Sunteți pe pagina 1din 30

LISTĂ DIRECTIVE DE MEDIU

1.Calitatea aerului
-Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa – transpusă
total

Legea nr. 104/2011 (MO nr.452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător

OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în
aplicare a Planurilor şi Programelor de gestionare a calităţii aerului

OM nr. 1095/2007 (MO nr. 513/31.07.2007) pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de
calitate a aerului in vederea facilitarii informarii publicului

-Directiva 2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice


policiclice în aerul înconjurător – transpusă total

Legea nr. 104/2011 (MO nr.452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător

-Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din
depozitarea carburantilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distributie a carburantilor,
amendata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

HG nr. 568/2001 (MO nr. 595/29.08.2007) privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor
de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la
terminale şi la staţiile de benzină - republicat

OM MEC nr. 781/2004 (MO nr. 1243/23.12.2004) pentru aprobarea Normelor metodologice privind
măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea
benzinei la terminale

OM MIR nr. 337/2001 (MO nr. 10/10.01.2002) pentru aprobarea Normelor cu privire la inspecţia tehnică
a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici
volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de
benzină, modificat de OM MEC nr. 122/2005 (MO nr. 324/18.04.2005)

OM MEC/MTCT nr. 716/92/2005 (MO nr. 152/17.02.2006) pentru aprobarea Normelor privind inspecţia
tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină,
la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile
de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
-Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE,
modificată de Directivele 2000/71/CE, 2003/17/CE, 2009/30/CE, 2011/63/UE şi de Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 – transpusă total

HG nr. 689/2004 (MO nr. 442/18.05.2005) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei
şi motorinei, modificată de HG nr. 15/2006 (MO nr. 34/13.01.2006)

OM MEC nr. 742/2004 (MO nr. 1081/19.11.2004) privind aprobarea sistemului de monitorizare a calităţii
benzinei şi motorinei, modificat de OM MEC nr. 58/2006 (MO nr. 239/16.03.2006)

-Directiva 2009/30/CE de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru


benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii
folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE

Directiva 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiti combustibili lichizi şi de
modificare a Directivei 93/12/CEE, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 şi de Directivele
2005/33/CE, 2009/30/CE – transpusă total

HG nr. 470/2007 (MO nr. 365/29.05.2007) privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi,
modificat de HG nr. 1197/2010 (MO nr. 854/21.12.2010)

-Directiva 97/68/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva
emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie
instalate pe echipamentele mobile fără destinatie rutieră, amendată de Directivele 2001/63/CE,
2002/88/CE, 2004/26/CE 2006/105/CE – transpusă total

-Directiva 2010/26/UE de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislatiilor statelor


membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanti gazosi si de particule poluante provenind de
la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile nerutiere - transpusă
total

HG nr. 332/2007 (MO nr. 472/13.07.2007) privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a
motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, modificat de HG nr. 133/2008
(MO nr. 116/14.02.2008) si HG nr. 684/2011 (MO nr. 552/3.08.2011)

OM MEF nr. 1590/2007 (MO nr. 719/24.08.2007) privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează
încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a
motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

-Directiva 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării
autovehiculelor la staţiile de benzină – termen de transpunere 01.01.2012

Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice
pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi
distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina
2.Calitatea apei
-Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, modificată de
Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 2455/2001/CE – transpusă total

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr.
568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr.
584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr.
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr.
497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011)

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)

OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la
informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor T HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007)
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul
protectiei mediului

HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă
potabilă, modificat de HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr.
417/15.05.2006), completat de HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007)

OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii
apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului naţional de management aferent
porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul
României

2 OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al


documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a
autorizaţiei de gospodărire a apelor

OM nr. 873/2012 (MO nr. 287/02.05.2012) pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de
vedere al gospodăririi apelor

-Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC şi de
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total
HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare
în mediul acvatic a apelor uzate, modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de Legea nr. 310/2004 (MO nr.
584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 3/2010 (MO nr.
114/19.02.2010) adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010)

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind aprobarea Normativului


Tehnic privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se folosesc nămoluri de epurare

-Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul
acvatic al Comunităţii (versiune codificată) – transpusă total

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO
nr. 562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr.
568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr.
584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr.
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr.
497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011)

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)

HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, modificat de HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004), HG nr.
185/2005 (MO nr. 247/24.03.2005)

OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului
substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul
acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din
listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste
ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti

OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului privind realizarea
monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor care abroga OM nr. 1141/2002

OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al


documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a
autorizaţiei de gospodărire a apelor

1. Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor
substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE, modificată de Directivele
91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)

2. Directiva 88/347/CEE de modificare a anexei II la Directiva 86/280/EEC privind valorile limită şi


obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la
Directiva 76/464/CEE

3. Directiva 90/415/CEE de modificare a anexei II la Directivei 86/280/EEC privind valorile limită şi


obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la
Directiva 76/464/CEE

4. Directiva 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuari de mercur din
sectorul electrolizei cloralcanilor, modificată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la
data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)

5. Directiva 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de cadmiu,
modificată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de
Directiva 2008/105/CE)

6. Directiva 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de mercur din
alte sectoare industriale decat cel al electrolizei cloralcanilor, modificată de Directivele 91/692/CEE şi
2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)

