Sunteți pe pagina 1din 22

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4.

CAZURI PRACTICE PRIVIND LICHIDAREA


SOCIETĂTILOR COMERCIALE
Cuprins
4.1. Obiective
4.2. Competenţele unităţii de învăţare
4.3.Lichidare voluntară prin hotărâre AGA a unei societăți comerciale;
4.4 Lichidarea unei societăți comerciale, atunci când aceasta nu are suficiente resurse pentru plata
datoriilor;
4.5. Cazuri particulare privind partajul;
4.6. Falimentul unei societăți în situația în care disponibilitățile bănești rezultate în urma lichidării, nu
asigură plata datoriilor
4.7. Rezumat
4.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor
4.9. Teme de control
4.10. Bibliografie

4.1. Obiective
Această unitate de învățare este rezervată prezentării câtorva cazuri practice
interesante, legate de lichidarea și falimentul unor societăți comerciale

4.2. Competenţele unităţii de învăţare


După parcurgerea unităţii veţi fi în măsură să:
 Aprofundați studiile de caz prezentate, legate de cazuri particulare privind
lichidarea societăților comerciale ;
 Vă însușiți cunoștințele necesare rezolvării aplicațiilor propuse spre rezolvare
de la finalul unității de învățare;

Durata de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 2 ore.

4.3. Lichidarea voluntară prin hotărâre AGA a unei societăți comerciale


Bilanțul de lichidare al Societății Exemplu, întocmit la 1.05.N, se prezintă astfel:
Studiu de caz
Bilanțul societății Exemplu
00:00 Elemente Sume
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 25
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 17 100
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1 500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 18 625
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI 14 000
II.CREANȚE 45 440
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 3 135
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 800
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 63 375
C.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 68 500
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1
D.ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV (5 125)
DATORII CURENTE NETE
E.TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 13 500
F.PROVIZIOANE 350
G.CAPITAL ȘI REZERVE
I.CAPITAL 10 000
II. REZERVE 2 900
III. PROFIT ȘI PIERDERE 250
CAPITAL ȘI REZERVE - TOTAL 13 150
CAPITALURI PROPRII 13 500
Se mai cunosc următoarele note și infomrații legate de activitatea lichidatorului:
Nota 1 Active imobilizate
Elemente Valoare Amortizare/ Valoare netă
contabilă ajustari
pt.depreciere
Imobilizări necorporale
Program informatic 40 15 25
Imobilizări corporale
clădire 30 000 22 000 8 000
Mașini, utiliaje, 12 000 9 000 3 000
instalații de lucru
Mijloace de transport 12 500 8 000 4 500
mobilier 3 500 1 900 1 600
Imobilizări corporale- 58 000 40 900 17 100
total
Imobilizări financiare
Acțiuni A 1 500 - 1 500

Nota 2 Active circulante


Elemente Valoare ajustari Valoare netă
contabilă pt.depreciere
Stocuri
Materii prime 2 000 - 2 000
Produse finite 9 800 200 9 600
Producție în curs 2 400 - 2 400
Stocuri - total 14 200 200 14 000
Creanțe
certe 44 000 44 000
Incerte (creanțe depășite, 3 440 2 000 1 440
clienți falimentari)
Creanțe - total 47 440 2 000 45 440
Disponibilități
Conturi la bănci 3 100 - 3 100
casa 35 - 35
Disponibilități - total 3 135 - 3 135
Cheltuieli înregistrate în 800 - 800
avans

2
Nota 3 Datorii

Elemente Valoare netă


Datorii ce trebuie achitate sub un an
furnizori 50 500
Decontări cu salariații 9 000
Asigurări sociale 5 000
Asigurări sociale de sănătate 2 000
Ajutor de șomaj 200
TVA de plată 800
Impozit pe profit 600
Creditori diverși 400
Datorii ce trebuie achitate sub un an - 68 500
total

Nota 4 Provizioane

Elemente Sume
Provizioane pentru litigii 150
Provizioane pentru garanții acordate 200
clienților
Provizioane- total 350

Nota 5 Capital și rezerve

Elemente Sume
Capital social ( 1 000 acț. X 10 lei/acț) 10 000
Rezerva legală 520
Alte rezerve 2 380
Profit și pierdere 250
Capital și rezerve - total 13 150

Operațiunile de lichidare efectuate de lichidator, se referă la :


1.Clădirea a fost vândută cu 9 000 mii lei societății A; aceasta a achiziționat și
mobilierul cu 1 500 mii lei, precum și programul informatic cu 50 mii lei;
2.Utilajele au fost cumpărate în bloc de societatea B pentru 2 800 mii lei, împreună cu
materiile prime care au fost vândute cu 1 640 mii lei și o parte a producției neterminate
de 1 400 mii lei, restul de producție neterminată nu a mai putut fi valorificată, fiind
scoasă din evidența contabilă;
3.Mijloacele de transport au fost cumpărate de societatea C pentru 5 100 mii lei;
4.Titlurile de valoare sunt valorificate prin bursă, obținându-se suma de 1 600 mii lei;
5.Produsele finite sunt vândute pentru 10 100 mii lei;
6.Clienții incerți sunt în sumă de 3 440 mii lei, din care se încasează 1 290 mii lei, iar
dintr-un client falimentar cu o valoare de 2 100 mii lei, pentru care se constituise o
ajustare de depreciere de 2 000 mii lei, se încasează doar 100 mii lei; un client pentru

3
care s-a inregistrat o creanță de 50 mii lei nu poate fi găsit; pentru încasarea înainte de
termen a clienților incerți s-au acordat sconturi, în sumă totală de 50 mii lei;
7. Cheltuielile înregistrate în avans vizează chiria unui depozit, din care nu mai poate
fi recuperată decât suma de 500 mii lei;

8.Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceștia au acordat sconturi
în sumă de 600 mii lei;
9.provizioanele pentru garanții acordate clienților acoperă o reparație efectuată de o
firmă specializată, pentru care se achită suma de 250 mii lei, provizioanele pentru
litigii se anulează;
10.Cheltuielile efectuate cu lichidarea societății se ridică la 150 mii lei
Toate vânzările sunt cu TVA 19%.

