Sunteți pe pagina 1din 220

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

Coordonator al ediþiei:
Tudorel ANDREI - Preºedinte INS

Colectivul de coordonare a lucrãrii:


Mihaela Elena IAGÃR, Beátrix GERÉD,
Ilie DUMITRESCU, Adriana CIUCHEA, Gheorghe VAIDA-MUNTEAN

Responsabil de publicaþie:
Daniel Celu VÂRDOL

Colectivul de elaborare a capitolelor Anuarului: Colectivul de proiectarea formei de prezentare,


Adriana CIUCHEA, Silvia PISICÃ, Florentina GHEORGHE tehnoredactare ºi editare:
Daniela ªTEFÃNESCU, Andoria Cristina IONIÞÃ, Ilie DUMITRESCU, Lavinia POPESCU,
Lavinia BÃLTEANU, Andreea CAMBIR, Vitty-Cristian CHIRAN, Rodica-Elena SOLOVÃSTRU,
Mihai GHEORGHE, Liliana PINTILIA, Gabriela Melania PODBEREÞCHI, Elena TUDOR,
Nina ALEXEVICI, Ioana DIMA, Florica CÎRSTEA, Andreia MESTEACÃN, Genia MIHOC, Cristina BABOI,
Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Liviu GHILENCEA Mãdãlina NÃVALÃ, Mihaela Elena ªTEFAN,
. Gabriela ZAGALCA, Valentina MUNTEANU,
Daniela POPESCU, Daniela BUCUR, Laura ENACHE

Coperta:
© Alexandru POPESCU

Editare CD:
Gabriela ZAGALCA
INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ
B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti
Telefon: 318.18.71; 317.77.70
Fax: 312.48.75

e-mail: romstat@insse.ro
http://www.insse.ro

Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã,


în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem
de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace
sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã.
Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ
sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã
numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei.
Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor
ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la:
Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al INS
Tel.: 0213181871; 0213177770; 0213181824/ interior 1278, 2479,
Tel.: 0213181842/ interior 2254
http://www.insse.ro/ e-mail: datestat@insse.ro
Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã
http: // www.[ nume judet ].insse.ro
ºi la e-mail: rrs@insse.ro

I.S.S.N.: 1841 - 5431; I.S.S.N.-L : 1220 - 3246


© INS 2017
CUVÂNT ÎNAINTE

Este un fapt bine-cunoscut că atât statistica internațională, cât și cea națională sunt supuse, în ultima vreme, unui
amplu și profund proces de modernizare. Acest demers rezidă, pe de o parte, din faptul că noile realizări tehnologice, în
mod deosebit cele legate de îmbunătățirea sistemelor informaționale bazate pe tehnologia digitală, au impact direct
asupra sistemului statistic. Pe de altă parte, se are în vedere faptul că cerințele privind sistemul statistic național necesită
reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de informații, diminuarea cheltuielilor implicate în procesul statistic, într-un
cuvânt, eficientizarea procesului statistic.
Obiectivele Institutului Național de Statistică converg astfel spre asigurarea unui sistem statistic bazat pe tehnici și
instrumente inovative care să determine posibilitatea obținerii unor date statistice de calitate superioară în cel mai scurt
timp posibil.
Între altele, alternativa punerii la dispoziție de către Institutul Național de Statistică a informației, în principal prin
intermediul tehnologiei comunicaționale moderne, precum baze de date, internet, acces online etc., cât și continuarea
informării utilizatorilor prin publicațiile pe suport hârtie, reprezintă o opțiune care necesită decizii bine fundamentate și
susținute luând în considerare cerințele utilizatorilor.
Este evident faptul că, în prezent și mai ales în perspectivă, statistica trebuie să se orienteze spre a furniza informația
sub o formă ușor accesibilă, acordând prevalenţă instrumentelor electronice. Nu este însă mai puțin adevărat că procesul
de transformare și revizuire a sistemului de diseminare a statisticii trebuie să se bazeze pe soluții prudențiale, care să țină
seama și de opiniile unor grupuri de utilizatori ale căror preferințe converg spre publicație scrisă. În orice caz, în această
ultimă variantă se înscrie Anuarul Statistic.
Condiția satisfacerii cerințelor tuturor categoriilor de utilizatori derivă esențialmente din principiile fundamentale ale
statisticii, inclusiv ale Codului European de Practică Statistică, și implică tratarea nediferențiată în privința beneficierii de
date a tuturor, inclusiv cetățeanul obișnuit, întrucât informația statistică este, în mod firesc, un bun public la dispoziția
tuturor. Garanția asigurării unor informații statistice relevante, de calitate și la timp, în concordanţă cu nevoile societății,
este dată de respectarea principiilor de funcționare a statisticii și, în mod deosebit, a principiului independenței
profesionale a sistemului statistic național, în primul rând a Institutului Național de Statistică.
În Sistemul Statistic Național, editarea Anuarului Statistic are o lungă tradiție, prima ediție ieșind de sub tipar în anul
1904 și continuând, cu o periodicitate anuală, în ciuda unor întreruperi determinate de evenimente majore de-a lungul
istoriei, până în prezent și, probabil, încă mult timp de acum încolo.
Anuarul Statistic al României conține un amplu volum de informații, organizate și sintetizate într-o manieră
comprehensivă, coerentă și sintetică, reușind să evidențieze, convingător, prin date statistice evoluțiile cele mai
semnificative ce au avut loc într-o perioadă istorică determinată, în numeroase domenii social-economice.
Ediția 2016 a Anuarului Statistic al României menține caracterul unitar și structura edițiilor precedente, asigurând
utilizatorilor de date statistice posibilitatea de a-și satisface cerințele de cunoaștere, cercetare, analiză și exploatare a
arsenalului de informații.
Atât cititorul obișnuit, cât și specialistul, analistul și cercetătorul găsesc în paginile Anuarului date statistice relevante
acoperind aproape toată gama de domenii economice și sociale, începând cu cele referitoare la structurile geografice și
administrativ-teritoriale, continuând cu aspectele legate de populație, forță de muncă și, evident, cu altele de interes
major în momentul de față, condițiile de viață ale populației, accesul la servicii de educație și sănătate și alte domenii din
sfera vieții sociale. Desigur, la fel de importantă este și ilustrarea, prin cifre statistice, a stării de fapt și a evoluției
fenomenelor economice aferente domeniilor: prețuri, conturi naționale și alți indicatori macroeconomici, investiții,
agricultură și silvicultură, industrie și construcții, transporturi, comerț etc.
Interpretarea corectă a indicatorilor și conținutului datelor statistice este înlesnită prin informații sub formă de
metadate și explicații metodologice de natură să faciliteze relația indisolubilă între un număr statistic și dimensiunea
procesului și fenomenului pe care îl reprezintă.
În speranța că ediția 2016 a Anuarului Statistic răspunde exigențelor mai multor categorii de utilizatori, îmi exprim
încrederea că vom beneficia și în acest an de reacțiile celor interesați de această publicație fanion a statisticii naționale,
oferindu-ne posibilitatea îmbunătățirii structurii și conținutului edițiilor viitoare.

Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI,


Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
President of the National Institute of Statistics
SINTEZA CUPRINSULUI

NOTÃ METODOLOGICÃ GENERALÃ


PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ
SIMBOLURI FOLOSITE
1. GEOGRAFIE, METEOROLOGIE ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR
2. POPULAÞIE
3. PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
4. VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL POPULAÞIEI
5. LOCUINÞE ªI UTILITÃÞI PUBLICE
6. SECURITATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ
7. SÃNÃTATE
8. EDUCAÞIE
9. CULTURÃ ªI SPORT
10. PREÞURI
11. CONTURI NAÞIONALE
12. INVESTIÞII ªI IMOBILIZÃRI CORPORALE
13. ªTIINÞÃ ªI TEHNOLOGIE
14. AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ
15. ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII
16. INDUSTRIE ªI CONSTRUCÞII
17. TRANSPORTURI, POªTÃ ªI TELECOMUNICAÞII
18. COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
19. COMERÞ INTERIOR ªI SERVICII DE PIAÞÃ
20. TURISM
21. FINANÞE
22. JUSTIÞIE
23. STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
NOTĂ METODOLOGICĂ GENERALĂ GENERAL METHODOLOGICAL NOTE

1. Cadrul legal privind activitatea statistică este 1. The legal framework concerning the statistical
statuat prin Legea nr. 226 / 2009 a organizării şi activity is represented by Law No 226 / 2009 on the
funcţionării statisticii oficiale în România, cu organisation and functioning of official statistics in
modificările şi completările ulterioare. În lege se Romania, with subsequent amendaments. The Law
regăsesc contextul şi prevederile care definesc includes the context and the provisions defining the
elementele constitutive ale procesului statistic, constitutive elements of the statistical process, namely:
respectiv, colectarea, procesarea, analiza, diseminarea statistical data collection, processing, analysis and
datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, dissemination, the statistical culture development, the
constituirea şi administrarea seriilor de date statistice official statistical data series building up and management,
oficiale, cu caracter demografic, social, economic, of demographic, social, economic, financial and juridical
financiar şi juridic, precum şi principiile fundamentale nature, as well as the fundamental principles on which the
care stau la baza funcţionării statisticii oficiale în functioning of official statistics in Romania is defined.
România.

Statistica oficială în România este organizată şi In Romania, the official statistics is organised and
coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de coordinated by the National Institute of Statistics,
specialitate al Administraţiei Publice Centrale, în specialised body of Central Public Administration,
subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat. subordinated to Government and financed from the state
budget.
Institutul Naţional de Statistică este autorizat să The National Institute of Statistics is entrusted to ask for
solicite şi să obţină, cu titlu gratuit, date statistice de la and to obtain, free of charge, statistical data from all
toate persoanele fizice şi juridice, rezidente sau natural and legal persons, either Romanian residents or
nerezidente în România, care îşi desfăşoară activitatea non-residents, developing their activity on Romania’s
pe teritoriul României. territory.
Principiile pe care se întemeiază activitatea The principles on which statistical activity are based,
statistică, în deplină concordanţă cu principiile fully compliant with the fundamental principles related to
fundamentale privind funcţionarea statisticii statistics functioning in a democratic society, adopted al
într-o societate democratică, adoptate pe plan international level, consists in:
internaţional, constau în:
independenţă profesională; imparţialitate; professional independence; impartiality;
obiectivitate; fiabilitate; confidenţialitatea objectivity; reliability; confidentiality of statistical
informaţiilor statistice şi eficienţa costurilor. information and cost-effectiveness.
Atât contextul general, cât şi principiile de Both the general context and the principles of statistics
funcţionare a statisticii, precum şi producerea de date functioning, as well as the production of statistical data of
statistice de calitate, armonizate cu normele şi high quality, compliant with the European Union’s norms
standardele Uniunii Europene, conferă rezultatelor and standards confer the statistical activity results the
activităţii statistice garanţia satisfacerii cerinţelor guarantee of meeting the statistical data users
utilizatorilor de date statistice. requirements.

2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în 2. Statistical data sources. The data presented within
Anuarul Statistic sunt rezultatul a două categorii de the Statistical Yearbook result from two data sources
surse: categories:
Ø cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj Ø exhaustive or sample statistical surveys, included in
cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA); the Yearly National Statistical Programme (YNSP);
Ø surse administrative. Ø administrative sources.
3. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) 3. The Yearly National Statistical Programme (YNSP)
reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul represents the basic tool by means of which the
Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici National Institute of Statistics and the other producers
oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, of official statistics are authorized to carry out the
procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice collection, storage, processing, analysis and
oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare dissemination of official statistical data, in order to
utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din provide the information necessary to domestic users, as
legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor well as those resulting from the legislation of European
organizaţii internaţionale. Union and from the recommendations of other
international organisations.
Programul Statistic Naţional Anual cuprinde The Yearly National Statistical Programme includes
informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de information, responsibilities, resources and deadlines,
realizare, cu privire la: cercetări statistice; lucrări de regarding: statistical surveys, synthesis papers, statistical
sinteză, studii şi analize statistice; publicaţii statistice. studies and analyses, statistical publications.
Programul Statistic Naţional Anual se avizează de The Yearly National Statistical Programme is endorsed
Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a by the National Statistical Council and it is approved by
Guvernului. Government decision.
Cercetările statistice prevăzute în directive, The statistical surveys stipulated in the European Union
regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse directives, regulations and decisions are included in the
în Programul Statistic Naţional Anual. Yearly National Statistical Programme.

4. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă 4. The statistical survey is a complex activity of
de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a datelor collection, processing, analysis and dissemination of data
cu privire la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor related to the economic and social phenomena situation
economice şi sociale. Cercetarea statistică se realizează and dynamics. The statistical survey is carried out based on
pe bază de proiecte în care sunt definite concepte projects, where the general concepts, the survey purpose
generale, scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce and the statistical tools on which it is based are defined
stă la baza acesteia (modul de organizare a cercetării; (survey organisation: questionnaire, classifications,
chestionarul, clasificările, nomenclatoarele, normele, nomenclatures, norms, guidelines a.s.o.). According to the
instrucţiunile etc.). Potrivit criteriului sferei de coverage criterion, the data included in the Statistical
cuprindere, datele din Anuarul Statistic au fost Yearbook were determined based on two statistical surveys
determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice: types:
Ø Cercetare statistică exhaustivă (totală). În cadrul Ø Exhaustive (total) statistical survey. Under this type
acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la of survey, data are recorded from all statistical
toate unităţile populaţiei statistice, denumită şi population units, called statistical collectivity, which is
colectivitate statistică, bine delimitată. Populaţia well defined. The statistical population represents all
statistică desemnează totalitatea elementelor supuse the elements subject to statistical observation, of the
observării statistice, de aceeaşi natură, asemănătoare same nature, similar or homogenous from certain
sau omogene din punctul de vedere al anumitor criteria standpoint. Based on such exhaustive statistical
criterii. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se surveys, detailed results are obtained in various
obţin rezultate detaliate în diferite structuri administrative and geographical structures, by group
administrative, geografice, grupări pe activităţi of activities according to the Classification of Activities
potrivit Clasificării Activităţilor din Economia of National Economy (CANE) a.s.o.
Naţională (CAEN) etc.
Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt The most well-known exhaustive surveys are
recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor, population and housing censuses, industrial products
recensământul produselor şi serviciilor industriale, and services census, general agricultural census.
recensământul general agricol.
Ø Cercetare statistică prin sondaj. În cadrul acestui Ø Sample statistical survey. Under this type of survey,
tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o data are recorded only from part of the statistical
parte a populaţiei statistice, numită eşantion. population, called sample. The sample is determined
Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de based on representativeness criteria, by using
reprezentativitate, prin utilizarea unor metode probabilistic methods, whose results are further
probabiliste, ale căror rezultate sunt extinse la extended to the whole statistical population.
întreaga populaţie statistică.
5. Sursele administrative reprezintă sursele de 5. Administrative sources means the evidence sources
evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale organised and managed by public administration or non-
administraţiei publice sau non-guvernamentale pentru governmental bodies, for other purposes than the
alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai statistical ones. Only the sources with an appropriate
acele surse care au un potenţial adecvat cerinţelor potential for statistical requirements and scientific rigour
statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de concerning coverage, quality and completeness making
cuprindere, calitate şi completitudine care le fac them also usable for statistical purposes are used. The use
utilizabile şi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse of these data and information sources for statistical
de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie purposes is achieved either directly, as basic data
direct, ca date de bază (asimilate datelor statistice), fie (assimilated to statistical data), or after appropriate
prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a processing and adaptation, in view to meet quality,
satisface cerinţele de calitate, comparabilitate şi comparability and coherence requirements, or for
coerenţă, fie pentru reconciliere şi validarea datelor reconciliation and validation of statistical data obtained
statistice obţinute în urma cercetărilor statistice. from statistical surveys.
6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în 6. Coverage. The data presented within the Statistical
Anuarul Statistic caracterizează ansamblul economiei Yearbook characterise the whole national economy, except
naţionale, cu excepţia cazurilor când, prin notele cases where specific notes that preface each chapter of the
specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului, se Yearbook stipulates otherwise.
precizează altfel.

7. Mărimile statistice folosite: 7. Statistical measures used:


În Anuar sunt prezentate, cu precădere, date absolute şi The Yearbook mainly presents absolute and relative data
date relative (indici, ponderi, indicatori de intensitate (indices, weights, propensity indicators a.s.o.).
etc.).
Ø Indicatorul statistic este expresia numerică a unor Ø The statistical indicator is the numerical expression of
fenomene, procese, activităţi sau categorii certain phenomena, processes, activities or economic
economice sau sociale, manifestate în timp, spaţiu şi and social categories, manifested over time, area and
structuri. structures.
Ø Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi Ø The index is a ratio between values of the same
variabile înregistrate în unităţi de timp sau teritoriale variables recorded in various time or territorial units.
diferite.
Indicii statistici utilizaţi în Anuar sunt: The statistical indices used within the Yearbook are:
l Indicele Laspeyres este o medie aritmetică l Laspeyres index - weighted arithmetic mean of
ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; individual indices of the same variable; the used
ponderile utilizate sunt cele din perioada de bază; weights refer to the base period;
l Indicele Paasche este o medie aritmetică l Paasche index - weighted arithmetic mean of
ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; individual indices of the same variable; the used
ponderile utilizate fiind din perioada curentă. weights refer to current period.
Ø Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi Ø The statistical unit is subject to the survey and bearer
purtător al caracteristicilor statistice urmărite prin of the statistical characteristics observed through the
program. programme.
Ø Unitatea de observare este acea entitate de la Ø The observation unit is the entity from/for which
care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primary data and information are collected, based on
primare, pe baza căreia se construiesc statistici. which statistics are compiled.
Ø Unitatea de raportare este entitatea care furnizează Ø The reporting unit is the entity supplying primary data
datele şi informaţiile primare în cadrul unei cercetări and information under a statistical survey.
statistice.
Ø Unitatea cu personalitate juridică reprezintă Ø The unit with legal status in the entity (enterprise,
entitatea (întreprinderea, societatea comercială, commercial company, association, budgetary
asociaţia, instituţia bugetară, organizaţia fără scop institution, non-profit organisation a.s.o.) carrying out
patrimonial etc.) care desfăşoară o activitate an economic activity, with own bookkeeping and
economică, are contabilitate proprie şi ia decizii în taking decisions when exercising its main function.
exercitarea funcţiei principale.
Ø Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o Ø The unit without legal status is a natural person, a
persoană, o gospodărie, o familie, o asociaţie sau household, a family, an association or any other entity
orice altă entitate ce nu dispune de autonomie de without decisional autonomy when exercising its main
decizie în exercitarea funcţiei principale. function.

8. Datele în preţuri curente se referă la volumul 8. Data expressed in current prices refer to the volume
producţiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea of production, income or expenses or to the value of
produselor, serviciilor etc. exprimate în preţurile products, services a.s.o., expressed in the current year
anului curent. Valorile din diferite perioade în preţuri prices. The values expressed in current prices corresponding
curente nu sunt direct comparabile şi, în consecinţă, to various periods are not directly comparable and, as
nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi, în consequence, cannot be used for indices compilation
prealabil, deflatate cu indicii de preţuri without being previously deflated with the corresponding
corespunzători. price indices.

9. Formele de proprietate sunt: 9. Ownership types:


Ø proprietate majoritară de stat - cuprinde capitalul Ø state majority ownership - comprises integral state,
integral de stat, public, de interes naţional şi local şi public, national and local interest and mixed capital,
mixt, unde statul deţine 50% şi peste din capitalul where the states own 50% or more of the social capital;
social;
Ø proprietate majoritar privată - cuprinde capitalul Ø private majority ownership - comprises integral
integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul private or mixed capital, where over 50% of the social
social este privat, capital integral străin, cooperatist capital is private, integral foreign or co-operative and
şi obştesc. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile community capital. The activities carried out by natural
desfăşurate de către persoanele fizice şi/sau persons and/or population households are also
gospodăriile populaţiei. included here.

10. Clasificări şi nomenclatoare. Sunt principalele 10. Classifications and nomenclatures. These are the
instrumente care fac posibilă structurarea după main tools allowing for the structuring of observed
criterii obiective şi corecte a unităţilor statistice, a processes and phenomena according to objective and
proceselor şi fenomenelor observate. Clasificările accurate criteria related to statistical units. The
utilizate în Anuar, potrivit diferitelor scopuri sau classifications used within the Yearbook, according to
diferitelor domenii de activitate, sunt: various purposes or fields of activity are:
l Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională l The Classification of Activities of National
(CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent Economy (CANE) is a coordinated and coherent
de grupare, după criterii ştiinţifice de omogenitate, system for grouping, according to scientific criteria
a datelor referitoare la unităţile statistice. related to homogeneity, the data referring to statistical
units.
l În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN, l The updated version of CANE is used in the Yearbook,
respectiv CAEN Rev. 2, implementată prin Ordinul respectively CANE Rev. 2, implemented through the
nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Order No 337/2007 of the National Institute of
Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 Statistics’ President, published in the Official Journal
şi revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN No 293/2007 and revised in the Official Journal
Rev. 2 respectă standardele europene, fiind total No 403/2008. CANE Rev. 2 observes the European
armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din standards, being fully compliant with the
Comunitatea Europeană NACE Rev.2. Nomenclature of Activities from the European
Community NACE Rev.2.
Structura CAEN Rev. 2 este următoarea: The CANE Rev. 2 structure is the following:
Ø Secţiuni - codificate printr-o literă; Ø Sections - coded at one letter level;
Ø Diviziuni - codificate prin două cifre; Ø Divisions - coded at two digits level;
Ø Grupe - codificare prin trei cifre; Ø Groups - coded at three digits level;
Ø Clase - codificate prin patru cifre. Ø Classes - coded at four digits level.
Pentru interpretarea corectă a structurii datelor In view to reach an accurate interpretation of data
potrivit CAEN Rev. 2, în “Anexa nr. 1” a Notei structure according to CANE Rev.2, the ”Annex No 1” to the
metodologice generale se prezintă clasificarea la nivelul General methodological note includes the classification at
secţiunilor şi diviziunilor. section and division level.
l Gruparea după mărime a întreprinderilor; l Enterprises grouping by size;
l Clasificarea produselor asociate activităţilor l Classification of products associated to activities
utilizată de Uniunea Europeană - CPA; used by the European Union - CPA;
l Clasificarea produselor şi serviciilor asociate l Classification of products associated to activities -
activităţilor - CPSA 2002; CPA 2002;
l Clasificarea produselor şi serviciilor asociate l Classification of products associated to activities -
activităţilor - CPSA 2008, aprobată prin Hotărârea CPA 2008, adopted by the Government Decision
de Guvern nr. 53/1999 şi revizuită prin Ordinul No 53/1999 and revised by the National Institute of
Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică Statistics President Order No 605 / 15.X.2008.
nr. 605 / 15.X.2008.
CPSA 2008 reprezintă o detaliere a CAEN Rev. 2, prin CPA 2008 represents a detailed version of CANE Rev.2,
ordonarea după principiul omogenităţii a tuturor whose organisation relies on the principle of homogeneity
familiilor de produse şi servicii pe niveluri ierarhice of all families of products and services by successive
succesive. hierarchical levels.
CPSA 2008 asigură informaţii pentru: CPA 2008 classification provides information in order to:
– satisfacerea cerinţelor de agregare şi detaliere a – respond to the requirements of aggregation and detailed
datelor referitoare la producţia de bunuri şi servicii; data regarding the production of goods and services;
– identificarea sistematizată a produselor şi serviciilor – identify the products and services from our national
din economia naţională; economy;
– compararea şi interpretarea unitară a datelor – ensure the comparability of statistical data.
statistice.
CPSA 2008 este total armonizată cu Clasificarea CPA 2008 classification is fully harmonised
Produselor Asociate Activităţilor (CPA 2008) utilizată în with Classification of Products Associated to Activities (CPA
cadrul UE. Clasificarea conţine explicaţii la nivelul 2008) used in EU. The classification contains explanatory
diverselor entităţi de clasificare în funcţie de necesităţi. notes for various classification entities according to the
necessities.
l PRODROM - Nomenclatorul de produse şi servicii l PRODROM - the Nomenclature of industrial
industriale elaborat de Institutul Naţional de products and services drawn up by the National
Statistică (INS) şi utilizat pentru cercetări statistice Institute of Statistics (NIS) and used for statistical
privind producţia industrială. Nomenclatorul surveys on industrial production. The PRODROM
PRODROM este total armonizat cu lista PRODCOM nomenclature is fully harmonised with the PRODCOM
utilizată în cadrul Uniunii Europene. Legătura CAEN list used within the European Union.
Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de patru The link of CANE Rev.2 with PRODROM is ensured at
cifre (clasă), întrucât poziţiile din cadrul four digits level (class), since the positions from
nomenclatorului PRODROM sunt rezultatul PRODROM nomenclature are the result of CPA 2008
detalierii subclaselor elementare CPA 2008. detailing elementary sub-classes.

11. Definirea activităţilor. În practică, majoritatea 11. Activities definition. In practice, most of the
unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter production units carry out activities of mixed nature,
mixt, respectiv activitate principală, activităţi namely main activity, secondary and ancillary activities.
secundare şi activităţi auxiliare. Identificarea activităţii The identification of secondary activity is needed in view to
secundare este necesară pentru a încadra o unitate frame a unit under a certain heading of CANE Rev.2.
într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.
l Activitatea principală, în sensul clasificării, este l The main activity, in the sense of classification, is
identificată prin metoda ordinii descrescătoare identified by top-down method. This is the activity
(de sus în jos). Ea reprezintă acea activitate care contributing to the largest extent to the total value
contribuie în cea mai mare măsură la valoarea added of the concerned unit.
adăugată totală a unităţii luate în considerare.
l Activitatea secundară este orice altă activitate l The secondary activity is any other kind of activity
din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau carried out within the unit producing goods or services.
servicii.
l Activitatea auxiliară este o activitate conexă, l The ancillary activity is an auxiliary activity,
indispensabilă funcţionării unei entităţi, precum: indispensable for the functioning of an entity, such as:
contabilitate, transport, depozitare, achiziţionare bookkeeping, transport, storage, purchase,
promovare, întreţinere şi reparaţie etc. promotion, maintenance and repair a.s.o.

12. Împărţirea teritorială. Din punct de vedere al 12. Territorial breakdown. From territorial structure
structurii teritoriale, datele din Anuar sunt prezentate standpoint, the data included in the Yearbook are
la nivel naţional (pe întreaga ţară), precum şi pe presented at national level (for the whole country), as well
diferite unităţi teritoriale, în funcţie de specificul as by various territorial unit, depending on indicators
indicatorilor. Unităţile teritoriale, după statutul lor, specific. According to their status, territorial units are either
sunt administrative (comună, oraş, oraş-municipiu, administrative (commune, town, town-municipality,
judeţ) şi non-administrative (macroregiune şi regiune county) or non-administrative (macroregion and
de dezvoltare). development region).
Până în anul 1998, prin lucrările şi publicaţiile Till 1998, within the statistical works and publications,
statistice, s-au prelucrat şi diseminat, de regulă, doar only data at county, municipality, town and commune
date la nivel de judeţ, municipii, oraşe şi comune. level were, as a rule, processed and disseminated.
Începând din anul 1998, în structura teritorială şi, ca Beginning with 1998, according to the territorial structure,
urmare, în publicaţiile statistice, au fost prezentate date the statistical publications also included data at
şi la nivelul regiunilor de dezvoltare. development regions level.
Începând cu ediţia 2008, potrivit Legii nr. 315/2004 Starting with 2008 edition, according to
privind dezvoltarea regională în România, în structura the Law No 315/2004 on regional development in
teritorială sunt prezentate date şi la nivelul Romania, territorial structure also presents data at
macroregiunilor, constituite conform Legii privind macroregional level, constituted according to the Law on
stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale setting up the nomenclature of statistical territorial units in
statistice din România şi cerinţelor Regulamentului Romania and to requirements of the EC Regulation
CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului No 1059/2003 of the European Parliament and of the
European privind stabilirea unui nomenclator comun al Council regarding the setting up of a common
unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în nomenclature of statistical territorial units – NUTS,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003. published in Official Journal of European Union
No L 154/2003.
Anexa nr. 1
Annex No 1

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev. 2


(aprobat prin Ordinul nr. 337/20. IV. 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
publicat în M.O. nr. 293/03. V.2007 şi revizuit în M.O. nr. 403/29. V.2008)
THE CLASSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY CANE Rev. 2
(approved through Order No 337/20. IV. 2007 on the classification of activities in the national economy - CANE updating,
published in the Official Journal No 293/03. V. 2007 and revised in the Official Journal No 403/29. V. 2008)

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING


01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Crop and animal production, hunting and related
service activities
02 Silvicultură şi exploatare forestieră Forestry and logging
03 Pescuitul şi acvacultura Fishing and aquaculture

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING


05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Mining of coal and lignite
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extraction of crude petroleum and natural gas
07 Extracţia minereurilor metalifere Mining of metal ores
08 Alte activităţi extractive Other mining and quarrying
09 Activităţi de servicii anexe extracţiei Mining support service activities

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING


10 Industria alimentară Manufacture of food products
11 Fabricarea băuturilor Manufacture of beverages
12 Fabricarea produselor din tutun Manufacture of tobacco products
13 Fabricarea produselor textile Manufacture of textiles
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Manufacture of wearing apparel
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor Tanning and dressing of leather; manufacture
de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi of travel and leather goods, harness and footwear;
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor preparation and dyeing of furs
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn Manufacture of wood and of products of wood
şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din and cork, except furniture; manufacture of articles
paie şi din alte materiale vegetale împletite of straw and plaiting materials
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Manufacture of paper and paper products
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi Printing and reproduction of recorded media
a înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor Manufacture of coke and refined petroleum
obţinute din prelucrarea ţiţeiului products
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Manufacture of chemicals and chemical products
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a Manufacture of basic pharmaceutical products and
preparatelor farmaceutice pharmaceutical preparations
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Manufacture of rubber and plastic products
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral
products
24 Industria metalurgică Manufacture of basic metals
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor Manufacture of fabricated metal products,
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii except machinery and equipment
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor Manufacture of computer, electronic and
electronice şi optice optical products
27 Fabricarea echipamentelor electrice Manufacture of electrical equipment
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, Manufacture of motor vehicles, trailers and
a remorcilor şi semiremorcilor semi-trailers
30 Fabricarea altor mijloace de transport Manufacture of other transport equipment
31 Fabricarea de mobilă Manufacture of furniture
32 Alte activităţi industriale n.c.a. Other manufacturing activities n.e.c.
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor Repair, maintenance and installation of machinery
şi echipamentelor and equipment
D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICITY, GAS, STEAM AND
ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ AIR CONDITIONING PRODUCTION AND SUPPLY
CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Electricity, gas, steam and air conditioning
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat production and supply
Anexa nr. 1 - continuare
Annex No 1 - continued

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE


GESTIONAREA DEŞEURILOR, MANAGEMENT AND DECONTAMINATION
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE ACTIVITIES
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water catchment, treatment and distribution
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate Used water collection and purification
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; Waste collection, purification and disposal;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile activities of recycling materials recovery
39 Activităţi şi servicii de decontaminare Activities and services of decontamination

F CONSTRUCŢII CONSTRUCTION
41 Construcţii de clădiri Construction of buildings
42 Lucrări de geniu civil Civil engineering
43 Lucrări speciale de construcţii Specialised construction activities

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; WHOLESALE AND RETAIL; REPAIR OF


REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
A MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi Wholesale and retail, maintenance and repair of
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor motor vehicles and motorcycles
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu Wholesale, except of motor vehicles and
autovehicule şi motociclete motorcycles
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia Retail, except of motor vehicles and
autovehiculelor şi motocicletelor motorcycles

H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE TRANSPORTATION AND STORAGE


49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Land transport and transport via pipelines
50 Transporturi pe apă Water transport
51 Transporturi aeriene Air transport
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Warehousing and support activities for transportation
53 Activităţi de poştă şi de curier Postal and courier activities

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE HOTELS AND RESTAURANTS


55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hotels and other accommodation facilities
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Restaurants and other catering services

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII INFORMATION AND COMMUNICATION


58 Activităţi de editare Publishing activities
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de Motion picture, video and television programme
programe de televiziune; înregistrări audio şi production, sound recording and music publishing
activităţi de editare muzicală activities
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Programming and broadcasting activities
61 Telecomunicaţii Telecommunications
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Computer programming, consultancy and
related activities
63 Activităţi de servicii informatice Information service activities

K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI FINANCIAL AND INSURANCE INTERMEDIATION


64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor Financial intermediation, except insurance and
de asigurări şi ale fondurilor de pensii pension funding
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor Insurance, reinsurance and pension funding
de pensii (cu excepţia celor din sistemul public (except compulsory social security)
de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, Activities auxiliary to financial intermediation,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii insurance activities and pension funds

L TRANZACŢII IMOBILIARE REAL ESTATE ACTIVITIES


68 Tranzacţii imobiliare Real estate activities

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND


ŞI TEHNICE TECHNICAL ACTIVITIES
69 Activităţi juridice şi de contabilitate Legal and accounting activities
Anexa nr. 1 - continuare
Annex No 1 - continued

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor Activities of head offices; management consultancy
administrative centralizate; activităţi de management activities
şi de consultanţă în management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de Architectural and engineering activities; technical
testări şi analiză tehnică testing and analysis
72 Cercetare-dezvoltare Scientific research and development
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Advertising and market research
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Other professional, scientific and technical activities
75 Activităţi veterinare Veterinary activities

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE


ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT ACTIVITIES
77 Activităţi de închiriere şi leasing Rental and leasing activities
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă Employment activities
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; Travel agency, tour operator reservation service and
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică related activities
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie Security and investigation activities
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Services to buildings and landscape activities
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi Office administrative, office support and other
de servicii prestate în principal întreprinderilor business support activities

O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;


ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC COMPULSORY SOCIAL SECURITY
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din Public administration and defence; compulsory
sistemul public social security

P ÎNVĂŢĂMÂNT EDUCATION
85 Învăţământ Education

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES


86 Activităţi referitoare la sănătatea umană Human health activities
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă Residential care activities
socială, cu cazare
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare Social work activities without accommodation

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION


RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Creative, arts and entertainment activities
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor Libraries, archives, museums and other cultural
şi alte activităţi culturale activities
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Gambling and betting activities
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive Sports activities and amusement and recreation
activities

S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII OTHER SERVICE ACTIVITIES


94 Activităţi asociative diverse Activities of membership organisations
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale Repair of computers and personal and household
şi de uz gospodăresc goods
96 Alte activităţi de servicii Other personal service activities

T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS;


ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES-
CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRODUCING ACTIVITIES OF
PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI HOUSEHOLDS FOR OWN USE
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de Activities of households as employers of domestic
angajator de personal casnic personnel
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere Undifferentiated goods and services producing
de bunuri şi servicii destinate consumului propriu activities of private households for own use

U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL


ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE ORGANISATIONS AND BODIES
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor Activities of extraterritorial organisations and bodies
extrateritoriale
GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE
COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul


Macroregion Development region County

MACROREGIUNEA UNU Nord - Vest Bihor


MACROREGION ONE North - West Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj
Centru Alba
Center Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu
MACROREGIUNEA DOI Nord - Est Bacău
MACROREGION TWO North - East Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
Sud - Est Brăila
South - East Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA TREI Sud - Muntenia Argeş
MACROREGION THREE South - Muntenia Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman
Bucureşti - Ilfov Ilfov
Bucharest - Ilfov Municipiul Bucureşti
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA PATRU Sud - Vest Oltenia Dolj
MACROREGION FOUR South - West Oltenia Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
Vest Arad
West Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

Notă: Datele statistice în profil teritorial sunt prezentate pe judeţe, conform Decretului - Lege nr. 2/1968 cu modificările ulterioare, iar judeţele
au fost grupate pe regiuni de dezvoltare.
Prin rectificarea apărută în Legea nr. 315/28.VI.2004 privind dezvoltarea regională în România, au fost redenumite trei regiuni,
după cum urmează:
- Regiunea de dezvoltare Sud este redenumită Sud - Muntenia,
- Regiunea de dezvoltare Sud - Vest este redenumită Sud - Vest Oltenia,
- Regiunea de dezvoltare Bucureşti este redenumită Bucureşti - Ilfov.
S-au constituit patru macroregiuni, conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice din România şi
cerinţelor Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al
unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003.
Note: Statistical data at territorial level are presented by county, according to the Decree - Law No 2/1968 further amended, while
the counties were grouped by development region.
Through the rectification introduced in Law No 315/28.VI.2004 on regional development in Romania, three regions were renamed,
as follows:
- The development region South is renamed South - Muntenia,
- The development region South - West is renamed South - West Oltenia,
- The development region Bucharest is renamed Bucharest - Ilfov.
Four macroregions were constituted, according to the Law on setting up the nomenclature of statistical territorial units in Romania
and to the requirements of the EC Regulation No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the setting up
of a common nomenclature of statistical territorial units – NSTU, published in Official Journal of European Union No L 154/2003.
GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE
COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

MACROREGIUNEA UNU / MACROREGION ONE

MACROREGIUNEA DOI / MACROREGION TWO

Satu Mare BOTOŞANI MACROREGIUNEA TREI / MACROREGION THREE


MARAMUREŞ
Botoşani
MACROREGIUNEA PATRU / MACROREGION FOUR
SUCEAVA
Nord - Vest SATU MARE Baia Mare Suceava
North - West
BISTRIŢA-NĂSĂUD IAŞI Nord - Est
Zalău North - East
NEAMŢ Iaşi
Oradea SĂLAJ Bistriţa Piatra-Neamţ
Centru CLUJ
Center
BIHOR
MUREŞ
Vaslui
Cluj-Napoca Bacău
Târgu-Mureş
HARGHITA
Miercurea Ciuc BACĂU VASLUI
Arad ARAD ALBA
Alba Iulia

Deva COVASNA
SIBIU BRAŞOV
Timişoara Sfântu VRANCEA
Gheorghe GALAŢI
Sibiu
Vest TIMIŞ Focşani
Braşov
West HUNEDOARA Galaţi

Reşiţa PRAHOVA BUZĂU


ARGEŞ Brăila Tulcea
Râmnicu
Târgu Jiu Vâlcea Buzău BRĂILA
Judeţ Târgovişte TULCEA
CARAŞ-SEVERIN
Ploieşti
Legendă / Legend: VÂLCEA DÂMBOVIŢA
Drobeta GORJ
Turnu Severin Piteşti
Oraşe / Towns IALOMIŢA
ILFOV Slobozia
MEHEDINŢI
CONSTANŢA
Municipii / Municipalities Sud - Est
Slatina BUCUREŞTI South - East
CĂLĂRAŞI Călăraşi
Reşedinţe de judeţ / County residence
Craiova
DOLJ
Constanţa
Judeţ / Counties GIURGIU
Alexandria
Giurgiu
Regiuni de dezvoltare / Development regions OLT TELEORMAN

Sud - Vest Oltenia Sud - Muntenia Bucureşti - Ilfov


South - West Oltenia South - Muntenia Bucharest - Ilfov
PRESCURTĂRI FOLOSITE PENTRU UNITĂŢILE DE MĂSURĂ
ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M. = unitate de măsură CP = cal putere


M.U. = measurement unit HP = horse power
mm = milimetru kcal = kilocalorie
= millimetre = kilocalorie
m = metru '' = secundă
= metre = second

m2 = metru pătrat ' = minut


= square metre = minute

m3 = metru cub h = oră


= cubic metre = hour

ha (10000 m 2 ) = hectar 0 = grad


= hectare = degree
o
km = kilometru C = grade Celsius
= kilometre = Celsius degrees
km2 = kilometru pătrat nr. = număr
= square kilometre No = number
g = gram % = procent
= gram = percentage
kg = kilogram ‰ = promilă
= kilogram per mille
t = tonă mii = mii
= tonne thou = thousands (thou)
tdw = tonă deadweight mil. = milion
= tonne deadweight mill. = million
l = litru mild. = miliard
= litre bn = billion
hl = hectolitru echiv. = echivalent
= hectolitre equiv. = equivalent
W = watt buc. = bucată
= watt pcs. = pieces
kW = kilowatt n.c.a. = neclasificate altundeva
= kilowatt n.e.c. = not elsewhere classified
kWh = kilowatt - oră
= kilowatt - hour

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

- = nu este cazul G = grafic


= data not applicable = graph
... = lipsă date *) = date mai mici decât 0,5
= data not available = magnitude less than 0.5

~ = date neînsumabile **) = date mai mici decât 0,05


= nontotalized data = magnitude less than 0.05

c = date confidenţiale ***) = date mai mici decât 0,005


= confidential data = magnitude less than 0.005

= tabele ce apar numai pe CD-ROM.


= tables included only on the CD-ROM.
GEOGRAFIE, METEOROLOGIE
ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

GEOGRAPHY, METEOROLOGY
AND ENVIRONMENT
1
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã privind cheltuielile pentru Statistical survey on environment protection
protecþia mediului, completatã de operatorii expenditure, filled in by economic operators and
economici ºi unitãþile administraþiei publice. public administration units.
Surse administrative: Administrative sources:
 Institutul de Geografie; Institute of Geography;
 Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã din General Inspectorate of Border Police within the
cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Ministry of Internal Affairs;
 Administraþia Naþionalã de Meteorologie; National Administration of Meteorology;
 Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor; Ministry of Environment, Waters and Forest;
 Ministerul Finanþelor Publice; Ministry of Public Finances;
 Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului; National Agency for Environment Protection;
 Regia Naþionalã a Pãdurilor - ROMSILVA; National Company of Forests - ROMSILVA;
 Administraþia Naþionalã „Apele Române”; National Administration ”Romanian Waters”;
 Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. National Agency for Cadastre and Land Registration.

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-


ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ TERRITORIAL ORGANISATION

Prezentare Description

România este situatã în centrul geografic al Europei Romania is situated in the geographical centre of
(sud-estul Europei Centrale), la nord de Peninsula Europe (south-east of Central Europe), in the north of
Balcanicã, la jumãtatea distanþei dintre Coasta the Balkan Peninsula, at half the distance between
Atlanticului ºi Munþii Ural, în interiorul ºi exteriorul arcului Atlantic Coast and the Urals, inside and outside the
Munþilor Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km) Carpathians Arch, on the lower course of the Danube
ºi cu ieºire la Marea Neagrã. (1075 km) and has exit to the Black Sea.
De altfel, paralela 45°N cu meridianul 25°E se Otherwise, the 45°N parallel with the 25°E meridian
intersecteazã în apropiere de centrul geometric al þãrii, la intersects near the geometrical centre of the country,
100 km N-V de capitala þãrii, Bucureºti. 100 km N-V of the country capital, Bucharest.
Ieºirea la mare înlesneºte legãturile cu þãrile din The exit to the sea enables the connections with the
bazinul Mãrii Negre, bazinul Mãrii Mediterane ºi, prin countries in the Black Sea basin, in the Mediterranean
intermediul acesteia, cu restul lumii. Sea basin and, by means of this, rest of the world.
Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã pe Romanian seaside of the Black Sea is lying on
245 km, între gârla Musura (graniþa cu Ucraina) ºi 245 km, between Musura stream (at the border with Ukraine)
localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria). and Vama Veche locality (at the border with Bulgaria).
Relieful României se compune din trei trepte Romania's relief consists of three major levels: the
majore: cea înaltã a Munþilor Carpaþi (cel mai înalt vârf highest one in the Carpathians (the highest peak
Moldoveanu 2544 m), cea medie care corespunde Moldoveanu 2544 m), the middle one which corresponds
Subcarpaþilor, dealurilor ºi podiºurilor ºi cea joasã, a to the Sub-Carpathians, to the hills and to the plateaus
câmpiilor, luncilor ºi Deltei Dunãrii. Delta Dunãrii, cea and the lowest one in plains, meadows and Danube
mai tânãrã unitate de relief, în continuã formare, are Delta. The Danube Delta, the youngest relief unit under
altitudinea medie de 0,52 m. permanent formation, has the average height of 0.52 m.
Caracteristicile principale ale unitãþilor de relief sunt Main features of relief units are proportionality
proporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, (31% mountains, 36% hills and plateaus, 33% plains and
33% câmpii ºi lunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor meadows) and concentric display of the relief major
majore ale reliefului. levels.
Clima României este temperat-continentalã de Romania’s climate is temperate-continental of
tranziþie, cu influenþe oceanice dinspre vest, transition, with oceanic influences from the West,
mediteraneene dinspre sud-vest ºi continental-excesive Mediterranean ones from South-West and continental-
din est. Temperatura medie multianualã este diferenþiatã excessive ones from the East. Multiannual average
latitudinal, respectiv 8°C în nord ºi peste 11°C în sud, ºi temperature is latitudinally different, 8°C in the North and
altitudinal, cu valori de -2,5°C în etajul montan over 11°C in the South, and altitudinally, with values of
(Vârfu Omu - masivul Bucegi) ºi 11,6°C în câmpie -2.5°C in the mountain floor (Omu peak - Bucegi massif)
(oraºul Zimnicea - judeþul Teleorman). and 11.6°C in the plain (Zimnicea town - Teleorman county).
Precipitaþiile anuale scad în intensitate de la vest la Yearly precipitations decrease in intensity from west
est, respectiv de la peste 600 mm la mai puþin de 500 mm to east, from over 600 mm to less 500 mm in the East
în Câmpia Românã de Est, sub 450 mm în Dobrogea ºi Romanian Plain, under 450 mm in Dobrogea and about
circa 350 mm pe litoral, pentru ca în regiunile muntoase 350 mm by seaside, in the mountainous areas they
sã ajungã la 1000-1500 mm. reach 1000-1500 mm.
Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, Romanian running waters are radially displayed,
marea majoritate având izvoarele în Carpaþi. Principalul most of them having the springs in the Carpathians. Their
colector al acestora este fluviul Dunãrea, care strãbate main collector is the Danube river, which crosses the
þara în partea sudicã pe o lungime de 1075 km ºi se country in the south on 1075 km length and flows into the
varsã în Marea Neagrã. Black Sea.
Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale The lakes are represented by natural lakes
(numeroase tipuri genetice) rãspândite în toate unitãþile (numerous genetic types) spread in all major units of
majore de relief, de la cele glaciare în etajul alpin (Lacul relief, from glacial ones in the alpine floor (Mioarelor
Mioarelor - Fãgãraº la 2282 m) la limanele Lake - Fãgãraº 2282 m) to river-maritime banks
fluvio-maritime (Lacul Techirghiol la 1,5 m) ºi prin lacuri (Techirghiol Lake at 1.5 m) and anthropic lakes, as well
antropice, de asemenea în toate unitãþile de relief. in all relief units.
Vegetaþia este condiþionatã de relief ºi de The vegetation is determined by the relief and by
elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere pedo-climatic elements, being displayed in floors.
etajatã a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de Mountainous regions are covered by coniferous forests
pãduri de conifere (îndeosebi molid), pãduri de amestec (especially spruce fir), mixture forests (beech, fir-tree,
(fag, brad ºi molid) ºi pãduri de fag. Pe culmile mai înalte spruce fir) and beech forests. Higher peaks are covered
se aflã pajiºti alpine ºi tufãriºuri de jneapãn, ienupãr, by alpine lawns and bushes of dwarf pine, juniper,
afin, meriºor ºi altele. bilberry, red bilberry a.s.o.
În regiunile de deal ºi de podiº se întâlnesc pãduri In the hills and plateaus regions there are broad-
de foioase în care predominã fagul, gorunul sau stejarul; leaved forests, prevailing beech, common oak or durmast
pe dealurile joase ºi câmpiile înalte, adesea, principalele oak; the main forest species often met on low hills and
specii care alcãtuiesc pãdurile sunt cerul ºi gârniþa. high plains are Quercus cerris and Quercus frainetto.
Vegetaþia de stepã ºi de silvostepã, care ocupa ariile The steppe and silvosteppe vegetation, which
cu deficit de umiditate din Podiºul Dobrogei, Câmpia covered the areas of low humidity in Dobrogea Plateau,
Românã, Podiºul Moldovei, Câmpia Banatului ºi Romanian Plain, Moldova Plateau, Banat and Criºana
Criºanei, a fost, în cea mai mare parte, înlocuitã prin Plain has been mostly replaced by agricultural crops.
culturi agricole.
Fauna României este grupatã pe areale diferenþiate Romania's fauna is grouped by different areals
în funcþie de biotopul fiecãrei specii. În etajul alpin apar according to each species biotype. Relict elements as
elemente relicte precum capra neagrã ºi vulturul de black goat (chamois) and mountain vulture live in the
munte. În pãdurile carpatine trãiesc diferite mamifere: alpine area. In the Carpathian forests live various
urs, cerb, râs, lup, mistreþ, cãprior, veveriþã ºi un numãr animals: bear, buck, lynx, wolf, wild boar, roebuck,
mare de specii de pãsãri. În câteva regiuni muntoase se squirrel and several species of birds. In a few
mai pãstreazã cocoºul de munte ºi cocoºul de mountainous areas both mountain cock and birch cock
mesteacãn; în regiunile de deal ºi câmpie sunt are still met. In the hill and field areas there are hares,
rãspândite: iepurele, cârtiþa, ariciul, diferite pãsãri, moles, hedgehogs, various birds, lizards, batrachia
ºopârle, batracieni etc.; pentru zonele de stepã sunt a.s.o.; rodent animals as gopher and hamster are
caracteristice rozãtoarele (popândãul ºi hârciogul). characteristic for the steppe areas. Water fauna is
Fauna acvaticã este reprezentatã îndeosebi prin pãstrãv represented especially by trout in the mountainous
în apele de munte (lostriþa, mai rãspânditã în trecut, a waters (huck which was mostly spread in the past has
devenit destul de rarã); clean ºi mreanã în regiunile de become quite rare); dace and barbel in the hill region;
deal; crap, biban, ºtiucã, somn, caras în cele de câmpie carp, perch, pike, sheat fish, crucian in the field region
ºi Delta Dunãrii; în apele marine teritoriale ºi pe Dunãrea and Danube Delta; sturgeon species are also met in the
inferioarã se întâlnesc ºi specii de sturioni. marine territorial waters and on the downstream Danube.
Resursele minerale utile ale României sunt variate. Romania's useful minerals resources are various.
Printre principalele resurse minerale utile pot fi Among the main useful minerals resources we can
menþionate: petrolul, cu vechi tradiþii de exploatare; mention: crude oil, with old exploitation traditions; natural
gazele naturale; cãrbunii, în special huila cocsificabilã, gas; coal, especially coking pitcoal, brown coal and
cãrbunele brun ºi lignitul; minereuri feroase ºi neferoase, lignite; ferrous and non-ferrous ores, gold, silver and
zãcãminte de aur, argint ºi de bauxitã; rezerve mari de bauxite ore deposits; vast reserves of salt as well as
sare, precum ºi o serie de resurse nemetalifere. numerous non-metalliferrous resources. A special category
O categorie aparte a bogãþiilor de subsol o constituie of subsoil riches is constituted by over 2000 mineral
cele peste 2000 de izvoare de ape minerale, cu valenþe water springs, with consumption and medical treatments
pentru consum ºi tratamente medicale. valences.
Începând cu ediþia 2016 a Anuarului Statistic, Starting with the 2016 edition of the Statistical
suprafaþa României, a judeþelor ºi unitãþilor administrativ- Yearbook, the areas of Romania, of counties and
teritoriale este actualizatã de cãtre Agenþia Naþionalã de administrative-territorial units is updated by the National
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, pe baza Planului Agency for Cadastre and Land Registration, based on
Topografic de Referinþã al României în format digital the Reference Topographic Plan of Romania in digital
(TopRo5), corespunzãtor scãrii 1:5.000, în conformitate form (TopRo5), scale 1:5000, in accordance with the Law
cu prevederile Legii cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare on cadastre and land registration No 7/1996, with
nr. 7/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. subsequent amendments.
Teritoriul României este împãrþit din punct de Romanian territory is divided from administrative
vedere administrativ în: sate, comune, oraºe, municipii viewpoint into: villages, communes, towns, municipalities
ºi judeþe. and counties.
Satul este cea mai micã unitate teritorialã, având Village is the smallest territorial unit, having
caracteristicile aºezãrilor de tip rural. characteristics of rural settlements.
Comuna este unitatea administrativ-teritorialã care Commune is a territorial-administrative unit which
cuprinde populaþia ruralã unitã prin comunitate de comprises rural population united by interest and
interese ºi tradiþii, fiind alcãtuitã din unul sau mai multe traditional community, including one or several villages
sate (din care unul este reºedinþã de comunã). (from which one is commune residence).
Oraºul reprezintã o concentrare umanã cu o funcþie Town represents a human concentration with
administrativã ºi un mod de viaþã specific ariilor urbane administrative function and a life specific to urban areas
ºi o structurã profesionalã a populaþiei în care predominã and with a population professional structure where the
cea ocupatã în ramurile neagricole. population employed in non-agricultural branches prevails.
Municipiul este un oraº cu un rol economic, social, Municipality is a town, with an important economic,
politic ºi cultural însemnat având, de regulã, funcþie social, political and cultural role, usually having
administrativã. administrative function.
Judeþul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã County represents traditional administrative-
tradiþionalã în România, alcãtuitã din oraºe ºi comune, în territorial unit in Romania, including towns and
funcþie de condiþiile geografice, economice, social- communes, depending on geographical, economical and
politice ºi de legãturile culturale ºi tradiþionale ale social-political conditions and population cultural and
populaþiei. Teritoriul României este organizat în 42 de traditional relations. Romanian territory is organized into
judeþe (inclusiv Municipiul Bucureºti). 42 counties (including Bucharest Municipality).
Ca unitãþi teritoriale (non-administrative) au fost As territorial (non-administrative) units, eight
create opt regiuni de dezvoltare, constituite prin regions of development were created, gathering
reuniunea mai multor judeþe. several counties.
Au fost create patru macroregiuni, care nu sunt Four macroregions were created, which are not
unitãþi administrativ-teritoriale ºi nu au personalitate administrative territorial units and have no legal entity,
juridicã; sunt constituite pentru a asigura colectarea, they are constituted to assure the collection, compilation
elaborarea ºi difuzarea statisticilor regionale armonizate la and transmission of harmonised regional statistics at
nivelul Uniunii Europene. European Union level.
Oraºele principale: Bucureºti, Timiºoara, Iaºi, Main cities: Bucharest, Timiºoara, Iaºi, Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Brãila,
Ploieºti, Brãila, Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu. Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu.
Porturile principale: Main harbours:
– la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia; – at the Black Sea: Constanþa, Mangalia;
– la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu – at the Danube: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu
Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele,
Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã, Hârºova, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã,
Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina. Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.
Aeroporturile principale: Bucureºti („Henri Coandã” - Main airports: Bucharest (”Henri Coandã” -
Otopeni ºi „Aurel Vlaicu” - Bãneasa), Constanþa („Mihail Otopeni and ”Aurel Vlaicu” - Bãneasa), Constanþa
Kogãlniceanu”), Timiºoara („Traian Vuia”), Cluj-Napoca, (”Mihail Kogãlniceanu”), Timiºoara (”Traian Vuia”),
Iaºi, Craiova, Arad, Bacãu, Baia Mare, Oradea, Satu Mare, Cluj-Napoca, Iaºi, Craiova, Arad, Bacãu, Baia Mare,
Sibiu, Suceava, Târgu Mureº, Tulcea. Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureº, Tulcea.
Capitala: Municipiul Bucureºti (1849038 locuitori The capital: Bucharest Municipality (1849038
- date provizorii - populaþie rezidentã la 1 iulie 2015, inhabitants - provisional data - the usual resident population
estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele on July 1, 2015 was used, estimated under the conditions of
definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al comparability with the final results of the Population and
Locuinþelor - 2011), împãrþit în ºase sectoare Housing Census - 2011), organised into six administrative
administrative. Prima menþionare documentarã dateazã sectors. The first documentary mention was on 20.IX.1459,
din 20.IX.1459, ca reºedinþã a lui Vlad Þepeº. Capitalã a as residence of Vlad Þepeº. Capital of Þara Româneascã
Þãrii Româneºti începând din a doua jumãtate a secolului since the second half of the XVII th century and Capital of
al XVII-lea ºi Capitala României, din anul 1862, municipiul Romania since 1862, Bucharest Municipality is the most
Bucureºti este cel mai important centru politic, economic ºi important political, economic and cultural-scientific center of
cultural-ºtiinþific al þãrii. the country.
Limba oficialã: limba românã. Official language: Romanian.
Drapelul României este tricolor; culorile sunt Flag of Romania: is three - coloured; the colours
aºezate vertical în ordinea urmãtoare, începând de la are placed vertically in the following order from the
lance: albastru, galben, roºu. lance: blue, yellow, red.
Ziua naþionalã a României: 1 Decembrie. National day of Romania: December, 1st.
Imnul naþional al României este „Deºteaptã-te National anthem of Romania is ”Wake up,
române”. Romanian”.
Forma de guvernãmânt a României este republica: Government form in Romania is the republic:
– Republicã, conform Constituþiei adoptate în 1991 ºi – Republic, according to the Constitution adopted in
modificatã în 2003; 1991 and modified in 2003;
– Puterea legislativã este reprezentatã de un – Legislative power is represented by two chamber
parlament bicameral (Camera Deputaþilor ºi Parliament (Chamber of Deputies and Senate), and
Senatul), iar puterea executivã este exercitatã de executive power is carried out by Government led
Guvern, condus de un prim-ministru desemnat de by Prime Minister appointed by the country’s
preºedintele þãrii; President;
– Preºedintele þãrii este ales în baza rezultatelor – President of the country is elected based on
alegerilor generale prin scrutin universal pentru un general elections results by universal vote for a
mandat de 5 ani. 5 years mandate.
Moneda naþionalã: Leu, cu subdiviziunea „ban”. National currency: Leu, with ”ban” as subdivision.
Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa The exchange rate is set on the interbank currency
valutarã interbancarã, moneda de referinþã fiind euro. market on a daily basis, reference currency being euro.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