7. Directiva 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de


hexaclorciclohexan, modificată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22
decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE) – transpuse total

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO
nr. 562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010)

HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare
în mediul acvatic a apelor uzate, modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005)
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

OM nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi
dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005 ) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării,
modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010
(MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 0765/16.11.2010)

OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea
monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase

OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a


avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al


documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a
autorizaţiei de gospodărire a apelor

-Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea
întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată) – transpusă total

HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de
suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, modificata de HG nr.
563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

-Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată) – transpusă total

HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor
pentru moluşte, modificata de HG nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006), HG nr. 859/2007 (MO nr.
535/07.08.2007)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

-Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţii proveniţi din surse agricole,
modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificat de HG nr. 1360/2005 (MO nr.
1061/28.03.2005)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu
nitraţi din surse agricole

OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional
integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din surse
agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control
corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor
proveniti din surse agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane

OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru aprobarea organizării


Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea
aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din
zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea
Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu
nitraţi

OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind aprobarea Programului-cadru


de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din
surse agricole

OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune
practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

OM MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 (MO nr. 851/18.12.2008) pentru aprobarea listei localităţilor pe
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

-Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat şi de abrogare a Directivei
76/160/CEE – transpusă total

HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008) privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, modificată şi
completată de HG nr. 389/2011 (MO nr. 290/26.04.2011)

6 HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele
naturale amenajate pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008)

HG nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară
şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 836/2007 (MO nr.
560/15.08.2007) şi HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008)

OM nr. 183/2011 (MO nr. 199/22.03.2011) privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a
zonelor de îmbăiere

-Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 – transpusă total
Legea nr. 458/2002 (MO nr. 875/12.12.2011) privind calitatea apei potabile (republicare), modificata de
Legea nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) aprobata de Legea
nr. 124/2010 (MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011), aprobată de Legea nr.
182/2011 (MO nr. 733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012)

OM nr. 638/2010 (MO nr. 290/4.05.2010) privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor
pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile

HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile şi procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei
potabile, modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010)

OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de
notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor,
comercializate sub denumirea de apă de masă

OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de
depozitare a apei potabile

HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/12.05.2011) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor
de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

OM nr. 1861/2008 (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează
monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor
critice aferente sectorului alimentare cu apă

-Directiva 80/68/CEE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de anumite substante
periculoase, amendată de Directiva 91/692/CE - transpusă total (abrogată de Directiva 2000/60/CE
începând cu 21.12.2013)

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO
nr. 562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010)

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr.
568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr.
584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr.
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr.
497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011)
HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, modificat de HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004), HG nr.
185/2005 (MO nr. 247/24.03.2005)

OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a


avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

OM nr. 1049/2002 (nepublicat) pentru aprobarea unui Plan de măsuri pentru eliminarea şi reducerea
riscului de poluare în apele subterane

-Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării – transpusă
total

HG nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor
subterane împotriva poluării şi deteriorării

OM nr. 137/2009 (MO nr. 170/18.03.2009) privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape
subterane din România

OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/13.05.2011) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor
de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

-Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundaţii – transpusă total

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr.
568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr.
584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr.
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr.
497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011)

HG nr. 846/2010 (MO nr. 626/06.09.2010) pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al
riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

-Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul politicii privind
mediul marin - transpusă total

OUG nr. 71/2010 (MO nr. 452/02.07.2010) privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată
prin Legea nr. 6/2011 (MO nr. 159/04.03.2011)

-Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de


abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului
şi de modificare a Directivei 2000/60/CE - transpusă total

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO
nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010)

-Directiva 2009/90/CE de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE, a specificaţiilor tehnice pentru


analiza chimică şi monitorizarea stării apelor – transpusă total
HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO
nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010)

3.Controlul Poluării industriale


-Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (versiune codificata),
modificată de Directiva 2009/31/CE - transpusă total

OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005 ) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării,
modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010
(MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 0765/16.11.2010)

OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu, modificată şi completată de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005)

OM nr. 36/2004 (MO nr. 43/19.01.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

OM nr. 169/2004 (MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a
Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
Europeană

OM nr. 566/2003 (MO nr. 689/01.10.2003) pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var

OM nr. 37/2003 (MO nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtie

-Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) – termen
transpunere 06.01.2013

Proiect de Lege privind emisiile industriale

-Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosfera a anumitor poluanţi provenind de la


instalaţii de ardere de dimensiuni mare, amendată de Directivele 2006/105/CE şi 2009/31/CE – transpusă
total

HG nr. 440/2010 (MO nr. 352/27.05.2010) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer
ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere

OM MMGA/MEC/MAI nr. 833/545/859/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) pentru aprobarea Programului


naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalaţii mari de
ardere

OM nr. 712/2003 (MO nr. 145/18.02.2004) pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de
programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite
din instalaţii mari de ardere
-Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe
periculoase, amendată de Directiva 2003/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

HG nr. 804/2007 (MO nr. 539/08.08.2007) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanţe periculoase, modificată de HG nr. 79/2009 (MO nr. 104/20.02.2009)

OM nr. 647/2005 (MO nr. 460/31.05.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

OM MMGA/MAI nr. 520/1318/2006 (MO nr. 522/16.06.2006) privind aprobarea Procedurii de


investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

OM nr. 1299/2005 (MO nr. 77/27.01.2006) privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele
care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

