Sunteți pe pagina 1din 60

aprilie-iunie,

2016

Implementarea Consultantul vamal


Cuprins:
Tarifului vamal integrat 18-20
al Republicii Moldova
2-7 Informaţie utilă
pentru agenţii economici
Convenţia regională din Republica Moldova
cu privire la regulile 21
de origine preferenţiale
pan-euro-mediteraneene GHIDUL PRIVIND PROCEDURA
8-9 DE SOLICITARE ŞI EMITERE A
INFORMAŢIEI OBLIGATORII
Asistenţa administrativă şi rolul acesteia PRIVIND ORIGINEA MĂRFURILOR
în cadrul sistemului vamal 22-31
10-13
GHIDUL PRIVIND DECIZIILE
Moldova devine prima ţară din CSI inclusă TARIFARE PREALABILE
în Compendiumul AEO al OMV 32-43
14-16
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC
Dialog constructiv ÎN UTILIZAREA REGIMULUI
cu reprezentanţii mediului de afaceri DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ
17 44-60

Ediţie periodică a Serviciului Vamal al Republicii Moldova - revista „VAMA”.

Fondatorul revistei: Întreprinderea de stat „Vamservinform”, înregistrată


la Camera înregistrării a RM; numărul de înregistrare – 1011600027679

Redactor: Tatiana Smeşnaia


Manager publicitate: Daniela Russu
Design: Nikolai Verbitsky

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicitare.

Adresa redacţiei: Chişinău, str. Petricani, 21/3


Tel/fax redacţiei: (+373 22) 507-251
Indexul de abonare: 31952

Tipar executat la tipografia "Metrompaş", tiraj - 650 exemplare

Vama2_block2.indd 1 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

Implementarea
Tarifului vamal integrat
al Republicii Moldova
Conform hotărîrii guvernului nr. 501 din 14.08.2009 cu Vamal Integrat al RM cu caracter obligatoriu, similar cu
privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, cel al Uniunii Europene.
TARIM reprezintă o bază de date în care se regăsesc mă- Conform Dispoziției Guvernului nr.45-d din 28.04.2015
surile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor importa- în scopul implementării Legii nr.172 din 25 iulie 2014 pri-
te/exportate pe/din teritoriul vamal al RM și are un ca- vind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
racter consultativ. Baza de date TARIM, în prezent, este (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-
afișată pe pagina web a Serviciului Vamal, care poate fi 237, art.529) şi executării art.146 din Acordul de Asociere
consultată atît de agenții economici, cît și de persoanele dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Eu-
fizice referitor la poziția tarifară de mărfuri conform No- ropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
menclaturii combinate de mărfuri (cod marfar), denumi- şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum
rea mărfii, actul permisiv care este prevăzut pentru in- şi în vederea simplificării formalităţilor vamale şi reduce-
troducerea și scoaterea bunurilor pe/de pe teritoriul va- rii actelor necesare pentru import/export, au fost înain-
mal, actul legislativ (Convenția Internațională, Hotărîrea tate pentru executare următoarele subiecte:
de Guvern etc.) ce impune actele permisive și plățile va- 1. Se instituie Grupul de lucru în componenţa repre-
male care urmează a fi achitate statului. zentanţilor Serviciului Vamal (coordonator al Gru-
Deoarece TARIM-ul poartă un caracter consultativ, nu pului), Ministerului Finanţelor, Ministerului Econo-
toți subiecții mediului de afaceri consultau baza de date miei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimen-
TARIM pe pagina web a Serviciului Vamal care, prin de- tare, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Mi-
mersurile adresate pe suport de hîrtie organelor vama- nisterului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii,
le, solicitau informația referitor la scoaterea și introdu- Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medica-
cerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova, nece- le, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Camerei
sitatea prezentării actelor permisive organului vamal la de Licenţiere, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
intrare sau la momentul vămuirii mărfurilor etc. În acest Alimentelor, Agenţiei Naţionale de Reglementare a
sens mărfurile staționau la frontieră din motivul lipsei de Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Secretariatu-
informații pentru obținerea actului permisiv la traversa- lui Consiliului Economic de pe lîngă Prim-ministru
rea frontierei. (membri).
Experții internaționali care au participat la diferite în- 2. Autorităţile enumerate în punctul 1, în termen de
trevederi, seminare cu organele vamale din Republica 10 zile din data aprobării prezentei dispoziţii, vor
Moldova au propus ajustarea legislației naţionale cu cea desemna membrii Grupului de lucru, cu informa-
a Uniunii Europene referitor la Tariful Vamal Integrat al rea Serviciului Vamal, inclusiv la adresa electronică:
Republicii Moldova. vama@customs.gov.md.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.172 din 25 iulie 3. Grupul de lucru va fi responsabil pentru:
2014 cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a a) revizuirea Hotărîrii Guvernului nr.501 din 14 au-
mărfurilor care a fost preluată de la Uniunea Europeană, gust 2009 „Cu privire la Tariful Vamal Integrat al
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înaintat guver- Republicii Moldova” şi completarea acestuia în
nului o propunere pe marginea implementării Tarifului scopul stabilirii obligativităţii indicării în actele

Vama2_block2.indd 2 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

permisive a referinţelor la codul mărfii, conform ţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice
Nomenclaturii combinate a mărfurilor; de drept privat care exercită atribuţii de putere publică
b) analiza tuturor actelor permisive prevăzute în Le- sau care utilizează domeniul public, împuternicite să pre-
gea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea steze un serviciu de interes public.
prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care Actul permisiv reprezintă un document sau înscris con-
prevăd aplicarea măsurilor netarifare la import/ statator prin care autoritatea emitentă constată unele
export, în vederea stabilirii exacte a codului măr- fapte juridice şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de
fii pentru care se aplică măsurile respective. Anali- drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/
za oportunităţii reducerii numărului de acte permi- sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor ac-
sive în raport cu codurile mărfurilor stabilite con- ţiuni aferente acestei activităţi. Actul permisiv poate avea
form Nomenclaturii combinate a mărfurilor; formă de autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, co-
c) reexaminarea actelor normative ale Serviciului Va- ordonare, brevet, atestat de calificare.
mal în vederea reducerii numărului de acte necesa- Conform Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 cu privire la re-
re vămuirii. glementarea prin autorizare a activității de întreprinzător,
4. Grupul de lucru va acţiona în scopul realizării urmă- Grupul de lucru a identificat actele permisive conform
toarelor obiective: Nomenclatorului actelor permisive – lista oficială a acte-
a) modificarea conţinutului actelor permisive prin in- lor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se speci-
cluderea în acestea a obligativităţii referirii la codul fică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi înca-
mărfii, conform Nomenclaturii combinate a mărfu- sată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul
rilor; de eliberare a unor astfel de acte.
b) utilizarea obligatorie a Tarifului Vamal Integrat al Totodată, legiuitorul a menționat în prezenta lege că
Republicii Moldova (TARIM) la import/export, con- actele permisive care nu sînt incluse în Nomenclatorul ac-
form standardelor europene. Actualizarea perma- telor permisive se consideră caduce, adică aceste acte nu
nentă a TARIM de către Serviciul Vamal şi publica- sînt obligatorii pentru prezentarea organului vamal la in-
rea acestuia pe pagina web www.customs.gov.md; trare/ieșire în/din țară pentru mărfurile importate/expor-
c) stabilirea unui număr minim de acte obligatorii soli- tate.
citate în procesul de vămuire a mărfurilor şi mijloa- În cadrul Grupului de lucru au fost revizuite mai multe
celor de transport; acte legislative care prevăd anumite cerințe în procesul
d) elaborarea propunerilor respective de modificare/ de vămuire a mărfurilor, inclusiv:
completare a actelor normative din acest domeniu. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 501 din 14.08.2009 cu
5. Ministerul Finanţelor va asigura înaintarea spre apro- privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova:
bare Guvernului, în termen de 3 luni din data aprobă- - Autorităţile publice, la elaborarea proiectelor de acte
rii prezentei dispoziţii, a proiectelor de acte normati- normative care reglementează operaţiunile de co-
ve elaborate de Grupul de lucru nominalizat. merţ exterior aplicabile anumitor categorii de măr-
furi, vor include în mod obligatoriu pentru fiecare ca-
Întru executarea Dispoziției Guvernului nr.45-d din tegorie de marfă poziţia sau supoziția tarifară, însă
28.04.2015 în scopul implementării Legii nr.172 din 25 iu- nu toate autoritățile emitente de acte permisive în
lie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a legislația de ramură au indicat poziția tarifară pen-
mărfurilor, au fost desfășurate pe parcursul anilor 2015- tru care urma a fi prezentat actul permisiv la intrare/
2016 în incinta Serviciului Vamal mai multe ședințe de lu- ieșire în/din Republica Moldova.
cru cu experții desemnați de către Ministere, Servicii și
Agenții, emitente de acte permisive care au participat la Este de menționat că unica autoritate emitentă de acte
definitivarea listelor pozițiilor tarifare. permisive, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Autoritatea emitentă prezintă o structură organizatori- conform Hotărîrii Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu
că sau un organ public, instituită prin lege sau printr-un privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de
alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate aces- stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi
teia, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de con- pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative
trol, care acţionează în regim de putere publică în sco- a executat prevederile HG nr. 501 din 14.08.2009 cu pri-
pul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorită- vire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, a in-

Vama2_block2.indd 3 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

clus Nomenclatorul mărfurilor supuse controlului fitosa- Un alt exemplu pentru care a fost ignorată HG nr. 501 din
nitar și Nomenclatorul mărfurilor supuse controlului sa- 14.08.2009 cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii
nitar-veterinar care conțin poziția tarifară (codul marfar), Moldova la modificarea art. 8 pct. 26 importul, fabricarea,
denumirea mărfurilor, unitatea de măsură si regulamen- comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozi-
tul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţi- tivelor medicale şi/sau a opticii conform Legii nr. 451 din
onală pentru Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Vamal în 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activită-
procesul controlului de stat la importul, exportul şi tran- ţii de întreprinzător a fost impusă licența pentru o gamă
zitul mărfurilor care stipulează drepturile și obligațiunile foarte largă de dispozitive medicale pentru care nu au fost
părților. identificate pozițiile tarifare și nu a fost prezentat proiectul
În ședințele grupurilor de experți au fost depistate mai de lege pentru modificare și avizare Serviciului Vamal.
multe lacune în legislația națională cu privire la solicita- Grupul de lucru a identificat 26 de liste ale mărfurilor
rea actelor permisive care nu erau reflectate în Legea nr. pentru care sînt prevăzute reglementări netarifare și mă-
160 din 22 iulie 2011 cu privire la reglementarea prin au- suri de politică economică aplicabile mărfurilor impor-
torizare a activităţii de întreprinzător, cum ar fi autorizația tate/exportate în/din Republica Moldova conform Legii
de conformitate prevăzută în Legea nr. 235 din 01.12.2011 nr.172 din 25 iulie 2014 cu privire la aprobarea Nomen-
privind activităţile de acreditare şi de evaluare a confor- claturii combinate a mărfurilor. Prin urmare, listele au fost
mităţii, conform art. 25 Condiţiile de introducere şi pune- remise de către Serviciul Vamal care este organul coordo-
re la dispoziţie pe piață a produselor din domeniul de re- nator pentru avizare și completare, după caz, instituțiilor
glementare se realizează în conformitate cu prevederile emitente de acte permisive după cum urmează:
prezentei legi şi cu cerinţele reglementărilor tehnice apli- • Acord de mediu pentru Export-Import de plante sau
cabile. animale sălbatice;
Produsele se introduc şi/sau se pun la dispoziţie pe pia- • Autorizaţie de Export-Import- Reexport-Tranzit al măr-
ţă numai dacă satisfac cerinţele esenţiale care oferă un ni- furilor strategice;
vel adecvat de protecţie intereselor publice, precum să- • Autorizație de Export-Import al substanțelor narcotice,
nătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la psihotrope și al precursorilor;
locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia me- • Autorizație de Import a medicamentelor;
diului şi securitatea, cu respectarea principiilor internaţi- • Autorizație de Transport a armelor;
onale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interi- • Autorizație pentru Exportul-Importul-Reexportul
or şi cel internaţional, şi numai dacă sînt însoţite de docu- substanțelor ce distrug stratul de ozon;
mente care le atestă conformitatea. • Autorizație pentru Exportul valorilor culturale;
Persoana responsabilă de introducerea şi/sau punerea • Autorizație radiologica parțiala de Import-Export-Tran-
la dispoziţie pe piaţă a produselor este agentul economic zit-Introducere temporară;
care practică activitatea de întreprinzător. • Aviz pentru Introducerea în teritoriul țării a mostrelor
Agenţii economici sînt responsabili, în raport cu roluri- de produse de uz fitosanitar și de fertilizanți;
le şi obligaţiile prevăzute de reglementările tehnice care • Aviz privind dreptul de activitate la Importul
transpun legislaţia comunitară de armonizare, pe care substanțelor și a materialelor chimice toxice;
aceştia le au la introducerea şi punerea la dispoziţie pe • Aviz sanitar veterinar pentru Export-Import-Tranzit;
piaţă a produselor, pentru conformitatea produselor lor • Certificat de calitate la Exportul-Importul semințelor;
cu toate reglementările tehnice aplicabile. • Certificat fitosanitar pentru Exportul-Reexportul
În acest sens certificatul de conformitate nu va fi solici- producției, al materialelor și al obiectelor supuse
tat de către organele vamale la intrare/ieșire în/din Repu- carantinei;
blica Moldova. • Licență pentru Exportul-Importul mijloacelor cripto-
Totodată, Grupul de lucru a constatat că unul și același grafice şi tehnice de protecţie a informaţiei;
act permisiv are o denumire în legislația ministerului de • Licență pentru Exportul-Importul armelor şi muniţiilor
ramură, dar in Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 cu privire la cu destinaţie civilă;
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinză- • Licență pentru Exportul-Importul-Reexportul materia-
tor acest act permisiv poartă o altă denumire, în acest sens lelor explozive;
au fost înaintate propuneri de a aduce în concordanță toa- • Licență pentru Exportul-Importul-Reexportul articole-
te actele permisive cu legislația în vigoare. lor pirotehnice;

Vama2_block2.indd 4 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

N/o Denumirea actului permisiv Denumirea organului emi- Numărul și data de înre- Numărul de file
tent gistrare a scrisorii (avi- conform listelor
zelor)
1 Acord de mediu pentru export, Ministerul Mediului G-1151 din 02.11.2015 104 file
import de plante și animale săl-
batice
2 Autorizație de export, Ministerul Economiei 04/1-2581 din 173 file
import,reexport, tranzit al măr- 25.04.2016
furilor strategice
3 Autorizație de export, import Instituția Medico-sanitară 15856 din 14.08.2015 4 file
al substanțelor narcotice, psi- Publică Dispensarul Republi-
hotrope și al precursorilor can de Narcologie
4 Autorizație de import al medi- Agenția Medicamentului și A-07-PS-01.Rg02-1638 76 file
camentelor Dispozitivelor medicale din 02.03.2016, A-
07-PS-01.Rg02-8476 din
10.11.2015
5 1.Autorizație de import al pro- 1.Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 19 file
duselor de uz fitosanitar și al Siguranța Alimentelor 20757 din 30.10.2015
fertilizanților 2.Agenția Națională de Re-
2.Licență pentru importul pro- glementare a Activităților
duselor de uz fitosanitar și al Nucleare și Radiologice
fertilizanților
3.Autorizație pentru expor-
tul, importul, reexportul
substanțelor ce distrug stra-
tul de ozon, al produselor și
al echipamentului care conțin
asemenea substanțe
4.Aviz sanitar-veterinar
6 Autorizație de transport al ar- Ministerul Afacerilor Interne G-1064 din 06.10.2015 2 file
melor
7 Autorizație pentru expor- Agenția Națională de Regle- 20757 din 30.10.2015 2 file
tul, importul, reexportul mentare a Activităților Nu-
substanțelor ce distrug stra- cleare și Radiologice
tul de ozon, al produselor și
al echipamentului care conțin
asemenea substanțe
8 Autorizație pentru exportul va- Ministerul Culturii G-1042 din 01.10.2015 2 file
lorilor culturale (Certificat pri-
vind valoarea culturală a măr-
furilor) – urmează modificarea
Legii nr. 160 din 22.07.2011
9 Autorizație radiologică parțială Agenția Națională de Regle- 20757 din 30.10.2015 3 file
de import, export, tranzit, in- mentare a Activităților Nu-
troducere temporară cleare și Radiologice
10 Aviz pentru introducerea în Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 4 file
teritoriul tării a mostrelor de Siguranța Alimentelor
produse de uz fitosanitar și de
fertilizanți
11 Aviz privind dreptul de activi- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 5 file
tate la importul substanțelor
chimice toxice

Vama2_block2.indd 5 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

12 Aviz sanitar-veterinar Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 76 file


Siguranța Alimentelor
13 Certificat de calitate Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 3 file
Siguranța Alimentelor
14 Certificat fitosanitar pentru ex- Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 38 file
portul, reexportul producției și Siguranța Alimentelor
al materialelor și obiectelor su-
puse carantinei.
15 Licență pentru importul, ex- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 2 file
portul mijloacelor tehnice de
protecție, criptografice și teh-
nice speciale pentru obținerea
informației
16 Licență pentru importul, ex- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 4 file
portul și comercializarea arme- Ministerul Afacerilor Interne G-1064 din 05.10.15
lor și munițiilor cu destinația
civilă
17 Licență pentru Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 2 file
importul,exportul materialelor Ministerul Afacerilor Interne G-1064 din 05.10.15
explozive
18 Licență pentru importul, ex- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 O filă
portul produselor pirotehnice
19 Licență pentru importul, ex- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 6 file
portul resturilor și deșeurilor
de metale feroase și neferoa-
se, de baterii și acumulatoare
uzate
20 Licență pentru importul alcoo- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 10 file
lului etilic și al producției alco-
olice și/sau al berii
21 Licență pentru importul artico- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 O filă
lelor de tutun
22 Licență pentru importul benzi- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 2 file
nei, motorinei și /sau al gazului
lichefiat
23 Licență pentru importul dispo- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 26 file
zitivelor medicale și sau al op-
ticii
24 Licență pentru importul mate- Camera de Licențiere 8330 din 14.04.20166 26 file
rialelor chimice toxice de me-
naj
25 Permis Certificat CITES pri- Ministerul Mediului G-1151 din 02.11.2015 25 file
vind comerțul cu specii sălba-
tice de faună și floră pe cale de
dispariție
26 Certificat fitosanitar pentru ex- Agenția Națională pentru 15466 din 10.08.2015 35 file
portul, reexportul producției al Siguranța Alimentelor
materialelor și obiectelor supu-
se carantinei

Vama2_block2.indd 6 16.06.2016 17:19:55


aprilie-iunie, 2016

• Licență pentru Exportul resturilor şi deşeurilor de meta- teritoriul vamal și codul actului permisiv, actul legislativ
le feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uza- (Convenția Internațională, Lege, Hotărîrea de Guvern etc.)
te, inclusiv în stare prelucrată; ce va impune actele permisive și plățile vamale care ur-
• Licență și autorizație pentru Importul produselor de uz mează a fi achitate statului.
fitosanitar și sau al fertilizanților; Astfel, implementarea TARIM-ului va exclude erorile
• Licență pentru Importul alcoolului etilic al producției comise de către brokerii vamali și colaboratorii vamali la
alcoolice și sau al berii; perfectarea declarației vamale.
• Licență pentru Importul articolelor de tutun al tutunului;
• Licență pentru Importul benzinei, motorinei și sau al Beneficii:
gazului lichefiat; • Reducerea riscului de interpretare eronată sau subiecti-
• Licență pentru Importul dispozitivelor medicale și sau vă a legislației, atît din partea agenților economici, bro-
aL opticii; kerilor vamali, cît și din partea colaboratorilor vamali.
• Licență pentru Importul substanțelor și materialelor • Accelerarea procesului de vămuire.
chimice toxice, al articolelor și produselor chimice de • TARIM – un pas mai aproape de ajustarea legislației Re-
menaj; publicii Moldova cu cea a Uniunii Europene.
• Permis Certificat CITES; • Integrarea bazei de date TARIM în Sistemul Informațional
• Permis de carantină pentru importul (tranzitul) producției, Integrat Vamal ASYCUDA World.
al materialelor și al obiectelor supuse carantinei. • Va asigura previzibilitate și transparență în procesul de
Organele emitente de acte permisive au confirmat prin vămuire, astfel încît toți participanții la comerțul exteri-
scrisorile de însoțire adresate Serviciului Vamal și lista ac- or vor cunoaște din timp despre plățile și acte permisi-
telor permisive și legislația care prevede actele permisive ve necesare la import/export.
necesare la intrare/ieșire în/din Republica Moldova con- • TARIM va avea caracter obligatoriu și va fi accesibil tutu-
form tabelului: ror părților interesate (persoane juridice/fizice, brokeri
Totodată Serviciul Vamal al Republicii Moldova a ela- vamali, autorități publice ș.a.), fiind publicat pe pagina
borat două proiecte pentru modificarea și completarea web a Serviciului Vamal.
unor acte legislative: • Legislația internațională și națională va fi aplicată uni-
Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea No- form pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova.
menclaturii combinate a mărfurilor (TARIM - caracter • TARIM va stabili un mecanism clar şi transparent pe în-
obligatoriu). treg teritoriul vamal cu privire la aplicarea taxelor va-
Proiectul dat a fost inclus în politica vamală și fiscală pe male precum și prezentarea actelor permisive necesa-
anul 2016 și transmis Guvernului spre aprobare. re în cadrul procesului de vămuire a mărfurilor. Acesta
Hotărîrea Guvernului ,,Cu privire la crearea Comisiei in- va duce la ameliorarea climatului de afaceri şi va elimi-
terdepartamentale pentru instituirea și gestionarea Tari- na interpretarea eronată a reglementărilor tarifare și de
ful Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM)”. politică economică.
TARIM-ul urmează a fi actualizat de către Comisia inter-
departamentală instituită de Guvernul Republicii Moldo- EVGHENII RUSSU,
va. Coordonatorul Comisiei urmează a fi desemnat Servi- Șef Secția reglementări netarifare
ciul Vamal.
Odată cu intrarea în vigoare a Tarifului Integrat Vamal al
Republicii Moldova conform Legii nr.172 din 25 iulie 2014
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor,
toți participanții mediului de afaceri, cît și persoanele fi-
zice vor avea posibilitatea să consulte TARIM-ul vamal pe
pagina web a Serviciului Vamal.
TARIM-ul vamal va reprezenta o bază de date care va
avea un caracter obligatoriu conform Nomenclaturii com-
binate de mărfuri și va include codul marfar, denumirea
mărfii, notele explicative, actul permisiv care este prevă-
zut pentru introducerea și scoatere bunurilor pe/de pe

Vama2_block2.indd 7 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Convenţia regională
cu privire la regulile
de origine preferenţiale
pan-euro-mediteraneene
În Monitorul Oficial nr.166-176 din 3 iulie 2015 a fost pu- • Contribuie la integrarea economică în zonă – apariția a
blicată Legea nr.111 din 28 mai 2015 cu privire la aderarea noi parteneri preferențiali la aprovizionarea cu materie
Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la re- primă și comerțul cu mărfuri.
gulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene Părțile contractante ale Convenției PEM sunt:
(Convenția PEM). Conform articolului 5 al Convenției PEM, UNIUNEA EUROPEANĂ,
Republica Moldova și-a depus instrumentele de acceptare ISLANDA,
pe lîngă depozitarul convenției la 31 iulie 2015. În consecință, PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,
în temeiul articolului 10 alineatul (3) din convenție, aceasta REGATUL NORVEGIEI,
a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 septem- CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,
brie 2015. În viitorul apropiat urmează a fi adoptată Decizia denumite „statele AELS”,
Subcomitetului vamal Uniunea Europeană - Republica Mol- REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ ALGERIA,
dova prin care se va înlocui protocolul II la Acordul de Aso- REPUBLICA ARABĂ EGIPT,
ciere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană STATUL ISRAEL,
a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI,
parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind defini- REPUBLICA LIBAN,
rea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare REGATUL MAROC,
administrativă, respectiv vor fi puse în aplicare regulile de ORGANIZAȚIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OLP)
origine din Convenția PEM. CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE AUTORITĂȚII PALESTI-
Convenția regională cu privire la regulile de origine NIENE DIN CISIORDANIA ȘI FÎȘIA GAZA,
preferențiale pan-euro-mediteraneene: REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ,
• Aprobă un instrument de drept unic în domeniul originii REPUBLICA TUNISIANĂ,
mărfurilor, care se întrebuințează de statele membre ale REPUBLICA TURCIA,
Convenției PEM; denumite „participanții la Procesul de la Barcelona”,
• Este destinată să înlocuiască Protocoalele de origine în REPUBLICA ALBANIA,
Acordurile de comerț liber (ACL) dintre membrii sistemu- BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA,
lui pan-euro-mediteranean prin intermediul referinței la REPUBLICA CROAȚIA,
Convenție; FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,
• Creează o zonă imensă pentru aplicarea cumulului diago- MUNTENEGRU,
nal, răsfrângându-se asupra membrilor Convenției PEM; REPUBLICA SERBIA,
• Presupune viitoarea lărgire a zonei pan-euro-meditera- PRECUM ȘI KOSOVO [ÎN TEMEIUL REZOLUȚIEI 1244(1999)
neene și modificarea regulilor de origine, în scopul sim- A CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZAȚIEI
plificării acestora; NAȚIUNILOR UNITE],
• Contribuie la folosirea preferințelor în ACL actuale – dato- denumite „participanții la Procesul Uniunii Europene
rită cumulării se păstrează statutul originar al mărfurilor de stabilizare și de asociere”,
în comerțul preferențial dintre parteneri; REGATUL DANEMARCEI PENTRU INSULELE FEROE.

