Sunteți pe pagina 1din 7

Conf. dr. ing.

Anca Lazăr

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Introducere în studiul BCI


Curs 3
Neurobiologia BCI
Conf. dr. ing. Anca Lazăr
anca.lazar@bioinginerie.ro

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 1

Neurobiologia BCI

4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate pentru controlul BCI

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 2

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI

Considerente asupra semnalelor EEG


sunt disponibile numeroase informaŃii despre natura EEG
rămân şi multe zone învăluite în necunoscut
a dispune de cât mai multe cunoştinŃe despre semnalele EEG
reprezintă un ajutor, din cel puŃin două puncte de vedere:
1) pentru a alege trăsătura care furnizează cea mai potrivită
informaŃie pentru control
2) pentru a dezvolta algoritmi de prelucrare cu scopul de a
detecta trăsătura relevantă.
Un sistem BCI trebuie să distingă trăsături din semnalul EEG ca:
forma de undă, repetiŃia, frecvenŃa, amplitudinea, distribuŃia,
relaŃia de fază, temporizările, persistenŃa, reactivitatea

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 3

1
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
Considerente asupra semnalelor EEG

Forma de undă poate fi uniformă (datorită fazelor de creştere şi


descreştere simetrice) sau neuniformă (având forme şi durate diferite).
Banda de frecvenŃă a semnalelor EEG este între 0,1 Hz şi 60 Hz.
Există anumite frecvenŃe ce apar clar în semnalul EEG normal, ceea ce
face ca frecvenŃa să fie un parametru important al EEG. Cea mai
importantă activitate se găseşte în benzile delta (0.5 - 4 Hz), tetha (4-8 Hz),
alpha (8-13 Hz), beta (13-22 Hz) şi gamma (30-40 Hz).
Amplitudinea tipică este de 2-100 µV.
DistribuŃia se referă la faptul că o anumită activitate electrică poate fi
observată pe o zona mai largă sau mai restrânsă de pe scalp, pe o singură
emisferă cerebrală sau pe ambele. Activitatea focală este acea activitate
care se restrange la câŃiva electrozi.
Reactivitatea unui semnal se referă la modificările ce pot fi produse
în formele normale sau anormale, prin intermediul anumitor manevre. Un
exemplu îl constituie eliminarea ritmului alpha prin deschiderea ochilor.

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 4

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
Considerente asupra semnalelor EEG
Unii dintre parametrii EEG sunt evidenŃi, în timp ce alŃii au
condus la controverse
Una dintre controverse are la bază problema liniarităŃii sau a
neliniarităŃii semnalului EEG
Nu se ştie nici cât de haotică este seria de timp formată de
datele EEG (nu există nici o dovadă de necontestat care să
demostreze că EEG reflectă un process haotic)

Fără răspunsuri la aceste întrebări este destul de dificil să se


aleagă metoda adecvată de recunoaştere a trăsăturilor

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 5

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI

Clasificarea BCI în funcŃie de tipul activităŃii mentale

BCI ce au la bază răspunsuri evocate


BCI bazate pe condiŃionările impuse (operant conditioning)

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 6

2
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI ce au la bază răspunsuri evocate
Avantaje
este necesară o perioadă de
învăŃare redusă Răspunsurile evocate sunt puse în legătură cu
metodele cognitive din psihologie care consideră
Dezavantaje creierul ca un sistem de prelucrare a informaŃiei a
comunicaŃia poate fi lentă
cărui ieşire depinde de relaŃia dintre stimuli şi
datorită medierii necesare
pentru a putea detecta un
activarea procesului cognitiv
potenŃial evocat şi datorită Sistemele BCI ce funcŃionează pe baza
timpului necesar pentru răspunsurilor evocate produse de anumiŃi stimuli
prezentarea stimulului sunt acelea care utilizează
relevant potenŃialul P300
amplitudinea răspunsului se potenŃialul evocat vizual
poate reduce în timp datorită
obişnuinŃei subiectului cu răspunsurile evocate de regim permanent,
stimulul respectiv produse de stimulii vizuali

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 7

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI ce au la bază răspunsuri evocate
PotenŃialul P300
Stimulii auditivi, vizuali sau somato-senzoriali cu o apariŃie
neregulată sau particulară, atunci când sunt amestecaŃi cu
stimuli repetitivi sau obişnuiŃi, produc în mod normal, în
cortexul parietal, după aproximativ 300 ms de la apariŃia
stimulului, un semnal EEG cu un vârf pozitiv, numit P300
În sistemele BCI, unui subiect i se aplică anumiŃi stimuli
(asociaŃi anterior cu anumite acŃiuni). PonteŃialul P300 apare
numai în cazul răspunsurilor alese pentru acŃiunea dorită, iar
BCI îl utilizează pentru a determina intenŃia subiectului
O interfaŃă care utilizează potenŃialul P300 are, la prima
vedere, avantajul că nu necesită o perioadă de învăŃare.
P300 se modifică în funcŃie de condiiŃiile impuse de
experiment şi se poate modifica de asemenea în timp

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 8

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI ce au la bază răspunsuri evocate

PotenŃial evocat vizual (visual evoked potential -


VEP)

 este o mică schimbare în semnalul EEG


 este genarat ca răspuns la un stimul vizual
precum o lumină pâlpâitoare
proprietăŃile depind de tipul de stimul vizual
este mai proeminent în zona occipitală.

