi dezvalie unor erin baza nul ten lgal wicat. Va put acces, de inlervanti ¢ de opozito in conde pravéaute de Lega hy 617/260%, rint-o cerere serisd somata. datuta tiie pe acresa Priatiei Sector 3