METEOROLOGIE METEOROLOGY

Cercetarea proceselor ºi fenomenelor fizice din The research on physical processes and phenomena
atmosfera terestrã, care determinã starea timpului ºi in the terrestrial atmosphere, which determine the weather
clima, are la bazã mãsurãtorile ºi observaþiile and the climate, relies on the meteorological measurements
meteorologice ce se efectueazã permanent sau periodic and observations, permanently or periodically carried out in
în diferite puncte de pe suprafaþa globului terestru ºi la different points on the terrestrial globe surface and at
diferite înãlþimi în atmosfera liberã. Programul unitar al various altitudes in the free atmosphere. The unitary
mãsurãtorilor ºi observaþiilor, precum ºi alte activitãþi programme of measurements and observations, as well as
meteorologice se asigurã prin colaborare other meteorological activities are assured by international
internaþionalã, în cadrul Administraþiei Naþionale de co-operation within National Administration of Meteorology,
Meteorologie, cu Organizaþia Meteorologicã Mondialã. with the World Meteorology Organisation.
Staþia meteorologicã reprezintã punctul de pe The meteorological station represents the point
suprafaþa terestrã unde se efectueazã observaþii ºi from the terrestrial surface, where measurements and
mãsurãtori asupra tuturor elementelor ºi fenomenelor observations on all meteorological elements and
meteorologice, conform programului stabilit. Majoritatea phenomena are carried out in keeping with the
observaþiilor, mãsurãtorilor ºi determinãrilor programme. Most of meteorological observations,
meteorologice de la staþii se efectueazã pe platforma measurements and determinations from the stations are
meteorologicã situatã pe un teren deschis, tipic pentru performed on the meteorological area situated on an
regiunea respectivã, cu dimensionarea standard de open land, typical for the respective region, with the
26 m x 26 m. standard dimension of 26 m x 26 m.
Pentru cercetarea proceselor ºi fenomenelor In order to observe the atmospheric processes and
atmosferice ºi pentru calculul diferiþilor parametri phenomena and to compute various meteorological and
meteorologici ºi climatici, este necesarã raportarea climatic parameters, it is necessary to report
observaþiilor ºi mãsurãtorilor, care se realizeazã atât în observations and measurements, carried out both in
spaþiu, cât ºi în timp. space and over time.
Programul climatologic reprezintã complexul The climatic programme represents the complex of
observaþiilor ºi mãsurãtorilor meteorologice ce se meteorological observations and measurements
executã la staþii, dupã timpul solar mediu local, atât la performed at stations, according to the local average solar
termenele fixe, cât ºi continuu în 24 de ore. Permanent, time, both at fixed deadlines and continuously during
la termenele climatologice (1, 7, 13, 19 timp solar mediu 24 hours. Permanently, at the climatic deadlines (1, 7, 13,
local) se efectueazã observaþii ºi mãsurãtori asupra: 19 local average solar time), the observations and
presiunii atmosferice, vântului, temperaturii ºi umezelii measurements are done for: atmospheric pressure, wind,
aerului, temperaturii suprafeþei solului, nebulozitãþii, air temperature and humidity, ground surface temperature,
precipitaþiilor, vizibilitãþii orizontale. Continuu, în tot cursul cloudiness, precipitations, horizontal visibility.
zilei ºi nopþii se determinã caracteristicile tuturor Continuously, during all day and night, the characteristics
fenomenelor meteorologice (hidrometeori, litometeori, of all meteorological phenomena (hydrometeors,
electrometeori etc.). litometeors, electrometeors a.s.o.) are determined.
Observaþiile asupra temperaturii aerului constau Air temperature observations consist of air
în mãsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite ºi temperature measurement at the observation deadlines
în determinarea valorilor maxime ºi minime ale acesteia and of determining its maximum and minimum values,
în intervalele de timp dintre aceste termene. during the intervals between the climatic observation
deadlines.
Temperatura aerului se mãsoarã cu instrumente cu Air temperature is measured with direct reading
citire directã, psihrometrul cu ventilaþie artificialã, instruments, the psychrometer with artificial ventilation,
termometrul de maximã cu mercur ºi termometrul de the thermometer of maximum with mercury and the
minimã cu alcool ºi cu aparate înregistratoare thermometer of minimum with alcohol and with recording
(termografe). Pentru ca instrumentele cu care se apparatus (thermographs). In view to ensure that the
mãsoarã temperatura ºi umezeala aerului sã nu fie instruments for measuring air temperature and humidity
influenþate direct de radiaþia solarã, de radiaþia terestrã, are not directly influenced by the solar, terrestrial
de precipitaþii ºi de rafalele vântului, ele se instaleazã în radiation, by precipitations and by wind gusts, they
adãpostul meteorologic situat la 2 m înãlþime deasupra should be placed in the meteorological shelter situated at
solului. 2 meters high above the ground.
Mãsurarea cantitãþilor de apã ce provin din The measurement of water quantities coming
precipitaþii atmosferice sau care se depun din alþi from atmospheric precipitations or deposited by other
hidrometeori se efectueazã cu ajutorul pluviometrului, iar hydrometeors is carried out by means of pluviometer and
înregistrarea continuã a precipitaþiilor (lichide) se face cu the continuous recording of precipitations (liquids) is
pluviograful. Cantitãþile de apã se mãsoarã zilnic la performed with the pluviograph. Water quantities are
termenele climatologice (1, 7, 13, 19) ºi se exprimã prin daily measured at climatic deadlines (1, 7, 13, 19) and
grosimea stratului de apã cãzutã, în mm (1mm=1l / m2). they are expressed by the thickness of the fallen water
layer, in mm (1mm=1l / m 2).

MEDIU ÎNCONJURÃTOR ENVIRONMENT

Resursele de apã reprezintã potenþialul hidrologic Water resources represent the hydrological
format din apele de suprafaþã ºi subterane în regim potential consisting of the superficial and underground
natural ºi amenajat, inventariate la începutul anului, din waters, under natural and arranged conditions, registered
care se asigurã alimentarea diverselor folosinþe. at the beginning of the year, of which the utilities are fed.
Ariile naturale protejate, conform O.U.G. Natural protected areas, according to G.P.O.
nr. 57/2007, reprezintã zone terestre, acvatice ºi/sau No 57/2007, represents terrestrial, aquatic and/or
subterane, cu perimetrul legal stabilit ºi având un regim underground areas, with legally settled perimeter and
special de ocrotire ºi conservare, în care existã specii de with a special protection and preservation regime, where
plante ºi animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni wild plants and animal species, bio-geographic elements
biogeografice sau de altã naturã, cu valoare ecologicã, and formations or of other nature, with special ecological,
ºtiinþificã sau culturalã deosebitã ºi cuprind: scientific or cultural value exist and include:
– rezervaþii ale biosferei - arii naturale protejate al – biosphere reserves - protected natural areas whose
cãror scop este protecþia ºi conservarea unor zone purpose is the protection and preservation of a natural
de habitat natural ºi a diversitãþii biologice specifice; habitat areas and of specific biologic diversity;
– parcuri naþionale - arii naturale protejate al cãror – national parks - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor eºantioane purpose is the protection and preservation
reprezentative pentru spaþiul biogeografic naþional; of representative samples for the national
bio-geographic space;
– parcuri naturale - arii naturale protejate al cãror – natural parks - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor ansambluri purpose is the protection and preservation of
peisagistice în care interacþiunea activitãþilor umane landscape piles in which human activities
cu natura de-a lungul timpului a creat o zonã interactions in time created a distinct area, with
distinctã, cu valoare semnificativã peisagisticã ºi/sau landscape and/or cultural significant value, often
culturalã, deseori cu o mare diversitate biologicã; with a great biological diversity;
– rezervaþii ºtiinþifice - arii naturale protejate al cãror – scientific reserves - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor habitate purpose is the protection and preservation of
naturale terestre ºi/sau acvatice, cuprinzând terrestrial and/or aquatic natural habitats, including
elemente reprezentative de interes ºtiinþific; representative elements of scientific interest;
– rezervaþii naturale - arii naturale protejate al cãror – natural reserves - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor habitate ºi purpose is the protection and preservation of
specii naturale importante sub aspect floristic, important natural habitats and species from flora,
faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, fauna, forestry, hydrological, geological, speological,
paleontologic, pedologic; paleontological, pedological point of view;
– monumente ale naturii - arii naturale protejate al – natural monuments - natural protected areas
cãror scop este protecþia ºi conservarea unor whose purpose is the protection and preservation of
elemente naturale cu valoare ºi semnificaþie natural elements and of ecological, scientific,
ecologicã, ºtiinþificã, peisagisticã deosebite; landscape special significance;
– zone umede de importanþã internaþionalã sunt – humid areas of international importance are
acele arii naturale protejate al cãror scop este those protected natural areas whose purpose is to
asigurarea protecþiei ºi conservãrii siturilor naturale ensure the protection and preservation of the natural
cu diversitate biologicã specificã zonelor umede; sites with a wetland-specific biological diversity;
– arii de protecþie specialã avifaunisticã sunt acele arii – avifauna special protection areas are those
naturale protejate ale cãror scopuri sunt conservarea, protected natural areas whose purpose is the
menþinerea, ºi acolo unde este cazul, readucerea preservation, maintenance and where necessary
într-o stare de conservare favorabilã a speciilor de the conservative rehabilitation of the bird species
pãsãri ºi a habitatelor specifice, desemnate pentru and specific habitats designated for wild migratory
protecþia speciilor de pãsãri migratoare sãlbatice; bird species protection;
– situri de importanþã comunitarã reprezintã acele arii – sites of Community interest reprezent areas
care, în regiunile biogeografice în care existã, located in biogeographical regions, contributing
contribuie semnificativ la menþinerea sau restaurarea la significantly to the maintenance or restoration to a
o stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale. favourable preservation state of the natural habitats.
Evaluarea calitãþii apelor de suprafaþã constã în The evaluation of the superficial waters
monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, quality is carried out by monitoring the biological
fizico-chimici, a poluanþilor prioritari sau a altor poluanþi hidro - morfological parameters, physico - chemical,
evacuaþi în cantitãþi importante. the prioritary pollution agents or other pollution
agents evacuated in important quantities.
Potrivit Legii nr. 310/2004, anexa 11, se disting According to Law No 310/2004, annex 11, 5 quality
5 clase de calitate, definite astfel: classes are distinguished, defined as follows:
– clasa de calitate I - stare foarte bunã - nu existã – the first quality class - very good state - no
alterãri (sau sunt foarte mici) ale valorilor alterations (or very few) of physico-chemical and
elementelor fizico-chimice ºi hidromorfologice de hydro-morfological quality elements value exist for
calitate pentru tipul de corpuri de apã de suprafaþã the type of superficial waters bodies as against
faþã de cele asociate în mod normal cu acel tip în those normally associated with specific type in
condiþii nemodificate; unchanged conditions;
– clasa de calitate II - stare bunã - valorile – the second quality class - good state - biological
elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp quality elements values for superficial water body
de apã de suprafaþã prezintã nivele scãzute de type presents low levels of change because of
schimbare datoritã activitãþilor umane, dar deviazã human activity, but it slightly deviate as against those
uºor faþã de acele valori normale asociate cu tipul de normal values associated with superficial water
corpuri de apã de suprafaþã în condiþii nemodificate; bodies type in unchanged conditions;
– clasa de calitate III - stare moderatã - valorile – the third quality class - moderate state - biological
elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp quality elements values for superficial water body
de apã de suprafaþã deviazã moderat faþã de acelea type moderately deviates as against those which are
care sunt în mod normal asociate cu tipul de corp de normally associated with superficial water body type
apã de suprafaþã în condiþii nemodificate. Valorile in unchanged conditions. These values presents
prezintã semne moderate de perturbare ca urmare a moderate perturbation signs because of human
activitãþilor umane ºi sunt esenþial perturbate faþã de activities and are essentially perturbated as against
valorile din condiþiile de stare bunã; the good state conditions values;
– clasa de calitate IV - slabã - prezintã dovezi de – the fourth quality class - poor - presents major
alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de alteration proofs of the biological quality elements
calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi values for superficial water bodies type in which
în care comunitãþile biologice importante deviazã important biological communities significantly
semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul deviates from the normal values associated with
de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii superficial water bodies type in unchanged
nemodificate; conditions;
– clasa de calitate V - proastã - prezintã dovezi de – the fifth quality class - bad - presents major
alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de alteration proofs of the biological quality elements
calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi values for superficials water bodies type and in
în care pãrþi mari din comunitãþile biologice which big parts from important biological
importante care sunt în mod normal asociate cu tipul communities which are normally associated with
de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii superficial water bodies type in unchanged
nemodificate, sunt absente. conditions are absent.
Cheltuielile pentru protecþia mediului includ Environment protection expenditure include
investiþiile ºi cheltuielile curente interne pentru investments and internal current expenditure for carrying
desfãºurarea activitãþilor de supraveghere ºi protecþie a out the activities of environment observation and
mediului, ºi care se referã la prevenirea sau repararea protection and refer to environment damages prevention
pagubelor aduse acestuia. or repair.
Investiþiile pentru protecþia mediului includ Investments for environment protection include
cheltuielile efectuate pentru lucrãri de construcþii, de the expenditure made for construction, installations and
instalaþii ºi de montaj, pentru achiziþionarea de utilaje, building works, for equipment, transport means
mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creãrii de purchasing, other expenditure meant to create new fixed
noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, assets for the development, modernization,
reconstrucþia celor existente, cu scopul de protecþie a reconstruction of the already existent ones, having the
mediului. Ele includ, de asemenea, valoarea serviciilor purpose of environment protection. They also include the
legate de transferul de proprietãþi al mijloacelor fixe value of services related to existent fixed assets and land
existente ºi al terenurilor (taxe, materiale, comisioane, ownership transfer (taxes, materials, commissions,
cheltuieli de transport de încãrcare - descãrcare). loading-unloading transport expenditure).
Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului Current internal expenditure for environment
însumeazã cheltuielile efectuate pentru operarea, protection are made of the expenditure for operating,
repararea ºi întreþinerea instalaþiilor ºi utilajelor pentru repairs and maintenance of installations and equipment
protecþia mediului de cãtre personalul întreprinderii. Ele for environment protection by enterprise staff. They
includ salariile ºi impozitele aferente ºi cheltuielile include salaries and taxes and material expenditure (raw
materiale (materii prime, materiale, combustibili, energie, materials, materials, fuels, energy, water a.s.o.). The
apã etc.). Cheltuielile curente interne nu includ cheltuielile current internal expenditure do not include
pentru achiziþionarea de servicii de mediu de la terþi. environmental services purchased from thirds.
Categoriile de producãtori de servicii pentru Categories of service producers for environment
protecþia mediului sunt: protection are:
– producãtorii nespecializaþi - unitãþi care executã o – non-specialised producers - units carrying out an
activitate de protecþia mediului ca activitate secundarã activity of environment protection as their
sau auxiliarã la o activitate principalã. Activitatea secondary or auxiliary activity. Their main activity is
principalã nu este una de protecþia mediului. Aceste not the environment protection. These units are
unitãþi se regãsesc în sectorul producþie (CAEN Rev.2, found in the sector of production (CANE Rev. 2,
diviziunile: 02; 05÷36; 41; 42; 43; 49; 50; 51); divisions: 02; 05÷36; 41; 42; 43; 49; 50; 51);
– producãtorii specializaþi - unitãþi care executã – specialised producers - units carrying out an activity
activitãþi de protecþia mediului ca activitate principalã, of environment protection as their main activity,
conform CAEN Rev.2, diviziunile: 37; 38; 39 ºi clasa according to CANE Rev.2, divisions: 37; 38; 39 and
4677; 4677 class;
– administraþia publicã - toate unitãþile administraþiei – public administration - local and central units of
publice locale ºi centrale a cãror producþie de public administration whose ”non-market” production
servicii de protecþia mediului „non-piaþã” este of environment protection services is meant for
destinatã consumului individual ºi colectiv individual and collective consumption (CANE Rev.2,
(CAEN Rev.2, clasa 8411). 8411 class).
Activitãþile specifice de protecþia mediului sunt Specific activities of environment protection are
grupate dupã domeniile de mediu, astfel: grouped by environmental domains, as follows:
– prevenirea ºi combaterea poluãrii (protecþia – pollution prevention and reduction (air protection,
aerului, protecþia apei, managementul deºeurilor, water protection, wastes management, soil and
protecþia solului ºi a apelor subterane); underground waters protection);
– protecþia resurselor naturale ºi conservarea – natural resources protection and biodiversity
biodiversitãþii (protecþia speciilor, arii protejate, preservation (species protection, protected areas,
remediere ºi reconstrucþie ecologicã, refacerea ecological remedy and reconstruction, aquatic
mediului acvatic, prevenirea fenomenelor naturale environment restoration, prevention of dangerous
periculoase); natural phenomena);
– alte domenii (cercetare-dezvoltare, administrare – other domains (research-development, environment
generalã a mediului, reducerea zgomotului ºi a general administration, noise and vibrations
vibraþiilor, protecþia împotriva radiaþiilor, educaþie, reduction, protection against radiation, education,
instruire, informare). training, looking for information).
1 GEOGRAFIE, METEOROLOGIE ªI
MEDIU ÎNCONJURÃTOR

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ


1.1 Poziþia geograficã a României
1.2 Lungimea frontierelor României
1.3 Principalele altitudini muntoase
1.4 Lungimea principalelor cursuri de apã de pe teritoriul României
1.5 Principalele lacuri naturale
1.6 Principalele lacuri antropice
1.7 Altitudinea medie a principalelor oraºe din România
1.8 Organizarea administrativã a teritoriului României, la 31 decembrie 2015
METEOROLOGIE
1.9 Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã)
1.10 Temperatura aerului (maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã)
1.11 Precipitaþii atmosferice (cantitatea lunarã ºi anualã)
MEDIU ÎNCONJURÃTOR

Resurse naturale
1.12 Ariile protejate, în anul 2015
1.13 Rezervaþii ale biosferei ºi zone umede de importanþã internaþionalã, în anul 2015
1.14 Parcurile naþionale ºi parcurile naturale, în anul 2015
1.15 Resursele de apã asigurate, potrivit gradului de amenajare, în anul 2015
Calitatea factorilor de mediu
1.16 Calitatea apelor de suprafaþã, în anul 2015
Mãsuri de protecþie a mediului
1.17 Investiþii pentru protecþia mediului, în anul 2015
1.18 Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului, în anul 2015
POPULAÞIE

POPULATION
2
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Surse statistice: Statistical sources:


 Recensãmintele populaþiei; Population censuses;
Recensãmântul din octombrie 2011 s-a realizat în The census of October 2011 was done according to
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) the stipulations of EC Regulation No 763/2008 of
nr. 763/2008 al Parlamentului European ºi al Consiliului the European Parliament and of the Council
privind Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor; regarding the Population and Housing Census;
 Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru Statistics from current evidence of population, for
datele referitoare la numãrul ºi structura demograficã data referring to population number and
a populaþiei; demographic structure;
 Înregistrãri din evidenþa stãrii civile: Registrations from civil register evidence:
Buletine statistice demografice completate de oficiile Statistical demographic reports filled in by civil
de stare civilã cu date referitoare la naºteri, decese, register offices with data on births, deaths,
cãsãtorii, divorþuri ºi înregistrãri primite de la marriages, divorces and registrations of divorces
judecãtorii ºi notariate pentru divorþuri; from the court of law and notary offices;
 Model econometric bazat pe tehnici de estimare pe Econometric model based on estimation techniques
domenii mici, pentru determinarea numãrului de by small areas, to determine the number of
emigranþi (persoane din România care ºi-au emigrants (persons from Romania who changed
schimbat reºedinþa obiºnuitã în alte þãri); their usual residence in other countries);
 Serii anuale de fluxuri de migraþie (imigranþi ºi Annual migration flows series (immigrants and
emigranþi) transmise de oficiile naþionale de statisticã emigrants) sent by the national statistical offices
din Italia ºi Spania începând cu datele pentru anul from Italy and Spain beginning with 2002 data;
2002;
 Statistici „în oglindã” privind migraþia internaþionalã ”Mirror” statistics regarding international migration
din baza de date a EUROSTAT ca valori de referinþã from Eurostat database as benchmarks for the
(benchmark) pentru evaluarea calitãþii rezultatelor quality evaluation of the results from econometric
obþinute prin aplicarea modelului econometric; model application;
 Statisticile privind migraþia internaþionalã sunt Statistics on international migration are estimated
estimate în conformitate cu prevederile according to the stipulations of EC Regulation
Regulamentului (CE) nr.862/2007 al Parlamentului No 862/2007 of the European Parliament and of the
European ºi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind Council of July 11, 2007 regarding community
statisticile comunitare din domeniul migraþiei ºi statistics from migration and international protection
protecþiei internaþionale ºi de abrogare a Regulamentului field and repealing the Council Regulation (EEC)
(CEE) nr.311/1976 al Consiliului privind elaborarea de No 311/1976 regarding the elaboration of statistics
statistici cu privire la lucrãtorii strãini; on foreign workers;
 Statisticile privind populaþia rezidentã sunt estimate Statistics on usual resident population are estimated
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) according to the stipulations of EU Regulation
nr.1260/2013 al Parlamentului European ºi al No 1260/2013 of the European Parliament and of
Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile the Council of November 20, 2013 regarding
demografice europene. European demographic statistics.

Surse administrative: Administrative sources:


 Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, privind Database of Ministry of Internal Affairs, for persons’
evidenþa persoanelor, pentru populaþia dupã evidence, for the permanent resident population,
domiciliu, migraþia internã (cu schimbarea internal migration (with domicile change and
domiciliului ºi stabilirea reºedinþei) ºi internaþionalã residence settlement) and international (final)
(definitivã) determinatã de schimbarea domiciliului. migration determined by domicile change.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

În statisticile oficiale, populaþia este calculatã dupã In official statistics, the population is calculated by
douã dimensiuni: two dimensions:
– populaþia rezidentã, conform criteriului reºedinþei – usual resident population, according to the criterion
obiºnuite pe teritoriul României pentru o perioadã de of usual residence on the territory of Romania for at
cel puþin 12 luni, indiferent de cetãþenie, comparabilã least 12 months period, no matter of citizenship,
cu rezultatele Recensãmântului Populaþiei ºi al comparable with the results of the Population and
Locuinþelor din octombrie 2011 ºi cu celelalte state Housing Census of October 2011 and with the other
membre ale Uniunii Europene; member states of the European Union;
– populaþia dupã domiciliu, conform criteriului de – permanent resident population, according to the
domiciliu pe teritoriul României, numai pentru criterion of permanent residence on the territory of
persoanele cu cetãþenie românã. Romania, only for the persons with Romanian
citizenship.
Populaþia rezidentã reprezintã totalitatea Usual resident population represents all the
persoanelor cu cetãþenie românã, strãini ºi fãrã persons with Romanian citizenship, foreigners and
cetãþenie, care au reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul without citizenship, who have their usual residence on
României. Populaþia rezidentã la o anumitã datã a fost Romanian territory. Usual resident population at a
determinatã conform metodologiei ºi reglementãrilor certain date was determined according to international
internaþionale în domeniu. methodology and regulations in this field.
Reºedinþa obiºnuitã reprezintã locul în care o Usual residence represents the place where
persoanã îºi petrece în mod obiºnuit perioada zilnicã de one person usually spends daily rest period, without
odihnã, fãrã a þine seama de absenþele temporare pentru having in view temporary absences for recreation,
recreere, vacanþe, vizite la prieteni ºi rude, afaceri, holidays, visits to friends and relatives, business,
tratamente medicale sau pelerinaje religioase. medical treatments or religious pilgrimages.
Se considerã cã îºi au reºedinþa obiºnuitã într-o zonã There are considered as having their usual residence in
geograficã specificã doar persoanele care au locuit la a specific geographical zone only persons who lived at
reºedinþa obiºnuitã o perioadã neîntreruptã de cel puþin that usual residence for 12 months continous period at
12 luni înainte de momentul de referinþã. Reºedinþa least before the reference moment. Usual residence can
obiºnuitã poate sã fie aceeaºi cu domiciliul sau poate sã be the same with the permanent residence or can be
difere, în cazul persoanelor care aleg sã-ºi stabileascã different, in case of persons who choose to settle their
reºedinþa obiºnuitã în altã localitate decât cea de usual residence in another locality than that of
domiciliu din þarã sau strãinãtate. permanent residence from the country or from abroad.
Populaþia pentru anii intercenzitari s-a determinat pe The population for the inter-censuses years was
baza datelor de la recensãminte ºi a datelor referitoare determined based on data from censuses and data
la miºcarea naturalã ºi migratorie, în felul urmãtor: regarding natural or migratory movement, as follows:
a) pentru perioadele 1960-1965 ºi 1966-1976 pe a) for 1960-1965 and 1966-1976 periods based on the
baza rezultatelor recensãmintelor din anii 1956 ºi results of censuses carried out in 1956 and 1966
1966 ºi a datelor asupra sporului natural ºi migraþiei and data on natural increase and migration in those
din anii respectivi; years;
b) pentru perioada 1977-1991 pe baza rezultatelor b) for 1977-1991 period based on the results of the
recensãmântului din anul 1977 ºi a datelor asupra 1977 census and data on natural increase and
sporului natural ºi migraþiei interne ºi internaþionale internal and international migration with the
cu schimbarea domiciliului din anii respectivi; permanent residence change, in the respective
începând cu anul 1979 s-a inclus ºi migraþia internã years; since 1979, internal migration with the
cu schimbarea de reºedinþã; residence change was included;
c) pentru perioada 1992-2001 pe baza rezultatelor c) for the 1992-2001 period based on the results of
recensãmântului din anul 1992 ºi a datelor asupra 1992 census and data on natural increase and
sporului natural ºi migraþiei interne ºi internaþionale internal and international migration in the respective
din anii respectivi; datele includ fenomenul migratoriu years; data include the migratory phenomenon,
care este subevaluat, singurele date disponibile fiind which is under - assessed, the only ones available
cele din sursele administrative; data being those from administrative sources;
d) pentru perioada dintre ultimele douã recensãminte, d) for the period between the last two censuses,
respectiv 2002-2011, datele se referã la populaþia respectively 2002-2011, data refer to usual resident
rezidentã care a fost reestimatã în condiþii de population re-estimated under comparability
comparabilitate cu rezultatele finale ale conditions with final results of the Population and
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor din Housing Census of 2011;
anul 2011;
e) Populaþia rezidentã a României la 1 ianuarie 2012 e) The usual resident population on January 1st, 2012,
s-a calculat plecând de la populaþia cu reºedinþa was calculated based on the population with usual
obiºnuitã în România la momentul critic al residence in Romania at the critical moment of the
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011 Population and Housing Census - 2011
(20 octombrie 2011), la care s-au adãugat (October 20, 2011), to which the following elements
urmãtoarele elemente: were added:
– sporul natural al populaþiei din perioada – natural increase of the population between
20 octombrie - 31 decembrie 2011 (numãrul Octomber 20 - December 31, 2011 (the number of
nãscuþilor-vii minus numãrul decedaþilor); live-births minus the number of deceased);
– soldul miºcãrii migratorii internaþionale din perioada – balance of international migratory movement during
20 octombrie - 31 decembrie 2011, determinat ca October 20 - December 31, 2011, determined as
diferenþã între numãrul imigranþilor (cetãþeni români, difference between the number of immigrants
strãini sau fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa (Romanian citizens, foreigners or without citizenship
obiºnuitã în România) ºi numãrul emigranþilor who settled their usual residence in Romania) and
(cetãþeni români care ºi-au stabilit reºedinþa number of emigrants (Romanian citizens who settled
obiºnuitã în strãinãtate); their usual residence abroad);
– soldul miºcãrii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with change
domiciliului din perioada 20 octombrie - in domicile during October 20 - December 31, 2011
31 decembrie 2011, determinat ca diferenþã între determined as the difference between the number of
numãrul persoanelor care au sosit într-un judeþ ºi persons arriving in a county and the number of
numãrul persoanelor plecate din judeþ; persons leaving it;
– soldul miºcãrii migratorii interne cu stabilirea – balance of internal migratory movement with
reºedinþei la 1 ianuarie 2012, determinat ca residence settlement on January 1st, 2012
diferenþã între numãrul persoanelor care aveau determined as difference between the number of
reºedinþa în judeþ ºi domiciliul în alt judeþ la persons having the residence in the county and the
1 ianuarie ºi persoanele care aveau domiciliul în domicile in another county on January 1st and the
judeþ ºi reºedinþa în alt judeþ la aceeaºi datã. Au fost persons having the domicile in the county and the
luate în calcul doar personele care aveau declaratã residence in another county at the same date. Only
schimbarea reºedintei pentru 1 an; the persons who declared the change in residence
for one year were taken into account;
f) Dupã 1 ianuarie 2012, populaþia rezidentã la f) After January 1st, 2012, the usual resident
1 ianuarie a fost estimatã în conformitate cu criteriul population on January 1st was estimated according
reºedinþei obiºnuite utilizând metoda componentelor: to the usual residence criterion, using the
components method:
– sporul natural al populaþiei din fiecare an; – population natural increase of each year;
– soldul miºcãrii migratorii internaþionale din fiecare an; – international migratory movement balance of each year;
– soldul miºcãrii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with the
domiciliului din fiecare an; change in permanent residence for each year;
– soldul miºcarii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with the
reºedinþei pentru 12 luni, adicã persoane care la data change in residence for 12 months, i.e. persons who,
de 1 ianuarie aveau reºedinþa obiºnuitã în alt judeþ on January 1st, had their usual residence in another
decât cel de domiciliu. county than the one where they had their domicile.
Populaþia rezidentã la 1 iulie s-a determinat ca medie The usual resident population on July 1st was
aritmeticã simplã dintre valorile populaþiei rezidente determined as simple arithmetic mean between the values
la 1 ianuarie a doi ani consecutivi. of usual resident population on January 1st of two
successive years.
Datele privind populaþia rezidentã sunt disponibile în The data on usual resident population are available
profil teritorial, la nivel naþional, pe macroregiuni, regiuni at territorial and national level, by macroregion,
de dezvoltare ºi judeþe. development region and county.
Urmare a definitivãrii datelor privind populaþia Further to the finalization of data on usual resident
rezidentã la 1 ianuarie 2015, prezenta ediþie a Anuarului population on January 1st, 2015, the current edition of
Statistic cuprinde ºi date corespunzãtoare populaþiei the Statistical Yearbook also includes data on usual
rezidente la 1 iulie 2014, în varianta definitivã. resident population on July 1st, 2014 in final version.
Ca urmare a politicii de revizuire a datelor, populaþia Further to data revision policy, the usual resident
rezidentã la 1 ianuarie 2014 a fost revizuitã cu datele population on January 1st, 2014 was revised in
privind naºterile ºi decesele înregistrate tardiv, de accordance with data on births and deaths, subject to late
asemenea sunt cuprinse ºi date corespunzãtoare registration, also comprising data corresponding to usual
populaþiei rezidente la 1 iulie 2013, în varianta revizuitã. resident population on July 1st, 2013, revised version.
Populaþia rezidentã la 1 iulie 2015 ºi ratele The usual resident population on July 1st, 2015
aferente anului 2015 sunt provizorii. and the related rates for 2015 are provisional.
Populaþia dupã domiciliu reprezintã numãrul Permanent resident population represents the
persoanelor cu cetãþenie românã ºi domiciliul pe number of persons with Romanian citizenship and
teritoriul României, delimitat dupã criterii permanent residence on the territory of Romania,
administrativ-teritoriale. determined according to administrative-territorial criteria.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta The permanent residence of the person is the
declarã cã are locuinþa principalã, trecutã în actul de address where he/she declares to have the main
identitate (CI, BI), aºa cum este luatã în evidenþa dwelling, registered in the identity card, as it is registered
organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii by the state administrative bodies. To set up the value of
acestui indicator nu se þine cont de reºedinþa obiºnuitã, this indicator, the usual residence is not taken into
de perioada ºi/sau motivul absenþei de la domiciliu. account as well as the period and/or reason of absence
from the permanent residence.
Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2014 a fost Permanent resident population on July 1st, 2014 was
estimatã prin metoda componentelor, respectiv pornind estimated by the method of components, respectively
de la baza de date a Ministerului Afacerilor Interne starting from the database of the Ministry of Internal
privind evidenþa persoanelor ºi ajustatã cu numãrul Afffairs regarding the evidence of persons and adjusted
deceselor ºi al naºterilor din perioada corespunzãtoare. with the number of deaths and births during that period.
Dupã 1 iulie 2014, populaþia dupã domiciliu a fost After July 1st, 2014, the population by permanent
estimatã semestrial, în conformitate cu criteriul residence was half-yearly estimated, according to the
domiciliului, utilizând metoda componentelor: usual residence criterion, using the components method:
– sporul natural al populaþiei din fiecare semestru; – population natural increase in each semester;
– soldul miºcãrii migratorii internaþionale cu – balance of international migratory movement with
schimbarea domiciliului din fiecare semestru; the change in usual residence from each semester;
– soldul miºcãrii migratorii interne cu schimbarea – balance of domestic migratory movement with the
domiciliului din fiecare semestru. change in usual residence from each semester.
Datele privind populaþia dupã domiciliu sunt Data regarding the permanent resident population are
disponibile în profil teritorial, pe urmãtoarele niveluri de available at territorial level, at the following levels of detail:
detaliere: nivel naþional, macroregiuni, regiuni de national level, macroregion, development region, county
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi. and locality.
Indicatorul este relevant în dimensionarea populaþiei la The indicator is relevant for estimating the population
nivel de localitate, acesta fiind singurul indicator de at locality level, as the only indicator on population
populaþie disponibil la acest nivel de dezagregare în profil available at this level of disaggregation on territorial profile.
teritorial.
Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2016 este Permanent resident population on July 1st, 2016
provizorie. is provisional.
Miºcarea migratorie internaþionalã s-a determinat: International migration flows are determined:
– pentru perioada anterioarã anului 2002: numai pe – for the period previous to 2002: only based on data
baza datelor provenite din surse administrative from administrative sources regarding international
referitoare la migraþia internaþionalã (definitivã) (final) migration determined by change of
determinatã de schimbarea domiciliului; permanent residence;
– pentru anul 2002 ºi perioada ulterioarã: pe baza – for 2002 and next period: based on data from
datelor provenite din surse administrative referitoare administrative sources regarding international
la migraþia internaþionalã (definitivã) determinatã de (final) migration determined by change of
schimbarea domiciliului, modelului econometric permanent residence; the econometric model
bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici pentru based on estimation techniques on small areas to
determinarea numãrului de emigranþi (persoane din determine the number of emigrants (persons from
România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în Romania who changed their usual residence in
alte þãri), seriilor de fluxuri de migraþie other countries); annual migration flows series
(imigranþi ºi emigranþi) transmise de oficiile (immigrants and emigrants) sent by national
naþionale de statisticã din Italia ºi Spania pentru statistical offices from Italy and Spain for
perioada 2002-2014, statisticilor disponibile la 2002-2014 period; Eurostat available statistics,
Eurostat, conform datelor furnizate pentru România according to the data provided for Romania by other
de alte þãri, referitor la fenomenul migraþiei (statistici countries, regarding the migration phenomenon
„în oglindã”). (”mirror” statistics).
Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea International migration represents the usual
reºedinþei obiºnuite în altã þarã ºi respectiv, din altã þarã residence change in another country and respectively
în România. from another country to Romania.
Emigraþie înseamnã acþiunea prin care o persoanã Emigration means the action by which one person
care a avut anterior reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul who had the previous usual residence on the Romanian
României înceteazã sã mai aibã reºedinþa obiºnuitã pe territory ceases to have his/her usual residence for a
teritoriul acesteia pentru o perioadã care este sau se period that is, or is expected to be of at least 12 months.
aºteaptã sã fie de cel puþin 12 luni.
Imigraþie înseamnã acþiunea prin care o persoanã Immigration means the action by which a person
îºi stabileºte reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul României settles his/her usual residence on the Romanian
pentru o perioadã care este sau se aºteaptã sã fie de territory for a period that is, or is expected to be, of at
cel puþin 12 luni, dupã ce, în prealabil, a avut reºedinþa least 12 months, previously having the usual residence
obiºnuitã într-o altã þarã. in another country.
Migraþia internaþionalã se poate clasifica în funcþie International migration can be classified according
de modalitatea de ºedere pe teritoriul altui stat (domiciliu to the type of residence on the territory of another state
sau reºedinþã), în urmãtoarele categorii: (permanent or usual residence), in the following
categories:
– Migraþie internaþionalã definitivã determinatã de – International migration by change of permanent
schimbarea domiciliului se referã la persoane residence refers to persons who changed their
care ºi-au schimbat domiciliul permanent din ºi permanent residence from and to Romania;
în România;
– Migraþie internaþionalã temporarã de lungã – International migration by change of usual
duratã determinatã de schimbarea reºedinþei residence refers to persons who changed their
obiºnuite se referã la persoane care ºi-au schimbat usual residence from and to Romania for 12 months
reºedinþa obiºnuitã din ºi în România pentru o period at least.
perioadã de cel puþin 12 luni.
Fluxul de emigranþi reprezintã numãrul emigranþilor Emigrants flow represents the number of emigrants
care au avut anterior reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul who previously had the usual residence on the Romanian
României ºi ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în altã þarã territory and settled their usual residence in another
pentru o perioadã de cel puþin 12 luni, în anul de referinþã. country for 12 months period at least in the reference year.
Fluxul de imigranþi reprezintã numãrul imigranþilor Immigrants flow represents the number of
(cetãþeni români, strãini sau fãrã cetãþenie) care, anterior, immigrants (Romanian citizens, foreigners or without
au avut reºedinþa obiºnuitã în altã þarã ºi citizenship) who previously had the usual residence in
ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul another country and settled their usual residence on
României pentru o perioadã de cel puþin 12 luni, în anul the Romanian territory for 12 months period at least,
de referinþã. in the reference year.
Soldul migraþiei internaþionale reprezintã diferenþa International migration balance represents the
dintre fluxul de imigranþi ºi fluxul de emigranþi, în perioada difference between the immigrants flow and the
de referinþã. emigrants flow in the reference period.
Repartizarea populaþiei pe medii de rezidenþã Population breakdown by residence areas was
s-a realizat astfel: done as follows:
– pentru perioada 1960-1965, în mediul urban sunt – for 1960-1965 period, urban area includes
cuprinse municipiile, oraºele ºi cele 183 localitãþi municipalities, towns and the 183 localities
asimilate mediului urban; assimilated to the urban area;
– pentru anii 1966 ºi 1967, în mediul urban sunt – for 1966 and 1967, urban area includes
incluse datele referitoare la municipii, oraºe ºi 238 municipalities, towns and 238 communes
comune asimilate urbanului; assimilated to the urban area;
– începând cu anul 1968, în mediul urban sunt – starting with 1968, urban area includes only
cuprinse numai municipiile ºi oraºele. municipalities and towns.
Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o Age is expressed in the years reached during the
persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni la 1 iulie, year (for instance, a person of 24 years old and
este cuprinsã la vârsta de 24 ani). 11 months at July 1st, is considered to be of
24 years old).
Sfera de cuprindere a fenomenelor demografice: The coverage of demographic phenomena:
– pentru perioada 1960-2011, numãrul nãscuþilor-vii ºi – for 1960-2011 period, the number of live-births and
al deceselor include toate persoanele nãscute ºi deaths includes all the persons born and
respectiv, decedate într-un an calendaristic, respectively deceased, during a calendar year, no
indiferent unde a avut loc acest fenomen demografic matter of the place of this demographic
(în România sau în strãinãtate); phenomenon (in Romania or abroad);
– pentru anii 2012 ºi 2013 sunt incluse doar naºterile – for 2012 and 2013, only births and deaths taking
ºi decesele care au avut loc pe teritoriul României, place on Romania’s territory are included, births and
naºterile ºi decesele persoanelor care au reºedinþa deaths of persons with their usual residence abroad
obiºnuitã în strãinãtate nefiind incluse; being not included;
– începând cu anul 2014 sunt incluºi numai nãscuþii-vii – beginning with 2014, only the live-births and deaths
respectiv decedaþii cu reºedinþa obiºnuitã în having their usual residence in Romania were
România; included;
– pentru perioada 1960-2014, numãrul nãscuþilor-morþi – for 1960-2014 period, stillbirths number
include nãscuþii-morþi ai cãror mame aveau, la includes stillbirths whose mother had, at the time of
momentul naºterii copilului, domiciliul în România; child birth, her permanent residence in Romania;
– începând cu anul 2015 sunt incluºi numai nãscuþii-morþi – beginning with 2015, only the stillbirths whose
ai cãror mame aveau, la momentul naºterii copilului, mother had, at the time of child birth, her usual
reºedinþa obiºnuitã în România. residence in Romania were included.
Definiþiile evenimentelor demografice sunt în The definitions of vital events are in compliance
concordanþã cu principiile ºi recomandãrile Comisiei de with the principles and recommendations of the United
Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite astfel: Nations Statistical Commission so:
– nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau – live-birth is a product of conception completely
extras complet din corpul mamei, independent de ejected or extracted from the mother’s body,
durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare, regardless of the pregnancy duration, who after this
prezintã un semn de viaþã (respiraþie, activitate separation gives a sign of life (respiration, heart
cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau activity, beats of umbilical cord or muscular
contracþii musculare dependente de voinþã); contractions dependent on will);
– nãscut-mort este produsul concepþiei, expulzat sau – stillbirth child is a product of conception completely
extras complet din corpul mamei dupã o duratã a ejected or extracted from the mother’s body after a
sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã pregnancy duration of at least 28 weeks who, after
aceastã separare, nu prezintã niciun semn de this separation, gives no sign of life;
viaþã;
– decedatã este persoana cãreia i-au încetat definitiv – deceased is the person whose vital functions
funcþiile vitale dupã trecerea unui timp oarecare de definitively ceased after a certain time passed from
la naºtere; his/her birth;
– cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o – marriage is a union between a man and a woman,
femeie, încheiatã în condiþiile legii; freely consented, concluded according to the
legislation;
– divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii – divorce is the dissolution of a legally
încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivã a concluded marriage, according to a final decision of
instanþei judecãtoreºti, a ofiþerului de stare civilã sau the court, civil status officer or notary.
a unui notar public. Datele se referã la cererile de Data are referring only to dissolutions of marriages
divorþ pentru care desfacerea cãsãtoriei a fost admitted.
admisã.
Ratele fenomenelor demografice (naºteri ºi Demographic phenomena rates (births and
decese) s-au calculat cu populaþia dupã domiciliu la 1 iulie deaths) are calculated with the permanent resident
a fiecãrui an, pânã în anul 2011. Începând cu anul 2012, population on July 1st of each year, till 2011. Beginning
ratele fenomenelor demografice (naºteri ºi decese) sunt with 2012, demographic phenomena rates (births and
calculate folosind popuaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an. deaths) are calculated with the usual resident population
at July 1st of each year.
Ratele fenomenelor demografice (cãsãtorii ºi Demographic phenomena rates (marriages and
divorþuri) se calculeazã cu populaþia dupã domiciliu la divorces) are calculated with the permanent resident
1 iulie a fiecãrui an. population on July 1st of each year.
Ratele migraþiei interne determinate de Internal migration rates determined by permanent
schimbarea domiciliului se calculeazã cu populaþia residence change are calculated with the permanent
dupã domiciliu la 1 iulie a fiecãrui an. resident population on July 1st of each year.
Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul Natural increase is the balance between the number of
nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelor decedate, în anul de live-births and the number of deaths in the reference year.
referinþã.
Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii Birth rate is the ratio between the number of
dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din live-births in a year and the population on July 1st from
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la that year and is expressed by the number of
1000 locuitori. live-births per 1000 inhabitants.
Rata generalã de fertilitate reprezintã numãrul General fertility rate is the ratio between the
nãscuþilor-vii dintr-un an raportat la populaþia femininã de number of live-births in a year and the female population
15-49 ani, la 1 iulie din anul respectiv ºi se exprimã în aged 15 to 49 years on July 1st from that year and is
numãrul de nãscuþi-vii la 1000 femei de vârstã fertilã expressed by the number of live-births by 1000 women of
(15-49 ani). fertile age (15 to 49 years).
Indicele conjunctural al fertilitãþii (rata totalã de Total fertility rate is the average number of children
fertilitate) reprezintã numãrul mediu de copii pe care who would be born to a woman during her fertile lifetime,
i-ar naºte o femeie în cursul vieþii sale fertile, în condiþiile conforming to fertility rates of a given year.
fertilitãþii anului respectiv.
Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor Mortality rate is the ratio between the number of
decedate dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din deaths in a year and the population on July 1st from that
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000 year and is expressed by the number of deaths per 1000
locuitori. inhabitants.
Speranþa de viaþã la naºtere (durata medie a Life expectancy at birth is the average number of
vieþii) reprezintã numãrul mediu de ani pe care îi are years an infant would live, if he/she lived all his/her life
de trãit un nou-nãscut, dacã ar trãi tot restul vieþii în under the conditions of mortality by age corresponding
condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada de referinþã to the life table.
a tabelei de mortalitate.
Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de Infant mortality rate is the ratio between the
decese în vârstã sub 1 an dintr-un an raportat la numãrul number of deaths under 1 year in a year and the
de nãscuþi-vii din acelaºi an ºi se exprimã în numãrul de live-births of the same year and is expressed by the
decese în vârstã sub 1 an la 1000 nãscuþi-vii din acelaºi an. number of deaths under 1 year per 1000 live-births.
Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual Late foetal death rate is the ratio between the
de nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat la numãrul de number of stillbirths in a year and the total number of
nãscuþi-vii ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în live-births and late foetal deaths in the same year and is
numãrul de nãscuþi-morþi la 1000 nãscuþi-vii ºi morþi din expressed by the number of stillbirths per 1000
anul respectiv. live-births and late foetal deaths.
Rata de nupþialitate reprezintã numãrul cãsãtoriilor Marriage rate is the ratio between the number of
dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din marriages in a year and the population on July 1st from
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la that year and it is expressed by the number of marriages
1000 locuitori. per 1000 inhabitants.
Rata de divorþialitate reprezintã numãrul Divorce rate is the ratio between the number of
divorþurilor dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din divorces in a year and the population at July 1st from
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la that year and is expressed by the number of divorces
1000 locuitori. per 1000 inhabitants.
Vârsta medie a unei populaþii s-a determinat ca Average age of population is calculated as mean of
medie aritmeticã a mijloacelor intervalelor, ponderatã cu interval midpoints weighted with the number of persons
numãrul persoanelor de vârstã respectivã, dupã of respective age, by formula:
formula:

x=
∑ ( x + 0,5) × P x
x=
∑ ( x + 0.5) × P x

∑P x ∑P x

în care: where:

x = vârsta medie în ani împliniþi x = average age in reached years

x = vârsta în ani împliniþi x = age in reached years


Px = populaþia în vârstã de x ani Px = population of x year old
0,5 = constantã (jumãtate de an, consideratã drept 0.5 = constant (half of year, considered as average
echivalent mediu al variaþiei abaterilor faþã de data equivalent of bias variation compared to the exact date
exactã a împlinirii unei vârste oarecare). of reaching a certain age).