Rezolvare
Înregistrarea operațiilor de lichidare:
1. Vânzarea clădirilor către societatea A:
- Înregistrarea facturii de vânzare
a) vânzarea clădirilor:
461 ”Debitori diverși” = % 10 710
7583”Venituri din 9 000
vânz.activelor și alte op.de
capital
4427 ”TVA colectat” 1 710
b)descărcarea gestiunii
% = 212 ”Construcții” 30 000
2812”Amortiz.construcțiilor” 22 000
6583”Chelt.din 8 000
vânz.activelor și alte op.de
capital”

2. Vânzarea mobilierului către societatea A:


a)Înregistrarea facturii de vânzare:

461 ”Debitori diverși” = % 1 785


7583 ”Venituri din
Vânz.activelor și alte op.de capital 1 500
4427A colectată” 285

b)Descărcarea gestiunii
% = 214 ”Mobilier, aparatură 3 500
Birotică, echipam de prot.
2814 Amortiz. 1 900
altor imob.corp.
6583 Chelt. privind 1 600
activele cedate și alte
op.de capital

4
3. Vânzarea programului informatic către societatea A:
a)Înregistrarea facturii de vânzare:
461 ”Debitori diverși” = % 59,5
7583 Venturi din 50
Vânz.activelor și
alte op.de capital
4427 TVA colectată 9,5

b)Descărcarea gestiunii:
% = 208 Alte imob.necorp. 40
2808 amortiz.altor 15
imob.necorp.
6583 Ch.privind activele 25
cedate și alte op.de capital

c)Încasarea sumelor de la societatea A, de: 10 710+1 785+59,5=12 554,5 mii lei


5121 Ct.la bănci în lei = 461 Debitori diverși 12 554,5
4. Vânzarea utilajelor către societatea B:
a)Înregistrarea facturii de vânzare:
461 ”Debitori diverși” = %
7583 ”Venituri din 3 332
Vânz.activelor și alte op.de capital 2 800
4427 ”TVA colectată” 532
b)Descărcarea gestiunii:
% = 2131Echipam.tehn. 12 000

2813 Amortiz 9 000


Instal.și mijl.de transport
6583 Chelt. privind 3 000
activele cedate și alte
op.de capital

5. Vânzarea materiilor prime și a producției neterminate, către soc.B:


a)Trecerea materiilor prime și a producției neterminate ca va fi vândută în
categoria mărfurilor:

371 Marfuri = % 3 400


301 Materii prime 2 000

331 Produse în curs de exec. 1 400

b)Înregistrarea facturii de vânzare pentru o valoare de 1 640 + 1 400= 3 040


mii lei
411 Clienți = % 3 617,6
707 Venituri din vânz.mf. 3 040

4427 TVA colectată 577,6


c)Descărcarea gestiunii de mărfuri:
607 Chelt.priv.mărf. = 371 Mărfuri 3 400

5
d)Descărcarea gestiunii de producție neterminată care nu a fost vândută:
2 400 – 1 400 = 1 000 mii lei; suma este asimilată cheltuielilor nedeductibile
711 Venituri aferente costurilor = 331 Produse în curs 1 000
Stocurilor de produse de execuție
e)Încasarea sumelor de la societatea B: 3 332 + 3 618 = 6 950 mii lei
5121 Ct.la bănci în lei = 411 Clienți 6 950

6.Vânzarea mijloacelor de transport către societatea C:


a)461 ”Debitori diverși” = %
7583 ”Venituri din 6 069
Vânz.activelor și alte op.de capital 5 100
4427 ”TVA colectată” 969
b)Descărcarea gestiunii:
% = 2133 Mijl.de transport 12 500

2813 Amortiz 8 000


Instal.și mijl.de transport
6583 Chelt. privind 4 500
activele cedate și alte
op.de capital
încasarea sumelor de la societatea C:
5121 Ct.la bănci în lei = 461 Debitori diverși 6 069

7.Vânzarea titlurilor de valoare prin bursă:


Înregistrarea facturii de vânzare:
461 Debitori diverși = 7641 Venituri din imob.fin.cedate 1 600
Descărcarea gestiunii:
6641 Chelt.privind imob. = 265 Alte titluri imobilizate 1 500
fin.cedate
Încasarea sumelor prin bancă:
5121 Ct.la bănci în lei = 461 Debitori diverși 1
600

8.Vânzarea produselor finite:


a)Înregistrarea facturii de vânzare:
411 Clienți = % 12
019
701 Venituri din vânz.prod.finite 10 100

4427 TVA colectată 1 919

b)Descărcarea gestiunii:
711 Venituri aferente = 345 Produse finite 9 800
costurilor st.de produse
c)anularea ajustării pentru depreciere; venitul nu este impozabil:
3945 Ajustări pt depr. = 7814 Venituri din ajustări pt.deprecierea 200