Vama2_block2.indd 8 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Beneficiile aderării Republicii Moldova la Convenția Consolidează competitivitatea mărfurilor produse în


PEM sînt: Republica Moldova pe piața Uniunii Europene;
Creează posibilitatea de atragere a investițiilor supli- Oferă și extinde posibilitatea de a importa și utiliza în
mentare în sectorul industrial și de procesare a materiei producere o gamă mai largă de materie primă;
prime. Aplicarea unui set comun de reguli pentru toate
Republica Moldova va deveni mai atractivă pentru
statele membre la convenție creează un mediu transpa-
investițiile străine și va oferi posibilitatea de deschidere a
rent și deschis în schimburile comerciale. De asemenea,
întreprinderilor străine, inclusiv în sectorul industrial și de
servește drept platformă pentru identificarea furnizorilor
prelucrare a materiei prime;
de materie primă și a piețelor noi de desfacere în întreaga
regiune euro-mediteraneană; Setul de reguli comune va spori transparența în
comerțul extern.
Consolidează și integrează toate protocoalele în vigoa-
Implementarea Convenției PEM pe întreg teritoriul țării va
re privind originea mărfurilor, între toate statele membre
fi de un real folos agenților economici producători și va oferi
ale sistemului pan-euro-mediteranean de cumul al origi-
noi posibilități pentru crearea unui spațiu economic unic.
nii, într-un document unic. Convenția permite importul
materialelor din statele membre, obținerea mărfurilor și
a certificatului de origine indiferent de rata materialelor
importate utilizate. Implementarea Convenției în Repu-
GALINA SCRIPCA,
blica Moldova va dezvolta și consolida regimul comercial
Șefa Secţiei originea mărfurilor
preferențial cu Uniunea Europeană;
Republica Moldova va putea efectua cumulul de origine
cu statele membre ale Uniunii Europene, statele membre
CEFTA (participanții la Procesul Uniunii Europene de stabi-
lizare și de asociere), Republica Turcia (odată cu punerea în
aplicare a Acordului de Comerț Liber), precum și cu statele
participante la Convenție, cu care Republica Moldova va
semna în viitor acorduri bilaterale de liber schimb;

Vama2_block2.indd 9 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Asistenţa administrativă
şi rolul acesteia în cadrul
sistemului vamal
Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie internaționale cu privire la asistența administrativă reci-
din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului procă. Acestea se divizează în:
avînd misiunea de a  asigura securitatea economică a ţă-
rii prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, com- TRATATE MULTILATERALE
baterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţi- Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV)
onal şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial • Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă
legislaţia vamală. reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea
Rolul tradiţional al organului vamal de colectare a drep-
infracţiunilor vamale, încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977
turilor de import se intersectează cu implicarea acestuia
UE
în activitatea în domeniul asigurării securităţii economi-
ce a statului, securitatea societăţii, precum şi combaterea • Protocolul privind asistenţa administrativă reciprocă în
crimelor şi fraudelor cu caracter transfrontalier. Vama, în domeniul vamal al Acordului de Asociere RM-UE, semnat
prezent, are un rol esenţial în ceea ce priveşte securizarea la Bruxelles la 27 iunie 2014
comerţului internaţional. UE-Ucraina
Creşterea comerţului internaţional determinat de glo- • Consiliul Regional de Cooperare
balizarea acestuia, precum şi dezvoltarea rapidă a tehno- • Convenția pentru stabilirea Centrului Sud-Est European
logiilor informaţionale explică volumul imens de mărfuri de Aplicare a legii, semnată la Bucureşti la 9 decembrie
transportate peste frontiere. Faptul dat are drept conse-
2009
cinţă şi sporirea riscurilor de fraude punînd administraţii-
CSI
le vamale sub presiunea însemnată în activitatea lor anti-
fraudă, motivîndu-le să utilizeze noile metode şi tehnolo- • Acordul privind colaborarea şi ajutorul reciproc în proble-
gii de înfruntare a provocărilor actuale. me vamale, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994
Administraţiile vamale activează în bază legislaţiilor na- GUAM
ţionale, care le oferă mai multe posibilităţi doar în cadrul • Acordul cu privire la asistenţă reciprocă şi cooperare în
teritoriilor naţionale. Astfel, de regulă, vama are frecvent domeniul vamal între guvernele statelor-membre ale
tangenţe cu mărfuri de proveniență străină fără a avea GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003
multe surse de informaţie despre aceste mărfuri pentru a
efectua controlul vamal eficient. TRATATE BILATERALE
Pentru a face faţă intensificării comerţului internaţional Ucraina
şi creşterii numărului fraudelor vamale, pentru securizarea • Acordul interguvernamental cu privire la ajutorul reci-
reţelei de comerţ internaţional legitim, administraţiile va-
proc şi colaborarea în domeniul vamal, semnat la Kiev la
male introduc noi tehnologii de control bazate pe schimb
de informații online, analiză de risc și control ulterior. 18 august 1999
Astfel, referindu-ne la cooperarea internațională, pu- • Memorandumul interdepartamental cu privire la proce-
tem specifica că, din octombrie 1994, Republica Moldo- dura de acordare a ajutorului reciproc, semnat la Kiev la
va a devenit membru cu drepturi depline al Organiza- 10 iulie 2001
ţiei Mondiale a Vămilor. Concomitent, în scopul facilită- Republica Armenia
rii şi creării unui cadru legal referitor la schimbul de in- • Acordul interdepartamental cu privire la cooperare şi
formaţii între administraţiile vamale, de la proclamarea asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Mosco-
independenței pînă la etapa actuală Republica Moldo- va la 15 februarie 1996
va a aderat și realizează cu succes prevederile tratatelor

10

Vama2_block2.indd 10 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Republica Azerbaidjan Statele Unite ale Americii


• Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi • Acordul de implementare între Serviciul Vamal din cadrul
asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Kiev la Ministerului Finanțelor Republicii Moldova și Departa-
22 mai 2006 mentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind coo-
Republica Kîrgîză perarea în asistența pentru securitatea frontierelor și pre-
• Acordul interguvernamental cu privire la colaborare şi venirea proliferării armelor de distrugere în masă, încheiat
ajutor reciproc în chestiuni vamale, semnat la Chişinău la Chișinău la 21 decembrie 2012
la 10 iunie 1996 Statul Israel
Republica Belarus • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa admi-
• Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea nistrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Ierusa-
Acordului de colaborare şi asistenţă reciprocă în dome- lim la 22 noiembrie 2004
niul vamal din 15 aprilie 1994, semnat la Chişinău la 6 Republica Croaţia
aprilie 2004 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă recipro-
Federaţia Rusă că în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 30 mai 2005
• Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea Republica Macedonia
Acordului de colaborare şi ajutor reciproc în domeniul • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă recipro-
vamal din 15 aprilie 1994, semnat la Moscova la 15 mar- că în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 7 iulie 2005
tie 2001 Regatul Ţărilor de Jos
România • Acordul interstatal cu privire la asistenţa administrativă re-
• Acordul interguvernamental privind cooperarea vamală ciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 19 iunie
şi asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, 2006
investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul va- Republica Slovacă
mal, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asis-
• Acordul interguvernamental privind înfiinţarea şi funcţio- tenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la
narea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Ga- 22 martie 2007
laţi, la 31 mai 2011 Republica Elenă
Republica Polonă • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă recipro-
• Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi că între administraţiile lor vamale, semnat la Atena la 12
asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Varşo- iunie 2007
via la 18 septembrie 2002 Republica Ungară
Republica Bulgaria • Protocolul de cooperare interdepartamentală în scopul
• Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa admi- implementării Protocolului privind asistenţa reciprocă în-
nistrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişi- tre autorităţile administrative în materie vamală al Acor-
nău la 16 ianuarie 2003 dului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Eu-
Republica Turcia ropene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica
• Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 no-
asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Anka- iembrie 1994, semnat la Budapesta la 16 octombrie 2007
ra la 4 iunie 2003 Muntenegru
Republica Italiană • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă recipro-
• Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa admi- că în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 27 octombrie
nistrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Roma 2008
la 27 noiembrie 2003 Georgia
Republica Albania • Acordul interguvernamental privind asistenţa administra-
• Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reci- tivă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 9 iu-
procă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 11 iunie lie 2012
2004 Republica Serbia
Republica Lituania • Acordul interguvernamental cu privire la coopera-
• Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi re și asistență reciprocă în domeniul vamal, întocmit la
asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Vilnius București la 20 iunie 2014
la 9 iulie 2004

11

Vama2_block2.indd 11 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Asistenţa vamală ce poate fi efectuată în cadrul acestor acor- Administraţia vamală solicitantă trebuie sa prezinte o jus-
duri are un diapazon larg şi se manifestă prin următoarele: tificare întemeiată a solicitării, oferind toate informaţiile şi
• schimbul de informaţii în scopurile aplicării corecte a le- documentele relevante pentru a facilita executarea solici-
gislaţiei vamale; tării. În caz contrar, administraţia vamală solicitată poate
• schimbul de informaţii în scopurile fiscale; respinge cererea de asistenţă administrativă. Motivele res-
pingerii cererilor de asistenţă administrativă includ materii
• schimbul de informaţii pentru combaterea fraudelor va-
ce atentează la suveranitate, securitate şi alte interese naţi-
male; onale ale părţii solicitante. De asemenea, asistenţa vamală
• schimbul automatizat de date; poate fi respinsă în cazul în care acordarea acesteia aduce
• furnizarea de informaţii din proprie iniţiativă; prejudiciu intereselor comerciale sau intereselor profesio-
• cererea de notificare a persoanelor; nale legale ale persoanelor.
• livrările controlate; Prezentarea informaţiei ce conţine datele personale poa-
• expertize şi explicaţiile martorilor; te fi respinsă dacă nivelul protecţiei a acestor date acordat
de partea solicitantă nu este adecvat celui acordat de par-
• investigaţii comune;
tea solicitată. Protecţia datelor personale este întotdeauna
• altele. în centrul atenţiei în contextul schimbului de informaţie şi
este dictat de drepturile fundamentale ale persoanelor cu
Astfel, scopurile de bază stabilite de acordurile privind asis- referire la viaţa privată.
tenţa administrativă reciprocă sînt: O altă realizare importantă este ratificarea Acordului de
• aplicarea corectă a legislaţiei vamale; asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
• prevenirea, combaterea şi investigarea fraudelor vamale; (Legea Nr. 112 din  02.07.2014, Monitorul Oficial Nr. 185-199
• securizarea comerţului internaţional. din 18.07.2014), prin care au intrat în vigoare și prevederi-
Investigarea în sensul asistenţei administrative nu include în le Protocolului III privind asistența administrativă recipro-
sine investigarea penală. Însă informaţia obţinută în cadrul că în domeniul vamal, parte a Acordului de asociere. Anu-
acestor acorduri poate fi utilizată în scopurile investigaţiilor me prevederile actului dat au îmbunătățit calitativ cereri-
penale dacă este acceptul părţii solicitate pentru o aseme- le de asistență administrativă dintre Republica Moldova și
nea utilizare a informaţiei. statele membre UE. Aceasta o putem observa din graficele
Schimbul de informaţii poate fi efectuat atît în baza cere- de mai jos în care este prezentată situația pentru perioada
rii, cît şi din iniţiativă proprie în limitele competenţelor ad- 2013-2015.
ministraţiilor vamale respective. Administraţiile vamale pot
efectua schimbul de informaţii:
• conţinute în documentele vamale referitor la transporta-
rea mărfurilor între două state membre la acordul privind
asistenţa vamală;
• referitor la metodele noi de comitere a fraudelor, tehnici
de combatere a fraudelor, înştiinţări urgente despre po-
sibilele fraude;
• referitor la persoane, mărfuri, transport ce sînt implicate în
comiterea fraudelor vamale.

La solicitarea informaţiei privind veridicitatea datelor comer-


ciale trebuie specificate procedurile de verificare care au fost
întreprinse de partea solicitantă pe teritoriul ei înainte de a
cere informaţia de la altă administraţie vamală. Verificările
respective includ:
• examinarea documentelor vamale;
• examinarea tranzacţiilor precedente ale agentului eco-
nomic;
• verificarea bazelor de date posibile;
• verificarea credibilităţii agentului economic; Majoritatea cererilor de asistenţă înaintate către serviciile va-
• solicitări față de agentul economic privind prezentarea de male străine sînt din domeniul verificării valorii în vamă, tra-
informaţii suplimentare în scopul luării deciziei obiective; versarea frontierelor de către persoane fizice sau mijloacele
• verificarea documentelor contabile. de transport, traficul ilicit de ţigări şi mai puţine la droguri.

12

Vama2_block2.indd 12 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Analizînd cererile de asistenţă parvenite de la ţările străine, bre, sprijinită de cele 12 Puncte Naţionale de contact locali-
conchidem că majoritatea dintre ele sînt legate cu verificarea zate în statele membre. Informaţia pleacă de la structura de
legalităţii acordării preferinţelor care reies din acordurile pri- poliţie sau vamă către Punctul Naţional de contact, de unde
vind comerţul liber, de asemenea sînt şi cereri despre stabi- este redirecţionată la ofiţerul de legătură corespondent de
lirea identității persoanelor şi numerelor de înmatriculare a la Centrul SECI şi apoi la ofiţerul de legătură al ţării solicita-
mijloacelor de transport înregistrate în Moldova implicate în te. După rezolvare, informaţia urmează un traseu invers celui
deferite activităţi ilegale. descris mai sus.
Ținînd cont de cele expuse, datorită schimbului de La fel, este necesar de a menționa separat și Centrul Comun
informații și, nu în ultimul rînd, profesionalismului inspec- de Contact Galați. Activitatea acestuia reprezintă forma de
torilor vamali, Serviciul Vamal, reieșind din atribuțiile sale cooperare dintre autoritățile competente ale statelor Părți
funcționale în domeniul contravențional stabilite prin preve- contractante (Republica Moldova, România și Ucraina).
derile Codului Vamal al Republicii Moldova, nr. 1149-XIV din Centrul Comun de Contact Galați a fost organizat în baza
20.07.2000 și Codului Contravențional al Republicii Moldo- Acordului interguvernamental privind înfiinţarea şi funcţio-
va, nr. 218 din 24.10.2008, pe parcursul anilor 2014-2015, re- narea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi, la
ferindu-ne la procesele-verbale contravenționale încheiate, a 31 mai 2011, al cărui scop e acordarea asistenței organelor va-
obținut rezultatul expus în tabelul de mai jos. male și Poliției de Frontieră în combaterea criminalității trans-
frontaliere. Activitatea în cadrul Centrului Comun de Contact
Date generale despre procese-verbale cu privire la Galați se efectuează similar schemei de activitate a Centrului
contravenții încheiate SELEC.
Procese verbale încheiate
2014 2015
Persoane fizice Persoane PV neîncheiate Persoane fizice Persoane PV neîncheiate
juridice (viniete) juridice (viniete)
5024 453 3586 3859 538 4554
Total: 9063 Total: 8951

Vorbind despre schimbul de informaţii, este necesar a subli- Totodată, luînd în consideraţie faptul că schimbul de informa-
nia activitatea Serviciului Vamal al Republicii Moldova la Cen- ţii este un instrument-cheie în contextul activităţii antifraudă,
trul Regional de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontalie- Organizaţia Mondială a Vămilor a lansat un program de reţea
re (cunoscut sub denumirea - Centrul SELEC) cu sediul la Bu- globală a oficiilor regionale privind schimbul de informaţii –
cureşti, unde este prezent permanent ofiţerul de legătură RILO. Acestea sînt oficiile regionale pentru colectarea, anali-
în scopurile susmenţionate. Centrul SELEC a fost instituit ca zarea, distribuirea informaţiilor referitor la tendinţele, meto-
urmare a semnării, la 26 mai 1999, a „Acordului de cooperare dele de comitere a infracţiunilor, traseele şi cazurile de reţi-
pentru prevenirea si combaterea infracţionalităţii transfron- neri semnificative. Sînt stabilite 11 oficii regionale care acope-
taliere” de către Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cro- ră 6 regiuni ale OMV. Mecanismul RILO este susţinut de siste-
aţia, Grecia, Ungaria, fosta Republică Iugoslavia, Macedonia, mul informaţional securizat global CEN de colectare, analiză
Moldova, România, Serbia, Muntenegru, Slovenia si Turcia. a datelor şi comunicare în scopuri operative, la care au acces
Centrul SELEC este o organizaţie unică în regiune, care reu- special toate administraţiile vamale membre OMV. Direcția
neşte reprezentanţi ai poliţiei şi ai administraţiilor vamale din asistenţă administrativă a Serviciului vamal este punctul naţi-
cele 12 state membre care lucrează împreună, coordonează onal de contact al oficiului regional RILO pentru Europa Cen-
investigaţii comune, facilitează schimbul de informaţii şi in- trală şi de Est cu sediul la Varşovia, Polonia.
struieşte la standarde ridicate ofiţerii de poliţie şi cei vamali Astfel, din cele expuse, reiterăm concluzia: cooperarea
din statele membre. Alături de statele membre, 22 de state și internaţională în domeniul vamal şi, în special, în domeniul
organizaţii are statut de observator. luptei cu infracţionalitatea transfrontalieră are loc sub diferi-
Centrul SELEC este o organizaţie operaţională unică ce co- te forme care trebuie dezvoltate în permanență şi canaliza-
ordonează şi facilitează schimbul de informaţii asupra agen- te spre sporirea credibilităţii între administraţiile vamale prin
ţiilor/administraţiilor de drept din diferite state în ceea ce pri- încheierea acordurilor bilaterale şi regionale, prin crearea or-
veşte cazurile de criminalitate transfrontalieră. Centrul SELEC ganizaţiilor regionale, lansarea programelor speciale în acest
coordonează operaţiuni regionale, consolidînd împreună re- domeniu.
sursele a 12 state din Europa de Sud-Est în vederea lichidării VEACESLAV BURUŞ,
reţelelor de crimă organizată.
inspector principal,
Reţeaua Centrului SELEC este compusă din ofiţeri de legă-
tură ai poliţiei şi ai administraţiilor vamale din statele mem- Direcția asistență administrativă

13

Vama2_block2.indd 13 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Moldova devine prima ţară din


CSI inclusă în Compendiumul
AEO al OMV
Programul Agent Economic Autorizat, implementat de • Reducerea furturilor şi pierderilor;
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, a fost inclus în ediția • Mai puţine întârzieri de transport;
din acest an a Compendiumului AEO (Agent Economic Au- • Un sistem de planificare îmbunătăţit;
torizat) al Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), publicat • Sporirea fidelităţii clienţilor;
pe pagina web a acestei organizații.
• Creşterea gradului de angajament al personalului;
Includerea programului AEO din Moldova în Compendi-
umul OMV reprezintă o recunoaștere a corespunderii AEO • Reducerea numărului de incidente de securitate şi sigu-
din Moldova standardelor OMV în acest domeniu. Astfel, ranţă;
RM devine prima țară din CSI care are implementat un ase- • Reducerea costurilor controalelor pentru furnizori şi con-
menea instrument. solidarea cooperării;
Compendiumul AEO reprezintă o bază de date privind • Reducerea criminalităţii şi a actelor de vandalism;
bunele practici de implementare a AEO și este destinat • Prevenirea problemelor datorită recunoaşterii angajaţilor;
autorităților vamale, reprezentanților mediului de afaceri,
• Îmbunătăţirea securităţii şi a comunicării dintre partenerii
precum și tuturor persoanelor care vor să afle despre cele
mai recente  evoluții în implementarea AEO la nivel global.  implicaţi în lanţul logistic.
Această publicație este actualizată anual și reprezintă
unica sursă de informare la nivel internațional privind pro- Însă, pentru a primi statutul AEO, agenții economici trebuie
gramele AEO implementate în întreaga lume. să respecte în mod obligatoriu o serie de cerințe și criterii:
În Compendiumul AEO sînt reflectate cadrul legal 1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
național privind AEO, condițiile de autorizare, beneficiile 2) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate,
acordate AEO,  precum și numărul companiilor care dispun confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii dispo-
de acest statut. nibile. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în ca-
La nivel mondial, programul AEO este implementat în 69 zul în care, la momentul efectuării controlului, această
de țări, iar alte 16 state sînt în proces de dezvoltare a aces- solvabilitate poate fi constatată;
tuia. 3) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform
În retrospectivă: Agenții economici care dețin statutul procedurii legale, pe perioada ultimilor doi ani anteriori
de AEO în Republica Moldova beneficiază de: prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind în-
1) Reducerea de controale fizice şi documentare; deplinită în cazul în care, în decursul celor doi ani anteri-
2) Tratament prioritar al mărfurilor şi mijloacelor de trans- ori prezentării cererii, solicitantul, persoanele responsa-
port în cazul în care sînt selectate pentru control supli- bile ale solicitantului nu au comis încălcări ale legislaţiei
mentar; vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel
3) Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectu- dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponi-
area controalelor; bile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport
4) Facilitarea accesului la simplificările vamale; cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum
5) Notificarea prealabilă; şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a so-
6) Îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile vamale; licitantului.
7) Recunoaşterea drept partener de afaceri securizat şi si- Se va lua în consideraţie:
gur; a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;
8) Recunoaşterea reciprocă; b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există
9) Avantaje indirecte: probleme sistematice;

14

Vama2_block2.indd 14 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă or- port legate de interdicţii sau de restricţii şi distinge-
ganul vamal despre greşelile sau neregulile desco- rea acestor mărfuri de alte mărfuri;
perite; e) efectuează verificări anuale privind antecedentele
d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a penale ale angajaţilor care ocupă posturi sensibi-
preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greşeli; le sub aspectul securităţii (persoanele responsabile
pentru primirea-predarea, depozitarea mărfurilor,
4) dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei ope- perfectarea documentelor aferente acestor operaţi-
raţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documente- uni, precum şi personalul de securitate);
lor de transport, care să permită realizarea adecvată a f) asigură că angajaţii săi responsabili participă la pro-
controalelor vamale. Condiţia este considerată realizată grame de sensibilizare cu privire la asigurarea res-
dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe: pectării condiţiilor specificate la lit. a)–e);
a) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil g) solicitantul a luat măsuri care permit identificarea cu
cu reglementările contabile generale şi care să faci- precizie a partenerilor săi comerciali, astfel încît să
liteze controalele vamale prin audit; securizeze lanţul logistic internaţional.
b) permite accesul fizic sau electronic al organului va-
mal la registrele de evidenţă gestionate şi, dacă este • Solicitantul pentru Certificatul AEOC trebuie să asigure
cazul, la registrele sale de transport; respectarea criteriilor de la punctele 1) – 4)
c) dispune de un sistem logistic care să asigure condi- • Solicitantul pentru Certificatul AEOS/AEOF trebuie să asi-
ţii de gestionare separate pentru mărfurile străine şi
gure respectarea criteriilor de la punctele 1) – 5)
cele autohtone;
d) utilizează un sistem de gestiune administrativă care
Este important ca cei ce dețin statutul AEO să nu facă
corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care
abstracție de faptul că acest statut poate fi suspendat
este potrivit pentru gestionarea fluxului de mărfuri,
sau chiar retras.
precum şi utilizează un sistem de control intern ca-
Certificatul AEO se suspendă în următoarele cazuri:
pabil să identifice tranzacţiile ilegale sau neregula-
a) se constată nerespectarea unor condiţii de acordare a
mentare;
statutului;
e) dispune de proceduri corespunzătoare de arhivare
b) se constată nerespectarea obligaţiunilor stipulate în
a documentelor şi informaţiilor, care asigură protec-
declaraţia de propria răspundere, care duc la majorarea
ţia datelor;
riscului de nerespectare a condițiilor de acordare a sta-
f) informează angajaţii săi cu privire la necesitatea de a
tutului.
informa organele vamale în cazul apariţiei unor difi-
c) există motive suficiente de a considera că AEO a comis
cultăţi în îndeplinirea criteriilor stabilite de prezenta
o încălcare a legislaţiei vamale. În acest caz se aplică, în
secţiune şi desemnează persoanele de contact pen-
mod corespunzător, excepțiile și considerațiunile stipu-
tru informarea Serviciului Vamal;
late în pct. (1) subpunct 3) art. 1953 Cod Vamal al Repu-
g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehno-
blicii Moldova. În acest caz statutul AEO se suspendă pe
logiilor informaţionale pentru a proteja sistemul in-
întreagă durată a procesului contravenţional, în confor-
formatic şi documentaţia împotriva oricăror imixti-
mitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Mol-
uni;
dova şi Codului contravenţional al Republicii Moldova
sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Co-
5) dispunerea de amplasamente, echipamente şi perso-
dului de procedură penală al Republicii Moldova.
nal necesare manipulării mărfurilor. Condiţia este consi-
derată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoa-
Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea certifi-
rele cerinţe:
catului AEO, Serviciul Vamal va preaviza AEO, care este în
a) clădirile utilizate în cadrul procedurilor vamale sînt
drept să-şi remedieze situaţia şi/sau să prezinte argumen-
construite din materiale care rezistă la tentativele
tele în termen de 30 de zile calendaristice de la data comu-
de acces ilegal şi oferă o protecţie împotriva imix-
nicării. Dacă titularul AEO preavizat nu a remediat sau nu a
tiunilor;
înlăturat cauzele care au provocat suspendarea, în terme-
b) există măsuri de control adecvate pentru a împie-
nul de 30 zile calendaristice, Serviciul Vamal suspendă cer-
dica accesul neautorizat în zonele de manipulare a
tificatul pentru 90 de zile calendaristice, cu informarea AEO
mărfurilor;
despre aceasta.
c) măsurile privind manipularea mărfurilor exclud in-
În cazul în care titularul AEO a înlăturat problemele şi
troducerea, substituirea sau pierderea neautorizată
încălcările identificate, care au dus la remedierea situaţiei
a mărfurilor şi defectarea unor unităţi de încărcare;
Serviciul Vamal anulează suspendarea cu informarea AEO
d) există, dacă este cazul, proceduri care permit asigu-
despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de
rarea gestionării licenţelor de import şi/sau de ex-
expirarea termenului de suspendare.

15

Vama2_block2.indd 15 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Dacă AEO se află temporar în incapacitate de a respecta mal, dacă condiţiile prevăzute la art. 1953 alin.1 pct.5 sînt
una din condiţiile de acordare a statutului, prevăzute în Co- singurele pe care operatorul economic în cauză nu le în-
dul Vamal al RM, acesta poate cere suspendarea certifica- deplineşte.
tului, informînd Serviciul Vamal şi precizînd data la care se Începînd cu 1 iulie 2015, Republica Moldova a pus în apli-
va conforma condiţiilor respective, dar care nu poate de- care Proiectul-pilot de recunoaştere a AEO din UE la punc-
păşi termenul de 90 de zile calendaristice. În cazul în care tul de trecere a frontierei (PTF) Leuşeni, care a fost prelun-
AEO nu a întreprins măsurile necesare pentru a se confor- git pînă în iunie 2016.
ma cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal Astfel, obiectivul general al Proiectului-pilot este de a fa-
retrage certificatul. cilita schimburile comerciale între UE şi Moldova prin îm-
bunătăţirea procedurilor de trecere a frontierei pentru AEO
CONDIŢII SPECIALE DE SUSPENDARE AEOF din UE, oferindu-le beneficii suplimentare la PTF Leuşeni.
În cazul în care condiţiile prevăzute la art. 1953 alin.1 Beneficiile generale pentru AEO din UE în cadrul Proiec-
pct.5 sînt singurele pe care operatorul economic nu le în- tului se referă la: trecere rapidă şi eficientă a frontierei, mai
deplineşte, certificatul AEOF, prevăzut la art. 1951 alin.3 lit. puţine controale vamale, economisirea timpului, reduce-
c din Codul Vamal al Republicii Moldova, poate fi suspen- rea costurilor operaţionale pentru trecerea frontierei.
dat parţial de pînă la 90 de zile calendaristice către Servi- Primele 6 luni de implementare a proiectului au fost
ciul Vamal şi la cererea operatorului poate fi eliberat un apreciate pozitiv de Comisia UE. În acest sens continuă pro-
nou certificat AEOC, prevăzut la art. 1951 alin.3 lit. a din Co- cesul de elaborare a unui program de recunoaştere mutu-
dul Vamal al Republicii Moldova. În cazul în care AEO a în- ală a AEO intre RM şi UE, implementarea căruia este pre-
treprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor văzută în Acordul de Asociere. În cadrul acestui sistem, şi
şi ca urmare au fost înlăturate toate cauzele de suspendare titularii Certificatelor AEO din RM vor fi recunoscuţi de au-
a certificatului AEO, în termenul stabilit în pct.37 din pre- torităţile vamale din UE cu acordarea facilităţilor şi simplifi-
zentul Regulament, Serviciul Vamal anulează suspendarea cărilor la vămuire.
parţială şi retrage certificatul AEOC acordat, cu informarea Menționăm că de programul național AEO la ziua de as-
ulterioară a operatorului menţionat. tăzi beneficiază 98 de agenţi economici, iar de la lansarea
proiectului pilot (Recunoașterea AEO din UE la punctul de
CERTIFICATUL AEO SE RETRAGE trecere a frontierei moldo-române), 16 companii din UE
ÎN URMĂTOARELE CAZURI: care deţin certificatul AEO au beneficiat în Republica Mol-
a) AEO cu certificatul suspendat nu a întreprins măsurile dova de reducerea numărului de controale, trecerea sim-
necesare şi nu a lichidat neajunsurile depistate, pentru a plificată a frontierei de stat și prioritate în perfectarea acte-
se conforma cerinţelor, pînă la expirarea termenului sus- lor vamale.
pendării; Următorul obiectiv al Serviciului Vamal în dezvol-
b) AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale, sancţiu- tarea AEO îl reprezintă implementarea sistemului de
nea pentru care a devenit irevocabilă conform unei pro- recunoaștere reciprocă, care presupune acordarea acestor
ceduri legale. În acest caz se aplică în mod corespunză- facilități și agenților economici autorizați din RM care efec-
tor excepţiile şi consideraţiunile stipulate art. 1953 alin.1 tuează livrări de mărfuri în spațiul comunitar. 
pct.5;
c) la solicitarea AEO. TATIANA ŞOMPOL,
Decizia privind suspendarea sau retragerea certificatului
Șef secția Managementul relațiilor publice
AEO se aprobă prin emiterea Ordinului Serviciului Va-
mal, care se aduce la cunoştinţa titularului procedurii şi
poate fi atacată conform capitolului prevederilor Codu-
lui de procedură civilă al Republicii Moldova și ale Le-
gii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 contenciosului ad-
ministrativ. Retragerea certificatelor AEO produce efec-
te din ziua următoarei date cînd Ordinul Serviciului Va-
mal privind retragerea certificatului AEO a fost adus la
cunoştinţa agentului economic.

CONDIŢII SPECIALE DE RETRAGERE


A CERTIFICATULUI AEOF
În cazul unui certificat AEOF, prevăzut la art. 1951 alin.3 lit.
c din Codul Vamal al Republicii Moldova, certificatul este
retras de către Serviciul Vamal şi se eliberează un nou cer-
tificat AEOC, prevăzut la art. 1951 alin.3 lit.a din Codul Va-

16

Vama2_block2.indd 16 16.06.2016 17:19:56


aprilie-iunie, 2016

Dialog constructiv
cu reprezentanţii
mediului de afaceri
Peste 300 importatori, exportatori, transportatori și
brokeri vamali au participat, recent, la o serie de sesiuni
de informare organizate la Chișinău, Comrat, Bălți și Un-
gheni de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în
parteneriat cu Programul USAID Comerț, Investiții și Re-
glementarea Activității de Întreprinzător BRITE.
De menţionat că aceste evenimente au scos în evidență
modificările recente cu impact asupra agenților econo-
mici și fac parte din seria de acțiuni de consolidare a dia-
logului dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri.
Șefii Direcțiilor Aparatului Central al Serviciului Vamal
s-au întîlnit cu agenții economici pentru a discuta des-
pre impactul procedurilor simplificate, statutului de AEO Specialiștii în domeniul reglementărilor netarifare și
și vămuirii electronice asupra activității mediului de afa- clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal au
ceri, dar și pentru a le comunica date despre cele mai re- oferit întreprinzătorilor mai multe informații despre mo-
cente reforme în domeniul vamal: reducerea numărului dul în care aceştia vor putea utiliza baza de date exhaus-
de acte necesare vămuirii, amînarea plăților vamale și Ta- tivă de acte permisive TARIM, precum și despre eforturile
riful Vamal Integrat al Republicii Moldova – TARIM. de a exclude dublările nejustificate de acte permisive la
importul și exportul de mărfuri.
Adițional, în vederea creșterii nivelului de informare al
agenților economici, Serviciul Vamal a elaborat o serie
de ghiduri privind diferite proceduri și regimuri vamale,
acestea au fost distribuite tuturor agenților economici pe
suport digital.
În atenția agenților economici care doresc să obțină
setul cu materiale informaționale de la conferința
dată, contactați Serviciul Presă al Serviciului Vamal și
reprezentanții secției Vă vor oferi o mapă cu tot suportul
informațional. Telefon: 0 22  574  188, e-mail: press@cus-
toms.gov.md
Agenții economici prezenți au obţinut informații pri-
vind mecanismul de amînare a achitării plăților vamale, TATIANA ŞOMPOL,
condițiile pe care trebuie să le întrunească importatorii Șef secția Managementul relațiilor publice
pentru a putea beneficia de această facilitare, precum și
avantajele pe care le oferă această reformă.