Repartizarea evenimentelor demografice în The territorial breakdowns of demographic


profil teritorial (pe judeþe) s-a fãcut dupã events are calculated according to the following criteria:
urmãtoarele criterii:
– pentru nãscuþi-vii, pânã în anul 2011 dupã – for live-births, by mother’s permanent residence
domiciliul mamei; începând cu anul 2012 dupã until 2011, respectively by the mother’s usual
reºedinþa obiºnuitã a mamei; residence beginning with year 2012;
– pentru decese, pânã în anul 2011 dupã domiciliul – for deaths, by permanent residence of the deceased
persoanei decedate; începând cu anul 2012 dupã person until 2011, respectively by the usual residence
reºedinþa obiºnuitã a persoanei decedate; of the deceased person beginning with year 2012;
– pentru nãscuþi-morþi, pânã în anul 2014 dupã – for stillbirths, by mother’s permanent residence
domiciliul mamei; începând cu anul 2015 dupã until 2014, respectively by the mother’s usual
reºedinþa obiºnuitã a mamei; residence beggining with year 2015;
– pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei, – for marriages, by place of marriage registration,
respectiv domiciliul unuia dintre cei doi soþi; respectively by the permanent residence of one of the
two spouses;
– pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun al – for divorce, by the last common permanent residence
soþilor. of the spouses.
Ratele fenomenelor demografice (naºteri ºi The demographic phenomena rates by counties
decese) în profil teritorial (pe judeþe) au fost calculate (births and deaths) were calculated based on usual
cu populaþia rezidentã la 1 iulie 2015 ºi sunt provizorii. resident population on July 1st, 2015 and are provisional.
Ratele fenomenelor demografice (cãsãtorii ºi The demographic phenomena rates by counties
divorþuri) în profil teritorial (pe judeþe) au fost (marriages and divorces) were calculated based on
calculate cu populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2015 ºi permanent resident population on July 1st, 2015 and
sunt definitive. are definitive.
Migraþia internã reprezintã schimbãrile de Internal migration represents the changes of
domiciliu în interiorul graniþelor þãrii. permanent residence inside the borders of the country.
Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul Change of permanent residence was registered
persoanelor pentru care organele de poliþie au înscris in case of persons for whom the police office recorded
noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de the new permanent residence in the identity card and in
evidenþã a persoanei. Începând cu anul 1992, sunt the person’s evidence file. Starting with 1992, the data
cuprinse ºi schimbãrile de domiciliu dintr-un sector în also includes changes of permanent residence from
altul al Municipiului Bucureºti. Nu sunt incluse one sector to another within Bucharest Municipality. The
schimbãrile de domiciliu în interiorul aceleiaºi localitãþi changes within the same town or sector, or from one
sau în acelaºi sector ºi nici dintr-un sat în altul, în cadrul village to another one which belongs to the same
aceleiaºi comune. commune, are not included.

CARACTERUL DATELOR DATA TYPE

Date provizorii privind populaþia dupã Provisional data related to population by


domiciliu / reºedinþa obiºnuitã sunt acele date care nu permanent / usual residence are those which do not
cuprind toate evenimentele demografice produse în include all births and deaths occurred in the reference
perioada de referinþã din cauza indisponibilitãþii period because of unavailability of information on
informaþiilor corespunzãtoare fenomenelor demografice demographic events recorded lately in Romania and of
înregistrate tardiv pe teritoriul României, precum ºi a final estimates on international migration.
estimaþiilor finale privind migraþia internaþionalã.
Datele absolute semidefinitive privind Absolute semi-final data related to vital
fenomenele demografice reprezintã datele absolute statistics represent the absolute provisional data
provizorii aferente acestora înregistrate în anul de recorded in the reference year N, summing up with
referinþã N, la care s-au adãugat fenomenele demographical events recorded lately in Romania
demografice înregistrate tardiv în România pe parcursul during the first 2 months of the year N+1 and the
primelor 2 luni ale anului N+1 ºi s-au scãzut fenomenele demographic events recorded in the year N-1 were
aferente anului N-1 înregistrate în anul N. reduced from data recorded in year N.
Date absolute definitive privind fenomenele Absolute final data related to vital statistics
demografice reprezintã datele absolute semidefinitive represent the absolute semi-final data recorded in the
aferente acestora înregistrate în anul de referinþã N, la care reference year N, summing up with demographical
s-au adãugat fenomenele demografice înregistrate tardiv events recorded lately in Romania during the first 9
în România pe parcursul primelor 9 luni ale anului N+1. months of the year N+1.
Ratele care au caracter de date provizorii sunt Provisional rates, are the rates calculated dividing
ratele calculate prin raportarea a doi indicatori statistici, two statistical indicators, from which at least one is
dintre care cel puþin unul are caracter provizoriu provisional (it will be re-calculate after publication).
(urmeazã a fi recalculat ulterior publicãrii).
Datele revizuite privind fenomenele The revised data on demographic phenomena
demografice (naºteri ºi decese) aferente lunilor din (births and deaths) for the months of the year 2013
anul 2013 reprezintã datele absolute definitive aferente are absolute final data relating to demographic
fenomenelor demografice (naºterilor ºi deceselor) phenomena (births and deaths) recorded in 2013, to
înregistrate în anul 2013, la care s-au adãugat which were added phenomena (births and deaths)
fenomenele (naºterile ºi decesele) înregistrate tardiv în recorded later in the years 2014, 2015, 2016, but
anii 2014, 2015, 2016, dar care s-au petrecut în anul 2013. occurred in 2013. The data for stillbirths, were not
Datele pentru nãscuþii-morþi nu au suportat revizuire. revised.
Populaþia pe medii, la 1 iulie
2.G1 Population by area, on July 1

%
100

80
67,9 63,1 54,2 45,7 45,4 45,4 47,1 47,0 46,1 45,0 44,6 45,1 45,9 46,1 46,1 46,0 46,0 46,1 46,1 46,2

60

40
54,3 54,6 54,6 52,9 53,0 53,9 55,0 55,4 54,9 54,1 53,9 53,9 54,0 54,0 53,9 53,9 53,8
45,8
20
36,9
32,1
0
1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151)

Urban Rural

Notã: Pentru perioada 2002 - 2015, datele se referã la populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the 2002 - 2015 period, the data refer to the usual resident population on July 1st of each year, estimated under the conditions
of comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Date provizorii. / Provisional data.

1)
2.G2 Populaþia rezidentã, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2015
Usual resident population, by sex and area, on July 1, 2015
1)

48,9% 53,8%

51,1% 46,2%

Masculin / Male Urban


Feminin / Female Rural

1) Date provizorii. / Provisional data.


1)
Populaþia rezidentã, pe vârste ºi sexe, la 1 iulie 2015
2.G3 Usual resident population, by age and sex, on July 1, 2015
1)

Vârsta
Age

100

95

90
Masculin Feminin
Male Female
85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10
Mii persoane Mii persoane
Thou persons 5 Thou persons

0
250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250

1) Date provizorii. / Provisional data.


Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþiei
2.G4 Birth rate, mortality and natural increase

rate (la 1000 locuitori) / rates (per 1000 inhabitants)


30

25

20

15

10

0
1)
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Natalitate / Birth rate Mortalitate / Mortality rate


Sporul natural pozitiv Sporul natural negativ
Positive natural increase Negative natural increase

Notã: Începând cu anul 1992, ratele au fost recalculate ca urmare a diseminãrii indicatorului „Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie”.
Pentru perioada 2012-2015, ratele la 1000 locuitori au fost calculate cu populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã
în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Începând cu anul 2014 sunt incluºi numai nãscuþii-vii sau decedaþii cu reºedinþa obiºnuitã în România.
Note: Starting with 1992, the rates have been recalculated due to the dissemination of the ”Permanent residence population
at July 1st” indicator.
For the 2012-2015 period, the rates per 1000 inhabitants, calculated based on usual resident population on July 1st of each year
were used, estimated under the conditions of comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Beginning with 2014, only the live-births and deaths having their usual residence in Romania were considered.
1) Date provizorii. / Provisional data.

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)


2.G5 Life expectancy, by sex (years)

70,3
2010
77,6
70,6
2011
77,9

2012 71,2
78,2
1) 71,7
2013
78,6
2) 72,0
2014 78,9
3) 72,0
2015 78,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Masculin Feminin
Male Female

Notã: Durata medie a vieþii în anul de referinþã s-a calculat pe baza numãrului populaþiei ºi al deceselor pentru o perioadã de trei ani.
Populaþia luatã în calcul a fost determinatã pe baza sporului natural ºi a soldului migraþiei internaþionale definitive.
Note: Life expectancy in the reference year was computed based on population number and on number of deaths during a three years period.
The population taken into calculation was determined based on natural increase and final international migration.
1) Date revizuite. / Revised data.
2) Date definitive. / Final data.
3) Date semidefinitive. / Semi-final data.
Vârsta medie a mamei la naºtere ºi vârsta medie a mamei la prima naºtere,
în perioada 2010 - 2015
Average age of mother of any birth and average age of mother of first birth,
2.G6 during 2010 - 2015

vârsta medie a mamei la naºtere / average age of mother at birth

30 27,9 28,0 28,2 28,3


28 27,6 27,7 26,8 26,8
26,0 26,2 26,2 26,5
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1) 1);2) 3);4) 4);5)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vârsta medie a mamei la prima naºtere Vârsta medie a mamei la orice naºtere
Average age of mother at first birth Average age of mother at any birth

1) Datele se referã la vârsta medie a mamelor care au nãscut pe teritoriul României. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii
precedenþi. / Data refer only to average age of mothers who gave birth on Romania’s territory. For this reason, the data is not comparable
with the previous years.
2) Date revizuite. / Revised data. 3) Date definitive. / Final data.
4) Începând cu anul 2014, datele se referã la vârsta medie a mamelor ai cãror copii au reºedinþa obiºnuitã în România.
Starting with 2014, data refer only to average age of mothers whose children have their usual residence in Romania.
5) Date semidefinitive. / Semi-final data.

Numãrul de nãscuþi-vii ºi numãrul întreruperilor de sarcinã ale femeilor de 15-49 ani,


în perioada 2010 - 2015
Number of live-births and number of abortions of women aged 15-49 years,
2.G7 during 2010 - 2015

numãr / number

230000 212199
210000 196242 1)
193103 2)
188599 185006
190000 180714
170000
150000
130000
110000 101271 102896
87477 85742
90000 77806
70447
70000
50000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Întreruperi de sarcinã Nãscuþi-vii


Abortions Live-births

Notã: Nãscuþii-vii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii din strãinãtate. Începând cu anul 2014 sunt incluºi numai nãscuþii-vii
cu reºedinþa obiºnuitã în România.
Note: The live-births for 2012 and 2013 do not include live-births from abroad. Beginning with 2014 only the live-births having their usual
residence in Romania were considered.
1) Date revizuite. / Revised data.
2) Date provizorii. / Provisional data.
Rate de fertilitate, pe grupe de vârstã
2.G8 Fertility rates, by age group

nãscuþi-vii la 1000 femei / live-births per 1000 women


120

100
90,1

80 76,4
66,4 69,2
60,3
60 54,5

40 35,5 33,4
29,5
21,6
20
4,3 5,7
0,2 0,3
0
1)
2010 2015

15 - 19 ani / years 35 - 39 ani / years


20 - 24 ani / years 40 - 44 ani / years
25 - 29 ani / years 45 - 49 ani / years

30 - 34 ani / years

Notã: Ratele pentru anii 2010 ºi 2015 au fost calculate cu populaþia la 1 iulie a anului respectiv.
Începând cu anul 2014 sunt incluºi numai nãscuþii-vii cu reºedinþa obiºnuitã în România.
Note: Rates for 2010 and 2015 were computed using the usual resident population at July 1st of the respective year.
Beginning with 2014, only the live-births having their usual residence in Romania were considered.
1) Date provizorii. / Provisional data.

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor


2.G9 Evolution of marriages and divorces

mii / thou

200

150
125,5
115,8 118,1
105,6 107,8 107,5
100

50 35,8
32,6 31,3 28,5 27,2 31,5

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cãsãtorii Divorþuri
Marriages Divorces
Fluxul de emigranþi ºi imigranþi determinat de schimbarea reºedinþei obiºnuite
2.G10 Emigrants and immigrants flow determined by change of usual residence

mii persoane/ thou persons


350

300

250
198,0 195,6 187,5
200 170,2 172,9
161,8
150
167,3 153,6
150,0 147,7
100 136,0 129,5

50

0
1)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Emigranþi Imigranþi
Emigrants Immigrants

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Date provizorii. / Provisional data.

1) 2) 3)
Distribuþia emigranþilor ºi imigranþilor , în anul 2015
2.G11 1) 2)
Breakdown of emigrants and immigrants , in 2015
3)

1) 2)
EMIGRANÞII , DUPÃ ÞARA DE DESTINAÞIE IMIGRANÞII , DUPÃ ÞARA DE PROVENIENÞÃ
1) 2)
EMIGRANTS , BY COUNTRY OF DESTINATION IMMIGRANTS , BY COUNTRY
OF PREVIOUS USUAL RESIDENCE
Danemarca
Denmark
2,2% Grecia
Austria Alte þãri Marea Britanie Greece
Austria Other countries United Kingdom 2,1%
4,3% 10,4% Marea Britanie Spania
Belgia 4,6% Spain
United Kingdom
Belgium 28,3% Germania 29,3%
5,9% Germany
11,6%
Germania
Germany Italia
Italy
13,3%
11,6%

Spania
Spain Republica
14,8% Moldova Alte þãri
Italia Moldova, Other countries
Italy Republic of 25,1%
20,8%
15,7%

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane din România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în strãinãtate în cursul anului de referinþã.
Persons from Romania who changed their usual residence abroad during the reference year.
2) Persoane cu cetãþenie strãinã, românã ºi fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în România în cursul anului de referinþã.
Persons with foreign, romanian and without citizenship who settled their usual residence in Romania during the reference year.
3) Date provizorii. / Provisional data.
2 POPULAÞIE

2.1 Populaþia rezidentã (stabilã), pe sexe ºi medii


2.2 Populaþia rezidentã, pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie
2.3 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2012
2.4 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2013
2.5 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2014
2.6 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2015
2.7 Populaþia dupã domiciliu pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2015
2.8 Populaþia dupã domiciliu pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2016
2.9 Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2015
2.10 Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2016
2.11 Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 2016
2.12 Miºcarea naturalã a populaþiei
2.13 Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii de rezidenþã
2.14 Nãscuþii - vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor
2.15 Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa de vârstã a mamei
2.16 Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii de rezidenþã
2.17 Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã
2.18 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã ºi indicele conjunctural al fertilitãþii
2.19 Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe
2.20 Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã
2.21 Decese, pe cauze de deces ºi sexe
2.22 Decese sub 1 an, pe cauze de deces
2.23 Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii
2.24 Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor
2.25 Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor înainte de cãsãtorie
2.26 Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta medie la prima cãsãtorie, pe mediide rezidenþã
2.27 Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor
2.28 Divorþurile dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei
2.29 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe medii de rezidenþã ºi sexe
2.30 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe grupe de vârstã ºi medii de rezidenþã
2.31 Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale, determinate de
schimbarea domiciliului
2.32 Emigranþii temporari, pe sexe ºi grupe de vârstã
2.33 Emigranþii definitivi, pe sexe ºi grupe de vârstã
2.34 Emigranþii temporari, dupã þara de destinaþie
2.35 Emigranþii definitivi, dupã naþionalitate ºi þara de destinaþie
2.36 Imigranþii temporari, pe sexe ºi grupe de vârstã
2.37 Imigranþii definitivi, pe sexe ºi grupe de vârstã
2.38 Imigranþii temporari, dupã þara de provenienþã
2.39 Imigranþii definitivi, dupã þara de provenienþã
2.40 Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea domiciliului, pe sexe
2.41 Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea reºedinþei obiºnuite, pe sexe
TERITORIAL
2.42 Populaþia ºi densitatea populaþiei, în profil teritorial, la recensãminte
2.43 Populaþia rezidentã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2014
2.44 Populaþia rezidentã, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2014
2.45 Populaþia rezidentã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2015
2.46 Populaþia rezidentã, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2015
2.47 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2015
2.48 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2015
2.49 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2016
2.50 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2016
2.51 Miºcarea naturalã a populaþiei, în profil teritorial ºi pe medii de rezidenþã,
în anul 2015
2.52 Ratele de fertilitate, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã, în anul 2015
2.53 Durata medie a vieþii, în profil teritorial, pe sexe ºi medii de rezidenþã, în anul 2015
2.54 Decesele, pe cauze de deces, în profil teritorial, în anul 2015
2.55 Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei, în profil teritorial ºi
pe medii de rezidenþã, în anul 2015
2.56 Divorþurile, dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei,
în profil teritorial, în anul 2015
2.57 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, în profil teritorial ºi
pe medii de rezidenþã, în anul 2015
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

LABOUR MARKET
3
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household labour force statistical survey, for data
gospodãrii, pentru datele privind populaþia ocupatã ºi on employment and unemployment (according to
ºomajul (conform Regulamentului nr. 577/1998 al the Regulation No 577/1998 of the Council regarding
Consiliului privind organizarea unei anchete prin the organization of a labour force sample survey in
sondaj asupra forþei de muncã din Comunitate, cu EC, with further amendments);
modificãrile ulterioare);
 Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în Labour cost survey carried out in economic and
unitãþile economico-sociale, pentru datele referitoare la social units, for data regarding the number of
numãrul salariaþilor (conform Regulamentului employees (according to the Regulation of the
Consiliului ºi Parlamentului European nr. 530/1999 European Parliament and of the Council
privind statisticile structurii câºtigurilor salariale ºi No 530/1999 regarding statistics of earnings and
costului forþei de muncã); labour cost structures);
 Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de Quarterly job vacancy survey, for data related to rate
muncã vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor of vacancies (according to the Regulation of the
de muncã vacante (conform Regulamentului Consiliului ºi European Parliament and of the Council
Parlamentului European nr. 453/2008 privind statisticile No 453/2008 regarding statistics of vacancies);
referitoare la locurile de muncã vacante);
 Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind Labour force balance, for data on civil employment
populaþia ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei by activity of national economy, by type of ownership
naþionale, pe forme de proprietate ºi pe judeþe. and by county.

Surse administrative: Administrative sources:


 Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, National Agency for Employment, for data on the
pentru datele privind ºomajul înregistrat ºi numãrul number of registered unemployment and the number
persoanelor cuprinse în cursuri de calificare ºi of persons who attend qualification and
recalificare; requalification courses;
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Ministry of Labour, Family, Social Protection and
Persoanelor Vârstnice, pentru datele privind condiþiile Elderly Persons, for data on working conditions.
de muncã.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household Labour Force Survey (HLFS) is
gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã conceived as an important source of inter-census
de informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã; ancheta information about labour force; the survey provides, in a
furnizeazã, într-o manierã coerentã, date esenþiale asupra coherent way, essential data about main population
principalelor segmente de populaþie (activã - ocupatã ºi în segments (economically active - employed and
ºomaj - inactivã), cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi unemployed - non-economically active), with numerous
structurare dupã caracteristici demo - socio - economice possibilities of correlation and structuring by demo-socio-
diverse, în condiþii de comparabilitate internaþionalã. Începând economical features, under international comparability
cu anul 1996, ancheta forþei de muncã în gospodãrii se conditions. Beginning with 1996, household labour force
realizeazã trimestrial, ca o cercetare continuã, permiþând astfel survey is quarterly carried out, as a continuous survey,
obþinerea de date conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii resulting in short-term data on the labour force size and
ofertei de forþã de muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu structure and pointing out seasonal phenomena taking
caracter sezonier care se manifestã pe piaþa forþei de muncã. place on the labour market. Since 2015, the sample
Din anul 2015, volumul eºantionului pe care se realizeazã volume is of 28512 dwellings/quarter. The yearly data are
ancheta este de 28512 locuinþe/trimestru. Datele anuale se calculated as quartely data arithmetic means.
calculeazã ca medii aritmetice ale datelor trimestriale.
Indicatorii de forþã de muncã, prezentaþi în Anuar The labour force indicators presented in the Yearbook
pentru perioada 2010-2015, respectiv populaþia activã, for the 2010-2015 period, respectively economically active
populaþia ocupatã, ºomerii, populaþia inactivã, ratele de population, employment, unemployed, economically
activitate, ratele de ocupare ºi ratele ºomajului etc. au fost inactive population, activity rates, employment rates and
calculaþi în funcþie de populaþia rezidentã, conform unemployment rates a.s.o. are calculated according to the
conceptului de reºedinþã obiºnuitã ºi a pragului de cel puþin usual resident population, according to the concept of usual
12 luni de prezenþã/absenþã pe teritoriul României, residence and threshold of 12 months presence/absence at
recalculatã în condiþii de comparabilitate cu rezutatele least on the Romania's territory recalculated under the
finale ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor conditions of comparability with the final results of
din anul 2011. the Population and Housing Census of 2011.
Cercetarea statisticã privind costul forþei de Labour cost survey is a complex yearly statistical
muncã este o cercetare statisticã anualã complexã care survey which provides the necessary elements for the
furnizeazã elementele necesare efectuãrii unor analize analysis on the evolution of various components of labour
privind evoluþia diferitelor componente ale costului forþei cost and correlations among them, offering, as well, the
de muncã ºi corelaþiile dintre ele, oferind, totodatã, necessary elements for the calculation of net and gross size,
elementele necesare calculului mãrimii brute ºi nete, monthly and hourly, of the earnings structured by national
lunare ºi orare, a câºtigului salarial structurat pe activitãþi economy activity, ownership type, legal form, employees
ale economiei naþionale, forme de proprietate, forme category, sex, development region and county. It is achieved
juridice, categorii de salariaþi, sexe, regiuni de dezvoltare on a sample of about 26500 economic and social operators,
ºi judeþe. Se realizeazã pe un eºantion de circa 26500 de from all enterprise size classes, irrespective of employees
operatori economici ºi sociali, aparþinând tuturor claselor number. Economic units with 50 employees and more are
de mãrime a întreprinderii, indiferent de numãrul de exhaustively surveyed. The units from the budgetary
salariaþi. Unitãþile economice cu 50 salariaþi ºi peste sunt sector are exhaustively surveyed, except for local
cuprinse exhaustiv în cercetare. Unitãþile din sectorul government units for which the data on local communal
bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepþie councils are collected based on a representative sample
fãcând unitãþile administraþiei publice locale pentru care at county level (about 770 units). There are excluded
datele la nivelul consiliilor locale comunale se colecteazã armed forces and similar staff (Ministry of National Defence,
pe bazã de eºantion reprezentativ la nivel de judeþ Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service
(cca.770 de unitãþi). Nu sunt cuprinse forþele armate ºi a.s.o.).
personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de
Informaþii etc.).
Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã Job vacancy survey is a quarterly statistical
vacante este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã, având sample survey, having as reference period the quarter
ca perioadã de referinþã luna de mijloc a trimestrului, care middle month; it provides the necessary elements for the
furnizeazã elementele necesare calculãrii ratei trimestriale a calculation of vacancies quarterly rate. It is carried out
locurilor de muncã vacante. Cercetarea statisticã se realizeazã on a sample of about 22800 enterprises / local units.
pe un eºantion de circa 22800 de întreprinderi/unitãþi locale. As for the economic sector, units with 4 employees and
Pentru sectorul economic se includ în cercetare unitãþile more, accounting for 93.10% of total number of
cu 4 salariaþi ºi peste, care reprezintã 93,10% din employees in this sector, are surveyed. The units from
numãrul total al salariaþilor din acest sector. Unitãþile din the budgetary sector are exhaustively surveyed, except
sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, for local government units for which the data on local
excepþie fãcând unitãþile administraþiei publice locale communal councils are collected based on a
pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale representative sample at county level (about 770 units).
se colecteazã pe bazã de eºantion reprezentativ la nivel There are excluded armed forces and similar staff
de judeþ (cca. 770 de unitãþi). Sunt excluse forþele armate ºi (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs,
personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Romanian Intelligence Service a.s.o.).
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se Labour force balance is a paper drawn up based
realizeazã pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: on the information from several data sources:
statistica demograficã; cercetarea statisticã privind costul demographic statistics, labour cost survey; household
forþei de muncã; cercetarea statisticã asupra forþei de muncã labour force survey (HLFS); administrative sources.
în gospodãrii (AMIGO); surse administrative.
Populaþia activã (persoanele active) - din punct de Economically active population (active persons)
vedere economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani comprises all persons aged 15 years and over, providing
ºi peste, care furnizeazã forþa de muncã disponibilã available labour force for the production of goods
pentru producþia de bunuri ºi servicii; include populaþia and services; it includes employed population and
ocupatã ºi ºomerii. unemployed.
Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Employment includes, according to the
„Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în methodology of ”Household labour force survey” all
gospodãrii”, toate persoanele de 15 ani ºi peste, care au persons aged 15 years and over, who carried out an
desfãºurat o activitate economicã producãtoare de economic activity producing goods or services of at least
1) 1)
bunuri sau servicii de cel puþin o orã în perioada de one hour during the reference period (one week) in
referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii unor venituri order to get income as salaries, payment in kind or other
sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii. benefits.
1)
Cel puþin 15 ore pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi din agriculturã - anterior anului 2011.
At least 15 hours for self employed and agriculture contributing family workers - prior to 2011.
2)
Cel puþin 50% din consumul total al gospodãriei. / At least 50% of household total consumption.
3)
A cãror duratã în sãptãmâna de referinþã nu depãºeºte 10 ore. / Whose duration in the reference week does not exceed 10 hours.
Începând din anul 2011, lucrãtorii pe cont propriu ºi Since 2011, self employed and contributing family
lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în workers who work in agriculture are considered
agriculturã sunt consideraþi persoane ocupate doar employed persons only if they own agricultural
dacã sunt proprietarii producþiei agricole (nu neapãrat ºi production (not necessarily of land) obtained and fulfill
ai pãmântului) obþinute ºi îndeplinesc una dintre one of the main conditions:
urmãtoarele condiþii:
a) producþia agricolã este destinatã, fie ºi mãcar în a) agricultural production is meant at least partly to
parte, vânzãrii sau schimbului în naturã (troc); sale or change in kind;
b) producþia agricolã este destinatã exclusiv b) agricultural production is meant exclusively to own
2)
consumului propriu dacã aceasta reprezintã o parte consumption if it represents a substantial part of
2)
substanþialã a consumului total al gospodãriei. household total consumption.
Sunt excluse din populaþia ocupatã persoanele care: The following persons are excluded from employment:
3) 3)
– desfãºoarã activitãþi agricole minore , în scop de – they carry out minor agricultural activities , for
recreere, hobby sau pentru a obþine, suplimentar, recreation, hobby or to get, supplementary, food
produse alimentare fãrã ca acestea sã constituie o products without being an important part of
parte importantã a consumului total al gospodãriei; household total consumption;
– desfãºoarã activitãþi agricole (cu o duratã de peste 10 – they develop agricultural activities (over 10 hours per
ore/sãptãmânã), producþia agricolã fiind destinatã week), being exclusively meant for own
exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentând consumption, but not representing a substantial part
o parte substanþialã a consumului total al gospodãriei. of household total consumption.
În afara persoanelor care au un loc de muncã ºi au lucrat Besides persons with a job and who worked during the
în cursul sãptãmânii de referinþã, indiferent de statutul reference week, no matter of professional status, there
profesional, se considerã persoane ocupate ºi cele care are considered employed persons those who belong to
fac parte din urmãtoarele categorii: the following categories:
– persoanele care în cursul sãptãmânii de referinþã au – persons who during the reference week carried out
desfãºurat o muncã oarecare, plãtitã sau a certain paid or bringing income work, even if they
aducãtoare de venit, chiar dacã erau în curs de had compulsory school training, were retired or
pregãtire ºcolarã obligatorie, erau la pensie sau benefited of pension, were registered at National
beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenþia Employment Agency (NEA) receiving or not
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã unemployment benefit;
(ANOFM), primind sau nu indemnizaþie de ºomaj;
– ucenicii ºi stagiarii remuneraþi, care lucreazã cu – remunerated apprentices and trainees, who work
program de lucru complet sau parþial; with full or part time;
– membrii forþelor armate. – members of armed forces.
Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit Civil employment includes, according to the
metodologiei balanþei forþei de muncã, toate persoanele methodology used for the labour force balance, all
care, în anul de referinþã, au desfãºurat o activitate persons who, during the reference year, carried out a
economico-socialã aducãtoare de venit, cu excepþia socio-economic lucrative activity, excepting military staff
cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate acestora and similar (Ministry of National Defence, Ministry of
(personalul din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Internal Affairs, Romanian Intelligence Service staff),
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii), a political and community organisations employees and
salariaþilor organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor. the convicts.
Resursele de muncã precum ºi categoria The labour force resources, as well as the category
non-salariaþilor care fac parte din populaþia ocupatã of non-employees belonging to civil employment
civilã au fost estimate pe baza populaþiei rezidente la 1 have been estimated based on resident population on
ianuarie 2015. Datele pentru resursele de muncã, January 1, 2015. The data on labour force resources,
populaþia activã civilã ºi populaþia ocupatã civilã nu sunt civil economically active population and civil employment
comparabile cu anii anteriori. are not comparable to previous years.
ªomerii conform definiþiei internaþionale a Biroului Unemployed according to the international
Internaþional al Muncii (BIM), sunt persoanele de definition of International Labour Office (ILO) criteria, are
15-74 ani, care în perioada de referinþã îndeplinesc persons aged 15-74 years who, during the reference
simultan urmãtoarele condiþii: period, simultaneously meet the following conditions:
– nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în – have no job and are not carrying out any activity in
scopul obþinerii unor venituri; order to get income;
– sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în – are looking for a job, undertaking certain actions
ultimele patru sãptãmâni diferite metode active during the last four weeks (registering at
pentru a-l gãsi (înscrierea la agenþii de ocupare a employment agencies, or private agencies for
forþei de muncã sau la agenþii particulare de plasare, placement, attempts for starting an activity on own
acþiuni pentru începerea unei activitãþi pe cont account, publishing notices, asking for a job among
propriu, publicarea de anunþuri, apel la prieteni, rude, friends, relatives, mates, trade unions a.s.o.);
colegi, sindicate etc.);
– sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele – are available to start work within the next two weeks,
douã sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. if they immediately find a job.
Rata de activitate reprezintã raportul dintre Activity rate represents the ratio between active
populaþia activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, population and total population aged 15-64 years
exprimat procentual. expressed as percentage.
Rata de ocupare reprezintã raportul dintre Employment rate represents the ratio between
populaþia ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de employed population and total population aged
15-64 ani, exprimat procentual. 15-64 years expressed as percentage.
Rata ºomajului reprezintã raportul dintre numãrul Unemployment rate represents the ratio between
ºomerilor ºi populaþia activã, exprimat procentual. the number of unemployed and active population
expressed as percentage.
Rata ºomajului de lungã duratã reprezintã Long term unemployment rate represents the
ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în weight of unemployed for 12 months and over in active
populaþia activã. population.
Rata ºomajului de lungã duratã pentru tineri Long term unemployment rate for young people
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în (aged 15-24 years) represents the weight of young
ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã tânãrã. unemployed for 6 months and over in young active
population.
Incidenþa ºomajului de lungã duratã reprezintã Incidence of long term unemployment represents
ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în the weight of unemployed for 12 months and over in total
total ºomeri. unemployed.
Incidenþa ºomajului de lungã duratã pentru tineri Incidence of long term unemployment for young
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în people (aged 15-24 years) represents the weight of
ºomaj de 6 luni ºi peste în total ºomeri tineri. young unemployed for six months and over in total young
unemployed.
Statutul profesional reprezintã situaþia unei Status in employment represents the situation of
persoane ocupate, în funcþie de modul de obþinere a an employed person, depending on the way of achieving
veniturilor prin exercitarea unei activitãþi ºi anume: income from his activity, namely:
– salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe – employee, a person who carries out his activity
baza unui contract de muncã într-o unitate based on an employment contract into an economic
economicã sau socialã - indiferent de forma ei de or social unit - no matter of its ownership type - or for
proprietate - sau la persoane particulare, în private persons, for a remuneration as salary, in
schimbul unei remuneraþii sub formã de salariu, cash or in kind, as commission a.s.o.;
plãtit în bani sau naturã, sub formã de comision etc.;
– patron, persoana care-ºi exercitã ocupaþia (meseria) – employer, a person who carries out his occupation
în propria sa unitate (întreprindere, agenþie, atelier, (trade) in his own unit (enterprise, agency,
magazin, birou, fermã etc.), pentru a cãrei activitate workshop, shop, office, farm a.s.o.) for whose activity
are angajaþi unul sau mai mulþi salariaþi; he has one or several employees;
– lucrãtor pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã – self-employed, a person who carries out his activity
activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere in his own unit or in an individual business, without
individualã, fãrã a angaja nici un salariat, fiind ajutat, hiring any employee, being helped, or not, by
sau nu, de membrii familiei, neremuneraþi; contributing family workers;
– lucrãtor familial neremunerat, persoana care-ºi – contributing family worker, a person who carries
exercitã activitatea într-o unitate economicã familialã out his activity into a family economic unit, run by a
condusã de un membru al familiei sau o rudã, pentru member of the family or a relative, for which he gets
care nu primeºte remuneraþie sub formã de salariu no remuneration as salary or payment in kind;
sau platã în naturã; gospodãria þãrãneascã peasant (agricultural) household is considered such
(agricolã) este consideratã o astfel de unitate; a unit;
– membru al unei societãþi agricole sau al unei – member of an agricultural holding or of a
cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie non-agricultural co-operative, a person who
ca proprietar de teren agricol într-o societate worked either as owner of agricultural land into an
agricolã constituitã conform legii, fie ca membru al agricultural holding set up according to legal
unei cooperative meºteºugãreºti, de consum sau de provisions, or as a member of a craftsmen,
credit. consumption or credit co-operative.
Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie Average number of employees represents a
aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice simple arithmetic mean resulted from the sum of daily
ale salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, employees number, including from the weekly rest days,
sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la legal holidays and other non-working days divided to the
numãrul total al zilelor calendaristice (365 zile). În total calendar days of the year (365 days). In daily
efectivul zilnic al salariaþilor luat în calculul numãrului number of employees taken into calculation for average
mediu, nu se cuprind: salariaþii aflaþi în concedii fãrã number, there are not included: employees under
platã, în grevã, detaºaþi la lucru în strãinãtate. În zilele de unpaid leave, on strike, detached to work abroad. In
repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi alte zile weekends, legal holidays, other days off it is taken into
nelucrãtoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numãrul calculation as daily number the number of employees
salariaþilor din ziua precedentã, mai puþin cei al cãror from previous day, less that of those whose labour
contract/raport a încetat în aceastã zi. Salariaþii care nu au contract ceased the same day. Employees who were not
fost angajaþi cu normã întreagã s-au inclus în numãrul employed in full time are included in average number of
mediu proporþional cu timpul de lucru prevãzut în contractul employees, proportionally with the working time from the
de muncã. În efectivul de salariaþi luat în calculul numãrului labour contract. Only persons paid are included in the
mediu se includ numai persoanele care au fost plãtite. number of employees taken into the calculation of
average number.
Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în Beginning with 2003 out of the daily total number
calculul numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al cãror taken into account when computing the average number
contract de muncã/raport de serviciu a fost suspendat, excluded the employees whose labour
conform Legii nr.53/2003 (republicatã) Codul muncii, art. contract/agreement was suspended according to the
49-54, privind „Suspendarea contractului individual de Law No 53/2003 (republished) - Labour Code,
muncã” ºi Legii nr.161/2003 (cu completãrile ºi modificãrile art. 49-54, regarding the ”Suspension of the individual
ulterioare) referitor la suspendarea raportului de serviciu labour contract” and the Law No 161/2003 (with
(exemple: concediu de maternitate, concediu pentru subsequent amendments) regarding suspension of the
incapacitate temporarã de muncã, exercitarea unei funcþii work agreement (examples: maternity leave, temporarily
în cadrul unei autoritãþi executive, legislative ori labour disability leave, exercising a function within an
judecãtoreºti pe toatã durata mandatului º.a.m.d.). executive, legislative or judiciary authority during
duration of the mandate a.s.o.).
Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul Number of employees on December 31 (number
salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu of employees) represents the number of employees
contract individual de muncã pe duratã determinatã sau employed with individual labour contract with definite or
nedeterminatã, în program complet sau parþial (inclusiv cei non-definite duration, with full or part-time (including
cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) those with suspended labour contract/agreement)
existenþi în evidenþele întreprinderii la sfârºitul anului. Nu existent in the enterprise records at the end of the year.
sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi cei The employees detached abroad and those who hold
care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã more than one position and are not having the main
la unitatea raportoare. position at the reporting unit are not included.
Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei The breakdown of employees by activity of the
naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a national economy was carried out according to
întreprinderii, iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care homogeneous activity of the enterprise and by county
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. according to the locality where they work.
ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care Registered unemployed represent persons who
îndeplinesc cumulativ condiþiile prevãzute de fulfill the cumulative conditions stipulated by the
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj Law No 76/2002 regarding the system of unemployment
ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi care se înregistreazã insurance and employment incentives and who register
la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã to the employment agency in the territorial zone they
teritorialã îºi au domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa, ori alt have domicile or, by case, residence, or to another
furnizor de servicii de ocupare, care funcþioneazã în condiþiile provider of employment services, functioning according
prevãzute de lege, în vederea obþinerii unui loc de muncã. to the law, in order to get a job.
Conform legislaþiei în vigoare, calitatea de ºomer o According to the legislation in force, unemployed
are persoana care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele position is held by person who fulfills the following
condiþii: cumulative conditions:
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de a) he/she is looking for a job from 16 years old at
minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare; least to pension age;
b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o b) his/her health, his/her physical and psychical
fac aptã pentru prestarea unei munci; capacities make him able to work;
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau c) he/she has no job, he/she gets no income or, from
realizeazã din activitãþi autorizate potrivit legii, venituri mai legal activities, he/she gets an income lower than the
mici decât valoarea indicatorului social de referinþã al value of reference social indicator of unemployment
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de insurance and stimulation of employment in force;
muncã, în vigoare;
Indicatorul social de referinþã al asigurãrilor pentru Social reference indicator of insurance
ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de muncã, denumit în unemployment and stimulation of employment, further
continuare indicator social de referinþã, reprezintã unitatea called social reference indicator represents the unit
exprimatã în lei la nivelul cãreia se raporteazã prestaþiile expressed in lei at the level of which there are reported
bãneºti, suportate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, money provisions, supported from unemployment
acordate atât în vederea asigurãrii protecþiei persoanelor în insurance budget, granted both to ensure persons
cadrul sistemului asigurãrilor pentru ºomaj, cât ºi în protection within unemployment insurance system and to
vederea stimulãrii anumitor categorii de persoane pentru stimulate certain categories of persons to get a job, as
a se încadra în muncã, precum ºi a angajatorilor pentru a well as employers in view to employ persons looking for
încadra în muncã persoane în cãutarea unui loc de a job. Beginning with 2011, the social indicator value is
muncã. Începând cu anul 2011 valoarea indicatorului lei 500;
social este de 500 lei;
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada d) he/she is available to start work in the next period
imediat urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã. if he/she finds a job.
Asimilaþi ºomerilor sunt persoanele în cãutarea Unemployed assimilated are persons looking for a
unui loc de muncã ºi care nu au putut ocupa loc de job who could not occupy a job after graduation of
muncã dupã absolvirea unei instituþii de învãþãmânt ºi education institution fulfilling the following conditions:
care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
– sunt absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmânt, în – graduates of an education institution, aged minimum
vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 16 years, who during 60 days period since
60 de zile de la absolvire nu au reuºit sã se graduation did not succeed to be employed
încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale; according to vocational training;
– sunt absolvenþi ai ºcolilor speciale pentru – graduates of special schools for disabled persons
persoanele cu dizabilitãþi în vârstã de minim 16 ani aged minimum 16 years, who did not succeed to be
care nu au reuºit sã se încadreze în muncã potrivit employed according to their vocational training.
pregãtirii profesionale.
Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul Registered unemployment rate represents the ratio
dintre numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru between the number of unemployed (registered at the
ocuparea forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã agencies for employment) and civil economically active
(ºomeri + populaþie ocupatã civilã, definitã conform population (unemployed + civil employment, defined
metodologiei balanþei forþei de muncã). according to the methodology of labour force balance).

Locuri de muncã vacante Job vacancies

Rata locurilor de muncã vacante reprezintã Vacancies rate represents the ratio between the
raportul dintre numãrul locurilor de muncã vacante ºi numbers of vacancies and total number of jobs
numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante, (occupied and vacant, excluding the blocked ones or
exclusiv cele blocate sau destinate numai promovãrii meant for promotion inside the enterprise or
în interiorul întreprinderii sau instituþiei), exprimat institution), expressed as percentage.
procentual.
Datele medii anuale privind numãrul locurilor de Yearly average data on the number of vacancies and
muncã vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se total number of jobs are calculated as simple arithmetic
calculeazã ca medii aritmetice simple ale datelor means of quarterly data corresponding to each of the
trimestriale corespunzãtoare fiecãruia dintre cei doi two indicators.
indicatori.
Numãrul locurilor de muncã vacante include Number of vacancies includes the number of paid,
numãrul posturilor plãtite, nou create, neocupate, sau newly created jobs, unoccupied or becoming vacancies,
care vor deveni vacante, pentru care: for which:
– angajatorul întreprinde acþiuni concrete spre a gãsi – employer takes concrete actions to find an adequate
un candidat potrivit pentru ocuparea postului candidate for that job (examples of concrete actions
respectiv (exemple de acþiuni concrete întreprise de taken by employer: announce of vacancy existence
angajator: anunþarea existenþei locului vacant prin through employment services, advertising in the
serviciile de ocupare a forþei de muncã, publicitate newspapers, mass media, internet, direct contact
prin ziare, media, Internet, contactare directã a with possible candidates a.s.o.);
posibililor candidaþi etc.);
– angajatorul doreºte ocuparea imediatã sau într-o – employer whishes to occupy at once or in specific
perioadã specificã de timp, stabilitã de angajator. period of time, set by employer. Specific time period
Perioada specificã de timp se referã la perioada refers to the needed maximum period of vacant job
maximã necesarã ocupãrii locului de muncã vacant. occupation.
Sunt considerate locuri de muncã vacante posturile There are considered vacancies those jobs for
destinate persoanelor din afara întreprinderii (dar pe persons outside the enterprise (for which can also
care pot concura ºi persoane din interiorul compete those from inside the enterprise) no matter if
întreprinderii), indiferent dacã sunt posturi pe duratã they are jobs for definite or indefinite period, full time or
determinatã sau nedeterminatã, în program de lucru part time.
normal sau parþial.
Nu se considerã vacante, posturile neocupate: There are not considered vacancies the
unoccupied jobs:
– destinate exclusiv promovãrii persoanelor din – exclusively meant to promote persons from inside
interiorul întreprinderii sau instituþiei; the enterprise;
– din unitãþile administraþiei publice, blocate printr-un – from units of public, local administration blocked by
act normativ. normative documents.
Posturile ocupate de persoanele care absenteazã o Jobs occupied by persons who are absent a certain
anumitã perioadã de timp (concedii de maternitate, pentru period of time (maternity leaves, child care, sick leaves,
îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fãrã platã, unpaid ones, others) are considered vacancies if the
alte absenþe), se considerã vacante, dacã angajatorul employer wishes substitution during definite or
doreºte substituirea pe perioadã determinatã (temporarã) temporary period and if he looks for candidates.
ºi dacã întreprinde acþiuni de gãsire a candidaþilor.
Numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi Total number of jobs (occupied and vacancies)
vacante) include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii includes the number of employees at the end of the
(exclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu month (except those with suspended labour contract /
suspendat) ºi numãrul locurilor de muncã vacante. agreement) and number of vacant jobs.

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã Accident at work represents the violent body injury
a organismului, precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã, as well as the acute professional intoxication, taking
care s-au produs în timpul procesului de muncã sau în place during labour process or when accomplishing
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, ºi care provoacã duties at work, and which causes the temporary
incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei zile incapacity of work for at least three calendar days,
calendaristice, invaliditate sau deces. invalidity or death.
În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor According to consequences and to the number of
accidentate, accidentul de muncã se clasificã în: persons injured, accidents at work are classified as follows:
– accident care produce incapacitate temporarã de – accident causing temporary incapacity of work for at
muncã de cel puþin 3 zile calendaristice; least 3 calendar days;
– accident care produce invaliditate; – accident causing invalidity;
– accident mortal; – fatal accident at work;
– accident colectiv, respectiv cel în care sunt – collective accident, when at least 3 persons are
accidentate în acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel injured at the same time and due to the same
puþin trei persoane. cause.
Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa Rate of accidents at work represents accidents
de accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la frequency or number of injured persons per
1000 salariaþi. 1000 employees.
Conflictele de interese se referã la întreruperile Conflicts of interest refer to work temporary
temporare ale lucrului declanºate, în general, în scopuri interruptions, generally for claiming purposes or in view
revendicative sau pentru normalizarea raporturilor de to normalize the labour relationships between the unit,
muncã dintre unitate, pe de o parte, ºi salariaþii acesteia, on the one side, and its employees, on the other side
pe de altã parte conform Legii nr.168/1999 privind according to the Law No 168/1999.
soluþionarea conflictelor de muncã.
Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a Strike represents a collective and voluntary ceasing
lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999. of work within a unit, according to the Law No 168/1999.

Conform CAEN Rev.2 According to CANE Rev.2


Agricultura include activitãþile de: agriculturã, Agriculture includes: agriculture, forestry and
silviculturã ºi pescuit. fishing.
Industria include activitãþile de: industrie extractivã, Industry includes: mining and quarrying,
industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de manufacturing, electricity, gas, steam and air
energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer conditioning production and supply, water supply,
condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea sewerage, waste management and decontamination
deºeurilor, activitãþi de decontaminare. activities.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, Trade services include: trade, transport and
transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii storage, hotels and restaurants, information and
ºi comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri, communication, financial intermediation and insurance,
tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi real estate activities, professional, scientific and
tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de technical activities, administrative and support service
servicii suport. activities.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie Social services include: public administration and
publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, defence, compulsory social security, education, human
învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi de health and social work activities, arts, entertainment and
spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi recreation, other activities of national economy.
ale economiei naþionale.
Populaþia ocupatã civilã, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale,
în anul 2015
3.G1 Civil employment, by main activities of national economy, in 2015
CAEN Rev. 2 / CANE Rev. 2

45,9% 24,0%

22,4%

7,7%

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Construcþii


Agriculture, forestry and fishing Construction
Industrie1) Servicii
Industry 1) Services
1) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate,
gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and
decontamination activities.

