Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
ANUL I

Analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor


publice din cadrul bugetului de stat
al României

PROFESOR INDRUMATOR: APETRI ANISOARA


STUDENT: CUMPARATU CATALIN MIHAI
Cuprins
INTRODUCERE……………………………………………………………………………1
1. Noţiunea de cheltuială publică
2.STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT SI DIN
BUGETELE LOCALE .................................................................................................. 3

2.1. Clasificarea cheltuielilor publice ......................................................................... 3-5

2.2. Rolul sistemului cheltuielilor publice ..................................................................... 5

2.3.Dinamica cheltuielilor publice ................................................................................ 6

3.Mutaţii în structura funcţională a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada


2010-2013 ................................................................................................................... 7
3.1. Evoluţia principalelor cheltuieli publice din bugetul de stat al României..........................8
3.2. Evoluţia cheltuielilor curente în perioada 2010-2012......................................................8

3.3 Evoluția cheltuielilor curente(Lei).......................................................................................9


3.4.EvolutiaTransferurilor...................................................................................................10
3.5 Evoluţia cheltuielilor de capital în perioada 2008-2012(Lei).........................................10
Concluzii……………………………………………………………………………………12

4.Bibliografie ............................................................................................................................ 13
INTRODUCERE

Bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind
expresia unui tip specific de relaţii financiare „relaţii bugetare” care se manifestă în procesele
formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale de la nivel
naţional şi de la nivelul unităţilor sale administrativ-teritoriale.
Bugetul public cuprinde în structura sa, un sistem unitar de bugete, si anume:
●bugetul de stat;
●bugetele locale;
●bugetul asigurărilor sociale de stat;
●bugetele fondurilor speciale;
Bugetul de stat este elaborat şi administrat de Guvern şi aprobat de Parlament, prin
lege. El cuprinde veniturile şi cheltuielile repartizare prin legea bugetară anuală.

1
1. Noţiunea de cheltuială publică

Obiectivele finanţate de către gurvernul unui stat se referă atât la sfera materială, cât
şi la cea nematerială. Prin efectuarea cheltuielilor publice, statele contemporane îşi
îndeplinesc o serie de funcţii interne şi externe.
Cheltuielile publice reprezintă relaţii economico-sociale în formă bănească,
care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu
ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii
funcţiilor acestuia1.
Acestea constau în plăţi efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi, pentru
achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale
politicii statului: acţiuni socio-culturale, servicii publice generale, întreţinerea armatei şi a
domeniului militar, securitatea socială, acţiuni economice, ordinea publică internă etc.

În România, cheltuielile publice socio-culturale cuprind, de obicei, următoarele arii de


acţiune:
 sănătate;
 învăţământ;
 religia, cultura şi tineretul;
 asistenţa socială (pensii, alocaţii, indemnizaţii, ajutoare);
 ajutorul de şomaj;
 pensii suplimentare;
 alte cheltuieli publice socio-culturale;
În ceea ce priveşte resursele de finanţare pentru cheltuielile cu acţiuni socio-culturale, acestea
pot fi de natură internă sau externă, publică sau privată, aşa după cum urmează: fonduri
bugetare, veniturile populaţiei (impozite, taxe, contribuţii, accize), veniturile instituţiilor
social-culturale etc.
Cheluielile publice constau în indicatori care se aprobă prin lege sub forma creditelor
bugetare, care exprimă limita maximă aprobată a nivelului de finanţare a diferitelor nevoi cu
specific colectiv.

1
Văcărel Iulian, Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007, pag. 127;

2
2. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

2.1 Criterii de clasificare a cheltuielilor publice


În ultimul timp, conţinutul cheltuielilor publice s-a diversificat continuu, mai ales
datorită mutaţiilor survenite în planul activităţii instituţiilor şi al rolului statului, ajungându-se
ca sistemul acestora să înglobeze şi unele cheltuieli specifice, menite să servească drept
instrumente de influenţare asupra evoluţiei societăţii.
Structura cheltuielilor publice este necesară în practica financiară relevând modul cum
sunt orientate resursele băneşti ale statului spre anumite obiective: economice, administrative,
politice etc.