17

Vama2_block2.indd 17 16.06.2016 17:19:58


aprilie-iunie, 2016

CONSULTANTUL
VAMAL
• ÎNTREBARE: Ce este culoarul vamal?Ce presupune trec peste frontiera vamală bunuri şi mărfuri care, con-
acesta și cîte tipuri sînt? form legislaţiei în vigoare, se declară în formă scrisă.
Respectiv, în dependență de bunurile sau mărfurile care le
RĂSPUNS: transportați alegeți coridorul verde sau coridorul roșu.
Culoarul de control vamal reprezintă circuitul automatizat
bazat pe analiza de risc, care trebuie urmat de declaraţia • ÎNTREBARE: În canalele media sînt expuse cazuri în
vamală pe durata procesului de control vamal. Fiecare cu- care este indicat că specialiștii din cadrul Serviciului Vamal
loar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei vor realiza verificările de rigoare în domeniul proprietății
declaraţii vamale, după cum urmează: intelectuale. Ce presupune aceasta?
• culoarul verde – culoarul de control vamal care permite
acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului RĂSPUNS:
documentar şi fizic; Activitatea organelor vamale în domeniul protecţiei drep-
• culoarul galben – culoarul de control vamal care permite turilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, con-
acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului stă în  aplicarea măsurilor la frontieră conform procedurii
documentar, fără efectuarea controlului fizic; stabilite de Codul Vamal, Capitolul XII. Acest domeniu de
• culoarul roşu – culoarul de control vamal care permite activitate vamală se realizează în colaborare cu instituţiile,
acordarea liberului de vamă după efectuarea controlu- organizaţiile implicate în asigurarea protecţiei proprietăţii
lui documentar şi fizic; intelectuale şi titularii drepturilor şi are drept obiectiv prin-
• culoarul albastru – culoarul de control vamal care permi- cipal contracararea traficului internaţional cu produse con-
te acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlu- trafăcute şi opere-pirat.
lui documentar şi fizic, cu efectuarea în baza principiului Activitatea SV în acest domeniu este orientată spre asigu-
selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea de- rarea aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la  frontie-
claraţiei vamale. ră în scopul protejării pieţei interne de importul mărfurilor
contrafăcute şi operelor-pirat, a căror comercializare cau-
• ÎNTREBARE: În calitate de persoană fizică ce coridor zează prejudicii titularilor de drepturi, generează acte de
trebuie să aleg cînd trec frontiera de stat? concurenţa neloială și reprezintă un pericol pentru secu-
ritatea economică a ţării şi sănătatea consumatorului au-
RĂSPUNS: tohton.
• Coridorul verde sau „nimic de declarat” – coridor desti- Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la
nat persoanelor fizice care nu trec bunuri şi mărfuri pes- frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală
te frontiera vamală sau care trec numai bunuri şi mărfuri conține următoarele etape:
admise în ţară ce nu necesită declararea vamală în for- • Iniţierea procedurii - prin depunerea de către titularul de
mă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul ver- drept la Serviciul Vamal a cererii de intervenţie şi exami-
de este calificată ca declarare vamală concludentă a bu- nare a cererii de către organul vamal.
nurilor şi mărfurilor respective; • Acceptarea cererii de intervenţie  şi stabilirea perioadei
• Coridorul roşu – coridor destinat persoanelor fizice care de intervenţie. În baza cererilor de intervenţie acceptate

18

Vama2_block2.indd 18 16.06.2016 17:19:58


aprilie-iunie, 2016

Serviciul Vamal gestionează  „Registrul obiectelor de uni de utilizare sau document de garanţie care poartă
proprietate intelectuală". un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat sepa-
• Aplicarea măsurilor de protecţie prin reţinerea mărfu- rat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile defini-
rilor susceptibile de a aduce atingere dreptului de pro- te la lit.a);
prietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafă-
vămuire cu notificarea titularului de drept şi declaran- cute, chiar dacă sînt prezentate separat, care se află
tului/ destinatarului mărfurilor în vederea iniţierii pro- în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
cedurii în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi
aplicate şi la iniţiativa organului vamal (procedura ex Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate
officio) dacă sînt temeiuri suficiente de a considera că intelectuală sînt:
aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprieta- a) mărfuri contrafăcute;
te intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu b) opere-pirat;
acţionează în judecată în termenul stabilit, organul va- c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui
mal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea li- brevet de invenţie, unui certificat suplimentar de
berului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte pre- protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii
vederi legale. geografice sau unui brevet de soi de plante.
• Aplicarea măsurilor asupra mărfurilor în privinţa cărora Se asociază mărfurilor susmenţionate orice tipar sau ma-
s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate triţă destinată ori adaptată fabricării unor astfel de măr-
intelectuală (distrugerea, scoaterea în afara circuitelor furi care aduc atingere unui drept de proprietate intelec-
comerciale, predarea cu titlu gratuit unor instituţii pu- tuală, cu condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe
blice, alte măsuri, în condiţiile legii). să aducă atingere titularului de drept.
Pe pagina web a SV (www.customs.gov.md) la rubrica
Proprietate intelectuală pot fi consultate următoarele • ÎNTREBARE: Vama poate furniza informații despre
acte: Ghid privind protecţia vamală a drepturilor propri- agenții economici, date cu caracter personal?
etăţii intelectuale; Registrul obiectelor de proprietate in-
telectuală în privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie RĂSPUNS:
la frontieră; Hotărîrea Comisiei Naţionale pentru Protec- Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organu-
ţia Intelectuală din 21 decembrie 2012; Hotărîrea Comisi- lui vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale. Infor-
ei Naţionale pentru Protecţia Intelectuală din 01 aprilie maţiile cuprinse în declaraţiile vamale, autorizaţiile şi/sau
2013. formularele tipizate emise de organul vamal unor per-
soane fizice sau juridice, precum şi cele cuprinse în docu-
• ÎNTREBARE: Cine sînt titularii de drept și care mărfuri mentele în baza cărora aceste acte vamale au fost emise
sînt categorisite drept contrafăcute? sînt considerate informaţii oficiale cu accesibilitate limi-
tată şi nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul
RĂSPUNS: vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau
În temeiul prevederilor Codului Vamal, titularul de drept autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor cînd:
este deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală ori a) există acordul prealabil scris al declarantului privind
reprezentantul acestuia sau orice altă persoană autoriza- furnizarea informaţiei solicitate; sau
tă să utilizeze acest drept ori reprezentantul acesteia. b) există o cauză penală concretă pornită în privinţa de-
clarantului; sau
Mărfuri contrafăcute sînt: c) a fost emisă o autorizaţie a judecătorului de instruc-
a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, ţie privind ridicarea acestor informaţii. La simpla ce-
fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se de- rere, Serviciul Vamal furnizează doar informaţii cu
osebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de caracter general.
produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă
şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului • ÎNTREBARE: Care este modul de traversare a fronti-
mărcii legale; erei de stat de către persoane fizice cu produse alimen-
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu tare? Care este limita admisibilă şi ce acte specifică acest
(inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţi- fapt?

19

Vama2_block2.indd 19 16.06.2016 17:19:58


aprilie-iunie, 2016

RĂSPUNS: • ÎNTREBARE: Ce reprezintă regimul vamal Tranzit?


În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Le-
gea nr.1569-XV din 20.12.2002 „Cu privire la modul de in- RĂSPUNS:
troducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Repu- Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt trans-
blicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizi- portate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de
ce au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Mol- la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de
dova, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică
decît cele personale a căror valoare în vamă nu depăşeş- economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
te suma de 300 euro şi care nu sînt destinate activităţii Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar
comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a nu poate depăşi 8 zile calendaristice de la data trecerii
bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, frontierei vamale. Termenul de încheiere a regimului va-
drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea mal de tranzit se prelungeşte de către organul vamal pro-
bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu mic- xim în cazurile stabilite de Serviciul Vamal, în limitele ter-
şorează valoarea impozabilă a bunului). menului de 8 zile calendaristice, inclusiv după expirarea
De menţionat că, în prezent, nu există o listă exhausti- termenului acordat iniţial.
vă cu produse alimentare care pot fi introduse, cît şi can- Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub
titatea acestora, dar se apreciază de la caz la caz de că- a cărei responsabilitate are loc operaţiunea de tranzit. În
tre colaboratorul vamal în dependenţă de circumstanţe- cazurile prevăzute de legislaţie, titularul regimului vamal
le relatate de călător la trecerea frontierei. La stabilirea de tranzit este obligat să depună la organul vamal de ple-
destinaţiei mărfurilor se iau în considerare următoarele: care o declaraţie vamală de tranzit.
a) categoria mărfii; b) cantitatea mărfii şi c) circumstanţe- Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfu-
le legate de călătorie. rile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau
Toate bunurile trecute peste frontiera vamală sînt su- mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legisla-
puse declarării obligatorii, cu completarea formularului ţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de
tipizat DV–6. mărfuri.
Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal in-
• ÎNTREBARE: Cum se realizează constatarea originii tern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la or-
mărfurilor ? ganul vamal de frontieră. Serviciul Vamal stabileşte pro-
cedura simplificată de plasare a mărfurilor sub regim va-
RĂSPUNS: mal de tranzit şi procedura simplificată de încheiere a re-
Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza ur- gimului vamal de tranzit.
mătoarelor criterii:
a) mărfuri obţinute integral într-o ţară; • ÎNTREBARE: În calitate de agent economic înregistrat
b) mărfuri zn a căror producere intervin mai multe ţări, în partea de est a țării, de ce acte pot să mă ghidez?
grupuri de ţări sau uniuni vamale de ţări. Aceste măr-
furi se consideră originare din acea ţară în care au RĂSPUNS:
fost supuse ultimei transformări substanţiale. Agenţii economici din partea de est a ţării care s-au înre-
Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine gistrat la Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară acti-
prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile inter- vitatea economică externă în conformitate cu cadrul le-
naţionale la care Republica Moldova este parte. gal în vigoare în Republica Moldova în partea ce ţine de
În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un declararea mărfurilor, măsuri de politică economică, pre-
tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării cum şi conform prevederilor unor acte normative speci-
certificatului de origine sau din imposibilitatea de a con- ale: Hotărîrea Guvernului cu privire la declararea mărfu-
stata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul rilor de către agenţii economici din raioanele de est ale
internaţional care prevede acel tratament tarifar prefe- Republicii Moldova nr. 1001 din 19.09.2001; Hotărîrea Gu-
renţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior vernului nr. 815 din 02.08.2005 cu privire la regulariza-
restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de rea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul
dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor inter- activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din
naţionale la care Republica Moldova este parte. Transnistria.

20

Vama2_block2.indd 20 16.06.2016 17:19:58


aprilie-iunie, 2016

Informaţie utilă
pentru agenţii economici
din Republica Moldova
Sub egida Serviciului Vamal al Republicii Moldova
cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţi-
onală USAID prin programul „Comerţ, Investiţii şi Re-
glementarea Activităţii de Întreprinzător" (BRITE) au
fost elaborate o serie de ghiduri pentru agenţii eco-
nomici.
În continuare publicăm trei din ele, ce se refe-
ră la procedura de solicitare și emitere a informației
obligatorii privind originea mărfurilor (IOO), decizi-
ile tarifare prealabile (DTP) și utilizarea regimului de
perfecționare activă (PA). Acestea au drept scop infor-
marea agenților economici cu privire la ultimele mo-
dificări efectuate în materie de legislație vamală, după
cum urmează:
• Ghidul privind procedura de solicitare și emite-
re a informației obligatorii privind originea măr-
furilor oferă detalii privind beneficiile IOO pentru
comercianți, subiecții implicați în emiterea și utiliza-
rea IOO, emiterea, retragerea și anularea unei IOO,
precum și utilizarea IOO în timpul procedurii de vă-
muire și în perioada auditului post vămuire.
• Ghidul privind deciziile tarifare prealabile a fost ela-
borat pentru a explica procesul de obţinere şi utili-
zare a unei DTP, precum şi a înţelege scopul clasifi-
cării mărfurilor. Acesta conține descrierea obţinerii
unei DTP, avantajele, tipurile şi procedura de utiliza-
re a acesteia, analizate prin prisma reglementărilor
şi a practicilor existente de utilizare a DTP.
• Ghidul agentului economic în utilizarea regimului
de perfecționare activă include descrierea regimu-
lui de perfecţionare activă, avantajele și procedura
utilizării acestuia, o analiză a procedurii de emitere
a autorizației de PA, procedurii de plasare a mărfu-
rilor în regim de PA, derularea și încheierea regimu-
lui de PA.

21

Vama2_block2.indd 21 16.06.2016 17:19:59


22 aprilie-iunie, 2016

GHIDUL PRIVIND PROCEDURA DE SOLICITARE

Vama2_block2.indd 22
ŞI EMITERE A INFORMAŢIEI OBLIGATORII
PRIVIND ORIGINEA MĂRFURILOR

LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE

Alin. Alineat 1.1. Misiune


SVRM are misiunea de a implementa politica vamală, de a asigura respectarea reglementărilor vamale la
Art. Articol trecerea mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a persoanelor peste frontiera vamală a RM, plasarea
BV Birou Vamal mărfurilor într-o destinaţie vamală, efectuarea diverselor operaţiuni de vămuire, asigurarea supravegherii
CF Codul Fiscal al Republicii Moldova vamale şi perceperea drepturilor de import şi de export.

CO Certificat de Origine Determinarea originii mărfurilor reprezintă o parte inevitabilă şi de o importanţă deosebită în procesul de
CV Codul Vamal al Republicii Moldova vămuire. Originea constatată influenţează direct asupra operaţiunilor de vămuire aplicabile, a permisiunii
DV Declaraţia Vamală sau autorizării plasării mărfurilor într-o destinaţie vamală, a aplicării măsurilor tarifare şi implicit asupra
cuantumului obligaţiei vamale.
IOO Informaţie Obligatorie privind Originea Mărfurilor
OV Organ Vamal Determinarea originii mărfurilor depinde de o multitudine de factori. Se va lua în considerare descrierea
şi compoziţia produsului, modul de producere, gradul de finisare a produsului, ba chiar şi modalitatea de
RM Republica Moldova
transportare (partida).
RO Reguli de Origine
Pct. Punct 1.2. Politici
Politica Serviciului Vamal cu privire la IOO constă în gestionarea sistemului de certificare a originii în
SVRM Serviciul Vamal al Republicii Moldova
cadrul operaţiunilor vamale, constatarea originii mărfii în baza criteriilor determinate, în vederea atribuirii
ZEL Zonă Economică Liberă unui tratament tarifar preferenţial sau a unui tratament tarifar favorabil mărfurilor vămuite, protecţia
pieţei interne de mărfuri prohibite sau restricţionate corespunzător originii, precum şi crearea de practici
uniforme în procesul determinării originii.

1.3. Scop
Prezentul Ghid este elaborat pentru a explica procesul de obţinere şi utilizare a unei IOO, precum şi a
înţelege scopul determinării originii mărfurilor. Determinarea originii mărfurilor, ca instrument economic
internaţional şi naţional, este utilizată pentru stabilirea condiţiilor şi a cuantumului comerţului între state
sau comunităţi (uniuni) de state.

Oportunitatea elaborării prezentului ghid a fost stabilită întru oferirea unui set necesar de informaţii,
instrumente şi soluţii agenţilor economici din Republica Moldova care utilizează sau intenţionează să
utilizeze o IOO.

Ghidul include descrierea obţinerii şi utilizării unei IOO, avantajele, tipurile şi procedura utilizării
acesteia. Toate sunt analizate prin prisma reglementărilor şi a practicilor existente de utilizare a IOO.

16.06.2016 17:19:59
23 aprilie-iunie, 2016

CAPITOLUL I. OBŢINEREA INFORMAŢIEI OBLIGATORII PRIVIND 1. Drept mărfuri obţinute integral într-o ţară se consideră:
a) zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale extrase din solul ţării respective sau de pe
ORIGINEA MĂRFURILOR (IOO)

Vama2_block2.indd 23
fundul apelor ei teritoriale;
b) plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în ţara respectivă;
1.1. Noţiunea de origine şi importanţă pentru autorităţile vamale c) animalele vii născute şi crescute în ţara respectivă;
şi mediul de afaceri d) produsele obţinute de la animale vii crescute în ţara respectivă;
e) produsele obţinute din vînatul şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective;
Determinarea originii mărfii presupune stabilirea, prin utilizarea anumitor reguli şi practici, a locului f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare dincolo de apele
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 2
provenienţei, producerii sau prelucrării suficiente a anumitor obiecte, bunuri, plante sau organisme vii. Ghidul privind procedura
teritoriale ale de solicitare
ţării şi emitere
respective a informaţiei
de vasele acesteia obligatorii
sau de celeprivind originea
închiriate mărfurilor
de ea; 3
g) produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare ale ţării respective, în exclusivitate din
Drept loc al provenienţei poate fi determinată: produsele menţionate la lit. f);
h) zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale;
O ţară – ca o entitate suverană, adică un stat, cu care RM are sau nu un acord privind tratarea i) deşeurile şi rebuturile provenite din operaţiuni de producere şi prelucrare desfăşurate în ţara
deosebită a mărfurilor reciproc provenite, considerată separat sau ca parte a unei uniuni de state;
respectivă;
O uniune de state – ca o entitate juridică cu statut internaţional (suprastatal) care are drepturi în
j) articolele uzate colectate în ţara respectivă care pot fi folosite numai pentru recuperarea
privinţa creării de efecte juridice, în tratarea deosebită a mărfurilor reciproc provenite, dintre
materiilor prime;
uniune şi alte state sau uniuni;
k) produsele fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate la lit. a) - i).
O entitate cu statut special – o parte a teritoriului naţional sau unional, căruia i-a fost conferit prin
lege un statut special, deosebit de celălalt teritoriu, provenienţa din care oferă o tratare deosebită a
mărfurilor, o ZEL, spre exemplu. 2. Dacă la fabricarea mărfii au participat două sau mai multe ţări, originea ei se determină în baza
regulilor prelucrării suficiente a mărfii:
Prin urmare, determinarea ţării de origine a mărfii constituie o necesitate obiectivă în cadrul comerţului a) modificarea, în Nomenclatura combinată a mărfurilor, la nivelul oricărui din primele patru
internaţional şi nu numai. Oferirea de facilităţi privind exportarea, importarea, tranzitarea sau admiterea semne, a poziţiei mărfii (codului de clasificare) în urma prelucrării acesteia;
temporară a mărfurilor poate fi, de asemenea, un obiect al determinării originii. Cazurile clasice se referă b) executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ţară
la oferirea de tratament tarifar preferenţial sau favorabil prin reducerea sau scutirea de taxe vamale de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii;
sau drepturi de import. Negocierea unor astfel de scutiri constituie nu doar instrumente economice c) modificarea valorii mărfii în cazul în care cota procentuală a valorii materialelor utilizate la
dar şi politice, în special în interiorul anumitor uniuni de state, de exemplu CSI (Comunitatea Statelor fabricarea ei constituie nu mai puţin de 45 la sută (regula cotei ad valorem).
Independente).
Nu sunt considerate corespunzătoare criteriilor prelucrării suficiente a mărfii:
Ţara de origine a mărfii se determină în scopul efectuării unor măsuri tarifare şi netarifare orientate spre a) operaţiunile de asigurare a păstrării produselor în stare bună în timpul transportului şi
reglementarea introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal şi scoaterii ei de pe acest teritoriu. depozitării;
b) operaţiunile de desfacere şi asamblare a ambalajelor;
Măsurile tarifare şi netarifare constituie un set de instrumente care permit statelor regularea mecanismelor c) spălarea, curăţarea, înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, cu ulei, cu vopsea sau cu alte
de comerţ exterior în vederea asigurării unei balanţe economice pozitive şi apărării intereselor economice materiale de acoperire;
naţionale. d) călcarea sau presarea textilelor;
e) operaţiunile simple de vopsire sau lustruire;
Agenţii economici urmează să decidă în vederea practicării comerţului cu o ţară (uniune) sau alta în f) decorticarea, albirea parţială sau totală, şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi a orezului;
vederea obţinerii profitului maxim. Deschiderea unor noi pieţe care acordă preferinţe tarifare este de fiecare g) operaţiunile de măcinare, colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
dată o oportunitate pentru business. De asemenea, businessul are posibilitatea de exercitare a unui lobby h) cojirea, scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor, a nucilor şi a legumelor;
asupra autorităţilor naţionale în vederea protejării propriilor interese prin modificarea mecanismelor de i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
comerţ exterior. j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de
articole);
1.2. Cum se determină originea k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau carton şi
alte operaţiuni simple de împachetare;
Originea mărfii se determină în baza anumitor criterii şi reguli stabilite în acordurile internaţionale la care l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, a etichetelor, a logotipurilor şi a altor semne similare
RM este parte, precum şi de reglementările interne. distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri, atunci când unul sau mai mulţi
Determinarea ţării de origine poate fi divizată în două categorii de bază: compuşi ai amestecului nu îndeplinesc condiţiile stabilite pentru a putea fi consideraţi originari;
n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau
1. Marfa obţinută integral în ţara respectivă; dezasamblarea produselor în părţi;
2. Marfă cu provenienţă complexă, în cazul căreia se aplică regulile prelucrării suficiente a o) sacrificarea animalelor;
mărfurilor. p) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate la lit. a) - o).

16.06.2016 17:19:59
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 4
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 5
24 aprilie-iunie, 2016

Produsul care este obţinut conform regulilor de prelucrare suficientă, exclusiv prin efectuarea operaţiunilor Noţiunea legală a IOO -
insuficiente, nu va fi considerat ca fiind originar din ţara în care aceste operaţiuni au avut loc.
Art. 1, pct. 55) CV

Vama2_block2.indd 24
Declarantul poate cere OV să fie considerată ca o singură marfă, marfa în stare demontată sau incompletă,
livrată în mai multe loturi, în cazul în care, din motive de producţie sau de transportare, este imposibil de a IOO – informaţie privind originea mărfurilor, emisă de Serviciul Vamal,
o expedia într-un singur lot, precum şi marfa divizată în mai multe loturi din greşeală. care este obligatorie pentru birourile (posturile) vamale.

OV trebuie să accepte o astfel de cerere cu respectarea următoarelor condiţii:


Astfel, din prevederile legale putem deduce că IOO reprezintă un act oficial, obligatoriu pentru titular şi
înştiinţarea prealabilă a autorităţii vamale despre divizarea mărfii în loturi, indicându-se OV, privind determinarea originii mărfii, emis de către Aparatului central al SVRM.
cauzele acestei divizări şi specificându-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de 2. Completarea unei DV presupune necesitatea introducerii în DV a informaţiei privind ţara de
origine; origine a mărfii declarate. Această decizie este luată la momentul completării DV sau cu puţin
confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfii în câteva partide; timp înainte prin consultările dintre broker şi posesorul mărfii.
livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator;
introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal; 3. După prezentarea DV, OV efectuează controlul vamal, în timpul căruia poate lua o altă decizie
livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către privind originea mărfurilor.
autoritatea vamală a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia
referitor la primul lot. 4. O decizie de determinare a originii poate fi luată ca urmare a efectuării unui control ulterior prin
audit postvămuire. În detaliu acest subiect va fi examinat la pct. 2.3.

La determinarea ţării de origine a mărfii nu se ia în considerare originea resurselor energetice, a Deciziile luate de către subiecţi în procesul determinării originii pot fi reprezentate schematic în felul
maşinilor, a utilajului şi a instrumentelor folosite la fabricarea ei. următor:

Pentru a aprecia corect originea mărfii, poate fi urmat firul logic: Confirmarea corespunderii
declarant IOO
mărfii cu IOO Liber de vamă
înţelegerea corectă a
alegerea criteriului
obiectului şi esenţei compoziţia, structura, Decizia DV OV Control
şi a regulii de determinarea de origine
acestuia - modalitatea de
determinare originii
produs natural sau prelucrat, prelucrare, etc.
a originii Refuzul
deşeu, etc.
broker de acceptare
a originii
declarate
Utilizând criteriile, RO şi IOO publicate

Subiecţii implicaţi în procesul de determinare a originii sunt declarantul şi OV. Dat fiind complexitatea
Situaţiile de declarare, în care de origine depinde mărimea obligaţiilor vamale, se bucură de o atenţie
sporită din partea OV, fiind clar impactul asupra suplinirii bugetului de stat. procesului, brokerul vamal, ca reprezentant împuternicit al declarantului, are o implicare substanţială în
acest proces.
Decizia de determinare a originii se aprobă în orice situaţie de către OV, din simplul motiv că acesta emite
o IOO, aplică liberul de vamă sau efectuează un control ulterior. Decizia asupra originii mărfii poate fi În procesul de solicitare-eliberare-utilizare a IOO sunt implicaţi următorii subiecţi:
luată în perioade de timp diferite faţă de momentul declarării propriu-zise
SUBIECT DEFINIŢIA ROLUL
1. preventiv – IOO;
Persoana interesată care depune
2. în momentul completării DV; SOLICITANT Argumentează originea solicitată
cererea de eliberare a IOO
3. la etapa de control a DV,
4. la efectuarea controlului ulterior prin audit postvămuire. Persoana pe numele căreia Beneficiarul principal al IOO,
TITULAR
se eliberează IOO unicul care o poate invoca
1. Decizia preventivă de determinare a originii se poate face cu mult înainte de declararea mărfii, Autoritatea oficială cu drept
Se conduce de IOO în procesul
având doar intenţia de import sau export. Unicul mijloc de realizare în practică a unei decizii OV de examinare a cererii,
vămuirii
de a emite IOO şi control
preventive de determinare a originii este IOO.
Eventualii participanţi Luarea de decizii privind originea,
Declaranţi/Persoane interesate
la operaţiuni de vămuire examinarea IOO publicate

16.06.2016 17:19:59
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 6
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 7
25 aprilie-iunie, 2016
Între titular şi solicitant este un coraport care urmează a fi elucidat: Predictibilitatea afacerii -
IOO constituie în esenţă o asigurare pentru comerciant că una din posibilele necunoscute în
Solicitant – procesul de vămuire va fi exclusă. Colaboratorii vamali din teritoriu, neavînd toată informaţia

Vama2_block2.indd 25
disponibilă Aparatului Central la eliberarea unei IOO, pot determina eronat originea mărfurilor
Pct. 2, lit. b) din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul SVMR nr.325-o din 12.07.2012 declarate.

orice persoană care solicită în scris Serviciului Vamal o informaţie obligatorie 1.4. Cadrul juridic al IOO
privind originea mărfurilor şi are motive întemeiate de a face acest lucru
Reglementările în vigoare aplicabile sunt:
Solicitant –
Acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte
Pct. 2, lit. c) din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul SVMR nr.325-o din 12.07.2012 și care au impact asupra determinării originii sau stabilirii de
internaţionale
criterii, reguli sau care au impact asupra măsurilor tarifare
corespunzător originii mărfurilor
persoana pe al cărei nume se eliberează informaţia obligatorie privind
originea mărfurilor

Legea nr.1380-XII din 20.11.1997, cu privire la tariful vamal


naţionale
Atunci când solicitantul este diferit de titular, pot apărea dubii privind dreptul solicitantului de a acţiona din (Monitorul Oficial din 01.01.2007, ed.specială)
numele altei persoane (presupus titular) şi privind accesul la informaţiile confidenţiale pe care le pot
conţine materialele anexate la cerere. Respectiv, pentru a nu admite încălcări ale reglementărilor în vigoare
și lezarea de drepturi, urmează a fi probată legătura juridică dintre solicitant şi titular. Actul care ar atesta Codul Vamal al RM nr. 1149 din 20.07.2000 (Publicat:
această legătură derivă din prevederile generale ale legislaţiei în vigoare şi pot fi procura, contractul de 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ediţie specială)
prestări servicii (cu brokerul vamal, de exemplu) sau altele.
Hotărîrea Guvernului RM nr. 1599 din 13.12.2002 cu privire
1.3. Beneficiile IOO pentru comercianţi la regulile de origine a mărfurilor (Publicat: 20.12.2002 în
Monitorul Oficial Nr. 174-176)
Determinarea originii mărfurilor are un impact direct asupra activităţii unui agent economic deoarece se
răsfrânge asupra următoarelor:
Ordinul SVMR nr.325-o din 12.07.2012 privind aprobarea
acte ale SVRM Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a
Cuantumul drepturilor de import/export exigibile şi aplicarea măsurilor netarifare -
IOO (Monitorul Oficial nr.237-241/1406 din 16.11.2012)
O eroare în acest sens din partea OV poate duce la un eventual proces în instanţă din partea
declarantului în vederea excluderii cheltuielilor neplanificate, sau la pierderi bugetare. Iar dacă
greşeala vine din partea declarantului, acesta riscă să se aleagă cu refuzul acceptării declaraţiei Informaţiile obligatorii privind originea mărfurilor emise de
vamale, cu o urmărire contravenţională sau chiar penală. SVRM

Reducerea timpului vămuirii şi a costurilor aferente -


Timpul care stă la dispoziţia declarantului, pînă la depunerea cererii de obţinere a unei IOO şi a 1.5. Autoritatea emitentă
OV după recepţionarea acesteia, este mult mai mare decâtîn cazul depunerii unei DV. Procesul
de stabilire a ţării de origine este unul deloc simplu. Deci, pentru a evita necesitatea repetării Autoritatea competentă în emiterea IOO este SVRM. SVRM constituie o structură complexă fiind
procedurilor anevoioase, de durată şi costisitoare la fiecare declarare, posedarea unei IOO oferă compus din subdiviziuni teritoriale, birourile vamale cu posturile vamale respective, conduse de către un
posibilitatea evitării acestora pe toată perioada valabilităţii sale. Este evident că o IOO este utilă organ central - Aparatul central al SVRM. În cadrul Aparatului central al SVRM, de emiterea IOO este
atît solicitantului (agentului economic), brokerului vamal, cît şi OV. responsabilă Direcţia control vamal, Secţia originea mărfurilor. În cadrul direcţiei există colaboratori
vamali care posedă cunoştinţe în domeniu şi experienţa necesară.
Acumularea de practici şi experienţă -
Cazurile dificile de determinare a originii sunt documentate şi stocate. Colaboratorii vamali din
subdiviziuni raportează situaţiile de acest fel Aparatului central al Serviciului V amal unde
acestea sunt examinate, astfel acumulându-se o experienţă şi statistica respectivă.