1)
Structura populaþiei ocupate , dupã statutul profesional, pe sexe ºi medii,
în anul 2015
3.G2 1)
Employment structure, by status in employment, by sex and area, in 2015
%

100 0,9
9,6 5,5 5,8
90 14,9 1,5
19,9
80 18,3 22,9 12,2
70 1,1 1,5 0,7
33,4
60
50
0,7
40
30
71,0 70,1 72,2 91,8 46,0
20
10
0
Total Masculin Feminin Urban Rural
Male Female
Lucrãtor pe cont propriu ºi membru al unei societãþi agricole
Salariat sau al unei cooperative
Employee Self employed and member of an agricultural holding or
of a co-operative
Patron Lucrãtor familial neremunerat
Employer Contributing family worker

1) Datele pentru anul 2015 au fost calculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2015 have been calculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, under the conditions of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2015.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2015.
1)
Structura populaþiei ocupate în activitãþi neagricole, pe sexe, în anul 2015
3.G3 1)
Employment structure in non-agricultural activities, by sex, in 2015

CAEN Rev.2 / CANE Rev.2

Total

22,4% 28,2%

10,0%
39,4%

Masculin / Male Feminin / Female


14,9% 30,5% 25,2%
32,3%

1,6%

38,2% 16,4%
40,9%

Industrie Servicii comerciale


Industry Trade services
Construcþii Servicii sociale
Construction Social services

Notã: Industria include activitãþile de: industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze,
apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi comunicaþii, intermedieri
financiare ºi asigurãri, tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii
suport.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, sãnãtate ºi
asistenþã socialã, activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale.
Note: Industry includes: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, water supply,
sewerage, waste management and decontamination activities.
Trade services include: trade, transport and storage, hotels and restaurants, information and communication, financial intermediation and
insurance, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities.
Social services include: public administration and defence, compulsory social security, education, human health and social work activities,
arts, entertainment and recreation, other activities of national economy.
1) Datele pentru anul 2015 au fost calculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2015 have been calculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, under the conditions of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2015.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2015.
Evoluþia numãrului mediu al salariaþilor
3.G4 Evolution of average number of employees

persoane / persons
5500000
5000000
4442865 4507729 4611395
4500000 4376044 4348739 4443554
4000000
3500000 3126316 3257203
3016395 3051120
3000000 2792914 2880154
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numãrul mediu al salariaþilor - total


Average number of employees - total

Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat1)


Average number of employees from integral private sector1)

1) Include: proprietate integral privatã, proprietate integral strãinã. / Including: private integral ownership, foreign integral ownership.

Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului înregistrat


3.G5 Number of registered unemployed and unemployment rate

mii persoane / thou persons


%
800 8
7,0

600 5,7 6
5,2 5,4 5,4
6,3 5,0

4,9 4,9 5,1


400 627 4,8 4,6 4

494 512 478


461
200 436 2
264 211
204 216 200
185
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numãrul ºomerilor înregistraþi - total Rata ºomajului - total


Number of registered unemployed - total Unemployment rate - total

Numãrul ºomerilor înregistraþi - femei Rata ºomajului - femei


Number of registered unemployed - women Unemployment rate - women
1)
Rata ºomajului 2), pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2015
3.G6 Unemployment 2) rate1), by age group, sex and area, in 2015

%
25 23,4

20
20,6
15

9,1
10
5,8 5,8
5 4,0
6,6
4,6 4,3
1,7
0 ani / years
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ani ºi peste
years and over

Masculin Feminin
Male Female

%
35
30 26,9

25
20
15 18,5
10 8,1
5,8 5,4 4,5
5 8,1
4,9 4,9 1,9
0 ani / years
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ani ºi peste
years and over

Urban Rural

1) Datele pentru anul 2015 au fost calculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2015 have been calculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, under the conditions of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
2) Conform definiþiei internaþionale (BIM= Biroul Internaþional al Muncii). / According to the international definition (ILO= International Labour Office).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2015.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2015.
3 PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

FORÞA DE MUNCÃ
3.1 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii
3.2 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj, dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii
3.3 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi
pe grupe de vârstã, în anul 2015
3.4 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi
dupã statutul profesional, în anul 2015
3.5 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2015
3.6 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2015
3.7 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2015
3.8 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2015
3.9 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale
3.10 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi
pe forme de proprietate, în anul 2015
3.11 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale
3.12 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe
3.13 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale,
pe sexe ºi pe forme de proprietate
3.14 Numãrul mediu al salariaþilor, pe forme de proprietate, clase de mãrime
ale întreprinderilor ºi pe sexe
3.15 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei
3.16 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe
3.17 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei, pe sexe ºi
pe forme de proprietate
3.18 Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe, la 31 decembrie 2015
3.19 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe, la 31 decembrie 2015
3.20 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului
3.21 Persoanele cuprinse în cursuri de formare profesionalã
3.22 ªomerii înregistraþi, dupã nivelul de educaþie ºi pe grupe de vârstã,
la 31 decembrie 2015
3.23 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de ºomaj, pe grupe de vârstã ºi
dupã durata ºomajului, la 31 decembrie 2015
3.24 ªomajul de lungã duratã, pe sexe ºi medii
CONDIÞII DE MUNCÃ
3.25 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale economiei naþionale,
în anul 2015
3.26 Revendicãrile care au declanºat conflicte de interese
3.27 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã
3.28 Greve declanºate, cu respectarea procedurii prevãzute în Legea nr. 168 / 1999
3.29 Conflictele de interese, pe activitãþi ale economiei naþionale
3.30 Numãrul locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale
3.31 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale
3.32 Numãrul locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii
3.33 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii
TERITORIAL
3.34 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, în profil teritorial,
pe sexe ºi medii
3.35 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj, în profil teritorial, dupã nivelul de educaþie,
pe sexe ºi medii, în anul 2015
3.36 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, în profil teritorial,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2015
3.37 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, dupã nivelul de educaþie,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2015
3.38 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, dupã statutul profesional,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2015
3.39 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, pe activitãþi ale economiei
naþionale ºi pe grupe de vârstã, în anul 2015
3.40 Populaþia ocupatã civilã, în profil teritorial ºi pe activitãþi ale economiei naþionale,
în anul 2015
3.41 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial
3.42 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial ºi pe sexe
3.43 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial ºi pe activitãþi ale
economiei naþionale, în anul 2015
3.44 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, în profil teritorial, la 31 decembrie 2015
3.45 ªomerii înregistraþi, în profil teritorial, pe categorii de personal ºi
nivel de educaþie, la 31 decembrie 2015
3.46 ªomajul de lungã duratã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii
3.47 Numãrul locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale,
în profil teritorial, în anul 2015
3.48 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale,
în profil teritorial, în anul 2015
3.49 Numãrul locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii,
în profil teritorial, în anul 2015
3.50 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii,
în profil teritorial, în anul 2015
3.51 Numãrul accidentaþilor în muncã, în profil teritorial, în anul 2015
3.52 Conflictele de interese, în profil teritorial, în anul 2015
VENITURILE,
CHELTUIELILE
ªI CONSUMUL POPULAÞIEI

POPULATION INCOME,
EXPENDITURE
AND CONSUMPTION
4
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã a bugetelor de familie; Family budgets survey;
 Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã, Labour cost survey, in socio-economic units
în unitãþile economico-sociale (conform (according to Regulation (EC) No 530/1999 of the
Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului European Parliament and of the Council
European nr. 530/1999 privind statisticile structurii concerning structural statistics on earnings and on
câºtigurilor salariale ºi costului forþei de muncã); labour costs);
 Cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor Monthly survey on earnings, in socio-economic
salariale, în unitãþile economico-sociale (conform units (according to Regulation (EC) No 1165/1998
Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului and No 1158/2005 of the European Parliament and
European nr. 1165/1998 ºi nr. 1158/2005 privind of the Council concerning short-term statistics);
statisticile pe termen scurt);
 Cercetarea statisticã asupra salariilor, în luna Survey on salaries, in October, in
octombrie, în unitãþile economico-sociale; socio-economic units;
 Cercetarea statisticã PRODROM A - Produse ºi Statistical survey PRODROM A - Industrial
servicii industriale; products and services;
 Cercetarea statisticã privind producþia vegetalã la Statistical survey on crop production for main
principalele culturi; crops;
 Cercetarea statisticã privind efectivele de animale Statistical survey on livestock and animal
ºi producþia animalã; production;
 Cercetarea statisticã privind datele de comerþ Statistical survey on international trade with goods
internaþional cu bunuri; data;
 Balanþele principalelor produse agricole la Balances of the main agricultural products at the
producãtor. producer.

Surse administrative: Administrative sources:


 Direcþia Rutierã din cadrul Inspectoratului Road Directorate within General Inspectorate of
General al Poliþiei Române, pentru datele privind Romanian Police, for data regarding registered
autovehiculele înscrise în circulaþie; motor vehicles;
 Statistica vamalã; Customs statistics;
 Evidenþele societãþilor de telefonie; Phone companies records;
 Compania Naþionalã Poºta Românã; National Company Romanian Post;
 Agenþia Naþionalã de Administrare National Agency for Fiscal Administration
Fiscalã - Declaraþia privind obligaþiile de platã a Statement regarding the payment obligations of
contribuþiilor sociale, impozitului pe venit ºi social contributions, tax on income and nominal
evidenþa nominalã a persoanelor asigurate (D112); record of insured persons (D112);
 Inspecþia Muncii - Registrul general de evidenþã Labour Inspectorate - General Register of
a salariaþilor (REGES). employees (REGES).

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

VENITURILE POPULAÞIEI POPULATION INCOME

Cercetarea statisticã a bugetelor de familie Family budgets survey allows to collect information
permite colectarea informaþiilor privind componenþa on households composition, income, expenditure and
gospodãriilor, veniturile, cheltuielile ºi consumul acestora consumption and other aspects of population living
ºi alte aspecte ale nivelului de trai al populaþiei. Ancheta standard. The survey is organized as a quarterly
este organizatã ca o cercetare trimestrialã continuã pe o continuous survey for a period of 3 successive months,
perioadã de 3 luni consecutive, pe un eºantion de on a sample of 9504 permanent dwellings, distributed in
9504 locuinþe permanente, repartizate în subeºantioane monthly independent sub-samples of 3168 permanent
lunare independente de câte 3168 locuinþe permanente. dwellings.
Cercetarea s-a desfãºurat în 792 centre de The survey has been carried out in 792 survey
cercetare repartizate în toate judeþele þãrii ºi în centers distributed in all counties of the country and in
sectoarele municipiului Bucureºti (450 în mediul urban ºi Bucharest Municipality sectors (450 in urban area and
342 în mediul rural). 342 in rural area).
Includerea unei gospodãrii într-o anumitã categorie A household was included in a certain socio-
socio-economicã s-a realizat pe baza statutului economic category based on the main occupational
ocupaþional principal al capului gospodãriei. În categoria status of the household reference person. The category
„Agricultori” s-au inclus gospodãriile de lucrãtori pe cont ”Farmers” includes households of self-employed in
propriu în agriculturã ºi membrii asociaþiilor agricole. agriculture and members of agricultural associations.
În cadrul gospodãriilor de „Pensionari” s-au inclus ºi The households of ”Pensioners” also include agricultural
pensionarii agricoli. pensioners.
Gruparea gospodãriilor pe decile de venit s-a Households were grouped by income deciles
efectuat pe baza venitului total pe o persoanã, deflatat cu based on total income per person, deflated by population
indicele preþurilor de consum al populaþiei cu bazã consumer price index with January 2015 as base. The
ianuarie 2015. Decilele împart seria gospodãriilor deciles divide the household series structured ascending
ordonate crescãtor dupã nivelul venitului mediu lunar pe according to the level of monthly average income per
o persoanã în 10 pãrþi egale (grupe decilice). person into 10 equal parts (decile groups).
Cercetarea statisticã privind costul forþei de Labour cost survey: the characteristics of the
muncã: caracteristicile cercetãrii sunt prezentate în survey are presented in Chapter 3 - Labour market.
Capitolul 3 - Piaþa forþei de muncã. (page 109).
Cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor Monthly survey on earnings ensures the
salariale asigurã producerea informaþiilor necesare necessary information for evaluating the average
pentru evaluarea tendinþelor pe termen scurt ale earnings short-term trends and number of employees
câºtigurilor salariale medii ºi ale numãrului de salariaþi la at level of activities of the national economy. The survey
nivel de activitãþi ale economiei naþionale. Cercetarea se is monthly carried out by observing approximately
realizeazã cu periodicitate lunarã, fiind cercetate circa 22800 enterprises and local units. The units of the
22800 întreprinderi ºi unitãþi locale. Unitãþile din sectorul budgetary sector are exhaustively surveyed, excepting
bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepþie the local public administration units for which the data at
fãcând unitãþile administraþiei publice locale pentru care communal local councils level are collected based on a
datele la nivelul consiliilor locale comunale se colecteazã sample, representative at county level (about 770 units).
pe bazã de eºantion reprezentativ la nivel de judeþ (cca. As for the economic sector, the units with 4 employees
770 de unitãþi). Pentru sectorul economic se includ în and over to be included in the survey, these accounting
cercetare unitãþile cu 4 salariaþi ºi peste, care reprezintã for 93,10% of total number of employees in this sector.
93,10% din numãrul total al salariaþilor din acest sector. The military staff, as well as the assimilated staff
Sunt excluse forþele armate ºi personalul asimilat (Ministry of National Defence, Ministry of Internal
(Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Afacerilor Affairs, Romanian Intelligence Service a.s.o.) is
Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.). Rezultatele excluded. The results of this survey are used when
acestei cercetãri sunt utilizate pentru calculul indicilor computing the quarterly indices of hourly labour cost.
trimestriali ai costului orar al forþei de muncã.
Cercetarea statisticã asupra salariilor în luna The survey on salaries in October 2015 was
octombrie 2015 s-a realizat în exclusivitate prin exclusively carried out through the exploitation of
exploatarea surselor de date administrative ºi are ca administrative data sources and is aiming at determining
obiectiv determinarea numãrului de salariaþi pe grupe de the number of employees by gross basic salary group
salarii de bazã brute ºi grupe de venituri brute realizate, and gross achieved income group, the average gross
a salariului mediu brut de bazã ºi a venitului mediu brut basic salary and the gross achieved average income, by
realizat, pe sexe, grupe de vârstã, activitãþi ale sex, age group, activity of national economy, occupation
economiei naþionale, grupe de ocupaþii ºi ocupaþii, în group and occupation, in October 2015.
luna octombrie 2015.
Având în vedere schimbarea surselor de date ºi a Taking into account the changes in data sources and
sferei de cuprindere, rezultatele Cercetãrii statistice coverage, the results of the Statistical survey on salaries
asupra salariilor în luna octombrie 2015 nu sunt in October 2015 are not comparable with the results
comparabile cu rezultatele obþinute în anii anteriori ºi achieved during previous years and published in the
publicate în ediþiile precedente ale Anuarului statistic (cu previous editions of the Statistical Yearbook (except for
excepþia anului de referinþã 2013). the reference year 2013).
Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor Coverage: All the active enterprises with legal
active cu personalitate juridicã, a cãror activitate principalã status, whose main activity comply with the CANE Rev. 2
este conform diviziunilor CAEN Rev.2, cod 01÷96, divisions, codes 01÷96, excluding the activity ”Public
exclusiv activitatea „Administraþie publicã ºi apãrare; administration and defence; compulsory social security”
asigurãri sociale din sistemul public” (diviziunea 84). (division 84). The persons with labour agreement for the
Nu sunt incluse persoanele cu raport de serviciu: categories of employees whose status is civil servant,
categoriile de salariaþi cu statut de funcþionar public, magistrate (judge, prosecutor) and assimilated, high
magistrat (judecãtor, procuror) ºi asimilaþi, demnitar officials and assimilated are not included.
public ºi asimilaþi.
Estimarea rezultatelor s-a realizat pentru luna The estimation of results was drawn up for
octombrie 2015, pentru salariaþii cu contract de muncã October 2015, for the employees with employment
declarat în „Registrul general de evidenþã a salariaþilor” contract declared in the ”General register of
(REGES), care au realizat venituri de naturã salarialã ºi employees” (REGES), who have achieved income on
pentru care angajatorii au completat „Declaraþia privind salary basis and for whom the employers have filled in
obligaþiile de platã a contribuþiilor sociale, impozitului pe the ”Statement on compulsory payments of social
venit ºi evidenþa nominalã a persoanelor asigurate” contributions, taxes on income and the nominal
(D112). records of insured persons” (D112).
Sursa datelor: Declaraþia privind obligaþiile de platã Data source: The statement on compulsory
a contribuþiilor sociale, impozitului pe venit ºi evidenþa payments of social contributions, taxes on income and
nominalã a persoanelor asigurate (D112), administratã the nominal records of insured persons (D112),
de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã ºi managed by the National Tax Administration Agency and
Registrul general de evidenþã a salariaþilor (REGES), the General register of employees (REGES) managed by
administrat de Inspecþia Muncii. Labour Inspection.
Structura veniturilor pe surse de provenienþã Income structure by origin source is determined
este determinatã de caracterul eterogen al gospodãriilor, by the heterogeneous character of households,
în funcþie de statutul ocupaþional al membrilor acestora. depending on the occupational status of their members.
În anul 2015, componenþa gospodãriilor pe In 2015, the composition of households by
categorii de gospodãrii, dupã statutul ocupaþional al household category, by occupational status of
membrilor gospodãriei se prezintã astfel: household members is presented as follows:
Veniturile totale cuprind: Total income include:

numãr mediu de persoane / gospodãrie / average number of persons / household


Total
Statutul ocupaþional gospodãrii din care, gospodãrii de: / of which, households of: Occupational status
al membrilor Total Salariaþi Agricultori ªomeri Pensionari of household
gospodãriei households Employees Farmers Unemployed Pensioners members

Total persoane 2,658 2,913 3,363 3,235 2,169 Total persons


Persoane Active
active 1,182 1,800 1,691 1,737 0,442 persons
Salariaþi 0,815 1,645 0,157 0,418 0,258 Employees
Patroni ºi lucrãtori Employers and
pe cont propriu în self-employed in
activitãþi neagricole1) 0,091 0,025 0,078 0,068 0,040 non-agricultural activities1)
Agricultori 0,174 0,059 1,398 0,047 0,083 Farmers
ªomeri 0,102 0,071 0,058 1,204 0,061 Unemployed
Alte persoane - - - - - Other persons
Persoane inactive 1,476 1,113 1,672 1,498 1,727 Inactive persons
Pensionari 0,651 0,115 0,089 0,109 1,390 Pensioners
Elevi ºi studenþi 0,414 0,558 0,732 0,660 0,137 Pupils and students
Casnice 0,165 0,168 0,226 0,293 0,100 Housewives
Alte persoane 0,246 0,272 0,625 0,436 0,100 Other persons

1)
Inclusiv membrii cooperativelor neagricole. / Including members of non-agricultural holdings.

– veniturile bãneºti pe surse de provenienþã (salarii, – money income by origin sources (salaries, income
venituri din activitãþi pe cont propriu, vânzãri, from own account activities, sales, unemployment
ajutoare de ºomaj, pensii, alocaþii pentru copii, burse benefits, pensions, children allowances, scholarships
ºi alte prestaþii de protecþie socialã, venituri din and other allowances of social protection, income
proprietãþi etc.); from properties a.s.o.);
– contravaloarea prestaþiilor (mãrfuri ºi servicii) – equivalent value of free or lower cost provisions
gratuite sau cu reducere de preþ, evaluatã la preþul (sales and services), estimated at selling price of
de vânzare al unitãþii ofertante; offerer;
– contravaloarea consumului de produse – equivalent value of consumption of food and
alimentare ºi nealimentare din resurse proprii non-food products from own resources
(producþie, stoc etc.), determinatã pe baza preþurilor (production, stock a.s.o.), determined based on
medii lunare ale produselor respective. monthly average prices of respective products.
Câºtigul salarial nominal brut cuprinde: The gross nominal earnings includes:
– salariile, respectiv drepturile în bani ºi în naturã – salaries, in cash and in kind for employees actually
cuvenite salariaþilor pentru munca efectiv prestatã done work (including for supplementary worked
(inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit time), according to the salary type applied, bonuses
formei de salarizare aplicatã, sporurile ºi and allowances granted as salary percentage or as
indemnizaþiile acordate ca procentaj din salariu sau fixed amounts, other bonuses according to the law,
în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, amounts paid for unworked time (allowances for
sumele plãtite pentru timpul nelucrat (indemnizaþiile holiday and study leaves, holidays and other free
pentru concediile de odihnã ºi de studii, zile de days, amounts paid from salary funds for medical
sãrbãtoare ºi alte zile libere, sumele plãtite din leaves), premiums, holiday bonuses and other
fondul de salarii pentru concediile medicale), amounts paid from salary funds according to the
premiile, primele de vacanþã ºi alte sume plãtite din legislation provisions in force or to employment
fondul de salarii potrivit prevederilor legislaþiei în collective contracts;
vigoare sau contractelor colective de muncã;
– sumele plãtite din profitul net ºi din alte fonduri – amounts paid from net profit and other funds
(inclusiv contravaloarea tichetelor de masã). (including equivalent value of lunch tickets).
Câºtigul salarial nominal net se calculeazã The net nominal earnings is calculated by
scãzând din sumele brute aferente câºtigului salarial subtracting from gross amounts related to gross nominal
nominal brut urmãtoarele elemente: earnings the following elements:
– impozitul aferent; – afferent tax;
– contribuþia salariaþilor la bugetul asigurãrilor pentru – employees contribution to unemployment insurance
ºomaj; budget;
– contribuþia individualã de asigurãri sociale de stat; – individual contribution to state social insurance;
– contribuþia salariaþilor pentru asigurãrile sociale de – employees contribution to health insurance.
sãnãtate.
Indicele câºtigului salarial real se calculeazã ca The real earnings index is calculated as a ratio
raport între indicele câºtigului salarial nominal mediu net between the average net nominal earnings index and the
ºi indicele general al preþurilor de consum al populaþiei, population general consumer price index, expressed as
exprimat procentual. percentage.
Numãrul salariaþilor (prezentat în tabelele 4.6 ºi 4.7) Number of employees (presented in tables 4.6 and
cuprinde persoanele cu contract de muncã regãsite în 4.7) comprises the persons with employment contract
cele douã surse administrative de date (REGES ºi D112), identified in the two administrative data sources
cu program complet de lucru, care au fost plãtiþi 22 de (REGES and D112), with full time, paid for 22 days in
zile în luna octombrie 2015, chiar dacã au absentat de October 2015, even if they were absent from work due
la locul de muncã din cauza zilelor de concediu medical to medical leave days paid from the salary funds.
plãtite din fondul de salarii. Nu se cuprind ucenicii ºi Apprentices and part-time workers are not included.
persoanele cu mai puþin de o normã întreagã.
Venitul brut realizat conform surselor Gross achieved income according to
administrative de date (D112) cuprinde sumele brute de administrative data sources (D112) comprises the gross
naturã salarialã realizate ºi raportate de angajatori amounts achieved on salary basis and reported by
pentru salariaþi, în vederea calculãrii contribuþiilor de employers for the employees, for the calculation of social
asigurãri sociale. Venitul brut realizat include insurance contributions. The gross achieved income
urmãtoarele elemente: includes the following components:
– salariul de bazã brut stabilit prin contractul individual – gross basis salary established in the individual
de muncã; employment contract;
– sporurile, indemnizaþiile ºi sumele acordate sub formã – bonuses, allowances and amounts granted as
de procent din salariul de bazã brut sau în sume fixe, percentage of gross basic salary or as fixed amount,
indiferent dacã au caracter permanent sau nu; either permanent or not;
– alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau – other salary bonuses, stipulated by law or in the
stabilite prin contractele individuale, ori colective de individual or collective employment contracts
muncã (bonusuri, stimulente, compensaþii, (bonuses, incentives, compensations, allowance for
indemnizaþia pentru concediul de odihnã neefectuat, the annual holiday leave not-taken, the 13th salary,
al 13-lea salariu, prime de vacanþã, precum ºi alte holiday bonuses, as well as other amounts
sume, reprezentând venituri curente sau aferente representing current income or related to previous
perioadelor anterioare); periods);
– sumele rezultate prin „plata cu ora”, gãrzi, – amounts resulting from payment ”on hourly basis”,
indemnizaþii clinice; for emergency duties and clinical benefits;
– sumele acordate cu ocazia ieºirii la pensie. – amounts granted for retirement.
Nu se includ: The following are not included:
– veniturile de naturã salarialã, drepturile în naturã ºi – income on salary basis, in kind and money aids for
ajutoarele bãneºti asupra cãrora nu se reþin which no social insurance contributions are retained
contribuþii de asigurãri sociale (valoarea nominalã a (nominal value of meal tickets, holiday tickets, gift
tichetelor de masã, tichetelor de vacanþã, tichetelor tokens, transport season tickets);
cadou, abonamentelor de transport);
– sumele brute plãtite din Fondul naþional unic de – gross amounts paid from the National Funds for
asigurãri sociale de sãnãtate (FNUASS). Health Insurance (NFHI).
Costul forþei de muncã reprezintã totalitatea The labour cost represents all the expenditure
cheltuielilor suportate de angajator pentru forþa de supported by the employer for the labour force, namely:
muncã ºi anume:
– sume brute plãtite direct salariaþilor (cheltuieli – gross amounts directly paid to employees (direct
directe): salarii, sume plãtite pentru timpul nelucrat, expenditure): salaries, amounts paid for unworked
premii ºi alte stimulente, drepturi în naturã plãtite din time, premiums and other incentives, rights in kind
fondul de salarii sau din alte fonduri, sume pentru paid from salary funds or from other funds, amounts
protecþia socialã din fondul de salarii ºi din for social protection from salary funds and from
contribuþia de asigurãri sociale; social insurance contribution;
– alte cheltuieli ale unitãþii cu forþa de muncã – other expenditure of the unit with labour force
(cheltuieli indirecte) pentru formarea profesionalã, (indirect expenditure) for vocational training,
contribuþii pentru protecþia socialã a ºomerilor, contributions to social security for the unemployed,
asigurãri, protecþie ºi servicii sociale, alte insurance, protection and social services, other
cheltuieli. expenditure.
Costul mediu lunar al forþei de muncã pe un Monthly average labour cost per employee is
salariat s-a calculat prin raportarea cheltuielilor unitãþii calculated as the ratio between the unit’s expenditure for
pentru forþa de muncã la numãrul mediu al salariaþilor ºi labour force and the average number of employees and
numãrul de luni ale anului. the number of months during one year.
Costul mediu orar al forþei de muncã s-a calculat Average hourly labour cost is calculated as the
prin raportarea cheltuielilor unitãþii pentru forþa de muncã ratio between the unit’s expenditure for labour force and
la numãrul de ore-om plãtite. the number of hours - man paid.
Indicele trimestrial al costului forþei de muncã The quarterly labour cost index is a short-term
este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea indicator showing the assessment of hourly labour
tendinþelor costurilor orare suportate de angajator cu costs trends incurred by the employers as result of hiring
forþa de muncã salariatã. Metodologia utilizatã ºi seriile the labour work force. The methodology used and data
de date sunt construite în conformitate cu prevederile series built up are in accordance with the Regulation
Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului European (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the
nr. 450/2003 privind indicii costului forþei de muncã. Council concerning the labour cost index.
Indicii trimestriali ai costului forþei de muncã se The quarterly labour cost indices are calculated as
calculeazã ca indici de tip Laspeyres, pentru costul total Laspeyres type indices for total labour cost and its main
cu forþa de muncã ºi cele douã componente ale acestuia: components: wages and salaries and other labour costs
cheltuieli directe (salariale) ºi cheltuieli indirecte (non-wage costs), with reference year 2012 for economic
(non-salariale), cu anul de referinþã 2012 pentru activities according to CANE Rev.2.
activitãþile economice definite conform CAEN Rev.2.
Indicii trimestriali ai costului forþei de muncã sunt The quarterly labour cost indices are calculated as
calculaþi ca indici provizorii pentru anul (N), urmând a fi provisional indices for year (N) and recalculated as final
recalculaþi ca definitivi în anul (N+1), când devin during year (N+1), when the data (final data) from the
disponibile datele (date definitive) din ancheta anualã annual survey on labour costs become available.
asupra costului forþei de muncã.
În trimestrul I 2015, seria de date pentru perioada In the first quarter of 2015, the data series for 2000-
2000-2014 a fost recalculatã prin modificarea anului de 2014 period was recalculated by changing the reference
referinþã din 2008 în 2012. year from 2008 to 2012.
Sursa datelor: Calculul indicilor trimestriali ai Data source: Quarterly labour cost indices are
costului orar al forþei de muncã se realizeazã pe baza calculated based on the information obtained from two
informaþiilor obþinute din douã surse de date statistice: statistical data sources:
– Cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor – Monthly statistical survey on earnings (according to
salariale (conform Regulamentului Consiliului ºi the Regulation of European Council and Parliament
Parlamentului European nr. 1165/1998 ºi nr.1158/2005 No 1165/1998 and No 1158/2005 regarding short -
privind statisticile pe termen scurt); term statistics;
– Cercetarea statisticã anualã asupra costului forþei de – Yearly statistical survey on labour cost (according to
muncã (conform Regulamentului Consiliului ºi the Regulation of European Council and Parliament
Parlamentului European nr. 530/1999 privind No 530/1999 regarding statistics of earnings and
statisticile structurii câºtigurilor salariale ºi costului labour cost structure).
forþei de muncã).
Datele pentru perioada 2000-2008 au fost estimate Data for 2000-2008 period were estimated
conform noii Clasificãri a Activitãþilor din Economia according to the new Classification of Activities in the
Naþionalã (CAEN Rev.2), armonizatã cu clasificarea National Economy (CANE Rev.2), compliant with the
europeanã în domeniu (NACE Rev.2). Metoda de European classification in this field (NACE Rev.2).
estimare aplicatã se bazeazã pe matricea de conversie a The estimation method applied relies on the conversion
activitãþilor economice definite conform CAEN Rev.1, în matrix of economic activities defined according to
activitãþile economice definite conform CAEN Rev.2. CANE Rev. 1 in economic activities defined according to
La baza construirii matricei de conversie au stat datele CANE Rev.2. Conversion matrix was built based on data
colectate conform ambelor versiuni de CAEN, prin collected according to both CANE versions, by means of
cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor salariale, monthly statistical survey on earnings, during 2008,
în cursul anului 2008, respectiv prin cercetarea statisticã respectively by means of yearly statistical survey on
anualã asupra costului forþei de muncã, pentru anul 2007. labour cost for 2007.
Costul total cu forþa de muncã - reprezintã Total labour cost - represent the total expenditure
totalitatea cheltuielilor - directe ºi indirecte - suportate de - direct remuneration and other expenditure - incurred
angajator cu forþa de muncã salariatã. Conform by the employer as result of hiring the labour work force.
metodologiei europene, se exclud cheltuielile suportate According to European methodology, vocational training
de angajator cu formarea profesionalã a angajaþilor, costs, recruitment costs and expenditure on working
recrutarea personalului ºi echipamentul de protecþie. clothes are excluded.
Cheltuielile directe cu forþa de muncã - includ Wage and salary costs - include gross payments
sumele brute plãtite din fondul de salarii pentru timpul as direct remuneration for hours worked (including
lucrat (inclusiv premii), pentru timpul nelucrat, drepturile bonuses), payment for days not worked, payments in
în naturã ca remunerare a muncii (potrivit prevederilor din kind (according to collective agreements), gross
contractele colective de muncã), sumele brute plãtite payment from net profit of the unit, gross payments from
salariaþilor (ca stimulente) din profitul net realizat de other funds (including in kind) according to national
unitate, sumele brute plãtite din alte fonduri (inclusiv legislation in force.
drepturi în naturã) acordate conform legislaþiei în vigoare.
Cheltuielile indirecte cu forþa de muncã - includ Other labour costs (non-wage costs) - include the
contribuþiile angajatorului la fondurile de asigurãri ºi employers’ social contributions (for unemployment,
protecþie socialã (ºomaj, sãnãtate etc.), sumele brute health a.s.o.), gross payment for employees leaving the
plãtite salariaþilor care pãrãsesc unitatea (ieºire la unit (retirement, transfer, detachment a.s.o.), gross
pensie, transfer, detaºare etc.), sumele brute plãtite payments for work breaks not-imputed to the employees,
pentru întreruperi ale lucrului neimputabile salariaþilor, other labour costs.
alte cheltuieli cu forþa de muncã.
Costul mediu orar al fortei de muncã reprezintã Average hourly labour cost represents the ratio
raportul dintre cheltuielile angajatorului cu forþa de between the employers’ costs as result of employing the
muncã ºi timpul efectiv lucrat. labour work force and the number of hours actually worked.
Timpul efectiv lucrat cuprinde numãrul total de ore Number of hours actually worked includes the
lucrate în program normal de lucru ºi numãrul de ore total number of hours worked during the usual working
lucrate suplimentar (în zilele lucrãtoare, peste programul time and the over time (additional to the normal working
normal de lucru ºi în zilele de repaus sãptãmânal, hours, during the weekends, legal holidays and other
sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare). non-working days).
Sfera de cuprindere: Începând cu anul 2008, indicii Coverage: Starting with 2008, quarterly labour cost
trimestriali ai costului forþei de muncã se calculeazã indices are calculated for economic activities defined,
pentru activitãþile economice definite, conform Clasificãrii according to the Classification of Activities in the
Activitãþilor din Economia Naþionalã (CAEN Rev.2), National Economy (CANE Rev. 2), harmonised with
armonizatã cu clasificarea europeanã în domeniu European classification in the field (NACE Rev.2).
(NACE Rev.2).
Pe lângã seria indicilor trimestriali ai costului forþei Besides quarterly indices series of unadjusted
de muncã în formã brutã (neajustatã) se calculeazã ºi labour cost, the following series are calculated:
seriile în formã:
a) ajustatã dupã efectul zilelor lucrãtoare; a) adjusted by working days effect;
b) ajustatã dupã efectul zilelor lucrãtoare ºi b) adjusted by working days and seasonal effect,
sezonier, eliminându-se efectul variaþiei being eliminated the effect of working days
numãrului de zile lucrãtoare de la un trimestru la variation from one quarter to another, as well as
altul, precum ºi efectul variaþiei sezoniere. effect of seasonal variation.
Ajustarea s-a realizat prin metoda regresivã, în Adjustment was done by regressive method,
conformitate cu recomandãrile Regulamentului according to the recommendations of European
Consiliului ºi Parlamentului European nr. 450/2003 Parliament and Council Regulation No 450/2003
privind indicii trimestriali ai costului forþei de muncã. regarding quarterly indices of labour cost.
Pentru ajustare s-a folosit pachetul de programe For adjustment, the DEMETRA software package
DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS), care realizeazã was used (TRAMO/SEATS method) estimating the effect
estimarea efectului numãrului de zile lucrãtoare diferit de of working days number different from one quarter to
la un trimestru la altul ºi efectul calendarului (Paºtele another and calendar effect (orthodox Easter, leap year
ortodox, an bisect ºi alte sãrbãtori naþionale) precum ºi and other national holidays) as well as identification and
identificarea ºi corectarea valorilor extreme (schimbãri correction of extreme values (level occasional changes,
ocazionale de nivel, tranzitorii sau permanente). transitory or permanent).
Seria ajustatã dupã numãrul de zile lucrãtoare Adjusted series by working days number was
s-a obþinut prin eliminarea acestor efecte din seria brutã, obtained by eliminating these effects from the adjusted
cu ajutorul unor coeficienþi de corecþie, stabiliþi în funcþie series, by means of some correction coefficients, set up
de modelul de regresie utilizat (aditiv sau multiplicativ). according to the regression model used (additive or
multiplicative).
Ajustarea s-a realizat prin metoda indirectã, Adjustment was done by indirect method,
respectiv prin aplicarea metodei de ajustare la nivelurile respectively applying the adjustment method at lower
inferioare (asupra componentelor indicilor), indicii levels (over indices components), adjusted indices being
ajustaþi calculându-se din componentele ajustate. calculated from adjusted components.
Estimarea componentelor neobservate: trend-ciclu, Estimation of unobserved components trend-cycle,
sezonalitate ºi componenta neregulatã se realizeazã de seasonality and irregular component is carried out by
cãtre programul SEATS pe baza modelelor ARIMA. SEATS software based on ARIMA models.
Seriile ajustate sezonier s-au obþinut prin Seasonally adjusted series were obtained by
eliminarea componentei sezoniere din seria ajustatã eliminating seasonal components from adjusted series
dupã efectul zilelor lucrãtoare. by working days effect.
Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru Regression models used for each series are yearly
fiecare serie se face anual ºi implicã recalcularea seriilor set up and involve recalculation of adjusted series
ajustate calculate în anul precedent (recalculare datoratã calculated in the previous year (recalculation due to the
modificãrii modelelor adoptate, numãrului de regresori change of adopted models, number of regression used
folosit ºi numãrului de observaþii disponibile). and number of available observations).
Disparitatea salarialã de gen - în formã neajustatã, Gender pay gap - in unadjusted form, expresses
reprezintã ponderea diferenþei dintre câºtigul salarial the difference between men’s and women’s average
mediu brut realizat de bãrbaþi ºi cel realizat de femei în gross earnings as a percentage of men’s average gross
câºtigul salarial brut realizat de bãrbaþi. earnings.
Începând cu anul 2013, indicatorul nu mai este Since 2013, the indicator is no longer comparable
comparabil cu cel prezentat în ediþiile anterioare ca with that presented in the previous editions due to the
urmare a schimbãrii sursei datelor (Cercetarea statisticã change of data source (Labour cost survey, instead of
privind costul forþei de muncã, în locul Cercetãrii Survey on salaries, in October), coverage and reference
statistice asupra salariilor, în luna octombrie), sferei de periods. It covers all the employees working in the whole
cuprindere ºi perioadei de referinþã. Indicatorul acoperã economy enterprises and their gross average earnings
toþi salariaþii care lucreazã în întreprinderile din întreaga correspond to the whole refence year. For 2011 and
economie, iar câºtigurile salariale medii brute realizate 2012, data were recalculated using the results obtained
de aceºtia sunt cele corespunzãtoare întregului an de from the Labour cost survey.
referinþã. Pentru anii 2011 ºi 2012 datele au fost
recalculate utilizând rezultatele obþinute din Cercetarea
statisticã privind costul forþei de muncã.
Sursa datelor: Cercetarea statisticã privind costul Data source: Labour cost survey.
forþei de muncã.
Urmãtorii indicatori structurali (sarcina fiscalã asupra The following structural indicators (tax wedge on
costului forþei de muncã, capcana ºomajului, capcana labour cost, unemployment trap, low wage trap, tax rate
salariului mic, sarcina fiscalã asupra câºtigului disponibil) on disposable earnings) are calculated - according to the
se calculeazã - conform metodologiei Eurostat ºi OECD - Eurostat and OECD methodology - for an average
pentru o unitate etalon (notatã în continuare cu AW) worker (noted further on as AW) who is a full-time
reprezentatã de salariatul cu program complet de lucru employee working in activities of industry, construction
din activitãþile de industrie, construcþii ºi servicii and commercial services (sections C - K of CANE Rev.1,
comerciale (secþiunile C - K, conform CAEN Rev.1, respectively sections B - N according to CANE Rev.2
respectiv secþiunile B - N, conform CAEN Rev.2 începând since reference year 2008).
cu anul de referinþã 2008).
Sarcina fiscalã asupra costului forþei de muncã - Tax wedge on labour cost - is defined as share of
reprezintã proporþia tuturor reþinerilor (contribuþii sociale total tax rates and social security contributions payable
ºi impozit) suportate de angajat ºi de angajator în totalul by the employee and employer in the gross labour costs
costului forþei de muncã pentru un AW care realizeazã for an AW who earns 67% of the average gross earnings
67% din câºtigul mediu brut al activitãþilor de industrie, of the activities on industry, construction and commercial
construcþii ºi servicii comerciale. services.
Capcana ºomajului - permite evaluarea Unemployment trap - measures the financial
consecinþelor financiare în cazul transferului din ºomaj în consequences of an AW, earning 67% of the average
câmpul muncii ca AW care realizeazã 67% din câºtigul gross earnings of the activities on industry, construction
mediu brut al activitãþilor de industrie, construcþii ºi and commercial services, who moves from
servicii comerciale. unemployment to employment.
Indicatorul mãsoarã proporþia sumelor reþinute din Unemployment trap measures what percentage of
câºtigul brut ca efect al impozitãrii ºi plãþii contribuþiilor gross earnings is ”taxed away” by higher tax and social
de asigurãri ºi protecþie socialã ºi sistarea security contributions, and also the withdrawal of
indemnizaþiei de ºomaj ºi a altor beneficii sociale, în unemployment and other social benefits, under the
condiþiile în care o persoanã iese din ºomaj ºi intrã în conditions where a person is no longer unemployed and
câmpul muncii. become employed person.
Indicatorul reprezintã ponderea diferenþei dintre Unemployment trap express a report between the
câºtigul brut ºi creºterea venitului net (când iese din gross earnings and the growing of net incomes (when the
ºomaj ºi intrã în câmpul muncii) în câºtigul brut. employee moves from unemployment to employment).
Indicatorul se calculeazã pentru douã cazuri The indicator is calculated for two particular cases:
particulare:
– fãrã reîncadrare în muncã pe durata perioadei de – without rehiring during unemployment period - when
ºomaj - caz în care se evalueazã consecinþele there are evaluated financial consequences in case
financiare în cazul transferului din ºomaj în câmpul of unemployment transfer in labour field, but not
muncii, dar nu în timpul perioadei de ºomaj, ci la un during unemployment period, at a subsequent time
moment de timp ulterior, nespecificat; moment not specified;
– cu reîncadrare în muncã dupã 2 luni de ºomaj - caz – with rehiring after two unemployment months -when
în care se evalueazã consecinþele financiare în there are evaluated financial consequences in case
cazul transferului din ºomaj în câmpul muncii, dupã of unemployment transfer in labour field, after two
2 luni de ºomaj. În acest caz, conform prevederilor unemployment months. In this case, according to
legale, persoana beneficiazã din momentul angajãrii legal stipulations, person benefits from hiring
pânã la sfârºitul perioadei pentru care era moment till the end of period due to receive
îndreptãþitã sã primeascã indemnizaþia de ºomaj, de unemployment indemnity, of an additional monthly
o sumã lunarã suplimentarã. Acest caz este introdus amount. This case is introduced according to OECD
conform metodologiei revizuite a OECD ºi este revised methodology and it is relevant for policies
relevant pentru politicile de încurajare a reîncadrãrii encouraging the unemployed rehiring.
în muncã a ºomerilor.
Capcana salariului mic - permite evaluarea Low wage trap - measures the financial
consecinþelor financiare în cazul în care o persoanã consequences for a person or a family when the employed
salariatã îºi mãreºte efortul de muncã depus ºi implicit, person increases his/her work effort and implicitly the
nivelul salariului câºtigat, adicã, mãsoarã proporþia achieved earnings, i.e. it measures the share of amounts
sumelor reþinute din câºtigul brut ca efect al impozitãrii, taken over from the gross earnings for the payment of
plãþii contribuþiilor de asigurãri, protecþie socialã ºi orice taxes, insurance contributions, social protection and any
alte reduceri sau sistãri ale beneficiilor sociale, în other deductions or ceased social allowances, under the
condiþiile în care are loc o creºtere a câºtigului brut. conditions of increased gross earnings.
Indicatorul reprezintã ponderea diferenþei dintre The indicator represents the weight of the difference
creºterea câºtigului brut ºi cea a venitului net (creºteri between gross earnings increase and net income
determinate de mãrirea efortului de muncã) în creºterea increase (entailed by the increased labour effort) in the
câºtigului brut. gross earnings increase.
Indicatorul se calculeazã pentru douã cazuri Low wage trap is computed for two particular cases:
particulare:
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, în ipoteza în – single person without children moving from 33%
care, de la un nivel al câºtigului de 33% din câºtigul to 67% of the average earnings of an AW;
salarial mediu brut al unui AW ar atinge un nivel al
câºtigului de 67% din câºtigul salarial mediu brut al
unui AW;
– cuplu cãsãtorit, cu doi copii, din care un singur – one-earner couple with two children moving from
pãrinte lucreazã, în ipoteza în care, de la un nivel al 33% to 67% of the average earnings of an AW.
câºtigului de 33% din câºtigul salarial mediu brut al
unui AW ar atinge un nivel al câºtigului de 67% din
câºtigul salarial mediu brut al unui AW.
Sarcina fiscalã asupra câºtigului disponibil - Tax wedge on disposable earnings - is defined as
exprimã cota corespunzãtoare tuturor reþinerilor share of total retentions (tax rates and individual social
(contribuþii sociale individuale ºi impozit) aplicate security contributions) applied to gross earnings that
câºtigurilor brute formate din câºtiguri salariale ºi sume contains the gross earnings and cash transfers from the
transferate de stat sub formã de alocaþii acordate government as family allowances. For determining the
familiei. În determinarea indicatorului se iau în calcul indicator the gross and net earnings are taken into
câºtigurile brute ºi nete pentru 13 cazuri particulare care account for 13 different family situations. Differences
þin cont de starea civilã, numãrul câºtigãtorilor de salarii exist with respect to marital status, number of workers (in
(din familie) ºi numãrul de copii în întreþinere: the family) and number of dependent children:
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 67% of the
67% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 100% of the
100% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 167% of the
167% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 50% of the
50% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 80% of the
80% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, fãrã copii, care realizeazã – single person without children, earning 125% of the
125% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– persoanã necãsãtoritã, cu 2 copii, care realizeazã – single person with 2 children, earning 67% of the
67% din câºtigul salarial mediu brut al AW; average gross earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, cu 2 copii, un singur pãrinte lucreazã – married couple with 2 children, only one parent is
ºi realizeazã 100% din câºtigul salarial mediu brut al working and earns 100% of the average gross
AW; earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, cu 2 copii, ambii pãrinþi lucreazã, – married couple with 2 children, both parents are
unul realizeazã 100%, iar celãlalt 33% din câºtigul working, one earns 100% and the other earns 33%
salarial mediu brut al AW; of the average gross earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, cu 2 copii, ambii pãrinþi lucreazã, – married couple with 2 children, both parents are
fiecare realizeazã 100% din câºtigul salarial mediu working and earn100% of the average gross
brut al AW; earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, cu 2 copii, ambii pãrinþi lucreazã, – married couple with 2 children, both parents are
unul realizeazã 100%, iar celãlalt 67% din câºtigul working, one earns 100% and the other earns 67%
salarial mediu brut al AW; of the average gross earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, fãrã copii, ambii soþi lucreazã, unul – married couple with no children, both persons are
realizeazã 100%, iar celãlalt 33% din câºtigul working, one earns 100% and the other earns 33%
salarial mediu brut al AW; of the average gross earnings of AW;
– cuplu cãsãtorit, fãrã copii, ambii soþi lucreazã, – married couple with no children, both persons are
fiecare realizeazã 100% din câºtigul salarial mediu working and earn 100% of the average gross
brut al AW. earnings of AW.
Indicatorul se calculeazã ca diferenþã între 100% ºi The indicator is calculated as a difference from 100%
raportul dintre câºtigul disponibil ºi câºtigul salarial and the report between the disposable earnings (take-
mediu brut pentru fiecare din cele 13 cazuri particulare. home pay) and gross earnings for each of the 13 family
situations.
Câºtigul disponibil se calculeazã ca sumã a The disposable earnings (take-home pay) is
câºtigului salarial mediu net ºi sumelor transferate de calculated as a sum of the net earnings and cash
stat sub formã de alocaþii acordate familiei (conform transfers from the government as family allowances
legislaþiei naþionale: alocaþia de stat pentru copii, alocaþia (according to national legislation: state allowance for
familialã complementarã, alocaþia de susþinere pentru children, supplementary family allowance, sustaining
familia monoparentalã). allowance for single parent family).
Sursa datelor: Cercetarea statisticã privind costul Data source: The statistical labour cost survey.
forþei de muncã. Pentru calcularea reþinerilor se In view to calculate the retentions, the legislation in force
utilizeazã legislaþia în vigoare la 1 iulie - începând cu on July 1st is used - starting with the reference year
anul de referinþã 2008, conform metodologiei OECD. 2008, according to OECD methodology.
CHELTUIELILE ªI CONSUMUL POPULAÞIEI POPULATION EXPENDITURE AND CONSUMPTION

Cheltuielile totale cuprind: Total expenditure include:


– cheltuielile bãneºti, indiferent de destinaþie – money expenditure, irrespective of their destination
(consum, impozite ºi plãþi obligatorii, cumpãrãri de (consumption, taxes and compulsory payments,
animale ºi pãsãri, imobile ºi terenuri, alte cheltuieli purchases of animals and poultry, real estate and
de investiþii etc.), inclusiv contravaloarea prestaþiilor lands, other investment expenditure a.s.o.), including
(mãrfuri ºi servicii) gratuite sau cu reducere de preþ, equivalent value of free or at lower prices provisions
evaluatã la preþul de vânzare al unitãþii ofertante; (goods and services), evaluated at selling price of
offering unit;
– contravaloarea consumului de produse – equivalent value of consumption of food and
alimentare ºi nealimentare din resurse proprii non-food products from own resources
(producþie, stoc etc.) determinatã pe baza preþurilor (production, stock a.s.o.), determined based on
medii lunare ale produselor respective. monthly average prices of respective products.
Cheltuielile totale de consum cuprind: Total consumption expenditure include:
– cheltuielile bãneºti pentru cumpãrarea produselor – money expenditure for buying consumed food
alimentare consumate, a mãrfurilor nealimentare ºi products, non-food goods and for payment of
pentru plata serviciilor, inclusiv contravaloarea services, including equivalent value of free or at
prestaþiilor (mãrfuri ºi servicii) gratuite sau cu lower prices provisions (goods and services);
reducere de preþ;
– contravaloarea consumului de produse – equivalent value of food and non-food products
alimentare ºi nealimentare din resurse proprii. consumption from own resources.
Consumul mediu anual de produse alimentare pe Yearly average consumption of food products
locuitor, exprimat în unitãþi fizice, reprezintã cantitãþile per inhabitant expressed in physical units, represents
de produse alimentare consumate în medie pe locuitor, în the quantities of food products consumed in average per
anul de referinþã, indiferent de forma sub care se consumã capita in the reference year regardless the consumption
(naturalã sau prelucratã), de sursa de aprovizionare type (natural or processed), the supply source
(magazine alimentare, piaþa liberã, consumul din resurse (food stores, free market, consumption from own
proprii etc.), sau de locul unde se consumã (gospodãrii resources a.s.o.) or the consumption place (individual
individuale, restaurante, cantine etc.). households, restaurants, canteens a.s.o.).
Consumul mediu anual de bãuturi, pe locuitor Yearly average consumption of beverages, per
reprezintã cantitãþile de bãuturi alcoolice ºi bãuturi inhabitant represents quantities alcoholic beverages,
nealcoolice, consumate în medie, pe locuitor, în anul de nonalcoholic beverages, consumed as average, per
referinþã, indiferent de sursa de aprovizionare (magazine inhabitant in the reference year no matter of supply
alimentare, piaþa liberã ºi producþia proprie a source (food stores, free market and own production of
producãtorilor agricoli numai pentru consumul de vin) ºi agricultural producers only for wine consumption) and of
de locul unde se consumã (gospodãriile individuale ale consumption place (population individual households,
populaþiei, restaurante, cantine etc.). restaurants, conteens a.s.o.).
Atât consumul de produse alimentare cât ºi Both the consumption of food products and the
consumul de bãuturi se calculeazã ca disponibil de consumption of beverages is calculated as availability
consum (producþie + import - export - prelucrare for consumption (production + import - export -
industrialã - pierderi - variaþie de stocuri) raportat la industrial processing - losses, variation of stocks) related
populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în to the usual resident population of July 1st of each year,
condiþii de comparabilitate cu rezultatele estimated under comparability conditions with the results
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011. of the Population and Housing Census - 2011.
Consumul alimentar mediu zilnic, exprimat în Daily average food consumption expressed in
calorii ºi factori nutritivi, pe locuitor reprezintã calories and nutrients, per inhabitant represents the
conþinutul în calorii ºi factori nutritivi al consumului content in calories and nutrients of daily average food
alimentar mediu zilnic ºi se determinã pe baza datelor consumption and is determined based on data regarding
privind consumul mediu net zilnic (exclusiv partea daily net average consumption (excluding non-edible
necomestibilã a unui produs alimentar care se part of a food product being removed both-during
îndepãrteazã atât în timpul prelucrãrii industriale sau industrial processing or cooking as well as in the moment
culinare cât ºi în momentul consumului efectiv) ºi a of effective consumption) and food composition
compoziþiei alimentelor, exprimatã în calorii ºi factori expressed in calories and nutrients (proteins, fats and
nutritivi (proteine, lipide ºi glucide). carbohydrates).
Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de folosinþã Households endowment with durable goods, is
îndelungatã, se exprimã prin numãrul de bunuri de expressed by the number of durable goods in function,
folosinþã îndelungatã în stare de funcþionare care revin în as average per 100 households (excluding goods rented
medie la 100 de gospodãrii (exclusiv bunurile închiriate or borrowed from other persons or institutions).
sau împrumutate de la alte persoane sau instituþii).
Structura veniturilor bãneºti, în anul 2015
4.G1 Structure of money income, in 2015
3,4%

27,2%

2,8%
63,3%
3,3%

Salarii brute ºi alte drepturi salariale Venituri din activitãþi neagricole independente
Gross salaries and other salary rights Income from non-agricultural independent activities

Venituri din agriculturã Venituri din prestaþii sociale Alte venituri


Income from agriculture Income from social provisions Other income

Notã: Datele au fost estimate pe baza populaþiei rezidente.