6
prod.finite activelor circulante
d)Încasarea sumelor din vânzare:
5121 Ct.la bănci în lei = 461 Debitori diverși 12
019
9.Se încasează clienții:
a)-se încasează clienții cerți și se acordă scontul la încasare; pentru scont se reduce în
mod corespunzător TVA-ul: (50 x 19%/119%) = 8
% = 411 Clienți 44 000
43 950
5121 Ct.la bănci în lei
667 Chelt.privind sconturile
acordate 42
4427 TVA colectată 8

b)se scoate din evidență clientul incert dispărut. TVA-ul nu poate fi recuperat, iar
cheltuiala nu este deductibilă:
654 Pierderi din creanțe = 4118 Clienți incerți sau în litigiu 50
și debitori diverși
c)-se încasează clienții incerți:
5121 Ct.la bănci în lei = 4118 Clienți incerți sau în litigiu 1 290
d)-se încasează clientul falimentar, iar pentru pierdere se recuperează TVA-ul în sumă
de (2 100-100) 20/120% = 333 mii lei; cheltuiala este deductibilă fiscal:
% = 4118 Clienți incerți sau în litigiu 2 100
100
5121 Ct.la bănci în lei
654 Pierderi din creanțe 1 681
4427 TVA colectată 319

e)-anularea ajustării pentru depreciere a clientului falimentar, venitul este impozabil:


491 Ajustări pt. deprecierea = 7814Venituri din ajustări 2 000
Pt.deprecierea activelor circ.

10. se recuperează o parte a chiriei depozitului, iar restul reprezintă cheltuială


nedeductibilă:
% = 471 Chelt.înreg.în avans 800
5121 Ct.la bănci în lei 500
6588 Alte chelt.de expl. 300

11. Anularea provizioanelor pentru litigii:


1511 Provizioane pt.litigii = 7812 Venituri din provizioane 150

a)-se efectuează reparația de către firma specializată


% = 401 Furnizori 297,5
611 Chelt.cu întreț. 250
Şi reparațiile
4426 TVA deductibilă 47,5
b)-se anulează provizioanele pentru garanții acordate clienților:
1512 Prov.pt. garanții = 7812 Venituri din provizioane
200

7
acordate clienților
12. Se efectuează cheltuielile cu lichidarea:
6588 Alte chelt.de expl. = 5121 Ct.la bănci în lei 150
13. Se primește scontul de la furnizori pentru plata înainte de termen a facturilor,
pentru care se deduce în mod corespunzător TVA-ul (600 x 20/120% = 100). Se
deduce scontul primit din valoarea furnizorilor:
401 Furnizori = % 596
767 Venituri din sconturi obținute 500

4426 TVA deductibilă 96

14. regularizarea TVA-ului: sold TVA colectată = 5 329 mii lei; sold TVA
deductibilă = 143,5 mii lei;
% = 4423 TVA de plată 5 472,6
4426 TVA deductibilă 143,5
4427 TVA colectată 5 329,1

15. Se închid conturile de venituri:


% = 121 Profit și pierdere 36 240
7583 18 450
707 3 040
7641 1 600
7814 2 200
7812 350
767 500
7015 10 100
16. Închiderea conturilor de cheltuieli:
121 = % 35 284
6583 17 125
607 3 400
6641 1 500
667 42
654 1 717
6588 450
611 250
711 10 800
17. Se determină impozitul pe profit, știind că:
121 Profit și pierdere

35 284 SI 250
36 240
TSD 32 358 TSC 36 490
SF 1 206

Pentru determinarea rezultatului impozabil, avem în vedere:


Cheltuieli nedeductibile: 50 mii lei, client dispărut;
300 mii lei, chiria nerecuperată;
1 000 mii lei, producția nevalorificată.
Deduceri fiscale: 200 mii lei, provizionul pentru litigii anulat.

8
Impozitul pe profit = Rezultat contabil + Chelt.nedeductibile – Deduceri fiscale =
[1 206 + (50 + 300 + 1000) - 200] x 16% = 377 mii lei

691 ”Ch.cu imp.pe profit” = 441 ”Impozit pe profit” 377


Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:
121 ”Profit și pierdere” = 691”Ch.cu imp.pe profit” 377
Se stabilește soldul disponibilităților:
5121 Ct.curent la bancă în lei
SI 3 100 150
12 554,5
6 950
6 069
1 600
12 019
43 950
1 290
100
500 TSC 150
TSD 85 032,5
SF 87 982,5
17. Disponibilitățile sunt în sumă de 87 982,5 + 35 (casa) = 88 017,5 mii lei, ajung
pentru achitarea integrală a datoriilor, în valoare totală de 68 500 - 600 (sconturi
primite) + 300 (costul reparației) + 5472,6 (TVA de plată) + 377 (impozitul pe profit)
= 74 049,6 mii lei. Prin urmare, se trece la achitarea integrală a datoriilor:
-Se achită datoriile:
% = 5121 Ct.curent la bancă 73 549,6
401 50 500
421 9 000
4311 5 000
4313 2 000
4371 200
4423 5 472,6
4411 977
462 400

În urma ultimelor operații, contul curent = 87 982,5 – 74 048,6 = 13 933 mii lei
Iar contul de rezultat= 1 206 – 377 = 829 mii lei
Se întocmește bilanțul înainte de partaj:
Bilanț de partaj

Elemente Sume
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
II.CREANȚE
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (13 933+35) 13 968

9
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 13 968
C.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
D.ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV 13 968
DATORII CURENTE NETE
E.TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 13 968
F.PROVIZIOANE
G.CAPITAL ȘI REZERVE
I.CAPITAL 10 000
II. REZERVE 2 900
III. PROFIT ȘI PIERDERE 829
CAPITAL ȘI REZERVE - TOTAL 13 968
CAPITALURI PROPRII 13 968

