Sunteți pe pagina 1din 15

MATEMATICĂ

COMPETENȚELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI


1. Identificarea și utilizarea conceptelor matematice și a limbajului matematic în situații de învățare
și cotidiene, dând dovadă de corectitudine și coerență.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând
atenție și interes pentru calcul corect, rațional, fluent.
3. Rezolvarea problemelor pe baza utilizării achizițiilor matematice, valorificând gândirea critică
în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative pentru soluționarea/ formularea unor situații de
problemă/ probleme, manifestând curiozitate și creativitate în integrarea achizițiilor matematice
cu cele din alte domenii.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe săptămână Nr. ore pe an1
Obligatorie Matematică și I 4 132
Științe II 4 132
III 4 132
IV 4 132
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Clasa Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
Evocare 8
Numerele naturale 0-10 24
I Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 34
Numerele naturale 0-20. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20 28
Numerele naturale 0-100. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 30
Ore pentru recuperări pe parcursul anului, recapitulare la finele anului 8
Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 26
Înmulţirea şi împărţirea tabelară 62
II Operaţii aritmetice în concentrul 0-100 20
Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 12
Ore pentru evocare la începutul anului, recuperări pe parcursul anului, 12
recapitulare la finele anului
Numerele naturale 0-1000 14
Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1 000 34
Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 56
III
Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 16
Ore pentru evocare la începutul anului, recuperări pe parcursul anului, 12
recapitulare la finele anului
Numerele naturale până la 1 000 000 14
Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1 000 000 18
Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 000 40
IV Fracţii 12
Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 20
Recapitulare finală 8
Ore pentru evocare la începutul anului, recuperări pe parcursul anului 10

1
Poate varia în funcție de structura anului școlar și datele calendaristice.
1
CLASA I

Unități de competenţe Activități de învățare


Unități de conţinut
(sub-competențe) și produse școlare recomandate
1.1. Recunoaşterea poziţiilor relative ale unor obiecte în 1. Evocare Numărarea cu startul, finalul, pasul dat;
spaţiu, în raport cu sine şi cu repere fixe date.  Poziţii şi direcţii. Recunoaşterea formelor geometrice;
1.2. Identificarea formelor geometrice în modele date şi  Însuşiri ale obiectelor: culoare, formă, mărime. Completarea șirurilor de forme
în mediul înconjurător. Forme geometrice: cerc, triunghi, pătrat, cub. geometrice;
1.3. Explorarea modalităţilor de formare, sortare,  Grupuri de obiecte şi corespondenţe. Determinarea valorii de adevăr a unei
clasificare, comparare, egalizare cantitativă a unor Terminologie specifică: propoziții matematice;
grupuri de obiecte. - sus/ jos, pe/ sub/ între, interior/ exterior, stânga/ Completarea unui enunț lacunar (cu
dreapta, aproape/ departe, în faţă/ în spate, înainte/ numere/ cuvinte lipsă);
înapoi, vertical/ orizontal/ oblic; Completarea tabelelor/ schemelor;
- identic/ diferit, scurt/ lung, scund/ înalt, subţire/ Activități ludice;
gros, îngust/ lat, uşor/ greu, mic/ mare; Scrierea pe caietul de matematică.
- tot atât/ mai puţin/ mai mult.
2.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0- 2. Numerele naturale 0-10 Citirea și scrierea numerelor naturale;
10.  Numărul şi cifra: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Formarea șirurilor de numere după o
2.2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-10. Numărul 10. regulă dată; Completarea șirurilor de
2.3. Receptarea elementelor de limbaj matematic aferent  Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. numere;
conceptului de număr natural.  Intuirea operaţiilor aritmetice de adunare şi Determinarea valorii de adevăr a unei
2.4. Explorarea modalităţilor de compunere, scădere. propoziții matematice;
descompunere a numerelor naturale 0-10. Elemente noi de limbaj matematic: Exercițiu lacunar (cu numere/ semne
2.5. Completarea unor secvenţe ale şirului 0-10, în baza - număr; cifră; mai mic/ egal/ mai mare; semnele lipsă); Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte
sesizării prin observare a ordonării crescătoare sau de comparaţie: <, =, >; ordonare crescătoare/ lipsă);
descrescătoare a numerelor date. descrescătoare. Completarea tabelelor/ schemelor;
Activități ludice;
Scrierea pe caietul de matematică.