OM nr. 142/2004 (MO nr. 191/04.03.2004) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de
securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase

OM nr. 1084/2003 (MO nr. 118/10.02.2004) privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor
care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi
respectiv, a accidentelor majore produse

-Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici,
modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009 – transpusă total

HG nr. 1856/2005 (MO nr. 23/11.01.2006) privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi
atmosferici

Legea nr. 271/2003 (MO nr. 470/01.07.2003) pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării transfrontiere
pe distante lungi, încheiată la Geneva, 13.11.1979, adoptată la Aarhus, 24.06.1998 şi Gothenburg,
01.12.1999

-Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizarii
solvenţilor organici in anumite activităţi si instalaţii (COV), amendată de Directiva 2004/42/CE şi de
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

-Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE si a


Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si a amestecurilor – transpusă total

HG nr. 699/2003 (MO nr. 489/08.07.2003) privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili
provenind din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, modificata de HG nr.
1902/2004 (MO nr. 1102/25.11.2004), HG nr. 735/2006 (MO nr. 521/16.06.2006), HG nr. 1339/2006
(MO nr. 821/5.10.2006), HG nr. 371/2010 (MO nr. 278/28.04.2010)

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)


HG nr. 878/2005 (MO nr.760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul,
modificat şi completat de OUG nr. 70/2009 (MO nr. 607/3.09.2009) pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, aprobat de Legea nr. 8/2010 (MO nr.
22/12.01.2010)

Legea nr. 86/2000 (MO nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la
25 iunie 1998

-Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de
solvenţi organici în anumite vopsele si lacuri si în produsele de refinisare a vehiculelor si de modificare a
Directivei 1999/13/CE – transpusă total

-Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE si a


Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului,
pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor – transpusă total

HG nr. 735/2006 (MO nr. 521/16.06.2006) privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili
datorate utilizarii solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafeţelor
vehiculelor, modificată de HG nr. 372/2010 (MO nr. 278/28.04.2010) şi HG nr. 1197/2011 (MO nr.
867/08.12.2011)

4.Legislaţie orizontală
-Directiva 2011/92/UE din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și
private asupra mediului (text codificat) – transpusă total

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, modificată şi completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012)

OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

OM nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar

OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

OM nr. 864/2002 (MO nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu
impact transfrontiera

-Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului –
transpusă total
HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe

OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind alocarea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi program

OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub
incidenţa HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri
şi programe

-Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe


privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea
publicului şi accesul la justiţie – transpusă total

HG nr. 564/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a participării publicului la
elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul

OM nr. 1325/2000 (MO nr. 580/20.11.2000) privind participarea publicului, prin reprezentanţii săi, la
pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul

OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel
naţional, regional şi judeţean

OM nr 1387/2006 (MO nr. 91/5.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la


elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu
nitraţi din surse agricole

OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

-Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a Directivei


90/313/CEE –transpusă total

HG nr. 878/2005 (MO nr.760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul,
modificat şi completat de OUG nr. 70/2009 (MO nr. 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, aprobată prin Legea nr. 8/2010 (MO nr.
22/12.01.2010)

-Directiva 2004/35/CE privind răspunderea faţă de mediul înconjurator în legătură cu prevenirea şi


remedierea prejudiciului adus mediului, modificată de Directivele 2006/21/CE şi 2009/31/CE – transpusă
total

OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Lege nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008),
modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată prin Lege nr. 308/2009 (MO nr.
680/09.10.2009), completat de OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011)
-Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea
Europeană (Inspire) - transpunere totală

OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii
spatiale in Romania, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificat
de OUG nr. 81/2011 (MO nr. 704/05.10.2011)

-Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal - transpunere totală

Legea nr. 101/2011 (MO nr. 449/28.06.2011) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind
degradarea mediului

5.Managementul Deşeurilor
-Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive – transpusă total

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea
deşeurilor, modificat de OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005)

HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.01.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr.
271/24.04.2007)

OM nr. 951/2007 (MO nr. 497/25.07.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor
regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de


gestionare a deşeurilor

OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea procedurii de participare a publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel
naţional, regional si judeţean

HG nr. 128/2002 (MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor, modificat şi completat de HG
nr. 268/2005 (MO nr. 332/28.04.2005), HG nr. 427/2010 (MO nr. 299/7.05.2010)

OM nr. 756/2004 (MO nr. 86/26.01.2006) pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea
deşeurilor

OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005 ) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării,
modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010
(MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 0765/16.11.2010)
OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate
de mediu, modificat de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005)

OM nr. 1798/2007 (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de
mediu, modificat de OM nr. 1298/2011 (MO nr. 316/09.05.2011)

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

Legea nr. 132/2010 (MO nr. 461/06.07.2010) privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice

-Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor – transpusă total

HG nr. 128/2002 (MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor, modificat şi completat de HG
nr. 268/2005 (MO nr. 332/28.04.2005), HG nr. 427/2010 (MO nr. 299/7.05.2010)

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

OM nr. 756/2004 (MO nr. 86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea Normelor Tehnice de incinerare a
deşeurilor

-Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 –
transpusă total

-Directiva 2011/97/UE a Consiliului din 5 decembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/31/CE în ceea
ce priveşte criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deşeu – termen de
transpunere 15.03.2013