Note: The data have been estimated based on the usual resident population.

Câºtigul salarial mediu brut, pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2015
4.G2 Average gross earnings, by activity of national economy, in 2015

lei/salariat / lei/employee CAEN Rev.2 (secþiuni)


CANE Rev.2 (sections)
6000
5522
5500
5054
5000
4500
3993
4000 3793
3500
3000 2623
2555 2517 2566
2500 2180 2091 2284
1892 1956 1958 1903 1778
2000
1474
1500
1000
500
0
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 - Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 7 - Informaþii ºi comunicaþii 12 - Administraþie publicã ºi apãrare;


Agriculture, forestry and fishing Information and communication asigurãri sociale din sistemul
2 - Industrie1) 8 - Intermedieri financiare ºi public 2)
Public administration and defence;
Industry 1) asigurãri
compulsory social security 2)
3 - Construcþii Financial intermediations and
insurance 13 - Învãþãmânt
Construction Education
9 - Tranzacþii imobiliare
4 - Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; Real estate activities 14 - Sãnãtate ºi asistenþã socialã
repararea autovehiculelor ºi Human health and social
motocicletelor 10 - Activitãþi profesionale, ºtiinþifice
work activities
Wholesale and retail; repair of motor ºi tehnice
Professional, scientific and 15 - Activitãþi de spectacole,
vehicles and motorcycles culturale ºi recreative
technical activities
5 - Transport ºi depozitare Arts, entertainment
Transport and storage 11 - Activitãþi de servicii administrative and recreation
ºi activitãþi de servicii suport
6 - Hoteluri ºi restaurante Administrative and support 16 - Alte activitãþi de servicii
Hotels and restaurants Other service activities
service activities

1) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate,
gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and
decontamination activities.
2) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service a.s.o.).
Câºtigul salarial nominal mediu brut ºi net lunar, pe sexe
4.G3 Average gross and net nominal monthly earnings, by sex

lei/salariat / lei/employee
3000
2646
2500 2412 2453
2163 2246 2234
2007 2098 2070
2000 1948 1928
1786 1848 1761 1783
1581 1640 1627
1466 1530 1509
1500 1349 1424
1308

1000

500

0
BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET
GROSS NET GROSS NET GROSS NET GROSS NET GROSS NET GROSS NET
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bãrbaþi Femei
Men Women

Structura cheltuielilor totale de consum, în anul 2015


4.G4 Structure of total consumption expenditure, in 2015

Total gospodãrii / Total households

26,9%
Salariaþi / Employees Agricultori / Farmers
41,6%

31,5%
16,8%
28,9%
38,2%
54,4%
28,8%
32,9%

ªomeri / Unemployed Pensionari / Pensioners

26,3% 25,7%
49,9% 43,3%

23,8% 31,0%
Cheltuieli pentru produse alimentare
Expenditure for food products

Cheltuieli pentru mãrfuri nealimentare


Expenditure for non-food goods
Cheltuieli pentru plata serviciilor
Expenditure for payment of services
Structura cheltuielilor totale ale gospodãriilor, în anul 2015
4.G5 Structure of total households expenditure, in 2015

3,5%
19,0%

4,4%

0,7%

72,4%
Cheltuieli de producþie
Production expenditure
Cheltuieli de consum
Consumption expenditure
Impozite, contribuþii, cotizaþii, taxe
Taxes, contributions, dues, fees
Cheltuieli pentru investiþii
Expenditure for investment
Alte cheltuieli
Other expenditure

Notã: Datele au fost estimate pe baza populaþiei rezidente.


Note: The data have been estimated based on the usual resident population.

Evoluþia consumului alimentar mediu zilnic (exprimat în calorii), pe locuitor


Evolution of daily average food consumption (expressed in calories),
4.G6 per inhabitant
calorii / calories

4000

3500 3400 3390 3464


3287 3302 3320

3000

2500

2000 1911 1971 1887 1932 1885 1966

1500
1041 969 963 990 1038
1000 924

500 448 450 437 446 445 460

0
2010 2011 2012 2013 2014 20151)
Calorii - total Lipide (în echiv. calorii)
Calories - total Fats (in equiv. calories)

Glucide (în echiv. calorii) Proteine (în echiv. calorii)


Carbohydrates (in equiv. calories) Proteins (in equiv. calories)

Notã: Pentru perioada 2010 - 2015 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Datele statistice sunt prezentate conform nomenclatorului Eurostat ºi FAO.
Note: For the 2010 - 2015 period, the usual resident population on July 1st of each year was used, estimated under the conditions of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Statistical data are presented according to the Eurostat and FAO nomenclature.
1) Date provizorii. / Provisional data.
4 VENITURILE, CHELTUIELILE ªI
CONSUMUL POPULAÞIEI

VENITURILE POPULAÞIEI
4.1 Veniturile totale ale gospodãriilor
4.2 Veniturile totale ale gospodãriilor, grupate dupã numãrul persoanelor
din componenþã
4.3 Veniturile totale ale gospodãriilor, pe decile, în anul 2015 (total gospodãrii)
4.4 Distribuþia gospodãriilor ºi persoanelor din gospodãrii, pe decile, în anul 2015
4.5 Indicii câºtigului salarial real
4.6 Salariile medii brute, realizate pe principalele activitãþi ale economiei naþionale,
în luna octombrie 2012
4.7 Veniturile medii brute, realizate pe principalele activitãþi ale economiei naþionale,
în luna octombrie 2013
4.8 Veniturile medii brute, realizate pe principalele activitãþi ale economiei naþionale,
în luna octombrie 2015
4.9 Structura salariaþilor, pe grupe de salarii brute, realizate în luna octombrie
4.10 Structura salariaþilor, pe grupe de venituri medii brute, realizate în luna
octombrie 2013
4.11 Structura salariaþilor, pe grupe de venituri medii brute, realizate în luna
octombrie 2015
4.12 Câºtigul salarial nominal mediu brut ºi net lunar, pe activitãþi ale economiei
naþionale ºi pe sexe
4.13 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe forme de proprietate,
activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe
4.14 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activitãþi ale
economiei naþionale - total salariaþi
4.15 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi ale economiei naþionale
4.16 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate,
activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe
4.17 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi ale
economiei naþionale ºi pe sexe
4.18 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe forme de proprietate,
clase de mãrime ale întreprinderilor ºi pe sexe
4.19 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate,
clase de mãrime ale întreprinderilor ºi pe sexe
4.20 Câºtigul salarial nominal mediu brut ºi net lunar, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe
4.21 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe forme de proprietate,
activitãþi ale industriei ºi pe sexe
4.22 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activitãþi ale industriei
4.23 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe
4.24 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate,
activitãþi ale industriei ºi pe sexe
4.25 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi ale industriei
4.26 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe
4.27 Indicii trimestriali ai costului orar al forþei de muncã
4.28 Indicii trimestriali ai costului forþei de muncã, pe activitãþi ale economiei naþionale
4.29 Indicatori structurali din statisticile câºtigurilor salariale ºi costului forþei de muncã
4.30 Costul mediu lunar ºi costul mediu orar al forþei de muncã,
pe activitãþi ale economiei naþionale
4.31 Costul mediu lunar ºi costul mediu orar al forþei de muncã, pe activitãþi ale industriei
CHELTUIELILE ªI CONSUMUL POPULAÞIEI
4.32 Cheltuielile totale ale gospodãriilor
4.33 Cheltuielile totale ale gospodãriilor, grupate dupã
numãrul persoanelor din componenþã
4.34 Cheltuielile totale ale gospodãriilor, pe decile, în anul 2015 (total gospodãrii)
4.35 Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodãriilor
4.36 Structura cheltuielilor bãneºti de consum ale gospodãriilor
4.37 Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare ºi bãuturi, pe locuitor
4.38 Consumul alimentar mediu zilnic, (exprimat în calorii ºi factori nutritivi), pe locuitor
4.39 Înzestrarea populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã (la sfârºitul anului)
4.40 Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de folosinþã îndelungatã
TERITORIAL
4.41 Câºtigul salarial nominal mediu brut ºi net lunar, în profil teritorial ºi pe sexe,
în anul 2015
4.42 Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, în profil teritorial ºi
pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2015
4.43 Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, în profil teritorial ºi
pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2015
4.44 Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodãrii, în profil teritorial,
în anul 2015
4.45 Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodãrii, în profil teritorial,
în anul 2015
LOCUINÞE ªI
UTILITÃÞI PUBLICE

DWELINGS AND
PUBLIC UTILITIES
5
SURSA DATELOR DATA SOURCE
Cercetãri statistice: Statistical surveys:
 Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011; Population and Housing Census - 2011;
 Cercetarea statisticã privind modificãrile fondului de Statistical survey on the changes in dwellings stock;
locuinþe;
 Cercetarea statisticã privind locuinþele terminate; Statistical survey on finished dwellings;
 Cercetãri statistice privind alimentarea cu apã, Statistical surveys on water supply, public sewerage
canalizare publicã ºi spaþii verzi, salubritatea ºi and green spaces, sanitation and distribution of
distribuþia energiei termice, a gazelor naturale ºi alte electric energy, natural gas and other statistical
cercetãri statistice pentru domeniul edilitar. surveys in urbanistic field.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Fondul de locuinþe se determinã pe baza datelor Dwellings stock is determined based on data
obþinute la recensãmintele populaþiei ºi locuinþelor ºi a obtained from Population and Housing Censuses and on
modificãrilor intervenite în cursul fiecãrui an, respectiv: changes occurred each year, namely:
– intrãrile, reprezentând locuinþele date în folosinþã – inputs, representing dwellings in use (new dwellings
(locuinþe noi ºi spaþii cu altã destinaþie transformate and spaces with another destination changed into
în locuinþe); dwellings);
– ieºirile, reprezentând demolãrile ºi schimbarea – outputs, representing demolitions and change of
locuinþelor în spaþii cu altã destinaþie. dwellings into spaces with another destination.
Locuinþa este construcþia, formatã din una sau mai A dwelling is the construction, made up by one or
multe camere de locuit situate la acelaºi nivel al clãdirii more habitation rooms situated at the same floor of
sau la niveluri diferite, prevãzutã, în general, cu the building or at different floors, generally endowed with
dependinþe (bucãtãrie, baie etc.) sau cu alte spaþii de outhouses (kitchen, bathroom a.s.o.) or with other
deservire, independentã din punct de vedere funcþional, service spaces, functionally independent, with separated
având intrarea separatã din casa scãrii, curte sau stradã entrance from the staircase hall, yard or street and which
ºi care a fost construitã, transformatã sau amenajatã în has been built, transformed or arranged with a view to
scopul de a fi folositã, în principiu, de o singurã be used, in principle, by a single household.
gospodãrie.
Locuinþa terminatã în cursul unui an este acea A finished dwelling built during one year, is that
construcþie care nu a existat anterior ºi ale cãrei building which did not exist before and whose elements,
elemente, inclusiv fundaþia, s-au construit pentru prima including the foundation, were built for the first time, for
datã, la care s-au realizat toate categoriile de lucrãri which all categories of work foreseen into the execution
prevãzute în documentaþia de execuþie ºi care au fost documentation were performed and which were received
recepþionate de beneficiar. by beneficiary.
Camera de locuit reprezintã o încãpere dintr-o Habitation room represents a room from a dwelling
locuinþã care serveºte pentru locuit, având suprafaþa de used for habitation, having an area of at least 4 sq.m, a
cel puþin 4 m2, înãlþimea de cel puþin 2 m pe cea mai height of at least 2 m on largest part of its area, which
mare parte a suprafeþei sale ºi care primeºte luminã gets natural light either directly through windows and / or
naturalã fie direct prin ferestre ºi / sau uºi exterioare, fie exterior doors, or indirectly through veranda by means
indirect, prin verande cu ajutorul ferestrelor ºi / sau uºilor, of windows and / or doors, or by other habitation rooms
sau prin alte camere de locuit cu ajutorul glasvandurilor. by means of French windows. Thus, the following are
Astfel, sunt considerate camere de locuit: dormitoarele, considered habitation rooms: bedrooms, dining rooms,
camerele de zi, holurile locuibile, încãperile cu dublã habitation halls, rooms with double use (of whose area,
utilizare (din a cãror suprafaþã, o parte este folositã pentru one part is used for habitation) and also, other rooms for
locuit) ºi de asemenea, alte încãperi destinate pentru habitation purpose.
locuit.
Suprafaþa (aria) construitã desfãºuratã (totalã) The total built up area represents the sum of
reprezintã suma suprafeþelor secþiunilor orizontale ale horizontal section areas of all the building floors
tuturor nivelurilor clãdirii (subsol, parter, etaje ºi (basement, land-floor, floors and attic, excluding passing
mansardã, exclusiv podurile circulabile sau necirculabile), or non-passing garrets) limited by the outside contour of
delimitate de conturul exterior al pereþilor exteriori. Nu se the external walls. The areas afferent to outside steps,
cuprind suprafeþele aferente treptelor exterioare, uncovered terraces, inside yards and outside yards for
teraselor neacoperite, ariile curþilor interioare ºi exterioare lighting or access purposes exceeding 4 sq.m and
de luminã sau de acces, mai mari de 4 m2, subsolurile technical basements are not included.
tehnice.
Suprafaþa (aria) utilã desfãºuratã (totalã) rezultã Useful area (total area) results from unfolded built
din suprafaþa construitã desfãºuratã, din care se scade surface, of which the surface occupied by the walls is
suprafaþa ocupatã de pereþi (exclusiv pereþii amovibili). subtracted (excluding removable walls).
Suprafaþa (aria) locuibilã desfãºuratã (totalã) Total unfolded living floor represents the sum of
reprezintã suma suprafeþelor destinate pentru locuit a the areas meant for habitation of all dwellings or living
tuturor locuinþelor sau spaþiilor de locuit din clãdire. spaces in the building.
Transportul public local de pasageri reprezintã Local public passengers transport includes
operaþiunea de transport de pasageri care se efectueazã passengers transport operations carried out using a road
cu un vehicul rutier de transport, precum ºi cu metroul, în transport vehicle as well as the subway, within the
interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localitãþi, administrative-territorial area of a locality, without
fãrã a depãºi limitele acesteia. exceeding its boundaries.
Lungimea simplã a liniilor reprezintã lungimea pe Simple length of lines is the length of the track on
un singur sens al ecartamentului (la tramvaie ºi metrou) one direction (trams and underground) or aerial power
sau a reþelei aeriene de alimentare cu energie electricã supply network (trolleybuses).
(la troleibuze).
Vehicule în inventar se referã la totalitatea Registered vehicles covers all vehicles for local
vehiculelor pentru transportul public local de pasageri public transport of passengers registered in the inventory
înscrise în inventarul unitãþilor care presteazã astfel de of units that provide such services.
servicii.
Lungimea totalã simplã a reþelei de distribuþie a Simple total length of drinking water supply
apei potabile reprezintã lungimea tuburilor ºi network represents the length of tubes and pipes placed
conductelor instalate pe teritoriul localitãþii respective, in the respective locality, for drinking water transport from
pentru transportul apei potabile de la conductele de feed pipes or from pumping pipes up to the consumers
aducþiune sau de la staþiile de pompare pânã la punctele connection points.
de branºare a consumatorilor.
Apa potabilã distribuitã consumatorilor este Drinking water supplied to the users is the total
cantitatea totalã de apã potabilã livratã efectiv tuturor quantity of drinking water actually delivered to all
consumatorilor, populaþiei ºi operatorilor economici, consumers, to the population and to economic operators,
pentru nevoi productive ºi neproductive (casnice, bãi for productive and non-productive needs (domestic,
publice, clãdiri social-culturale ºi administrative, hoteluri, public baths, social-cultural and administrative buildings,
stropitul strãzilor, spaþii verzi etc.) prin reþele de hotels, street wash, green spaces a.s.o.) through
distribuþie sau direct prin conducte de aducþiune; se distribution networks or directly aduction by pipes; it is
determinã cu ajutorul apometrelor instalate la determined by means of water gauges installed at the
consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consumers and, if they are not present, by means of flat
consum pauºal. rate consumption norms.
Lungimea totalã a conductelor de distribuþie a Total length of distribution pipes of natural gas
gazelor naturale se referã la totalitatea conductelor (din refers to all pipes (from network and directly from main
reþea ºi direct din conductele magistrale de transport) transport pipes) distributing gas to the consumers in one
prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o locality, starting from pressure adjustment and gas
localitate, începând de la staþiile de reglare a presiunii ºi delivery stations of suppliers up to the consumers
predare a gazelor de cãtre furnizori pânã la punctele de connection points.
branºare a consumatorilor.
Gazele naturale distribuite efectiv reprezintã Actually distributed natural gas represents the
volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin total volume of natural gas delivered to the consumers by
reþele de distribuþie (inclusiv gazele naturale consumate means of distribution networks (including natural gas
de unitatea distribuitoare). consumed by distribution unit).
Lungimea totalã simplã a conductelor de Simple total length of sewerage pipes refers to
canalizare se referã la canalele (tuburile) prin care se the channels (tubes) by which waste water is collected
colecteazã ºi se evacueazã apele reziduale (menajere, and evacuated ( domestic, industrial a.s.o) and of those
industriale etc.) ºi a celor provenite din precipitaþii, de pe from rainfall, within the locality with public sewerage,
teritoriul localitãþii cu canalizare publicã, începând de la starting at the connection of buildings with the sewerage
cãminele de racordare a clãdirilor cu instalaþii de installations up to the waste water overflow into a natural
canalizare ºi pânã la punctul de deversare a apelor emissary.
reziduale într-un emisar natural.
Lungimea strãzilor orãºeneºti exprimã lungimea Town streets length express the length of roads
drumurilor amenajate în cuprinsul localitãþii care asigurã arranged inside the town, which ensures the circulation
circulaþia între diverse pãrþi ale acesteia, inclusiv between diverse parts of it including national and local
drumurile naþionale ºi locale din oraºul respectiv, roads in the respective town, regardless of whether they
indiferent dacã au sau nu îmbrãcãminþi. have coatings or not.
Suprafaþa spaþiilor verzi se referã la suprafaþa Green spaces area refers to green spaces
spaþiilor verzi amenajate sub formã de parcuri, grãdini arrangeds as parks, public garadens or public squares,
publice sau scuaruri publice, parcele cu pomi sau flori, plots with trees or flowers, forests, lands of sporting
pãduri, terenurile bazelor ºi amenajãrilor sportive în bases and facilities inside the built - up area of localities.
cadrul perimetrelor construibile ale localitãþilor.
Fondul de locuinþe, pe forme de proprietate ºi pe medii de rezidenþã, în anul 2015
5.G1 Dwellings stock, by type of ownership and by residence area, in 2015

Ponderea fondului de locuinþe Ponderea fondului de locuinþe


cu proprietate majoritar de stat cu proprietate majoritar privatã
The share of dwellings stock The share of dwellings stock
with public majority ownership with private majority ownership

18,3% 54,2%

81,7% 45,8%

Urban Rural

Locuinþe terminate, pe medii de rezidenþã


5.G2 Finished dwellings, by residence areas

2010 2015

53,4% 47,2%

46,6% 52,8%

Urban Rural
Locuinþe terminate, pe surse de finanþare
5.G3 Finished dwellings, by financing sources

numãr locuinþe (mii)


number of dwellings (thou)

70

60
48,9 47,0
50 45,4 44,0 43,6 45,0

40

30
46,0 43,1 40,4 41,6 41,7 45,7
20

10
2,9 2,3 3,6 2,0 3,3 1,3
1,3
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonduri private Fonduri publice Total locuinþe terminate


Private funds Public funds Total finished dwellings

Locuinþe terminate, dupã numãrul camerelor de locuit


5.G4 Finished dwellings, by number of habitation rooms

2010 2015

6,7% 7,3%

18,8% 26,2%

52,0% 40,7%

22,5% 25,8%

Cu o camerã Cu trei camere


With one room With three rooms
Cu douã camere Cu patru camere ºi peste
With two rooms With four rooms and over
Pasageri transportaþi în transportul public local, pe tipuri de vehicule de transport,
în anul 2015
Transported passengers in local public transport, by type of vehicles of transport,
5.G5 in 2015

8,6%

9,7%

21,7% 60,0%

Autobuze ºi microbuze1);2) Troleibuze1);2)


Buses and minibuses1);2) Trolleybuses1);2)

Tramvaie2) Metrou
Trams2) Underground

Notã: Vezi notele 1) ºi 2) , tabel 5.8.


Note: See footnotes 1) and 2) , table 5.8.

Volumul de apã potabilã distribuitã consumatorilor


5.G6 Volume of drinking water supplied to the users

milioane m3
million m3

1200
1024 1022 1035 1014 995
900
744
689 677 695 690 684
600 561

300

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumul de apã potabilã Volumul de apã potabilã


distribuitã consumatorilor pentru uz casnic
Volume of drinking water Volume of drinking water
supplied to the users for household use
5 LOCUINÞE ªI UTILITÃÞI PUBLICE

5.1 Fondul de locuinþe


5.2 Balanþa fondului de locuinþe
5.3 Locuinþe terminate
5.4 Locuinþe terminate, dupã tipurile de instalaþii cu care sunt dotate ºi
fondurile de finanþare
5.5 Locuinþe terminate, dupã numãrul camerelor de locuit ºi sursele de finanþare
5.6 Strãzile orãºeneºti
5.7 Transportul public local de pasageri
5.8 Transportul public local de pasageri, pe tipuri de vehicule de transport
5.9 Canalizare publicã ºi spaþii verzi
5.10 Reþeaua ºi volumul gazelor naturale distribuite
5.11 Reþeaua ºi volumul apei potabile distribuite
TERITORIAL
5.12 Fondul de locuinþe, în profil teritorial ºi pe forme de proprietate,
la 31 decembrie 2015
5.13 Locuinþe terminate, în profil teritorial, în anul 2015
5.14 Strãzile orãºeneºti, în profil teritorial, la 31 decembrie 2015
5.15 Transportul public local de pasageri, în profil teritorial, la 31 decembrie 2015
5.16 Canalizare publicã ºi spaþii verzi, în profil teritorial, la 31 decembrie 2015
5.17 Reþeaua ºi volumul gazelor naturale distribuite în profil teritorial, în anul 2015
5.18 Volumul de apã potabilã distribuitã consumatorilor, în profil teritorial,
în anul 2015
5.19 Reþeaua de distribuþie a apei potabile, în profil teritorial, în anul 2015
5.20 Localitãþi în care se distribuie energie termicã, în profil teritorial,
la 31 decembrie 2015
SECURITATE ªI
ASISTENÞÃ SOCIALÃ

SOCIAL PROTECTION AND


ASSISTANCE
6
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã asupra unitãþilor ºcolare de Statistical survey on special preuniversity education
învãþãmânt preuniversitar special; units;
 Cercetarea statisticã asupra numãrului de Statistical survey on number of pensioners and
pensionari ºi pensiei medii lunare; monthly average pension;
 Colectarea naþionalã de date asupra statisticii National data collection on social protection
protecþiei sociale, conform metodologiei europene statistics, according to ESSPROS European
ESSPROS (European System of Integrated Social methodology for social protection statistics.
Protection Statistics) pentru statisticile privind protecþia
socialã.

Surse administrative: Administrative sources:


 Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de National Agency for Employment, for data on
Muncã, pentru datele privind protecþia socialã a registered unemployed social protection;
ºomerilor înregistraþi;
 Casa Naþionalã de Pensii Publice, pentru datele National Public Pension Office, for data on social
privind protecþia socialã a pensionarilor de asigurãri protection of social insurance pensioners, as well as
sociale, precum ºi datele pentru biletele de the data for balneary treatment and rest tickets;
tratament ºi odihnã;
 Secretariatul de Stat pentru Culte; State Secretariate for Cults;
 Casa de Asigurãri a Avocaþilor; Lawyers Insurance Office;
 Ministerul Apãrãrii Naþionale; Ministry of National Defence;
 Ministerul Afacerilor Interne; Ministry of Internal Affairs;
 Serviciul Român de Informaþii; Romanian Intelligence Service;
 Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu National Authority for Disabled People, until 2009 for
Dizabilitãþi, pânã în anul 2009 pentru datele privind: data on expenditure for special protection of
cheltuielile pentru protecþia specialã a persoanelor noninstitutionalised disabled persons, number of
cu dizabilitãþi neinstituþionalizate, numãrul minorilor under age persons with deficiencies from own
cu deficienþe din unitãþile proprii specializate, specialized units, centers for assisting adults,
centrele pentru asistarea adulþilor, numãrul number of persons assisted in centers, by type of
persoanelor asistate în centre, pe tipuri de deficiency;
deficienþe;
 Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Familiei ºi a National Authority for Family and Child Rights
Drepturilor Copilului, pânã în anul 2009 ºi Autoritatea Protection, until 2009 and National Authority for
Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Child Protection and Adoption, for indicators from
Adopþie, pentru indicatorii din sistemul de protecþie a the protection system of child under difficulty
copilului aflat în dificultate (preîntâmpinarea situaþiilor (preventing the situations jeopardizing the children
ce pun în pericol securitatea ºi dezvoltarea copiilor: security and growth: the prenatal prevention of child
prevenirea prenatalã a abandonului copilului sau abandonment or maintaing the child within his
menþinerea copilului în familia naturalã); natural family);
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Ministry of Labour, Family, Social Protection and
Persoanelor Vârstnice, pentru datele privind Elderly Persons, for data on elderly persons hostels;
cãminele pentru persoane vârstnice; pentru datele for data on state and additional allowances,
privind alocaþiile de stat ºi suplimentare, alocaþia complementary family allowance and support
familialã complementarã ºi alocaþia de susþinere allowance for mono-parental family and other
pentru familia monoparentalã ºi alte ajutoare benefits granted from state budget and local budgets
acordate de la bugetul statului ºi bugetele locale ºi and for data on social assistance. Since 2010, the
pentru datele privind asistenþa socialã. Începând cu Ministry of Labour, Family, Social Protection and
anul 2010, Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Elderly Persons is the source of data and indicators
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice reprezintã sursa provided by the National Authority for Disabled
datelor ºi pentru indicatorii furnizaþi de Autoritatea People and National Authority for Family and Child
Naþionalã pentru Persoanele cu Dizabilitãþi ºi Rights Protection, until 2009.
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Familiei ºi a
Drepturilor Copilului, pânã în anul 2009.
PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR UNEMPLOYED SOCIAL PROTECTION

Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor: Expenditure for unemployed social protection:


Indemnizaþia de ºomaj reprezintã o compensaþie Unemployment benefit represents a partial
parþialã a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii compensation of insured person income as a result of
locului de muncã sau a veniturilor absolvenþilor losing his job or income for graduates of education
instituþiilor de învãþãmânt care nu s-au putut încadra în institutions who could not be employed.
muncã.
Conform Legii nr. 76/2002, cu modificãrile ºi According to the Law No 76/2002, with subsequent
completãrile ulterioare, beneficiazã de indemnizaþie amendments, the following persons receive
de ºomaj: unemployment benefit:
a) ºomerii care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele a) unemployed fulfill cumulatively the following
condiþii: conditions:
- au stagiu de cotizare de minimum 12 luni în - have minimum 12 months contribution stage in the
ultimele 24 de luni premergãtoare datei last 24 months before the registration date of the
înregistrãrii cererii; application;
- nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãþi - have no income or have from authorized activities
autorizate potrivit legii venituri mai mici decât according to the law income lower than value of
valoarea indicatorului social de referinþã, în social reference indicator, in force;
vigoare;
- nu îndeplinesc condiþiile de pensionare conform - do not fulfill retirement conditions according to the law;
legii;
- sunt înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea forþei - are registered at employment agencies in whose
de muncã în a cãror razã teritorialã îºi au jurisdiction they have domicile or by case residence
domiciliul sau, dupã caz, reºedinþã dacã au avut if they had last job or achieved income in that locality.
ultimul loc de muncã ori au realizat venituri în acea
localitate.
Cuantumul indemnizaþiei de ºomaj, pentru The quantum of unemployment benefit for this
aceastã categorie de ºomeri, este o sumã acordatã unemployed category is a monthly amount differentiated
lunar, diferenþiatã în funcþie de stagiul de cotizare astfel: by contribution stage as follows:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinþã în - 75% of social reference indicator in force at date of
vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu its settlement, for persons with at least one year
un stagiu de cotizare de cel puþin un an; la suma contribution stage; at the amount previously stipulated it
prevãzutã anterior se adaugã o sumã calculatã prin is added an amount calculated applying over the average
aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe of monthly gross basic salary in the last 12 months of
ultimele 12 luni de stagiu de cotizare o cotã procentualã contribution stage, a percentage quota differentiated by
diferenþiatã în funcþie de stagiul de cotizare: 3% pentru contribution stage; 3% for at least 3 years; 5% for at least
cel puþin 3 ani; 5% pentru cel puþin 5 ani; 7% pentru cel 5 years; 7% for at least 10 years; 10% for at least 20 years.
puþin 10 ani; 10 % pentru cel puþin 20 ani.
Conform Ordonanþei de Urgenþã nr. 17 din 23 According to the Priority Ordinance No 17 of
februarie 2011, constituie stagiu de cotizare ºi perioadele February 23, 2011, contribution stage also includes the
pentru care angajatorul este scutit, în condiþiile legii, de periods for which employer is saved according to the law
plata contribuþiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru of contribution payment to unemployment insurance
ºomaj. budget.
Indemnizaþia de ºomaj se acordã pe perioade Unemployment benefit is granted on periods
diferenþiate în funcþie de stagiul de cotizare astfel: 6 luni, differentiated by contribution stage as follows: 6 months,
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puþin for persons with contribution stage of at least one year;
1 an; 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare 9 months for persons with a contribution stage of at least
de cel puþin 5 ani; 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu 5 years; 12 months for persons with contribution stage
de cotizare mai mare de 10 ani. higher than 10 years.
b) ºomerii asimilaþi care îndeplinesc cumulativ b) unemployed assimilated fulfill cumulatively the
urmãtoarele condiþii: following conditions:
- sunt înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea forþei - are registered at employment agencies in whose
de muncã în a cãror razã teritorialã îºi au jurisdiction they have domicile;
domiciliul;
- nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãþi - have no income or have from authorized activities
autorizate potrivit legii venituri mai mici decât according to the law income lower than value of
valoarea indicatorului social de referinþã, în vigoare; social reference indicator, in force;
- nu îndeplinesc condiþiile de pensionare conform - do not fulfill the retirement conditions according to
legii. the law.
Cuantumul indemnizaþiei de ºomaj, pentru The quantum of unemployment benefit for this
aceastã categorie de ºomeri este o sumã fixã, lunarã, unemployed category is a fixed monthly amount
reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de representing 50% of value of social reference indicator
referinþã în vigoare la data stabilirii acestuia ºi se acordã in force at date of its settlement and is granted during
pe o perioadã de 6 luni. 6 months period.
Conform Legii nr. 118 din 30 iunie 2010 According to the Law No 118 of June 30, 2010
(actualizatã), cuantumul indemnizaþiei de ºomaj stabilit (updated) the quantum of unemployment benefit set up
în condiþiile prevãzute de lege ºi aflat în platã la data under the conditions stipulated by the law and paid at
intrãrii în vigoare a prezentei legi sau care se stabileºte date of coming into force of this law or which is set up or
ori se repune în platã dupã suspendare, potrivit paid after suspension, according to legal stipulations is
prevederilor legale se diminueazã cu 15%. diminished by 15%.
Tânãr cu risc de marginalizare socialã este A young person at risk of social marginalisation
persoana cu vârsta cuprinsã între 16-26 de ani, care is a person aged 16-26 years, who meets the criteria for
îndeplineºte condiþiile prevãzute la calitatea de ºomer, being considered unemployed, who registers with the
se înregistreazã la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Employment Agency that covers the area where his/her
Muncã în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau, permanent or, as the case may be, usual residence is
dupã caz, reºedinþa ºi se încadreazã în una dintre located, and who belongs to one of the following
urmãtoarele categorii: categories:
a) se aflã în sistemul de protecþie a copilului sau a) he/she is included in the child protection system or
provine din acest sistem; comes from this system;
b) are dizabilitãþi; b) he/she has disabilities;
c) nu are familie sau a cãrui familie nu îi poate c) he/she has no family or his/her family cannot uphold
asigura întreþinerea; him/her;
d) are copii în întreþinere; d) has children in his/her care;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de e) he/she has served one or more prison sentences;
libertate;
f) este victimã a traficului de persoane. f) he/she is a victim of human trafficking.
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã The National Employment Agency (NEA) concludes a
(ANOFM) încheie un contract de solidaritate cu tânãrul solidarity agreement with the young person at risk of
cu risc de marginalizare socialã pe o duratã de pânã la 3 social marginalisation for a period of up to 3 years, but
ani, dar nu mai puþin de un an, în condiþiile în care, la not less than a year, provided that, when the solidarity
data încheierii contractului de solidaritate, tânãrul nu a agreement is signed, the young person is not yet 26 years
împlinit vârsta de 26 ani. old.
Angajatorii care încadreazã tineri cu risc de The employers that hire young persons who are at
marginalizare socialã ºi care beneficiazã de risk of social marginalisation and who benefit from
acompaniament social personalizat în baza unui contract personalised social accompaniment on the basis of a
de solidaritate, denumiþi angajatori de inserþie, solidarity agreement, called insertion employers,
beneficiazã lunar, conform prevederilor legale, pentru monthly receive, in accordance with the legal provisions,
fiecare persoanã din aceastã categorie, din bugetul for each person included in this category, from the
asigurãrilor pentru ºomaj, de o sumã egalã cu salariul de unemployment insurance budget, an amount equal to the
bazã stabilit la data angajãrii tinerilor, dar nu mai mult de basic salary set when the young persons were hired, but
douã ori valoarea indicatorului social de referinþã, în not more than twice the value of the reference social
vigoare la data încadrãrii în muncã, pânã la expirarea indicator in force at the time of beginning work, until the
duratei contractului de solidaritate. duration of the solidarity agreement ends.
Cheltuieli pentru formarea profesionalã Expenditure for vocational training represent
reprezintã cheltuielile efectuate pentru calificarea, expenditure for the qualification, re-qualification, training
recalificarea, perfecþionarea ºi specializarea persoanelor and specialization of persons looking for a job; vocational
aflate în cãutarea unui loc de muncã; formarea training is done by means of courses, practice and
profesionalã se realizeazã prin cursuri, stagii de practicã specialization stages, organized by training levels, based
ºi specializare, organizate pe niveluri de pregãtire, pe on the national plan of vocational training.
baza planului naþional de formare profesionalã.
Plata absolvenþilor reprezintã suma acordatã Graduates remuneration represents the amounts
angajatorilor care au încadrat în muncã, pe duratã granted to the employers who employed graduates of
nedeterminatã, absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt. educational institutions, for indefinite duration. The
Suma lunarã se stabileºte conform Legii nr. 76/2002 - monthly amount granted is established based on
art. 80, alin. 1 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Law No 76/2002 - art. 80, alin. 1, with subsequent
amendments.
Plãþile pentru stimularea ºomerilor care se Incentives for unemployed getting employed
angajeazã înainte de expirarea perioadei de ºomaj before expiring their unemployment period represent
reprezintã sumele plãtite în completarea veniturilor the amounts paid to complete salary income for
salariale ºomerilor (cu experienþã în muncã ºi unemployed (with work experience and to graduates of
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt) conform educational units) according to the Law No 76/2002 -
Legii nr. 76/2002 - art. 72 ºi art. 73 cu modificãrile ºi art. 72 and art. 73, with subsequent amendments.
completãrile ulterioare.
Plãþile pentru stimularea mobilitãþii forþei de Incentives for labour force mobility represents the
muncã reprezintã sumele acordate ca prime de amounts granted as tax free employment bonuses for
încadrare persoanelor (ºomere) care se încadreazã în persons (unemployed) who get employed before expiring
muncã înainte de expirarea perioadei în care beneficiazã their period of receiving unemployment benefit in one
de indemnizaþie de ºomaj, într-o localitate situatã la o locality situated at over 50 km far from their stable
distanþã mai mare de 50 km de localitatea în care îºi au domicile locality and as installation bonuses for the
domiciliul stabil ºi ca prime de instalare persoanelor persons (unemployed) who get employed before expiring
(ºomere) care se încadreazã în muncã înainte de their period of receiving unemployment benefit, into
expirarea perioadei în care beneficiazã de indemnizaþie another locality and therefore change their domicile. The
de ºomaj, într-o altã localitate ºi, ca urmare a acestui employment and installation bonuses are established
fapt, îºi schimbã domiciliul. Primele de încadrare ºi de according to Law No 76/2002 - art. 74, 75, 76, with
instalare se stabilesc conform Legii nr. 76/2002 - art. 74, subsequent amendments.
75, 76 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Plãþile pentru stimularea angajatorilor care Incentives for employers who hire unfavoured
încadreazã ºomeri din categoria defavorizaþi unemployed represent the amounts granted to
reprezintã sumele acordate angajatorilor care au employers who employed, for indefinite duration,
încadrat în muncã, pe duratã nederminatã, absolvenþi graduates among disabled persons. The monthly amount
din rândul persoanelor cu dizabilitãþi. Suma lunarã se is established according to the Law No 76/2002 - art. 80,
stabileºte conform Legii nr. 76/2002 - art. 80, alin. 2, cu alin. 2, with subsequent amendments.
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Plãþile compensatorii efectuate în cadrul The compensations granted within the programmes
programelor de restructurare, privatizare ºi lichidare of restructuring, privatization and liquidation are the
reprezintã sumele acordate persoanelor cãrora li s-au amounts granted to those persons for whom individual
desfãcut contractele individuale de muncã ca urmare employment contracts ceased as consequence of
a concedierilor colective (O.G. nr. 7/1998 ºi O.U.G. nr. collective lay off (G.O. No 7/1998 and G.P.O. No 98/1999
98/1999 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare). with subsequent amendments and completions).
Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub formã Other expenditure include the amounts granted
de credite întreprinderilor mici ºi mijlocii pentru înfiinþarea as credits to the small and medium enterprises to create
de noi locuri de muncã, precum ºi cele necesare new jobs, as well as those needed for the management
administrãrii fondului pentru plata ajutorului de ºomaj. of unemployment benefit funds.
Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 reglementeazã Law No 335 of December 10, 2013 regulates the manner
modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenþii in which the traineeship for tertiary education
de învãþãmânt superior, în scopul: graduates is carried out, with a view to:
a) asigurãrii tranziþiei absolvenþilor de învãþãmânt a) ensuring the transition of tertiary education
superior de la sistemul de educaþie la piaþa muncii; graduates from the education system to the labour
market;
b) consolidãrii competenþelor ºi abilitãþilor profesionale b) strengthening their professional competences and
pentru adaptarea la cerinþele practice ºi exigenþele skills in order to ensure adjustment to the practical job
locului de muncã în vederea integrãrii în muncã; requirements and work integration;
c) dobândirii de experienþã ºi vechime în muncã; c) helping them acquire experience and seniority;
d) dobândirii de vechime în specialitate, dupã caz. d) helping them acquire seniority in a specific area, as
the case may be.
Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepþia The duration of the traineeship is 6 months, except in the
profesiilor pentru care existã reglementãri speciale. case of the professions for which there are special
provisions.
Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligã sã presteze The trainee undertakes that, during the traineeship,
muncã pentru ºi sub autoritatea unui angajator, he/she will work for and under the authority of an
persoanã fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraþii employer, a natural or legal person, in exchange for a
denumite salariu, în baza unui contract individual de remuneration called salary, on the basis of an individual
muncã ºi a contractului de stagiu. labour contract and a traineeship contract.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu în The employers who sign a traineeship contract under the
condiþiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din terms of this law monthly receive, on request, from the
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, pe perioada derulãrii unemployment insurance budget, for the duration of the
contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumã egalã traineeship contract of that particular trainee, an amount
cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinþã al equal to 1.5 times the value of the reference social
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de indicator on unemployment insurance and employment
muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind stimulation in force, set out in Law No 76/2002 on the
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii unemployment insurance system and employment
forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, stimulation, as subsequently amended, within the limits
în limita fondurilor alocate cu aceastã destinaþie. of the funds allocated.

ASIGURÃRI SOCIALE SOCIAL INSURANCE

Pensia medie lunarã s-a calculat prin raportarea Monthly average pension has been computed as a
sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor ratio between the amounts granted (in accordance with the
existenþi în platã în anul de referinþã, la numãrul mediu pension decision) to the pensioners on payment during the
lunar al acestora înmulþit cu 12. reference year, and their monthly average number
multiplied by 12.
De la 1 iulie 2000, sumele cuvenite pentru calculul Since July 1st, 2000, the amounts for the calculation
pensiei medii lunare cuprind ºi valoarea impozitului of monthly average pension also comprise the value of
aferent sumelor ce depãºesc plafonul stabilit prin lege tax for the amounts exceeding the threshold set up by
(O.U.G. nr. 87/2000). the Law (G.P.O. No 87/2000).
Începând cu 1 ianuarie 2003, sumele cuvenite drept Starting with January 1st, 2003, amounts representing
pensii nu mai includ contribuþia pentru asigurãrile sociale pensions do not include anymore health social insurance
de sãnãtate (O.U.G. nr. 147/2002). contribution (G.P.O. No 147/2002).
De la 1 ianuarie 2011, sumele cuvenite drept pensii Since January 1st, 2011, the amounts representing
includ contribuþia pentru asigurãri sociale de sãnãtate pensions include anymore health social insurance
(O.U.G. nr. 107/2010). contribution (G.P.O. No 107/2010).

Indicele pensiei reale s-a calculat, numai pentru Real pension index has been calculated, only for
pensionarii de asigurãri sociale de stat, ca raport state social insurance pensioners, as a percentage ratio
procentual între indicele pensiei medii nominale ºi between nominal average pension index and general
indicele general al preþurilor de consum. Pensia medie consumer price index. Nominal average pension used
nominalã utilizatã în calculul pensiei reale a for the calculation of real pension of state social
pensionarilor de asigurãri sociale de stat cuprinde ºi insurance pensioners contains supplementary pension
pensia suplimentarã. as well.
Pentru comparabilitatea seriei de date, începând cu For the data series comparability, beginning with
1 iulie 2000, s-a dedus ºi valoarea impozitului. July 1st, 2000, the value of tax is also deducted.
Conform metodologiei ESSPROS, protecþia According to ESSPROS methodology, social
socialã reprezintã expresia tuturor intervenþiilor protection represents the expression of all interventions
întreprinse de organismele publice sau private în scopul of public or private bodies in order to protect the
protejãrii gospodãriilor ºi indivizilor de consecinþele unui households and persons against the consequences of a
set definit de riscuri sociale sau nevoi, în condiþiile în set of social risks or needs, if no simultaneous mutual or
care nu este implicat niciun aranjament simultan de individual arrangement is involved.
reciprocitate sau unul individual.
Funcþia de protecþie socialã se defineºte în Social protection function is defined in terms of
termenii scopului final pe care trebuie sã îl atingã final purpose for social protection, namely to protect
protecþia socialã, adicã de protejare a indivizilor ºi persons and families/ households against major social
familiilor/gospodãriilor împotriva riscului social major risk identified.
identificat.
Prestaþiile de protecþie socialã se clasificã pe opt Provisions of social protection are divided into eight
funcþii de protecþie socialã, corespunzãtoare celor opt functions of social protection, according to those eight
riscuri sociale majore identificate de ESSPROS. major social risks identified by ESSPROS.
Funcþiile de protecþie socialã sunt: Social protection functions are:
– boalã/îngrijirea sãnãtãþii; – sickness/health care;
– invaliditate; – disability;
– limitã de vârstã; – old age;
– urmaº; – survivor;
– familie/copii; – family/children;
– ºomaj; – unemployment;
– locuinþã; – housing;
– excluziune socialã (neclasificatã în altã parte). – social exclusion (non-classified elsewhere).
Cheltuielile de protecþie socialã cuprind: Expenditure for social protection include:
– cheltuieli cu prestaþiile sociale; – expenditure for social protection benefits;
– costuri administrative; – administrative costs;
– alte tipuri de cheltuieli (de exemplu: dobânzi bancare – other types of expenditure (for instance, bank
în conexiune cu fondurile sociale). interests related to social funds).
Cheltuieli cu prestaþiile sociale reprezintã Expenditure for social protection benefits
valoarea resurselor de protecþie socialã alocate represent the value of social protection resources
beneficiarilor în numerar sau în naturã (bunuri ºi/sau allocated to the beneficiaries in cash or in kind (goods
servicii). and/or services).
Costuri administrative reprezintã cheltuielile pe Administrative costs represent the expenditure for
care le implicã organizarea ºi administrarea schemelor the organization and administration of social protection
de protecþie socialã. schemes.
Prestaþiile dependente de un prag al venitului Means - tested benefits are conditioned provisions,
sunt cele care se acordã condiþionat, respectiv dacã respectively if the level of the beneficiary income is under
nivelul venitului beneficiarului se situeazã sub un prag a preset threshold.
prestabilit.
Prestaþiile independente de un prag al venitului Non-means tested benefits are unconditioned
sunt cele care se acordã necondiþionat de nivelul provisions by the level of the beneficiary income.
veniturilor beneficiarului.

ASISTENÞA SOCIALÃ SOCIAL ASSISTANCE

Asistenþa socialã, componentã a sistemului Social assistance, component of national social


naþional de protecþie socialã, desemneazã un asamblu protection system, means a whole of institutions,
de instituþii, programe, mãsuri, activitãþi profesionalizate, programs, measures, professional activities, specialized
servicii specializate de protejare a persoanelor, services protecting persons, groups, communities, with
grupurilor, comunitãþilor, cu probleme speciale, aflate special problems, temporarily under difficulty, which due
temporar în dificultate, care datoritã unor motive de to economic, socio-cultural, biological or psychological
naturã economicã, socio-culturalã, biologicã sau reasons could not achieve a normal decent living by own
psihologicã nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace means and efforts.
ºi eforturi proprii, un mod normal, decent de viaþã.
Potrivit Legii asistenþei sociale nr. 292/20111) According to social assistance Law No 292/20111),
sistemul naþional de asistenþã socialã cuprinde the national social assistance system includes social
beneficiile de asistenþã socialã ºi serviciile sociale assistance benefits and social services in order to
acordate în vederea dezvoltãrii capacitãþilor individuale develop individual or collective capacities to assure
sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, social needs, increase in life quality and promote social
creºterea calitãþii vieþii ºi promovarea principiilor de inclusion and cohesion principles.
coeziune ºi incluziune socialã.
Beneficiile (prestaþiile) de asistenþã socialã Social assistance benefits (provisions)
reprezintã o formã de suplimentare sau de substituire a represent a type of supplementing or substitution of
veniturilor individuale / familiale obþinute din muncã, în individual / family income in order to assure a minimal
vederea asigurãrii unui nivel de trai minimal, precum ºi o living standard, as well as a type of support in order to
formã de sprijin în scopul promovãrii incluziunii sociale ºi promote social inclusion and increase in life quality for
creºterii calitãþii vieþii anumitor categorii de persoane ale certain categories of persons whose social rights are
cãror drepturi sociale sunt prevãzute expres de lege. stipulated in this law.
Acestea se referã la: They refer to:
- beneficii de asistenþã socialã pentru prevenirea ºi - social assistance benefits to prevent and combat
combaterea sãrãciei ºi riscului de excluziune poverty and social exclusion risk;
socialã;
- beneficii de asistenþã socialã pentru susþinerea - social assistance benefits to support the child
copilului ºi familiei; and family;
- beneficii de asistenþã socialã pentru sprijinirea - social assistance benefits to support persons
persoanelor cu nevoi speciale; with special needs;
- beneficii de asistenþã socialã pentru situaþii - social assistance benefits for special situations.
deosebite.

