Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă cu principalele autorizații și avize necesare

pentru deschiderea unei săli de culturism și/sau


fitness
COD CAEN 9313
Obs.: Fișa se referă la situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei SC/PFA/II, nu în cadrul unei
asociații/club sportiv

Certificatul Constatator emis Documentul se obține în baza declarației – tip, pe proprie răspundere , depusă de
pentru punctul de lucru cu solicitant la Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comerțului în conformitate
autorizarea activității prevăzute de cu prevederile Legii nr. 359/2004. Atenție! acest document constituie practic
clasa CAEN 9313 autorizația de funcționare din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, protecţia
mediului şi protecţiei muncii.
Certificatul de funcționare din Certificatul este reglementat de prevederile cuprinse în Legea nr.104/2008 si a
punctul de vedere al normelor de aplicare, aprobate prin HG 956/2011. Formularul certificatului este
reglementărilor antidoping aprobat prin Ordinul nr.101/2013.
eliberat de Agenţia Naţională
Anti-Doping
Aviz ( program) de funcționare/ Chiar dacă activitatea prevăzută de clasa CAEN 9313 nu face parte, conform
sau alt act administrativ eliberat reglementărilor legale în vigoare, reprezentate de OG nr.99/2000 și art.475 alin.(3)
de primărie ( situația diferă de la din Codul Fiscal, din sfera activităților economice pentru care există obligația
obținerii autorizației/ acordului din partea primăriei, antreprenorului îi este
o primărie la alta)
recomandat să se adreseze totuși primăriei în raza căruia își va desfășura activitatea
în vederea obținerii unui punct de vedere în ceea ce privește existența vreunei
reglementări adoptate la nivel local, cu privire la desfășurarea activității respective.
Specific acest fapt, întrucât în practica curentă, în cazul multor primării au fost
adoptate reglementări locale ce obligă obținerea unui act administrativ din partea
acestora, în vederea desfășurării unor activități, altele decât cele reglementate de cele
două acte normative menționate mai sus. Aceste acte administrative, de regulă și în
conformitate cu prevederile legale, pot aviza programul de funcționare, acestea fiind
adoptate la nivel local prin hotărâre a consiliului local, având la baza prevederile
Legii nr.215/2001 corelate, după caz cu prevederea art.26, alin.3 din O.G.21/1992
(republicată), privind Protecţia Consumatorilor sau cu prevederea art.70, lit. g) din
O.U.G. nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările și completările
ulterioare sau cu prevederile art.30 din H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Analiza de risc la securitatea pentru persoanele juridice, conform prevederilor din Leg. 333/2003 și H.G.
fizică 301/2012, efectuată de experți din cadrul RNERSF
Condiții specifice domeniului de Persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care
activitate pentru personalul solicită autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism ori de fitness
angajat trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii, a atestatului de
absolvire a cursului de instruire antidoping, prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea
nr. 104/2008, republicată.
Cursul de instruire antidoping, organizat de Agenţia Naţională Anti-Doping,
vizează cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează
activitatea antidoping, cunoaşterea substanţelor dopante cu grad mare de risc,
precum şi cunoaşterea efectelor secundare ale utilizării substanţelor dopante cu grad
mare de risc, metodologie reglementata de Ordinul 160/2011. Obligația angajării
unui instructor precum și calificarea ( atestarea) acestuia, sunt aspecte care nu sunt
reglementate în momentul de față existând însă inițiative legislative în acest sens.

Avize și autorizații necesare în funcție de caz


În funcție de fiecare caz în parte Documentele sunt sau nu necesare în funcție de particularitatea fiecărui caz în parte,
poate fi necesar solicitarea unui un aspect important pe care viitorul antreprenor trebuie să îl aibă în vedere este
Certificat de urbanism pentru reprezentat de faptul că obținerea unora dintre aceste documente, precum
construcția/amenajarea spațiului autorizația de construcție spre ex. ( care poate fi necesară pentru realizarea unor
sau pentru schimbare de modificări constructive) poate fi condiționată, printre altele și de obținerea acordului
destinație, autorizație de vecinilor sau asociației de proprietari, aspect ce poate constituii în anumite situații o
construcție, aviz sanitar, încheiere problemă mai ales având în vedere faptul că prin natura activității, aceasta poate
de contracte cu furnizorii de produce disconfort vecinătății ( de ex. zgomotul produs de contactul greutăților cu
utilități, etc. podeaua).
Autorizație de securitate la Documentul se eliberează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență existent la
incendiu nivelul fiecărui județ, în baza Legii 307/2006 numai pentru amplasamentele care
intră sub incidența prevederilor cuprinse în H.G. 571/2016. Cazurile cele mai des
întâlnite când o sală de fitness necesită această autorizație sunt: când are o suprafață
desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp sau 200 mp dacă spațiul se află amenajat
într-o clădire de locuit colectivă, se află amplasat într-un spațiu asimilat unui subsol,
demisol, pod și are o suprafață desfășurată mai mare de 100 mp.

Autorizarea mijloacelor de în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
publicitate mijloacelor de publicitate și în baza „ Regulamentului Local de publicitate’’ adoptat
de fiecare administrație publică locală în parte, conform prevederilor legale.
Licență neexclusivă de De regulă, în incinta sălilor de culturism și fitness se folosește muzica fie în scop
comunicare publică a muzicii în ambiental fie în scop lucrativ și în acest caz, indiferent de modalitatea de transmitere
scop ambiental a acesteia, conform prevederilor cuprinse în Legea nr.8/1996 aveți nevoie de licențe
neexclusive de comunicare de la mai multe organisme de gestiune colectivă, mai
multe detalii puteți găsii aici
https://www.facebook.com/ghidulantreprenoruluiincepator/posts/1071443582993175
Notificare către Autoritatea Obligatorie conform prevederilor Legii nr. 677/2001, privind prelucrarea datelor cu
Națională de Supraveghere a caracter personal și a Deciziei nr. 52/2012 a ANSPDCP.
Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal în cazul în care veți
monta un sistem camere video
Observații: Descrierea avizelor și autorizațiilor nu are un caracter exhaustiv, acestea pot să difere în funcție de tipul
și natura amplasamentului, pe lângă acestea, în vederea funcționării în condiții de legalitate, antreprenorul mai are de
îndeplinit o serie de obligații ce intră în aria de competență a ANAF, ITM, Sanepid ( a se vedea în acest sens obligațiile
privind Normele de igienă pentru unităţile de folosinţă publică, cuprinse în Ord. nr.119/2014), Protecția consumatorului,
etc.

S-ar putea să vă placă și