HG nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor, modificat de HG nr. 210/2007
(MO nr. 187/19.03.2007) şi HG nr. 1292/2010 (MO nr. 862/22.12.2010)

OM nr. 775/2006 (MO nr. 675/07.08.2006) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita
deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completat de OM nr. 27/2007 (MO nr. 194/21.03.2007)
OM nr. 95/2005 (MO nr 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă
de depozit de deşeuri

OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normelor Tehnice cu privire la depozitarea
deşeurilor, modificat de OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/2005)

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului

OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea


(T/I) OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu, modificat de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005)

-Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, amendată de Directiva 94/31/CE şi de


Regulamentul (CE) nr. 166/2006 – transpusă total

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.01.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr.
271/24.04.2007)

-Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a


Directivei 2004/35/CE - transpusă parţial

HG nr. 856/2008 (MO nr. 624/ 27.08.2008) privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Lege nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008),
modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată prin Lege nr. 308/2009 (MO nr.
680/09.10.2009) T OM MMP/MECMA/ANRM nr. 2042/2934/180/2010 (MO nr. 67/26.01.2011) privind
aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a
normativului de conţinut al acestuia

Proiect de OM (MECMA şi MMP) privind normativele de proiectare, constructie, exploatare si


intretinere, inchidere si post-inchidere a instalatiei pentru deseuri provenind din industria miniera

Proiect de OM (MECMA şi MMP) privind procedura pentru constituirea garantiei financiare

-Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele 2004/12/CE,


2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total
HG nr. 621/2005 (MO nr. 639/20.07.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
modificat si completat de HG nr. 1872/2006 (MO nr. 15/10.01.2007) şi HG nr. 247/2011 (MO nr.
265/14.04.2011)

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr.
271/24.04.2007)

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM nr. 927/2005 (MO nr. 929/18.10.2005) privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje

OM nr. 128/2004 (MO nr. 244/19.03.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care
adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje,
modificat de OM nr. 918/2009 (MO nr. 337/20.05.2009)

OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de


gestionare a deşeurilor

OUG nr. 196/2005 (MO nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr.
105/2006 (MO nr. 393/08.05.2006), modificată de Legea nr. 292/2007 (MO nr. 758/08.11.2007), OUG
nr. 37/2008 (MO nr. 276/08.04.2008), OUG nr. 15/2010 (MO nr. 192/26.03.2010), Legea nr. 167/2010
(MO nr. 504/20.07.2010), OUG nr. 115/2010 (MO nr. 862/22.12.2010), OUG nr. 71/2011 (MO nr.
637/06.09.2011) I OM nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor
economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje, modificat de OM nr. 1140/2006 (MO nr. 888/31.10.2006), OM nr.
1823/2007 (MO nr. 838/07.12.2007), OM nr. 978/2009 (MO nr. 502/21.07.2009), OM nr. 1027/2010
(MO nr. 480/13.07.2010), OM nr. 1761/2010 (MO nr. 728/02.11.2010), OM nr. 2406/2011 (MO nr.
750/25.10.2011)

OM MMP/MECMA/MAI nr. 2742/3190/305/2011 (MO nr. 48/20.01.2012) pentru aprobarea Procedurii,


criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a
procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor
economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de
autorizare

OM nr. 794/2012 (MO nr. 130/23.02.2012) privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje

-Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) Directiva


2003/108/CE de modificare a Directivei 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice Directiva 2008/34/CE de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE) – transpuse total
-Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale
Consiliului si a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor – transpusă total

HG nr. 1037/2010 (MO nr. 728/02.11.2010) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

OUG nr. 196/2005 (MO nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr.
105/2006 (MO nr. 393/08.05.2006), modificată de Legea nr. 292/2007 (MO nr. 758/08.11.2007), OUG
nr. 37/2008 (MO nr. 276/08.04.2008), OUG nr. 15/2010 (MO nr. 192/26.03.2010), Legea nr. 167/2010
(MO nr. 504/20.07.2010), OUG nr. 115/2010 (MO nr. 862/22.12.2010), Legea nr. 71/2011 (MO nr.
329/12.05.2011)

OM MMGA/MEC nr. 1225/721/2005 (MO nr. 1161/21.12.2005) privind aprobarea Procedurii şi


criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice, modificat de OM MMGA/MEC nr. 1269/820/2006 (MO nr. 1012/20.12.2006),
OM MMDD/MEF nr. 910/1704/2007 (MO nr. 428/27.06.2007)

OM MMGA/MEF nr. 1223/715/2005 (MO nr. 1/03.01.2006) privind procedura de înregistrare a


producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat de OM MMDD/MEF nr. 706/1667/2007 (MO
nr. 307/9.05.2007)

OM nr. 556/2006 (MO nr. 608/13.07.2006) privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi
electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

OM nr. 901/2005 (MO nr. 910/12.10.2005) privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea
DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de
colectare

OM nr. 1099/2007 (nu este publicat in MO) pentru modificarea si completarea OM nr. 66/2006 (nu este
publicat in MO) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare
şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

OM nr. 2264/2011 (MO nr. 715/11.10.2011) privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de
colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Proiect de OM pentru abrogarea OM nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a


producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi
deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Proiect de OM pentru abrogarea OM nr. 1225/2005 privind autorizarea organizaţiilor colective