16.06.2016 17:20:00
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 8 Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 9
26 aprilie-iunie, 2016

1.6. Condiţiile de emitere a IOO 4. Datele prezentate în suportul confirmării originii solicitate urmează să conţină suficientă
informaţie în acest sens. Autoritatea emitentă va decide asupra acestui fapt, în procesul examinării
solicitării.

Vama2_block2.indd 26
În vederea obţinerii unei IOO este nevoie de întrunirea unor condiţii care fac posibilă acceptarea spre
examinare a unei cereri de emitere a IOO.
1.7. Cererea pentru a obţine o IOO. Formă, documente justificative,
termene de examinare, procedura de comunicare în timpul examinării
INTENŢIA Condiţia #1: Condiţia #2:
de obţinere a Înaintarea cererii Un singur tip de marfă Solicitarea emiterii unei IOO se face prin înaintarea unei cereri în formă scrisă către Aparatul central al
IOO în scris pentru o IOO SVRM. Forma cererii este prevăzută de anexa nr. 1 la Instrucţiunea cu privire la procedura de solicitare şi
emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor, aprobată prin Ordinul SVRM nr.325-o din
12.07.2012.

Cererea urmează să conţină următoarele date:


IOO Condiţia #4 Condiţia #3:
Dispunerea de date suficiente Un singur set de circumstanţe
NR. RUBRICA CONŢINUTUL
pentru demonstrarea originii ce determină originea
Solicitant datele de contact şi de identificare a persoanei fizice sau juridice (se
1.
(confidenţial) completează în cazul când solicitantul este diferit de titular)
Titular
2. datele de contact şi de identificare a persoanei fizice sau juridice
Condiţiile de emitere a unei IOO sunt: (confidenţial)
se completează în caz de solicitare a reemiterii unei IOO cu numărul
3. Reemiterea unei IOO
1. Înaintarea cererii în scris; de referinţă, anul, luna, ziua emiterii
2. Un singur tip de marfă pentru o IOO; Baza legală referitoare
3. Un singur set de circumstanţe ce determină originea; 4. acordurile internaţionale şi/sau reglementările naţionale
la origine
4. Dispunerea de date suficiente pentru demonstrarea originii. se indică codul mărfurilor conform Nomenclaturii combinate, dacă
este cazul, compoziţia exactă a mărfurilor, structura şi metodele de
1. Cererea privind emiterea IOO se depune la Aparatul central al SVRM, conform modelului examinare utilizate, tipul de procedeu de fabricaţie utilizat,
prevăzut de anexa nr.1. 5. Descrierea mărfurilor valoarea (incluzînd componentele), modul de utilizare al mărfurilor
şi denumirea comercială uzuală şi, dacă este cazul, prezentarea în
2. IOO urmează să se refere la un singur tip de marfă. ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul în cazul bunurilor prezentate
în seturi *
Pct. 4, din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVMR nr.325-o din 12.07.2012 produse obţinute integral, transformate/prelucrate suficient, cumul
6. Determinarea originii
de origine
Descrierea transformărilor
Cererea urmează să se refere la un singur tip de mărfuri 7. necesare pentru a obţine se fac menţiunile necesare privind marfa vizată
originea
Denumire comercială aceste date urmează a fi confirmate prin probele descrise şi anexate
8. şi date suplimentare la rub. 9, precum şi menţiunea privind care din datele furnizate
Nu poate fi solicitată o IOO pentru mai multe tipuri de mărfuri simultan. Pentru a înţelege care ar fi selectarea (confidenţial) urmează a fi considerate confidenţiale
necesară în vederea corespunderii acestei cerinţe, furnizăm câteva exemple de descriere a mărfii:
se indică care din materialele confirmative sunt anexate la
9. Probe solicita- re (descriere, broşuri, fotografii, probe, cataloage, alte
CODUL MĂRFII DESCRIEREA MĂRFURILOR documente disponibile)
Scaun cu spătar şi patru picioare, tapiţat cu
9401 71 000 Necesitatea restituirii
ecopiele, cu cadru metalic şi şezutul din lemn 10. menţiunea Da sau Nu
probelor
Mănuşi medicale de examinare, de unică folosinţă,
4015 11 000 nesterile, nepudrate. Fabricate din cauciuc 1. se indică numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii;
acrilonitrilbutadienic, prin imersiune. 11. IOO emise altor titulari 2. marfa şi originea ei;
3. datele solicitantului (în caz de cunoştinţă).*
Data/nr. de referinţă/
3. IOO urmează să se refere la un singur set de circumstanţe ce determină originea. La solicitare vor 12. Funcţia deţinută/ Data şi numărul de înregistrare a solicitantului
fi anexate o serie de documente, acte, schiţe, fotografii şi desigur descrieri, precum şi clasificarea Semnătura
mărfii. Toate acestea oferă informaţii privind circumstanţele apariţiei mărfii.
* După necesitate pot fi utilizate foi suplimentare

16.06.2016 17:20:00
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 10 Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 11
27 aprilie-iunie, 2016

Exemplu:
CLASIFICAREA

Vama2_block2.indd 27
ŢARA DE CODUL MĂRFII
MĂRFURILOR DOCUMENTE PROBATORII
Atenţie!!! ORIGINE SOLICITAT
CONFORM NC

• descrierea mărfii;
Depunerea cererii presupune: ROM 3402 20 900 „Preparate pentru spălat • mostra ambalajului;
şi curăţat” • certificat de calitate;
Acordul de a pune la dispoziţie, la solicitarea SVRM, o traducere în limba de • certificat de conformitate;
stat a oricărui document anexat la cerere. • actul de expertiză;
• confirmarea producătorului
privind procesul de
Furnizarea de orice date ce urmează a fi considerate confidenţiale. producere şi compoziţia
produsului.

Acceptul ca informaţiile furnizate să fie înregistrate într-o bază de date a


Atunci când datele furnizate conţin informaţii confidenţiale, acest fapt urmează a fi menţionat expres în
SVRM.
cerere, în vederea neadmiterii accesului la acestea a persoanelor neautorizate. SVRM urmează să ia măsuri în
vederea asigurării respectării legislaţiei de protecţie a datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial.
Elementele IOO, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură, etc. pot fie făcute
publice pe internet de către SVRM.
Acţiunile SVRM în privinţa cererii înaintate:
Excepţie: informaţiile din cerere pe care solicitantul le-a indicat ca fiind
confidenţiale, cărora li se aplică reglementările în vigoare privind protecţia
Recepţionarea Examinarea preliminară a cererii
informaţiilor.

Pentru ca cererea să nu fie tergiversată, aceasta urmează să conţină cât mai multă informaţie relevantă.
Rubricile 5, 6 şi 7 urmează să conţină:
Constatarea lipsei datelor necesare Solicitarea prezentării
descrierea detaliată a mărfurilor şi clasificarea tarifară a acestora; Acceptarea fără obiecţii
în vederea emiterii unei IOO informaţiilor lipsă
compoziţia mărfii şi metodele de examinare utilizate pentru stabilirea acesteia şi preţul ex-works,
dacă este necesar;
condiţiile ce permit determinarea originii, materialele utilizate şi originea acestora, clasificarea
tarifară, valoarea şi descrierea circumstanţelor – regula schimbării poziţiei tarifare, a valorii Notificarea privind solicitarea
Examinarea şi emiterea IOO În 30 de zile
adăugate, descrierea prelucrării sau transformării care are loc sau orice altă regulă specifică în de date suplimentare
care aceste condiţii sunt îndeplinite;
în mod deosebit, se menţionează regula de origine aplicată şi originea avută în vedere pentru
mărfurile în cauză.
Apel asupra IOO
În funcţie de specificul mărfii solicitantul anexează la cerere un set de documente cum ar fi:

a) acte care cuprind descrierea amănunţită a mărfurilor şi principalele caracteristici ale acestora,
care ar permite identificarea lor în raport cu altele asemănătoare şi clasificarea conform Art. 2151 (3) CV
Nomenclaturii Combinate;
b) acte care confirmă compoziţia mărfurilor şi metodele de examinare folosite pentru stabilirea
acesteia, descrierea procesului tehnologic de producere; Termenul de examinare a cererii este de cel mult 150 zile
c) analizele de laborator, expertize şi alte cercetări cu caracter ştiinţifico-practic;
d) mostre, fotografii, planuri, cataloage şi orice alte documente utile SVRM în determinarea
corectă a originii mărfii. Termenul de 150 de zile pentru emiterea IOO curge din momentul în care Serviciul Vamal a acceptat
solicitarea şi recepţionat toate datele necesare pentru a lua o decizie argumentată.

16.06.2016 17:20:00
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 13
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 12
28 aprilie-iunie, 2016

1.8. Emiterea IOO - conţinut, termen de valabilitate, statutul juridic IOO se eliberează gratuit

Vama2_block2.indd 28
După recepţionarea cererii de către SVRM, subdiviziunea competentă purcede la examinarea acesteia şi a
materialelor anexate în suportul solicitării. Încazul în care Serviciul Vamal constată că cererea nu conţine
mărfurile declarate sunt
toate datele necesare pentru emiterea unei decizii, acesta cere solicitantului să prezinte informaţiile lipsă. IOO este obligatorie pentru
dacă identice cu cele menţionate
organele vamale şi solicitant
în informaţie
Examinarea cererii şi a materialelor anexate duce la decizia privind emiterea unei IOO. IOO emisă
urmează să fie de forma prevăzută de anexa nr. 2 la Instrucţiunea privind IOO. IOO sunt perfectate în 2
exemplare exemplarul 1 se eliberează solicitantului, exemplarul 2 rămîne la Serviciul Vamal, avînd pe
verso semnătura de primire a exemplarului 1 de către solicitant sau a reprezentantului acestuia. IOO se
notifică solicitantului în formă scrisă în cel mai scurt timp posibil. 1.9. Refuzul de a emite o IOO şi procedura de apel

Datele pe care le cuprinde o IOO: Reglementările privind IOO nu prevăd expres posibilitatea de a refuza emiterea unei IOO, ci doar
solicitarea de informaţii suplimentare privind determinarea originii. Respectiv, informaţiile furnizate în
suportul cererii de IOO urmează a fi utile, concludente şi suficiente pentru scopul vizat.
NR. D/O INFORMAŢIA
SVRM poate veni cu două soluţii negative în procesul examinării unei IOO, ambele urmînd a fi
Subdiviziunea Serviciului Vamal responsabilă de emiterea Informaţiei obligatorii
1. argumentate.
privind originea
Titular (numele/denumirea, domiciliu/sediul, telefonul de contact) – aceste date se 1. Emiterea IOO în baza datelor puse la dispoziţie de către solicitant;
2.
consideră a priori confidenţiale 2. Emiterea unei IOO în detrimentul solicitantului (contrar aşteptărilor).
3. Numărul şi data emiterii Informaţiei obligatorii privind originea
1. Pentru primul caz - la epuizarea probelor disponibile prezentate în suportul IOO, aceasta va fi
emisă în baza datelor furnizate.
4. Descrierea mărfurilor
2. Pentru al doilea caz - o IOO poate fi emisă regulamentar şi argumentat de către OV, doar că
5. Ţara de origine a mărfurilor rezultatul nu ar corespunde aşteptărilor solicitantului. Odată ce solicitantul adresează o cerere
privind IOO, acesta are la bază o analiză proprie a originii şi argumentează poziţia sa. Opinia
6. Informaţii adiţionale despre marfă, necesare pentru determinarea ţării de origine SVRM poate fi una diferită de cea a solicitantului. Respectiv, titularul unei IOO nu va putea folosi
actul în scopul preconizat. Totodată, titularul are dreptul de a contesta decizia SVRM, conform
7. Baza legală pentru emiterea Informaţiei obligatorii privind originea legislaţiei în vigoare. Reglementările în vigoare nu prevăd condiţii speciale de atac asupra unei
IOO, precum şi interdicţia sau limita cererilor depuse pentru un subiect anume. Decizia privind
8. Menţiuni ale Serviciului Vamal* calea de revizuire a unei IOO îi aparţine solicitantului.

* Această Informaţie a fost emisă pe baza următoarelor elemente furnizate de solicitant: Procedura generală de atac asupra deciziilor OV este prevăzută de Capitolul XI din CV şi se referă la IOO.
Descriere; Broşuri; Fotografii; Mostre, Altele
Art. 286 CV
Legislaţia stabileşte termenul de valabilitate al IOO –
Orice persoană are dreptul să atace actele administrative (inclusiv actele
Art. 2152 , alin.(1) CV
normative), acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale
colaboratorilor vamali dacă consideră că sunt lezate drepturile sau
Informaţia obligatorie privind originea mărfurilor este valabilă pentru o interesele sale legitime.
perioadă de 3 ani de la data emiterii
Actele administrative, acţiunile şi inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate
succesiv pe următoarele căi:

1. Administrativă;
2. Judiciară;
3. Recursul privind revizuirea deciziilor.

16.06.2016 17:20:01
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 15
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 14
29 aprilie-iunie, 2016

1. Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi Astfel, pentru a obţine un duplicat al unei IOO, titularul sau solicitantul IOO urmează doar să-şi
atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării actului sau efectuării acţiunii/ demonstreze identitatea şi legătura cu IOO iniţială. SVRM urmează să examineze adresarea şi să emită
duplicatul IOO.

Vama2_block2.indd 29
inacţiunii prin depunerea unei contestaţii în scris la Serviciul Vamal.

Contestaţia este semnată de reclamant şi cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul Duplicatul IOO se eliberează în termen de 30 de zile
sau denumirea companiei şi sediul acesteia. În lipsa acestor date contestaţia nu va fi supusă examinării.

Soluţionarea contestaţiei durează 30 de zile calendaristice şi poate fi prelungită cu cel mult 30 de Duplicatul va fi identic cu originalul, avînd înscrisă sintagma “DUPLICAT” în rubrica “Menţiuni” a
zile calendaristice, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu prezentarea motivelor formularului IOO. Termenul de valabilitate a duplicatului coincide cu termenul de valabilitate indicat în
care au stat la baza prelungirii termenului. original.
Depunerea contestaţiei nu suspendă executarea actului administrativ contestat sau efectuarea
acţiunii contestate, cu excepţia unui temei justificat, în care Serviciul Vamal poate dispune 1.11. Procedură de retragere / anulare a unei IOO
suspendarea executării actului administrativ contestat sau efectuării acţiunii contestate.
IOO îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii:
Astfel, IOO emisă, devenind obligatorie pentru OV, va fi aplicată indiferent de voinţa titularului.
Suspendarea acţiunii IOO este posibilă dar urmează să existe o decizie a SVRM. Prin urmare, 1. La atingerea termenului de valabilitate;
pentru a stopa acţiunea în timp a IOO urmează să existe un demers motivat în acest sens către 2. La adoptarea unor reglementări noi incompatibile cu IOO;
SVRM sau acesta să dispună oprirea acţiunii IOO din oficiu. 3. Incompatibilitatea cu RO;
4. Modificare;
2. Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă. 5. Revocare;
Plângerile împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor 6. Anulare.
vamali referitoare la efectuarea vămuirii, pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de
activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii, 1. După cum deja am constatat termenul de valabilitate al IOO este de 3 ani. Respectiv, la atingerea
acţiuni sau a căror inacţiuni sînt atacate. acestui termen IOO încetează de a mai produce efecte juridice.

3. O altă cale de atac asupra deciziilor OV este implicarea procurorului. Procurorul are drept de 2. Câmpul juridic care reglementează domeniul determinării originii poate suferi modificări. IOO
recurs privind revizuirea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor este emisă în baza unor date clare şi controlabile despre marfă dar şi în baza actelor normative
respective. În cazul modificării uneia dintre componentele care au stat la baza emiterii IOO,
vamali, precum şi exercitarea de control a legalităţii lor.
valabilitatea acesteia poate fi pusă la îndoială.
Adoptarea de către Serviciul Vamal a deciziei de anulare sau revocare a IOO nu poate servi drept
3. La modificarea cadrului juridic al RO, IOO emisă în baza regulilor abrogate pot crea efecte
impediment pentru solicitarea unei noi IOO în conformitate cu Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVMR
contrarii scopului determinării originii.
nr.325-o din 12.07.2012.
4. La constatarea de greşeli mecanice sau de lexic comise la eliberarea unei IOO, acesta încetează de
1.10. Emiterea unui duplicat al IOO a mai fi aplicabilă.

După cum este menţionat în pct. 1.8., IOO este emis în două exemplare. Unul pentru propria cancelarie a 5. a) În cazul în care, pentru aceeaşi marfă există două sau mai multe IOO diferite, SVRM, în scopul
SVRM, altul pentru destinatar. asigurării aplicării uniforme a regulilor de origine, adoptă măsuri de revocare a IOO. Pentru
revocare se acordă un termen legal de până la 90 de zile calendaristice, din momentul stabilirii
Un duplicat al unei IOO poate fi solicitat atunci când originalul: faptului. În vigoare va rămâne prima IOO cronologic emisă.

a fost furat; Diferite se consideră acele IOO care conferă origini diferite mărfurilor care:
pierdut; - se încadrează la aceeaşi poziţie tarifară şi a căror origine a fost stabilită pe baza aceloraşi reguli şi
sau distrus. - au fost obţinute prin aceleaşi procedee de fabricaţie.

Pentru a obţine un duplicat de pe actul emis, este necesară o cerere scrisă către SVRM. În cerere se b) Revocarea la cererea titularului.
va indica numele titularului, numărul IOO pierdute (furate, distruse), data emiterii IOO, denumirea şi
descrierea succintă a mărfii. Adresarea de restabilire urmează a fi argumentată cu probarea dreptului 6. IOO se anulează de Serviciul Vamal dacă a fost emisă în baza unor informaţii eronate sau
solicitantului de a recepţiona duplicatul actului solicitat, inclusiv prin legătura directă cu originalul. incomplete furnizate de solicitant.

16.06.2016 17:20:01
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 17
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor 16
4. Beneficierea de tratament tarifar favorabil sau preferenţial de pe urma confirmării originii.
5. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor OV în procesul examinării şi emiterii IOO.

Obligaţii:
1. Livrarea informaţiilor veridice şi concludente privind mărfurile; 30 aprilie-iunie, 2016
2. Livrarea de informaţii brokerului vamal a informaţiei despre existenţa unei IOO privind mărfurile
de declarat;
În cazurile de încetare a valabilităţii IOO conform pct. 2-5 de mai sus, Serviciul Vamal va notifica titularul 3. Declararea organelor vamale existenţa unei IOO care se referă la mărfurile în cauză;
despre decizia de revocare a IOO, emisă anterior, în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în 4. Probarea faptului că mărfurile declarate corespund celor pentru care se invocă IOO.

Vama2_block2.indd 30
vigoare a actelor normative menţionate.
La depunerea DV titularul IOO îşi asumă obligaţia de a demonstra conformitatea condiţiilor pe care le
Legislaţia prevede o situaţie specială în care termenul de valabilitate a IOO poate fi prelungit cu 6 luni de întruneşte marfa cu cele descrise în informaţie.
la data publicării sau notificării motivelor încetării activităţii conform pct. 3-5 de mai sus.
Art. 2151 alin. (7) CV
Condiţiile necesare acceptării prelungirii valabilităţii IOO
Titularul unei IOO nu poate utiliza această informaţie la vămuirea mărfurilor
• Revocarea IOO pe motivul necorespunderii RO; decât dacă, în materie de origine, face dovada faţă de autoritatea vamală
• Modificarea sau revocarea la cererea titularului; că mărfurile respective şi circumstanţele care au determinat originea sânt
• Existenţa de contracte obligatorii de cumpărare/vânzare a mărfurilor în cauză, încheiate de către conforme în toate privinţele cu cele descrise în informaţia obligatorie
prezentată.
titular în baza IOO, înainte ca încetarea valabilităţii să se fi produs.

Pentru a obţine o astfel de prelungire, titularul IOO urmează să notifice în acest sens SVRM, să pună la
dispoziţia acestuia documentele doveditoare necesare, care ar permite efectuarea unei verificări pentru a se 2.3. Procedura de utilizare a IOO în timpul auditului post vămuire.
stabili dacă se îndeplinesc condiţiile relevante. Drepturile şi obligaţiile titularului IOO

CAPITOLUL II. UTILIZAREA IOO Auditul postvămuire este o formă de control vamal ulterior, prevăzută de Secţiunea 291 din CV, care are
drept scop verificarea respectării legislaţiei în vigoare de către persoanele stabilite în Republica Moldova
2.1. Comunicarea IOO eliberate titularului la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora sub o
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor
destinaţie vamală. Pentru exercitarea auditului postvămuire, după acordarea liberului de vamă, pentru a 19
IOO se notifică solicitantului în scris cât mai curând posibil. Informaţia cu privire la IOO emise se se asigura de exactitatea informaţiilor furnizate în declaraţia vamală sau în declaraţia sumară, organele
stochează în baza de date a Serviciului Vamal. vamale verifică toate documentele şi datele care se referă la operaţiunile privind mărfurile în cauză sau
la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare ce implică aceste mărfuri. Organele vamale pot să
În viitor, va fi elaborat un software specializat pentru vizualizarea informaţiilor necesare determinării examineze aceste mărfuri şi/sau să preleveze eşantioane, dacă este încă posibil să se efectueze o asemenea
originii. OV va avea acces la toate informaţiile în format electronic. Brokerii nu vor avea acces la acest verificare sau prelevare.
software, dat fiind faptul că datele disponibile pot avea caracter confidenţial.
Scopul auditului postvămuire constă în aprecierea corectitudinii întocmirii DV, a totalităţii şi a
2.2. Utilizarea IOO în timpul procedurii de vămuire. Drepturile şi obligaţiile conformităţii documentelor anexate la aceasta, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea
drepturilor de import, precum şi în verificarea respectării măsurilor de politică economică.
titularului IOO
Persoanele care desfăşoară tranzacţii economice externe sunt obligate să păstreze documentele aferente
IOO pot fi utilizate numai de către titular. Titularul este obligat să declare autorităţii vamale, în momentul
acestor operaţiuni, în scopul desfăşurării controlului ulterior, pentru o perioadă de 4 ani calendaristici.
efectuării formalităţilor vamale, că este în posesia unei IOO care se referă la mărfurile în cauză.
Implicit, chiar şi după încetarea valabilităţii IOO, aceasta urmează a fi păstrată în evidenţele agentului
economic în vederea unui eventual control de audit postvămuire.
Din reglementările în vigoare privind IOO pot fi deduse următoarele drepturi şi obligaţii ale titularului
IOO.
Procedura desfăşurării auditului postvămuire în cazul IOO este una generală. În cazul depistării unor
erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, OV
Drepturi:
întreprinde măsurile prevăzute de CV.
1. Solicitare privind emiterea unei IOO;
2. Primirea unei IOO;
Titularul are obligaţiile şi drepturile generale prevăzute de reglementările în vigoare, pentru situaţiile de
3. Invocarea IOO în operaţiuni de vămuire;
efectuare a unui control vamal ulterior, printre care:
4. Beneficierea de tratament tarifar favorabil sau preferenţial de pe urma confirmării originii.
5. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor OV în procesul examinării şi emiterii IOO.
Drepturi:
• să prezinte organului vamal explicaţii referitoare la obiectul controlului ulterior;
Obligaţii:
• să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi
1. Livrarea informaţiilor veridice şi concludente privind mărfurile;
ale colaboratorilor vamali;
2. Livrarea de informaţii brokerului vamal a informaţiei despre existenţa unei IOO privind mărfurile
• să prezinte organului vamal informaţii, date, documente sub orice formă care confirmă
de declarat;
3. Declararea organelor vamale existenţa unei IOO care se referă la mărfurile în cauză;
corectitudinea calculării şi achitării drepturilor de import.
4. Probarea faptului că mărfurile declarate corespund celor pentru care se invocă IOO.
Obligaţii:

16.06.2016 17:20:01
La depunerea DV titularul îşi asumă obligaţia de a demonstra condiţiilor pe care le • să ţină evidenţa contabilă şi să asigure integritatea documentelor respective în conformitate cu
Ghidul privind procedura de IOO
solicitare şi emitere a informaţiei obligatoriiconformitatea
privind originea mărfurilor 18
întruneşte marfa cu cele descrise în informaţie. cerinţele legislaţiei;
• să prezinte, la prima cerere, în procesul controlului ulterior, colaboratorilor vamali mărfurile
dobândite sau deţinute, informaţii, date, documente sub orice formă necesare verificării.
8. Denumire comercială şi date suplimentare (confidenţial)
se indică care din informaţiile anexate conform rubricii 9

la această cerere sau obţinute (sau susceptibile de a fi obţinute) de Serviciul Vamal trebuie considerate confidenţiale

9. Probe
31 aprilie-iunie, 2016
se indică care din probe (descriere, broşuri, fotografii, probe, cataloage, alte documente disponibile)

2.4. Responsabilitatea legală pentru folosirea incorectă a IOO sunt anexate la solicitare

10. Necesitatea restituirii probelor: Da Nu

Vama2_block2.indd 31
După cum a fost menţionat mai sus, titularul IOO îşi asumă obligaţia de a declara OV informaţia privind 11. Informaţii obligatorii privind originea emise altor titulari
existenţa unei IOO şi a demonstra conformitatea condiţiilor pe care le întruneşte marfa cu cele descrise în se indică numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii,

informaţie.
marfa şi originea ei, în caz de cunoştinţă a solicitantului de emitere a astfel de informaţii
După necesitate pot fi utilizate foi suplimentare
Nerespectarea acestor cerinţe poate duce la calificarea faptei ca încălcare a reglementărilor vamale
prevăzute de art. 231 alin. 6 al CV, delict contravenţional sau penal, în dependenţă de gravitatea 12. Data Numărul de referinţă
prejudiciului cauzat.
Funcţia deţinută Semnătura
Spre exemplu, declararea neautentică poate duce la aplicarea unei sancţiuni prevăzute de art. 232, litera
b1) al CV, a celei contravenţionale prevăzută de art. 287 alin (4) al Codului Contravenţional sau art. 248 al Notă: Odată cu semnarea prezentei cereri, solicitantul îşi asumă răspunderea privind caracterul exact şi complet al informaţiilor care figurează în prezentul
Codului Penal. formular şi pe oricare foaie/ în toate foile care îl poate/pot eventual completa. Solicitantul este de acord ca aceste informaţii precum şi eventuale fotografii,
schiţe, broşuri etc. să fie înregistrate într-o bază de date a Serviciului Vamal şi ca aceste informaţii, inclusiv eventualele fotografii schiţe şi broşuri etc.
prezentate odată cu cererea sau obţinute (sau care pot fi obţinute) de către Serviciul Vamal şi despre care nu s-a specificat că sunt confidenţiale în
Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin titularului sau reprezentantului său, aceştia din urmă sunt rubricile 2 şi 8 din prezenta cerere să poată fi făcute publice prin internet.
pasibili de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, în dependenţă de calificarea pe care o pot
Pentru uz oficial
primi acţiunile sau inacţiunile acestora.
Nr. de referinţă al Informaţiei
Data emiterii: Anul Luna Ziua
Persoana însărcinată cu emiterea:
ANEXA NR. 1 Toate probele restituite
ANEXA NR. 2 IOO
Către: Serviciului Vamal al Republicii Moldova SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
CERERE solicitare şi emitere a informaţiei
Ghidul privind procedura deINFORMAŢIE obligatorii privind originea mărfurilor 22
privind emiterea Informaţiei obligatorii privind originea
OBLIGATORIE PRIVIND
1. Solicitant (confidenţial) ORIGINEA MĂRFURILOR
numele şi adresa, număr de telefon/fax
2. Titular (confidenţial) Subdiviziunea Serviciului Vamal responsabilă de emiterea
numele şi adresa, număr de telefon/fax IOO1.
Informaţiei obligatorii privind originea
3. Reemitere a unei Informaţii obligatorii privind originea Titular ( numele/denumirea, domiciliul/sediul şi telefonul de
se completează în caz de solicitare a reemiterii unei Informaţii 2.
contact al titularului) – confidenţial

obligatorii privind originea cu numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii 3. Numărul şi data emiterii Informaţiei obligatorii privind originea
4.Bazalegalăreferitoarelaorigine
5. Descrierea mărfurilor (se indică codul mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor, dacă este cazul, compoziţia exactă a 4. Descrierea mărfurilor
mărfurilor, structura şi metodele de examinare utilizată, tipul de procedeu de fabricaţie utilizat, valoarea (incluzînd componentele), modul
de utilizare al mărfurilor şi denumirea comercială uzuală şi, dacă este cazul, prezentarea în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul în 5. Ţara de origine a mărfurilor
cazul bunurilor prezentate în seturi. După necesitate pot fi utilizate foi suplimentare).
Informaţii adiţionale despre marfă, necesare pentru determinarea
6.
ţării de origine
Baza legală pentru emiterea Informaţiei obligatorii privind
6. Determinareaoriginii 7.
originea
produse obţinute integral, transformate/prelucrate suficient, cumul de origine
Menţiuni ale Serviciului Vamal:
7. Descrierea transformărilor necesare pentru a obţine originea
8. Această Informaţie a fost emisă pe baza următoarelor elemente
furnizate de solicitant: Descriere; Broşuri; Fotografii; Mostre, Altele
8. Denumire comercială şi date suplimentare (confidenţial)
se indică care din informaţiile anexate conform rubricii 9
Notă:
la această cerere sau obţinute (sau susceptibile de a fi obţinute) de Serviciul Vamal trebuie considerate confidenţiale Prezentă Informaţie este valabilă timp de trei ani de la data emiterii.
Datele din prezenta Informaţie sunt stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi pot fi făcute publice prin
9. Probe Internet, cu excepţia informaţiilor confidenţiale.
se indică care din probe (descriere, broşuri, fotografii, probe, cataloage, alte documente disponibile) Titularul este în drept să conteste prezenta I0 0 conform procedurii prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

sunt anexate la solicitare


Data Semnătura Ştampila
10. Necesitatea restituirii probelor: Da Nu

16.06.2016 17:20:01
11. Informaţii obligatorii privind originea emise altor titulari
Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiei obligatorii numărul de
se indicăprivind originea anul, luna, ziua emiterii,
referinţă, mărfurilor 21
marfa şi originea ei, în caz de cunoştinţă a solicitantului de emitere a astfel de informaţii
32 aprilie-iunie, 2016

Vama2_block2.indd 32
GHIDUL PRIVIND DECIZIILE
TARIFARE PREALABILE

LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE

Alin. Alineat 1.1. Misiune


Serviciul Vamal al Republicii Moldova are misiunea de a implementa politicile vamale, de a asigura
Art. Articol respectarea reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi a persoanelor peste
BV Birou Vamal frontiera vamală a RM, la plasarea mărfurilor într-o destinaţie vamală, de a efectua diverse operaţiuni de
vămuire, de a asigura supravegherea vamală şi de a percepe drepturile de import şi de export.
CV Codul Vamal al Republicii Moldova
DV Declarație Vamală Clasificarea mărfurilor reprezintă o parte inevitabilă şi de o importanţă deosebită în procesul de vămuire.
DTV Decizie Tarifară Prealabilă Codul atribuit mărfii influenţează direct operaţiunile de vămuire aplicabile, permisiunea sau autorizarea
plasării mărfurilor într-o destinaţie vamală, aplicarea măsurilor netarifare (licenţierea, cotarea, certificarea
NC Nomenclatura Combinată etc.) şi cuantumul obligaţiei vamale.
OV Organ Vamal
Clasificarea unui produs depinde de o multitudine de factori. La atribuirea unui cod de marfă se va lua
RM Republica Moldova
în considerare descrierea şi compoziţia produsului, destinaţia, modul de producere şi utilizare, finalitatea
RGI Regulă Generală de Interpretare produsului, ba chiar şi modalitatea de transportare (partida) a acestuia, fiind sau nu considerat o parte a
Pct. Punct unui întreg sau o entitate separată.
SVRM Serviciul Vamal al Republicii Moldova
1.2. Politici
Politica SVRM cu privire la DTP constă în asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, facilitarea circuitului
de mărfuri şi transportului internaţional, stimularea dezvoltării economiei naţionale, reducerea timpului şi
costurilor vămuirii, precum şi protecţia pieţei interne de mărfuri prohibite sau restricţionate.