2
3.1. Receptarea elementelor de limbaj matematic aferent 3. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 Citirea și scrierea numerelor naturale;
conceptelor de adunare şi scădere.  Tabla adunării şi scăderii. Adunări şi scăderi Formarea șirurilor de numere după o
3.2. Efectuarea adunării şi scăderii numerelor naturale în succesive. regulă dată; Completarea șirurilor de
concentrul 0-10.  Proprietăţi ale adunării şi scăderii: numere;
3.3. Aplicarea operaţiilor de adunare, scădere şi a - intuirea proprietăţilor adunării: comutativitatea, Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
proprietăţilor acestora pentru: compunerea, asociativitatea, elementul neutru 0 (fără utilizarea înțelegerii terminologiei matematice;
descompunerea numerelor naturale 0-10; aflarea unor terminologiei specifice); Rezolvarea problemelor simple;
numere necunoscute în exerciţii, șiruri date. - legătura dintre adunare şi scădere. Formularea problemelor simple;
3.4. Rezolvarea problemelor simple de adunare și de  Probleme simple: de aflare a sumei, a restului, de Determinarea valorii de adevăr a unei
scădere, cu sprijin în obiecte/ desene, prin exercițiu. mărire/ micşorare a unui număr cu câteva unităţi. propoziții matematice;
3.5. Formularea unor probleme simple, pornind de la: Elemente noi de limbaj matematic: Exercițiu lacunar (cu numere/ semne
imagini, enunţ incomplet. - adunare, scădere: +, -; termen, sumă; descăzut, lipsă); Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte
scăzător, diferenţă/ rest; mărire/ micşorare a unui lipsă);
număr cu câteva unităţi; Completarea tabelelor/ schemelor;
- problemă: condiţie, întrebare, rezolvare, răspuns. Activități ludice;
Scrierea pe caietul de matematică.
4.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0- 4. Numerele naturale 0-20. Adunarea şi Citirea și scrierea numerelor naturale;
20. scăderea în concentrul 0-20 Formarea șirurilor de numere după o
4.2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-20.  Numerele naturale de la 11 până la 20. regulă dată; Completarea șirurilor de
4.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. numere;
conceptului de număr natural.  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20, fără Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin. înțelegerii terminologiei matematice;
trecere peste ordin.  Probleme cu două adunări şi/ sau scăderi succesi- Rezolvarea problemelor simple;
4.5. Aplicarea operaţiilor de adunare, scădere şi a ve, care presupun aflarea sumei şi/sau a restului. Formularea problemelor simple;
proprietăţilor acestora pentru: compunerea,  Probleme simple: de comparare prin scădere; de Efectuarea măsurărilor;
descompunerea numerelor naturale 0-20; aflarea aflare a unui termen. Determinarea valorii de adevăr a unei
numerelor necunoscute în exerciţii, șiruri date.  Măsurarea masei: kilogramul. propoziții matematice;
4.6. Exprimarea şi compararea rezultatelor unor  Măsurarea capacităţii: litrul. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne
măsurători, utilizând unităţi standard de măsură: Elemente noi de limbaj matematic: lipsă); Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte
pentru masă; pentru capacitate. - număr natural: număr de o cifră, număr de două lipsă);
4.7. Rezolvarea problemelor simple de adunare și scădere, cifre; zeci, unităţi; Completarea tabelelor/ schemelor;
explicând în cuvinte proprii mersul rezolvării. - operaţie aritmetică: proba operaţiei. Activități ludice;
4.8. Formularea problemelor simple pornind de la: imagini; Scrierea pe caietul de matematică.
enunţ incomplet; reprezentări schematice.
3
5.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0- 5. Numerele naturale 0-100. Adunarea şi Citirea și scrierea numerelor naturale;
100. scăderea în concentrul 0-100 Formarea șirurilor de numere după o
5.2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-100.  Numerele naturale până la 100 formate din zeci. regulă dată; Completarea șirurilor de
5.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent Numerele naturale de la 21 până la 100, formate numere;
conceptelor de număr natural, adunare, scădere. din zeci şi unităţi. Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
5.4. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-100, Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. înțelegerii terminologiei matematice;
fără trecere peste ordin.  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100, fără Calcul în coloniță;
5.5. Aplicarea operaţiilor de adunare, scădere şi a propri trecere peste ordin. Rezolvarea problemelor simple;
etăţilor acestora pentru: compunerea, descompune  Probleme simple de de aflare a descăzutului, a Formularea problemelor simple;
rea numerelor 0-100; aflarea numerelor necunoscute scăzătorului. Efectuarea măsurărilor;
în exerciţii, succesiuni date; schimb de bani.  Măsurarea lungimii: centimetrul, metrul. Determinarea valorii de adevăr a unei
5.6. Exprimarea şi compararea rezultatelor unor  Măsurarea timpului. Ceasul: ora. Calendarul: propoziții matematice;
măsurători, utilizând unităţi standard de măsură: ziua, săptămîna, luna. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne
pentru lungime; pentru timp; monetare. Unităţi monetare: banul, leul. lipsă); Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte
5.7. Rezolvarea problemelor simple de adunare și de Elemente noi de limbaj matematic: lipsă);
scădere: schemă; rezolvare; răspuns. - număr par; număr impar. Completarea tabelelor/schemelor;
5.8. Formularea problemelor simple, pornind de la: enunţ Activități ludice; Colaborarea în echipă;
incomplet; schemă; exerciţiu. Scrierea pe caietul de matematică.
La sfârșitul clasei I, elevul va fi capabil:
 să identifice, să citiească, să scrie, să compare și să ordoneze numerele naturale până la 100;
 să recunoască forme geometrice (cerc, triunghi, pătrat, cub) şi poziţiile relative ale unor obiecte în modele date şi în mediul înconjurător;
 să efectueze operațiile de adunare şi de scădere în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin;
 să utilizeze elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, adunare, scădere;
 să aplice operaţiile de adunare, scădere şi proprietăţile acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor 0-100; aflarea unor numere necunoscute în
exerciţii, succesiuni date; schimb de bani;
 să exprime şi să compare rezultatele unor măsurători, utilizând unităţi standard de măsură: pentru lungime (cm, m); pentru masă (kg); pentru capacitate (l);
pentru timp (ora, ziua, săptămâna, luna); monetare (banul, leul);
 să rezolve probleme simple de adunare şi de scădere, explicând în cuvinte proprii mersul rezolvării;
 să formuleze probleme simple de adunare şi scădere, pornind de la: imagini, enunţ incomplet, schemă, exerciţiu;
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
- corectitudinea și coerență limbajului matematic; - valorificarea gândirii critice în adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea de probleme;
- atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent; - curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.