Cheltuielile publice totale reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de


administraţii publice.

Cheltuielile publice totale consolidate cuprind: cheltuieli publice ale administraţiei publice
plus cheltuieli publice ale subdiviziilor politice şi administrative intermediare și cheltuieli
publice ale autorităţilor supranaţionale.

Trebuie făcută o distincţie clară între cheltuielile publice şi cele bugetare, acestea din
urmă fiind o subcategorie. Cheltuielile publice cuprind în sfera lor: cheltuieli bugetare,
cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială, cheltuieli extrabugetare şi cheltuieli efectuate din
bugetul trezoreriei publice.

Cheltuielile bugetare reprezintă principalul subsistem al cheltuielilor publice şi sunt


acelea înscrise în bugetul public şi care se finanţează din fondul bugetar, adică din resursele
băneşti administrate de autorităţile publice centrale sau locale de stat, în cadrul bugetului
public naţional. 2
Cheltuielile extrabugetare se realizează din veniturile acumulate şi utilizate direct de
către instituţii publice în cadrul propriei activităţi, fără a mai fi înscrise şi vehiculate prin
intermediul bugetului de stat.
Cheltuielile speciale vizează realizarea anumitor obiective sau acţiuni de interes public
şi sunt finanţate din resurse publice ce se constituie în fonduri speciale, distincte, administrate
direct de către anumite ministere sau alte organe de stat.

2
Filip Gheorghe , Finanţe, Ed. Junimea, 2002, pag. 155;

3
În opinia altor autori3, cheltuielile publice cuprind:
 cheltuielile bugetare acoperite din resurse financiare, constituite din:
- bugetul de stat;
- bugetul asigurărilor sociale de stat;
- bugetele locale;
- celelalte bugete componente ale sistemului buetar.
 cheltuieli acoperite exclusiv din resurse financiare publice
 cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei statului;
 cheltuieli finanţate din credite externe;
 cheltuieli finanţate din fonduri externe nerambursabile

În ceea ce priveşte clasificaţia cheltuielilor publice, aceasta se face pe mai multe criterii4:
 clasificaţia administrativă – pe criteriul instituţiilor prin intermediul cărora se
efectuează cheltuielile publice
 clasificaţia economică – are la bază două criterii:
- al scopului în care sunt efectuate plăţile
- al existenţei sau a unei contraprestaţii
 clasificaţia funcţională – pe criteriul sectoarelor de activitate către care sunt
repartizate resursele financiare publice şi anume:
- în domeniul social (învăţământ, sanitare, ocrotire socială etc.);
- în domeniul cercetării;
- în domeniul economic (investiţii, subvenţii, facilităţi etc.);
- în domeniul apărării şi siguranţei naţionale;
- în domeniul administrativ public central şi local;
- în ceea ce priveşte dobânzile aferente datoriei publice;
 clasificaţia financiară are la bază două criterii:
- criteriul momentului efectuării şi a efectului avut de
- criteriul formei de manifestare
 clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în reproducţia socială pot fi:
- cheltuieli publice negative (reale);
- cheltuieli publice pozitive (economice).