18. Se impozitează rezerva legală, respectiv: 520 x 16% = 83 mii lei


1061 Rezerve legale = 4411 Impozit pe profit 83

19. Se închid conturile de capitaluri proprii:

% = 456 Decontări cu asoc. 13 662


1012 Capital social privind capitalul 10 000
subscris vărsat
1061 Rezerva legală 437
1068 Alte rezerve 2 380
121 Profit sau pierdere 845

20 Câștigul din lichidare va fi de: 437 + 2 380 + 845 = 3 662 mii lei;
Se impozitează câștigul net din lichidare, calculându-se impozitul pe dividende:
3 662 x 5% = 183 mii lei.
456 Decontări cu asociații = 446 alte impozite, taxe 183
privind capitalul și vărsăminte asimilate

21. Se plătește impozitul pe profit aferent rezervei legale și impozitul pe dividende:


% = 5121 Ct.curent la bancă 266
441 Impozit pe profit 83
446 alte impozite, taxe 183

22. Se achită acționarilor sumele cuvenite: 13 662 – 183 = 13 479 mii lei
456 Decontări cu asociații = 5121 Ct.curent la bancă 13 479
privind capitalul

În acest moment, toate conturile sunt închise, iar societatea nu mai există.

00:20

10
Cum se efectuează partajul capitalurilor proprii, în situația în care o societate
obține profit și își poate acoperi datoriile în urma lichidării ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4.4 Lichidarea unei societăți comerciale, atunci când aceasta nu are suficiente
resurse pentru plata datoriilor
În funcție de forma de organizare juridică a entității lichidate, se procedează astfel:
 în cazul SRL și SA în cadrul cărora asociații, respecitv acționarii răspund doar
00:30 până la limita capitalului social, datoriile rămase neacoperite se anulează;
În această situație, nu se mai restituie capitalul social.
 în cazul SNC, SCS și SCA unde acționarii, respectiv asociații răspund nelimitat
și solidar, datoriile rămase neacoperite sunt suportate de cel puțin unul dintre
asociați/acționari prin executare silită a averii personale (în cazul lichidării
judiciare).

Studiu de caz
Adunarea Generală a S.C. EXEMPLU S.A. hotărăşte lichidarea societăţii comerciale
ca urmare a realizării obiectului de activitate pentru care a fost creată. Bilanţul
întocmit pe baza datelor din contabilitate se prezintă astfel:
Denumirea elementelor Sume (lei)
A. ACTIVE IMOBILIZATE
- Imobilizări corporale
- Terenuri și clădiri (val.brută ct.212) 5 000
- Amortizarea aferentă terenurilor și clădirilor (ct.281) 5 000
ACTIVE IMOBILIZATE- Total 0
B. ACTIVE CIRCULANTE
- Stocuri (mărfuri ct.371) 1 500
- Creanțe (sume ce urmează a fi încasate după o perioadă
>de 1 an urmează sunt prezentate separat)
- Clienți (ct.4111) 4 000
- Clienți incerți (ct.4118) 3 500
- Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți (ct.491) 300
- Casa și conturi la bănci în lei (ct.5121) 100
ACTIVE CIRCULANTE - Total 8 800

D. Datorii – sumele care trebuie plătite într-o perioadă de 4 700


până la 1 an (ct.401)
E. Active circulante nete/datorii curente nete (B+C-D-I) 4 100
F. Total active minus datorii curente (A+E) 4 100
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.151)
J. CAPITAL ȘI REZERVE
- Capital social subscris vărsat (ct.1012) 2 500
(500 acțiuni x 5 lei/acțiune)
- Rezultat reportat (profit ct.117) 100
- Rezultat curent (profit ct 121) 1 500
CAPITALURI PROPRII – Total 4 100
TOTAL CAPITALURI 4 100

11
Lichidatorul desemnat de AGA are obligaţia de a valorifica activele, a achita datoriile
curente faţă bugetul de stat, furnizori, salariaţi şi alţi creditori. Operţiunile de lichidare
realizate de lichidator au fost:
1. vânzarea terenurilor şi clădirilor la un preţ de 500 lei , la care se adaugă TVA 19 %.
2. vânzarea stocului de materii prime la un preţ de 600 lei, la care se adaugă TVA 19
%.
3. încasarea clienţilor anticipat la nivelul sumei de 1.000 lei.
4. încasarea clienţilor incerţi la nivelul sumei de 2.500 lei.
5. înregistrarea şi achitarea facturii către lichidator în sumă de 75 lei, la care se adaugă
TVA 19%.
6. înregistrarea şi achitarea obligaţiilor către bugetul de stat.
7. plata datoriilor către furnizori.
8. întocmirea bilanţului după operaţiunile de lichidare.
9. realizarea partajului .

Rezolvare:
1. Înregistrarea vânzării terenurilor și a clădirilor
a)- facturarea:
461 ”Debitori diverși” = % 595
7583”Venituri din 500
vânz.activelor și alte op.de
capital
4427 ”TVA colectată” 95
- b)încasare factură:
5121 ”Ct.curent la bancă” = 461 ”Debitori diverși” 595

2. Scoaterea din gestiune a imobilizărilor corporale vândute:


2812”Amortiz.construcțiilor” = 212 ”Construcții” 5 000
3.Închiderea contului de venituri
7583”Venituri din = 121 ”Profit și pierdere” 500
vânz.activelor și alte op.de
capital

4. Vânzarea stocurilor de mărfuri:


a)- facturare
4111 ”Clienți” = % 714
707 ”Venituri din 600
vânz.mărf.”
4427 ”TVA colectat” 114
b)încasare
5121 ”Ct.curent la bancă” = 4111 ”Clienți” 714
c)- scoaterea din gestiune
607”Cheltuieli privind = 307 ”Mărfuri” 1 500

12
mărfurile”

5. Închiderea contului de venituri:


707 ”Venituri din = 121 ”Profit și pierdere” 600
vânz.mărf.”