4
CLASA A II-A

Unități de competenţe Activități de învățare


Unități de conţinut
(sub-competențe) și produse școlare recomandate
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent 1. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 Scrierea numerelor naturale;
conceptelor de număr natural, adunare, scădere.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
1.2. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0-100, concentrul 0-20, cu trecere peste ordin. înțelegerii terminologiei matematice; Calcul
fără şi cu treceri peste ordin, explicând modul de  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în în coloniță;
calcul. concentrul 0-100, cu treceri peste ordin. Rezolvarea ecuațiilor simple;
1.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor  Proprietăţi ale adunării şi scăderii: Rezolvarea problemelor simple, compuse;
acestora pentru: compunerea şi descompunerea - comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru Rezolvarea de situații de problemă din
numerelor 0-100; afarea unor numere necunoscute 0 (fără utilizarea terminologiei specifice); cotidian, care solicită calcule; Formularea
în exerciţii, șiruri date. - legătura dintre adunare şi scădere. problemelor;
1.4. Rezolvarea problemelor ce implică adunări și/sau  Probleme simple de adunare şi de scădere. Formarea șirurilor de numere după o regulă
scăderi, justificând în cuvinte proprii etapele Probleme compuse rezolvabile prin 2 operaţii dată; Completarea șirurilor de numere;
rezolvării. (inclusiv cu formula de rezolvare: a + (a ± b); Determinarea valorii de adevăr a unei
1.5. Formularea de probleme pornind de la: enunţ (a + b) - c; a - (b + c)). Scrierea rezolvării cu propoziții matematice;
incomplet; schemă; operaţii aritmetice. plan, cu justificări. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
Completarea tabelelor/ schemelor;
Activități ludice.
2.1. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent 2. Înmulţirea şi împărţirea tabelară Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
conceptelor de înmulţire, împărţire.  Operaţia de înmulţire ca adunare repetată. înțelegerii terminologiei matematice;
2.2. Efectuarea înmulţirii prin adunare repetată şi Proprietăţile înmulţirii: comutativitatea, Rezolvarea ecuațiilor simple;
utilizând tabla înmulţirii, a împărţirii exacte prin asociativitatea, elementul neutru 1 (fără Rezolvarea problemelor simple, compuse;
scădere repetată şi ca probă a înmulţirii. utilizarea terminologiei specifice). Înmulţirea cu Rezolvarea de situații de problemă din
2.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a propietăţilor 0. Tabla înmulţirii. cotidian, care solicită calcule; Formularea
acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în  Operaţia de împărţire ca scădere repetată. problemelor;
exerciţii, șiruri date. Legătura dintre împărţire şi înmulţire. Cazuri Formarea șirurilor de numere după o regulă
2.4. Rezolvarea problemelor cu 1-2 operații, justificând speciale: a : 1; a : a; 0 : a; a : 0. Tabla împărţirii dată; Completarea șirurilor de numere;
în cuvinte proprii etapele rezolvării. dedusă din tabla înmulţirii. Determinarea valorii de adevăr a unei
2.5. Formularea de probleme pornind de la: imagini;  Probleme simple: de aflare a produsului; de propoziții matematice;
enunţ incomplet; schemă; operaţii aritmetice; împărţire în părţi egale sau prin cuprindere (fără Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
tematică. utilizarea terminologiei specifice); de mărire/ Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
5
micşorare a unui număr de câteva ori; de Completarea tabelelor/ schemelor;
comparare prin împărţire. Dependenţa dintre Activități ludice.
cantitate, preţ şi cost.
Probleme compuse rezolvabile prin 2 operaţii
(inclusiv cu formula de rezolvare: a + (b × a); (b
× a) - a; a ± (a : b)). Scrierea rezolvării cu plan,
cu justificări.
Elemente noi de limbaj matematic:
- adunare repetată, înmulţire, factor, produs;
- scădere repetată, împărţire, deîmpărţit,
împărţitor, cât;
- mai mic/ mai mare de câteva ori, dublu, triplu,
jumătate, treime, sfert.
3.1. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent 3. Operaţii aritmetice în concentrul 0-100 Calcul oral în baza: unui exercițiu dat;
conceptelor de număr natural, operaţie aritmetică.  Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu 2 înțelegerii terminologiei matematice; Calcul
3.2. Efectuarea operaţiilor aritmetice în exerciţii cu 2 operaţii, fără şi cu paranteze. în coloniță;
operaţii, cu şi fără paranteze, explicând ordinea  Probleme rezolvabile prin 1-2 dintre operaţiile Determinarea ordinii operațiilor într-un
efectuării operaţiilor. aritmetice învăţate. Scrierea rezolvării prin exercițiu fără/ cu paranteze; Rezolvarea unui
3.3. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor exerciţiu. exercițiu fără/ cu paranteze;
acestora pentru: compunerea şi descompunerea Rezolvarea ecuațiilor simple;
numerelor 0-100; aflarea unor numere necunoscute Rezolvarea problemelor simple, compuse;
în exerciţii, șiruri date. Rezolvarea de situații de problemă din
3.4. Rezolvarea problemelor cu 1-2 operații: cu plan sau cotidian, care solicită calcule; Formularea
cu justificări, prin exerciţiu. problemelor;
3.5. Formularea de probleme pornind de la: enunţ Formarea șirurilor de numere după o regulă
incomplet; schemă; operaţii aritmetice; exerciţiu; dată; Completarea șirurilor de numere;
tematică. Determinarea valorii de adevăr a unei
3.6. Investigarea dependenţei dintre cantitate, preţ şi cost propoziții matematice;
în contexte problematice reale, legate de cumparare- Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
vânzare. Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
Completarea tabelelor/ schemelor;
Activități ludice; Colaborarea în echipă.

