Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare

Subiectul I. Pe foaia de răspuns se trec numai rezultatele. (20p)

1. În paralelogramul ABCD, m( BCD) = 35. Măsura ABC este egală cu …..


2. Perimetrul unui romb cu lungimea laturii de 8 cm este egal cu …. cm.
3. Dacă un paralelogram are diagonalele congruente atunci el este …. .
4. Măsura unghiului format de diagonalele unui romb este egală cu …..

Subiectul II. Pe foaia de răspuns scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. (20p)

ț
1. Într-un paralelogram oarecare unghiurile opuse sunt :

nu
A. suplementare B. congruente C. complementare D. adiacente
2. ABCD este un pătrat. Măsura BCA este egală cu :

Io
A. 30 B. 45 C. 60 D. 75
3. ABCD este un romb. Dacă m( ABD) = 35, atunci m( BCD) este egală cu :

a
A. 70 B. 90 C. 110 D. 150
4. ABCD este un dreptunghi. Dacă AB = 2BC = 10 cm, atunci perimetrul lui ABCD este egal cu:
ic
A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm
to
Subiectul III. Pe foaia de răspuns se trec rezolvările complete.
1. Fie ABCD un romb cu [ AO]  [ BO] unde AC  BD  O . Demonstraţi că ABCD este pătrat. (10p)
.S

2. Se consideră dreptunghiul ABCD din figura de mai jos şi punctele M şi N aparţinând diagonalei [ BD ]
astfel încât [ BM ]  [ DN ] . Demonstraţi că:
of

a) AMCN paralelogram; (10p)


pr

b) [ AQ]  [CP] unde AN  CD  P şi CM  AB  Q .(10p)

3. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu [A B]  [ AC ] . Fie M mijlocul laturii [ BC ] . Paralela prin M la AB


intersectează pe AC în N iar paralela prin M la AC intersectează pe AB în P. Demonstraţi că APMN este
romb. (10p)
Test de evaluare

1. Calculaţi:
a. Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 10 cm şi 8 cm. (6p)
b. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 12 cm şi lăţimea de 8 cm. (6p)
c. Aria unui pătrat cu latura de 15 cm. (6p)
d. Aria unui romb cu diagonalele de 12 cm şi 9 cm. (6p)
e. Aria unui trapez cu bazele de 20 cm şi 12 cm şi înălţimea de 8 cm. (6p)
2. Un romb are perimetrul de 20 cm şi aria de 15 cm2. Determinaţi latura şi înălţimea rombului. (10p)
3. În triunghiul ABC cu AB  12 cm şi AC  10 cm

ț
BD  AC , D   AC  şi CE  AB, E  AB .

nu
Se ştie că BD  6 cm .

Io
a. Calculaţi aria triunghiului. (5p)
b. Determinaţi lungimea segmentului CE  .(5p)
4. Paralelogramul ABCD din figura alăturată BD  15 cm iar distanţa de

a
la A la BD este AE  6 cm . ic
a. Calculaţi aria paralelogramului . (5p)
to
b. Dacă AB  10 cm calculaţi distanţa de la punctul A la
dreapta DC. (5p)
.S

c. Dacă O este punctul de intersecţie a diagonalelor


paralelogramului , calculaţi aria triunghiului COD. (5p)
of

5. Figura de mai jos reprezintă schiţa unei grădini in formă de dreptunghi ABCD cu lungimea AB = 8 m şi
pr

lăţimea BC = 6m . Punctul M este mijlocul segmentului AB, punctul P este mijlocul segmentului AD , iar
punctul N este situat pe segmentul DC, astfel incât NC = 3m. Zona haşurată reprezintă partea din grădină
acoperită cu gazon, iar zona nehaşurată reprezintă partea din grădină unde sunt plantate flori.
a. Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD . (5p)
b. Arătaţi că aria suprafeţei acoperită cu gazon este egală cu 27 m2 . (5p)
c. Verificaţi dacă aria suprafeţei pe care sunt plantate flori este egală cu aria trapezului MBCN. (5p)

Se acordă 20 puncte din oficiu.


Test de evaluare-Triunghiuri asemenea

1. Se consideră triunghiurile asemenea ABC şi MNP. Dacă măsura unghiului A este de 400 şi măsura unghiului
N este de 650 determinaţi măsurile unghiurilor M şi C.
2. Se consideră triunghiurile asemenea ABC şi DEF. Se ştie că AB=6 cm, AC=12 cm, DE=9 cm şi EF=12 cm .
Determinaţi lungimile laturilor [BC] şi [DF].
3. În triunghiul ABC , DE||BC , D∊(AB) şi E∊(AC). Se ştie că AB=24 cm, BD=18 cm, DE=8 cm, AE=5 cm. Determinaţi
lungimile segmentelor [AD] ,[BC], [AC].
4. Fie ABCD un trapez cu AB||CD, AB=12 cm, CD=15 cm AC=18 cm. Fie O punctual de intersecţie a diagonalelor
trapezului. Determinaţi lungimile segmentelor [AO] şi [CO].