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 9

3
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI ce au la bază răspunsuri evocate
Răspunsurile evocate de regim permanent, produse de
stimulii vizuali
Dacă un stimul vizual este prezentat repetitiv, cu o frecvenŃă
cuprinsă în domeniul 2-90 Hz, în EEG apare un răspuns electric
oscilatoriu, cu aceeaşi frecvenŃă ca şi cea a stimulului, numit
potenŃial evocat de regim permanent produs de stimuli vizuali
(Steady - State Visual Evoked Potential - SSVEP)
DiferenŃa dintre VEP şi SSVEP este dată de frecvenŃa de
repetiŃie a stimulului
SSVEP poate fi detectat prin examinarea componenŃei
spectrale a semnalului înregistrat în regiunea vizuală, adică în
zonele occipitale
Atunci când acŃiunile sunt asociate cu Ńinte care pâlpâie cu
diferite frecvenŃe, subiectul poate controla BCI prin direcŃionarea
privirii către Ńinta ce corespunde acŃiunii dorite

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 10

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
NoŃiunea este preluată din psihiatrie unde se consideră că un subiect poate dobândi
abilităŃi de control al comportamentului printr-o reacŃie inversă corespunzătoare
(operant conditioning feedback)
Cunoscându-se faptul că funcŃiile sistemului nervos central şi ale celui autonom pot
fi antrenate pentru o funcŃionare adaptivă mai bună, pacienŃii se antrenează astfel
încât să-şi autoregleze activitatea creierului prin reacŃie inversă
Este necesar mult timp (până la câteva săptămâni) pentru ca un subiect să poată
învăŃa să-şi moduleze activitatea cerebrală, pentru ca BCI să ducă la îndeplinire
intenŃiile sale
Pentru a reduce timpul, BCI la rândul său se adaptează simultan la utilizator prin
intermediul algoritmilor de învăŃare computerizaŃi
În teorie, subiectul poate alege orice activitate mentală pentru controlul unei BCI
În practică, se preferă activităŃi mentale despre care se ştie că sunt recunoscute şi
evidenŃiate clar în semnalul EEG
Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -
11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 11

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect

Subiectul şi BCI se adaptează unul la celălalt astfel: în


perioada iniŃială de învăŃare (învăŃare fără reacŃie), subiectului i
se cere să efectueze activităŃile mentale, în timp ce se
înregistreaza EEG (realizându-se setul de date de control).
Datele sunt analizate şi, prin algoritmi specifici, se stabileşte
câte un model pentru fiecare activitate mentală
În sesiunile de învăŃare ce urmează, subiectului i se cere să
efectueze o anumită sarcină mentală asigurându-se o reacŃie
inversă, indicând măsura în care BCI poate identifica activitatea
mentală, folosind modelul obŃinut în sesiunea anterioară, cea de
învăŃare
La sfârşitul fiecărei sesiuni de învăŃare, modelul care trebuie
recunoscut se actualizează. Procesul se repetă de multe ori pe
parcursul funcŃionării unei BCI. Astfel, BCI se adaptează
permanent la subiect şi performanŃele sale pot fi îmbunătăŃite.
Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -
11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 12

4
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa

Neurobiologia BCI
Facultatea de Bioinginerie Medicală

4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate


pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect

Sistemele BCI care se bazează pe anumite condiŃionări utilizează:

activitatea senzomotorie oscilantă (schimbări în


ritmurile cerebrale)

potenŃiale lent variabile (Slow Cortical Potentials -


SCP)

alte activităŃi mentale specializate pe emisferele


cerberale

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 13

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect

Schimbări în ritmurile cerebrale

Grupuri de neuroni pot forma reŃele complexe care sunt la


originea unei activităŃi oscilante
În general, frecvenŃa unor asemenea oscilaŃii descreşte
atunci când creşte numărul grupurilor de neuroni sincronizaŃi
Există două tipuri importante de oscilaŃii:
ritmul µ rolandic (în domeniul 7-13 Hz)
ritmul ß central (peste 13 Hz)
originea în cortexul sezitiv-motor.