6
4.1. Recunoașterea şi descrierea empirică a figurilor şi a 4. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări Recunoaşterea formelor geometrice;
corpurilor geometrice.  Figuri geometrice: punct, linie dreaptă, segment Completarea șirurilor de numere/ forme
4.2. Completarea unor șiruri de forme geometrice, de dreaptă, linie frîntă, linie curbă, cerc, triunghi, geometrice;
rezultate ale unor măsurători, asociate după reguli pătrat. Efectuarea măsurărilor;
simple indicate sau identificate prin observare. Corpuri geometrice: sferă, cub. Determinarea valorii de adevăr a unei
4.3. Exprimarea şi compararea rezultatelor unor  Unităţi de măsură: propoziții matematice;
măsurători, utilizând unităţi standard de măsură: - pentru lungime: cm, m; Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
pentru lungime; pentru masă; pentru capacitate; - pentru masă: kg; Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
pentru timp; monetare. - pentru capacitate: l; Rezolvarea de situații de problemă din
4.4. Investigarea unor contexte problematice reale, - pentru timp: minutul; ora; ziua; săptămâna; luna; cotidian, care solicită calcule;
legate de măsurări. - monetare: banul, leul. Completarea tabelelor/schemelor;
Activități ludice; Colaborarea în echipă.
La sfârșitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:
 să identifice, să citească, să scrie, să compare și să ordoneze numere naturale până la 100;
 să utilizeze elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, operație aritmetică;
 să efectueze operaţii aritmetice în concentrul 0-100: adunarea şi scăderea fără şi cu trecere peste ordin; înmulţirea şi împărţirea tabelară;
 să explice modul de calcul şi ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu 2 operaţii, fără şi cu paranteze;
 să aplice operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii, șiruri date;
 să recunoască figuri şi corpuri geometrice în modele date şi în mediul înconjurător (punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie curbă, linie frântă, cerc,
triunghi, pătrat; sferă, cub);
 să exprime şi să compare rezultatele unor măsurători, utilizând unităţile de măsură standard: pentru lungime (cm, m); pentru masă (kg); pentru capacitate (l);
pentru timp (minutul, ora, ziua, săptămâna, luna); monetare (banul, leul);
 să rezolve probleme cu 1-2 operaţii: cu plan sau cu justificări; prin exerciţiu;
 să formuleze probleme cu 1-2 operaţii, pornind de la: enunţ incomplet, schemă, operaţii aritmetice, exerciţiu, tematică;
 să exploreze/ investigeze contexte problematice reale, care reflectă dependenţa dintre cantitate, preţ şi cost;
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
 corectitudinea și coerență limbajului matematic;
 atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent;
 valorificarea gândirii critice în adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea de probleme;
 curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.