6. Închiderea contului de cheltuială:


121 ”Profit și pierdere” = 607”Cheltuieli privind 1 500
mărfurile”

7. Încasarea clientului anticipat


a)încasarea clientului
5121”Ct.curent la bancă” = 4111 ”Clienți” 1 000

b) trecerea pe cheltuieli a clienților incerți neîncasați


6588 ” = 4118 ”Clienți incerți/în 3 000
litigiu”

8. Închiderea contului de cheltuieli


121 ”Profit și pierdere” = 6588 3 000

9. Încasarea clienților incerți


- a)încasare
5121”Ct.curent la bancă” = 4118 ”Clienți incerți” 2 500

b)- trecerea pe cheltuieli a clienților incerți neîncasați


6588 ” = 4118 ”Clienți incerți/în 1 000
litigiu”
- Închiderea contului de cheluială:
121 ”Profit și pierdere” = 6588 1 000
- Anularea provizionului aferent clienților incerți:

491 ”Ajustări pt = 7814 ”Venituri 300


deprecierea creanțelor
clienți”
- Închiderea contului de venituri:
7814 ”Venituri din ” = 121 ”Profit și pierdere” 300

10. Înregistrarea și achitarea facturii către lichidator în sumă de 75 lei + TVA 19%:
a)- Înregistrarea facturii de la lichidator:
% = 401 ”Furnizori 89,25
628 ”Alte chelt.cu 75
serviciile prestate de terți”
4426 ”TVA deductibilă” 14,25

b)- Achitarea datoriilor către lichidator:


401 ”Furnizori = 5121 ”Ct.curent la bancă” 89,25
- Închiderea contului de cheltuială:
121 ”Profit și pierdere” = 628 ”Alte chelt.cu serviciile 75
prestate de terți”

13
11. Înregistrarea și achitarea obligațiilor către bugetul de stat:
a) Regularizarea conturilor de TVA:

4427 ”TVA colectată” % 209


= 4426 ”TVA deductibilă” 15
4423 ”TVA de plată” 194
b)Achitarea TVA către bugetul de stat:
4423 ”TVA de plată” = 5121 ”Ct.curent la bancă” 194
Calculul impozitului pe profit: în urma operațiilor de lichidare, societatea
înregistrează o pierdere.
12. Plata datoriilor către furnizori
Din analiza contului de disponibil aferent lichidării, valoarea acestuia este de
4.625,75lei. Se va achita furnizorului suma respectivă, diferenţa până la 4.700 lei
rămâne neachitată.

401 ”Furnizori = 5121 ”Ct.curent la bancă” 4 625,75


După închiderea conturilor de cheltuieli = 1 400 lei
După închiderea conturilor de venituri = 5 575
SFD ct.121 = 2 675 lei
13. Întocmirea bilanțului după operațiunile de lichidare:

Denumirea elementelor Sume (lei)


A. ACTIVE IMOBILIZATE
- Imobilizări corporale
- Terenuri și clădiri (val.brută ct.212)
- Amortizarea aferentă terenurilor și clădirilor (ct.281)
ACTIVE IMOBILIZATE- Total
B. ACTIVE CIRCULANTE
- Stocuri (mărfuri ct.371)
- Creanțe (sume ce urmează a fi încasate după o perioadă
>de 1 an urmează sunt prezentate separat)
- Clienți (ct.4111)
- Clienți incerți (ct.4118)
- Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți (ct.491)
- Casa și conturi la bănci în lei (ct.5121)
ACTIVE CIRCULANTE - Total
D. Datorii – sumele care trebuie plătite într-o perioadă de 74,25
până la 1 an (ct.401)
E. Active circulante nete/datorii curente nete (B+C-D-I) - 74,25
F. Total active minus datorii curente (A+E) - 74,25
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.151)
J. CAPITAL ȘI REZERVE
- Capital social subscris vărsat (ct.1012) 2 500
(500 acțiuni x 5 lei/acțiune)
- Rezultat reportat (profit ct.117) 100
- Rezultat lichidare (ct.121) - 2675
CAPITALURI PROPRII – Total - 74,25
TOTAL CAPITALURI - 74,25

Observație!
În exemplu prezentat, în urma operaţiilor de lichidare, au rămas datorii către

14
furnizori şi către asociaţi. Dacă societatea comercială ar fi fost cu răspunderea solidară
a asociaţiilor, aceştia sunt obligaţi să depună din surse proprii banii necesari achitării
obligaţiilor către furnizori. Considerăm că acţiunile sunt deţinute de acţionarul A 80%
şi acţionarul B 20%. Se vor realiza următoarele operaţiuni:

1. Distribuirea capitalului social către acționari


1012 ”Capital social = 456 ”Decontări cu asociații 2 500
subscris vărsat” privind capitalul”
- asociat A 2 000
- asociat B 500
2. Acoperirea din rezultatul reportat a pierderilor din lichidare:
117 ”Rezultat reportat” = 121 ”Profit și pierdere” 100
3. Partajul pierderilor către cei 2 acționari:
456 ”Decontări cu = 121 ”Profit și pierdere” 2 575
asociații privind capitalul”
- asociat A 2 060
- asociat B 515
4. Încasarea de la acționari a sumelor ce le vor fi achitate furnizorilor:
5121 ”Ct.curent la bancă” = 456 ”Decontări cu asociații 75
privind capitalul” 60
- asociat A 15
- asociat B
5. Plata datoriilor către furnizori:
401 ”Furnizori = 5121 ”Ct.curent la bancă” 75

4.5. Cazuri particulare privind partajul


Cazul A. Este cazul în care în activul bilanțier, rămân active ce s-a convenit a fi
restituite în natură.
De cele mai multe ori, acestea au fost aportate la constituire de către asociați și chiar
prin contractual de constituire s-a convenit restituirea.
Restituirea în natură nu se poate realiza decât după plata integrală a datoriilor. Din
partaj, poate rezulta o diferență, pe care asociatul care va primi aportul în natură,
trebuie să o verse celorlalți asociați – se numește sultă. Sulta reprezintă o sumă de
bani ce va compensa inegalitatea de valoare între două bunuri schimbate.

Studiu de caz
Pentru exemplificare, presupunem un SRL cu doi asociați, ce dețin fiecare 50% din
capitalul social. Unul dintre aceștia, asociatul A, a aportat la constituire o construcție,
care, încă din actul constitutiv, s-a convenit a fi recuperată în natură la eventuala
lichidare a societății. Considerăm următorul bilanț înaintea partajului:
Elemente Sume
A. ACTIVE IMOBILIZATE

15
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1 000
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 000
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
II.CREANȚE
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 800
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 800
C.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
D.ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV 800
DATORII CURENTE NETE
E.TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 1 800
F.PROVIZIOANE
G.CAPITAL ȘI REZERVE
I.CAPITAL 2 000
II. REZERVE 1 000
III. REZULTAT REPORTAT (200)
IV. PROFIT ȘI PIERDERE (1 000)
CAPITAL ȘI REZERVE - TOTAL 1 800
CAPITALURI PROPRII 1 800

Din activul net, în valoare de 1 800 mii lei, fiecare asociat va primim 50%, conform
contribuției la capitalul social, respective: 1 800/2 = 900 mii lei.
1.Se închid conturile de capitaluri proprii:
3 000 % = % 18 397
2 000 1012 Capital subscris 121 Profit sau pierdere 1 000
vărsat
1 000 106 Rezerve 117 Rezultat reportat 200

456 Decontări cu 900


asociații privind
capitalul/Asociatul A
456 Decontări cu 900
asociații privind
capitalul/Asociatul B
2.Se calculează și se plătește impozitul pe divindende, dacă este cazul. Cum asociații
trebuie să primească o sumă mai mica decât aportul la capital, nu se calculează
impozit.
3.Asociatul A va primi construcția în valoare de 1 000 lei, prin urmare, va trebui să
verse către asociatul B, o sultă corespunzătoare părții sale, de: 1 000 – 900 = 100 mii
lei.
5121 Ct current la bancă = 456 Decontări cu 100
asociații privind
capitalul/Asociat A

4.Se distribuie activul net către asociați:

16
456 Decontări cu asociații = 212 Construcții 1 000
privind capitalul/
asociat A

456 Decontări cu asociații = 5121 Ct.curent la bancă 900


privind capitalul/Asociat B
În acest moment, toate conturile sunt închise, iar societatea nu mai există

Cazul B. Este cazul în care acțiunile nu conferă aceleași drepturi.


Capitalul social nu este integral vărsat. Soluțiile sunt diferite în funcție de raportul
dintre activul net de lichidare și capitalul subscris vărsat:
- Când activul net de lichidare este egal cu capitalul subscris vărsat, acesta se
împarte proportional cu capitalul subscris vărsat fiecărui acționar;
- Atunci când activul net de lichidare este mai mare decât capitalul subscris
vărsat, are prioritate capitalul subscris vărsat, urmând ca diferența în plus să
fie distribuită conform prevederilor din contractul de societate;
- Când activul net de lichidare este mai mic decât capitalul subscris vărsat, se
va apela la acționarii care încă nu au depus aportul să facă depunerea
corespunzătoare, după care vor fi achitate datoriile și se va partaja activul
net.

Să ne reamintim...
Cazurile particulare privind partajul: în activul bilanțier râmân active ce vor fi
restituite în natură și acțiunile nu conferă aceleași drepturi.

01:00

4.6. Falimentul unei societăți cu datorie fiscală neacoperită. Lichidarea unei


microîntreprinderi
1.O societate comercială, livrează produse finite la prețul de vânzare de 600 lei plus
TVA, prețul de înregistrare al acestora fiind de 400 lei. O hotărâre judecătorească
declară starea de faliment a clientului. În urma hotărârii judecătorești definitive care
atestă imposibilitatea încasării creanței, aceasta este scoasă din activ. Ulterior, se
recuperează în numerar, 25 % din valoarea creanței.
1.Livrarea produselor finite:
4111 ”Clienți” = % 714
701 ”Venituri din vânz.prod.finite” 600
4427 ”TVA colectată” 114

2.Scoaterea din evidență a produselor finite livrate:


711 ”Venituri aferente conturilor stocurilor de produse” = 345 ”Produse finite”
400
3. Transferul creanței la clienți incerți:
4118 ”Clienți incerți sau în litigiu” = 4111 ”Clienți”