-Directiva 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele


electrice şi electronice, modificată de Directiva 2008/35/CE si de Deciziile 2005/618/CE, 2005/717/CE,
2005/747/CE, 2006/310/CE, 2006/690/CE, 2006/691/CE, 2006/692/CE şi 2008/385/CE – transpusă total
-Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice – termen de transpunere 02.01.2013

HG nr. 992/2005 (MO nr. 822/12.09.2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice, modificat de HG nr. 816/2006 (MO nr. 588/7.07.2006), OM nr.
1226/2007 (MO nr. 626/12.09.2007), OM nr. 1771/2007 (MO nr. 626/12.09.2007), HG nr. 1518/2009
(MO nr. 866/11.12.2009), completat de OM nr. 344/2009 (MO nr. 291/05.05.2009), OM nr. 732/2009
(MO nr. 291/05.05.2009), HG nr. 1518/2009 (MO nr. 866/11.12.2009)

OM MMDD/MEF nr. 1226/1771/2007 (MO nr. 626/12.09.2007) pentru modificarea anexei la HG nr.
992/2005 (MO nr. 822/12.09.2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice, completat de OM MM/ME nr. 344/2009 (MO nr. 291/05.05.2009)

-Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, modificată de Deciziile 2002/525/CE,
2005/63/CE, 2005/438/CE, 2005/673/CE, 2008/689/EC şi de Directiva 2008/33/CE - transpusă total

- Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale


Consiliului si a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor – transpusă total din punct de vedere al Directivei 2000/53/CE -
-Directiva 2011/37/UE a Comisiei din 30 martie 2011 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz – termen de transpunere
31/12/2011

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 32/11.01.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificat de
HG nr. 1313/2006 (MO nr 829/09.10.2006), HG nr. 1633/2009 (MO nr. 30/14.01.2010), HG nr. 907/2010
(MO nr. 0635/09.09.2010)

OM MMDD/MEF nr. 1226/1771/2007 (MO nr. 626/12.09.2007) pentru modificarea anexei la HG nr.
992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi
electronice, completat de OM MM/ME nr. 344/2009 (MO nr. 291/05.05.2009)

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

OM MMGA/MAI/MTCT nr. 87/527/411/2005 (MO nr. 295/08.04.2005) privind modelul şi cerinţele


certificatului de distrugere emis de intreprinderile autorizate când primesc vehiculele uzate pentru
recuperare

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM MMGA/MEC nr. 1224/722/2005 (MO nr. 1178/27.12.2005) pentru aprobarea Procedurii şi


condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz,
modificat de OM MMDD/MEF nr. 985/1726/2007 (MO nr. 561/15.08.2007) I OM nr. 625/2007 (MO nr.
252/16.04.2007) privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici
a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz
OM nr. 816/2006 (MO nr. 724/24.08.2006) pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a
persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, modificat de OM nr. 979/2006
(MO nr. 806/26.09.2006)

Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi


vehiculelor scoase din uz

-Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directivele 87/101/EEC,


91/692/EEC şi 2000/76/CE - transpusă total

HG nr. 235/2007 (MO nr. 199/22.03.2007) privind gestionarea uleiurilor uzate

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

HG nr. 128/2002 (MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor, modificat şi completat de HG
nr. 268/2005 (MO nr. 332/28.04.2005), HG nr. 427/2010 (MO nr. 299/7.05.2010)

HG nr. 1061/2008 (MO nr. 672/30.09.2008) privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase
pe teritoriul României

OM nr. 1798/2007 (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de
mediu, modificat de OM nr. 1298/2011 (MO nr. 316/09.05.2011)

-Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori si de


abrogare a Directivei 91/157/CEE, modificată de Directivele 2008/12/CE si 2008/103/CE - transpusă total

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 667/25.09.2008) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, modificat şi completat de HG nr. 1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011)

OM nr. 1399/2009 (MO nr. 797/23.11.2009) pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi
raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori I 8
Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM MECMA/MMP 3189/2743/2011 (MO nr. 24/12.01.2012) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor


de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru
producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi
acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

Proiect de OM (MFCMA si MMP) privind metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi
acumulatori portabili

-Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi trifenililor policloruraţi (PCB/PCT) -


transpusă total

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 667/25.09.2008) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, modificat şi completat de HG nr. 1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011)
OM nr. 1399/2009 (MO nr. 797/23.11.2009) pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi
raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM MECMA/MMP 3189/2743/2011 (MO nr. 24/12.01.2012) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor


de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru
producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi
acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

Proiect de OM (MFCMA si MMP) privind metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi
acumulatori portabili

-Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri
de epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 -
transpusă total

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice
privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură,
completat de OM nr. 27/2007 (MO nr. 194/21.03.2007)

-Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan, amendată de Directivele
82/883/CEE, 83/29/CEE şi 91/692/CEE Directiva 82/883/CEE privind modalitatile de supraveghere şi
control a zonelor in care exista emisii provenind din industria dioxidului de titan, modificată de
Regulamentul (CE) nr. 807/2003 Directiva 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor
de reducere, in vederea eliminarii, a poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan -
transpuse total (România nu are industrie de producere a dioxidului de titan)

OM MMGA/MEC nr. 751/870/2004 (MO nr. 10/05.01.2005) privind gestionarea deşeurilor din industria
dioxidului de titan