7
CLASA A III-A
Unități de competenţe Activități de învățare
Unități de conţinut
(sub-competențe) și produse școlare recomandate
1.1. Identificarea, citirea şi scrierea, numerelor 1. Numerele naturale 0-1000 Scrierea numerelor naturale;
naturale 0-1000.  Numerele naturale de la 100 până la Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
1.2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0- 1000. terminologiei matematice; Rezolvarea ecuațiilor simple;
1000.  Relaţii de comparaţie a numerelor Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea de
1.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic naturale. situații de problemă din cotidian, care solicită calcule;
aferent conceptului de număr natural. Elemente noi de limbaj matematic: Formularea problemelor;
1.4. Explorarea modalităţilor de compunere a - predecesor, succesor, numere Formarea șirurilor de numere după o regulă dată;
numerelor şi de descompunere zecimală a lor, consecutive. Completarea șirurilor de numere;
folosind adunarea şi scăderea. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
1.5. Completarea unor șiruri de numere naturale matematice;
asociate după reguli indicate sau identificate Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
prin observare. lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
Completarea tabelelor/ schemelor;
Activități ludice; Colaborarea în echipă.
2.1. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0- 2. Adunarea şi scăderea în concentrul Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
1000, fără şi cu treceri peste ordin. 0 -1000 terminologiei matematice; Calcul în coloniță;
2.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii  Adunarea şi scăderea numerelor naturale Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/cu
efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, în concentrul 0-1000, fără şi cu treceri paranteze; Rezolvarea unui exercițiu fără/ cu paranteze;
trei operaţii. peste ordin. Rezolvarea ecuațiilor simple;
2.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor  Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, fără şi Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea de
acestora pentru: compunerea şi descompunerea cu paranteze. situații de problemă din cotidian, care solicită calculi;
numerelor; aflarea unor numere necunoscute în  Proprietăţile adunării: comutativitatea, Formularea problemelor
exerciţii, șiruri date. asociativitatea, elementul neutru 0 (fără Formarea șirurilor de numere după o regulă data;
2.4. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu utilizarea terminologiei specifice). Completarea șirurilor de numere;
justificări, prin exerciţiu. Legătura dintre adunare şi scădere. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
2.5. Formularea de probleme, pornind de la: enunţ  Probleme de adunare şi scădere, matematice;
incomplet; schemă; operaţii aritmetice; rezolvabile prin 1-3 operaţii. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
exerciţiu; tematică. lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
2.6. Completarea unor tabele sau scheme în care se Completarea tabelelor/ schemelor;
organizează probleme, exerciţii. Activități ludice; Colaborarea în echipă.