17
4. Calcularea ajustării pentru deprecierea creanței:
6814 ”Ch.de expl.privind ajustările pt.deprecierea = 491 ”Ajustări pt deprecierea 600
Activelor circulante” creanțelor-clienți
5. Înregistrarea pierderii din creanțe:
654”Pierderi din creanțe și debitori diverși” = 4118 ”Clienți incerți sau în litigiu” 600
6. Anularea ajustării , care rămâne fără obiect:
491 ” Ajustări pt deprecierea creanțelor-clienți”= 7814”Venituri din ajustări
600
Pt deprecierea activelor
circulante
7. Urmărirea în continuare a creanței, până la prescripție:
8034 ”Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare” 600
8. REactivarea a 25% din valoarea inițială a creanței:
4111 ”Clienți” = 754 ”Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși” 150
9. Încasarea în numerar a creanței:
5311 ”Casa în lei” = 461 ”Debitori diverși” 150
10. Scoaterea din evidența extrabilanțieră a creanței încasate:
8034 ”Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare” 150

2. Societatea X SRL doreşte închiderea societăţii prin lichidare voluntară.


Care este monografia contabilă în vederea întocmirii bilanţului de lichidare pe
zero ţinând cont că în balanţă avem următoarele conturi:
1012= 200 lei
106= 40 lei
117 sold debitor= 5000
121 sold debitor =1000
4551= 5860
5311 =100
(avem venituri de 3 000 lei-trebuie să înregistram impozit pe microîntreprindere)
Ce se întâmplă cu soldul lui 4551? În condițiile în care va mai trebui să credităm
caseria în vederea plăti impozitului pe microintreprindere?
Să se înregistreze operațiile în vederea aducerii pe zero a tuturor soldurilor.

Rezolvare:
1) decontarea capitalului social:
1012 = 456 200 lei

2) decontarea rezervei legale asupra asociatului:


1061 = 456 40 lei
Firma fiind microîntreprindere, nu recalculează impozitul pe profit necalculat la
constituirea rezervei legale.

3) se face o creditare firmă pentru suma de 171 lei, pentru a avea bani în casă pentru
plata impozitului micro (suma a fost obținuta prin încercări succesive):
5311 = 4551 171 lei

4) închidere cont 4451 pe baza unei decizii a asociatului (asociaților) prin care
stabilește (stabilesc) ca renunță la creanta lor față de societate:

18
4551 = 7588 (5860 lei+171 lei) = 6031 lei

Aceasta datorie a firmei se închide prin venit, pentru respectarea principiului


necompensarii între elemente de activ cu elemente de pasiv, cf.OMFP 1802/2014

La alin. (2) al aceluiaşi punct se arata:


“(2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de
documente justificative. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţaă de
aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai
după contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzatoare.”

4) închidere cont 7588:


7588 = 121 6031 lei

5) înregistrare impozit micro: 3%*(6031+3000) = 271 lei:


698 = 4418 271 lei.

6) se închide ct.698:
121 = 698 271 lei.

7) se plateste prin foaie de varsamint, la Trezorerie, impozitul micro:


4418 = 5311 271 lei.
Rezultă sold la casă (5311) si la 4 418 zero.

8) contul 121 prezintă sold creditor de 4 760 lei. Se acoperă parţial din pierderea
precedentă, înregistrată în debit 117:
121 = 117 4 760 lei.

9) se decontează asupra asociatului diferenţa de pierdere de acoperit (practic, se


suportă de asociat):
456 = 117 240 lei (5 000 lei – 4 760 lei).

În acest moment, toate conturile au solduri zero.


Asociatul (asociaţii) nu au primit nimic peste suma de 200 lei reprezentând capital
social, ca urmare nu vor fi impozitaţi conform Codului fiscal. Dimpotrivă, ei au
suportat pierderea rămasă de 240 lei a firmei.

4.7. Rezumat
În situația lichidării cu acoperirea datoriilor și obținerea de profit din lichidare,
capitalul social se distribuie la valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale,
rezervele sunt distribuite diminuate cu impozitul pe profit și impozitul pe dividende,
iar celelalte elemente ale capitalurilor proprii se distribuie diminuate cu impozitul pe
dividende.
01:30 În cealaltă situație – când rezultatul lichidării este negativ, iar pierderea nu se

19
poate acoperi din capitalurile proprii situația se rezolvă diverit, în funcție de forma
juridică a societății lichidate, astfel:
 în cazul SRL și SA în cadrul cărora asociații/acționarii răspund doar până la
limita capitalului social, datoriile rămase neacoperite se anulează;
În această situație, nu se mai restituie capitalul social.
 în cazul SNC, SCS și SCA unde acționarii/asociații răspund nelimitat și
solidar, datoriile rămase neacoperite sunt suportate de cel puțin unul dintre
asociați/acționari prin executare silită a averii personale (în cazul lichidării
judiciare).
Cazurile particulare privind partajul se referă la situațiile în care, în activul
bilanțier rămân active ce vor fi restituite în natură și acțiunile nu confer aceleași
drepturi.
În cazul falimentului unei societăți în situația în care disponibilitățile bănești
rezultate în urma lichidării, nu asigură plata datoriilor, se efectuează:
-Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii ale societăţii care urmează să se lichideze, potrivit legii
contabilităţii, normelor şi reglementărilor contabile, precum şi înregistrarea
rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
-Întocmirea situaţiilor financiare anuale de către societatea care urmează să se
lichideze, potrivit prevederilor din Legea contabilităţii.