1.3. Scop
Prezentul Ghid este elaborat pentru a explica procesul de obţinere şi utilizare a unei DTP, precum şi
a înţelege scopul clasificării mărfurilor. Clasificarea mărfurilor după parametrii de bază ai acestora se
datorează necesităţii de a sistematiza comerţul internaţional propriu-zis, precum şi existenţei unei statistici
clare în acest sens.

Oportunitatea de a elabora prezentul ghid a fost stabilită pentru oferirea unui set necesar de informaţii,
instrumente şi soluţii agenţilor economici din Republica Moldova, care utilizează sau intenţionează să
utilizeze o DTP.

Ghidul include descrierea obţinerii unei DTP, avantajele, tipurile şi procedura de utilizare a acesteia. Toate
sunt analizate prin prisma reglementărilor şi a practicilor existente de utilizare a DTP.

16.06.2016 17:20:02
33 aprilie-iunie, 2016

CAPITOLUL I. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND DTP Cuprinsul NC a RM este următorul:

Codul poziţiei

Vama2_block2.indd 33
1.1. Noţiunea de clasificare şi scopul clasificării Descrierea mărfurilor Unitatea de măsură Taxa vamală
tarifare

Clasificarea mărfurilor constă în stabilirea pentru mărfurile declarate organelor vamale a unui cod conform Structura codului mărfii în RM este următoarea:
unui nomenclator al mărfurilor, cu RGI incluse, şi a normelor metodologice respective.
2 ghidul privind deciziile tarifare prealabile
XXXX XX XX X – la nivelul primelor 2 cifre este o corespundere totală cu Nomenclatura Sistemului
Clasificarea mărfurilor are la bază următoarele aspecte principale: ghidul privind deciziile
armonizat la niveltarifare prealabile
de capitol. 3
facilitarea comerţului internaţional; XXXXXX XX X – primele 4 cifre corespund poziţiei tarifare din Nomenclatura Sistemului armonizat.
facilitarea culegerii, comparării şi analizei datelor statistice, în special a celor privind comerţul
internaţional; XXXXXX XX X - primele 6 cifre corespund subpoziţiei tarifare din Nomenclatura Sistemului armonizat.
reducerea cheltuielilor antrenate de necesitatea atribuirii unei noi denumiri mărfurilor, o nouă
clasificare şi o nouă codificare atunci când, în cadrul schimburilor internaţionale, acestea XXXXXXXXX – cifrele 7 şi 8 corespund subpoziţiei tarifare din Nomenclatura combinată a Uniunii
trec dintr-un sistem de clasificare în altul, precum şi din dorinţa de a facilita uniformizarea Europene.
documentelor comerciale şi transmiterea datelor;
calcularea cuantumului drepturilor de import şi export în scopuri vamale. XXXX XX XXX – cifra naţională.

Prin urmare, să clasifici sau să atribui unui produs sau obiect un cod constituie o necesitate obiectivă în În vederea clasificării uniforme, se aplică 6 reguli generale de interpretare (RGI) care se regăsesc în NC.
cadrul comerţului internaţional. Nomenclatura combinată prezintă mărfurile care fac obiectul comerţului RGI conţin principiile de bază ale clasificării care stabilesc algoritmul succesiunii de includere a mărfii
internaţional într-o formă sistematizată. Pentru comoditatea utilizării, mărfurile sunt grupate într-o formă concrete la o anumită poziţie tarifară.
structurată în poziţii, subpoziţii, codurile numerice aferente, notele de secţiuni, capitole şi subcapitole,
precum şi RGI. RGI de la 1 la 5 se folosesc pentru determinarea poziţiei tarifare, cea de-a șasea aplicîndu-se pentru
determinarea subpoziţiei tarifare.
Nomenclatura combinată a mărfurilor în RM se utilizează de OV pentru reglementarea măsurilor tarifare
(stabilire a taxei vamale) şi netarifare în comerţul exterior, precum şi în scopuri statistice. 1.3. Conceptul deciziei de clasificare. Tipuri
Decizia de clasificare constituie rezultatul analizei efectuate de către o persoană interesată în vederea
1.2. Structura Nomenclaturii combinate şi regulile generale de clasificare clasificării mărfii. Înesenţă, examinarea parametrilor obiectului pasibil de clasificare constituie un proces
complex. Se impun examinării descrierea mărfii, structura, compoziţia (fizică sau/şi chimică), destinaţia, ba
Logica grupării produselor în NC depinde, printre altele, şi de materialul din care constă marfa, modalitatea chiar şi partida (livrarea separată sau ca parte a unui întreg).
de utilizare, adică destinaţia sau funcţia produsului şi gradul de prelucrare a acestuia. Cele cu un grad
scăzut de prelucrare, naturale prin esenţă, de regulă sunt plasate la începutul NC, în primele secţiuni, iar Persoana care declară mărfurile OV sau însuşi OV urmează să decidă clasificarea mărfii, adică în privința
cele cu un grad avansat de prelucrare, mai complexe, ca cele industriale, la sfârșit.Aceeaşi logică se aplică unui cod concret căruia i se atribuie marfa declarată. Nu orice persoană, fie ea fizică sau juridică, are
şi în cadrul secţiunilor. La început se va descrie produsul iniţial, după care vor urma derivatele din acesta. capacităţi şi cunoştinţe pentru a lua o astfel de decizie. Practica arată că, în cadrul operaţiunilor de vămuire
cu mărfuri uzuale, sunt preluate, de regulă, codurile exportatorului, dat fiind faptul că în majoritatea
Pentru a aprecia corect încadrarea tarifară, poate fi urmat firul logic: economiilor lumii, la nivelul primelor 6 cifre ele coincid la scară globală. Situaţiile în care de clasificare
depinde mărimea obligaţiilor vamale se bucură de o atenţie sporită din partea OV, fiind clar impactul
înţelegerea corectă a asupra suplinirii bugetului de stat.
compoziţia, alegerea secţiunii
obiectului ce trebuie calificat
structura, utilizarea, şi a capitolului aprecierea
şi a esenţei acestuia – Decizia de clasificare se aprobă în orice situaţie de către OV, din simplul motiv că acesta emite o DTP,
modalitatea de corespunzător din codului mărfii
produs, obiect, plantă, acordă liberul de vamă sau efectuează un control ulterior. Decizia privind clasificarea mărfii poate fi luată
producere etc. NC
animal, metal, plastic etc.
în perioade diferite faţă de momentul declarării propriu-zise:

1. preventiv – DTP;
utilizînd RGI, normele metodologice şi DTP publicate 2. în momentul completării DV;
3. la etapa de control al DV;
Structura Nomenclaturii Sistemului armonizat (prevăzut de Convenţia de la Bruxelles din 1983) cuprinde 4. la efectuarea controlului ulterior prin audit postvămuire.
21 de secţiuni, 97 de capitole, 1200 de poziţii şi 5100 de subpoziţii tarifare.
1. Decizia preventivă de clasificare luată înaintea depunerii declaraţiei vamale se poate face cu mult
înaintea declarării mărfii, avînd doar intenţia de import sau export. Unicul mijloc de aplicare în
practică a unei decizii de clasificare preventive este DTP.

16.06.2016 17:20:02
4 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 5
34 aprilie-iunie, 2016

Noţiunea legală a DTP - Schematic, procesul de clasificare poate fi prezentat astfel:

Vama2_block2.indd 34
Pct. 1, lit. a) din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012 Confirmarea corespunderii
declarant DTP
mărfii cu DTP Liber de vamă
DTP – deciziile tarifare privind clasificarea mărfurilor obligatorii pentru
toate organele vamale atunci cînd sunt respectate condiţiile prezentei Decizia DV OV Control
instrucţiuni. de clasificare

Astfel, din prevederile legale putem deduce că DTP reprezintă un act oficial privind clasificarea mărfurilor, Decizia
emis de către Aparatul central al SVRM şi obligatoriu pentru titular şi OV. broker de clasificare
a OV

2. Completarea unei DV presupune necesitatea introducerii în ea a informaţiei privind codul mărfii.


Această decizie este luată în momentul completării DV sau cu puţin timp înainte prin consultările Subiecţii care iau parte la clasificare în procesul declarării mărfurilor sunt declarantul şi OV. Dată
dintre broker şi posesorul mărfii, care poate avea informaţii utile de furnizat brokerului în acest fiind complexitatea acestui proces, şi brokerul vamal, ca reprezentant împuternicit al declarantului,
sens. are o implicare substanţială în el.

În procesul de solicitare-eliberare-utilizare a DTP sunt implicaţi următorii subiecţi:

SUBIECT DEFINIȚIA ROLUL


Persoana interesată care depune Argumentează codul mărfii
SOLICITANT
cererea de eliberare a DTP solicitat
Art. 1412 (1) CV:
Persoana pe numele căreia se Beneficiarul principal
TITULAR
eliberează DTP al DTP
Clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Autoritatea oficială cu drept de
Aplică DTP în procesul
OV examinare a cererii, cea care
vămuirii
emite o DTP şi control
Luarea de decizii privind
3. După prezentarea DV către OV, acesta, conform reglementărilor în vigoare, efectuează controlul Declaranţi/ Eventualii participanţi la
încadrarea tarifară, examinarea
vamal. În cadrul controlului vamal, OV poate lua o altă decizie de clasificare, atribuind unui alt persoane interesate operaţiuni de vămuire
DPT publicate
cod mărfurile declarate, inclusiv informînd declarantul.

În cazul în care OV va considera clasificarea incorectă, va efectua o clasificare proprie. Însă nici OV nu Între titular şi solicitant este un coraport care urmează a fi elucidat:
dispune de fiecare dată de soluţii imediate pentru clarificarea situaţiei. În astfel de cazuri, va fi nevoie de
o conlucrare în acest sens între subiecţii antrenaţi în procesul de clasificare. CV, art. 1412 (26) prevede o Solicitant –
procedură simplificată de acordare a liberului de vamă pentru cazurile când controlul declaraţiei vamale nu
Pct. 1, lit. b) din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012
poate fi încheiat în 5 zile (sau 3 în cazul vămuirii simplificate).

4. O decizie de clasificare poate fi luată şi ca urmare a efectuării unui control ulterior prin audit persoana care solicită Serviciului Vamal eliberarea deciziei tarifare prealabile
postvămuire. Acest subiect va fi examinat în detaliu la pct. 2.3.

Titular –

Pct. 1, lit. c) din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012

Art. 1412 (2) CV: persoana pe numele căreia se eliberează decizia tarifară prealabilă

! Clasificarea mărfurilor poate fi efectuată de către OV de sine stătător.


În cazul în care aceste noţiuni le comasează aceeaşi persoană, nu există motive de întrebare. Însă,
atunci când solicitantul este diferit de titular, pot apărea dubii privind dreptul solicitantului de a acţiona
din numele altei persoane (presupus titular) şi privind accesul la informaţiile confidenţiale pe care

16.06.2016 17:20:02
6 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 7
35 aprilie-iunie, 2016

le pot conţine materialele anexate la cerere. Respectiv, în acest caz, pentru a nu admite încălcări ale 1.5. Cadrul juridic al DTP
reglementărilor în vigoare, lezarea de drepturi, urmează a fi probată legătura juridică dintre solicitant şi

Vama2_block2.indd 35
titular. Actul care ar atesta această legătură derivă din prevederile generale ale legislaţiei în vigoare şi pot fi Reglementările în vigoare aplicabile sunt:
procura, contractul de prestări servicii cu brokerul vamal, spre exemplu sau altele.

1.4 Beneficiile DTP pentru comercianţi Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de
internaţionale descriere şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14
Clasificarea mărfurilor are un impact direct asupra activităţii unui agent economic, dat fiind că se răsfrânge iunie 1983
asupra următoarelor:

Cuantumul drepturilor de import/export exigibile şi aplicarea măsurilor netarifare.


Legea nr.112-XV din 22.04.2004, de aderare a RM la Convenţie
Respectiv, o eroare în acest sens din partea OV poate duce sau la un eventual proces în instanţă naţionale
(Monitorul Oficial nr. 77-79/405 din 14.05.2004)
din partea declarantului în vederea excluderii cheltuielilor neplanificate, sau la pierderi bugetare,
iar dacă greşeala ar veni din partea declarantului, acesta riscă să se aleagă cu refuzul acceptării
declaraţiei vamale, cu o urmărire contravenţională sau chiar penală.
Codul Vamal al RM nr. 1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul
Oficial din 01.01.2007, ediţie specială)
Reducerea timpului de vămuire şi costuri.
Timpul de care dispune declarantul pînă la depunerea cererii de obţinere a unei DTP şi cel de
care dispune OV după recepţionarea acesteia este mult mai mare decît în cazul depunerii unei Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii
DV. Procesul de stabilire a codului mărfii nu este deloc unul simplu; există situaţii în care, fără combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial nr. 231-237 din
o expertiză profesională (chimică, spre exemplu), acest lucru este imposibil. Deci, pentru a evita 08.08.2014, art. nr: 529; data intrării în vigoare: 01.01.2015)
necesitatea de a repeta procedurile anevoioase, de durată şi costisitoare la fiecare declarare,
procedura DTP oferă posibilitatea de a le evita pe toată perioada valabilităţii, precum şi în vederea
Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012 privind aprobarea
prelungirii eventuale a acesteia. Este evident că o DTP este utilă atît solicitantului (agentului
acte ale SVRM Instrucţiunii cu privire la procedura de completare şi examinare
economic), brokerului vamal, cît şi OV. a cererilor privind decizia tarifară prealabilă (Monitorul Oficial
nr.99-102/629 din 25.05.2012)
Acumularea de practici şi experienţă.
Pînă la momentul instituirii DTP, dar şi actualmente, este acumulată o practică, o statistică
atît oficială, cît şi neoficială privind cazurile dificile de clasificare. Colaboratorii vamali din Normele metodologice cu privire la clasificarea unor categorii
subdiviziuni raportează situaţiile de acest fel Aparatului central al Serviciului Vamal, care le de mărfuri, elaborate şi aprobate de SVRM
examinează ulterior, astfel acumulîndu-se o experienţă şi statistica respectivă.
Deciziile tarifare prealabile emise de SVRM
Predictibilitatea afacerii. cu privire la clasificarea mărfurilor
DTP constituie, în esenţă, o asigurare pentru comerciant că una dintre posibilele necunoscute în
procesul de vămuire va fi exclusă. Colaboratorii vamali din teritoriu, neavînd toată informaţia
disponibilă Aparatului central la eliberarea unei DTP, pot clasifica eronat mărfurile declarate.
Comerciantul însă nu poate prezenta diferitelor OV şi diferiților colaboratori vamali un set imens
de documente în vederea argumentării clasificării la fiece declarare.

Scopul esenţial al eliberării DTP este de a minimiza sau chiar exclude greşelile
ce pot fi comise la stabilirea încadrării tarifare a mărfurilor.

16.06.2016 17:20:02
8 ghidul privind deciziile tarifare prealabile
ghidul privind deciziile tarifare prealabile 9
36 aprilie-iunie, 2016

CAPITOLUL II. PROCEDURA DE EMITERE ŞI RETRAGERE A DTP Astfel, operaţiunile de import sau export urmează a fi percepute ca operaţiuni legate de activitatea
economică externă, comerţ internaţional, şi nu ca fiind aferente destinaţiilor vamale definitive import sau

Vama2_block2.indd 36
export. Cu condiţia respectării celorlalte cerinţe generale, pentru orice destinaţie (regim vamal) poate fi
2.1. Autoritatea emitentă solicitată o DTP.
Autoritatea competentă în emiterea DTP este SVRM. Acesta constituie o structură complexă, fiind compus DTP urmează să se refere la un singur tip de marfă.
din subdiviziuni teritoriale, birourile vamale cu posturile vamale respective, conduse de către un organ central
– Aparatul central al SVRM. În cadrul Aparatului central al SVRM, de emiterea DTP este responsabilă Pct. 2, din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012
Direcţia valoarea în vamă şi clasificarea mărfurilor, Secţia clasificarea mărfurilor. În cadrul direcţiei există
colaboratori vamali care dispun de cunoştinţe aprofundate în domeniu şi de experienţa necesară.
Cererea urmează să se refere la un singur tip de mărfuri
2.2. Condiţiile de emitere a DTP
În vederea obţinerii unei DTP este nevoie de îndeplinirea unor condiţii care fac posibilă acceptarea spre Nu poate fi solicitată o DTP pentru mai multe tipuri de mărfuri simultan. Pentru a înţelege care ar fi
examinare a unei cereri de emitere a DTP. selectarea necesară în vederea corespunderii acestei cerinţe, furnizăm câteva exemple de descriere a mărfii:

Codul mărfii conform NC Descrierea mărfurilor


INTENŢIA de Condiţia #1:
Condiţia #2: scaun cu spătar şi patru picioare, tapiţat cu piele ecologică, cu şezu-
obţinere a import sau 9401 71 000
Depunerea cererii tul din lemn și cadru metalic
DTP export
de emitere a unei DTP mănuşi medicale de examinare, de unică folosinţă, nesterile,
4015 11 000
nepudrate; fabricate din cauciuc acrilonitril butadienic, prin imersiune

Condiţia #4 Dispunerea 2.3. Cererea pentru a obţine o DTP. Formă, documente justificative,
DTP Condiţia #3:
de date suficiente pentru termenele de examinare, procedura de comunicare în timpul examinării
Un singur tip de marfă
demonstrarea clasificării
pentru o DTP
solicitate Solicitarea emiterii unei DTP se face prin înaintarea unei cereri în acest sens în formă scrisă către Aparatul
central al SVRM. Forma cererii este prevăzută de anexa nr. 1 la Instrucţiunea cu privire la procedura de
completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă, aprobată prin Ordinul SVRM nr. 80-O
Condiţiile de emitere a unei DTP sunt: din 28 februarie 2012 (se anexează).

1. O operaţiune de import sau export preconizată; Cererea urmează să conţină următoarele date:
2. Depunerea cererii în acest sens către OV;
3. Solicitarea încadrării tarifare a unui singur tip de marfă; NR.
RUBRICA CONŢINUTUL
4. Dispunerea de date suficiente pentru demonstrarea clasificării solicitate. RUBRICII
datele de contact şi de identificare a persoanei fizice sau juridice
DTP se emit în vederea unor operaţiuni de import sau export preconizate. 1. Solicitant
(se completează dacă solicitantul este diferit de titular)

Legătura unei DTP cu o operaţiune de import sau de export urmează a fi percepută corect. Noţiunea de 2. Titular datele de contact şi de identificare a persoanei fizice sau juridice
operaţiune de import sau de export utilizată în reglementarea DTP se încadrează în noţiunea de operaţiuni se completează în caz de solicitare a reemiterii unei DTP
vamale. 3. Reemiterea unei DTP cu numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii, codul din
Nomenclatura combinată
Art. 1 alin. (22) CV
4. Tipul operaţiunii import sau export
indicarea, așa cum consideră de cuviință, de către solicitant a
operaţiuni vamale – controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, Clasificarea avută în
5. codului mărfii după ce consultă NC (OV va verifica ulterior
controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul antrepozitelor vedere
conformitatea codului indicat de solicitant cu NC)
vamale, magazinelor duty-free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor
se indică, dacă este cazul, compoziţia exactă a mărfurilor,
de import şi drepturilor de export, alte acţiuni efectuate în domeniul vamal
metoda de analiză utilizată, tipul de procedeu de fabricaţie
de către organul vamal
utilizat, valoarea (incluzînd componentele), modul de utilizare a
6. Descrierea mărfurilor
mărfurilor şi denumirea comercială uzuală şi, dacă este necesar,
prezentarea în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul în cazul
bunurilor prezentate în seturi.*

16.06.2016 17:20:03
ghidul privind deciziile tarifare prealabile 11
10 ghidul privind deciziile tarifare prealabile
37 aprilie-iunie, 2016

Denumire comercială b) cele care confirmă compoziţia mărfurilor şi metodele de examinare folosite pentru stabilirea acesteia;
aceste date urmează a fi confirmate prin probele descrise şi anexate
şi date suplimentare c) analizele de laborator, expertize şi alte cercetări cu caracter ştiinţifico-practic;
7. la rub. 8, menţionîndu-se care dintre datele furnizate urmează a fi
(informație d) mostre, fotografii, planuri, cataloage şi orice alte documente utile SVRM pentru aprecierea corectă a
considerate confidenţiale

Vama2_block2.indd 37
confidenţială)
codului mărfii.
se precizează care dintre materialele confirmative sunt anexate
8. Probe la solicitare (descriere, broşuri, fotografii, probe, cataloage,
alte documente disponibile) Exemplu:

Necesitatea restituirii
9. menţiunea Da sau Nu
probelor
CODUL MĂRFII CLASIFICAREA MĂRFURILOR DOCUMENTE
SOLICITAT CONFORM NC PROBATORII
1. se indică numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii;
DTP emise 2. codul din Nomenclatura combinată;
10.
altor titulari 3. datele solicitantului de emitere a unor astfel de decizii (în caz de • descrierea mărfii;
3402 20 900 „Preparate pentru spălat şi curăţat”
cunoştinţă)* • mostra ambalajului;
• certificat de calitate;
Data/nr. de referinţă/ • certificat de conformitate;
11. funcţia deţinută/ Data şi numărul de înregistrare al solicitantului • actul de expertiză;
semnătura • confirmarea producătorului
privind procesul de producere şi
* În funcție de necesitate, pot fi utilizate foi suplimentare. compoziţia produsului

Atunci când datele furnizate conţin informaţii confidenţiale, acest fapt urmează a fi menţionat expres în
cerere, în vederea neadmiterii accesului la acestea a persoanelor neautorizate. SVRM urmează să ia măsuri de
Atenţie!!! respectare a legislaţiei de protecţie a datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial.

Acţiunile SVRM în privinţa cererii înaintate:


Depunerea cererii presupune:

Acordul de a pune la dispoziţie la solicitarea SVRM o traducere în limba de Recepţionarea Examinarea preliminară a cererii
stat a oricărui document anexat la cerere.

Furnizarea de orice date ce urmează a fi considerate confidenţiale.


Lipsa tuturor datelor Refuzul acceptării (de ex.,
Acceptarea Solicitarea
necesare în vederea din motivul că lipsește
Acceptul ca informaţiile furnizate să fie înregistrate într-o bază de date a fără obiecţii prezentării
emiterii unei decizii în legătura cu o operaţiune de
SVRM. informaţiilor lipsă import/export)
cunoştinţă de cauză

Elementele DTP, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură etc. pot fi făcute
publice pe internet de către SVRM.
Notificarea privind recepţionarea cererii şi comunicarea Apel asupra Notificarea
datei de la care curge termenul de examinare a cererii refuzului de refuz

Excepţie: informaţiile pe care solicitantul le-a indicat ca fiind confidenţiale


în rubrica 7 din cerere, cărora li se aplică reglementările în vigoare privind
protecţia informaţiilor. Art. 1413(4)CV

În funcţie de specificul mărfii, solicitantul anexează la cerere un set de documente, cum ar fi: Termenul de examinare a cererii este de cel mult 3 luni.

a) cele care cuprind descrierea amănunţită a mărfurilor şi principalele caracteristici ale acestora, care ar
permite identificarea lor în raport cu altele asemănătoare şi clasificarea conform NC;

16.06.2016 17:20:03
12 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 13
38 aprilie-iunie, 2016

5. Descrierea mărfurilor

Vama2_block2.indd 38
6. Denumirea comercială şi informaţii adiţionale – confidenţial
Important - legiuitorul stabileşte şi excepţii de la regula generală:

7. Justificarea clasificării mărfurilor


În temeiul Art. 1413 (5) CV Elementele furnizate de solicitant în baza cărora este emisă DTP (descriere, broşuri,
8.
fotografii, mostre etc.)
OV este în drept să emită DTP în afara termenului de 3 luni, informînd în
mod obligatoriu solicitantul. Legislaţia stabileşte termenul de valabilitate al DTP –

Scrisoarea de informare a solicitantului privind prelungirea termenului se Art. 1414 , alin. (1) CV
remite solicitantului pînă la expirarea termenului iniţial de 3 luni.
Decizia prealabilă privind clasificarea mărfurilor este valabilă pentru o
perioadă de 6 ani, începînd cu data emiterii.
Se indică obligatoriu motivele necesităţii de a prelungi perioada de examinare.

DTP se eliberează gratuit.


Se stabileşte un nou termen estimativ de eliberare a DTP.