ț
nu
5. În figura alăturată punctul N este mijlocul laturii [DC] a paralelogramului ABCD. Dreapta AM intersectează
pe BD în M şi pe BC în P.
a) Scrieţi 2 perechi de triunghiuri asemenea din figură. Justificaţi!

Io
AD
b) Determinaţi valoarea raportului .
BP

a
c) Arătaţi că AM2=MN∙MP.
ic
to
.S
of

Test de evaluare-Relații metrice în triunghiul dreptunghic


pr

1. În triunghiul dreptunghic ABC, m ( A) = 90 se consideră AD  BC, D(BC). Știind că


AB=20 cm şi AD = 12 cm calculaţi lungimile segmentelor [BD], [CD], [BC] şi
[AC]. (2p)
2. Dreptunghiul ABCD are diagonala AC=12 cm și lățimea AD=8 cm.
a) Calculați perimetrul și aria dreptunghiului. (1p)
b) Determinați distanța de la punctul B la dreapta AC. (1p)
3. a)Determinați lungimea înălțimii unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm. (0,5p)
b)Determinați lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 6 2 cm. (0,5p)
4. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB∥CD, CD=12 cm și AD=AB=BC=6 cm.
a) Determinați înălțimea trapezului. (0,5p)
b) Calculați lungimile diagonalelor trapezului. (0,5p)
c) Arătați că BD⊥BC. (1p)
5. Fie ABCD un patrulater convex cu m(∢ADB)=m(∢ACB)=900.
Demonstrați că: AD2−BC2=AC2−BD2. (1p)
Test de evaluare-Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic
Clasa a VII-a
1. Calculați: sin300  cos 450  sin 450 cos600  sin 600 cos300 . (10puncte)
2. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu catetele 𝐴𝐵 = 9 𝑐𝑚 și 𝐴𝐶 = 12 𝑐𝑚.
Determinați: 𝑠𝑖𝑛𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝐵, 𝑡𝑔𝐶, 𝑐𝑡𝑔𝐶. (20 puncte)
3. Se consideră triunghiul ABC cu m(∢A)=900 , 𝐴𝐵 = 6 𝑐𝑚 și m(∢B)=300. Determinați:
𝐴𝐶, 𝐵𝐶, 𝐴𝐷 unde 𝐴𝐷  𝐵𝐶, 𝐷 ∈ 𝐵𝐶. (15puncte)
4. Calculați aria triunghiului ABC cu 𝐴𝐶 = 6√2 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 8 𝑐𝑚 și m(∢C)=450. (5puncte)

ț
nu
5. Se consideră triunghiul ABC din figura alăturată cu 𝐴𝐷  𝐵𝐶, 𝐷 ∈ 𝐵𝐶.
Se știe că 𝐴𝐷 = 4√3 cm, m(∢B)=600 și 𝐴𝐶 = 4√6 cm.

Io
Determinați: a) lungimile laturilor [AB] și [BC]. (10puncte)
b) măsurile unghiurilor A și C . (5puncte)

a
c) aria triunghiului ABC. (5puncte)
ic
6. Se consideră triunghiul ascuțitunghic ABC.Demonstrați că:
to
AB  cos B  AC  cos C  BC (10puncte)
Notă. Se acordă 20 puncte din oficiu.
.S
of

Temă
pr

1. Se consideră triunghiul dreptunghic cu m(∢A)=900 și 𝐴𝐷 = 12 𝑐𝑚 unde 𝐴𝐷  𝐵𝐶, 𝐷 ∈


4
𝐵𝐶. Știind că sin B  determinați: AB, BC, AC, tg(DAC) .
5
2. Calculați aria triunghiului ABC cu 𝐴𝐶 = 6 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 8 𝑐𝑚 și m(∢C)=450.
2
3. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 9 𝑐𝑚 și 𝑐𝑜𝑠𝐵 = . Determinați:
3
a) Lungimea laturii [BC];
b) Aria triunghiului ABC;
c) 𝑠𝑖𝑛𝐴.
4. Se consideră triunghiul ABC cu AB= 6cm , m(∢B)=600 și BC=12 cm.
a) Calculați aria triunghiului.
b) Determinați lungimea laturii [AC].
c) Determinați măsurile unghiurilor A și C.
5. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 12 𝑐𝑚 și cu m(∢A)=1200. Determinați
lungimea laturii [BC].

S-ar putea să vă placă și