8
3.1. Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire 3. Înmulţirea şi împărţirea în Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
în concentrul 0-1000, fără şi cu treceri peste concentrul 0-1 000 terminologiei matematice; Calcul în coloniță;
ordin.  Înmulţirea şi împărţirea exactă cu: 10, Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/cu
3.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii 100; numere formate din zeci sau sute paranteze; Rezolvarea unui exercițiu fără/ cu paranteze;
efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, întregi. Înmulţirea cu un număr de o Rezolvarea ecuațiilor simple;
trei operaţii, cu şi fără paranteze. cifră, fără şi cu treceri peste ordin. Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea de
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a Împărţirea cu rest. situații de problemă din cotidian, care solicită calculi;
proprietăţilor acestora pentru aflarea unor Împărţirea unui număr de 2-3 cifre la un Formularea problemelor;
numere necunoscute în exerciţii, șiruri date. număr de o cifră. Formarea șirurilor de numere după o regulă data;
3.4. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu  Proprietăţi ale operaţiilor aritmetice: Completarea șirurilor de numere;
justificări, prin exerciţiu. - distrubutivitatea înmulţirii în raport cu Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
3.5. Formularea de probleme pornind de la: enunţ adunarea (fără utilizarea terminologiei matematice;
incomplet; schemă; operaţii aritmetice; specifice); Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
exerciţiu; tematică. - împărţirea unei sume la un număr; lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
3.6. Explorarea unor modalităţi elementare de  Exerciţii cu cel mult trei operaţii, fără şi Completarea tabelelor/ schemelor;
organizare şi clasificare a datelor în scheme, cu paranteze. Activități ludice; Colaborarea în echipă.
tabele.  Probleme, rezolvabile prin 1-3 operaţii
3.7. Investigarea unor situaţii-problemă din învăţate. Metoda reducerii la unitate.
cotidian, care solicită aplicarea operaţiilor şi
metodelor învăţate.
4.1. Identificarea şi descrierea în limbaj matematic a 4. Elemente intuitive de geometrie şi Rezolvarea problemelor simple, compuse;
formelor geometrice. măsurări Rezolvarea de situații de problemă din cotidian, care
4.2. Completarea unor șiruri de forme geometrice,  Figuri geometrice: punct, linie dreaptă, solicită calcule; Formularea problemelor;
rezultate ale unor măsurători, asociate după segment de dreaptă, linie frântă deschisă/ Completarea șirurilor de numere/ forme geometrice;
reguli simple indicate sau identificate prin închisă, linie curbă deschisă/ închisă, Recunoaşterea formelor geometrice;
observare. cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi. Efectuarea măsurărilor; Transformări simple ale
4.3. Exprimarea, compararea, estimarea rezultatelor  Corpuri geometrice: sferă, cub, cuboid. unităților de măsură;
unor măsurători, folosind unităţi potrivite de  Unităţi de măsură: Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
măsură şi transformări ale lor. - pentru lungime: cm, dm, m; matematice;
4.4. Explorarea unor modalităţi elementare de - pentru masă: kg; Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
organizare a rezultatelor unor observări şi - pentru capacitate: l; lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
măsurători: tabele, desene. - pentru timp: minutul, ora, ziua, Completarea tabelelor/ schemelor;
4.5. Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian, săptămâna; luna, anul, deceniul, secolul; Activități ludice; Colaborarea în echipă.
care presupun efectuarea a 1-3 operaţii - monetare: ban, leu.
9
aritmetice asupra rezultatelor unor măsurători.  Transformări ale unităţilor de măsură,
Elemente noi de limbaj matematic:
- vârf, latură, muchie, faţă.
La sfârșitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
 să identifice, să citească, să scrie, să compare și să ordoneze numere naturale până la 1000;
 să utilizeze elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, operație aritmetică;
 să efectueze operaţii aritmetice în concentrul 0-1000: adunarea şi scăderea fără şi cu treceri peste ordin; înmulţirea şi împărţirea la un număr de o cifră;
înmulţirea la 10, 100, la numere formate din zeci sau sute întregi; împărţirea exactă la 10, 100, la numere formate din zeci sau sute întregi;
 să explice modul de calcul şi ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, 3 operaţii, fără şi cu paranteze;
 să aplice operaţiile aritmetice şi propietăţile acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii, succesiuni date;
 să identifice figuri (punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă deschisă/ închisă, linie curbă deschisă/ închisă, cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi) şi
corpuri geometrice (sferă, cub, cuboid) în modele date şi în mediul înconjurător;
 să exprime şi să compare rezultatele unor măsurători, utilizând unităţi de măsură potrivite şi transformări ale lor: pentru lungime (cm, dm, m); pentru masă
(kg); pentru capacitate (l); pentru timp (minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul); monetare (ban, leu);
 să rezolve probleme cu 1-3 operaţii: cu plan sau justificări, prin exerciţiu;
 să formuleze probleme, pornind de la: enunţ incomplet, schemă, operaţii, exerciţiu, tematică;
 să exploreze modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme, tabele, desene;
 să investigeze situaţii-problemă din cotidian, care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice, a metodelor de rezolvare învăţate;
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
 corectitudinea și coerență limbajului matematic;
 atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent;
 valorificarea gândirii critice în adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea de probleme;
 curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.

