Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


CATEDRA LIMBI MODERNE

REFERAT
de admitere la examenul de doctor la limba (engleză, franceză, spaniolă)

Tema: .................................................................................................................................

Doctorand la Specialitatea Numele


(codul şi denumirea specialităŃii)

Conducător ştiinŃific Numele, gradul ştiinŃific

Şef catedră
Limbi Moderne dr., conf. univ. L. Ungureanu

Chişinău - 2014