3
Idem 1, pag. 130;
4
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/15.htm, accesat la data de 06.12.2012;

4
În România, legea bugetului de stat/ 1998 prevede o clasificaţie în conformitate cu cea
utilizată de O.N.U. 5:

Astfel, cheltuielile publice se împart după criteriul economic în:

 cheltuieli curente (de personal, de materiale şi servicii, subvenţii, prime, transferuri,


dobânzi aferente datoriei publice, rezerve);
 cheltuieli de capital
 împrumuturi acordate (pentru finalizări de obiective stabilite prin convenţii, pentru
creditarea agriculturii, pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ).
 rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe şi interne

După criteriul funcţional, cheltuielile publice se împarte în:

 servicii publice generale


 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 social-culturale
 servicii şi dezvoltare publică, locuinţe mediu şi ape
 acţiuni economice
 alte acţiuni
 transferuri
 împrumuturi acordate
 plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice
 fonduri de rezervă

2.2 Rolul sistemului cheltuielilor publice

Cheltuielile publice sunt instrumente financiare importante ale trecerii la economia de


piață , ale dezvoltării economiei naționale, de înfăptuire a acțiunilor sociala-culturale, de
apărare națională și a ordinii de drept , de realizare a politicii de colaborare cu toate țările , de
promovare a politicii de pace și colaborarea internațională.
Cheltuielile publice îndeplinesc un rol diferit de la o etapă la alta în funcție de
obiectivele politicii economico-sociale ale statului in etapa rspectivă.

2.3. Dinamica cheltuielilor publice

Analiza sub aspect dinamic releva modificările care intervin în cuantumul și structura
cheltuielilor publice în decursul unei perioade de timp.
5
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/15.htm, accesat la data de 06.12.2012;

5
Are în vedere modificarea a șase indicatori: 6:
1. creşterea nominală şi cea reală a cheltuielilor publice;
2. schimbarea raportului cheltuielilor publice în PIB;
3. schimbarea volumului mediu al cheltuielilor publice pe cap de locuitor;
4. schimbarea structurii cheltuielilor publice;
5. corelaţia dintre creşterea cheltuielilor publice şi creşterea PIB;
6. elasticitatea cheltuielilor publice raportată la PIB

3. Mutaţii în structura funcţională a cheltuielilor publice din


bugetul de stat în perioada 2010-2013

Tabel nr.1
Milioane lei

6
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/15.htm, accesat la data de 22.04.2013

6
Pentru anul 2013 datele sunt pentru perioada: 01.01-28.02.2013
Sursa: http://www.mfinante.ro- date prelucrate

Denumire indicatori Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
Cheltuieli curente 97.348,2 99.088,7 100.150,0 15,816.9
Cheltuieli de personal 14.764,5 15.682,2 17.141,6 3.118,6
Bunuri si servicii 3.718,4 4.244,3 4.429,5 540,9
Dobanzi 6.319,1 7.736,5 9.221,1 1.429,5
Subventii 4.663,2 4.290,7 3.996,2 334,8
Transferuri - Total 64.535,2 63.413,3 62.196,2 10.037,2
Transferuri intre unitati 25.708,5 26.969,7 24.843,5 3.798,1
ale administratiei
publice
Alte transferuri 12.687,1 12.865,7 11.405,5 2.500,5
Proiecte cu finantare 5.299,3 7.128,5 10.490,0 1.276,7
din fonduri externe
nerambursabile
Asistență socială 19.283,7 15.007,7 13.645,0 2.212,0
Alte cheltuieli 1.556,6 1.441,5 1.812,3 249,9
Cheltuieli aferente 3.347,7 4.506,3 3.165,5 355,9
programelor cu
finantare
rambursabil
Cheltuieli de capital 3.012,4 3.830,0 2.108,4 98,6
Active nefinanciare 2.451,4 2.317,1 2.085,9 98,6
Active financiare 561,1 1.512,9 22,6 -
Operatiuni financiare 2.670,2 2.634,2 2.739,3 490,1
Imprumuturi 193,4 214,69 96,92 0,08
Rambursări de credite 2.476,8 2.419,5 2.642,4 490,0
Plati efectuate în anii -403,1 -248,9 -428,0 -58,0
precedenti si
recuperate
în anul curent
CHELTUIELI TOTALE 102.627,73 106.088,7 104.569,8 16,347.6

3.1. Evoluţia principalelor cheltuieli publice din bugetul de stat


al României

7
Cele mai importante cheltuieli publice ce fac parte din bugetul de stat al României sunt:
cheltuielile curente, de capital şi social-culturale.
În continuare este redată evoluţia principalelor cheltuieli publice din bugetul de stat al
României în perioada

3.2. Evoluţia cheltuielilor curente în perioada 2010-2012

Tabelul 1.