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 14

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
Schimbări în ritmurile cerebrale
Stimularea senzorială, comportamentul motor şi imaginarea mişcării pot modifica
legăturile funcŃionale din cortex care să determine o scădere de amplitudine,
desincronizare pusă în legătură cu un eveniment, (Event Related Desynchronization -
ERD) sau o creştere de amplitudine, sincronizare pusă în legătură cu un eveniment
(Event Related Synchronization - ERS) a ritmului µ sau a ritmului ß central
Pregătirea sau planificarea mişcării unui membru conduce la apariŃia unei
desincronizări ERD de scurtă durată a ritmului µ şi a ritmului ß central (poate
fi privită ca o repetiŃie mentală a unei mişcări, fără finalizarea mişcării)
imaginarea mentală a mişcărilor antrenează regiuni/funcŃii ale creierului similare
celor implicate în programarea şi pregătirea a unor astfel de mişcări
DiferenŃa principală dintre efectuarea mişcării şi imaginarea acesteia constă în faptul
că în ultimul caz execuŃia ar fi blocată la un orecare nivel corticospinal,

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 15

5
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
BCI ce utilizează potenŃiale corticale lente
sunt schimbări lente de potenŃial, generate de subiect
reflectă schimbări în polarizarea corticală a EEG
funcŃional, reflectă un mecanism de regularizare a pragului
pentru mobilizarea excitatorie locală
durează de la câteva sute de milisecunde până la câteva
secunde sau minute şi indică pregătirea unei reŃele corticale
SCP negative sunt asociate cu mişcarea şi cu alte funcŃii ce
implică activare corticală
SCP pozitive sunt asociate cu reducerea activităŃii corticale
În anumite condiŃii de reacŃie inversă, o persoană poate să
producă SPC negative sau pozitive (se poate realiza dacă
subiecŃilor le este asigurată o reacŃie pe parcursul producerii SCP
şi dacă ei sunt încurajaŃi pentru răspunsurile corecte).

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 16

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
Utilizează alte zone specializate ale cortexului pentru
activităŃi mentale
alte activităŃi mentale, diferite de cele motorii, determină
specializări ale emisferelor cerebrale:
aşa numitele activităŃi geometrice (imaginarea rotaŃiei 3D
a unui obiect)
activităŃi verbale (compunerea mentală a unei scrisori)
activităŃi aritmetice (numărare mentală, înmulŃire
mentală).
apare ideea implementării mai multor posibilităŃi de
control şi, în anumite cazuri, sunt mai uşor de realizat
decât imaginarea unor activităŃi motorii.

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 17

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
BCI bazate pepentru
condiŃionările
controlulimpuse
BCI de subiect
Utilizează alte zone specializate ale cortexului pentru activităŃi
mentale
Keirn and Aunon, “A new mode of communication between man and his
surroundings”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 37(12):1209-1214,
December 1990
Using a Low-Cost Electroencephalograph for Task Classification in HCI
Research
UIST 2006, Montreux Switzerland
3 sarcini mentale:
Rest (Baseline): relaxare
Matematică: operaŃii aritmetice mentale (ex: 7 înmulŃit cu 385)
RotaŃie: rotaŃia mentală a unui obiect

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 18

6
Conf. dr. ing. Anca Lazăr

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
Utilizează alte zone specializate ale cortexului pentru
activităŃi mentale
3 task Math v. Rotate Rest v. Math Rest v. Rotate
user 1 67.9% 83.3% 88.0% 85.8%

user 2 70.6% 82.7% 91.4% 84.3%

user 3 77.6% 88.3% 93.8% 86.7%

user 4 63.6% 69.4% 84.9% 86.7%


user 5 66.5% 91.0% 81.2% 80.9%

user 6 59.3% 80.6% 80.2% 68.5%


user 7 71.4% 87.3% 90.4% 86.7%

user 8 69.8% 87.7% 82.4% 83.6%

Average 68.3% 83.8% 86.5% 82.9%

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 19

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
Utilizează alte zone specializate ale cortexului pentru
activităŃi mentale
Keirn and Aunon, “A new mode of communication between man and his
surroundings”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 37(12):1209-1214,
December 1990
Department of Mathematics Department of Computer Science Colorado
State University
5 sarcini mentale
Relaxare
Imaginarea scrierii unei scrisori
Muliplicare mentală
Numărare vizuală
RotaŃiaunui obiect

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 20

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa


Facultatea de Bioinginerie Medicală

Neurobiologia BCI
4. Tipuri de activităŃi mentale utilizate
pentru controlul BCI
BCI bazate pe condiŃionările impuse de subiect
Utilizează alte zone specializate ale cortexului pentru
activităŃi mentale

Dispozitive medicale pentru suplinirea funcŃiilor organismului -


11-mar.-13 Introducere în studiul BCI 21

S-ar putea să vă placă și