6.Organisme modificate genetic


-Directiva 2001/18/CE privind introducerea deliberata în mediu a organismelor modificate genetic si de
abrogare a Directivei 90/220/CEE, amendată de Decizia 2002/623, de Regulamentele (CE) nr. 1829/2003
şi 1830/2003 şi de Directiva 2008/27/CE – transpusă total

OUG nr. 43/2007 (MO nr. 435/28.06.2007) privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe
piaţă a organismelor modificate genetic, aprobată de Legea nr. 247/2009 (MO nr. 472/08.07.2009)

OM MMP/MFP nr. 1160/2902/2010 (MO nr. 45/19.01.2011) pentru aprobarea Procedurii de control
privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

OM MADR nr. 61/2012 (MO nr. 211/29.03.2012) privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante
modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele
convenţionale şi ecologice
-Directiva 2009/41/CE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
(reformare) – transpusa total

OUG nr. 44/2007 (MO nr. 438/28.06.2007) privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor
modificate genetic, aprobată prin Legea nr. 3/2008 (MO nr. 21/11.01.2008)

7.Protecţia naturii
-Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna şi flora sălbatica,
modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă
total

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011)

Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi
completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), modificată de Legea nr. 215/2008 (MO nr.
757/10.11.2008), OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 80/2010 (MO nr.
300/10.05.2010), OUG nr. 102/2010 (MO nr. 0810/03.12.2010) aprobata de Legea nr. 66/2011 (MO nr.
329/12.05.2011)

OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr.
265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), modificată de OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007), OUG nr.
114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007), OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008), OUG nr. 71/2011 (MO
nr. 637/06.09.2011)

OM nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura
2000 şi a manualului de completare al acestuia

OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011)

OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de
recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi
animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009
(MO nr. 505/22.07.2009)

OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra
speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, pe teritoriul naţional

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea


OM nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar

HG nr. 323/2010 (MO nr. 275/28.04.2010) privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi
uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în
anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

OM nr. 203/14/2009 (MO nr. 167/17.03.2009) privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile
de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

OM nr. 1948/2010 (MO nr. 0816/07.12.2010) privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării
ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

OM nr. 1384/2011 (MO nr. 333/13.05.2011) privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună
de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012,
modificat de OM nr. 2266/2011 (MO nr. 707/06.10.2011), OM nr. 2772/2011 (MO nr. 855/05.12.2011),
OM nr. 2890/2011 (MO nr. 922/27.12.2011), OM nr. 26/2012 (MO nr. 54/23.01.2012), OM nr. 90/2012
(MO nr. 60/25.01.2012) şi OM nr. 821/2012 (MO nr. 122/20.02.2012)

OM nr. 1326/2011 (MO nr. 328/12.05.2011) pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop
ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de lilieci

OM nr. 2278/2011 (MO nr. 660/15.09.2011) pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi
pisică sălbatică

Proiectul de OM pentru aprobarea unor regulamente pentru ariile naturale protejate de importanţă
comunitară şi/sau naţională

-Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice – transpusă total

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011)

Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi
completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), modificată de Legea nr. 215/2008 (MO nr.
757/10.11.2008), OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 80/2010 (MO nr.
300/10.05.2010), OUG nr. 102/2010 (MO nr. 0810/03.12.2010) aprobata de Legea nr. 66/2011 (MO nr.
329/12.05.2011)

Directiva/Actul normativ românesc Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea

OM nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura
2000 şi a manualului de completare al acestuia
HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de HG nr. 971/2011
(MO nr. 715/11.10.2011)

HG nr. 323/2010 (MO nr. 275/28.04.2010) privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi
uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în
anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

OM nr. 203/14/2009 (MO nr. 167/17.03.2009) privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile
de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

OM nr. 1470/2011 (MO nr. 400/08.06.2011) pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop
ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de păsări

OM nr. 988/2012 (MO nr. 206/28.03.2012) privind aprobarea derogării de la măsurile de protecţie pentru
unele specii de păsări aflate în mediul natural

Proiectul de OM pentru aprobarea unor regulamente pentru ariile naturale protejate de importanţă
comunitară şi/sau naţională

-Directiva 99/22/CE privind animalele salbatice din gradini zoologice – transpusă total

Lege nr. 191/2002 (MO nr. 271/23.04.2002) grădinilor zoologice şi acvariilor publice

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)

OM nr 755/2007 (MO nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei
grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi
acvariilor publice

OM nr. 1798/2007 (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de
mediu, modificat de OM nr. 1298/2011 (MO nr. 316/09.05.2011)

-Directiva 83/129/CEE privind importul în statele membre de piele de pui de focă şi de produse derivate,
modificată de Directivele 85/444/CEE şi 89/370/CEE – transpusă total

OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de
recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi
animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009
(MO nr. 505/22.07.2009)
8.Schimbări climatic
Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de
seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, modificată de Directiva
2004/101/CE – transpusă total

-Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în


sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii – transpusă
total

-Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii


sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră – termen de
transpunere 31.12.2012

HG nr. 780/2006 (MO nr. 554/27.06.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră, modificată de HG nr. 133/2010 (MO nr. 155/10.03.2010), HG nr.
399/2010 (MO nr. 286/30.04.2010), HG nr. 1300/2010 (MO nr. 874/28.12.2010) şi OUG nr. 115/2011
(MO nr. 926/28.12.2011)

OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005 ) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării,
modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010
(MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 0765/16.11.2010)

OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr.
265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), modificată de OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007), OUG nr.
114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007), OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008), OUG 71/2011 (MO nr.
637/06.09.2011)

HG nr. 60/2008 (MO nr. 126/18.02.2008) pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008—2012

OM nr. 1474/2007 (MO nr. 680/05.10.2007) pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi
operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, completat de OM nr. 890/2009 (MO nr.
505/22.07.2009)

OM nr. 1768/2007 (MO nr. 635/17.09.2007) pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de
verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, modificat de OM nr.
1969/2009 (MO nr. 791/19.11.2009)

OM nr. 1897/2007 (MO nr. 842/08.12.2007) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind
emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012, modificat de OM nr. 2069/2010 (MO nr.
872/28.12.2010) I 2 OM nr. 1004/2011 (MO nr. 166/08.03.2011) pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul
nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“

OM MTI/MMP nr. 169/1801/2011 (MO nr. 541/1.08.2011) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020
OM nr. 2851/2011 (MO nr. 898/19.12.2011) privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

OUG nr. 115/2011 (MO nr. 926/28.12.2011) privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene I Proiect de lege pentru transpunerea
Directivei 2009/29/CE

-Directiva 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon –transpusă total

OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011) privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012) pentru modificarea şi completarea HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

9.Substanţe periculoase
-Directiva 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare
la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, amendată de Directivele 69/81/CEE,
70/89/CEE, 71/144/CEE, 73/146/CEE, 75/409/CEE, 76/907/CEE, 79/370/CEE, 79/831/CEE,
80/1189/CEE, 81/957/CEE, 82/232/CEE, 83/467/CEE, 84/449/CEE, 86/431/CEE, 87/432/CEE,
88/490/CEE, 88/302/CEE, 90/517/CEE, 91/325/CEE, 91/326/CEE, 91/410/CEE, 91/632/CEE,
92/32/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE, 93/105/CE, 94/69/CE,
96/54/CE, 96/56/CE, 97/69/CE, 98/73/CE, 98/98/CE, 1999/33/CE, 2000/32/CE, 2001/59/CE,
2003/807/CE, 2004/73/CE, 2006/102/CE, 2006/121/CE, 2008/58/CE, 2009/2/CE, 2009/6/CE şi de
Regulamentele (CE) nr. 807/2003 si 1272/2008 - transpusă parţial (abrogată începând cu 01.06.2015)

HG nr. 1408/2008 (MO nr. 813/4.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor
periculoase

-Directiva 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor
membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, amendată de
Directivele 2001/60/CE, 2004/66/CE, 2006/8/CE, 2006/96/CE si de Regulamentele (CE) nr.1882/2003,
1907/2006, 1137/2008 şi 1272/2008 - transpusă total (abrogata incepand cu 01.06.2015)

HG nr. 937/2010 (MO nr. 690/14.10.2010) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea
pe piaţă a preparatelor periculoase

HG nr. 1408/2008 (MO nr. 813/4.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor
periculoase

HG nr. 1559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecţie a
plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, modificat de HG nr.
894/2005 (MO nr. 763/22.08.2005), HG nr. 628/2006 (MO nr. 452/25.05.2006), HG nr. 1606/2009 (MO
nr. 924/30.12.2009)

-Directiva 2004/9/CE privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL) Directiva
2004/10/CE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea
principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra
substanţelor chimice (versiune codificata) - transpuse total

HG nr. 63/2002 (MO nr. 102/6.02.2002) privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator,
precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor
chimice, modificat de HG nr. 266/2006 (MO nr. 217/9.03.2006), HG nr. 448/2007 (MO nr.
345/22.05.2007)

OM MEC/MSP/MADR nr. 394/728/455/2006 (MO nr. 635/24.07.2006) pentru aprobarea Procedurilor


privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării
principiilor de bună practică de laborator

-Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest, amendată de Directiva
91/692/CEE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 - transpusă total

HG nr. 124/2003 (MO nr. 109/20.02.2003) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu
azbest, modificat de HG nr. 734/2006 (MO nr. 519/15.06.2006), HG nr. 210/2007 (MO nr.
187/19.03.2007)

OM nr. 108/2005 (MO nr. 217/15.03.2005) privind Metodele de prelevare a probelor şi de determinare a
cantităţilor de azbest în mediu

-Directiva 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive, amendată de Regulamentul (CE)


nr. 1882/2003 si de Directivele 2006/50/CE, 2006/140/CE, 2007/20/CE, 2007/47/CE, 2007/69/CE,
2007/70/CE, 2008/15/CE, 2008/16/CE, 2008/31/CE, 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE,
2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE si 2008/86/CE, Directiva 2009/107/CE, Directiva 2009/150/CE -
transpus total