DTP este obligatorie pentru organele vamale şi solicitant numai în privinţa clasificării tarifare a mărfurilor
Termenul de 3 luni pentru emiterea deciziei tarifare prealabile curge din momentul în care Serviciul Vamal declarate de solicitant în scopul aplicării drepturilor de import sau de export, dacă formalităţile vamale
a recepţionat toate datele necesare pentru a lua o decizie. Serviciul Vamal notifică solicitantului despre sunt îndeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informaţia, iar mărfurile sunt identice cu cele
primirea cererii acestuia şi îi comunică data de la care decurge termenul respectiv. menţionate în decizie. Implicit, respectarea acestor condiţii presupune o acceptare tacită din partea OV a
clasificării din D V în care se face referire la o DTP.
2.4. Emiterea DTP – conţinut, termen de valabilitate, statutul juridic
2.5. Refuzul de a emite o DTP. Procedura de atac
După recepţionarea cererii de către SVRM, subdiviziunea competentă purcede la examinarea cererii şi a
materialelor anexate în suportul solicitării. În cazul în care Serviciul Vamal constată că aceasta nu conţine SVRM poate veni cu două soluţii negative în procesul examinării unei DTP, ambele urmînd a fi
toate datele necesare pentru emiterea unei decizii în cunoştinţă de cauză, acesta cere solicitantului să argumentate.
prezinte informaţiile lipsă.
1. Refuzul emiterii DTP;
Examinarea cererii şi a materialelor anexate duce la decizia privind emiterea sau refuzul emiterii unei 2. Emiterea unei DTP în detrimentul solicitantului.
DTP. DTP emisă urmează să fie de forma prevăzută de anexa nr. 2 la Instrucţiunea cu privire la procedura
de completare şi examinare a cererilor privind DTP. DTP se notifică solicitantului în formă scrisă cît mai 1. Pentru primul caz -
curînd posibil.
Art. 1413 (1) CV
Datele pe care le cuprinde o DTP:
Serviciul Vamal va refuza emiterea deciziei tarifare prealabile în cazul în care
solicitarea nu are legătură cu o operaţiune de import sau de export preconizată.
NR. D/O INFORMAŢIA

1. Nr. şi data emiterii deciziei Refuzul de emitere pentru acest motiv este bazat pe necorespunderea condiţiei de bază pentru emiterea unei
DTP. După cum am mai menţionat, DTP urmează să aibă o legătură directă cu o operaţiune vamală, chiar
Titular (numele/denumirea, domiciliul/sediul, telefonul de contact) – aceste date se dacă aceasta nu este legată nemijlocit de un regim vamal definitiv. Respectiv, solicitarea emiterii unei DTP
2.
consideră a priori confidenţiale
ce nu este proprie domeniului vamal este una inacceptabilă.
3. Data şi nr. cererii privind DTP

4. Clasificarea mărfurilor conform NC

16.06.2016 17:20:04
14 ghidul privind deciziile tarifare prealabile
ghidul privind deciziile tarifare prealabile 15
39 aprilie-iunie, 2016

2. Pentru al doilea caz - pentru a stopa acţiunea în timp a DTP, urmează să fie elaborat un demers motivat în acest sens
către SVRM sau acesta să dispună oprirea acţiunii DTP din oficiu..
Art. 1413 (6) CV

Vama2_block2.indd 39
2. Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă.
DTP prin care se respinge o solicitare sau care este în detrimentul solicitantului Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor
urmează să fie motivată în mod obligatoriu. vamali referitoare la efectuarea vămuirii pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de
activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii,
acţiuni sau a căror inacţiune sunt atacate.
O DTP poate fi emisă regulamentar şi argumentat de către OV, doar că rezultatul poate să nu corespundă
aşteptărilor solicitantului. Adresînd o cerere cu invocarea argumentelor respective, solicitantul, cu 3. O altă cale de atac asupra deciziilor OV este implicarea procurorului. Procurorul are drept de
siguranță, are la bază şi o analiză proprie a posibilei clasificări. Aşteptările solicitantului fiind clare în acest recurs privind revizuirea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor
sens. opinia SVRM însă poate fi una diferită de cea a solicitantului. Obţinînd o astfel de DTP, titularul nu vamali, precum şi exercitarea de control al legalităţii lor.
o va putea folosi în scopul preconizat. Avînd o poziţie contrară celei a SVRM, solicitantul are dreptul să o
conteste în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Reglementările în vigoare nu prevăd condiţii speciale de 2.6. Emiterea unui duplicat al DTP
atac asupra unei DTP, nici interdicţia sau limita cererilor depuse pentru un subiect anume. Decizia privind
calea de revizuire a unei DTP aparţine solicitantului. Conform practicilor generale de secretariat din autorităţile publice, actele emise sunt întocmite de obicei în
două exemplare. Unul, pentru propria cancelarie, altul, pentru destinatar.
Procedura generală de atac asupra deciziilor OV este prevăzută de Capitolul XI din CVRM şi se referă în
egală măsură la DTP. Pentru a obţine un duplicat de pe actul emis de către SVRM, este necesară o adresare în acest sens.
Adresarea urmează a fi argumentată prin probarea dreptului solicitantului de a recepţiona duplicatul actului
Art. 286 CV solicitat, inclusiv prin legătura directă cu originalul.

Orice persoană are dreptul să atace actele administrative (inclusiv actele Astfel, pentru a obţine un duplicat al unei DTP, titularul sau solicitantul DTP urmează doar să-şi
normative), acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor demonstreze identitatea şi legătura cu DTP iniţială. SVRM examinează adresarea în termenii legali şi emită
vamali dacă aceasta consideră că îi sunt lezate drepturile sau interesele duplicatul DTP.
legitime.
2.7. Procedură de reemitere a DTP
Actele administrative, acţiunile şi inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate
succesiv pe următoarele căi:
Reemiterea DTP presupune emiterea unei DTP noi, pentru aceeaşi marfă, cu referire la o DTP anterioară,
care, din anumite motive, şi-a pierdut valabilitatea.
1. Administrativă;
2. Judiciară;
Reemiterea DTP poate fi solicitată în următoarele cazuri:
3. Recursul privind revizuirea deciziilor.
1. după expirarea termenului;
2. schimbarea cadrului juridic;
1. Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi
3. revocarea DTP din cauza comiterii de greşeli la emiterea ei.
atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării actului sau efectuării acţiunii/
inacţiunii prin depunerea unei contestaţii în scris la Serviciul Vamal.
1. Existenţa unor obligaţiuni contractuale de durată poate determina titularul DTP să se adreseze
SVRM privind reemiterea;
Contestaţia este semnată de reclamant şi cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi
domiciliul sau denumirea şi sediul acestuia. În lipsa acestor date, contestaţia nu va fi supusă
2. Ca exemplu de modificare a cadrului juridic, poate servi adoptarea NC a RM. Intrarea în vigoare
examinării.
a acesteia, la 1 ianuarie 2015, a generat modificări în clasificarea mărfurilor. Aceeaşi marfă care,
conform nomenclatorului anterior, era atribuită unui cod poate fi atribuită altuia. Codul stabilit
Soluţionarea contestaţiei durează 30 de zile calendaristice şi poate fi prelungită cu cel mult 30 de
iniţial nu mai corespunde realităţii în urma adoptării unor reglementări noi incompatibile cu
zile calendaristice, efectuîndu-se informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi prezentarea
acesta;
motivelor care au stat la baza prelungirii termenului.
3. Depistarea oricărei erori comise la emiterea DTP urmează a fi notificată de către OV titularului.
Depunerea contestaţiei nu suspendă executarea actului administrativ contestat sau efectuarea
acţiunii contestate, cu excepţia temeinic justificată, în care Serviciul Vamal poate dispune
suspendarea executării actului administrativ contestat sau a efectuării acţiunii contestate. Iniţiativa de reemitere a unei DTP îi aparţine în toate cazurile declarantului.

Astfel, DTP emisă, devenind obligatorie pentru OV, va fi aplicată indiferent de voinţa titularului.
Suspendarea acţiunii DTP este posibilă, dar urmează să apară o decizie a SVRM. Prin urmare,

16.06.2016 17:20:04
16 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 17
40 aprilie-iunie, 2016

În vederea reemiterii, titularul DTP urmează să depună o nouă cerere către OV competent. În pct. 3 al Pentru a obţine o astfel de prelungire, titularul DTP revocate urmează să notifice în acest sens SVRM, să
cererii se menţionează numărul deciziei precedente. Depunerea cererii de reemitere presupune aceleaşi pună la dispoziţia acestuia documentele necesare care vor permite efectuarea unei verificări pentru a stabili

Vama2_block2.indd 40
condiţii de examinare şi emitere a unei DTP, precum și lipsa oricăror schimbări în actele şi caracteristicile dacă solicitarea prelungirii întrunește condiţiile relevante. Termenul de prelungire va curge din data
mărfii furnizate la prima solicitare. primirii notificării.

Exemplu:

Denumirea conform
codul codul Denumirea IMPORTANT
Nomenclatorului
mărfii vechi mărfii actual conform NC
mărfurilor
Titularul poate utiliza informaţia referitoare la clasificare din DTP prelungită pentru stabilirea
Alte medicamente care drepturilor de import sau de export, precum şi a altor drepturi.
conţin vitamine sau alte Alte medicamente care
produse de la poziţia conţin vitamine sau alte
3004 50 100 3004 50 000
2936, condiţionate produse de la poziţia
pentru vînzarea cu 2936
amănuntul

După cum se vede din exemplul de mai sus, titularul DTP nu o va mai putea invoca, deoarece codul mărfii,
după adoptarea NC, este diferit, aceasta servind drept temei de solicitare a reemiterii DTP.

2.8. Procedura de retragere/anularea unei DTP


DTP îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii:

1. Atingerea termenului de valabilitate;


2. Adoptarea unor reglementări noi incompatibile cu ea;
3. Revocarea din cauza comiterii de greşeli la emitere.

1. După cum deja am constatat, termenul de valabilitate al DTP este de 6 ani. Respectiv, odată cu
atingerea acestui termen, DTP încetează să mai producă efecte juridice.

2. Cîmpul juridic care reglementează domeniul clasificării mărfurilor, de fapt, ca şi oricare altul,
poate suferi modificări. DTP este emisă în baza unor date clare şi controlabile despre marfă, dar şi
în baza actelor normative respective. În cazul modificării unuia dintre componentele care au stat la
baza emiterii DTP, valabilitatea acesteia poate fi pusă la îndoială.

3. În caz că se constată erori comise la eliberarea unei DTP, aceasta încetează să mai fie aplicabilă.
SVRM urmează să notifice titularul şi OV în acest sens.

Legislaţia prevede o situaţie specială în care termenul de valabilitate al DTP poate fi prelungit cu 6 luni în
cazul retragerii acesteia pînă la expirarea termenului de valabilitate general.

Condiţiile necesare pentru a accepta prelungirea valabilităţii DTP:

• Revocarea DTP pe motivul comiterii de greşeli la emiterea ei;


• Existenţa unui contract de import sau export încheiat de către titular în baza DTP, înainte ca
încetarea valabilităţii să se fi produs.

16.06.2016 17:20:04
18 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 19
41 aprilie-iunie, 2016

CAPITOLUL III. APLICAREA DTP ÎN PROCESUL DE VĂMUIRE A 3.3. Procedura de utilizare a DTP în timpul auditului postvămuire.
MĂRFURILOR ŞI DE AUDIT POSTVĂMUIRE Drepturile şi obligaţiile titularului DTP

Vama2_block2.indd 41
3.1. Comunicarea DTP eliberate titularului şi birourilor vamale Auditul postvămuire este o formă de control vamal ulterior, prevăzută de Secţiunea 291 din CVRM,
care are drept scop verificarea respectării legislaţiei în vigoare de către persoanele stabilite în Republica
DTP se notifică solicitantului în scris cît mai curînd posibil. Odată cu informarea solicitantului, sunt Moldova la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora
informate şi OV. Informarea OV este necesară în vederea asigurării posibilităţii de a verifica datele din sub o destinaţie vamală. Pentru exercitarea auditului postvămuire, după acordarea liberului de vamă, pentru
DV, cînd aceasta conţine informaţii privind o DTP. Informaţia cu privire la DTP emise (cu excepţia a se asigura de exactitatea informaţiilor furnizate în declaraţia vamală sau în declaraţia sumară, organele
informaţiilor confidenţiale) se afişează pe pagina WEB a SV . vamale verifică toate documentele şi datele care se referă la operaţiunile privind mărfurile în cauză sau
la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri. Organele vamale pot să
Pe viitor se preconizează implementarea unui program IT conceput în acest sens, cu acordarea accesului examineze aceste mărfuri şi/sau să preleve eşantioane, dacă este încă posibil să se efectueze o asemenea
respectiv OV, care vor putea vizualiza în format electronic toată informaţia necesară clasificării mărfurilor. verificare sau prelevare.
Brokerii însă nu vor avea această posibilitate, deoarece datele disponibile pot avea caracter confidenţial.
Scopul auditului postvămuire constă în aprecierea corectitudinii întocmirii DV, a totalităţii şi
conformităţii documentelor anexate la aceasta, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea
3.2. Aplicarea DTP în timpul procedurii de vămuire. drepturilor de import, precum şi în verificarea respectării măsurilor de politică economică.
Drepturile şi obligaţiile titularului DTP
Persoanele care desfăşoară tranzacţii economice externe sunt obligate să păstreze documentele aferente
DTP pot fi invocate numai de către titular sau reprezentantul acestuia. Dat fiind faptul că titularul DTP o acestor operaţiuni, în scopul desfăşurării controlului ulterior, pentru o perioadă de 4 ani calendaristici.
poate invoca doar prin declarare, aceasta înseamnă că titularul poate avea statutul de declarant. De regulă, Implicit, chiar şi după încetarea valabilităţii DTP, aceasta urmează a fi păstrată în evidenţele agentului
completarea DV este efectuată de către brokerul vamal, el avînd, în acest caz, rolul de reprezentant al economic în vederea unui eventual control de audit postvămuire.
titularului.
Procedura desfăşurării auditului postvămuire în cazul DTP este una generală. În cazul depistării unor
În timpul efectuării controlului vamal, organul vamal cere titularului informaţia despre deţinerea de către erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, OV
acesta a unei decizii tarifare prealabile cu privire la mărfurile declarate. În cazul existenţei unei asemenea întreprinde măsurile prevăzute de CVRM.
decizii, declarantul (brokerul vamal) este obligat să indice numărul de referinţă al deciziei tarifare
prealabile în declaraţia vamală. Titularul are obligaţiile şi drepturile generale prevăzute de reglementările în vigoare pentru situaţiile de
efectuare a unui control vamal ulterior, printre care:
Din reglementările în vigoare privind DTP pot fi deduse următoarele drepturi şi obligaţii ale titularului
DTP. Drepturi:
• să prezinte organului vamal explicaţii referitoare la obiectul controlului ulterior;
Drepturi: • să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi
1. Utilizarea DTP în procesul de vămuire. ale colaboratorilor vamali;
2. Invocarea DTP în procesul calculării drepturilor de import şi export. • să prezinte organului vamal informaţii, date, documente sub orice formă care confirmă
corectitudinea calculării şi achitării drepturilor de import.
Obligaţii:
1. Comunicarea brokerului vamal a informaţiei privind existenţa unei DTP privind mărfurile de Obligaţii:
declarat, în vederea includerii acestei informaţii în DV; • să ţină evidenţa contabilă şi să asigure integritatea documentelor respective în conformitate cu
2. Comunicarea OV a informaţiei privind existenţa unei DTP; cerinţele legislaţiei;
3. Probarea faptului că mărfurile corespund celor declarate. • să prezinte, la prima cerere, în procesul controlului ulterior, colaboratorilor vamali mărfurile
dobîndite sau deţinute, informaţii, date, documente sub orice formă necesare verificării.
Atunci cînd depune DV, titularul DTP îşi asumă obligaţia de a demonstra conformitatea condiţiilor pe care
le întruneşte marfa cu cele descrise în decizie. În cazul în care în procesul auditului postvămuire s-au constatat încălcări ale legislaţiei, organul vamal
efectuează, împreună cu persoana auditată, examinarea acestora, întocmeşte un proces-verbal de forma
Pct. 11 din Instrucţiunea aprobată de Ordinul SVRM nr. 80-O din 28.02.2012 stabilită de Serviciul Vamal şi informează persoana auditată despre consecinţele juridice ale acestora. Ca
urmare, organele vamale întreprind măsuri de calculare şi încasare a obligaţiilor vamale datorate, conform
Titularul poate folosi decizia tarifară prealabilă pentru anumite mărfuri procedurii stabilite de legislaţie.
numai în cazul în care face dovada că mărfurile respective sunt conforme în
toate privinţele cu cele descrise în decizia prezentată.

16.06.2016 17:20:04
20 ghidul privind deciziile tarifare prealabile ghidul privind deciziile tarifare prealabile 21
42 aprilie-iunie, 2016
ANEXA NR. 1
3.4. Responsabilitatea legală pentru folosirea incorectă a DTP
CERERE PRIVIND EMITEREA DECIZIEI TARIFARE PREALABILE

Vama2_block2.indd 42
După cum am menţionat mai sus, titularul DTP îşi asumă obligaţia de a comunica OV informaţia privind
existenţa unei DTP şi a demonstra conformitatea condiţiilor pe care le întruneşte marfa cu cele descrise în
decizie în timpul depunerii DV. DTP existentă urmează a fi introdusă în DV în vederea asigurării calculului Către Serviciul Vamal al Republicii Moldova
corect al drepturilor de import sau export, a uniformităţii clasificării şi respectării deciziei SVRM cu privire CERERE
la clasificare. privind emiterea deciziei tarifare prealabile
1. Solicitant
Nerespectarea acestor cerinţe poate duce la calificarea faptei ca încălcare a reglementărilor vamale numele şi adresa, număr de telefon, număr de fax, cod IDNO
CERERE PRIVIND EMITEREA DECIZIEI TARIFARE PREALABILE
prevăzute de art. 231 alin. 6 al CVRM, delict contravenţional sau penal, în funcție de gravitatea 2. Titular (confidenţial)
prejudiciului cauzat. numele şi adresa, număr de telefon, număr de fax, cod IDNO
3. Reemitere unei decizii tarifare prealabile
Către
se completează în caz Serviciul
de solicitare Vamal al
a reemiterii Republicii
unei Moldova
decizii tarifare
Spre exemplu, declararea neautentică poate duce la aplicarea unei sancţiuni prevăzute de art. 232, litera b1)
al CVRM, a celei contravenţionale, prevăzută de art. 287 alin (4) al Codului Contravenţional, sau a celei CERERE
penale, de art. 248 al Codului Penal. privind
prealabile cu numărul emiterea
de referinţă, deciziei
anul, luna, tarifare
ziua emiterii, prealabile
codul din Nomenclatorul mărfurilor
1.
4. Solicitant
Tipul operaţiunii
numele şi adresa, număr de telefon, număr de fax, cod IDNO
Pentru nerespectarea obligaţiilor ce îi revin titularului sau reprezentantului său, aceştia din urmă sunt se indică dacă această cerere se referă la un export sau import de mărfuri preconizate
pasibili de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcție de calificarea pe care o pot primi 2. Titular (confidenţial)
5. Clasificarea avută în vedere
numele şi adresa, număr de telefon, număr de fax, cod IDNO
acţiunile sau inacţiunile acestora. se indică codul mărfii conform Nomenclatorului mărfurilor în opinia solicitantului.
3. Reemitere unei decizii tarifare prealabile
6. Descrierea mărfurilor se indică, dacă este cazul, compoziţia exactă a mărfurilor, metoda de analiză utilizată, tipul de procedeu de
se completează în caz de solicitare a reemiterii unei decizii tarifare
fabricaţieutilizat, valoarea (incluzînd componentele), modul deutilizareamărfurilorşi denumirea comercialăuzualăşi,dacăeste cazul,
prezentarea în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul în cazul bunurilor prezentate în seturi. După necesitate pot fi utilizate foi
suplimentare). prealabile cu numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii, codul din Nomenclatorul mărfurilor

4. Tipul operaţiunii
se indică dacă această cerere se referă la un export sau import de mărfuri preconizate
5. Clasificarea avută în vedere
se indică codul mărfii conform Nomenclatorului mărfurilor în opinia solicitantului.
7.
6. Denumire
Descriereacomercială
mărfurilor şisedate suplimentare
indică, (confidenţial)
dacă este cazul, compoziţia exactă a mărfurilor, metoda de analiză utilizată, tipul de procedeu de
fabricaţieutilizat, valoarea (incluzîndcomponentele), modul deutilizareamărfurilorşi care dintre informaţiile
se indică denumirea comercialăuzualăşi,dacăeste 8.
anexate conform rubricii cazul,
prezentarea în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul în cazul bunurilor prezentate în seturi. După necesitate pot fi utilizate foi
suplimentare). la această cerere sau obţinute (sau susceptibile de a fi obţinute) de Serviciul Vamal trebuie considerate confidenţiale
8. Probe
se indică care dintre probe (descriere, broşuri, fotografii, probe, cataloage, alte documente disponibile)

sunt anexate la solicitare

9. Necesitatea
7. Denumire comercială
restituiriişiprobelor: Da
date suplimentare Nu
(confidenţial)
10. Decizii tarifare prealabile emise altor titulari se indică care dintre informaţiile anexate conform rubricii 8.
se indică numărul de referinţă, anul, luna, ziua emiterii,
la această cerere sau obţinute (sau susceptibile de a fi obţinute) de Serviciul Vamal trebuie considerate confidenţiale
8. Probe codul din Nomenclatorul mărfurilor, în caz de cunoştinţă a solicitantului privind emiterea unor astfel de decizii.
În funcție
se indică care dintre probe de necesitate,
(descriere, pot fi utilizate
broşuri, fotografii, probe,foi suplimentare
cataloage, alte documente disponibile)

11. Data Numărul


sunt anexate la solicitare de referinţă
9. Necesitatea restituirii probelor: Da Nu
Funcţia deţinută Semnătura
10. Decizii tarifare prealabile emise altor titulari
formular şi pe oricare foaie/ în toate foile care îl poate/pot eventual completa. Solicitantul indică
se este denumărul
acord cade referinţă,
aceste anul, luna,
informaţii, precumziuaşiemiterii,
eventuale fotografii,
schiţe, broşuri etc. să fie înregistrate într-o bază de date a Serviciului Vamal şi ca aceste informaţii, inclusiv eventualele fotografii schiţe şi broşuri etc.
Notă:
prezentate cu semnarea
Odată odată cucodulprezentei
cererea sau cereri, solicitantul
obţinute (sau care îşi asumă
pot fi răspunderea
obţinute) de privind
către caracterul
Serviciul Vamal exact
şi şi complet
despre care nu informaţiilor
als-a specificat care
că figurează
sunt în prezentul
confidenţiale în
din Nomenclatorul mărfurilor, în caz de cunoştinţă a solicitantului privind emiterea unor astfel de decizii.
rubricile 2 şi 7 din prezenta cerere să poată fi făcute publice prin internet.
ghidul privind deciziile tarifare prealabile În funcție de necesitate, pot fi utilizate foi suplimentare 1
Pentru uz oficial
11. Data Numărul de referinţă
Nr. de referinţă al deciziei
Data emiterii: Anul Luna Ziua
Funcţia deţinută Semnătura
Persoana însărcinată cu emiterea:

16.06.2016 17:20:05
Toate probele restituite

22 ghidul privind deciziile tarifare prealabile Notă: Odată cu semnarea prezentei cereri, solicitantul îşi asumă răspunderea privind caracterul exact şi complet al informaţiilor care figurează în prezentul
ghidul privind deciziile tarifare prealabile 1
Toate probele restituite

43 aprilie-iunie, 2016

ANEXA NR. 2 ANEXA NR.


26

Vama2_block2.indd 43
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
DECIZIE TARIFARĂ PREALABILĂ
Decizie tarifară prealabilă privind clasificarea mărfurilor
PRIVIND CLASIFICAREA MĂRFURILOR
153 din 29 octombrie 2013
Numărul şi data emiterii deciziei
1. Numărul şi data emiterii deciziei Titular (confidenţial)
2. Titular (numele/denumirea, domiciliul/sediul, telefonul de contact) – confidenţial
3.Data şi numărul cererii privind decizia tarifară prealabilă Data şi numărul cererii
4. Clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor privind decizia tarifară prealabilă nr. 894 din 17 septembrie 2013
5. Descrierea mărfurilor
6. Denumirea comercială şi informaţii adiţionale – confidenţial Clasificarea mărfurilor în 3004 50 100 „Alte medicamente cu conţinut de vitamine sau alte produse
7. Justificarea clasificării mărfurilor Nomenclatorul mărfurilor de la poziţia 2936, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul”.
8. Această decizie a fost emisă pe baza următoarelor elemente furnizate de solicitant: descriere,
Descrierea mărfurilor Comprimate filmate de culoare verde cu gravura „HG Pharma” indicate
broşuri, fotografii, mostre, altele. pentru profilaxia/tratamentul rahitismului, respectiv al osteoporozei
(indicaţii tratament adulţi: câte două comprimate de 3 ori/zi). Un
comprimat filmat conţine: substanţe active: 500 mg gluconat de calciu şi
colecalciferol
Notă: 200 UI; excipienţi: avicel, lactoză, amidon de tapiocă, stearat de magneziu,
Prezenta decizie este valabilă şase ani de la data emiterii. aerosol.
Informaţiile din prezenta decizie sunt stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi pot fi făcute publice Denumirea comercială şi
prin internet, cu excepţia informaţiilor confidenţiale. informaţii adiţionale (confidenţial)
Titularul este în drept să conteste prezenta decizie conform procedurii stipulate în Codul vamal al Republicii Moldova
Justificarea clasificării Clasificarea se stabileşte în baza regulilor nr. 1 şi 6 de încadrare în
Data Semnătura Ştampila
mărfurilor Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525
din 29.12.2007; menţiunilor notei complementare de la poziţia 3004;
prevederilor Ordinului Serviciului Vamal nr. 113-O din 7 aprilie 2009.
Această decizie a fost Instrucţiune pentru administrare, specificaţia producătorului „DHG
emisă pe baza următoarelor Pharmaceutical Joint Stock Company”, Vietnam.
elemente furnizate de solicitant

Notă:
Prezenta decizie este valabilă şase ani de la data emiterii.

Informaţiile din prezenta decizie sunt stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi pot fi făcute publice
prin internet, cu excepţia informaţiilor confidenţiale.

Titularul este în drept să conteste prezenta decizie conform procedurii stipulate în Codul vamal al R. Moldova.

Director general Tudor BALIŢCHI

2 ghidul privind deciziile tarifare prealabile


Data 29.10.2013 Ştampila

ghidul privind deciziile tarifare prealabile 3

16.06.2016 17:20:05
26 ghidul privind deciziile tarifare prealabile
44 aprilie-iunie, 2016

GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC

Vama2_block2.indd 44
ÎN UTILIZAREA REGIMULUI
DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ

LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE

AEO Agent Economic Autorizat Prin intermediul Hotărîrii Guvernului nr.516 din 02.07.2014 au fost operate modificări în textul Hotărîrii
Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale
Alin. Alineat prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Respectivele amendamente au adus un impact major
Art. Articol în procedura de reglementare a regimului de perfecționare activă (în continuare PA) – regim aplicabil
companiilor producătoare care importă materie primă străină, pentru a o prelucra pe teritoriul Republicii
BV Birou Vamal
Moldova și exportă ulterior produsele finite. Astfel, drept consecință a acestor amendamente normative,
CF Codul Fiscal al Republicii Moldova condițiile de autorizare a regimului de PA au fost aduse în concordanță cu legislația vamală europeană,
CV Codul Vamal al Republicii Moldova garantându-se astfel transparență, previzibilitate și siguranță în aplicarea acestui regim vamal.
IM Import Datorită acestor modificări, autorizația de perfecționare activă se acordă agenților economici indiferent de
OV Organ Vamal deținerea dreptului de proprietate asupra materiei prime, cu condiția ca produsele compensatoare obținute
Reg. Regulament să fie reexportate de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, dacă anterior acest regim se aplica doar în
baza contractului de prelucrare în lohn, actualmente este posibilă aplicarea regimului de PA și în baza
RM Republica Moldova contractului de vânzare-cumpărare.
PA Perfecționare Activă
La fel, modificările vizează și posibilitatea stabilirii metodologiei de determinare a ratei de randament
PAR – PA/R Perfecționare Activă cu Restituire
(procentul de produse obţinute în urma prelucrării).
PAS – PA/S Perfecționare Activă cu Suspendare
Pct. Punct Este de menționat, că modificările respective au fost coordonate atât cu Serviciul Vamal, cât și cu mediul
de afaceri (fiind consultați investitorii străini, experții europeni şi locali, cît și autoritățile publice implicate)
PV Post Vamal și fac parte din procesul de modernizare și simplificare a procedurilor vamale pentru crearea unui mediu
SI ASYCUDA Sistemul Informațional Automatizat „Asycuda World” mai favorabil pentru business și dezvoltarea investițiilor în Republica Moldova.1
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată
Întru oferirea unui set necesar de informații, instrumente și soluții agenților economici din Republica
Moldova, care efectuează sau intenționează să efectueze prelucrarea mărfurilor străine pe teritoriul vamal
în regim de PA, a fost stabilită oportunitatea elaborării prezentului ghid.

Ghidul include descrierea regimului de perfecţionare activă, avantajele și procedura utilizării acestuia
- analizate prin prisma reglementărilor existente și determinate de modificările normative recente. De
asemenea, se analizează etapele consecutive ale desfășurării regimului de PA cu expunerea următoarelor
aspecte:
Emiterea autorizației de PA
Procedura de plasare a mărfurilor în regim de PA
Derularea regimului de PA
Încheierea regimului de PA

În ghid sunt prezentate tipurile de răspundere juridică ce survin pentru încălcarea legislației pertinente
regimului de PA, precum și metodele de determinare a drepturilor de import în cazul importului produselor
compensatoare.

16.06.2016 17:20:05
45 aprilie-iunie, 2016

I. SEMNIFICAŢIA REGIMULUI VAMAL DE PERFECŢIONARE


Exemplu:
ACTIVĂ

Vama2_block2.indd 45
1.1. Esenţa regimului vamal de PA

1.2. Avantajele regimului de PA


Agentul economic poate introduce, depozita, utiliza și prelucra mărfuri străine fără a bloca
capitalul său lichid pentru achitarea drepturilor de import sau a altor plăți obligatorii caracteristice
importului definitiv al mărfurilor.
Perfecționarea activă este regimul vamal care permite introducerea şi utilizarea pe teritoriul Republicii Agenții economici au posibilitatea de a utiliza forța de muncă autohtonă și capacitățile de
Moldova a mărfurilor străine în cadrul a una sau mai multe operaţiuni de prelucrare, după care, aceste producție de care dispun, pentru a produce mărfuri destinate exportului din materii prime sau
mărfuri străine sunt scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sub formă de produse materiale străine.
compensatoare. Utilizând regimul PA producătorii autohtoni pot concura pe piețele străine, fiind scutiți de povara
plăţii taxelor vamale autohtone, care devin mijloace bănești suplimentare ce pot fi utilizate pentru
prelucrarea produselor proprii.
Regimul de PA stimulează indirect exporturile, întrucât materiile prime sau materialele din
producția internă pot fi încorporate în produsele obținute din prelucrare.
Produsele finite rezultate din procesul de PA, datorită criteriilor de prelucrare eficientă, pot fi
marcate cu originea Republicii Moldova și astfel se poate obține un tratament tarifar preferențial
în țările în care aceste se vor exporta.