1) Legea asistenþei sociale nr. 292 / 2011 asigurã cadrul legal ºi instituþional unitar coordonat prin care sunt stabilite principiile ºi regulile
generale de acordare a mãsurilor de asistenþã socialã, precum ºi criteriile de organizare ºi funcþionare a sistemului, în vederea asigurãrii
condiþiilor adecvate pentru elaborarea ºi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenþei sociale.
Social assistance Law No 292/2011 ensures legal and institutional unitary and coordinated framework by which general rules and
principles are set up to grant measures of social assistance, as well as the criteria of the system organisation and functioning, in order to
assure adequate conditions to elaborate and implement sector public policies in the field of social assistance.
Beneficiile de asistenþã socialã se acordã în bani Social assistance benefits are granted in cash or
sau în naturã ºi cuprind: alocaþii, indemnizaþii, ajutoare in kind and include allowances, social aids and facilities.
sociale ºi facilitãþi.
• Alocaþiile familiale sprijinã familia în vederea • Family allowances support the family for children
educaþiei ºi întreþinerii copiilor. education and taking care.
• Ajutoarele sociale se acordã persoanelor sau • Social aids are granted to persons or families under
familiilor aflate în dificultate ºi ale cãror venituri sunt difficulty and whose income are insufficient to cover
insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de minimum living needs.
viaþã.
• Indemnizaþiile au ca rol favorizarea incluziunii sociale • Benefits are meant to favour social inclusion and
ºi asigurarea unei vieþi autonome, iar indemnizaþiile assure an autonomous life, while reparatory
cu caracter reparatoriu se acordã persoanelor ºi, benefits are granted to persons or their families,
dupã caz, familiilor acestora, care au suferit daune which suffered injuries following some socio-political
în urma unor evenimente socio-politice sau legate events or related to catastrophies or natural
de catastrofe ºi calamitãþi naturale, recunoscute calamities, recognized by the law.
prin lege.
Serviciile sociale reprezintã activitatea sau ansamblul Social services represent the activity or all the activities
de activitãþi realizate pentru a rãspunde nevoilor sociale, to meet social needs, as well as special ones, individual,
precum ºi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, family or group needs, in order to overrun difficult
în vederea depãºirii situaþiilor de dificultate, prevenirii ºi situations, prevent or combat social exclusion risk,
combaterii riscului de excluziune socialã, promovãrii promote social inclusion and increase in life quality.
incluziunii sociale ºi creºterii calitãþii vieþii.
Serviciile sociale se clasificã dupã: Social services are classified by:
 scop - în servicii de asistenþã ºi suport pentru purpose - in assistance and support services to
asigurarea nevoilor de bazã ale persoanei, servicii assure person’s basic needs, personal care services,
de îngrijire personalã, de recuperare / reabilitare, de recovery / rehabilitation, social insertion/reinsertion
inserþie/reinserþie socialã etc.; a.s.o.;
 categorii de beneficiari - în servicii sociale destinate categories of beneficiaries - in social services for
copilului ºi familiei, persoanelor cu dizabilitãþi, child and family, disabled persons, elderly persons,
persoanelor vârstnice, victimelor violenþei în familie, victims of family violence, homeless persons,
persoanelor fãrã adãpost, persoanelor cu diferite persons with various addictions, respectively
adicþii, respectiv consum de alcool, droguri, alte alcohol, drugs, other dangerous substances,
substanþe toxice, jocuri de noroc etc., victimelor gambling a.s.o., victims of persons traffic, persons
traficului de persoane, persoanelor private de deprived of liberty, long term unemployed a.s.o.;
libertate, ºomerilor de lungã duratã etc.;
 regim de asistare (rezidenþial / nerezidenþial) - în servicii assistance regime (residential / non-residential) - in
cu cazare, pe perioadã determinatã / nedeterminatã: accommodation services, for definite / indefinite
centre rezidenþiale, locuinþe protejate, adãposturi de period: residential centers, protected dwellings, night
noapte; shelters;
 locul de acordare (la domiciliul beneficiarului, în to provide (at beneficiary residence, in day centers,
centre de zi, în centre rezidenþiale, la domiciul in residential centers, at person’s domicile who
persoanei care acordã serviciul, în comunitate); provides the service, in community);
 regimul juridic al furnizorului de servicii sociale – în legal regime of social service supplier – in public or
servicii publice sau private; private services;
 regimul de acordare – în servicii acordate în regim grant scheme – in services of normal or special
normal sau special. regime.
În scopul prevenirii, limitãrii sau înlãturãrii efectelor In order to prevent, limit or replace temporary or
temporare ori permanente ale unor situaþii care pot permanent effects of some situations which can
genera marginalizarea sau excluziunea socialã a generate the marginalization or social exclusion of
persoanei, familiei, grupurilor ori comunitãþilor se acordã person, family, groups or communities, there are granted
atât beneficii universale cât ºi adresate în mod specific both universal benefits and addressed specifically some
unor categorii de persoane, sub formã de alocaþii, categories of persons, as allowances, indemnities and
indemnizaþii ºi ajutoare: aid:
• pentru familiile cu copii: • family with children:
- alocaþia de stat pentru copii; - state allowance for children;
- indemnizaþia pentru creºterea copilului; - benefit for child care;
- stimulentul acordat în cazul în care mama sau - incentive in case the mother or father who is in
tatãl care ar avea dreptul la concediu de creºtere charge with child care leave gets professional
a copilului realizeazã venituri profesionale; income;
- alocaþia pentru susþinerea familiei; - allowance for family support;
- alocaþia lunarã de plasament. - placement monthly allowance.
• pentru persoanele ºi familiile cu venituri mici: • for small income persons and families:
- ajutorul social pentru asigurarea venitului - social allowance to assure minimum guaranteed
minim garantat, ajutoare de urgenþã, ajutoare de income, priority aid, funeral aid;
înmormântare;
- ajutoare de încãlzire. - heating aid.
• pentru persoanele cu dizabilitãþi - o serie de beneficii • for persons with disabilities – several benefits for
destinate adulþilor ºi copiilor cu dizabilitãþi. disabled adults and children.
Indicatorul social de referinþã (ISR) reprezintã Reference social indicator (RSI) represents the unit
unitatea exprimatã în lei la nivelul cãreia se raporteazã in lei related to social assistance benefits, from state
beneficiile de asistenþã socialã, suportate din bugetul de budget, both to assure the protection of persons within
stat, acordate atât în vederea asigurãrii protecþiei social assistance system, and to stimulate the persons
persoanelor în cadrul sistemului de asistenþã socialã, cât ºi beneficiary of social assistance system, to get a job.
în vederea stimulãrii persoanelor beneficiare ale sistemului
de asistenþã socialã, pentru a se încadra în muncã.
2)
Alocaþia de stat pentru copii2) are caracter Children state allowance has universal character
universal ºi este acordatã copiilor în vârstã de pânã la 18 and it is granted to the children under 18 years, as well
ani, precum ºi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, as to those who are 18 years old, who attend high school
care urmeazã cursurile învãþãmântului liceal sau or vocational schools, organized under legal conditions,
profesional, organizate în condiþiile legii, pânã la till graduation.
terminarea acestora.
Alocaþia lunarã de plasament 3) se acordã pentru Placement monthly allowance 3) is granted for each
fiecare copil faþã de care s-a luat mãsura plasamentului. child who is under placement.
Alocaþia pentru susþinerea familiei 4) Family support allowance 4)
Beneficiul a fost instituit de Legea nr.277/2010 privind This benefit was instituted by the Law No 277/2010
alocaþia pentru susþinerea familiei ºi se adreseazã regarding the family support allowance and addresses
familiilor ce au în îngrijire copii ºi realizeazã venituri mai the families taking care of children and get lower income
mici decât valoarea unui prag stabilit de lege. compared to the value of legal threshold. It amounts vary
Cuantumurile acesteia variazã, în funcþie de depending on the family structure (families with both
componenþa familiei (familie cu ambii pãrinþi ºi familie parents and monoparental families) and its income.
monoparentalã) ºi veniturile acesteia. Food monthly benefit for AIDS infected or sick
Indemnizaþia lunarã de hranã pentru persoanele persons
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA AIDS infected or sick adults and children benefit of this
Beneficiazã de indemnizaþie lunarã de hranã adulþii ºi benefit both during hospitalization and ambulatory.
copiii infectaþi cu HIV sau bolnavii de SIDA, atât pe
durata internãrii, cât ºi în ambulatoriu. Child care benefit and monthly incentive
Indemnizaþia pentru creºterea copilului ºi
stimulentul lunar Normative document which instituted these social
Actul normativ care a instituit aceste beneficii de assistance benefits is Government Priority Ordinance
asistenþã socialã este Ordonanþa de Urgenþã a No 148/2005 regarding family support for child care.
Guvernului nr.148/2005 privind susþinerea familiei în
vederea creºterii copilului. At the end of 2010 was adopted Government Priority
La sfârºitul anului 2010 a fost adoptatã Ordonanþa de Ordinance No 111/2010 regarding the leave and monthly
Urgenþã a Guvernului nr.111/2010 privind concediul ºi indemnity for children care, with further modifications
indemnizaþia lunarã pentru creºterea copiilor, care a and completions since January 1st, 2011.
adus o serie de modificãri ºi completãri, începând cu
1 ianuarie 2011. Minimum guaranteed income (MGI) is one of the
Venitul minim garantat (VMG) este unul din cele most important programs promoting social inclusion and
mai importante programe de promovare a incluziunii fighting against poverty. The normative document which
sociale ºi de combatere a sãrãciei. Actul normativ care regulates this program is the Law No 416/2001 regarding
reglementeazã acest program este Legea nr.416/2001 minimum guaranteed income, with further amendments.
privind venitul minim garantat, cu completãrile ºi According to this law, minimum guaranteed income is

2) Legea nr.61/1993 privind alocaþia de stat pentru copii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Law No 61/1993 regarding children state allowance, with further amendments.
3) Legea nr.272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Law No 272/2004 regarding protection and promotion of child rights, with further amendments.
4) Legea nr.277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Law No 277/2010 regarding family support allowance, with further amendments.
modificãrile ulterioare. Potrivit acestei legi, venitul minim given by a monthly social aid, based on request and
garantat se asigurã prin acordarea unui ajutor social declaration on own responsibility, accompanied by proof
lunar, pe bazã de cerere ºi declaraþie pe propria documents about family structure and income of its
rãspundere, însoþite de actele doveditoare privind members, the request being registered at the locality
componenþa familiei ºi veniturile membrilor acesteia, town hall or by case, of Bucharest municipality sector.
cerere care se înregistreazã la primãria localitãþii sau,
dupã caz, a sectorului municipiului Bucureºti. The value of monthly social aid is calculated as
Valoarea ajutorului social lunar se calculeazã ca difference between minimum guaranteed income
diferenþã între nivelul venitului minim garantat prevãzut stipulated by the law and monthly net income of family or
de lege ºi venitul net lunar al familiei sau al persoanei single person.
singure. Disabled person is that person whose social
Persoana cu dizabilitãþi este acea persoanã cãreia environment, not adapted to his physical, sensorial,
mediul social, neadaptat deficienþei ei fizice, senzoriale, psychical, mental and/ or associated deficiency, totally
psihice, mentale ºi/sau asociate, o împiedicã total sau îi prevent or limit his/her access with equal chances in the
limiteazã accesul cu ºanse egale la viaþa societãþii, society life, needing protection measures to support
necesitând mãsuri de protecþie în sprijinul integrãrii ºi social integration and inclusion through various recovery
incluziunii sociale, prin diverse metode de recuperare pe methods received both by the person and his/her family
care le primeºte atât ea cât ºi familia sa în diverse centre in various centres especially dedicated to such
special destinate acestor scopuri. purposes.
These centres are addressing not only disabled
Aceste centre nu sunt adresate doar persoanelor cu persons, but also persons originating from
dizabilitãþi dar ºi acelor persoane provenite din medii disadvantaged areas, as well as under-aged and
defavorizate, cât ºi minorilor ºi adolescenþilor care provin teenagers from institutional environment, in view to
dintr-un mediu instituþionalizat, pregãtindu-i sã se prepare them for the adaptation to a new life outside the
adapteze unei vieþi noi în afara instituþiei. institution.
Residential centers comprises disabled people care
Centrele rezidenþiale cuprind centre de îngrijire ºi and assistance centers, recovery and rehabilitation pilot
asistenþã, centre pilot de recuperare ºi reabilitare pentru centers for disabled persons, recovery and rehabilitation
persoanele cu dizabilitãþi, centre de recuperare ºi centers for disabled persons, neuropsihiatric recovery
reabilitare pentru persoanele cu dizabilitãþi, centre de and rehabilitation centers, protected dwellings, respiro
recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã, locuinþe centers, crises centers, independent life training centers.
protejate, centre respiro, centre de crizã, centre de
pregãtire pentru o viaþã independentã. Non-residential centers (day regime) comprises
Centre nerezidenþiale (în regim de zi) cuprind day centers, occupational profile centers, neuromotor
centre de zi, centre cu profil ocupaþional, centre de recovery centers of ambulatory type, paramedic,
servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, psychosocial counseling centers, recovery and social
echipa mobilã, centre de consiliere psihosocialã, centre integration centers.
5)
de recuperare ºi integrare socialã. Benefits (provisions) for disabled persons
Beneficii (prestaþii) destinate persoanelor
cu dizabilitãþi5) For adults with severe and accentuated disability, a
Pentru adulþii cu dizabilitate gravã ºi accentuatã s-a monthly benefit was granted, no matter of income:
acordat o indemnizaþie lunarã, indiferent de venituri: • for severe disabled adult;
• pentru adultul cu dizabilitãþi grave; • for accentuated disabled adult.
• pentru adultul cu dizabilitãþi accentuate. Here are the main criteria based on which the
Principalele criterii pe baza cãrora se acordã social provisions are granted:
prestaþiile sociale sunt urmãtoarele: - evaluation of family context;
- evaluarea contextului familial; - person or family income;
- veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; - living conditions;
- condiþiile de locuit; - health status and dependence degree.
- starea de sãnãtate ºi gradul de dependenþã.

5) Legea nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Law No 448/2006 regarding protection and promotion of disabled persons, with further amendments.
Evoluþia personalului medico-sanitar ºi de recuperare, pe tipuri de unitãþi, în
instituþiile de asistenþã socialã pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi
Evolution of medical-sanitary and recovering staff, by type of units, in social
6.G1 assistance institutions for disabled adult persons

% numãr persoane / number persons

100 10000
8883
90 9000
7709 7821
80 7297 7274 7197 8000
70 7000
60 58,5 59,4 59,5 58,6 57,8 60,9 6000
50 5000
40 5,2 5,1 5,2 4,6 3,5 4,2 4000
30 3000
20 36,3 35,5 35,3 36,8 38,7 34,9 2000
10 1000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Centre de integrare prin terapie ocupaþionalã
Centre de recuperare ºi reabilitare 1) Centers for integration through occupational
Recovery and rehabilitation centers 1) therapy
Centre de îngrijire ºi asistenþã
Care and assistance centers Total

1) Include: Centre rezidenþiale ºi centre nerezidenþiale (în regim de zi) - vezi Precizãri metodologice.
Including: Residential centers and non-residential centers (day regime) - see the Methodological notes.
Sursa: Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului judeþene ºi ale sectoarelor Municipiului Bucureºti.
Source: General county and Bucharest sectors department of social assitance and child protection.

Evoluþia numãrului mediu al pensionarilor


6.G2 Evolution of average number of pensioners

mii persoane / thou persons

7000

6000 5675 5664 5589 5580 5487 5480 5410 5404 5357 5352 5306 5302
5000

4000

3000

2000

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensionari - total Pensionari de asigurãri sociale


Pensioners - total Social insurance pensioners
Evoluþia numãrului mediu al pensionarilor de asigurãri sociale
6.G3 Evolution of average number of social insurance pensioners

mii persoane / thou persons

5000 4927 4767 4903 4744 4861 4702 4840 4681 4839 4682 4838 4683

4000

3000

2000

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensionari de asigurãri sociale (exclusiv pensionarii proveniþi


din fostul sistem pentru agricultori)
Social insurance pensioners (excluding social insurance pensioners
from the former system for farmers)
Pensionari de asigurãri sociale de stat
State social insurance pensioners

Evoluþia pensiei medii lunare


6.G4 Evolution of monthly average pension
lei / persoanã / lei / person

893
900 847
809
773 778
800 739
886
700 806 845
774
753
600 717
500
400 327 342 361
309 311 313
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensionari de asigurãri sociale Pensionari de asigurãri sociale de stat


Social insurance pensioners State social insurance pensioners
Pensionari de asigurãri sociale proveniþi
din fostul sistem pentru agricultori
Social insurance pensioners from the former
system for farmers
Evoluþia pensiei medii nominale ºi reale
6.G5 Evolution of nominal and real average pension

% anul precedent = 100 / previous year = 100

150

140

130

120

110 104,1 105,0


103,5 103,4 104,0
100,8
100 103,0 104,4
100,1 100,0
97,5 95,3
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicele pensiei nominale


Nominal pension index

Indicele pensiei reale


Real pension index

Structura staþiunilor balneoclimaterice, dupã numãrul de bilete acordate prin


asigurãrile sociale de stat1)
Spa structure by balneary treatment, tickets number granted by state social
6.G6 insurance1)

2010 2015

9,4% 8,5%
9,0% 7,5%

7,3% 8,8%

55,7% 7,3% 57,8% 7,1%

6,3% 6,0%

5,0% 4,3%

Covasna Olãneºti Alte localitãþi

Felix Herculane

Cãciulata Amara

1) Pentru pensionari, salariaþi bugetari ºi salariaþi trimiºi în vederea recuperãrii capacitãþii de muncã.
For pensioners, state employees and employees sent for recovering the working capacity.
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice.
Source: Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly Persons.
6 SECURITATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ

PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR


6.1 Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor
6.2 Indemnizaþii de ºomaj
6.3 Cheltuielile publice pe piaþa muncii, pe categorii de cheltuieli ºi
tipuri de intervenþii publice
ASIGURÃRI SOCIALE
6.4 Numãrul mediu al pensionarilor
6.5 Pensia medie lunarã
6.6 Pensionarii de asigurãri sociale de stat, dupã nivelul pensiei, la 31 decembrie 2015
6.7 Indicii pensiei medii reale a pensionarilor de asigurãri sociale de stat
6.8 Biletele pentru tratament balnear ºi odihnã acordate prin asigurãrile sociale
6.9 Biletele pentru tratament balnear acordate prin asigurãrile sociale de stat,
pe staþiuni balneoclimaterice
ASISTENÞÃ SOCIALÃ
6.10 Alocaþii ºi alte ajutoare acordate populaþiei
6.11 Beneficii ºi servicii sociale
6.12 Numãrul centrelor de plasament funcþionale ºi al serviciilor alternative
6.13 Numãrul copiilor din centrele de plasament, pe grupe de vârstã
6.14 Unitãþile din învãþãmântul special
6.15 Minorii cu deficienþe din instituþiile de asistenþã socialã pentru
persoanele adulte cu dizabilitãþi
6.16 Copiii ºi elevii din învãþãmântul special, dupã nivelul de educaþie ºi pe vârste
6.17 Elevii din învãþãmântul special, primar ºi gimnazial, pe tipuri de unitãþi
6.18 Instituþii de asistenþã socialã pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi
6.19 Cãmine pentru persoane vârstnice
6.20 Numãrul beneficiarilor din sistemul de protecþie a copilului aflat în dificultate
6.21 Persoane cu dizabilitãþi asistate în instituþiile publice de asistenþã socialã pentru
persoanele adulte cu dizabilitãþi, la 31 decembrie 2015
6.22 Cheltuielile pentru protecþia socialã a persoanelor cu dizabilitãþi, neinstituþionalizate
6.23 Veniturile ºi cheltuielile de protecþie socialã
6.24 Cheltuielile de protecþie socialã, pe categorii de cheltuieli ºi
pe funcþii de protecþie socialã
6.25 Ponderea cheltuielilor din cadrul fiecãrei funcþii de prestaþie socialã,
în totalul cheltuielilor cu prestaþiile sociale ºi în Produsul Intern Brut
TERITORIAL
6.26 Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor, în profil teritorial, în anul 2015
6.27 Numãrul mediu al pensionarilor ºi pensia medie lunarã de asigurãri sociale de stat,
în profil teritorial, în anul 2015
6.28 Cantine sociale în subordinea consiliilor locale, în profil teritorial, în anul 2012
6.29 Alocaþia de stat pentru copii, în profil teritorial, în anul 2015
6.30 Indemnizaþia pentru creºterea copilului ºi stimulentul lunar, în profil teritorial,
în anul 2015
6.31 Alocaþia pentru susþinerea familiei, în profil teritorial, în anul 2015
6.32 Subvenþii pentru asociaþii ºi fundaþii de la bugetul de stat, în profil teritorial,
în anul 2015
6.33 Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat, în profil teritorial,
în anul 2015
6.34 Alocaþii, indemnizaþii ºi facilitãþi acordate persoanelor cu dizabilitãþi,
în profil teritorial, în anul 2015
6.35 Indemnizaþia lunarã de hranã pentru persoanele infectate cu HIV sau
bolnave de SIDA, în profil teritorial, în anul 2015
6.36 Cantine sociale în subordinea consiliilor locale, în profil teritorial, în anul 2015
6.37 Cantine sociale constituite de organizaþii neguvernamentale sau alþi reprezentanþi
ai societãþii civile, în profil teritorial, în anul 2015
6.38 Cãmine publice pentru persoane vârstnice, în subordinea consiliilor locale,
în profil teritorial, în anul 2015
6.39 Cãmine pentru persoane vârstnice, administrate de organizaþii neguvernamentale,
în profil teritorial, în anul 2015
6.40 Cãmine publice pentru persoane vârstnice, în profil teritorial, în anul 2015
SÃNÃTATE

HEALTH
7
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetãri statistice realizate în unitãþile sanitare. Statistical surveys carried out in sanitary units.

Surse administrative: Administrative sources:


 Ministerul Sãnãtãþii, pentru datele privind: numãrul Ministry of Health, for data on: the number of new
cazurilor noi de îmbolnãvire, numãrul pacienþilor cases of diseases; the number of discharged
ieºiþi din spital, pentru anii 2008 ºi 2009; activitatea patients for 2008 and 2009; blood collecting and
de recoltare ºi conservare a sângelui; distribuþia preserving; breakdown of registered AIDS cases;
cazurilor de SIDA înregistrate;
 ªcoala Naþionalã de Sãnãtate Publicã, Management National School of Public Health, Management and
ºi Perfecþionare în Domeniul Sanitar, pentru datele Professional Development in Health Care for data
privind numãrul pacienþilor ieºiþi din spital, începând on the number of discharged patients, beginning
cu anul 2010. with 2010.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Reþeaua unitãþilor sanitare este urmãritã atât pentru The network of sanitary units is observed both for
sectorul majoritar de stat, cât ºi pentru cel privat, datele the public majority sector and the private one, the data
reflectând situaþia înregistratã la sfârºitul anului. Tabelul reflecting the situation registered at the end of the year.
privind „cazurile noi de îmbolnãvire pe clase de boli, The table concerning “new cases of illness, by disease
declarate de medicii de familie” se referã numai la classes declared by family doctors”, refer only to the
datele raportate de medicii de familie care au contract cu data reported by family doctors that have contracts with
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate. Datele din the National House of Health Insurance. Data in the table
tabelul privind „numãrul pacienþilor ieºiþi din spital, pe concerning “number of discharged patients by
clase de boli”, se referã la unitãþile din sectorul public ºi disease classes”, refer both to the public and the private
privat. În numãrul pacienþilor externaþi nu sunt incluºi sector’s units. The total number of discharged patients
pacienþii externaþi din cauze externe de morbiditate, does not include the discharges from external causes of
factori care influenþeazã starea de sãnãtate ºi din alte morbidity, factors influencing health status and contact
motive ale apelãrii la serviciile de sãnãtate. with health services.
În numãrul unitãþilor sanitare nu sunt incluse The number of sanitary units does not include
cabinetele medicale din structura proprie a spitalelor, a offices from own structure of: hospitals, medical civil
societãþilor medicale civile, a policlinicilor, centrelor de societies, polyclinics, diagnosis and curative centers,
diagnostic ºi tratament, centrelor medicale de specialitate, health specialized centers, integrated ambulatories of
ambulatoriilor integrate spitalelor ºi de specialitate, a the hospitals and specialized ambulatories, health care
centrelor de sãnãtate, a societãþilor stomatologice civile centers, medical dentist civil societies, medical
medicale ºi a societãþilor civile medicale de specialitate. specialized civil societies.
În numãrul personalului sanitar cu studii The number of medical-sanitary staff with higher
superioare sunt evidenþiaþi separat medicii, stomatologii education is broken down by physicians, dentists and
ºi farmaciºtii. pharmacists.
În numãrul personalului sanitar mediu sunt The number of ancillary medical staff includes:
incluºi: asistenþi medicali; asistenþi de farmacie, surori medical assistants; pharmacy assistants, medical
medicale; tehnicieni sanitari; oficianþi medicali; moaºe; nurses; sanitary technicians; medical officiants;
laboranþi ºi alte categorii de personal sanitar cu studii midwives; laboratory assistants and other categories of
medii asimilate. medical staff with equivalent secondary school degrees.
În numãrul personalului sanitar auxiliar sunt The number of auxiliary medical staff includes:
incluºi: infirmiere, agenþi DDD (dezinsecþie, dezinfecþie, sick nurses, DDR staff (disinsection, disinfection,
deratizare), brancardieri, bãieºi, gipsari, nãmolari, raticide), stretcher bearers, washers, gypsum, mud,
ambulanþieri ºi alte categorii de personal asimilat. ambulance staff and other categories of similar staff.
În numãrul paturilor de spital sunt incluse ºi cele The number of hospital beds also includes the beds
pentru nou nãscuþi din spitalele sau secþiile de obstetricã- for newborn children in hospitals or obstetrics-gynaecology
ginecologie; nu sunt incluse paturile pentru însoþitori. ward; beds for accompanying persons are not included.
În numãrul paturilor de spital: The number of hospital beds for:
– la specialitatea interne sunt incluse paturile pentru: – internal medicine includes beds for: internal medicine
interne (inclusiv paturile de pneumologie (including beds for non tubercular pneumology from
netuberculoasã din secþiile de interne), endocrinologie, internal medicine departaments), endocrinology,
boli profesionale, cardiologie, reumatologie, diabet professional diseases, cardiology, rheumatology,
zaharat, nutriþie ºi boli metabolice, gastroenterologie, diabetes, nutritional and metabolic diseases, gastro-
hematologie ºi nefrologie; enterology, haematology and nephrology;
– la specialitatea chirurgie sunt incluse paturile – surgery includes beds for: general surgery; jaw -face
pentru: chirurgie generalã; chirurgie maxilofacialã; surgery; infant surgery; plastic surgery;
chirurgie infantilã; chirurgie plasticã ºi reparatorie; cardiovascular surgery; neurosurgery; thoracic
chirurgie cardiovascularã; neurochirurgie; chirurgie surgery; endocrine surgery; oncologic surgery;
toracicã; chirurgie endocrinã; chirurgie oncologicã; orthopaedics-traumatology and urology;
ortopedie-traumatologie ºi urologie;
– la specialitatea psihiatrie ºi neuropsihiatrie sunt – psychiatry and neuropsychiatry includes beds for
incluse paturile pentru psihiatrie ºi paturile pentru psychiatry and neuro - psycho - motor recovery;
recuperare neuro - psiho - motorie;
– la specialitatea tuberculozã ºi pneumologie sunt – tuberculosis and pulmonology includes beds for
incluse paturile de pneumologie netuberculoasã din non tubercular pulmonology from TB wards and
secþiile TBC ºi paturile de pneumologie TBC; beds for TB pulmonology;
– la specialitatea pediatrie sunt incluse paturile – pediatrics includes beds for pediatrics distrophics
pentru pediatrie, distrofici (recuperare pediatricã) ºi (pediatric recovery) and non tubercular pulmonology
pneumologie netuberculoasã din pediatrie; from pediatrics;
– la alte specialitãþi medicale sunt incluse paturile – other medical speciality includes beds for chronic
pentru cronici, geriatrie ºi gerontologie, medicinã ill persons, geriatrics, gerontology, general medicine
generalã ºi alte secþii. and other hospital wards.
În numãrul paturilor de spital pentru copii sunt The number of hospital beds for children covers
cuprinse atât paturile din spitalele ºi secþiile de pediatrie, the beds from pediatrics hospitals and departments, as
cât ºi cele pentru copiii din alte spitale. well as those for children from other hospitals.
Un caz de admitere la tratament este reprezentat de A case of admission to treatment is represented by
o persoanã care, pe parcursul unui an calendaristic, a person who, during a calendar year, initiates at least
iniþiazã cel puþin un episod de tratament pentru consum one episode of treatment for drug consumption to a
de droguri la un furnizor de servicii de asistenþã, ca health care provider, due to problems caused by drug
urmare a problemelor create de consumul de droguri. consumption. The “drugs” category includes narcotic
În categoria „droguri” sunt incluse plantele ºi substanþele plants and drugs or psychotropic substances or mixtures
stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conþin containing such plants and substances, according to the
astfel de plante ºi substanþe, conform Legii nr. 143/2000 Law No 143/2000 with further amendments.
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În sistemul naþional de raportare sunt incluºi The national reporting system covers the health care
furnizorii de servicii de asistenþã din sistemul public ºi providers in the public and private system, as well as
privat, precum ºi sistemul penitenciar care au un astfel health care providers in the prisons system who have
de caz. such case.

Evoluþia principalelor unitãþi sanitare


7.G1 Evolution of main sanitary units

numãr unitãþi / number of units

16000
14763
14000
12036
12000 11170 11397
10332
10000 9485
8870
7926
8000
6000
4000
2000
503 311 289 554 143
0
2010 2015

Spitale Cabinete stomatologice


Hospitals Dentist offices
Policlinici
Polyclinics
Farmacii ºi puncte farmaceutice
Cabinete medicale de familie Pharmacies and pharmaceutical points
Family doctors offices

Cabinete medicale de specialitate Creºe1)


Health specialized offices Crèches1)

1) Începând cu anul 2014, statistica creºelor se regãseºte în Capitolul 8 - Educaþie.


Starting with 2014, the crèches statistics can be found in Chapter 8 - Education.
7.G2 Spitalele, pe forme de proprietate ºi pe medii de rezidenþã, în anul 2015
Hospitals, by type of ownership and by area, in 2015

Ponderea spitalelor cu Ponderea spitalelor cu


proprietate majoritar de stat proprietate majoritar privatã
The share of hospitals with The share of hospitals with
public majority ownership private majority ownership

9,0% 6,4%

91,0% 93,6%

Urban Rural

Evoluþia principalelor categorii de personal medico-sanitar


7.G3 Evolution of main categories of medical-sanitary staff

mii persoane / thou persons

150
129 133
127 126 125 127
120

90

60 52 53 54 54 55 56

30
13 14 13 15 14 15 14 16 15 17 16 17

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Medici (exclusiv stomatologi) Farmaciºti


Physicians (excluding dentists) Pharmaceutical chemists
Stomatologi Personal sanitar mediu
Dentists Ancillary medical staff
Paturile din unitãþile sanitare
7.G4 Beds from sanitary units
paturi la 1000 locuitori
beds per 1000 inhabitants
mii paturi / thou beds

1)
160 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 7
6,4
140 6
120
5
100
4
80
132,0 128,5 129,6 130,7 130,9 132,1
3
60
2
40
20 1

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Paturi Paturi la 1000 locuitori


Beds Beds for 1000 inhabitants

Notã: Pentru perioada 2010 - 2015 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu
rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the 2010 - 2015 period, the usual resident population on July 1st of each year was used, estimated under the conditions of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Date provizorii. / Provisional data.

Cazuri noi de îmbolnãvire prin boli infecþioase


7.G5 New cases of infectious diseases
mii / thou

90 84
83
80 77 79
75
71
70
60
50
40
30
20 16 15 14 1)
13 12 12
10 5 5 7 6
3 4
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Boli diareice acute Hepatitã viralã Tuberculozã


Acute diarrhoea diseases Viral hepatits Tuberculosis

1) Date provizorii. / Provisional data.


Sursa: Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã - Centrul Naþional de Statisticã ºi Informaticã în Sãnãtate Publicã.
Source: National Institute of Public Health - National Center of Statistic and Informatics in Public Health.
7.G6 Numãrul pacienþilor ieºiþi din spitale (inclusiv sectorul privat)
Number of patients released from hospitals (including the private sector)

mii persoane / thou persons

6000

5000 4923
4516
4305 4320
4120 4030
4000

3000

2000

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa: ªcoala Naþionalã de Sãnãtate Publicã, Management ºi Perfecþionare în Domeniul Sanitar.


Source: National School of Public Health, Management and Professional Development in Health Care.
7 SÃNÃTATE

7.1 Unitãþile sanitare, pe forme de proprietate


7.2 Personalul medico-sanitar
7.3 Paturile din unitãþile sanitare
7.4 Paturile de spital aferente specialitãþilor medicale
7.5 Cazuri noi de îmbolnãvire prin unele boli infecþioase ºi parazitare
7.6 Cazuri noi de îmbolnãvire, pe clase de boli, declarate de medicii
de familie
7.7 Distribuþia cazurilor de SIDA înregistrate, pe grupe de vârstã,
sexe ºi cale de transmitere
7.8 Repartizarea persoanelor admise la tratament, ca urmare a consumului de
droguri, pe sexe, grupe de vârstã ºi tipuri de droguri
7.9 Numãrul pacienþilor ieºiþi din spital, pe clase de boli
7.10 Asistenþa medicalã de urgenþã
7.11 Activitatea de recoltare ºi conservare a sângelui
TERITORIAL
7.12 Unitãþile sanitare, în profil teritorial, în anul 2015
7.13 Paturile din spitale ºi personalul medico-sanitar, în profil teritorial,
în anul 2015
EDUCAÞIE

EDUCATION
8
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetãri statistice realizate la începutul ºi sfârºitul Statistical surveys carried out at the beginning and
anului ºcolar (universitar) în unitãþile de învãþãmânt at the end of school year (academic year) in
de toate tipurile, pe forme de proprietate ºi niveluri educational units of all types, by type of ownership
de educaþie. and level of education.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

În statisticile din domeniul educaþiei formale, In the statistics on formal education, beginning
începând cu anul ºcolar/universitar 2013/2014 se with the school/academic year 2013/2014, the new
utilizeazã noua Clasificare Internaþionalã Standard a International Standard Classification of Education
Educaþiei ISCED - 2011, pentru organizarea ISCED - 2011, for the organization of programs and
programelor ºi calificãrilor pe niveluri educaþionale ºi qualifications by education level and field is used,
domenii, în conformitate cu Regulamentul UE nr. according to EU Regulation No 912/2013 regarding
912/2013 privind producerea ºi dezvoltarea de statistici statistics production and development in education
în domeniul educaþiei ºi învãþãrii continue. and long life learning field.
Datele statistice privind numãrul copiilor ºi elevilor Data on the number of enrolled children and
înscriºi, absolvenþilor ºi personalului didactic din students, graduates and teaching staff of
învãþãmântul preuniversitar (preºcolar, primar ºi undergraduate studies (pre-primary, primary and
gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind ºi pe lower secondary, upper secondary, vocational and
cele din învãþãmântul special. Conform noii clasificãri post-secondary non-tertiary education) also include
ISCED-2011, începând cu anul ºcolar/universitar special education. According to the new ISCED-2011
2014/2015, în populaþia ºcolarã se include ºi numãrul classification, as of the school/academic year
copiilor din învãþãmântul antepreºcolar, iar din anul 2014/2015, school population also includes the number
universitar 2010/2011, în învãþãmântul superior, pe of children from early childhood education; for tertiary
lângã numãrul studenþilor de licenþã, se include ºi education, as of the academic year 2010/2011, in
numãrul cursanþilor înscriºi în învãþãmântul de master, addition to the number of Bachelor’ students, the
cel postuniversitar, de doctorat, precum ºi la programele number of those attending master degree, postgraduate
postdoctorale. studies, doctoral and postdoctoral programs is also
included.
Datele statistice privind numãrul unitãþilor ºcolare Statistical data on the number of school units and
ºi personalul didactic aferent din învãþãmântul related teaching staff from undergraduate (usual and
preuniversitar (de masã ºi special) se referã la unitãþile special) education refer to independent units (crèches,
independente (creºele, grãdiniþele, ºcolile primare ºi kindergartens, primary and lower secondary
gimnaziale, unitãþile de învãþãmânt liceal, schools, upper secondary, vocational, post-
profesional, postliceal ºi/sau de maiºtri), care secondary non-tertiary and/or foremen education
îndeplinesc urmãtoarele condiþii: au personalitate units), fulfilling the following conditions: they have legal
juridicã; au înregistrat Codul Unic de Identificare / codul status; they have Unique Identification Code / Fiscal
fiscal CUI; reprezintã tipul de unitate ºcolarã cu cel mai Code; represent the school units type with the highest
mare numãr de copii/elevi înscriºi; au elevi înscriºi la number of enrolled children/students; they have students
forma de învãþãmânt „zi” - excepþie creºe ºi grãdiniþe; enrolled in ”full time” education - except for crèches and
dispun de personal didactic propriu - cu norma de bazã kindergartens; have their own teaching staff - with the
în unitatea ºcolarã; dispun de bazã materialã proprie. base employment contract in the respective school unit;
they have their own teaching facilities.
Profilurile, calificãrile profesionale ºi specializãrile Tracks, vocational qualifications and specializations
în care se pregãtesc elevii sunt stabilite conform for students are set up according to the stipulations of
prevederilor legislaþiei în vigoare, referitoare la the in force legislation, referring to education
organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului în România organisation and functioning in Romania and based on
ºi pe baza „Nomenclatorului profilurilor, calificãrilor ”Classification of tracks, vocational qualifications and
profesionale ºi specializãrilor”, întocmit de Institutul specialisations”, drawn up by the National Institute of
Naþional de Statisticã împreunã cu Ministerul Educaþiei Statistics together with the Ministry of National
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. Education and Scientifical Research.
Grupa de specializãri ISCED-F 2013 (Clasificarea ISCED-F 2013 (the International Standard
Internaþionalã Standard a Învãþãmântului, pe grupe de Classification of Education, Fields of Education and
specializãri) a fost adoptatã în anul 2014, urmare a Training 2013) was passed in 2014, following the
revizuirii nivelurilor de educaþie ISCED-2011. revision of ISCED-2011.
Referitor la învãþãmântul superior, începând cu anul As for tertiary education, beginning with the
universitar 2014/2015, repartizarea academic year 2014/2015, students/learners
studenþilor/cursanþilor din învãþãmântul superior se distribution by field of study is in accordance with
realizeazã în funcþie de grupele de specializãri, conform the Classification of education and training fields
Nomenclatorului privind domeniile de educaþie ºi (ISCED-F 2013) adopted by the UNESCO Statistical
instruire (ISCED-F 2013) adoptat de cãtre Institutul de Institute following the revision of ISCED-2011.
Statisticã al UNESCO ca urmare a revizuirii nivelurilor
de educaþie ISCED-2011.
Datele statistice privind numãrul facultãþilor, Statistical data on the number of faculties, enrolled
studenþii înscriºi, absolvenþii cu diplomã ºi personalul students, graduates with diploma and teaching staff
didactic, includ învãþãmântul superior de scurtã duratã also include short-cycle tertiary education (colleges), as
(colegii), precum ºi studenþii strãini care studiazã în well as foreign students enrolled in Romania; Romanian
România; nu sunt incluºi studenþii români care studiazã students who study in other countries are excluded. In
în alte þãri. Conform noii metodologii europene privind accordance with the new European methodology on
mobilitatea în învãþãmântul superior, începând cu anul learning mobility in tertiary education, as of the
universitar 2014/2015, prin student/cursant strãin se academic year 2014/2015, foreign students/course
înþelege orice student/cursant care a obþinut diploma de attendees shall mean all students having obtained the
bacalaureat în altã þarã decât România ºi care studiazã Baccalaureate Diploma in a country other than
pe teritoriul României. Romania, and who are currently studying in Romania.
Cadrele didactice sunt înregistrate o singurã datã Teaching staff is recorded once at the unit where
la unitatea unde au norma de bazã. În aceeaºi the work record/base contract is. Foremen trainers who
categorie sunt incluºi ºi maiºtri instructori, care carry out training-educational activity within the
desfãºoarã activitate instructiv-educativã în sistemul de educational system are also included in the same
învãþãmânt. category.
Gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei The enrolment rate for school aged population
de vârstã ºcolarã reprezintã raportul dintre numãrul represents the ratio between number of students from a
elevilor dintr-o anumitã grupã de vârstã, indiferent de certain age group, no matter of education level and total
nivelul de educaþie ºi totalul populaþiei cu aceeaºi grupã population of the same age group. Beginning with the
de vârstã. Începând cu anul ºcolar 2012/2013, conform school year 2012/2013, in accordance with the
legislaþiei în vigoare (Legea educaþiei naþionale legislation in force (National Education Law No1/2011,
nr.1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare), with subsequent amendments), the age groups related
grupele de vârstã pentru populaþia de vârstã ºcolarã to school aged population are as follows: 3-5 years,
sunt: 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 19-23 ani 6-10 years, 11-14 years, 15-18 years, 19-23 years and
ºi peste. over.
Personalul didactic, pe niveluri de educaþie
8.G1 Teaching staff, by level of education

2010/2011 2015/2016

11,8% 11,3%
14,8% 14,8%
0,4% 0,8%

0,1% 0,2%

23,5% 23,3%

49,4% 49,6%

Învãþãmânt antepreºcolar ºi preºcolar Învãþãmânt profesional


Early childhood and pre-primary education Vocational education

Învãþãmânt primar ºi gimnazial Învãþãmânt postliceal ºi de maiºtri


Primary and lower secondary education Post-secondary non-tertiary and foremen education

Învãþãmânt liceal Învãþãmânt superior


Upper secondary education Tertiary education

Populaþia ºcolarã, pe niveluri de educaþie (exclusiv postuniversitare)


8.G2 School aged population, by level of education (excluding postgraduate education)

%
100
20,6 17,6 15,9 15,2 14,5 14,7
2,0 2,4 2,7 2,8 2,7
80 1,7

60
42,2 43,2 42,8 42,3 41,8 41,6

40
19,6 20,3 24,0 24,8 25,4 25,8
20
15,9 16,9 14,9 15,0 15,0 14,7
0 0,5 0,5
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Antepreºcolar Secundar
Early childhood education Secondary

Preprimar (preºcolar) Post secundar


Pre-primary (pre-school) Post-secondary

Primar Terþiar (superior)


Primary Tertiary (higher)
Ponderea elevilor care studiazã o limbã strãinã (prima limbã modernã),
în total elevi din învãþãmântul preuniversitar care studiazã o limbã strãinã
Weight of students learning a foreign language (first foreign language), in total
8.G3 number of students from undergraduate education learning a foreign language

2010/2011 2015/2016

2,4% 2,8%

2,3% 21,0% 37,0%


2,7%

27,0%
37,5%
36,8% 30,5%

Învãþãmânt primar Învãþãmânt liceal


Primary education Upper secondary education

Învãþãmânt gimnazial Învãþãmânt profesional


Lower secondary education Vocational education

Învãþãmânt postliceal ºi de maiºtri


Post-secondary non-tertiary and foremen education

Absolvenþii, pe niveluri de educaþie


8.G4 Graduates, by level of education

2010/2011 2014/2015

30,7% 33,5%
23,9%
34,8%

6,4%

2,9% 2,1%

4,6% 27,0% 34,1%

Învãþãmânt gimnazial Învãþãmânt profesional


Lower secondary education Vocational education

Învãþãmânt liceal Învãþãmânt postliceal ºi de maiºtri


Upper secondary education Post-secondary non-tertiary and foremen education

Învãþãmânt superior
Tertiary education
Ponderea absolvenþilor din învãþãmântul liceal, pe tipuri de licee
8.G5 Weight of upper secondary education graduates, by type of high schools

2010/2011 2014/2015

7,3% 9,8%

15,7% 16,7%
42,2% 46,7%

34,8% 26,8%
Licee ºi colegii teoretice (inclusiv liceele de informaticã)
Theorethical high schools and colleges (including computer science high schools)
Licee industriale (inclusiv liceele de metrologie)
Industrial high schools (including the metrology high schools)
Licee economice ºi administrative
Economic and administrative high schools
Alte licee
Other high schools

Structura studenþilor, pe grupe de specializãri, din învãþãmântul superior,


anul universitar 2015/2016
Students in tertiary education institutes, by fields of study,
8.G6 academic year 2015/2016
4,0% 3,0%

9,2%
12,9%

8,7%
4,8%

22,2% 24,0%

6,1% 5,1%
Grupe de specializãri ISCED-F1)/ ISCED-F1) Fields of Education and Training
Educaþie Tehnologiile informaþiei ºi comunicaþiilor (TIC)
Education Information and Communication Technologies (ICT)
Arte ºi ºtiinþe umaniste Inginerie, prelucrare ºi construcþii
Arts and humanities Engineering, manufacturing and construction
ªtiinþe sociale, jurnalism ºi informaþii Agriculturã, silviculturã, pisciculturã ºi
Social sciences, journalism and information ºtiinþe veterinare
Agriculture, forestry, fisheries and veterinary sciences
Afaceri, administraþie ºi drept
Business, administration and law Sãnãtate ºi asistenþã socialã
Health and welfare
ªtiinþe naturale, matematicã ºi statisticã
Natural sciences, mathematics and statistics Servicii
Services

1) Vezi precizãri metodologice. / See methodological notes.


8 EDUCAÞIE

8.1 Învãþãmântul pe niveluri de educaþie (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi


deschis la distanþã)
8.2 Populaþia ºcolarã pe niveluri de educaþie ºi pe sexe (învãþãmânt de zi, seral,
cu frecvenþã redusã ºi deschis la distanþã)
8.3 Personalul didactic pe niveluri de educaþie ºi pe sexe
8.4 Absolvenþii pe niveluri de educaþie (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi
deschis la distanþã)
8.5 Populaþia ºcolarã pe niveluri de educaþie ºi tipuri de ºcoli
8.6 Gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei de vârstã ºcolarã
8.7 Elevii înscriºi în învãþãmântul preuniversitar, dupã studiul limbilor moderne
8.8 Învãþãmântul preuniversitar, dupã limba de predare (învãþãmânt de zi, seral ºi
cu frecvenþã redusã)
8.9 Numãrul elevilor ºi absolvenþilor din învãþãmântul liceal, pe tipuri de licee
(învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.10 Învãþãmântul liceal, pe profiluri (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi
deschis la distanþã)
8.11 Învãþãmântul liceal, pe filiere ºi profiluri (învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.12 Învãþãmântul profesional, de ucenici, postliceal ºi de maiºtri, pe tipuri de ºcoli ºi
profiluri de pregãtire
8.13 Învãþãmântul special
8.14 Învãþãmântul superior, pe localitãþi (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi
deschis la distanþã)
8.15 Învãþãmântul superior, pe grupe de specializãri (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã
redusã ºi deschis la distanþã)
8.16 Învãþãmântul superior, pe grupe de specializãri ISCED-F (învãþãmânt de zi, seral,
cu frecvenþã redusã ºi deschis la distanþã)
8.17 Învãþãmântul superior din instituþii private, pe localitãþi, în anul universitar 2015/2016
8.18 Învãþãmântul superior de licenþã, absolvenþi din instituþii private,
pe grupe de specializãri
8.19 Învãþãmântul superior din instituþii private, pe grupe de specializãri
8.20 Învãþãmântul din instituþiile private, pe niveluri de educaþie
8.21 Numãrul elevilor care au promovat clasa a VIII-a ºi examenul de bacalaureat
(învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.22 Rata abandonului în învãþãmântul preuniversitar
TERITORIAL
8.23 Populaþia ºcolarã, în profil teritorial ºi pe niveluri de educaþie,
în anul ºcolar/universitar 2015/2016
8.24 Învãþãmântul antepreºcolar ºi preºcolar, în profil teritorial, în anul ºcolar 2015/2016
8.25 Învãþãmântul primar ºi gimnazial, în profil teritorial, în anul ºcolar 2015/2016
(învãþãmânt de zi ºi cu frecvenþã redusã)
8.26 Învãþãmântul liceal, în profil teritorial, în anul ºcolar 2015/2016 (învãþãmânt de zi,
seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.27 Învãþãmântul profesional, în profil teritorial, în anul ºcolar 2015/2016
(învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.28 Învãþãmântul postliceal şi de maiştri, în profil teritorial, în anul ºcolar 2015/2016
(învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.29 Învãþãmântul superior, în profil teritorial, în anul universitar 2015/2016
(învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi deschis la distanþã)
8.30 Numãrul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat, în profil teritorial,
în anul ºcolar 2014/2015 (învãþãmânt de zi, seral ºi cu frecvenþã redusã)
8.31 Absolvenþii, în profil teritorial ºi pe niveluri de educaþie, în anul ºcolar / universitar
2014/2015 (învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi deschis la distanþã)
8.32 Rata abandonului în învãþãmântul preuniversitar, în profil teritorial,
în anul ºcolar 2014/2015
CULTURÃ ªI SPORT

CULTURE AND SPORT


9
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetãri statistice privind activitatea bibliotecilor, a Statistical surveys on libraries, museums and public
muzeelor ºi colecþiilor publice, precum ºi a instituþiilor collections, as well as institutions and companies for
ºi companiilor de spectacole sau concerte. arts performing or concerts activity.