2010 2011 2012 2013


Cheltuieli de personal 14.764,5 15.682,2 17.141,6 3.118,6
Bunuri și servicii 3.718,4 4.244,3 4.429,5 540,9
Dobânzii 6.319,1 7.736,5 9.221,1 1.429,5
Subvenții 4.663,2 4.290,7 3.996,2 334,8

Grafic nr.1:

Evoluţia cheltuielilor curente în perioada

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
Cheltuieli de Bunuri și Dobânzii Subvenții
personal servicii

2010 2011 2012

Sursa: Prelucrare proprie după bugetul de stat al României 7:

Din analiza de mai sus observăm o creștere ascendentă. În anul 2012 cheltuielile de
personal cresc semnificativ,față de 2010 cu 16,1%. La fel și la bunuri și servicii are loc o
creștere ascendentă dar pasivă. La dobânzi are loc o crestere ascendenta pe parcursul
7
http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buletin

8
perioadei,în 2012 crescând cu 46% fată de 2010 și 19% fată de 2011. La subvenții observăm o
scădere din anul 2010 până in 2012 cu -12%.

3.3 Evoluția cheltuielilor curente(Lei)

Graficul nr.2

Cheltuieli curente

101.000,00
100.000,00
99.000,00
98.000,00 Cheltuieli curente
97.000,00
96.000,00
95.000,00
2010 2011 2012

Sursa: Prelucrare proprie după bugetul de stat al României

2010 2011 2012


Cheltuieli 97.348,20 99.088,70 100.150,00
curente

Conform graficului de mai sus, se observă un trend ascendent a nivelului cheltuielilor curente
din bugetul de stat al României înregistrate în perioada 2010 – 2012, în ultimul an
înregistrându-se o valoare de 100.150,00 Lei, cu 28,7 % mai mare fata de primul an.Deși
subvențiile au scazut în acest interval de timp , nu au afectat cheltuielile curente.
În 2010 cheltuielie curente reprezentau 18,95% din PIB iar in 1012 , 17,5% .din PIB dar 97%
din Cheltuielile totale.

3.4. Evolutia transferurilor


Grafic nr .3. (Lei)

9
Transferuri

25.000,00
20.000,00 2010
15.000,00
2011
10.000,00
5.000,00 2012
0,00
Alte Proiecte cu Asistenta Alte cheltuieli Cheltuieli
transferuri finan.din sociala aferente cu
fonduri fin.ramb.
externe
neramb.

Sursa: www.mfinante.ro(tabel.1)
În graficul de mai sus au o evoluție oscilantă cheltuielile aferente cu finanțări rambursate,alte
transferuri.Acestea au o crestere ușoara în 2011 apoi scad sin nou in 2012. Alt aspect negativ
este faptul că, asistența sociala scande in 2012 fata de 2010 cu 29%.Proiectele cu finantări
din fonduri externe nerambursate înregistrează o evolutie crescătoare,astfel în 2012 a crescut
cu 98%.
3.6 Evoluţia cheltuielilor de capital în perioada 2008-2012(Lei)
Grafic nr. 4

Cheltuieli de capital

6000

4000

2000

0
2008 2009 2010 2011 2012
Cheltuieli de capital 5642,9 3171 3.012,40 3.830,00 2.108,40

Cheltuieli de capital

Sursa: www.mfinante.ro(tabel.1)
Graficul de mai sus arată instabilitatea cheltuielilor de capital ce s-a înregistrat în
perioada analizată. Cea mai mare valoare a acestora s-a înregistrat însă în anul 2008, cu o
valoare de 5642,9 Lei.Apoi a urmat o scădere drastică pâna în anul 2010 cu 47%.În anul
2011 a avut loc o crestere de 27%,apoi in 2012 au scăzut din nou cu 45% În 2012 cheltuielila
de capital au reprezentat 0,36% din PIB iar în 2008,1,2%.