-Directiva 2010/50/UE de modificare a Directivei 98/8/CE în vederea includerii dazometului ca substanţă


activă în anexa I - transpusă total

-Directiva 2010/51/UE de modificare a Directivei 98/8/CE în vederea includerii N,N-dietil-m-toluamidei


ca substanţă activă în anexa I - transpusă total

-Directiva 2010/71/UE de modificare a Directivei 98/8/CE în vederea includerii metoflutrinului ca


substanţă activă în anexa I - transpusă total

-Directiva 2010/72/UE de modificare a Directivei 98/8/CE în vederea includerii spinosadului ca substanţă


activă în anexa I – transpusă total

-Directiva 2010/74/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru a extinde includerea în anexa I la


directivă a substanței active dioxid de carbon la tipul de produs 18 – transpusă total

-Directiva 2011/10/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru includerea bifentrinului ca substanţă


activă în anexa I– transpusă total

-Directiva 2011/11/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru includerea acetatului de (Z,E)-


tetradeca-9,12-dienil ca substanţă activă în anexele I şi IA– transpusă total
-Directiva 2011/12/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru includerea fenoxicarbului ca substanţă
activă în anexa I– transpusă total

-Directiva 2011/13/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru includerea acidului nonanoic ca


substanţă activă în anexa I–transpusă total

- Directiva 2011/66/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru a include substanţa 4,5-Dicloro-2-


octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanţă activă în anexa I la directivă – termen transpunere 30.06.2012

-Directiva 2011/67/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru a include abamectinul ca substanţă


activă în anexa I la directivă – termen transpunere 30.06.2012

-Directiva 2011/69/UE de modificare a Directivei 98/8/CE pentru a include imidaclopridul ca substanță


activă în anexa I la directivă – termen transpunere 30.06.2012

-Directiva 2011/71/UE de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în


vederea includerii creozotului ca substanţă activă în anexa I la directivă – termen transpunere 30.04.2012

-Directiva 2011/78/UE de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în


vederea includerii Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14 suşa AM65-52 ca substanţă activă
în anexa I la directivă – termen transpunere 30.09.2012

-Directiva 2011/79/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a


Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fipronilului ca substanţă activă în anexa I la
directivă – termen transpunere 30.09.2012

-Directiva 2011/80/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a


Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii lambda-cihalotrinului ca substanţă activă în
anexa I la directivă – termen transpunere 30.09.2012

-Directiva 2011/81/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a


Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii deltametrinului ca substanţă activă în anexa
I la directivă – termen transpunere 30.09.2012

-Directiva 2012/2/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului pentru includerea oxidului de cupru (II), a hidroxidului de cupru (II) şi a
carbonatului bazic de cupru ca substanţe active în anexa I la directivă – termen transpunere 31.01.2013

- Directiva 2012/3/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a


Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bendiocarbului ca substanţă activă în anexa
I la directivă – termen transpunere 31.01.2013

HG nr. 956/2005 (MO nr. 852/21.09.2005) privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, modificata de
HG nr. 584/2006 (MO nr. 403/10.05.2006), HG nr. 545/2008 (MO nr. 416/3.06.2008,) HG nr. 54/2009
(MO nr. 94/17.02.2009), HG nr. 933/2010 (MO nr. 642/14.09.2010)
OM nr. 1811/2006 (MO nr. 15/10.01.2007) privind abrogarea OM MS nr. 1173/2005 (MO nr.
984/07.11.2005) si modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la HG nr. 956/2005 privind plasarea pe
piaţă a produselor biocide

OM nr. 368/2010 (MO nr. 196/29.03.2010) privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide
care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 286/2.05.2007) pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,
modificat de OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 2164/81/5/2008 (MO nr. 111/12.02.2008), OM
MS/MMGA/ANSVA nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA nr.
233/438/15/2009 (MO nr. 288/04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA nr. 907/1080/53/2010 (MO nr.
506/21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSAV nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/2.09.2010), OM
MS/MMP/ANSVSA nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 776/19.112010), OM MS/MMP/ANSVSA nr.
1594/2010/941/5/2011, OM MS/MMP/ANSVSA nr. 1594/941/5/2011 (MO nr. 164/08.03.2011) şi OM
MS/MMP/ANSVSA nr. 1377/2834/121/2011 (MO nr. 53/23.01.2012)

-Directiva 86/609/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor adminsitrative ale statelor
membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri
ştriinţifice, amendată de Directiva 2003/65/CE Directiva 2010/63/UE privind protecţia animalelor
utilizate în scopuri ştiinţifice – abrogă Directiva 86/609/CEE de la 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 13
care se abrogă de la 10 mai 2013

OG nr. 37/2002 (MO nr. 95/02.02.2002) pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în
alte scopuri experimentale, aprobată de Legea nr. 471/2002 (MO nr. 535/23.07.2002), modificată de OUG
nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007)

OM nr. 143/2002 (MO nr. 697/24.09.2002) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adapostirea şi
îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale

OM nr. 84/2005 (MO nr. 829/14.09.2005) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte
constituirea unui comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în
alte scopuri ştiinţifice

10.Zgomot
-Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental – transpusă total

HG nr. 321/2005 (MO nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental
(republicat)

OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. 678/1344/915/1397/2006 (MO nr. 730/25.08.2006) pentru aprobarea


Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de
activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor

OM nr. 1830/2007 (MO nr. 864/18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si
evaluarea harţilor strategice de zgomot
OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008 (MO nr. 531/15.07.2008) pentru aprobarea
Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează
planurile de acţiune, pentru indicatorii LZsn şi Lnoapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe
drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul
aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se
desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006

Proiect de HG pentru modificarea HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

S-ar putea să vă placă și