10
CLASA A IV-A
Unități de competenţe Activități de învățare
Unități de conţinut
(sub-competențe) și produse școlare recomandate
1.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor 1. Numerele naturale 0 - 1 000 000 Scrierea numerelor naturale;
naturale 0 - 1 000 000.  Numerele naturale până la: 10 000; 100 Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
1.2. Citirea şi scrierea numerelor naturale până la 30 000; terminologiei matematice;
cu cifre romane. 1 000 000. Noţiunile de ordin, clasă. Rezolvarea ecuațiilor simple;
1.3. Compararea şi ordonarea numerelor naturale  Relaţii de comparaţie a numerelor naturale. Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea
0 - 1 000 000.  Adunarea şi scăderea până la un milion, în de situații de problemă din cotidian, care solicită
1.4. Utilizarea elementelor de limbaj matematic baza descompunerii zecimale a numerelor. calcule; Formularea problemelor;
aferent conceptului de număr natural.  Înmulţirea şi împărţirea exactă la 10, 100, Formarea șirurilor de numere după o regulă dată;
1.5. Explorarea modalităţilor de compunere şi 1000. Completarea șirurilor de numere;
descompunere a numerelor, folosind operaţii  Cifre romane. Scrierea cu cifre romane a Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
aritmetice. numerelor naturale până la 30. matematice;
1.6. Completarea unor șiruri de numere naturale Elemente noi de limbaj matematic: Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
asociate după reguli indicate sau identificate prin - zeci de mii, sute de mii, milion;
lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
observare. - ordin; clasă;
Completarea tabelelor/ schemelor;
1.7. Explorarea unor modalităţi elementare de - cifre romane: I, V, X.
Activități ludice; Colaborarea în echipă.
organizare şi clasificare a datelor: scheme;
tabele; desene.
2.1. Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0 - 1 2. Adunarea şi scăderea în concentrul Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
000 000, fără şi cu treceri peste ordin. 0 -1 000 000 terminologiei matematice; Calcul în coloniță;
2.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii  Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1 Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/
efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, 3 000 000, fără şi cu treceri peste ordin. cu paranteze; Rezolvarea unui exercițiu fără/ cu
operaţii, cu şi fără paranteze.  Proprietăţile adunării (fără utilizarea paranteze;
2.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor terminologiei specifice). Rezolvarea ecuațiilor simple;
acestora pentru aflarea unor numere necunoscute Legătura dintre adunare şi scădere. Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea
în exerciţii, șiruri date.  Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, fără şi de situații de problemă din cotidian, care solicită
2.4. Rezolvarea problemelor cu 1-3 operaţii: cu plan cu paranteze. calcule; Formularea problemelor;
sau justificări; prin exerciţiu.  Probleme de adunare şi scădere, Formarea șirurilor de numere după o regulă dată;
2.5. Formularea de probleme pornind de la: un enunţ rezolvabile prin 1-3 operaţii. Completarea șirurilor de numere;
incomplet; schemă; operaţii; exerciţiu. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
2.6. Explorarea unor modalităţi elementare de matematice;
organizare şi clasificare a datelor: scheme, Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
11
tabele. Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
Completarea tabelelor/ schemelor;
Activități ludice; Colaborarea în echipă.
3.1. Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în 3. Înmulţirea şi împărţirea în concentrul Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
concentrul 0 - 1 000 000, fără şi cu treceri peste 0-1 000 000 terminologiei matematice; Calcul în coloniță;
ordin.  Înmulţirea şi împărţirea exactă a Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/
3.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii numerelor ce se termină cu zerouri. cu paranteze; Rezolvarea unui exercițiu fără/ cu
efectuării operaţiilor în exerciţii cu şi fără Înmulţirea şi împărţirea la un număr de o paranteze;
paranteze. cifră. Rezolvarea ecuațiilor simple;
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a proprietăţilor Înmulţirea cu un număr de două cifre. Rezolvarea problemelor simple, compuse; Rezolvarea
acestora pentru aflarea unor numere necunoscute  Proprietăţile înmulţirii şi împărţirii (fără de situații de problemă din cotidian, care solicită
în exerciţii, șiruri date. utilizarea terminologiei specifice). calcule; Formularea problemelor;
3.4. Rezolvarea problemelor cu 1 - 3 operaţii: cu plan Legături între operaţiile învăţate. Formarea șirurilor de numere după o regulă dată;
sau justificări; prin exerciţiu.  Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, fără şi Completarea șirurilor de numere;
3.5. Formularea de probleme pornind de la: enunţ cu paranteze. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
incomplet; schemă; operaţii aritmetice; exerciţiu;  Probleme rezolvabile prin 1-3 operaţii. matematice;
tematică. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă);
3.6. Explorarea unor modalităţi elementare de Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
organizare şi clasificare a datelor: scheme, Completarea tabelelor/ schemelor;
tabele. Activități ludice; Colaborarea în echipă.
3.7. Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian,