4.8. Test de evaluare a cunoștințelor


(timp necesar: 20 min.)
1. Bilanțul societății ”X” după efectuarea operației de lichidare:
Activ Pasiv
Disponibilități = 0 Capital social = 20 000
Rezerve legale = 4 000
Rezultat reportat (pierdere) = 4 000
Rezultatul lichidării (pierdere) = 10 000
Care este suma ce revine asociaților societății ”X” în urma efectuării partajului
capitalurilor proprii ? Cota de impozit pe profit = 16%; cota de impozit pe dividende
= 5%;
2. Presupunem situația în care, la data aprobării retragerii asociatului B, capitalul
propriu al societății ”X”, se prezintă astfel:
Capital social subscris vărsat = 10 000 lei
Asociat A = 7 000 lei
Asociat B = 3 000 lei
Rezerve legale = 4 000 lei
Rezerve statutare = 5 000 lei
Profit net = 6 000 lei
Iar părțile de capital social ce aparțin asociatului retras (B) sunt cesionate asociatului
A, conform actului constitutiv. Care este suma netă din capitalurile proprii ce revine
asociatului retras ? a) b) c)
Din rezervele legale 1 200 lei 846,72 lei 846,72 lei;
Din rezervele statutare 1 260 lei 1 260 lei 1 058,40 lei
Din profitul net 1 512 lei 1 512 lei 1270,08 lei
3. Se cunosc următoarele informații despre o societate care s-a dizolvat prin
lichidare voluntară, hotărâtă de asociații societății:

Bilanțul contabil întocmit de societatea care urmează să se lichideze

20
Elemente Active Capitaluri
proprii și
Datorii
Capital social 70 000
Rezerve legale 10 000
Rezerve din reevaluare 5 000
Mijloace fixe 105 000
Amortizare mijloace fixe (40 000)
Stocuri 50 000
Datorii comerciale 30 000
Datorii către buget 10 000
Disponibil în cont la bancă 10 000
Total 125 000 125 000
AGA a stabilit că lichidatorul poate efectua toate operațiunile necesare valorificării
activelor, plata datoriilor și împărțirea activului net asociaților.
Efectuați aceste operații, stabilind totodată și rezultatul lichidării.

4.9. Temă de control


Adunarea Generală S.C. Alfa S.A. hotărăşte lichidarea societăţii comerciale ca urmare
a realizării obiectului de activitate pentru care a fost creată. Bilanţul întocmit pe baza
datelor din contabilitate se prezintă astfel:
Denumirea elementelor Sume (lei)
A. ACTIVE IMOBILIZATE
- Imobilizări corporale
- Terenuri și clădiri (val.brută ct.212) 12 000
- Amortizarea aferentă terenurilor și clădirilor 5 000
(ct.281) 7 000
ACTIVE IMOBILIZATE- Total
B. ACTIVE CIRCULANTE
- Stocuri (mărfuri ct.371) 2 500
- Creanțe (sume ce urmează a fi încasate după o
perioadă >de 1 an urmează sunt prezentate separat)
- Clienți (ct.4111) 4 000
- Clienți incerți (ct.4118) 1 500
- Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți (ct.491) 300
- Casa și conturi la bănci în lei (ct.5121) 2 000
ACTIVE CIRCULANTE - Total 9 700
D. Datorii – sumele care trebuie plătite într-o 700
perioadă de până la 1 an (ct.401)
E. Active circulante nete/datorii curente nete (B+C-D- 9 000
I)
F. Total active minus datorii curente (A+E) 16 000
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.151)
J. CAPITAL ȘI REZERVE
- Capital social subscris vărsat (ct.1012)
(500 acțiuni x 10 lei/acțiune) 5 000
- Rezultat reportat (profit ct.117) 8 000
- Rezerve legale (ct.1061) 3 000

21
CAPITALURI PROPRII – Total 16 000
TOTAL CAPITALURI 16 000

Lichidatorul desemnat de AGA are obligaţia de a valorifica activele, a achita datoriile


curente faţă bugetul de stat, furnizori, salariaţi şi alţi creditori. Operţiunile de lichidare
realizate de lichidator au fost:

1. vânzarea terenurilor şi clădirilor la un preţ de 8.500 lei , la care se adaugă TVA 19


%.
2. vânzarea stocului de materii prime la un preţ de 1.800 lei, la care se adaugă TVA 19
%.
3. încasarea clienţilor anticipat şi acordarea unui scont de 500 lei.
4. încasarea clienţilor incerţi la nivelul sumei de 1.200 lei.
5. plata datoriilor către furnizori şi primire unui scont de 100 lei.
6. înregistrarea şi achitarea facturii către lichidator în sumă de 100 lei, la care se
adaugă TVA 19%.
7. înregistrarea şi achitarea obligaţiilor către bugetul de stat.
8. întocmirea bilanţului după operaţiunile de lichidare.
9. realizarea partajului

4.10. Bibliografie
1.Nișulescu I.A. Reorganizarea entităților Editura ASE București,
economice 2016;
2. * * * Legea 85/2014 privind Monitorul Oficial al
procedurile de prevenire a României, Partea I,
insolvenței și de insolvență nr.466/25.06.2014
3. * * * OUG nr.79/2014 privind Monitorul Oficial al
modificarea și completarea Legii României, Partea I,
contabilității nr.82.1991 nr.902/11.12.2014;
4. * * * Articol - Studiu de caz privind www.contabilul.manager.ro
falimentul unei societăți, în 13.08.2014;
situația în care disponibilitățile
bănești rezultate din lichidare nu
asigură plata datoriilor

02:00

22