Surse administrative: Administrative sources:


 Biblioteca Naþionalã a României, pentru datele The National Library of Romania, for data on inputs
privind intrãrile în Depozitul Legal al cãrþilor ºi in Legal Deposit of books and booklets, newspapers
broºurilor, ziarelor ºi revistelor, manualelor ºi and magazines, school books and university
cursurilor universitare tipãrite în anul de referinþã; courses printed in the reference year;
 Societatea Românã de Televiziune, Centrul Naþional Romanian Television Corporation, National Center
al Cinematografiei (R.A.D.E.F. „ROMÂNIAFILM“, of Cinematography (R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM“,
Sahiafilm, Castelfilm, Animafilm, Atlantisfilm etc.), Sahiafilm, Castelfilm, Animafilm, Atlantisfilm a.s.o.),
pentru numãrul ºi activitatea cinematografelor, for cinemas number and activity, film output,
producþia, distribuþia ºi proiecþia filmelor; distribution and projection;
 Consiliul Naþional al Audiovizualului, Societatea Audio-visual National Council, Romanian Television
Românã de Televiziune, Societatea Românã de Corporation, Romanian Radio Broadcasting
Radiodifuziune, pentru emisiunile de radio ºi Company for radio and television broadcasts;
televiziune;
 Ministerul Culturii, pentru activitatea instituþiilor Ministry of Culture, for public institutions of culture
publice de culturã ºi culte; and cults activity;
 Ministerul Tineretului ºi Sportului. Ministry of Youth and Sports.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

CULTURÃ CULTURE

Producþia de cãrþi ºi broºuri cuprinde toate Output of books and booklets comprises all
publicaþiile neperiodice imprimate ºi editate pe suport de occasional publications printed and issued on paper in the
hârtie în þarã, oferite publicului, ºi care ar trebui sã figureze country for the public and which should be included in the
în bibliografia naþionalã a þãrii, cu excepþia publicaþiilor national bibliography, excepting publications issued for
editate în scopuri publicitare, cataloage, prospecte de advertising purposes, catalogues, prospects of
reclamã comercialã, industrialã ºi turisticã, publicaþii care commercial, industrial and tourism advertisment, those
atrag atenþia asupra unor produse ºi servicii furnizate de which draw attention over some products and services
editor, publicaþii cu caracter efemer: orare, tarife, anuare supplied by the publisher, transient publications: time-
telefonice, programe de spectacole, expoziþii, târguri, tables, tariffs, telephone yearbooks, shows, exhibitions and
statute ºi bilanþuri, calendare, opere muzicale, producþie fairs programs, statutes and balance-sheets, calendars,
cartograficã (cu excepþia atlasurilor ºi hãrþilor). În producþia musical operas, cartography output (excepting atlases and
de cãrþi mai sunt cuprinse: publicaþiile oficiale ale maps). Books output also included: official publications of
administraþiei publice (cu excepþia celor confidenþiale), public administration (excepting confidential ones), school
manualele ºcolare, cursurile ºi tezele universitare, cãrþi ºi books, university courses and theses, republished books
broºuri reeditate, lucrãri ilustrate, culegeri de gravuri ºi and booklets, illustrated papers, collections of engravings
reproduceri de artã, desene, albume de cãrþi ºi broºuri and art reproductions, designs, albums of illustrated books
ilustrate, albume de benzi desenate. O publicaþie este and booklets, albums of cartoons. A publication is
consideratã cã a fost oferitã publicului atunci când s-a putut considered as released when it could be bought on the
cumpãra din comerþ, contra cost sau a fost oferitã gratuit. market or when is offered free of charge.
Depozitul legal reprezintã un fond dinamic aplicându-se Legal Deposit is a dynamic collection based on the
principiul recuperãrii retrospective a publicaþiilor, baza de principle of retrospective recovery of publications,
date fiind permanent actualizatã. Numãrul total al titlurilor database being constantly updated. The total number of
include ºi publicaþiile pe suport electronic (CD). titles includes printed publications in electronic format (CD).
În „Numãrul cãrþilor ºi broºurilor tipãrite, intrate "Number of printed books and booklets which
în Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale“ s-au entered the Legal Deposit of the National Library"
cuprins lucrãrile apãrute pe întreg teritoriul þãrii realizate comprises papers issued on the whole country territory
de editurile publice ºi particulare, atelierele instituþiilor de printed by public and private publishing-houses,
învãþãmânt superior, oficiile de informare ºi documentare workshops of tertiary education institutions, information
cu activitate editorialã. and documentation offices.
Titlul publicaþiei este utilizat ca unitate de mãsurã a Title of the publication is used as measurement
numãrului de lucrãri ce se editeazã sau se publicã - unit of papers number, printed or issued as independent
prezentat sub forma unui volum de sine stãtãtor din punct de volume from printing viewpoint. In case of newspapers
vedere tipografic. În cazul ziarelor ºi revistelor se considerã and magazines, "title" is considered every separate
ca „titlu“ denumirea separatã a fiecãrui ziar sau revistã. name of newspaper or magazine.
Tirajul este numãrul exemplarelor în care s-a tipãrit Number of printed copies represents the number
o carte, o broºurã, un ziar sau revistã sau orice altã of copies printed for a book, a booklet, a newspaper or
tipãriturã. magazine or any other publication.
Noþiunile utilizate au urmãtoarele semnificaþii: The terms used have the following meaning:
Cartea reprezintã publicaþia neperiodicã având cel Book represents an occasional publication of at
puþin 49 pagini; least 49 pages;
Broºura reprezintã publicaþia neperiodicã care Booklet represents an occasional publication of
conþine între 5 ºi 48 pagini. 5 - 48 pages.
Biblioteca este instituþia, compartimentul sau Library is the institution, compartment or
structura specializatã al cãrei scop principal este de a specialized structure whose main purpose is to
constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta ºi a conserva constitute, organize, process, develop and preserve
colecþii de cãrþi, publicaþii, alte documente specifice ºi collections of books, publications, other specific
baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop documents and databases in order to facilitate their use
de informare, cercetare, educaþie sau recreere. for information, research, education or recreation.
Biblioteca Naþionalã a României este instituþia The National Library of Romania is the institution
autorizatã prin lege sã exercite funcþia de agenþie authorized by law to exercise the position of a national
naþionalã, de depozit legal ºi este responsabilã de agency, of legal deposit and it is responsible to deal with
culegerea ºi conservarea tuturor publicaþiilor editate în the collection and preservation of all publications issued
þarã (indiferent dacã sunt destinate difuzãrii comerciale in the country (irrespective of being meant to
sau gratuite) de cãtre persoane fizice sau juridice commercial or free of charge dissemination) by
române ori executate de acestea peste hotare, Romanian natural or legal persons or issued abroad; it
întocmeºte statistica oficialã a ediþiilor naþionale, are rolul builds up the official statistics of national publications; it
de centru naþional de informare bibliograficã, stabileºte plays the role of a national center of bibliographical
cataloagele colective etc. information; it sets up collective catalogues a.s.o.
Noþiunile utilizate pentru caracterizarea activitãþii The terms used for characterizing the libraries
bibliotecilor au urmãtoarele semnificaþii: activity have the following meaning:
Volume de bibliotecã sunt considerate cãrþile, Volumes of library comprise books, booklets,
broºurile, colecþiile de ziare ºi reviste cu minimum 5 pagini, collections of newspapers and magazines of minimum
precum ºi materialele audiovizuale (casete cu benzi 5 pages, as well as audio-visual materials (magnetic tape
magnetice, diafilme, CD-uri, DVD-uri etc.) pentru toate cassettes, film-strips, CD, DVD a.s.o.) for all types of
tipurile de biblioteci: naþionale, judeþene, municipale, libraries: national, county, municipality, town and
orãºeneºti ºi comunale, ale instituþiilor de învãþãmânt communal, higher education institutions, economic and
superior, ale operatorilor economici ºi ale unitãþilor ºcolare. school operators.
Utilizator, persoanã care consultã în sediul User, person who lends for home (or consults inside
bibliotecii sau împrumutã pentru acasã cel puþin o datã the library) at least once a year a book, a booklet or
într-un an calendaristic o carte, broºurã sau o altã another publication belonging to a library.
publicaþie aparþinând bibliotecii respective.
Producþia ziarelor ºi revistelor cuprinde toate Output of newspapers and magazines includes all
publicaþiile periodice editate ºi imprimate în þarã, oferite periodicals printed and issued in the country for the
publicului ºi care, în general, ar trebui sã figureze în public and which, generally, should be comprised in the
bibliografia naþionalã a þãrii; sunt exceptate publicaþiile national bibliography, excepting publications printed for
editate în scopuri publicitare: reclamã comercialã, advertising purposes: commercial, industrial and tourism
industrialã ºi turisticã, publicaþiile produselor ºi serviciilor advertisment, publications on products and services
furnizate de editori, publicaþiile cu caracter ocazional: supplied by publishers, occasional publications: time-
orare, tarife, anuare telefonice, programe de spectacole, tables, tariffs, telephone yearbooks, shows, exhibitions
expoziþii, târguri, statute ºi bilanþuri ale societãþilor, and fairs programs, statutes and balance sheets of
directive ºi circulare, calendare ºi opere muzicale, companies, directives and circulars, calendars and
producþia cartograficã (cu excepþia atlasurilor ºi hãrþilor). În musical operas, cartography output (excepting atlases
producþia de ziare ºi reviste mai sunt cuprinse: colecþiile and maps). Output of newspapers and magazines also
de legi ºi regulamente ale administraþiei publice (cu includes: collections of laws and regulations of public
excepþia celor confidenþiale sau rezervate unor distribuþii administration (excepting confidential ones or those for
interne), periodicele academice ºi ºtiinþifice, universitare ºi internal use), academic and scientific, university
ale instituþiilor de cercetãri sau culturale, periodice ale periodicals of research or cultural institutions, periodicals
organizaþiilor profesionale, sindicale, politice, sportive, of vocational, trade-union, political, sport organizations,
buletine parohiale ºi ºcolare, programele de radio ºi parish and school bulletins, radio and TV programs if are
televiziune dacã sunt publicate sub formã de reviste. issued as magazines.
Noþiunile utilizate au urmãtoarele semnificaþii: The terms used have the following meaning:
Ziarul reprezintã publicaþia cotidianã sau cu o Newspaper represents a daily publication or with
periodicitate mai mare în care se publicã ºtiri, informaþii, higher periodicity, issuing news, information, comments
comentarii asupra celor mai recente evenimente interne on the most recent internal and international events of
ºi internaþionale: politice, sociale, culturale, profesionale, political, social, cultural, vocational, sport a.s.o.
sportive etc.
Revista reprezintã publicaþia periodicã prin care se Magazine represents a periodical on a subject of
trateazã fie subiecte de interes general, fie unele de general interest or specialised (documentary studies and
specialitate (studii ºi informaþii documentare referitoare information referring to topics from various fields:
la unele probleme din diverse domenii: legislaþie, politicã, legislation, policy, economy, culture, philosophy,
economie, culturã, filozofie, tehnicã, medicinã, modã, technique, medicine, fashion, sport a.s.o.).
sport etc.).
Producþia naþionalã de filme este formatã din National output of films represents all films of
totalitatea filmelor cu bandã normalã ºi îngustã destinate normal and narrow strip for commercial cinema
proiecþiei cinematografice comerciale (nu sunt cuprinse projection (TV films are not included); a film is
filmele realizate pentru televiziune); un film este considered as released during the reference year, when
considerat produs în cursul unui an de referinþã dacã în the production was finished and it was projected in public
anul respectiv a fost încheiatã producþia ºi a fost for the first time.
proiectat în public pentru prima oarã.
Distribuþia filmelor reprezintã activitatea Distribution of films represents the activity of
întreprinderilor specializate care au distribuit reþelei specialized enterprises which distributed to the national
cinematografice naþionale filme integral naþionale, filme cinemas network entirely national films, coproduction
în coproducþie ºi filme strãine. and foreign films.
Exploatarea filmelor este activitatea de difuzare Exploitation of films represents all films (national,
cãtre public a totalitãþii filmelor (integral naþionale, în in coproduction and foreign) broadcasted for the public
coproducþie ºi strãine) prin reþeaua comercialã fixã (sãli) by fixed commercial network (own halls) or in the open
sau în aer liber ºi prin grupurile mobile de proiecþie air and by mobile groups of projection endowed with
dotate cu echipamente tehnice de specialitate. specialized technical equipment.
Emisiunile la radio ºi televiziune reprezintã Radio and TV broadcasts represent programs
programele staþiilor de radioemisiune ºi de televiziune broadcasted by radio and TV stations having as topics
transmise, având ca tematicã activitãþile sociale, social, economic, political, artistic a.s.o. activities. The
economice, politice, artistice etc. Unitatea de mãsurã a measurement unit of broadcasts is "hour-program".
emisiunilor este „ora-program“.

SPORT SPORT

În numãrul secþiilor sportive afiliate pe ramuri de The number of affiliated sport sections by sport
sport aparþinând cluburilor publice ºi private, precum ºi branches, belonging to the public and private clubs and
asociaþiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la associations, includes those affiliated to national sport
federaþiile naþionale sportive. federations.
Sportivii legitimaþi sunt acei sportivi aflaþi în The legitimated sportsmen are those sportsmen in
evidenþa federaþiilor naþionale ºi care participã la sistemul the evidence of national federations and taking part in
competiþional organizat de cãtre acestea. În rândul the competitions system organized by them. Sportsmen
acestora nu sunt cuprinºi sportivii aflaþi în evidenþa in the evidence of the county commissions by sport
comisiilor judeþene constituite pe ramuri de sport sau cei branches or practising non-competitivity sport activities
care practicã activitãþi sportive necompetiþionale. are not included among them.
În numãrul antrenorilor cu normã întreagã sau The number of full time coaches or referees
arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au o calificare includes those having a qualification recognized by the
recunoscutã de federaþiile naþionale ºi au desfãºurat national federations and who carried out an activity in
activitate în anul 2015. 2015.
Numãrul ºi tirajul cãrþilor ºi broºurilor tipãrite, intrate în
Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale 1)
Number and copies of printed books and booklets, which entered
9.G1 the Legal Deposit of the National Library 1)

25000
22589
21344 20661
20000 19789
17782 18022

15000 13946
11383
10000

5000

730 699
0
2010 2011 2012 2013 2014

Titluri / Titles Tiraj - mii / Copies - thou

1)
Vezi Precizãri metodologice.
See the Methodological notes.

Volume existente ºi eliberate din biblioteci


9.G2 Existing and lent volumes of libraries

milioane volume / million volumes

200
180 173,4 172,3 170,1 170,5 167,3 165,4
160
140
120
100
80
60 58,3 54,7 50,8 50,2 46,5 40,6
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume existente Volume eliberate


Existing volumes Lent volumes
Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice 1)
9.G3 Newspapers, magazines and other periodicals 1)

numãr / number

3984
4000 3774
3647
3363 3920 3326
3500 3713
3588
3000 3306 3267

2500

2000

1500

1000

500
57 64 61 59 59
0
2010 2011 2012 2013 2014
Titluri - total / Titles- total Alte periodicitãþi / Other periodicities

Cotidiene / Daily newspapers

1) Intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale a României. / Which entered the Legal Deposit of the National Library of Romania.

Structura emisiunilor la radio în limbile minoritãþilor naþionale


9.G4 Structure of radio broadcasts in national minorities languages

2010 2015

13,0%
44,4% 39,7%

9,8%

17,6%
59,6%
6,3% 9,6%

Maghiarã / Hungarian Sârbã / Serbian

Germanã / German Alte limbi / Other languages


9 CULTURÃ ªI SPORT

CULTURÃ
9.1 Cãrþile ºi broºurile tipãrite, intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale
9.2 Manuale ºcolare ºi cursuri universitare tipãrite, dupã limba de predare
9.3 Biblioteci
9.4 Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice
9.5 Muzee ºi colecþii publice
9.6 Cinematografe
9.7 Producþia de filme
9.8 Instituþii ºi companii de spectacole sau concerte
9.9 Emisiuni la radio ºi televiziune (proprietate majoritar de stat)
9.10 Structura programelor difuzate terestru de posturile de radio ºi televiziune
(proprietate majoritar privatã)
SPORT
9.11 Federaþiile sportive
9.12 Clasamentul general la competiþiile internaþionale oficiale pe federaþii, în anul 2015
9.13 Medaliile obþinute de sportivii români la Jocurile Olimpice ºi Paralimpice,
Campionatele Mondiale ºi Europene
9.14 Medaliile obþinute de sportivii români, pe ramuri de sport, la Jocurile Olimpice,
în perioada 1896-2014
9.14.1 Medaliile obþinute de sportivii români, pe ramuri de sport, la Jocurile Paralimpice,
în perioada 2008-2014
9.14.2 Medaliile obþinute de sportivii români, pe ramuri de sport, la Jocurile Olimpice
de Tineret, în perioada 2010-2014
9.15 Participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice
9.15.1 Participarea sportivilor români la Jocurile Paralimpice
9.15.2 Participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice de Tineret
TERITORIAL
9.16 Biblioteci, în profil teritorial, în anul 2015
9.17 Cinematografe, în profil teritorial, în anul 2015
9.18 Activitatea sportivã, în profil teritorial, în anul 2015
PREÞURI

PRICES
10
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã a bugetelor de familie ºi Family budgets statistical survey and structural
cercetarea statisticã structuralã în întreprinderi, business statistical survey, to carry out the
pentru elaborarea sistemelor de ponderare folosite weighting systems used in the calculation of the
la calculul indicelui de preþuri; price index;
 Cercetarea statisticã privind preþurile ºi tarifele Statistical survey on prices and tariffs of goods and
mãrfurilor ºi serviciilor care intrã în consumul services included in population consumption, carried
populaþiei, realizatã pe eºantioane reprezentative de out based on representative samples of
sortimente, precum ºi unitãþi de observare assortments, as well as observation units (shops,
(magazine, pieþe ºi unitãþi prestatoare de servicii), markets and units rendering services), for the
pentru calculul indicilor preþurilor de consum; calculation of consumer price indices;
 Cercetarea statisticã privind preþurile de producþie Statistical survey on production prices of industrial
ale produselor ºi serviciilor industriale, realizatã pe products and services, carried out on
eºantioane reprezentative de produse, sortimente, representative samples of products, assortments,
precum ºi unitãþi de observare (operatori as well as observation units (economic operators),
economici), pentru calculul indicilor preþurilor for the calculation of industrial production price
producþiei industriale; indices;
 Cercetarea statisticã privind preþurile de achiziþie/ Statistical survey on purchase/selling prices of
vânzare ale produselor agricole, realizatã la circa agricultural products, carried out for about
220 operatori economici (procesatori, comercianþi, 220 economic operators (processers, tradesmen,
societãþi comerciale agricole) ºi în 50 oboare, pe un trade agricultural companies) and 50 markets, on a
nomenclator de 180 produse/varietãþi; nomenclature of 180 products/items;
 Cercetarea statisticã asupra preþurilor principalelor Statistical survey on prices for main agricultural
produse vândute de cãtre producãtorii particulari în products, sold by private producers in agro-food
pieþele agroalimentare, pe un eºantion de markets on a sample of 138 products (varieties) in
138 produse/varietãþi, în 100 de pieþe din 100 markets and 95 urban localities;
95 localitãþi urbane;
 Cercetarea statisticã privind preþurile principalelor Statistical survey on prices of main products which
produse care reprezintã consum intermediar în represent intermediate consumption in agriculture,
agriculturã, realizatã la circa 150 operatori carried out for about 150 economic operators
economici (procesatori, comercianþi, societãþi (processers, tradesmen, trade agricultural
comerciale agricole), pe un eºantion de companies), on a sample of 1260 products/items;
1260 produse/sortimente;
 Cercetarea statisticã privind preþurile producþiei Statistical survey on services producer price, carried
pentru servicii, realizatã pe eºantioane reprezentative out on representative samples of products CPA, as
de produse CPSA, precum ºi unitãþi de observare well as observation units (economic operators), for
(operatori economici), pentru calculul indicilor the calculation of services producer price indices.
preþurilor producþiei pentru servicii.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

INDICELE PREÞURILOR DE CONSUM (IPC) CONSUMER PRICE INDEX (CPI) measures the
mãsoarã evoluþia de ansamblu a preþurilor mãrfurilor overall evolution of prices for purchased goods and
cumpãrate ºi a tarifelor serviciilor utilizate de cãtre tariffs of services used by the population during a
populaþie într-o anumitã perioadã (denumitã perioadã certain period (called current period), as against a
curentã), faþã de o perioadã anterioarã (denumitã previous period (called base or reference period). The
perioadã de bazã sau de referinþã). Indicele preþurilor de Consumer Price Index is calculated only for the
consum se calculeazã numai pentru elementele care elements that form part of the population's direct
intrã în consumul direct al populaþiei, fiind excluse: consumption, excluding the following: consumption
consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter de from one's own resources, investment and accumulation
investiþii ºi acumulare, dobânzile plãtite la credite, ratele expenses, interest paid on credits, insurance rates,
de asigurare, amenzile, impozitele etc., precum ºi fines, taxes, a.s.o., as well as expenses for the payment
cheltuielile aferente plãþii muncii pentru producþia of the work done for the agricultural production of
agricolã a gospodãriilor individuale. individual households.
Preþurile sunt colectate din circa 7200 de unitãþi aflate Prices are collected from about 7200 units located in
în 68 de centre de colectare selectate din 42 localitãþi 68 collection centres selected from 42 urban localities,
urbane, în funcþie de volumul vânzãrilor ºi de numãrul depending on the volume of sales and the population
populaþiei. number.
Perioadele de referinþã pentru colectarea preþurilor The reference periods for price collection are 1-7,
sunt 1-7, 10-17, 21-27 ale fiecãrei luni, pentru mãrfurile 10-17, 21-27 each month, for food goods, tobacco,
alimentare, tutun, benzinã, motorinã, gaz lichefiat ºi gasoline, diesel, liquefied gas, tariffs for water,
tarifele pentru apã, canal, salubritate, iar pentru mãrfurile sewerage, sanitation while for non-food goods and
nealimentare ºi servicii, colectarea preþurilor se face în services, the period for price collection is 10-17 each
perioada 10-17 a fiecãrei luni astfel cã, pentru cele month so that, for the approximately 1800 assortments
aproximativ 1800 de sortimente selectate în eºantionul selected in the sample of goods and services, about
de bunuri ºi servicii se înregistreazã periodic circa 100000 prices are recorded periodically.
100000 de preþuri.
Indicele se calculeazã prin agregarea indicilor The index is calculated by aggregating the individual
individuali la nivel de post de cheltuieli, grupã indices at the level of expenditure items, groups (food,
(alimentarã, nealimentarã ºi servicii) ºi total. non-food and services) and overall.
Ponderile utilizate pentru agregarea indicilor de preþ The weights used to aggregate the Consumer Price
de consum sunt obþinute din cercetarea statisticã a Indices are obtained from the Family Budgets Survey
bugetelor de familie ºi rezultã din structura cheltuielilor and result from the structure of the monthly average
medii lunare efectuate de o gospodãrie pentru expenditure incurred by a household for the purchase of
cumpãrarea bunurilor ºi plata serviciilor necesare goods and the payment of services necessary for
satisfacerii nevoilor de trai. Ponderile se actualizeazã meeting living needs. The weights are updated annually,
anual, luându-se în considerare cea mai recentã taking into account the most recent estimation of the
estimare a cheltuielilor populaþiei. population's expenditure.
Indicii armonizaþi ai preþurilor de consum (IAPC) au The Harmonised Indices of Consumer Prices
luat fiinþã în Uniunea Europeanã ca rãspuns la necesitatea (HICP) were created within the European Union in
de a stabili indici comparabili ai preþurilor de consum la response to the need to establish comparable Consumer
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, care sã Price Indices at the level of EU Member States, in order
permitã mãsurarea stabilitãþii preþurilor la nivelul zonei euro, to allow for the measurement of price stability in the euro
dar ºi mãsurarea gradului de convergenþã a preþurilor, area, as well as the measurement of price convergence,
criteriu de aderare la Uniunea Monetarã Europeanã. a criterion for joining the European Monetary Union.
Diferenþele dintre cei doi indici de preþ de consum The differences between the two Consumer Price
sunt nesemnificative în cazul României ºi constau în: Indices are insignificant in the case of Romania and
consist in the following:
– clasificarea utilizatã pentru agregarea ºi prezentarea – the classification used to aggregate and present
indicilor armonizaþi este cea convenitã de harmonised indices is the one agreed upon by
CEE/Eurostat/OECD; EEC/Eurostat/OECD;
– IAPC reflectã evoluþia preþurilor ºi tarifelor – the HICP reflects the evolution of the prices of goods
achiziþionate ºi consumate pe teritoriul României and the tariffs of services purchased and consumed
atât de persoanele fizice rezidente cât ºi de cele on Romanian territory both by resident and
nerezidente (acestea din urmã nu sunt incluse în non-resident physical persons (the latter are not
IPC naþional); included in the national CPI);
– din anul 2012 a intrat în vigoare Regulamentul CE – since 2012, the Regulation (EU) No 1114/2010 as
nr.1114/2010 privind standardele minime pentru regards minimum standards for the quality of the
calitatea ponderilor indicilor armonizaþi ai preþurilor HICP weightings entered into force. The
de consum. Implementarea regulamentului implementation of the regulation means the use of
înseamnã utilizarea datelor privind cheltuiala data on monetary expenses of households final
monetarã de consum final al gospodãriilor din consumption from national accounts and
conturile naþionale ºi a cheltuielilor din Ancheta expenditure from the Family Budgets Survey carried
Bugetelor de Familie realizate în perioada aferentã out in the period of CPI base year; the weights
anului de bazã al IPC; ponderile astfel calculate sunt calculated as such are updated at the prices of
actualizate la preþurile lunii decembrie a anului previous year December in case of HICP;
precedent în cazul IAPC;
– perioada de referinþã utilizatã pentru prezentarea – the reference period used for the presentation of the
IAPC este anul 2005. HICP is the year 2005.
INDICELE PREÞURILOR PRODUCÞIEI THE INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX
INDUSTRIALE (IPPI) mãsoarã evoluþia în timp a (IPPI) measures the evolution over time of the prices of
preþurilor produselor industriale fabricate de producãtori industrial products manufactured by domestic producers,
interni, livrate atât pe piaþa internã cât ºi pe piaþa externã. delivered on the domestic and non-domestic markets.
Indicele preþurilor producþiei industriale este calculat The Industrial Production Price Index is calculated in
conform cerinþelor ºi standardelor Regulamentului accordance with the requirements and standards of
Consiliului CE nr.1165/1998, amendat prin Council Regulation (EC) No 1165/1998 concerning short-
Regulamentul CE nr.1158/2005 cu privire la statisticile term statistics, amended by Regulation (EC)
pe termen scurt ºi acoperã aproape în totalitate No 1158/2005 of the European Parliament and of the
sectoarele industriilor extractivã ºi prelucrãtoare, precum Council, and covers almost fully the mining and quarrying
ºi sectorul energetic. sector, the manufacturing sector and the energy sector.
Preþurile colectate sunt preþuri de producãtor ºi nu The prices collected are producer prices and do not
includ TVA. include the VAT.
Preþurile sunt colectate de la aproximativ 2400 de Prices are collected from approximately
operatori economici, selectaþi în funcþie de cifra de 2400 economic operators, selected depending on the
afaceri raportatã în cadrul cercetãrii statistice Ancheta turnover reported in the annual Structural Business
Structuralã în întreprinderi realizatã în perioada aferentã Survey conducted during the period corresponding to the
anului de bazã (2010). Gradul de acoperire obþinut este base year (2010). The coverage obtained ranges
cuprins între 70% ºi 100% din cifra de afaceri aferentã between 70% and 100% of the turnover corresponding to
fiecãrei clase CAEN Rev. 2. each CANE Rev. 2 class.
Colectarea se realizeazã o datã pe lunã ºi constã în Prices are collected once a month. They are
înregistrarea preþurilor la nivel de sortiment, considerat recorded at the level of assortments considered
reprezentativ de cãtre fiecare operator economic inclus representative by each economic operator included in
în eºantion. the sample.
Indicele se calculeazã prin agregarea indicilor The index is calculated by aggregating individual
individuali la nivel de produs/operator economic, produs indices at the level of products/economic operators,
PRODROM, clasã CAEN Rev. 2, diviziune CAEN Rev. 2, PRODROM products, CANE Rev. 2 classes, CANE Rev.
secþiuni CAEN Rev. 2 ºi total industrie. 2 divisions, CANE Rev. 2 sections and for industry overall.
Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preþurilor The weights used to calculate Industrial Production
producþiei industriale sunt stabilite separat pe destinaþii Price Indices are established separately according to the
(piaþa internã sau piaþa externã). Valorile de ponderare destination (the domestic market or the non-domestic
pentru toate nivelurile de agregare s-au determinat din market). The weighting values for all aggregation levels
Ancheta Structuralã în întreprinderi (ASA) realizatã în were determined from the annual Structural Business
perioada aferentã anului de bazã (2010). Survey conducted during the period corresponding to the
base year (2010).

PREÞURILE MEDII ªI INDICII PREÞURILOR AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE
PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS
Observarea ºi culegerea preþurilor care intrã în The observation and collection of the prices that
calcularea preþurilor medii se realizeazã pe canale de are taken into account for the calculation of average
vânzare reprezentative, în funcþie de natura produsului, prices are performed based on representative sales
utilizând un eºantion de 100 de pieþe agroalimentare, channels, depending on the nature of the product,
50 oboare, circa 150 procesatori, circa 50 angrosiºti ºi using a sample of 100 agro-food markets, 50 fairs,
circa 60 societãþi comerciale agricole ºi unitãþi de about 150 processors, about 50 wholesalers and about
cercetare ºi producþie agricolã. 60 agricultural trading companies and agricultural
research and production units.
Preþurile nu includ costuri de transport, stocare etc., Prices do not include the costs for transport, storage
subvenþiile pe produs ºi TVA. a.s.o., the subsidies on products and the VAT.
Colectarea preþurilor se realizeazã cu frecvenþã Prices are collected weekly in the agro-food markets
sãptãmânalã în pieþele agroalimentare ºi lunarã în and monthly as regards the fairs, processors,
oboare, la procesatori, angrosiºti ºi la societãþile wholesalers and agricultural trading companies.
comerciale agricole.
Preþurile medii anuale ale produselor vândute în The annual average prices of the products sold in
pieþele agroalimentare, la nivel de localitate, sunt obþinute agro-food markets, at locality level, are obtained as a
ca medie aritmeticã simplã a preþurilor sãptãmânale. simple arithmetic mean of weekly prices.
Preþurile medii anuale ale produselor vândute în The annual average prices of products sold on
pieþele agroalimentare, la nivel de þarã, sunt obþinute ca agro-food markets, at country level, are obtained as
medie aritmeticã ponderatã a preþurilor medii lunare, la weighted arithmetic mean of monthly average prices, at
nivel de produs/þarã. product/country level.
Preþurile medii anuale ale produselor agricole The annual average prices of the agricultural
achiziþionate de operatorii economici sunt obþinute ca products purchased by economic operators are obtained
medie aritmeticã simplã a preþurilor medii lunare, la nivel as a simple arithmetic mean of monthly average prices,
de produs/þarã. at product/country level.
Indicii preþurilor produselor agricole mãsoarã variaþia The price indices for agricultural products measure
în timp a preþurilor de vânzare a acestor produse de the change over time in the prices at which these
cãtre producãtorii agricoli interni. products are sold to domestic agricultural producers.
Indicii individuali sunt agregaþi la diferite nivele de Individual indices are aggregated at various crop or
clasificare ale produselor de origine vegetalã sau animalã, animal product classification levels, until obtaining the
pânã la obþinerea indicelui pentru total produse agricole. index for agricultural products overall.
Sistemul de ponderi utilizat în calculul preþurilor medii The system of weights used in the calculation of
ºi al indicilor lunari ai preþurilor la nivel de produs se average prices and monthly price indices at product
bazeazã pe date la nivel de judeþ (cantitãþi) obþinute din level is based on data at county level (quantities)
cercetarea statisticã „Producþia vegetalã la principalele obtained from statistical survey ”Crop production for
culturi în anul 2010” ºi din cercetarea statisticã „Efectivele main crops, in 2010” and from statistical survey
de animale existente la 1 decembrie 2010 ºi producþia ”Livestock existent on December 1, 2010 and animal
animalã obþinutã în anul 2010”. production obtained in 2010”.
Sistemul de ponderi folosit în calculul indicilor agregaþi The system of weights used to calculate aggregate
este obþinut din datele care provin din Conturile Economice indices is obtained from data coming from the Economic
din Agriculturã, reprezentând valoarea de vânzare a Accounts for Agriculture, representing the sale value of
produselor agricole la preþul producãtorului, în anul 2010. agricultural products at producer price, in 2010.

Indicii preþurilor principalelor produse care The price indices for the main products that
reprezintã consum intermediar în agriculturã represent intermediate consumption in agriculture
(input-uri) mãsoarã variaþia în timp a preþurilor de (inputs) measure the change over time in the prices at
vânzare a acestor produse cãtre producãtorii agricoli which these products are sold to domestic agricultural
interni. producers.
Preþurile sunt colectate trimestrial de la aproximativ Prices are collected on a quarterly basis from
150 de operatori economici care desfãºoarã activitate de approximately 150 economic operators who produce
producþie ºi/sau de comercializare de input-uri agricole and/or market agricultural inputs (from the domestic
(din producþia internã sau din import) ºi vând direct cãtre production or from imports) and sell the products directly
producãtorii agricoli. to agricultural producers.
Preþurile includ costurile de transport, stocare etc., Prices include the costs for transport, storage a.s.o.,
dar nu cuprind TVA ºi subvenþiile pe produs. but do not include the VAT and the subsidies on products.
Înregistrarea preþurilor se realizeazã la nivel de Prices are recorded at the level of assortments that
sortimente reprezentative pentru fiecare produs, are representative for each product, selected on the
selectate pe baza caracteristicilor specifice ºi a celor mai basis of specific characteristics and of the most common
comune condiþii de comercializare. marketing conditions.
Indicii sunt agregaþi la diferite nivele de clasificare a Indices are aggregated at various product
produselor utilizând un sistem de ponderi. classification levels using a system of weights.
În structura indicelui global sunt cuprinse ºi The structure of the overall index also includes
produse/grupe de produse pentru care nu se culeg date products/groups of products for which data are not
(ex: Energie ºi lubrifianþi), acestea provenind de la alte collected (e.g.: Energy and lubricants), as they come
cercetãri statistice din cadrul INS ºi reprezintã fie indici from other statistical surveys conducted by the NIS and
agregaþi, fie indici la nivel de produse care se agregã represent either aggregate indices or indices at product
utilizând ponderi, pânã la nivelul impus de structura level which are aggregated using weights, up to the level
indicelui global. imposed by the structure of the overall index.
Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicilor The system of weights used in the calculation of
agregaþi este obþinut din datele care provin din Conturile aggregate indices is obtained from data coming from
Economice din Agriculturã, reprezentând valoarea Economic Accounts in Agriculture, representing annual
anualã a produselor care reprezintã consum intermediar, value of products which represent intermediate
în agriculturã, în anul 2010. consumption in agriculture, in 2010.
INDICII PREÞURILOR PROPRIETÃÞILOR RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES
REZIDENÞIALE

Elaborarea metodologiei de calcul a început în anul The development of the calculation methodology
2008 în baza unei colaborãri între Institutul Naþional de started in 2008 in the framework of a collaboration between
Statisticã (INS), Banca Naþionalã a României (BNR) ºi the National Institute of Statistics (NIS), the National Bank of
Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România Romania (NBR) and the National Union of Notaries Public
(UNNPR). from Romania (NUNPR).
Obiectivul este de a mãsura evoluþia trimestrialã a The objective is to measure the quarterly evolution of
preþurilor proprietãþilor rezidenþiale faþã de anul 2009 (anul residential property prices as against the year 2009 (the
de începere al anchetei) ºi nu de a calcula preþul mediu pe starting year of the survey) and not to calculate the average
metru pãtrat sau o valoare medie pe tranzacþie în funcþie price per square metre or an average value per transaction by
de numãrul de camere sau suprafaþa utilã. number of rooms or usable area of the property.

Colectarea datelor Data collection

Modul standard de construire a unui indice de preþ este The standard method of building a price index is to
de a colecta preþurile pentru exact acelaºi produs sau collect the prices in the periods to be compared for exactly
sortiment în perioadele care urmeazã sã fie comparate. În the same product or item. In practice, in the case of
practicã, în cazul proprietãþilor rezidenþiale, aceastã residential properties, this standard method encounter
metodã standard întâmpinã dificultãþi de aplicare din mai difficulties in application due to several reasons, namely:
multe considerente, ºi anume:
– proprietãþile vândute în perioade diferite sunt – the properties sold in different periods of time are
eterogene. Fiecare proprietate vândutã poate fi heterogeneous. Each property sold can be considered
consideratã un produs unic. Este greu sã identifici as a unique item. It is difficult to identify a similar
proprietãþi similare din cauza diferenþelor calitative property due to the qualitative differences that may
care pot sã aparã ºi chiar a locaþiei unde este vândutã occur and, moreover, to the location where the property
proprietatea; is sold;
– tranzacþiile cu aceeaºi proprietate sunt sporadice. – transactions with the same property are sporadic.
În ciuda aplicãrii cu succes a ajustãrilor calitative, pot Despite the successful implementation of quality
exista probleme în construirea unui indice de preþ adjustments, there may be problems in building a price
tocmai datoritã incidenþei scãzute a revânzãrilor; index precisely because of the low incidence of resales;
– numãrul redus de informaþii/caracteristici ale – the reduced amount of information on/number of
proprietãþilor vândute. characteristics of the sold properties.
În acest sens, în vederea stabilirii cât mai exact a Considering this, in order to determine the
caracteristicilor care influenþeazã preþul tranzacþiei au fost characteristics that influence the transaction price as
solicitate ºi informaþii cu privire la: accurately as possible, the following information was also
requested:
– locaþia amplasãrii imobilului; – location of the property;
– anul construirii; – year of construction;
– tipul clãdirii: – type of building:
– clãdire de tip bloc: – block of flats:
– suprafaþa utilã ºi construitã; – usable and built floor area;
– nivelul la care se aflã locuinþa; – floor at which the dwelling is located;
– clãdiri individuale: – individual building:
– suprafaþa utila ºi construitã; – usable and built area;
– suprafaþa teren; – land area;
– garaj; – garage;
– alte caracteristicii calitative: – other qualitative characteristics:
– tipul locuinþei; – type of dwelling;
– gradul de confort al locuinþei; – comfort level;
– sistemul de încãlzire; – heating type;
– tipul de finisaj; – type of finishes;
– starea de întreþinere a locuinþei; – status of dwelling maintenance;
– materialele de construcþie; – construction materials;
– amplasarea imobilului. – location.

Notã: Toþi indicii de preþ prezentaþi mai sus sunt de tip Laspeyres.
Note: All price indices presented above are Laspeyres-type indices.
Colectarea informaþiilor a început din luna ianuarie The data collection began in January 2009 and is
2009 ºi se realizeazã de cãtre INS cu sprijinul tuturor performed by the NIS with the support of all the
Camerelor Notarilor Publici care funcþioneazã în plan Chambers of Notaries Public serving the territorial level.
teritorial. Datele sunt colectate de la birourile notariale pe Data are collected through the notary offices using an
baza unui chestionar electronic cu o periodicitate lunarã. electronic questionnaire with monthly periodicity.
Variabila colectatã prin ancheta preþurilor The price variable collected through the survey on
proprietaþilor rezidenþiale face referire la valoarea residential property prices refers to the value declared by
declaratã de pãrþi în tranzacþiile autentificate de cãtre both parties involved in the transactions authorised by
notarii publici. the notaries public.

Metoda de calcul Calculation method

Indicele este un indice agregat de tip Laspeyres, The index is a Laspeyres-type index which involves
care presupune mãsurarea evoluþiei preþurilor în measuring the evolution of prices in the current period as
perioada curentã faþã de o perioadã de bazã (2009) against a base period (2009) for apartment type
pentru clãdiri de tip apartament, clãdiri individuale ºi total buildings, individual buildings and residential properties
proprietãþi rezidenþiale. as a whole.
Pentru calculul indicelui de preþ pentru clãdirile de tip In order to calculate the price index for apartment
apartament au fost luate în considerare urmãtoarele type buildings, the following criteria have been taken into
criterii: consideration:
– suprafaþa utilã conformã cu Legea nr. 114/1996 – the usable area according to Law No 114/1996 on
privind locuinþele, actualizatã ºi revizuitã; dwellings, updated and revised;
– expertizele privind valorile orientative de evaluare – expert guidance on the indicative appraisal values of
a bunurilor imobiliare, întocmite în temeiul Legii real estate, provided under Law No 571/2003 on the
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile Fiscal Code, as amended.
ºi completãrile ulterioare.
Pentru calculul indicelui de preþ pentru clãdirile In order to calculate the price index for individual
individuale au fost luate în considerare urmãtoarele criterii: buildings, the following criteria have been taken into
consideration:
– suprafaþa utilã conformã cu Legea nr. 114/1996 – the usable area according to Law No 114/1996 on
privind locuinþele, actualizatã ºi revizuitã; dwellings, updated and revised;
– expertizele privind valorile orientative de evaluare – expert guidance on the indicative appraisal values of
a bunurilor imobiliare, întocmite în temeiul Legii real estate, provided under Law No 571/2003 on the
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile Fiscal Code, as amended;
ºi completãrile ulterioare;
– suprafaþa terenului adiacent locuinþei sã nu fie mai – the area of the land adjacent to the dwelling is to be
mare de 10.000 metri pãtraþi. less than 10000 square metres.
Þinând cont de limitãrile existente în cazul vânzãrilor Given the existing limitations for real estate sales,
proprietãþilor imobiliare, referitoare la modificãrile related to the qualitative changes that occur over time,
calitative care apar în timp, metoda folositã pentru the method used to estimate the indices is the “hedonic”
estimare a indicilor este metoda „hedonicã”. Metoda method. The hedonic method takes into account the fact
hedonicã ia în considerare faptul cã bunurile eterogene that the heterogeneous goods can be described by a set
pot fi descrise printr-un set de caracteristici sau atribuþii. of characteristics or attributes. In the case of dwellings,
În cazul locuinþelor, acest set poate include atât this set may include both characteristics related to the
caracteristici referitoare la strucutura locuinþei, cât ºi cele structure of the dwelling and characteristics relating to
referitoare la locaþia unde se aflã proprietatea. Deºi nu the location of the property. Although there is no market
existã o piaþã pentru evaluarea acestor caracteristici (ele for the evaluation of these characteristics (they can not
nu pot fi vândute separat), cererea ºi oferta, în cazul be sold separately), in the case of properties, supply and
proprieþãtilor, determinã implicit contribuþia marginalã a demand determine by default the marginal contribution
caracteristicilor la preþurile proprietãþilor. Tehnicile de of characteristics to the property prices. The regression
regresie pot fi utilizate pentru estimarea acestor techniques can be used for the estimation of these
contribuþii marginale sau a preþurilor implicite. Pentru a marginal contributions or the default prices. In order to
estima contribuþiile marginale a caracteristicilor luate în estimate the marginal contributions of the characteristics
considerare în descrierea preþurilor proprietãþilor considered for describing the residential property prices
rezidenþiale în România a fost utilizatã o funcþie de in Romania, the logarithmic regression function was
regresie logaritmicã: used:

ln pi = β1,τ ln si +Σβj,τ*ci ln pi = β1,τ ln si +Σβj,τ*ci


Regula de bazã în selectarea caracteristicilor a fost The basic rule in selecting the characteristics was
existenþa unui numãr de cel puþin 20 de observaþii pe the existence of at least 20 observations for each
fiecare caracteristicã în parte. individual characteristic.
Pentru construirea funcþiei de regresie The characteristics which have been taken into account
caracteristicile luate în considerare au fost urmãtoarele: for creating the regression function were the following:
a. localitatea în care se aflã locuinþa: a. location where the dwelling is situated:
–capitalã sau restul þãrii, în cazul apartamentelor; –capital city or rest of the country for apartments in
blocks;
–mediu urban sau rural, în cazul clãdirilor individuale. –urban or rural area for individual buildings.
Pentru fiecare localitate au fost create variable fictive For each locality, dummy variables taking value 1 if
(dummy) care iau valoarea 1, dacã locuinþa se aflã the dwelling is situated in a certain micro-location
într-o anumitã microlocaþie (sector, în cazul (district for flats in the capital city, county in the other
apartamentelor din capitalã ºi judeþ, în celelalte cases) or value 0 otherwise have been created;
cazuri) sau valoarea 0, în caz contrar;
b. anul de construcþie: au fost considerate 5 variabile b. year of construction: 5 dummy variables were
fictive în funcþie de anul de construcþie declarat pentru considered in relation to the year of construction
locuinþa tranzacþionatã; declared for the transacted dwelling;
c. nivelul la care se aflã locuinþa: s-au considerat 4 variabile c. floor at which the dwelling is located: 4 dummy
false în funcþie de etajul la care se aflã locuinþa; variables were considered depending on the floor on
which the dwelling is situated;
d. suprafaþa locuinþei: a fost consideratã valoarea d. area of the dwelling: the natural logarithm value for
logaritmului natural pentru fiecare suprafaþã; each area was considered;
e. tipul locuinþei: au fost create 2 variabile fictive pentru e. type of apartment: 2 dummy variables were created,
fiecare tip de locuinþã (decomandat sau nedecomandat); one for each type of apartment (detached, not-
detached);
f. confortul locuinþei: au fost create variabile fictive pentru f. comfort type: dummy variables were created for each
fiecare tip de confort (superior,1, 2 sau altul); type of comfort (superior, comfort type I, type II, other
categories);
g. sistemul de încãlzire: au fost create variabile fictive g. heating type: dummy variables were created for each
pentru fiecare sistem de încâlzire folosit în locuinþa heating type used in the sold dwelling (central
vândutã (încãlzire centralizatã, centralã proprie, aer heating, own central heating, air conditioning a.s.o.);
condiþionat etc.);
h. tipul de finisaj: au fost construie 3 variabile fictive h. type of finishes: 3 dummy variables were built for the
aferente tipurilor de finisaj considerate (superior, existing types (superior, normal and without finishes);
normal ºi fãrã);
i. starea de întreþinere a locuinþei: au fost create i. status of dwelling maintenance: 3 dummy variables
3 variabile fictive în funcþie de declaraþia were created depending on the statement of the
vânzãtorului/cumpãrãtorului (foarte bunã, bunã ºi seller/buyer (very good, good, satisfactory);
satisfãcãtoare);
j. amplasarea locuinþei: variabilele fictive create au þinut j. location: dummy variables were created taking into
cont de amplasarea locuinþei (aproape de mijloacele account the location of the dwelling (near the public
de transport, aproape de magazine etc.). transport network, near shops a.s.o.).
În urma aplicãrii funcþiei de regresie, pentru toate After applying the regression function to all the
înregistrãrile aferente anului 2009, au fost pãstrate în records for the year 2009, only the characteristics having
model numai caracteristicile al cãrui nivel de semnificaþie the statistical level of significance below 0.05 were kept
statisticã a fost sub 0,05. in the model.
Modelul a fost aplicat pentru datele înregistrate în The model was applied to the data recorded for each
cazul fiecãrui trimestru, rezultând astfel contribuþiile quarter and the quarterly marginal contributions for each
marginale trimestriale pentru fiecare caracteristicã. characteristic were thus obtained.
Formula de calcul pentru indicii de preþ la nivel de The formula for calculating price indices at location
locaþie este de tip Laspeyres având ca factor cantitativ level is a Laspeyres-type formula having as quantitative
qi,0- numãrul înregistrãrilor pe fiecare caracteristicã în factor qi,0- the number of records on each characteristic
anul de bazã, iar ca factor calitativ - valorile (contribuþiile for the base year, and as qualitative factor the values
marginale) pe fiecare caracteristicã rezultatã în (marginal contributions) on each characteristic obtained
trimestrul curent βi,τ, respectiv în anul de bazã βi,0. in the current quarter βi,τ, in the base year βi,0.

IPPR = Σβi,τ*qi,0 IPPR = Σβ i,τ*qi,0


Σβi,0*qi,0 Σβ i,0*qi,0
INDICELE PREÞURILOR PRODUCÞIEI PENTRU SERVICES PRODUCER PRICE INDICES (SPPI)
SERVICII (IPPS) mãsoarã evoluþia de ansamblu a measures the evolution of tariffs, charged by economic
tarifelor practicate de operatorii economici pentru operators for services provided by them in a certain
serviciile furnizate de aceºtia într-o anumitã perioadã period (called current period), as against a previous
(denumitã perioadã curentã), faþã de o perioadã period (called base or reference period).
anterioarã (denumitã perioadã de bazã sau de referinþã).
Sfera de cuprindere a indicelui preþurilor producþiei The coverage of the services producer price indices
pentru servicii este reprezentatã de ansamblul activitãþilor is represented by all the activities of economic operators
desfãºurate de operatorii economici cu personalitate registered with the Trade Register, whose main activity is
juridicã, înregistraþi la Registrul comerþului, care au included in services (CANE Rev.2 - 494, 501, 502, 51,
activitatea principalã servicii (CAEN Rev.2 – 494, 501, 521, 5224, 531, 532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 71, 73,
502, 51, 521, 5224, 531, 532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 78, 80, 812), exclusively provided to legal persons.
71, 73, 78, 80, 812) oferite exclusiv persoanelor juridice.
Din punct de vedere al acoperirii geografice, indicele In terms of geographical coverage, services
preþurilor producþiei pentru servicii are acoperire naþionalã. producer price indices has national coverage.
Principala variabilã observatã este tariful practicat The main variable is the observed rate charged by
de operatorii economici selectaþi în eºantion pentru cele economic operators selected in the sample for the most
mai reprezentative activitãþi incluse în serviciile furnizate representative activities included in the services provided
de aceºtia. by them.
Tarifele nu includ taxa pe valoarea adãugatã (TVA). Prices do not include value added tax (VAT).
Urmãrirea ºi înregistrarea tarifelor producþiei pentru The monitoring and recording of production prices
servicii se realizeazã pe baza urmãtoarele clasificãri ºi (tariffs) for services are achieved based on the following
nomenclatoare: classifications and nomenclatures:
– Clasificarea Activitãþilor din Economia Naþionalã – – National Classification of Economic Activities -
CAEN Rev.2; CANE Rev.2;
– Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate – Classification of products and services activities -
activitãþilor – CPSA 2008; CPA 2008;
– Nomenclatorul operatorilor economici selectaþi în – Nomenclature of economic operators selected in the
eºantion; sample;
– Nomenclatorul acþiunilor (serviciilor) reprezentative – Nomenclature of representative activities (services)
în cadrul produsului CPSA 2008/operator economic. in CPA 2008 product/economic operator.
Indicele preþurilor producþiei pentru servicii este de Services producer price indices is Laspeyres type
tip Laspeyres ºi se determinã pe baza unui sistem de and is determined on the basis of a system of constant
ponderi constante. Valorile de ponderare s-au determinat weightings. The weighting values were set based on the
din Ancheta Statisticã Anualã (structuralã) în Annual Statistical (Structural) Bussiness Survey from
întreprinderi (ASA) din anul de referinþã 2010. reference year 2010.
Evoluþia indicilor preþurilor de consum
10.G1 Evolution of consumer price indices
an curent / an precedent
%
current year / previous year
160

153,9

150
145,7
144,0
143,7
140
135,7
135,4
134,5
133,1
130
126,8
125,5
122,5 116,1 114,7
120 115,3 113,2
118,3 111,3
111,9 110,5 109,22 108,97 109,78
108,47
114,8 109,0 108,20 106,63 108,57 106,22 106,09 106,15
105,07 105,19
114,7 106,56 104,99 107,85 105,59 104,78 106,02 103,98
110 104,84 105,79 103,77 103,19 103,16
109,5 103,33 102,45 102,04
101,07 100,93
106,1 106,36
103,84 103,89 104,45
103,25 102,33
101,89 102,96
100 99,41
98,37
96,20

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total / Total Mãrfuri nealimentare / Non-food goods

Mãrfuri alimentare / Food goods Servicii / Services

Evoluþia indicilor preþurilor de consum ºi ai cursului de schimb mediu anual


10.G2 Evolution of consumer price and yearly average exchange rate indices
an curent / an precedent
% current year / previous year

125
119,6

115 113,8

106,09
105,79 105,1
105 103,98
100,7 101,07 100,0
104,2 99,2
103,33
100,6
95 99,4 100,6 99,41
95,9 96,0

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicii preþurilor de consum - total / Consumer price indices - total

Indicii cursului de schimb mediu anual (lei/euro)


Yearly average exchange rate indices (lei/euro)
Indicii cursului de schimb mediu anual (lei/dolar SUA)
Yearly average exchange rate indices (lei/USD)
10 PREÞURI

10.1 Indicii preþurilor de consum


10.2 Indicii preþurilor de consum, pentru principalele grupe de mãrfuri ºi servicii
10.3 Indicii armonizaþi ai preþurilor de consum, pentru grupele de mãrfuri
ºi servicii constituite conform clasificãrii COICOP
10.4 Indicii preþurilor producþiei industriale
10.5 Indicii preþurilor producþiei industriale, pe marile grupe industriale
10.6 Preþurile medii de achiziþie la principalele produse agricole
10.7 Indicii preþurilor principalelor produse agricole
10.8 Indicii preþurilor principalelor produse care reprezintã consum intermediar
în agriculturã
10.9 Preþurile medii ale principalelor produse vândute în pieþele agroalimentare,
în anul 2015
10.10 Indicii preþurilor proprietãþilor rezidenþiale
10.11 Indicii preþurilor producþiei pentru servicii
CONTURI NAÞIONALE

NATIONAL ACCOUNTS
11
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Valorificarea rezultatelor cercetãrilor statistice Turning into account the results of statistical surveys
elaborate în cadrul sistemului statisticii oficiale. carried out within the system of official statistics.