Grafic nr 5 Evoluția operațiunilor financiare(Lei)

10
Operatiuni financiare

2800 2.739,30
2.670,20
2700 2.634,20
2600
2502,9
2500
2400
2300
2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

Sursa: www.mfinante.ro
În graficul de mai sus are loc o evoluție oscilantă a operațiunilor financiare în perioada 2009-
2012.Cea mai mică valoare se înregistrează ăn 2009,iar până în 2012 crește cu 9%.

Grafic nr 6 Evoluția cheltuielilor totale(Lei)

Cheltuieli TOTALE

110000 106.088,70
104.569,80
105000 102.627,73

100000

95000
89851,7
90000

85000

80000
2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

Sursa:www.mfinante.ro
În graficul de mai sus se remarcă un trend ascendent a cheluielilor publice totale
înregistrate până în 2011.Astfel,în 2011 cheltuielile totale au crescut față de anul 2009 cu
18%. În anul 2012 cheltuielile totale s-au diminuat față de anu 2011 cu 1518,9,respectiv 1%.

11
CONCLUZII

Din evolutia celor mai importanti indicatori ȋn perioada 2010-2012 se observa ca


ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor la bugetul de stat este reprezentată de
cheltuielile curente,, urmând transferurile totale. De asemenea se observă un trend ascendent a
nivelului cheltuielilor curente din bugetul de stat al României înregistrate în perioada 2010 –
2012, în ultimul an înregistrându-se o valoare de 100.150,00 Lei, cu 28,7 % mai mare fata de
primul an.Deși subvențiile au scazut în acest interval de timp , nu au afectat cheltuielile
curente.În 2010 cheltuielie curente reprezentau 18,95% din PIB iar in 1012 , 17,5% .din PIB
si 97% din Cheltuielile totale.

Un aspect negativ este faptul că, asistența sociala scande in 2012 fata de 2010 cu 29%.
Proiectele cu finantări din fonduri externe nerambursate înregistrează o evolutie
crescătoare,astfel în 2012 a crescut cu 98%.
Am mai observat o evolutie oscilanta a operatiunilor financeare in perioada
studiata,indentificand o crestere in 2012 fata de 2011 cu 9%,acest lucru datoranduse mai mult
rambursarilor de credite.
De asemenea am remarcat un trend ascendent a cheluielilor publice totale înregistrate
până în 2011.Astfel,în 2011 cheltuielile totale au crescut față de anul 2009 cu 18%. În anul
2012 cheltuielile totale s-au diminuat față de anul 2011 cu 1518,9,respectiv 1%.
Acest rezultat poate fi influențat de anumiți factori, cum ar fi: economici, demografici,
sociali,militari,istorici,politici,de urbanizare.
Pe lângă factorii semnalați , în cazul multor țări dezvolatate și mai ales al celor în curs de
dezvoltare, o contribuție importantă la creșterea chetuielilor statului a avut-ovolumul mare al
plăților în contul datoriei publice, îndeosebi a celor cu plata dobânzilor la împrumuturile
publice.
Creșterea cheltuielilor publice este un fenomen al societății moderne ,care confirmă
și concepția lu Adolph Wagner cu privire la existența unei "legi a nevoilor financiare crescând
ale statului și organelor autonome", care exprimă creștere cererii și ofertei de utilități publice,
sub impactul modernizării societății umane.

12
BI BLIOGRAFIE

1. Văcărel Iulian, Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007


2. Filip Gheorghe (coord.), Finanţe, Ed. Junimea, Iaşi, 2002;
3. http://ebooks.unibuc.ro
4. Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

13