care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice şi a
metodelor de rezolvare învăţate.
4.1. Identificarea, citirea şi scrierea fracţiilor. 4. Fracţii Scrierea fracțiilor;
4.2. Explorarea modalităţilor de a reprezenta prin  Formarea, citirea şi scrierea, Calcul oral în baza: unui exercițiu dat; înțelegerii
desen fracţii cu numitorul până la 20. reprezentarea fracţiilor. terminologiei matematice;
4.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic  Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi Rezolvarea problemelor simple, compuse;
aferent conceptului de fracţie. numitor. Rezolvarea de situații de problemă din cotidian, care
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu  Aflarea unei fracţii dintr-un număr solicită calcule; Formularea problemelor;
acelaşi numitor, aflarea unei fracţii dintr-un natural. Formarea șirurilor de numere după o regulă dată;
număr dat.  Probleme cu fracţii. Completarea șirurilor de numere;
4.5. Rezolvarea problemelor simple cu fracţii, Elemente noi de limbaj matematic: Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
justificând, în cuvinte proprii, etapele de - fracţie, numitor, numărător, linie de fracţie. matematice;
rezolvare. Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
12
lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
Completarea tabelelor/ schemelor;
Colaborarea în echipă.
5.1.Identificarea şi descrierea în limbaj matematic a 5. Elemente intuitive de geometrie şi Rezolvarea problemelor simple, compuse;
figurilor şi corpurilor geometrice. măsurări Rezolvarea de situații de problemă din cotidian, care
5.2.Completarea unor șiruri de forme geometrice,  Figuri geometrice: cerc; poligon (triunghi,
solicită calcule; Formularea problemelor;
rezultate ale unor măsurători, asociate după reguli patrulater). Completarea șirurilor de numere/ forme geometrice;
simple indicate sau identificate prin observare.  Perimetrul poligonului. Perimetrul Recunoaşterea formelor geometrice;
5.3.Aplicarea formulelor pentru calcularea dreptunghiului, pătratului. Efectuarea măsurărilor; Transformări simple ale
perimetrelor unor dreptunghiuri şi pătrate.  Corpuri geometrice: sferă, cub, cuboid, unităților de măsură;
5.4.Exprimarea, compararea, estimarea rezultatelor con, cilindru. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
unor măsurători, folosind unităţi potrivite de  Unităţi de măsură: matematice;
măsură şi transformări ale lor. - pentru lungime: cm, dm, m, km; mm; Exercițiu lacunar (cu numere/ semne lipsă); Enunț
5.5.Explorarea unor modalităţi elementare de - pentru masă: kg; g; t; lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă);
organizare a rezultatelor unor observări şi - pentru capacitate: l; Completarea tabelelor/ schemelor;
măsurători: tabele, scheme. - pentru timp: secunda; minutul, ora, ziua, Activități ludice; Colaborarea în echipă.
5.6.Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian, săptămâna, luna; deceniul; secolul;
care presupun efectuarea a 1-3 operaţii aritmetice mileniul;
învăţate asupra rezultatelor unor măsurători. - monetare: ban, leu.
 Transformări simple ale unităţilor de
măsură.
Elemente noi de limbaj matematic:
- poligon; perimetrul poligonului.
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:
 să identifice, să citească, să scrie, să compare și să ordoneze numere naturale până la 1 000 000;
 să identifice, să citească, să scrie și să reprezinte fracţii cu numitorul până la 20;
 să utilizeze elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, fracție, operație aritmetică;
 să efectueze operaţii aritmetice: cu numere naturale până la un milion (adunarea şi scăderea fără şi cu treceri peste ordin; înmulţirea la un număr de 1-2 cifre;
împărțirea la un număr de o cifră; înmulţirea și împărțirea numerelor care se termină cu zerorui); cu fracții (adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor;
aflarea unei fracții dintr-un număr);
 să explice modul de calcul şi ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, 3 operaţii, fără şi cu paranteze;
 să aplice operaţiile aritmetice şi propietăţile acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii, succesiuni date;
 să identifice figuri (punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă deschisă/ închisă, linie curbă deschisă/ închisă, cerc, poligon: triunghi, pătrat,
13
dreptunghi) şi corpuri geometrice (sferă, cub, cuboid, con, cilindru) în modele date şi în mediul înconjurător;
 să exprime şi să compare rezultatele unor măsurători, utilizând unităţi de măsură potrivite şi transformări ale lor: pentru lungime (mm, cm, dm, m, km);
pentru masă (g, kg, t); pentru capacitate (l); pentru timp (secunda, minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul); monetare (ban, leu);
 să rezolve probleme cu 1-3 operaţii: cu plan sau justificări, prin exerciţiu;
 să formuleze probleme, pornind de la: enunţ incomplet, schemă, operaţii, exerciţiu, tematică;
 să exploreze modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme, tabele, desene;
 să investigeze situaţii-problemă din cotidian, care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice, a metodelor de rezolvare învăţate;
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
 corectitudinea și coerență limbajului matematic;
 atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent;
 valorificarea gândirii critice în adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea de probleme;
 curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.

14
15