Principalul avantaj este faptul că regimul de PA permite

Introducerea mărfurilor străine,


fără a achita taxele și impozitele sau,
perfecționarea sau prelucrarea acestora,
Exemplu: în cazul plăţii acestora -
se permite restituirea lor.
exportul a ceea ce s-a obținut în urma
prelucrării,

Operațiile permise a fi derulate în regim de PA

Prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri; 1.3. Sistemele PA și specificul acestora
Transformarea mărfurilor;
Reparația mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea; Regimul de PA poate fi utilizat în unul dintre cele două sisteme: cu suspendare și cu restituire.
Utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc
printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar Regimul vamal de perfecţionare activă cu suspendare (PAS) permite ca mărfurile străine destinate
dacă ele se consumă complet sau parțial în procesul de perfecţionare. scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare, să fie utilizate pe teritoriul Republicii
Moldova în cadrul unei sau mai multor operaţiuni de prelucrare fără încasarea drepturilor de import
Produsele compensatoare (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă
legislaţia nu prevede altfel.
Sunt catalogate drept produse compensatoare toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub
regimul vamal de PA, care pot fi: Regimul vamal de perfecţionare activă cu restituire (PAR) permite ca mărfurile importate şi puse în
principale - pentru obținerea cărora s-a autorizat regimul de perfecţionare activă; liberă circulaţie – dacă sunt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare – să fie
secundare - altele decât produsele compensatoare principale, care sunt un produs derivat, rezultat utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare cu încasarea
în mod necesar din operațiunea de transformare. drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.

16.06.2016 17:20:06
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 5
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 4
46 aprilie-iunie, 2016

Condiţiile şi procedura de selectare a sistemelor de PA II. PROCEDURA DE AUTORIZARE A REGIMULUI VAMAL DE PA


La momentul cînd se dorește plasarea mărfurile în PA, agentul economic are opțiunea de a alege unul

Vama2_block2.indd 46
dintre cele două sisteme - cu suspendare sau cu restituire, luând în considerație excepțiile prevăzute de Dat fiind faptul că regimul de PA este un regim cu impact economic,
legislaţia în vigoare.2 Principiul general, aplicabil în cazul dat, este: utilizarea lui este condiţionată de obținerea autorizaţiei de perfecţionare
activă, indiferent de sistemul aplicat.
Atenție!

2.1. Autorizația de PA
Deoarece, plasarea mărfurilor se efectuează în:
Autorizația de PA este documentul emis de către organul vamal prin care se permite utilizarea regimului
PAS PAR de PA. Modelul autorizației de PA este indicat în Anexa nr.4 la prezentul Ghid.

1. fără încasarea drepturilor de import3 (cu 1. cu încasarea drepturilor de import;


excepţia taxei pentru proceduri vamale);
2.2. Procedura de obținere a autorizației de PA

2. şi fără aplicarea măsurilor de politică 2. şi restituirea acestora la realizarea exportului. Etapa 1. Condiţii predecesoare
economică4, dacă legislaţia nu prevede altfel;

Are drept scop identificarea mărfurilor a căror plasare în regim de PA este


prohibită (interzisă), precum și identificarea sistemului de PA posibil de a
Posibilitatea de alegere a sistemului de PA este restricționată pentru Stabilirea mărfurilor fi utilizat.
unele tipuri de mărfuri (a se consulta subcapitolul 2.2). care pot fi plasate în PA

Atenție!
Mărfurile a căror plasare în regim de PA este interzisă se clasifică în două tipuri:
a căror plasare este interzisă în orice sistem de PA (Anexa nr.1);
a căror plasare este interzisă în sistemul PAS (Anexa nr.2).

Scopul încheierii contractelor comerciale este de a demonstra intenţia


efectivă de a reexporta produsele compensatoare principale de pe teritoriul
Republicii Moldova, indiferent de deţinerea dreptului de proprietate asupra
Perfectarea contractelor mărfurilor de import care vor fi utilizate în procesul de perfecţionare.
comerciale

Această intenţie poate fi demonstrată prin prezentarea:


contractului de prestări servicii (prelucrare lohn);
contractului de vânzare-cumpărare conform căruia mărfurile sunt reparate sau schimbate în
temeiul garanţiilor stabilite;
a două contracte de vânzare-cumpărare: în baza unui contract se procură materia primă străină, iar
în baza celui de-al doilea se comercializează mărfurile compensatoare;
altor acte care confirmă intenția de a scoate produsele compensatoare principale de pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova.

Deţinerea dreptului de proprietate asupra mărfurilor de import care vor fi


utilizate în procesul de perfecţionare nu constituie temei pentru refuzul
2. Excepțiile vor fi abordate în subcapitolul 2.2.
3. Drepturi de import − taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de
eliberării autorizației de PA dacă se demonstrează intenţia efectivă de
mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, a reexporta sau de a exporta produsele compensatoare principale de pe
încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia (pct. 26, art. 1 Cod Vamal). Atenţie!
4. Măsuri de politică economică − restricțiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din Important! teritoriul Republicii Moldova.
considerente de politică economică, ce prevăd licențierea, cotarea, impozitarea, stabilirea prețului minim şi maxim (pct. 24, art. 1 Cod Vamal)

16.06.2016 17:20:06
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 6 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 7
47 aprilie-iunie, 2016

Actul (raportul) de expertiză este necesar de a fi deţinut în cazul când: Prin ,,lipsă”, se are în vedere sau indisponibilitatea absolută de producţie
• procesul tehnologic descris nu a avut loc anterior, impunându-se autohtonă de mărfuri comparabile, sau lipsa unei cantităţi suficiente de

Vama2_block2.indd 47
necesitatea verificării acestuia pentru prima dată; mărfuri comparabile pentru a efectua operaţiunile de transformare, sau
• procesul tehnologic este complex, implicând cunoștințe tehnologice faptul că mărfurile autohtone comparabile nu pot fi puse la dispoziţia
speciale; solicitantului în timp util pentru operaţiunea comercială care urmează să
Deţinerea actului • procesul tehnologic descris anterior a avut loc, însă rata de randament, fie efectuată (atunci când cererea a fost făcută în timp util).
(raportului) de expertiză
prezentată de către solicitantul autorizației la moment, diferă
semnificativ de cea anterioară.
b) diferenţele de preţ dintre mărfurile produse în Republica Moldova şi cele destinate importului,
care ar face operațiunea comercială respectivă neviabilă economic;
Actul (raportul) de expertiză se obține, de regulă, de la organele de expertiză competente, cum ar fi Camera
de Comerţ şi Industrie, dar nelimitându-se la aceasta.
Criteriul din punctul b) se referă la mărfuri comparabile disponibile în
Explicație:
Republica Moldova, dar care nu pot fi utilizate deoarece preţul acestora ar
face operațiunea comercială neviabilă din punct de vedere economic.
Dacă la data solicitării eliberării autorizaţiei de PA sunt atestate datorii de
orice natură faţă de organele vamale, se va refuza emiterea autorizaţiei. Pentru a decide dacă preţul ar face operațiunea comercială neviabilă
Achitarea datoriilor față
economic, este necesar să se ia în considerare impactul pe care utilizarea
de organul vamal
mărfurilor autohtone l-ar avea asupra preţului de cost al produselor
compensatoare şi, prin urmare, neacceptarea produsului de pe piaţa unei
A se verifica anticipat dacă condițiile economice sunt îndeplinite, ţări terţe, având în vedere:
deoarece autorizaţia se acordă doar dacă regimul de PA va contribui
preţul înainte de aplicarea drepturilor de import pentru mărfurile
la crearea celor mai favorabile condiţii pentru exportul sau reexportul destinate prelucrării şi preţul mărfurilor comparabile produse în RM,
Verificarea anticipată
produselor compensatoare (cu condiţia ca interesele esenţiale ale mai puţin impozitele/taxele interne rambursate sau rambursabile la
dacă condițiile economice producătorilor autohtoni de mărfuri similare să nu fie afectate în mod export, luând în considerare condiţiile de vânzare.
sunt îndeplinite nefavorabil).
preţul care se poate obţine pentru produsele compensatoare pe piaţa
ţării terţe, estimat în baza corespondenţei comerciale sau a altor
Condiţiile economice sunt considerate îndeplinite când cererea se referă la: informaţii.
operaţiuni care implică mărfuri de import cu caracter necomercial;
operaţiuni de perfecţionare; c) cazul obligaţiilor contractuale, conform cărora mărfurile produse în Republica Moldova nu se
transformarea produselor compensatoare obţinute în urma perfecţionării efectuate în baza unei conformează cerințelor expres formulate de ţara terţă cumpărătoare, față de produsele
autorizații anterioare, care a constituit deja obiectul verificării condiţiilor economice; compensatoare, care trebuie obţinute din mărfuri străine, pentru a respecta dispozițiile privind
forme obișnuite de manipulare prevăzute în anexa nr.32 la Regulamentul de aplicare a destinațiilor protecția dreptului de proprietate industrială sau comercială.
vamale prevăzute de Codul vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 (în
continuare Regulamentul nr.1140);
Explicație: mărfurile comparabile (produse în RM) mărfurile care nu sunt conforme
reparaţii.
cu cerinţele indicate în mod expres de cumpărătorul dintr-o ţară terţă a
produselor compensatoare, sau produsele compensatoare trebuie să fie
La fel, condițiile economice sunt considerate îndeplinite în baza următoarelor criterii:
obţinute din mărfurile importate, în scopul de a se conforma dispozițiilor
a) lipsa mărfurilor produse în Republica Moldova, clasificate la aceeași poziție tarifară, conform
privind protecția drepturilor de proprietate industrială sau comercială
Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014, cu
(obligaţii contractuale).
aceeași calitate şi caracteristici tehnice ca mărfurile destinate importului pentru operațiunile de
transformare respective;
În cazurile menționate mai sus, când condiţiile economice sunt îndeplinite, mărfurile de import urmează
a fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă cu suspendare, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Explicație: Criteriul din litera a) se referă la lipsa mărfurilor produse în Republica
Moldova care se încadrează în acelaşi cod din Nomenclatura combinată
a mărfurilor, ce sunt de aceeași calitate comercială şi care au aceleași În cazul în care condiţiile economice sunt îndeplinite, mărfurile de import
caracteristici tehnice (mărfuri comparabile), ca şi mărfurile de import vor fi plasate sub regimul vamal de PA cu restituire, atunci când legislaţia
menţionate în cerere. în vigoare stabileşte restricţii pentru utilizarea sistemului cu suspendare
Atenţie excepţie! sau la solicitarea agentului economic, dacă legislaţia nu prevede altfel.

16.06.2016 17:20:06
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 11
10
48 aprilie-iunie, 2016

legislaţia stabileşte Orice modificare a ratei de randament stabilite iniţial, care apare după acordarea autorizaţiei şi care poate
restricții pentru influenţa conținutul acesteia pe parcursul autorizării regimului de PA, trebuie să fie obiectul unei informări
utilizarea PAS prealabile a organului vamal care a autorizat regimul de PA.

Vama2_block2.indd 48
Dacă condițiile
mărfurile
economice sunt se plasează în PAR
de import Comunicarea modificării ratei de randament se face în scris şi este semnată de titularul autorizaţiei de
îndeplinite
Dvs. solicitați
PA imediat după constatarea acestei modificări, însă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de
reexport a produselor compensatoare, fixat în autorizaţie.

Modalităţi de stabilire a termenului de valabilitate a autorizaţiei de PA


Chiar dacă condiţiile economice sunt îndeplinite, utilizarea regimului și termenului de reexport al mărfurilor
de PA cu restituire nu este posibilă atunci când la momentul înregistrării
declaraţiei de plasare sub regim: Termenul de reexport sau export reprezintă termenul concret până la care produsele importate sau
• mărfurile importate sunt supuse unor restricţii sau prohibiţii la produsele compensatoare trebuie să primească o destinaţie vamală aprobată de organul vamal.
punerea în liberă circulaţie;
A se reţine! • produsele compensatoare principale sunt supuse unor restricţii Termenul de valabilitate a autorizației se stabileşte:
sau prohibiţii la export, instituite de cadrul normativ din domeniul în funcţie de condiţiile şi necesitățile specifice ale titularului;
respectiv. pentru o perioadă de până la 2 ani.

Condiţiile economice se consideră îndeplinite şi în cazul în care produsele compensatoare urmează a fi Termenul de export sau reexport se determină:
obţinute din alte produse compensatoare rezultate în temeiul unei autorizaţii eliberate. luând în considerație timpul necesar pentru desfășurarea operaţiunilor de
perfecționare/transformare indicate în autorizaţie pentru o anumită cantitate de mărfuri;
Etapa 2. Perfectarea cererii precum și timpul necesar pentru atribuirea unei destinații vamale produselor compensatoare.

Cererea de autorizare a regimului de perfecționare activă este de model tipizat, fiind prezentată în Anexa Schema stabilirii termenului de export sau reexport este următoarea:
nr.3.

Cererea dată trebuie să fie completată pe suport de hârtie, în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în Începe să curgă din Termenul până la care
Timpul necesar pentru
anexa nr.7 la Regulamentul nr. 1140. La completarea cererii o atenție deosebită trebuie acordată stabilirii momentul înregistrării DV produsele compensatoare
desfășurarea operațiunilor
ratei de randament, precum și termenului de valabilitate a autorizaţiei de PA și termenului de reexport al de plasare a mărfurilor în trebuie exportate sau
de perfecționare
mărfurilor. regim de PA reexportate

Modalităţi de stabilire a ratei de randament


Termenul de export sau reexport
Rata de randament a operațiunii de PA (rata de randament = f) se stabileşte de sine stătător de către
titularul operațiunii pe baza documentelor corespunzătoare. De regulă, aceasta se stabileşte în baza
informaţiilor de producţie sau tehnice sau a celor legate de operaţiuni de acelaşi tip, dacă aceste informații
sunt disponibile. Mai frecvent, rata de randament se calculează în baza descrierii de către solicitant a Cererea de autorizare a PA se semnează de către persoana împuternicită şi se autentifică prin ștampila
procesului tehnologic, care ulterior se verifică și se confirmă de către un expert competent. titularului operațiunii. La cerere trebuie să fie anexate toate documentele necesare în scopul autorizării
regimului de PA (contracte, actul/raportul de expertiză etc.).
În cazul unui proces fără pierderi tehnologice (reparații, unele servicii etc.) sau cu pierderi recuperabile, rata
de randament se stabilește la 100%. Prin aprobarea unei rate de randament mai mici de 100%, organul Pentru urgentarea procesului de eliberare a autorizației de PA, este posibil ca proiectul autorizației să fie
vamal confirmă acele deșeuri irecuperabile sau pierderi tehnologice, care nu pot fi calificate nici în calitate completat de către solicitant în varianta electronică, în modulul „Perfecționare Activă” al SIIV Asycuda:
de produs compensator principal, nici în calitate de produs compensator secundar, și care, ca consecință, nu Se va introduce direct informația privind autorizarea dacă solicitantul este şi declarant în nume
se supun procedurii de declarare la încheierea regimului de PA. propriu;
Se va apela la un reprezentant (broker vamal) dacă solicitantul nu deţine statut de declarant în
nume propriu, prezentând acestuia originalul şi copiile cererii precum și a documentelor necesare
Pentru anumite mărfuri organul vamal este în drept să aplice rate de autorizării PA.
randament standard, stabilite de organele abilitate.
Etapa 3. Depunerea cererii
Atenţie! A se reține

Solicitantul se va deplasa la biroul vamal, în raza de activitatea a căruia se află, și va depune originalul
cererii și documentele necesare în scopul autorizării PA.

16.06.2016 17:20:07
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 12 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 13
49 aprilie-iunie, 2016

Pentru a identifica raza de activitate ce corespunde fiecărui birou vamal, se va accesa pagina: III. PROCEDURA DE PLASARE A MĂRFURILOR ÎN REGIM DE PA
http://www.customs.gov.md/index.php?id=44

Vama2_block2.indd 49
Etapa 4. Emiterea autorizației de PA 3.1. Plasarea mărfurilor în PA

Termenul maxim pentru emiterea autorizației de PA este de 10 zile. Primind autorizația de PA, solicitantul obține dreptul de a plasa mărfurile în regimul de PA. Astfel acesta va:
contracta partenerul străin pentru expedierea mărfii sau
introduce marfa nemijlocit.
2.3. Modificarea autorizației de PA
Autorizaţia de PA poate fi modificată în temeiul cererii motivate scrise de titularul regimului de PA și Plasarea mărfurilor în regim de PA se face prin intermediul organului
depusă la biroul vamal emitent.. Cererea poate fi de modificare, de completare, de prelungire a condiţiilor vamal desemnat în rubrica 12, lit. b) a autorizației de PA.
pentru care s-a acordat autorizaţia de PA, precum și de prelungire a termenului de reexport sau/şi a Atenţie!
valabilității autorizaţiei.
Plasarea mărfurilor în regim de PA se face prin depunerea declarației vamale în detaliu, în conformitate cu
Prelungirea termenului de reexport poate fi solicitată atunci când ciclul de producere a fost stopat din prevederile Ordinului Serviciului Vamal nr. 346 din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice
motive tehnice (de ex., lipsă de curent electric, fapt confirmat de către organele abilitate). Dacă termenul de privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu5.
reexport depăşeşte termenul de valabilitate a autorizaţiei, se va prelungi concomitent şi termenul respectiv.
Specificul completării declarației vamale de plasare a mărfurilor în regim de PA

Rubrica 1 „Declaraţie” Prima casetă se completează cu sigla IM.


A doua casetă se completează cu cifra patru (4) pentru PAR sau
cinci (5) pentru PAS.

Rubrica 44 „Menţiuni În cazul operaţiilor de PA, pe ultimul rând al rubricii se vor


speciale; documente indica codul şi, prin bară, numărul autorizaţiei eliberate
prezentate/certificate şi de organul vamal. Informaţia în cauză va repeta datele din
autorizaţii” borderoul documentelor anexate.

Rubrica 49 „Identificarea În a doua casetă a rubricii, în cazul plasării mărfurilor sub un


antrepozitului” regim vamal suspensiv, se indică termenul acordat de autoritatea
vamală pentru încheierea regimului, în zile.

La plasarea mărfurilor în PAS:


• se încasează doar taxa pentru proceduri vamale;
• nu se verifică valoarea în vamă.
Atenţie!

Valoarea drepturilor de import ce se vor achita

Pentru vămuirea mărfurilor plasate Cuantumul taxei pentru proceduri


în regim de PA, cu valoarea în vamă: vamale este:
de la 100 la 1000 euro 4 euro

de peste 1000 euro 0,1% din valoarea în vamă a mărfii,


dar nu mai mult de 100 euro

5. Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200 art. nr. 876, Data intrării în vigoare : 01.01.2010

16.06.2016 17:20:07
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 14 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 15
50 aprilie-iunie, 2016

3.2. Garantarea drepturilor de import? IV. PROCEDURA DE DERULARE A REGIMULUI DE PA

Vama2_block2.indd 50
De regulă, operațiunile PAS sunt scutite de garantarea drepturilor de import la plata drepturilor de import. Derularea regimului de PA cuprinde perioada calculată de la plasarea mărfurilor în regim de PA – până la
încheierea regimului de PA.
Garantarea financiară a drepturilor de import
În procesul derulării regimului de PA
Nu este necesară Poate fi necesară (la decizia OV)
Titularul este obligat Titularul este în drept
în toate cazurile. în cazul importului mărfurilor realizate prin intermediul
să asigure evidenţa operativă de PA; să folosească compensarea prin echivalenţă;
persoanelor rezidente înregistrate în jurisdicția ce nu imple-
dacă solicitantul autoriza- să asigure accesul organelor vamale să utilizeze mărfurile autohtone în procesul de PA;
mentează standardele internaţionale de transparenţă, potrivit
ţiei de PA deține statut de listei aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al la evidență operativă și mărfurile să recurgă la exportul anticipat;
AEO, indiferent de deţine- Băncii Naţionale a Moldovei nr. 91 din 2 mai 2013; plasate în regim de PA; să utilizeze exportul temporar în vederea
rea dreptului de proprietate să permită realizarea controlului perfecţionării pasive;
asupra mărfurilor de im- solicitantul dispune de dreptul de proprietate asupra măr- vamal al procesului de prelucrare. să transfere și să cesioneze mărfurile.
port care vor fi utilizate în furilor importate care vor fi utilizate în procesul de perfec-
procesul de perfecţionare. ţionare (însă nu deține statut de AEO).

4.1. Asigurarea evidenței operaţiunilor aferente PA


În cazuri suficient argumentate, Serviciul Vamal este îndreptățit, prin Ordinul Directorului General, să
condiționeze plasarea anumitor mărfuri sau categorii de mărfuri în regim de PAS, prin depunerea unei Pentru a asigura aplicarea dispozițiilor care reglementează regimul vamal de PA, în scopul facilitării
garanţii bancare. controlului, titularul trebuie să asigure păstrarea evidențelor operative (în continuare – evidenţe de
perfecţionare activă), care precizează:
cantităţile şi valoarea mărfurilor din import plasate sub regim vamal de PA;
cantităţile şi valoarea produselor compensatoare obţinute;
cantităţile şi valoarea stocurilor;
toate datele necesare monitorizării operaţiunilor şi calculării corecte a tuturor obligaţiilor vamale
plătibile.

EVIDENŢELE DE PA TREBUIE
SĂ FIE PUSE LA DISPOZIȚIA ORGANULUI VAMAL

În orice moment al operaţiunilor În cazul oricărei încheieri a


de PA operaţiunilor de PA

Totale Sau parțiale

Astfel, încât organul vamal să fie în măsură să efectueze verificările necesare


derulării corespunzătoare a regimului.

16.06.2016 17:20:07
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 16 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 17
51 aprilie-iunie, 2016

În cazul în care operațiunile de transformare sunt efectuate în două sau 4.3. Utilizarea mărfurilor autohtone în procesul de PA
mai multe amplasamente, evidențele operative trebuie să se prezinte în

Vama2_block2.indd 51
orice moment, datele referitoare la implementarea regimului în fiecare În procesul de prelucrare a mărfurilor se pot utiliza și mărfuri autohtone, concomitent cu mărfurile de import
Atenţie! amplasament. plasate în regim vamal de PA. Introducerea mărfurilor autohtone în proces de prelucrare se efectuează fără
perfectarea formalităților vamale.
Titularul autorizaţiei de PA este obligat:
să informeze imediat biroul vamal la care este înregistrată operațiunea atunci când, în urma unui 4.4. Exportul anticipat
caz fortuit sau de forţă majoră, felul sau caracteristicile tehnice ale mărfurilor străine se modifică,
astfel încât obținerea de produse compensatoare devine imposibilă;
în cazul distrugerii sau pierderii totale ori parțiale a mărfurilor străine ori a produselor Export anticipat: regimul care permite exportarea de pe teritoriul Republicii Moldova a
compensatoare din cazuri fortuite sau de forţă majoră, să anunţe şi să prezinte biroului vamal, care produselor compensatoare obţinute din mărfuri echivalente, înaintea
are în evidenţă operaţiunea respectivă, dovada privind cantitatea reală a mărfurilor distruse sau plasării mărfurilor de import sub regim de PAS.
pierdute care urmează a fi scăzută.6
Sistemul compensării prin echivalenţă și exportului anticipat se aplică în următoarele două situaţii ilustrate
mai jos.
4.2. Compensarea prin echivalenţă sistemului compensării prin echivalență și export anticipat general;
sistemului compensării prin echivalenţă și export anticipat în vederea reparării sau înlocuirii cu
Compensarea prin echivalenţă reprezintă sistemul care permite obţinerea de produse compensatoare din produse identice sau echivalente.
mărfuri echivalente. Mărfurile echivalente sunt mărfurile autohtone utilizate în locul mărfurilor de import
pentru fabricarea produselor compensatoare. Schema sistemului compensării prin echivalență și export anticipat general

Mărfurile echivalente nu sunt supuse procedurii de plasare sub regim de


PA.
Atenţie!

Condițiile utilizării mecanismului compensării prin echivalență

Pentru a utiliza compensarea prin echivalență, trebuie să fie întrunite cumulativ (concomitent)
următoarele condiții: Până la 6 luni /
utilizarea compensării să fie solicitată de titularul regimului, prin cererea respectivă către biroul sau până la 12 luni
vamal;
mărfurile echivalente trebuie să fie clasificate la aceeași supoziție a codului de nouă cifre Obținerea Închiderea
din Nomenclatura combinată a mărfurilor, să posede aceleași calități comerciale şi aceleași autorizației de PA autorizației de PA
caracteristici tehnice ca şi mărfurile de import;
în autorizaţia eliberată inițial trebuie să se precizeze supozițiile mărfurilor la nivel de nouă cifre
Schema sistemului compensării prin echivalență și export anticipat în vederea reparării sau
din Nomenclatura combinată (aceste nouă cifre fiind comune mărfurilor echivalente şi mărfurilor
înlocuirii cu produse identice sau echivalente
de import), precum şi să se indice mijloacele de verificare a mărfurilor.

În cazul în care autorizaţia de PA nu specifică utilizarea compensării prin echivalență, însă titularul dorește să
recurgă la acest regim, este necesară solicitarea modificării autorizaţiei acordate iniţial.

În cazuri suficient argumentate, se admite ca mărfurile echivalente să se afle într-un stadiu de fabricație mai
avansat decât mărfurile de import, cu condiţia ca partea esențială a transformării la care sunt supuse mărfurile
echivalente să fie efectuată:
fie în întreprinderea titularului, în calitate de titular de autorizaţie;
fie în întreprinderi aparținând operatorilor stabiliți în autorizaţie.
Cel mult 2 luni
Pe perioada derulării regimului, titularul autorizaţiei este obligat să asigure organelor vamale, în orice
moment, posibilitatea de a identifica mărfurile plasate în regim conform elementelor prevăzute mai sus (la Obținerea Închiderea
condițiile folosirii compensării prin echivalență). autorizației de PA autorizației de PA
6. Dovada urmează a fi confirmată prin actele corespunzătoare.

16.06.2016 17:20:08
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 18
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 19
52 aprilie-iunie, 2016

Dispozițiile legate de exportul anticipat nu se aplică dacă operațiunea de PA: Transferul mărfurilor în regim de PA se efectuează:
fără depunerea declaraţiei vamale;

Vama2_block2.indd 52
cu informarea prealabilă în scris a biroului vamal emitent;
Important prin reflectarea operaţiunii în evidenţele de PA ale noului operator.

Operaţiunea de transfer nu modifică modul şi condiţiile de derulare a regimului vamal de PA şi nu serveşte


drept temei pentru modificarea termenului de reexport al mărfurilor.
4.5. Exportați temporar în cadrul PA
În baza autorizaţiei eliberate de biroul vamal şi respectând condiţiile prevăzute pentru regimul de
perfecţionare pasivă, produsele compensatoare sau mărfurile neprelucrate aflate total sau parţial în regim 4.6.2. Procedura de cesionare a mărfurilor
de PA, pot fi exportate temporar pentru a efectua o operaţiune de perfecţionare pasivă complementară în
afara teritoriului Republicii Moldova, Cesiunea: transmiterea mărfurilor plasate în regim de PA de la titularul regimului
către o altă persoană, cu transmiterea răspunderii juridice pentru derularea
Pentru produsele reimportate după perfecționarea în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, și încheierea regimului.
drepturile de import se plătesc potrivit dispozițiilor referitoare la regimul de perfecţionare pasivă.

Cu acordul biroului vamal emitent, titularul autorizaţiei poate cesiona mărfurile plasate în regim de PA
unor alte persoane care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv celor care se află în afara
4.6. Transferul și cesionarea mărfurilor în regim de PA razei de activitate a biroului vamal emitent.

În cadrul unui proces de PA, pot fi efectuate: transferul mărfurilor și cesionarea mărfurilor. Cesiunea mărfurilor este permisă numai cu acordul în scris al biroului vamal emitent şi cel al biroului
vamal recepționar.

Pentru a cesiona mărfurile este necesar să fie prezentate următoarele acte:


4.6.1. Procedura de transfer a mărfurilor cererea de cesionare, în formă scrisă;
indicaţia proprietarului mărfurilor de a cesiona mărfurile (sau un contract, dacă mărfurile au fost
Transferul: transmiterea de la titularul regimului către alt operator, a mărfurilor plasate plasate în regim în baza contractului de vânzare-cumpărare);
în regim de PA, dar cu menținerea răspunderii juridice pentru derularea și acceptul cesionarului de a primi mărfurile respective în regim vamal de PA.
încheierea regimului la titularul regimului.

Biroul vamal recepționar va perfecta declaraţia vamală de plasare a bunurilor


Care sunt condiţiile transferului mărfurilor
sub regim de PA.
Transferul se va efectua: Atenţie!
numai în cadrul aceleiași autorizații de PA;
înainte de a încheia regimul de PA; Cedentul mărfurilor va purta responsabilitate juridică pentru mărfurile destinate cesionării până la
asupra mărfurilor străine în aceeași stare sau produselor compensatoare; validarea declaraţiei vamale de cesiune; cesionarul, la rândul său, va purta răspundere juridică pentru
numai cu aprobarea biroului vamal - emitent al autorizaţiei; derularea regimului de PA din momentul validării declaraţiei vamale de cesiune.
în vederea efectuării unor operaţiuni de PA;
numai operatorilor care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv celor care se
află în afara razei de activitate a biroului vamal emitent.

Răspunderea juridică pentru operațiunea de transfer rămâne în sarcina titularului autorizaţiei de PA.
Respectiv, după finalizarea operaţiunilor de prelucrare de către operator, produsele compensatoare sunt
restituite acestuia, ulterior fiind perfectată procedura de încheiere a regimului pentru mărfurile respective.

Transferul mărfurilor plasate în regim de PA se permite numai în cazul


în care persoana către care se efectuează transferul de către titularul
regimului este nominalizată în calitate de „operator” în rubrica 1 „b” a
Important autorizaţiei.

16.06.2016 17:20:08
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 20 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 21
53 aprilie-iunie, 2016

V. ÎNCHEIEREA REGIMULUI DE PA Încheierea regimului PAS prin importul mărfurilor străine


(neprelucrate sau prelucrate parțial) sau a produselor compensatoare

Vama2_block2.indd 53
De cunoscut: Încheierea regimului de PA diferă procedural, în dependenţă de tipul Importul mărfurilor străine poate fi realizat în cadrul termenului de reexport stabilit iniţial și cu respectarea
sistemului de PA – sistem cu suspendare sau sistem cu restituire. dispozițiilor privind importul mărfurilor. În aceste cazuri, cuantumul drepturilor de import se determină în
baza elementelor de taxare şi a celorlalte plăţi specifice mărfurilor de import, în vigoare la data înregistrării
declaraţiei vamale de import.

5.1. Modalităţi de încheiere a regimului de PA cu suspendare Importul produselor compensatoare poate fi realizat în cadrul termenului de reexport stabilit iniţial, însă
cuantumul drepturilor de import se determină în baza cantității şi valorii mărfurilor de import intrate în
Pentru a încheia regimul PAS este necesar de depus declarația vamală. componenta produselor compensatoare. Modul de determinare a cantității şi valorii mărfurilor de import
intrate în componența produselor compensatoare este descris la Capitolul VII.

Organul vamal poate încheia Regimul PAS din oficiu.

De reținut!

Astfel, dacă în termen de 15 zile de la expirarea termenului de reexport stabilit în declaraţia vamală
de plasare sub regim, titularul regimului nu a prezentat dovada că operațiunea a fost prelungită sau că
mărfurile de import ori produsele compensatoare, care figurează în evidenţele biroului vamal ca rămase
Regimul PAS poate fi încheiat prin următoarele modalități: neexportate, au fost totuşi plasate în termenul acordat iniţial sub o nouă destinaţie vamală aprobată de
prin scoaterea produselor compensatoare (sau a mărfurilor de import neprelucrate); organul vamal, operațiunea va fi încheiată din oficiu de biroul vamal care o are în evidenţă în baza deciziei
prin acordarea unei alte destinații vamale (inclusiv a regimului vamal suspensiv); de regularizare.
prin importul mărfurilor străine sau a produselor compensatoare.
Operațiunea va fi încheiată în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de reexport acordat,
Încheierea regimului PAS prin scoaterea produselor compensatoare calculându-se şi majorările de întârziere prevăzute de lege, începând cu ziua imediat următoare expirării
(sau a mărfurilor de import neprelucrate) termenului-limită stabilit pentru încheierea operaţiunii.

În cazul dat, se depune declarația vamală de reexport pentru a încheia regimul PAS prin scoaterea
produselor compensatoare sau a mărfurilor de import neprelucrate.
5.2. Modalităţi de încheiere a regimului de PA cu restituire
Încheierea regimului PAS prin acordarea unei alte destinații vamale
(inclusiv a regimului vamal suspensiv) Mărfurile plasate în sistemul PAR se află în liberă circulație și, din această cauză, încheierea regimului în
privința acestor mărfuri nu este o obligație, ci un drept al titularului regimului. Acest drept acordă
Regimul PAS poate fi încheiat prin plasarea produselor compensatoare și a mărfurilor străine sub o altă posibilitatea de a solicita ulterior restituirea drepturilor de import încasate la plasarea mărfurilor în regim.
destinaţie vamală prevăzută la art. 23 al Codului Vamal.
Regimul PAR poate fi încheiat prin:
exportul produselor compensatoare stabilite în autorizaţie, în cadrul termenului de reexport
Regimul de PAS poate fi încheiat și prin plasarea produselor autorizat; sau
compensatoare și a mărfurilor străine (neprelucrate sau prelucrate parțial) prin plasarea acestora, în vederea exportului ulterior, în destinația vamală ”Zonă Economică
în regim de PAR. Liberă”.
De cunoscut!
Atunci când produsele compensatoare primesc o destinaţie vamală dintre cele prevăzute anterior, caseta
În declaraţia vamală, la rubrica rezervată descrierii mărfurilor, se va menţiona „Marfă PA/S” pentru rezervată pentru descrierea mărfurilor din declaraţia vamală întocmită pentru acel regim poartă menţiunea
produsele compensatoare sau mărfurile străine care sunt plasate într-o zonă liberă ori într-un regim vamal „Marfă PA/R”. Mențiunea dată trebuie să fie înscrisă pe toate documentele depuse, în legătură cu
suspensiv, care încheie regimul de PA cu suspendare. admiterea sau cu încheierea regimului.

În rubrica rezervată descrierii mărfurilor se va înscrie remarca „măsuri de politică economică” dacă În vederea restituirii drepturilor de import, declaraţia vamală depusă pentru produsele compensatoare
mărfurile de import plasate în regimul de PA cu suspendarea plăţii drepturilor de import constituie obiectul trebuie să conțină toate elementele necesare justificării cererii de restituire.
unor măsuri de politică economică, care se vor aplica la momentul plasării mărfurilor în regim, sau dacă
acestea se vor plasa ca produse compensatoare sub destinația ZEL sau sub un alt regim vamal suspensiv.

16.06.2016 17:20:08
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 22 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 23
54 aprilie-iunie, 2016

5.3. Întocmirea și depunerea decontului de justificare Cererea de restituire PA trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
numărul autorizaţiei de PA;
cantitatea, pe tip de marfă, a mărfurilor străine pentru care se solicită restituirea drepturilor de import;

Vama2_block2.indd 54
Esenţa decontului de justificare
poziţia tarifară conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
Decontul de justificare reprezintă un document/mai multe documente, care conțin informația privind valoarea în vamă, precum şi drepturile de import aferente mărfurilor străine, înscrise în declaraţia
utilizarea regimului de PA. Decontul de justificare cuprinde următoarele mențiuni: vamală de import a mărfurilor aferente regimului de PA – sistemul de restituire;
numărul autorizaţiei de PA; data importului mărfurilor străine;
cantitatea pe tip de marfă străină, cu menționarea declarațiilor de plasare în regim de PA; numerele declaraţiilor vamale conform cărora mărfurile străine au fost importate în cadrul regimului;
codul mărfurilor conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor; felul, cantitatea şi destinaţia vamală a produselor compensatoare;
valoarea în vamă a mărfurilor străine şi cuantumul drepturilor de import aferente; valoarea produselor compensatoare dacă încheierea se realizează în baza metodei cheii valorice;
rata de randament stabilită, inclusiv modificările, dacă acestea au parvenit ulterior eliberării rata de randament stabilită, inclusiv modificările, dacă au parvenit ulterior eliberării autorizaţiei;
autorizaţiei; numerele declaraţiilor vamale conform cărora produsele compensatoare au fost exportate de pe
felul, cantitatea şi destinația vamală ale produselor compensatoare, cu menționarea declarațiilor teritoriul Republicii Moldova;
vamale potrivit cărora produsele compensatoare au primit o nouă destinaţie vamală; cuantumul drepturilor de import spre restituire.
valoarea produselor compensatoare în cazul în care încheierea regimului se face în baza metodei
cheii valorice; Procedura de depunere a cererii de restituire
cuantumul drepturilor de import aferente pentru cantitatea mărfurilor străine care au fost importate;
declaraţiile vamale de încheiere a regimului de PA. Odată cu încheierea regimului PAR, titularul autorizaţiei dispune de dreptul la restituirea drepturilor de
import, cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. Restituirea se face la solicitarea titularului autorizaţiei de
Depunerea decontului de justificare PA, în baza cererii de restituire PA.

După încheierea regimului de PA, titularul autorizaţiei de PA este obligat să prezinte biroului vamal care are Cererea de restituire se prezintă la biroul vamal care are în evidenţă operațiunea de PA, în termen de cel
în evidenţă operațiunea de PA un decont de justificare. mult 30 de zile de la data la care produsele compensatoare au fost exportate (inclusiv în cazul exportului
produselor compensatoare din zona liberă).

În cazul neprezentării decontului de justificare, organul vamal va Cererea de restituire PA trebuie să fie însoţită de documente confirmative, care să justifice datele menţionate
întreprinde toate măsurile necesare pentru încasarea drepturilor de import în cerere.
aferente mărfurilor de import.
Atenție!
În cazuri suficient argumentate, se permite solicitarea restituirii drepturilor
Decontul de justificare se prezintă de import (cu excepţia taxei pentru procedurile vamale) şi după expirarea
la biroul vamal care are în evidenţă autorizaţia de perfecţionare activă; termenului de 30 de zile, doar dacă noul termen nu depășește 6 luni.
în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la depunerea declarațiilor vamale de încheiere a Excepţie
regimului de PA.

În cazul exportului anticipat de produse compensatoare, decontul de justificare se depune odată cu declaraţia După expirarea termenului de un an din data exportului produselor
vamală pentru mărfurile de import. compensatoare, titularul autorizaţiei pierde dreptul de a solicita restituirea,
deoarece acest drept se prescrie.
Atenţie!
Decontul de justificare trebuie să fie vizat de către organul vamal. Dacă decontul de justificare nu este
acceptat, organul vamal:
va comunica neacceptul în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul prezentării Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de PA
decontului respectiv; pentru care se aplică taxa vamală, se restituie în modul stabilit de Serviciul
va întreprinde toate măsurile necesare pentru încasarea drepturilor de import aferente mărfurilor de Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 10 zile.
import.

5.4. Perfectarea şi depunerea cererii de restituire


De reţinut
Esenţa cererii de restituire

Cererea de restituire este documentul prin care titularul autorizaţiei de PA solicită organului vamal restituirea
drepturilor de import, după încheierea regimului PAR.

16.06.2016 17:20:09
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 24 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 25
55 aprilie-iunie, 2016

VI. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA REGIMULUI DE PA pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere
vamală se sancţionează cu o amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de

Vama2_block2.indd 55
Pentru încălcarea regimului de PA pot surveni următoarele tipuri de răspundere juridică: contravențională, transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate;
materială și penală. nerespectarea obligaţiei de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport
introduse anterior pe teritoriul vamal, − când scoaterea acestora este obligatorie − se sancţionează
cu o amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul
contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei.
6.1. Răspunderea contravențională
Răspundere contravențională este răspunderea aplicată în baza Codului Contravențional față de persoana
fizică ori persoana cu funcții de răspundere, vinovată de comiterea faptei respective. Contravențiile și 6.3. Răspunderea penală
sancțiunile pentru încălcarea regimului de PA sunt prevăzute la art. 287 al Codului Contravențional și pot fi
oricare din următoarele: Răspunderea penală este aplicată în baza prevederilor Codului penal față de persoana vinovată de
Împiedicarea accesului reprezentatului organului vamal cu funcţie de răspundere și în exerciţiul comiterea infracțiunii respective și reprezintă cea mai gravă formă aplicabilă de răspundere juridică.
funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal se sancţionează cu
amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.7 Deși nu există o componență specială de infracțiune în cazul utilizării regimului de PA, în unele situații de
Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, încălcare a regimului de PA, poate surveni răspunderea penală pentru următoarea infracțiune prevăzută de
obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, art. 249 al Codului Penal – eschivarea de la achitarea plăţilor vamale. Astfel:
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii mari (care depășește 50 000 lei)
Încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, dezambalarea, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale8 sau cu muncă
reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, schimbarea semnelor de neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore și amendă, aplicată persoanei juridice,
identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.
precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul Aceeaşi acţiune săvârșită de două sau mai multe persoane se pedepseşte cu amendă în mărime
vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la
Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control 180 la 240 de ore și amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unităţi
vamal sau pierderea lor se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. convenţionale.
Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni ale căror rezultat Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii deosebit de mari (care depășește 100,000
este neachitarea plenară a taxelor vamale se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi lei) se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă
convenţionale. neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore și amendă, aplicată persoanei juridice,
Acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau reducerea în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale.
acestor drepturi se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
Acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor
sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei se sancţionează cu amendă de la 25 la 75
de unităţi convenţionale.
Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţie de răspundere din
organul vamal, insultarea acestei persoane se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.

6.2. Răspunderea materială


Răspunderea materială este aplicată în baza art. 231 al Codului vamal față de persoană juridică vinovată de
comiterea faptei respective. Răspunderea materială pentru încălcarea regimului de PA survine ca urmare a
următoarelor contravenţii vamale:
nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv (cu excepţia regimului de tranzit)
a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim se
sancţionează cu o amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul
contravenţiei sau cu confiscarea mărfurilor;
depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul
vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor
transportate se sancţionează cu o amendă de la 40% la 100% din valoarea obiectului contravenţiei
sau cu confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei în cazul când conduce la
exonerarea totală sau parţială de drepturi de import;
7. Conform art. 34 al Codului contravențional o unitate convențională este egală cu 20 de lei. 8. Conform art. 64 al Codului penal o unitate convențională de amendă este egală cu 20 de lei.

16.06.2016 17:20:10
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 27
26
56 aprilie-iunie, 2016

VII. DETERMINAREA CUANTUMULUI DREPTURILOR Varianta II. Două mărfuri de import Un produs compensator
DE IMPORT

Vama2_block2.indd 56
Capitolul se aplică doar în cazul când se dorește importarea produselor compensatoare. În acest scop, este
necesar de a determina componentul de import, intrat în produsul compensator și respectiv, cuantumul
drepturilor de import.

Determinarea cuantumului drepturilor de import se face prin metoda cheii cantitative sau prin metoda cheii
valorice. Mai întâi se aplică metoda cheii cantitative și, atunci când aceasta nu poate fi aplicată − metoda
cheii valorice.
Exemplu:
În urma procesării a 250 l de substanţă A1 și 15 l de substanţă A2 din import rezultă 800 l de substanţă X,
7.1. Metoda cheii cantitative din care 300 l se importă, iar 500 l se exportă. Pentru determinarea cantităţii de substanţă A pentru care
apare o obligaţie de plată, pentru fiecare marfă separat (A1 și A2 ), se va utiliza formula simplificată Ak =
Metoda cheii cantitative reprezintă calcularea proporției de mărfuri de import încorporate în produsele Ak*X /X, avem:
compensatoare, prin raportare la cantitatea de mărfuri din import. Prin aplicarea metodei cheii cantitative Pentru substanţa A1
se determină cantitatea pentru fiecare marfă de import, pentru care apare o obligație vamală, ca urmare a Ak = A1 = 250 l – substanţă A1 din import;
importului unei părţi din produsele compensatoare rezultate în urma procesului de PA. Xk = X = 800 l – de substanţă X rezultată în urma procesării (produse compensatoare);
Xk = X = 300 l – substanţă X care se importă.
Metoda dată are la bază cantitatea (măsurată în kg, m2 etc.): ...........................
Ak = 250 l *300 l / 800 l = 93,75 l
mărfurilor de import pentru prelucrare;
produselor compensatoare rezultate în urma procesului de perfecţionare activă; Pentru substanţa A 2
produselor compensatoare importate. Ak = A2 = 15 l – substanţă A2 din import;
Xk = X = 800 l – de substanţă X rezultată în urma procesării (produse compensatoare);
Scopul metodei este determinarea drepturilor de import aferente mărfurilor de import încorporate în Xk = X = 300 l – substanţă X care se importă.
produsele compensatoare, prin raportare la cantitatea de mărfuri din import. ...........................
Ak = 15 l * 300 l / 800 l = 5,63 l
Metoda cheii cantitative se aplică în două forme:
În cazul dat, drepturile de import se vor calcula din 93,75 l substanţă A1 și din 5,63 l substanţă A2 din
Metoda produsului compensator reprezintă cazul particular al metodei cheii cantitative
generale, în care rezultă un singur produs compensator din operațiunile de PA a uneia sau mai import.
multor mărfuri de import. Se aplică în următoarele cazuri:
Metoda „mărfuri de import” reprezintă cazul particular al metodei cheii cantitative, unde
Varianta I. O marfă de import Un produs compensator rezultă mai multe produse compensatoare din operațiunile de PA a uneia sau a mai multor mărfuri
de import.

În cazul dat, pierderile influențează direct cuantumul obligaţiei vamale. Metoda cheii cantitative se
aplică în următoarele cazuri:

Varianta I. O marfă de import Două sau mai multe produse compensatoare


Exemplu:
În urma procesării a 100 kg de substanţă A din import rezultă 200 kg de substanţă X, din care 180 kg se
importă, iar 20 kg se exportă. Pentru determinarea cantităţii de substanţă A pentru care apare o obligaţie de
plată, se utilizează formula simplificată9 A k = A k*X /X, unde:
Ak = A = 100 kg – substanţă A din import;
Xk = X = 200 kg – de substanţă X rezultată în urma procesării (produse compensatoare);
Xk = X = 180 kg – substanţă X care se importă.
...........................
A = 100kg*180kg/200kg = 90kg

În cazul dat, drepturile de import se vor calcula din 90 de kg substanţă A din import. În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A, rezultă două tipuri de produse:
9. Conform prevederilor din Anexa nr.10 la Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova în particular atunci X1 în cantitate de 130 kg, din care se importă cantitatea de 100 kg, iar restul se exportă.
când din operaţiunea de fabricaţie rezultă un singur produs compensator X (metoda produs compensator), formula de mai sus devine: X2 în cantitate de 70 kg, din care se importă cantitatea de 40 kg, iar restul se exportă.
Ak = {Ak /Ak X}* Ak X*X /X = Ak *X /X

16.06.2016 17:20:10
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 29
28
57 aprilie-iunie, 2016

Se cunoaşte, de asemenea, că repartiţia mărfii de import A în produsele compensatoare este următoarea: Pentru determinarea cantităţii de substanţă A şi A1 pentru care apare o obligaţie de plată se analizează
marfa A care se regăseşte în produsul compensator X1 = 63 kg; modul în care mărfurile de import se regăsesc în produsele compensatoare, unde se observă că pe parcursul

Vama2_block2.indd 57
marfa A care se regăseşte în produsul compensator X2 = 33 kg. perfecţionării au apărut pierderi şi anume: 5 kg pentru marfa A şi 3 kg pentru marfa A1. În acest caz,
conform formulei:
Pentru determinarea cantităţii de substanţă A pentru care apare o obligaţie de plată se analizează modul
în care mărfurile de import se regăsesc în produsele compensatoare, deci se observă că pe parcursul
perfecţionării au apărut pierderi, şi anume 4 kg pentru marfa A.

În acest caz, conform formulei:


avem:
Cantitatea a două tipuri de mărfuri de import:
Ak = A= 100 kg – substanţă A din import;
Ak = A1= 50 kg – substanţă A1 din import;
avem: Cantitatea a două tipuri de mărfuri de produse compensatoare:
A k = 100 kg – substanţă A din import; X1 = 200 kg – de substanţă X1 rezultată în urma procesării (produse compensatoare);
X1 = 130 kg – de substanţă X1 rezultată în urma procesării (produse compensatoare); X2 = 30 kg – de substanţă X2 rezultată în urma procesării (produse compensatoare);
X2 = 30 kg – de substanţă X2 rezultată în urma procesării (produse compensatoare); Cantitatea mărfii A care se regăseşte în produsul compensator X1 și X2:
A kX 1= 63 kg – marfa A care se regăseşte în produsul compensator X 1; A kX 1= AX1 = 85 kg – marfa A care se regăseşte în produsul compensator X 1;
Ak X2 = 33 kg – marfa A care se regăseşte în produsul compensator X2 ; Ak X2 = AX2 = 10 kg – marfa A care se regăseşte în produsul compensator X2;
X1 = 100 kg – substanţă X care se importă din substanţă X1 rezultată în urma procesării (produse Cantitatea mărfii A 1 care se regăseşte în produsul compensator X1 și X2:
compensatoare); AkX1= A1 X1 = 35 kg – marfa A1 care se regăseşte în produsul compensator X1;
X2 = 40 kg – substanţă X care se importă din substanţă X2 rezultată în urma procesării (produse AkX2 = A1 X2 = 12 kg – marfa A1 care se regăseşte în produsul compensator X2;
compensatoare). Cantitatea de substanță X care se importă din substanţă X1 și X2 rezultată în urma procesării
(produse compensatoare):
A1 ={100kg/(63kg+33kg)}(63kg*100kg/130kg+33kg*40kg/70kg) = 70,12 kg X1 = 180 kg – substanţă X1 care se importă din substanţă X1 rezultată în urma procesării (produse
compensatoare);
În cazul dat, drepturile de import se vor calcula din 70,12 kg substanţă A din import. X2 = 20 kg – substanţă X2 care se importă din substanţă X2 rezultată în urma procesării (produse
compensatoare);
Varianta II. Două sau mai multe Două sau mai multe A = 100 kg AX 1 = 85 kg X1 = 180 kg
mărfuri de import produse compensatoare A1 = 50 kg A 1X 1 = 35 kg X2 = 20 kg
X1 = 200 kg AX 2 = 10 kg
X2 = 30 kg A 1X 2 = 12 kg

1. Calculăm cantitatea de marfă de import A care se regăsește în ambele produse compensatoare


A = 100 kg AX 1 = 85 kg X1 = 180 kg
X1 = 200 kg A 1X 2 = 10 kg X2 = 20 kg
X2 = 30 kg
Ak ={Ak /(Ak X1 +Ak X2 +...+AkXm)}(AkX1X1 /X1+AkX2X2 /X2+...+AkXm Xm / Xm)
A = {100kg/(85kg+10kg)}(85kg*180kg/200kg+10kg*20kg/30kg) = 87,54kg

2. Se calculează cantitatea de marfă A1 care se regăsește în ambele produse compensatoare


Exemplu: A1 = 50 kg A 1X 1 = 35 kg X1 = 180 kg
În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A şi a 50 kg de substanţă de import A1, rezultă două X1 = 200 kg A 1X 2 = 12 kg X2 = 20 kg
tipuri de produse: X2 = 30 kg
X1 în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă. Ak = {Ak /(Ak X1 +Ak X2 +...+AkXm)}(AkX1X1 /X1+AkX2X2 /X2+...+AkXm Xm / Xm)
X2 în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă. A1 = {50kg/(35kg+12kg)}(35kg*180kg/200kg+12kg*20kg/30kg) = 42,02kg

Se cunoaşte, de asemenea, că repartiţia mărfurilor de import A şi A1 în produsele compensatoare este Astfel, pentru marfa de import A drepturile de import se vor calcula pentru 87,54 kg, iar pentru marfa de
următoarea: import A1 pentru 42,02 kg.
marfa A care se regăseşte în produsul compensator X1 = 85 kg
marfa A care se regăseşte în produsul compensator X2 = 10 kg
marfa A1 care se regăseşte în produsul compensator X1 = 35 kg
marfa A1 care se regăseşte în produsul compensator X2 = 12 kg

16.06.2016 17:20:11
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 30 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 31
58 aprilie-iunie, 2016

7.2. Metoda cheii valorice ANEXA NR. 1

Vama2_block2.indd 58
Metoda cheii valorice reprezintă calculul proporţiei de mărfuri de import încorporate în diferite produse
compensatoare, prin raportare la valoarea produselor compensatoare.
Mărfuri a căror plasare este interzisă în orice sistem de PA

Prin aplicarea metodei cheii valorice de calcul se determină cantitatea de fiecare marfă de import, pentru alcoolul etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207);
care apare o obligaţie vamală, ca urmare a importului unei părţi din produsele compensatoare rezultate în ţigări de foi, trabucuri (subpoziţia tarifară 2402 10);
urma procesului de PA. Metoda dată are la bază: ţigări din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20);
atât cantitatea (măsurată în kg, m2 etc.): benzină, motorină şi derivatele lor (menționate în tabelul de mai jos);
- mărfurilor de import pentru prelucrare; gazul de sondă şi a alte hidrocarburi gazoase (subpoziţiile tarifare 2711 12, 2711 13, 2711 14 000,
- produselor compensatoare rezultate în urma procesului de perfecţionare activă; 2711 19 000);
- produselor compensatoare importate. anvelope din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20), deşeuri, resturilor şi bavuri de cauciuc
cât și preţurile: nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a
- produselor compensatoare. accesoriilor uzate pentru autovehicule.

Scopul metodei este de a determina proporţia de mărfuri de import încorporate în diferite produse 270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
compensatoare, prin raportare la valoarea produselor compensatoare, întru perceperea drepturilor de 270720100 Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
import. 270730100 Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270750 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65%
Modelul matematic pentru metoda cheii valorice este stipulat în anexa nr.11 la Regulamentul nr. 1140. (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86
270900100 Condensat de gaz natural
Procedura de calculare a cantităţii unei anumite mărfi de import prin 271011110-271019290 Uleiuri (distilate) uşoare şi medii
metoda cheii valorice este la fel, ca și în cazul metodei cheii cantitative, 271019310-271019490 Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare
însă preţul produsului/produselor compensatoare este utilizat în locul 290110000 Hidrocarburi aciclice saturate
cantităţii din marfa de import ce se regăseşte în produsele compensatoare. 290124100 Buta-1,3-dienă
Atenţie!
290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate
290211000 Ciclohexan
Exemplu:
290219 Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice
În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A1 şi a 50 kg de substanţă de import A2, rezultă două
ex.290220000 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil
tipuri de produse:
X1 în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă; 290230000 Toluen
X2 în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă. 290244000 Amestec de izomeri ai xilenului
290290900 Alte hidrocarburi ciclice
De asemenea, se cunosc preţurile pentru produsele compensatoare, astfel: 290511000- 290513000 Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)
P(X1) = 200 kg * 12 lei/kg = 2400 lei 290514 Alţi butanoli
P(X2) = 30 kg * 5 lei/kg = 150 lei 290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui
ex.290519000 Pentanol (alcool amelic)
2909 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri,
peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi,
Preţul se stabilește pentru toată cantitatea de produse compensatoare și nu sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
doar pentru cantitatea de produse compensatoare care se importă. 381400900 Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; prepa-
Atenţie! rate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor
381700500 Achilbenzeni lineari
Se determină cantităţile de substanţă A 1 şi A 2 pentru care apare o obligaţie de plată. 381700800 Altele
A1 = {A1 /(P(X1 )+P(X2))}(P(X1) X1 / X1+ P(X2)X2 / X2)
A2 = {A2 /(P(X1 )+P(X2))}(P(X1) X1 / X1+ P(X2)X2 / X2) 2711 12 Propan
A1 = {100 kg/(2400 lei+150 lei)}(2400 lei*180 kg/200 kg+150 lei*20 kg/30 kg) = 88,62 kg 2711 13 Butan
A2 = {50 kg/(2400 lei+150 lei)}(2400 lei*180 kg/200 kg+150 lei*20 kg/30 kg) = 44,31 kg 2711 14 000 Etilena, propilena, butilena și butadiena
2711 19 000 Altele

16.06.2016 17:20:11
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 32 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 33
59 aprilie-iunie, 2016

ANEXA NR. 2 ANEXA NR. 3

Vama2_block2.indd 59
Mărfuri a căror autorizare este interzisă în sistemul PAS CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfecţionare activă (model)
supuse accizelor (a se vedea Anexa la Titlu IV al CF);
carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201); 1. Denumirea şi sediul:
carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202); a) solicitantului
carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203);
carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204); b) operatorului
organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri, asini, proaspete,
refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206); 2. Sistemul solicitat:
carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau a) sistemul cu suspendare
congelate (poziţia tarifară 0207);
slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, b) sistemul cu restituire
refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00);
laptele şi smântâna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) 2. Sistemul solicitat:
(poziţia tarifară 0402); 3. Modalităţi speciale solicitate:
feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000); a) compensare prin echivalent
grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decât cele de la poziţia tarifară
1503 (poziţia tarifară 1502 00); 2. Sistemul solicitat:
zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11). b) export anticipat

2. Sistemul solicitat:
4. Mărfurile destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare şi justificarea cererii:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică

b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor

c) cantitatea prevăzută

d) valoarea prevăzută

e) originea

5. Produse compensatoare şi exportul prevăzut:


a) denumirea comercială şi/sau tehnică

b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor

c) produse compensatoare principale

d) export prevăzut

6. Rata de randament

7. Natura (felul) procesului de perfecţionare

8. Locul unde are loc operaţiunea de perfecţionare

16.06.2016 17:20:11
GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 34 GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ 35
60 aprilie-iunie, 2016

ANEXA NR. 4

Vama2_block2.indd 60
9. Durata estimată a fi necesară pentru: AUTORIZAŢIE DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ
a) realizarea operaţiunilor de perfecţionare şi scoaterea produselor compensatoare (model)
(termenul de reexport)
Referitor la cererea
b) aprovizionarea şi transportul către Republica Moldova a mărfurilor străine
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:
a) solicitantului
10. Mijloace de identificare preconizate
b) operatorului (1)
11. Nominalizarea birourilor vamale: 2. Sistemul autorizat (2)
a) de acordare a regimului 3. Modalităţi (2):
a) compensare prin echivalent

b) de încheiere regimului b) export anticipat

4. Mărfurile destinate a suferi operaţiuni de perfecţionare (3):


12. Termen de valabilitate a autorizaţiei Solicitat a) denumirea comercială/tehnică

b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor


13. Mărfuri echivalente
c) cantitatea prevăzută
14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile în regim
d) valoarea prevăzută

15. Menţiuni cu privire la autorizaţiile anterioare: 5. Produsele compensatoare (3):


a) pentru trei ani precedenţi, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei a) denumirea comercială/tehnică
cereri b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor

c) produse compensatoare principale


b) în cazul mărfurilor destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare
6. Rata de randament (4)

7. Felul perfecţionării

Data Semnătura 8. Locul unde se efectuează operaţiunea de perfecţionare

9. Termenul de reexport (5)

L. Ş. 10. Termenul de plasare a mărfurilor de import în regim (6)

11. Mijloace de identificare stabilite

12. Unităţile vamale desemnate:


a) de control

b) de plasare

c) de încheiere
13. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (7)

NOTĂ: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. 14. Mărfuri echivalente (8)
Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport 15. Data de reexaminare a condiţiilor economice (9)
de fiecare tip de marfă sau de produs.
16. Locul ţinerii evidenţelor operative

Data Semnătura

GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ

16.06.2016 17:20:11
37

GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