Surse administrative: Administrative sources:


 Ministerul Finanþelor Publice, pentru datele din Ministry of Public Finances, for data provided on the
execuþia bugetului public naþional, bilanþurile execution of the state budget, the balance sheets, as
contabile, precum ºi pentru datele privind impozitarea well as for data concerning the tax on the income of
veniturilor persoanelor fizice independente ºi family associations and individual natural persons;
asociaþiilor familiale;
 Banca Naþionalã a României, pentru datele din National Bank of Romania, for data from the balance
balanþa de plãþi. of payments.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Conturile naþionale au fost elaborate pe baza The national accounts have been drawn up
principiilor metodologice ale Sistemului European de according to the methodological principles of European
Conturi 2010 (SEC 2010). System of Accounts 2010 (ESA 2010).
Datele pentru anul 2014 sunt definitive, iar cele The data for 2014 are final and those for 2015
pentru anul 2015 sunt semidefinitive. are semi-final.

Contabilitatea naþionalã reprezintã un ansamblu National accounting represents a coherent and


coerent ºi detaliat de conturi ºi tabele ce oferã o imagine detailed whole of accounts and tables, which gives a
comparabilã ºi completã a activitãþii economice a unei þãri. comparable and complete picture of the economic
Aceasta clasificã marea varietate de fluxuri economice activity of a country. It classifies the wide variety of
într-un numãr restrâns de categorii fundamentale ºi le economic flows into a low number of basic categories
înscrie într-un cadru de ansamblu ce permite obþinerea inscribing them in a frame allowing for obtaining a
unei reprezentãri a circuitului economic adaptatã nevoilor representation of the economic circuit adapted to the
de analizã, previziune ºi politicã economicã. analyses, forecasts and economic policies requirements.
Principalele conturi ce se elaboreazã în cadrul The main accounts compiled within national
contabilitãþii naþionale sunt: accounting are:
– contul de bunuri ºi servicii; – goods and services account;
– contul de producþie; – production account;
– contul de distribuire primarã a venitului; – primary distribution of income account;
– contul de exploatare; – generation of income account;
– contul de alocare a veniturilor primare; – allocation of primary income account;
– contul de venit al întreprinderii; – entrepreneurial income account;
– contul de alocare a altor venituri primare; – allocation of other primary income account;
– contul de distribuire secundarã a venitului; – secondary distribution of income account;
– contul de redistribuire a venitului în naturã; – redistribution of income in kind account;
– contul de utilizare a venitului; – use of income account;
– contul de utilizare a venitului disponibil; – use of disposable income account;
– contul de utilizare a venitului disponibil ajustat; – use of adjusted disposable income account;
– contul de capital; – capital account;
– contul variaþiilor nete datorate economiei ºi – change in net worth due to saving and capital
transferurilor de capital; transfers account;
– contul achiziþiilor de active nefinanciare; – acquisition of non-financial assets account;
– contul financiar; – changes in assets;
– contul altor modificãri de active; – other changes in volume of assets account;
– conturile de patrimoniu; – balance sheets;
– contul restului lumii. – rest of the world account.
Tranzacþiile din conturile naþionale sunt clasate pe Transactions of national accounts are classified by
sectoare instituþionale. institutional sector.
Sectorul instituþional reprezintã ansamblul unitãþilor Institutional sector groups together all the
instituþionale ce au un comportament economic institutional units which have a similar type of economic
asemãnãtor. Unitãþile instituþionale sunt clasate în behaviour. Institutional units are grouped into sectors,
sectoare, în funcþie de douã caracteristici reprezentative according to the two following criteria, characteristic for
pentru comportamentul lor economic: their economic behaviour:
– categoria de producãtori; – producers class;
– natura activitãþilor ºi a funcþiilor lor principale. – the nature of activities and of their main economic
function.
Ansamblul de unitãþi instituþionale rezidente (unitãþi The resident institutional units (units whose center of
ce au centrul de interes pe teritoriul economic al unei interest is placed on the economic territory of a certain
þãri) se grupeazã în cinci sectoare instituþionale: societãþi country) are grouped in five institutional sectors:
nefinanciare; societãþi financiare; administraþii publice; non-financial corporations; financial corporations;
gospodãriile populaþiei; instituþii fãrã scop lucrativ în general government; households; non-profit institution
serviciul gospodãriilor populaþiei. serving households.
Sectorul societãþi nefinanciare cuprinde unitãþile Non-financial corporations sector consists of
instituþionale cu personalitate juridicã care sunt producãtori institutional units which are independent legal entities
de piaþã ºi a cãror activitate principalã constã în and market producers, and whose principal activity is the
producerea de bunuri ºi servicii nefinanciare. În acest production of goods and non-financial services. The non-
sector se include activitatea regiilor autonome ºi a financial corporations sector also includes autonomous
societãþilor comerciale nefinanciare, precum ºi a companies and non-financial quasi-corporations.
cvasi-societãþilor nefinanciare.
Sectorul societãþi financiare cuprinde ansamblul de Financial corporations sector includes all
societãþi ºi cvasi-societãþi a cãror funcþie principalã constã corporations and quasi-corporations, which are mainly
în furnizarea de servicii de intermediere financiarã ºi/sau involved in financial intermediation and/or auxiliary
în exercitarea de activitãþi financiare auxiliare. În acest financial activities. This sector includes the following
sector au fost incluse urmãtoarele tipuri de unitãþi: Banca categories of units: National Bank of Romania,
Naþionalã a României, bãncile comerciale româneºti ºi Romanian and foreign commercial banks, savings
strãine, Casa de Economii ºi Consemnaþiuni (CEC Bank), bank, mutual insurance fund, brokerage companies,
Case de Ajutor Reciproc (CAR), companiile/societãþile de financial investment companies, Stock Exchange,
brokeraj, societãþi de investiþii financiare, Bursa de valori, Exchange offices, credit co-operatives, insurance
case de schimb valutar, cooperative de credit, societãþi de companies, Guarantee fund of the banking deposits,
asigurare, Fondul de garantare a depozitelor bancare, Private pension fund.
Fondul privat de pensii.
Sectorul administraþii publice cuprinde toate General government sector consists of
unitãþile instituþionale care sunt producãtori non-piaþã ºi institutional units which are non-market producers,
a cãror producþie este destinatã consumului individual ºi whose output is intended for individual and collective
colectiv ºi care sunt finanþate din contribuþiile obligatorii consumption and are financed by compulsory payments
vãrsate de unitãþile aparþinând altor sectoare ºi de toate made by units belonging to other sectors, and
unitãþile instituþionale, a cãror activitate principalã constã institutional units principally engaged in the redistribution
în efectuarea de operaþii de redistribuire a veniturilor ºi a of national income and wealth.
avuþiei naþionale.
Sectorul administraþii publice se compune din The general government sector is divided into the
urmãtoarele subsectoare: following sub-sectors:
– Administraþia centralã; – Central government;
– Administraþiile locale; – Local government;
– Administraþiile de securitate socialã. – Social security funds.

„Administraþiile publice” includ: unitãþile administraþiei “General government” includes: general government
publice create pe baza unei legi pentru a exercita o units which were established based on a law in view to
autoritate juridicã asupra unitãþilor de pe teritoriul have judicial authority over other units on the economic
economic ºi a gestiona ºi finanþa un grup de activitãþi, territory, and to manage and finance a group of activities,
care furnizeazã, în principal, bunuri ºi servicii non-piaþã principally providing non-market goods and services,
destinate comunitãþii; o societate sau cvasi-societate intended for the benefit of the community; a corporation
care este unitate a administraþiei publice, dacã producþia or quasi-corporation which is a government unit, if its
sa este, în principal, non-piaþã ºi dacã se aflã sub output is mainly non-market and a government unit
controlul unei unitãþi a administraþiei publice; instituþiile controls it; non-profit institutions recognised as
fãrã scop lucrativ dotate cu personalitate juridicã din independent legal entities which are non-market
categoria producãtori non-piaþã ºi care sunt controlate ºi producers and which are controlled by general
finanþate de cãtre administraþiile publice; fondurile de government; autonomous pension funds, where there is
pensii autonome, în cazul în care existã o obligaþie a legal obligation to contribute, and where general
juridicã de cotizare, iar administraþiile publice gestioneazã government manages the funds with respect to the
fondurile în ceea ce priveºte regularizarea ºi aprobarea settlement and approval of contributions and benefits.
cotizaþiilor ºi prestaþiilor.
Sectorul gospodãriile populaþiei cuprinde persoane Households sector consists of individuals or
sau grupuri de persoane, atât în calitate de consumatori, groups of individuals as consumers and as
cât ºi de întreprinzãtori, producãtori de bunuri de piaþã sau entrepreneurs producing market goods and non-financial
de servicii financiare ºi nefinanciare de piaþã (producãtori and financial services (market producers) provided that
de piaþã), cu condiþia ca producþia de bunuri ºi servicii sã the production of goods and services is not achieved by
nu fie realizatã de unitãþi distincte tratate drept cvasi- separate entities treated as quasi-corporations.
societãþi.
Sectorul instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul Non-profit institutions serving households
gospodãriilor populaþiei (IFSLSGP) cuprinde instituþiile (NPISHs) sector consists of non-profit institutions which
fãrã scop lucrativ care au personalitate juridicã, deservesc are separate legal entities, which serve households and
gospodãriile populaþiei ºi care sunt producãtori non-piaþã which are private non-market producers. Their principal
privaþi. Resursele lor principale sunt cotizaþii voluntare, în resources are voluntary contributions in cash or in kind
bani sau în naturã, efectuate de gospodãriile populaþiei în from households in their capacity as consumers, from
calitate de consumatori, vãrsãminte provenite de la payments made by general government and from
administraþiile publice ºi venituri din proprietate. De property income. Also includes: religious organizations
asemenea se includ: organizaþii religioase (de cult), (of cults), trade unions, political parties, unions,
sindicate, partide politice, uniuni, fundaþii, asociaþii foundations, cultural and sports associations.
culturale ºi sportive.
Sectorul restul lumii este caracterizat printr-un set Rest of the world sector is characterized by a
de conturi care reflectã tranzacþiile ce au loc între unitãþile group of accounts that reflects transactions that occur
rezidente ºi cele nerezidente. Conturile specifice acestui between the resident units and the non-resident ones.
sector furnizeazã o vedere de ansamblu asupra relaþiilor The accounts specific to this sector give a global
economice care leagã o þarã cu restul lumii. overview on the economic relationships connecting a
country with the rest of the world.
Produsul intern brut (PIB), principalul agregat Gross domestic product (GDP), the main
macroeconomic al contabilitãþii naþionale, reprezintã macroeconomic aggregate of national accounting,
rezultatul final al activitãþii de producþie a unitãþilor represents the final result of the production activity of
producãtoare rezidente. Acesta se poate calcula prin resident producer units. This aggregate could be
urmãtoarele metode: calculated according to the following approaches:
a) Metoda de producþie: a) Production approach:
PIB = VAB + IP + TV - SP, unde: GDP = GVA + TP + D - SP, where:
PIB = Produsul intern brut (preþuri de piaþã) GDP = Gross domestic product (market prices)
VAB = Valoarea adãugatã brutã GVA = Gross value added
(preþuri de bazã) (basic prices)
IP = Impozitele pe produse TP = Taxes on products
TV = Taxele vamale D = Import duties
(drepturi asupra importurilor)
SP = Subvenþiile pe produse SP = Subsidies on products

b) Metoda cheltuielilor: b) Expenditure approach:


PIB = CF + FBCF + VS + (E - I), unde: GDP = FC + GFCF + CS + (E - I), where:
CF = Consumul final efectiv FC = Final consumption
FBCF= Formarea brutã de capital fix GFCF= Gross fixed capital formation
VS = Variaþia de stoc CS = Change in inventories
E = Exporturile de bunuri ºi servicii E = Exports of goods and services
I = Importurile de bunuri ºi servicii I = Imports of goods and services

c) Metoda veniturilor: c) Income approach:


PIB = R + EBE + AIP - ASP + IP+TV - SP, GDP = C+ GOS + OTP - OSP+TP + D - SP,
unde: where:
R = Remunerarea salariaþilor C = Compensation of employees
EBE = Excedentul brut de exploatare GOS = Gross operating surplus
AIP = Alte impozite pe producþie OTP = Other taxes on production
ASP = Alte subvenþii pe producþie OSP = Other subsidies on production
IP = Impozite pe produse TP = Taxes on products
TV = Taxe vamale D = Import duties
SP = Subvenþii pe produse SP = Subsidies on products
Venitul naþional brut (VNB) reprezintã ansamblul Gross national income (GNI) represents total
veniturilor primare primite de cãtre unitãþile instituþionale primary income receivable by resident institutional units:
rezidente: remunerarea salariaþilor, impozitele pe compensation of employees, taxes on production and
producþie ºi importuri minus subvenþiile, veniturile din imports less subsidies, property income (receivable less
proprietate (cele de primit minus cele de plãtit), payable), (gross) operating surplus and (gross) mixed
excedentul de exploatare (brut) ºi venitul mixt (brut). income. GNI (at market prices) equals GDP minus
Venitul naþional brut (în preþuri de piaþã) este egal cu PIB primary income payable by resident institutional units to
minus veniturile primare de plãtit de unitãþile non-resident institutional units plus primary income
instituþionale rezidente cãtre unitãþi instituþionale receivable by resident institutional units from the rest of
nerezidente plus veniturile primare de primit de la restul the world.
lumii de cãtre unitãþile instituþionale rezidente.
Estimãrile privind economia neobservatã The non-observed economy estimates included
încorporate în conturile naþionale se realizeazã pentru: in national accounts are calculated for:
– sectorul formal, prin estimarea muncii la negru ºi a – formal sector, by estimating underground labour and
fraudei la declararea taxei pe valoarea adãugatã; the tax evasion on value added tax;
– sectorul informal, prin estimarea valorii producþiei – informal sector, by estimating the undeclared output
nedeclarate obþinute de cãtre asociaþiile familiale ºi of family associations and self-employed persons.
întreprinzãtorii individuali.
Serviciile de intermediere financiarã indirect Financial intermediation services indirectly
mãsurate (SIFIM) ale unei instituþii financiare se measured (FISIM) of a financial institution are measured
mãsoarã ca diferenþa dintre rata de referinþã ºi rata efectiv by the balance between the reference rate and the rate
plãtitã depunãtorilor ºi perceputã împrumutaþilor. Rata actually paid to depositors and charged to borrowers. A
dobânzii „de referinþã” este rata la care, atât creditorul “reference rate” of interest is the rate at which both
(unitate care doreºte sã primeascã dobândã pentru lender the unit wishing to receive interests on funds and
fonduri), cât ºi împrumutatul (unitate ale cãrei fonduri borrower the unit whose own funds are insufficient to
proprii sunt insuficiente pentru a-i satisface necesitãþile), meet its needs would be happy to strike a deal. The total
ar fi dispuºi sã realizeze un acord. Totalul SIFIM FISIM is the sum of the two implicit fees paid by the
corespunde sumei celor douã comisioane implicite plãtite borrower and the lender.
de cãtre împrumutat ºi creditor.
Producþia ºi valoarea adãugatã brutã au fost The output and gross value added were
calculate în preþuri de bazã (inclusiv subvenþiile pe calculated in basic prices (including the subsidies on
produse ºi exclusiv impozitele pe produs ºi taxa pe products and excluding the taxes on product and value
valoarea adaugatã). added tax).
Indicii produsului intern brut au fost calculaþi pe The indices of gross domestic product were
baza datelor în preþuri comparabile, fiind utilizate calculated on the basis of data expressed in comparable
preþurile anului anterior celui de calcul. Legãtura între prices making use of the prices recorded in the previous
datele calculate pentru diferite perioade s-a fãcut pe year. The relation between data for different periods was
baza înlãnþuirii indicilor. based on chaining indices.
Estimarea ocupãrii forþei de muncã se realizeazã în Employment estimation is performed in the
cadrul contabilitãþii naþionale, conform cerinþelor framework of national accounting, according to the
metodologice ºi a conceptelor ºi clasificãrilor prevãzute methodological requirements, concepts and classifications
de SEC 2010. Unitãþile de mãsurã utilizate sunt: „mii of ESA 2010. The measure units used are: “thousand
persoane” ºi „mii ore lucrate”. persons” and “thousand hours-worked”.
Populaþia ocupatã include toate persoanele Employment covers all persons (employees and
(salariate ºi independente) angajate în activitãþi de self-employed) involved in a productive activity as
producþie, conform SEC 2010. defined by ESA 2010.
Salariaþii reprezintã toate persoanele care lucreazã, Employees are defined as all persons who
pe baza unui contract formal sau informal, pentru o principally work, based on a formal or informal contract,
unitate instituþionalã rezidentã, în schimbul unei for a resident institutional unit, in return for remuneration
remuneraþii în bani sau în naturã. in cash or in kind.
Lucrãtorii independenþi (pe cont propriu) Self-employed persons are defined as persons
reprezintã persoane care sunt unici proprietari sau who are the sole owners, or joint owners, of the
coproprietari ai întreprinderilor neconstituite în societãþi unincorporated enterprises without legal personality, in
în care muncesc. Din aceastã categorie mai fac parte: which they work. In this category are also included:
lucrãtorii familiali neremuneraþi ºi lucrãtorii la domiciliu unpaid family workers and free-lancers as market
care produc pentru piaþã, lucrãtorii care exercitã, producers; workers engaged in production undertaken
individual sau colectiv, activitãþi de producþie destinate în entirely for their own final consumption or own capital
întregime consumului final propriu sau formãrii proprii de formation, either individually or collectively and that
capital ºi care constituie o parte semnificativã a makes a significant part of their final use.
consumului lor final.
Productivitatea muncii pe o persoanã ocupatã a Labour productivity per employed person was
fost calculatã ca raport între valoarea adãugatã brutã ºi calculated as a ratio between gross value added and
numãrul de persoane ocupate. employment.
Productivitatea orarã a muncii a fost calculatã ca Labour productivity per hour worked was
raport între valoarea adãugatã brutã ºi numãrul de ore calculated as a ratio between gross value added and the
lucrate. number of hours worked.

Conturile regionale reprezintã versiunea la nivel Regional accounts represent the version of
regional a conturilor naþionale ºi respectã principiile national accounts at regional level and they are in
metodologice ale SEC 2010. Conform nomenclatorului accordance with the methodological rules of the
unitãþilor statistice teritoriale a UE (NUTS), regiunea ESA 2010. According to the EU nomenclature of
corespunde nivelului 2. În România, produsul intern brut territorial units for statistics (NUTS), the region
regional (PIBR) se calculeazã pentru cele patru corresponds to level 2. In Romania the compilations of
macroregiuni, cele opt regiuni de dezvoltare ºi pentru regional gross domestic product (RGDP) are made for
extra-regiuni. Pentru România, extra-regiunile se referã the four macroregions, for the eight development regions
la platforma continentalã aflatã în Marea Neagrã ºi and for extra-regions. In Romania case, extra-regions
enclavele teritoriale (ambasadele ºi consulatele române refer to the continental platform from the Black Sea and
din strãinãtate). Regionalizarea indicatorilor se poate territorial enclaves (Romanian embassies and
realiza dupã metodele ascendente, descendente sau consulates from abroad). The regionalisation of
mixte, în conturile regionale româneºti fiind utilizate, în indicators could be made using the bottom-up, top-down
principal, metoda descendentã ºi, în funcþie de datele or mixed methods, the Romanian regional accounts
disponibile, metoda mixtã. compilation being based mainly on the top-down method
and, depending on the available data, on the mixed one.
Metodele sunt descrise mai jos: The methods are described below:
Metoda ascendentã („de jos în sus”) presupune a Bottom-up method considers as starting point the
pleca de la informaþiile relative ale unitãþilor rezidente information related to units located in a certain region
dintr-o regiune ºi apoi a le însuma, pânã la obþinerea and their summing-up, thus obtaining the regional total of
totalului regional al agregatului respectiv. Suma valorilor the respective aggregate. The sum of regional values is
regionale trebuie sã fie egalã cu valorile naþionale. to be equal to national values.
Metoda descendentã („de sus în jos”) presupune Top-down method means a breakdown of national
repartizarea cifrei naþionale a valorii adãugate brute pe gross value added figure by region, using various
regiuni, folosind diverse chei de distribuþie, reflectând pe conversion keys, reflecting as far as possible the
cât posibil caracteristicile estimate. estimated characteristics.
Metoda mixtã presupune combinarea celor douã Mixed method means a combination of the above
metode mai sus prezentate, în funcþie de datele two methods, depending on the available and reliable
disponibile ºi fiabile, la nivel regional. data, at regional level.

DEFINIÞII DEFINITIONS

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanþare Net lending (+) or net borrowing (-) is the
reprezintã soldul contului de capital ºi aratã suma netã a balancing item of the capital account and shows the
resurselor pe care economia totalã le pune la dispoziþia resources that the nation puts at the disposal of the rest
restului lumii (dacã este pozitivã) sau pe care le primeºte de of world (if positive) or that it receives from the rest of the
la restul lumii (dacã este negativã). world (if negative).
Cheltuiala pentru consum final constã în Final consumption expenditure consists of the
cheltuielile efectuate de cãtre unitãþile instituþionale expenditure incurred by resident institutional units on
rezidente pentru bunuri sau servicii care sunt utilizate goods and services that are used for the direct
pentru a satisface direct nevoile sau dorinþele individuale satisfaction of individual needs or wishes or the collective
sau nevoile colective ale membrilor colectivitãþii. needs of the community members.
Cheltuiala pentru consum final al administraþiilor Final consumption expenditure of general
publice cuprinde douã categorii de cheltuieli: government includes two categories of expenditure:
– valoarea bunurilor ºi serviciilor produse de – the value of the goods and services produced by
administraþiile publice, altele decât formarea de general government itself, other than own-account
capital pentru uz propriu, producþia de piaþã ºi plãþile capital formation, market output and payments for
pentru producþia non-piaþã; non-market output;
– cheltuielile efectuate de administraþiile publice – purchases by general government of goods and
pentru bunuri ºi servicii produse de producãtorii de services produced by market producers that are
piaþã furnizate gospodãriilor, fãrã nicio prelucrare, ca supplied to households, without any transformation,
transferuri sociale în naturã. as social transfers in kind.
Cheltuiala pentru consum final al gospodãriilor Households final consumption expenditure
populaþiei acoperã cheltuielile pentru achiziþionarea de covers the expenditure for purchasing goods and
bunuri ºi servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct services to directly meet the individual needs of the
nevoile individuale ale membrilor acestora. household members.
Cheltuiala pentru consum final al instituþiilor fãrã Final consumption expenditure of non-profit
scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei institutions serving households (NPISHs) includes
cuprinde cheltuielile pe care aceste instituþii le consacrã expenditure by NPISHs on goods or services produced
achiziþionãrii de bunuri ºi servicii produse de cãtre by market producers, that are supplied - without any
producãtorii de piaþã, care sunt furnizate - fãrã nicio transformation - to households for their consumption, as
prelucrare - gospodãriilor pentru consumul lor, ca social transfers in kind.
transferuri sociale în naturã.
Consumul final colectiv efectiv al administraþiilor Government’s actual collective final consumption
publice cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al comprises government expenditure for collective
administraþiilor publice (servicii generale, apãrare, ordine consumption (general public services, defence, public order
ºi siguranþã publicã, afaceri economice, protecþia and safety, economic affairs, environmental protection,
mediului, facilitãþi pentru locuinþe ºi comunitate, housing and community amenities, general administration,
administrare generalã, norme, difuzarea informaþiilor ºi regulation, dissemination of general information and
statisticilor generale, cercetare ºi dezvoltare etc.). statistics, research and development a.s.o.).
Consumul final individual efectiv al Households actual individual final consumption
gospodãriilor populaþiei cuprinde: cheltuielile consists of households expenditure on purchasing goods
gospodãriilor populaþiei pentru cumpãrarea de bunuri ºi and services in order to directly meet the individual
servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, needs of the households members, government
cheltuiala pentru consum individual al administraþiilor expenditure for individual consumption (medical
publice (produse, aparate ºi echipamente medicale, products, appliances and equipment, outpatient
servicii de tratament ambulatoriu, servicii spitaliceºti, services, hospital services, public health services;
servicii de sãnãtate publicã, servicii recreative ºi recreational and sporting services, cultural services;
sportive, servicii culturale, învãþãmânt, familie ºi copii, education, family and children, unemployment, housing,
ºomaj, locuinþe, excluziune socialã) ºi cheltuiala pentru social exclusion) and NPISH expenditure for individual
consum individual al instituþiilor fãrã scop lucrativ în consumption.
serviciul gospodãriilor.
Consumul final efectiv cuprinde bunurile ºi serviciile Actual final consumption consists of the goods
achiziþionate de cãtre unitãþile instituþionale rezidente pentru and services that are purchased by resident institutional
satisfacerea directã a nevoilor umane, atât individuale, cât ºi units for directly meeting the human needs, whether
colective. individual, or collective.
Consumul intermediar este reprezentat de bunurile Intermediate consumption consists of goods and
ºi serviciile utilizate ca resurse în cursul unui proces de services consumed as inputs by a process of production,
producþie, excluzând activele fixe al cãror consum este excluding fixed assets whose consumption is recorded
înregistrat ca un consum de capital fix ºi care sunt fie as consumption of fixed capital and that are either
transformate, fie consumate în procesul de producþie. transformed or used up by the production process.
Cotizaþiile sociale în sarcina patronilor pot fi Employer’s social contributions may be actual
efective sau imputate. and imputed.
Cotizaþiile sociale efective în sarcina patronilor Employer’s actual social contributions are paid
sunt plãtite de cãtre angajatori cãtre sistemele de by employers to social security schemes and other
securitate socialã ºi cãtre alte sisteme de asigurãri employment related social insurance schemes to secure
sociale aferente încadrãrii în muncã pentru a asigura social benefits for their employees.
prestaþii sociale pentru angajaþii lor.
Cotizaþiile sociale imputate în sarcina patronilor Employer’s imputed social contributions
reprezintã contrapartida la prestaþiile sociale (minus represent the counterpart to social benefits (less
eventualele cotizaþii sociale în sarcina angajatorilor) eventual employees’ social contributions) paid directly by
plãtite direct de cãtre angajatori (adicã fãrã legãturã cu employers (i.e. not linked to employers’ actual
cotizaþiile sociale în sarcina angajatorilor) angajaþilor lor contributions) to their employees or former employees
sau foºtilor angajaþi, precum ºi altor persoane eligibile. and other eligible persons.
Economia brutã reprezintã soldul contului de Gross savings represent the balancing item of the
utilizare a venitului disponibil ºi mãsoarã partea de venit use of disposable income account and it measures the
disponibil brut care nu este destinatã cheltuielii pentru part of gross disposable income that is not intended to
consum final. final consumption expenditure.
Economia neobservatã reprezintã totalul Non-observed economy represents the total of
activitãþilor economice înscrise, în principiu, în limitele economic activities included, in principle, within the
producþiei din conturile naþionale, care nu sunt direct national accounts production boundary that are not
observate. directly observed.
Excedentul brut de exploatare este soldul contului Gross operating surplus is the balancing item of
de exploatare ºi reprezintã ceea ce rãmâne din valoarea the generation of income account and it corresponds to
adãugatã creatã în procesul de producþie dupã the remaining value added after deducting compensation
remunerarea salariaþilor ºi plata impozitelor pe producþie. of employees and the taxes on production.
Exporturile de bunuri ºi servicii reprezintã Exports of goods and services consist of
ansamblul de bunuri ºi servicii furnizate de rezidenþii transactions in goods and services (sales, barter, and
României cãtre nerezidenþi prin intermediul vânzãrilor, gifts) from residents to non-residents of Romania.
schimbului în naturã ºi donaþiilor.
Formarea brutã de capital fix constã în achiziþiile Gross fixed capital formation consists of resident
producãtorilor rezidenþi, minus cedãrile de active fixe, producers’ acquisitions, less disposals of fixed assets,
într-o anumitã perioadã, plus anumite adiþionãri la during a given period, plus certain additions to the value
valoarea activelor neproduse realizate ca rezultat al of non-produced assets realised by the productive
activitãþii productive a producãtorilor sau a unitãþilor activity of producer or institutional units. Fixed assets are
instituþionale. Activele fixe sunt active produse utilizate în produced assets used in production for more than one
producþie mai mult de un an. year.
Importurile de bunuri ºi servicii reprezintã Imports of goods and services consist of
ansamblul bunurilor ºi serviciilor furnizate de nerezidenþi transactions in goods and services (purchases, barter,
cãtre rezidenþii României prin intermediul cumpãrãrilor, and gifts) from non-residents to residents of Romania.
schimbului în naturã ºi donaþiilor.
Impozitele curente pe venit, patrimoniu etc. Current taxes on income, wealth a.s.o. cover all
cuprind toate vãrsãmintele obligatorii, fãrã contrapartidã, compulsory, unrequited payments, in cash or in kind,
în bani sau în naturã, prelevate în mod periodic de levied periodically by general government and by the rest
administraþiile publice ºi de restul lumii asupra venitului ºi of the world on the income and wealth of institutional
patrimoniului unitãþilor instituþionale, cât ºi anumite units, and some periodic taxes which are levied neither
impozite periodice, care nu sunt percepute nici asupra on the income, nor the wealth.
venitului, nici a patrimoniului.
Impozitele pe producþie ºi importuri sunt Taxes on production and imports cover all
vãrsãminte obligatorii fãrã contrapartidã, în bani sau în compulsory, unrequited payments, in cash or in kind,
naturã, prelevate de administraþiile publice sau de levied periodically by general government and by the
instituþiile Uniunii Europene. Ele se descompun în: European Union units. Taxes on production and imports
are divided into:
– impozite pe produse (impozite datorate pe unitatea de – taxes on products (due taxes on goods or services
bun sau de serviciu produs sau tranzacþionat); unit produced or transacted);
– alte impozite pe producþie (impozite pe care – other taxes on production (taxes paid by enterprises
întreprinderile le suportã ca urmare a activitãþii lor de as a result of production activity independent of the
producþie, independent de cantitatea sau valoarea amount or value of goods and services produced or
bunurilor ºi serviciilor produse sau vândute). sold).
Prestaþiile sociale cuprind transferuri cãtre Social benefits are transfers to households, in cash
gospodãrii, în bani sau în naturã, destinate sã le reducã or in kind, intended to relieve them from the financial
sarcina financiarã asociatã unor riscuri sau nevoi, burden of a number of risks or needs, made through
efectuate prin intermediul unor sisteme organizate collectively organised schemes, or outside such
colectiv sau, în afara acestor sisteme, de cãtre unitãþi ale schemes by government units and NPISHs (non-profit
administraþiei publice ºi IFSLSGP (instituþii fãrã scop institutions serving households); they include payments
lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei); ele includ from general government to producers which individually
plãþi de la administraþiile publice cãtre producãtorii de benefit households and which are made in the context of
care beneficiazã în mod individual gospodãriile ºi care social risks or needs such as: sickness, old age, death,
sunt efectuate în contextul riscurilor sau nevoilor sociale, disability, unemployment, occupational accident or
ca: boalã, bãtrâneþe, deces, invaliditate, ºomaj, diseases. They comprise also allowances for children
accidente de muncã, boli profesionale. Ele cuprind de and aids for certain family categories.
asemenea alocaþiile pentru copii ºi ajutoare pentru unele
categorii de familii.
Producþia este o activitate efectuatã sub controlul, Production is an activity carried out under the
responsabilitatea ºi administrarea unei unitãþi control, responsibility and management of an institutional
instituþionale care utilizeazã resurse reprezentate de unit that uses inputs of labour, capital, goods and
forþa de muncã, capital, bunuri ºi servicii pentru a services to produce outputs of goods and services.
produce bunuri ºi servicii.
Producþia de bunuri ºi servicii destinate pieþei Market production of goods and services
reprezintã producþia introdusã pe piaþã sau destinatã consists of output that is disposed of on the market or
introducerii pe piaþã la un preþ semnificativ din punct de intended to be disposed of on the market at prices that
vedere economic. Prin convenþie, conform conturilor are economically significant. By convention and
naþionale, toate bunurile sunt considerate destinate according to national accounts rules, all the goods are
pieþei. Serviciile destinate pieþei reprezintã acele servicii considered to be sold on the market. The output of
care pot face obiectul cumpãrãrii pe piaþã ºi care sunt market services covers all services which could be
realizate de o unitate economicã ale cãrei resurse purchased on the market and are produced by an
provin, în cea mai mare parte, din vânzarea producþiei economic unit whose resources are mainly covered by
realizate. revenue from sales of their own output.
Producþia pentru consumul final propriu cuprinde Output for own final use covers goods or services
bunurile sau serviciile pe care o unitate instituþionalã le that are retained either for final consumption by the
produce ºi le pãstreazã, fie în scopul consumului final, fie institutional unit or for gross fixed capital formation (only
în scopul formãrii brute de capital fix (numai gospodãriile households can produce and retain output for own final
populaþiei pot pãstra produse în scopul consumului final consumption, for example, agricultural goods produced
propriu, ca de exemplu produsele agricole conservate de and consumed by members of the same household;
agricultori; în schimb toate sectoarele pot pãstra goods or services used for own gross fixed capital
produsele în scopul formãrii brute de capital fix pentru formation can be produced by any kind of enterprise;
sine, cum ar fi: maºini - unelte fabricate de cãtre they include, for example, machine tools produced for
întreprinderi, locuinþe construite de cãtre populaþie, their own use by enterprises, dwellings or extensions to
construcþiile pentru sine efectuate de întreprinderi). dwellings produced by households).
Producþia non-piaþã constã în producþia Other non-market output consists of the output
administraþiilor publice ºi instituþiilor fãrã scop lucrativ în produced by general government and NPISHs that are
serviciul gospodãriilor populaþiei furnizatã altor unitãþi supplied free of charge, or at prices that are not
instituþionale, fie cu titlu gratuit, fie la un preþ economically significant, to other institutional units.
nesemnificativ din punct de vedere economic.
Ramura de activitate reprezintã o grupare de The industry represents a grouping of units with
unitãþi cu producþie omogenã ce grupeazã unitãþile cu homogeneous production formed by local kind of
activitate economicã localã. Aceste unitãþi se activity units. These units are characterised by unique
caracterizeazã printr-o activitate unicã ºi anume prin activity i.e inputs of products and services, by production
intrãri de produse ºi servicii, prin procese de producþie ºi processes and outputs of homogeneous products.
ieºiri cu produse omogene.
Remunerarea salariaþilor este definitã, în Compensation of employees is defined in national
contabilitatea naþionalã, din punct de vedere al accountancy, from the employer standpoint and
angajatorului ºi reprezintã costul forþei de muncã represents the labour force cost, comprising not only
cuprinzând nu numai salariile declarate, precum ºi toate stated salaries, but all forms of direct and indirect
formele de remunerare directã ºi indirectã. compensation.
Salariile nete primite reprezintã sumele primite de Net salaries received include the amounts received
angajaþi în contrapartida muncii depuse (inclusiv prime, directly by the employees in return for their work
sporuri, avantaje în naturã), din care se scad cotizaþiile (including bonuses, enhanced rates of pay, payments in
sociale în sarcina salariaþilor, precum ºi impozitul pe kind) after deducting the social compulsory contributions
venit. of employees and tax on income.
Subvenþiile sunt plãþi curente fãrã contrapartidã pe Subsidies are current unrequited payments which
care administraþiile publice sau instituþiile Uniunii general government or the institutions of the European
Europene le efectueazã cãtre producãtori rezidenþi. Union make to resident producers.
Existã douã categorii de subvenþii: There are two categories of subsidies:
– subvenþii pe produse (sumele vãrsate pe unitatea de – subsidies on products (subsidies payable per unit of
bun sau serviciu produsã sau importatã); goods or services produced or imported);
– alte subvenþii pe producþie (subvenþiile, exceptând – other subsidies on production (subsidies except
subvenþiile pe produse, pe care producãtorii subsidies on products which resident producer units
rezidenþi le pot primi ca urmare a angajãrii în may receive as a consequence of engaging in
activitãþi de producþie). production activities).
Unitatea instituþionalã este o entitate economicã Institutional unit is an economic entity
caracterizatã prin autonomie de decizie în exercitarea characterized by decision-making autonomy in the
funcþiei sale principale ºi care dispune de o contabilitate exercise of its principal function and keeps a
completã. complete set of accounts.
Valoarea adãugatã brutã este soldul contului de Gross value added is the balancing item of the
producþie reprezentând valoarea nou creatã în procesul production account and measures the value newly created
de producþie. within the production process.
Variaþia stocurilor este mãsuratã prin valoarea Change in inventories is measured by the value of
intrãrilor în stoc, diminuatã cu valoarea ieºirilor din stoc the inventories less the value of withdrawals and the
ºi cu eventualele pierderi curente ale stocurilor datorate value of any recurrent losses of goods held in inventories
deteriorãrilor fizice, pagubelor accidentale sau furturilor. due to physical deterioration, or accidental damage or
Stocurile reprezintã bunurile, altele decât cele de capital pilfering. Inventories include all goods, other than fixed
fix, deþinute la un moment dat de unitãþile de producþie. capital goods, held at a given moment in time by
producer units.
Venitul disponibil brut este soldul contului de venit Gross disposable income is the balancing item of
ºi mãsoarã partea din valoarea creatã de care dispune the income account and measures the part of the
naþiunea, pentru consum final ºi economie brutã. created value at the nation’s disposal intended for final
consumption and gross saving.
Veniturile fiscale sunt vãrsãminte obligatorii cãtre Fiscal revenues represent compulsory payments to
administraþiile publice sub forma impozitelor pe producþie general government taking the form of taxes on
ºi importuri, a impozitelor pe venit ºi patrimoniu ºi a production and import, taxes on income and wealth and
impozitului pe capital. the taxes on capital.
Veniturile nete din proprietate ale întreprinderii Net property and entrepreneurial income covers
reprezintã veniturile încasate de întreprinderi sub forma the income of an enterprise which takes the form of
dobânzilor, a rentelor asupra terenurilor ºi activelor interests, rents on land and intangible assets, rented for
nemateriale închiriate pentru exploatare, a dividendelor production purposes, dividends and other cashed
ºi a altor venituri încasate, din care se scad veniturile de income, after deducting the income of the same nature
aceeaºi naturã plãtite de întreprindere altor unitãþi paid by the enterprise to other units (sectors, companies
(sectoare, societãþi etc.). a.s.o.).
Evoluþia produsului intern brut
11.G1 Gross domestic product evolution
anul precedent = 100 / previous year = 100
%

110 108,4 108,1 108,5


105,6 105,5
103,5 103,9
105 102,4 106,9
105,2 101,1
99,6 104,2 99,2
100 97,9 103,1
100,6
95
95,2
90 92,9

85

80

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Notã: Datele au fost calculate conform metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC) - 2010.
Pentru anul 2015, datele sunt semidefinitive.
Note: The data were calculated according to the methodology of European System of Accounts (ESA) - 2010.
For 2015, the data are semi-final.

Contribuþii la creºterea produsului intern brut, pe categorii de resurse


11.G2 Contributions to gross domestic product growth, by category of resources
%
5
4,2
4 3,9
3,5
3,1
3

2 1,9
1,6 1,7
1,3 1,4
1,1 1,0
1 0,8 0,9 0,8
0,7 0,6 0,7
0,3 0,3 0,4
0,2 0,1 0,2
0 0,0
-0,1 -0,1
-1 -0,6

-2 -1,7 -1,7
-2,1
-3
2011 2012 2013 2014 2015

Produsul Intern Brut Industrie Servicii


Gross Domestic Product Industry Services

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Construcþii Impozite nete


Agriculture, forestry and fishing Construction Net taxes

Notã: Datele au fost calculate conform metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC) - 2010.
Pentru anul 2015, datele sunt semidefinitive.
Note: The data were calculated according to the methodology of European System of Accounts (ESA) - 2010.
For 2015, the data are semi-final.
Contribuþii la creºterea produsului intern brut, pe categorii de utilizãri
11.G3 Contributions to gross domestic product growth, by category of uses

%
5

4 3,9 3,8
3,5 3,6
3,1 3,0
3

2,0
2
1,5 1,6
1,1 1,2 1,1
1 0,7 0,8 0,8 0,8
0,6
0,2
0,0 0,0 0,0
0
-0,1 -0,2 -0,1-0,2
-0,3 -0,3-0,4 -0,3
-1 -0,8 -0,6
-1,0
-1,4 -1,5
-2 -1,7 -1,6

-3

-4
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produsul Intern Brut Formarea brutã de capital fix


Gross Domestic Product Gross fixed capital formation

Consumul final individual efectiv al Export net (export - import)


gospodãriilor populaþiei Net export (export - import)
Households actual individual final consumption

Consumul final colectiv efectiv al Variaþia stocurilor


administraþiilor publice Change in inventories
Government’s actual collective final consumption

Notã: Datele au fost calculate conform metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC) - 2010.
Pentru anul 2015, datele sunt semidefinitive.
Note: The data were calculated according to the methodology of European System of Accounts (ESA) - 2010.
For 2015, the data are semi-final.
Contribuþia regiunilor la realizarea VAB pe ramuri de activitate, în anul 2014
11.G4 Contributions of each region to achieving GVA of branches of activity, in 2014

%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
100 0,0
3,2
10,4 6,9 6,8 2,6 5,8 8,9
10,4 9,7 8,8
2,4 3,8 12,9 3,9
8,3 2,7 5,5
7,6 7,3 9,4 9,6
10,8 8,1 8,2
80 11,1 11,0
11,3
19,3 12,5
18,1

71,9
60 3,9 15,1 19,8
63,0 53,5 35,2
16,4 28,7 26,9

17,0
11,9 10,8
40 13,6 12,9 11,4
9,6

15,9 14,2 15,3


7,9 10,4 10,4
10,0
3,2 6,9
20 4,7 11,7 11,1
11,9 13,1 10,2 11,0 3,7 5,9 10,4
7,0
4,1
7,8
4,7
12,0 11,7 11,9 12,3 10,2 6,0 13,6 6,8 12,7 11,9
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sud-Est Sud-Vest Oltenia


Nord-Vest South-West Oltenia
North-West South-East
Bucureºti-Ilfov Vest
Centru West
Centre Bucharest-Ilfov
Sud-Muntenia Extra-regiuni
Nord-Est Extra-regions
North-East South-Muntenia

1. Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 6. Intermedieri financiare ºi asigurãri


Agriculture, forestry and fishing Financial intermediation and insurance
7. Tranzacþii imobiliare
2. Industria extractivã; industria prelucrãtoare; Real estate activities
producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi
8. Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice;
termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat;
activitãþi de servicii administrative ºi
distribuþia apei; salubritate, gestionarea
activitãþi de servicii suport
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
Professional, scientific and technical activities;
Mining and quarrying; manufacturing; electricity,
administrative and support service activities
gas, steam and air conditioning production and
supply; water supply; sewerage, waste 9. Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri
management and decontamination activities sociale din sistemul public; învãþãmânt;
sãnãtate ºi asistenþã socialã
3. Construcþii
Public administration and defence; compulsory
Construction
social security; education; human health and
4. Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea social work activities
autovehiculelor ºi motocicletelor; transport ºi
depozitare; hoteluri ºi restaurante 10. Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative;
Wholesale and retail; repair of motor vehicles and reparaþii de produse de uz casnic ºi alte servicii
motorcycles; transport and storage; hotels and Arts, entertainment and recreation; repair of
restaurants household goods and other services
5. Informaþii ºi comunicaþii
Information and communication
11 CONTURI NAÞIONALE

11.1 Produsul intern brut, pe categorii de resurse


11.2 Produsul intern brut, pe categorii de utilizãri
11.3 Indicii produsului intern brut, pe categorii de resurse ºi categorii de utilizãri
11.4 Agregatele macroeconomice ale sectoarelor instituþionale
11.5 Indicatori specifici ai sectoarelor instituþionale
11.6 Principalele agregate, pe locuitor
11.7 Rate specifice conturilor naþionale
11.8 Populaþia ocupatã, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi dupã statutul profesional
11.9 Ore lucrate de populaþia ocupatã, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi
dupã statutul profesional
11.10 Productivitatea muncii, pe persoanã ocupatã
11.11 Productivitatea orarã a muncii
11.12 Producþia, consumul intermediar ºi valoarea adãugatã brutã, pe activitãþi
11.13 Indicii producþiei, consumului intermediar ºi valorii adãugate brute, pe activitãþi
TERITORIAL
11.14 Produsul intern brut regional, în anul 2000
11.15 Produsul intern brut regional, în anul 2001
11.16 Produsul intern brut regional, în anul 2002
11.17 Produsul intern brut regional, în anul 2003
11.18 Produsul intern brut regional, în anul 2004
11.19 Produsul intern brut regional, în anul 2005
11.20 Produsul intern brut regional, în anul 2006
11.21 Produsul intern brut regional, în anul 2007
11.22 Produsul intern brut regional, în anul 2008
11.23 Produsul intern brut regional, în anul 2009
11.24 Produsul intern brut regional, în anul 2010
11.25 Produsul intern brut regional, în anul 2011
11.26 Produsul intern brut regional, în anul 2012
11.27 Produsul intern brut regional, în anul 2013
11.28 Produsul intern brut regional, în anul 2014
11.29 Produsul intern brut regional
INVESTIÞII ªI
IMOBILIZÃRI CORPORALE

INVESTMENTS AND
TANGIBLE FIXED ASSETS
12
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Ancheta structuralã în întreprinderi; Structural business survey;
 Cercetãri statistice ºi bilanþuri contabile completate Statistical surveys and accounting balance sheets
de: operatorii economici, unitãþile social-culturale, filled in by: economic operators, socio-cultural units,
unitãþile administraþiei publice ºi organizaþiile public administration units and non-governmental
neguvernamentale, pentru datele privind investiþiile; organizations, for data on investments;
 Cercetãri statistice privind investiþiile în instituþiile Statistical surveys on public administration
administraþiei publice; institutions investments;
 Cercetãri statistice ºi bilanþuri contabile completate Statistical surveys and accounting balance sheets
de operatorii economici (aparþinând proprietãþii filled in by economic operators (under public, mixed,
publice, mixte, private ºi cooperatiste) ºi de unitãþile private and co-operative ownership), by socio-
social-culturale, unitãþile administraþiei publice, cultural units, public administration units, political
organizaþiile politice ºi obºteºti, pentru datele privind and community organizations, for data on tangible
imobilizãrile corporale. fixed assets.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

INVESTIÞII NETE NET INVESTMENTS

Investiþiile nete (noi) reprezintã cheltuielile Net (new) investments represent expenditure for
efectuate pentru lucrãri de construcþii, de instalaþii ºi de construction, installations and assembly works, for
montaj, pentru achiziþionarea de utilaje, mijloace de equipment and transport means purchasing, other
transport, alte cheltuieli destinate creãrii de noi expenditure for creating new fixed assets
mijloace fixe (a cãror valoare individualã sã (individual value of which exceed lei 2500 and have a
depãºeascã 2500 lei ºi sã aibã o duratã normatã de normal length of service over one year), for
serviciu mai mare de un an), pentru dezvoltarea, developing, modernizing, rebuilding the existing
modernizarea, reconstrucþia celor existente, precum ºi ones, as well as the value of services related to
valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al ownership transfer of existing fixed assets and lands
mijloacelor fixe existente ºi al terenurilor preluate cu paid from other units (notary duties, commissions,
platã de la alte unitãþi (taxe notariale, comisioane, transport, loading - unloading expenditure) a.s.o.
cheltuieli de transport, de încãrcare-descãrcare) etc.
Nu se cuprinde în volumul investiþiilor nete (noi) Volume of net (new) investments does not include
valoarea terenurilor ºi a mijloacelor fixe din þarã care au value of lands and fixed assets from the country which
mai fost folosite (cumpãrate de la alte unitãþi). were used before (bought from other units).
Investiþiile nete sunt prezentate pe activitãþi Net investments are presented by homogeneous
omogene ale economiei naþionale, surse de finanþare ºi activity of national economy, financing source and
elemente de structurã. structural elements.
Investiþiile nete cuprind urmãtoarele elemente de Net investments comprise the following
structurã: structural elements:
– construcþii - reprezintã ansamblul lucrãrilor prin – construction - represent all works carried out in
care se realizeazã construcþiile noi, reconstruirea, order to create new buildings, rebuilding, developing,
dezvoltarea, modernizarea clãdirilor cu destinaþie modernizing the buildings with industrial, agricultural
industrialã, agricolã etc. De asemenea, în construcþii destination a.s.o. At the same time, construction also
se mai cuprind ºi lucrãrile de montaj ale utilajelor comprise the assembly works for technological and
tehnologice ºi funcþionale cu întregul complex de functioning equipment with all operations needed for
operaþii prin care se realizeazã asamblarea pe assembling their components on the building site, as
ºantier a componentelor lor, precum ºi fixarea pe well as for their fixation on foundations (including the
fundaþii a acestora (inclusiv valoarea probelor ºi value of mechanical tests and running in the
rodajelor mecanice la utilaje ºi linii tehnologice); technological equipment);
– utilaje (cu ºi fãrã montaj) - reprezintã maºinile, – outfits (with and without assembly) - represent
echipamentele, liniile ºi instalaþiile tehnologice care the machinery, installations, technological
pot funcþiona numai dupã asigurarea lucrãrilor de equipment and lines which can function only after
montaj, respectiv cele care pot funcþiona ensuring assembly works, respectively those that
independent. De asemenea, în aceastã grupã sunt can function independently. This group also
cuprinse ºi mijloacele de transport. Acestea comprises means of transport. They represent
reprezintã acele mijloace folosite pentru deplasarea means used for movement inside and outside the
în exteriorul ºi în interiorul unitãþii, cum ar fi: mijloacele unit, such as: means of road, sea (including drilling
de transport rutier, naval (inclusiv platforme de foraj ºi and exploitation platforms), rail and air transport,
de exploatare), feroviar, aerian, biciclete, motociclete, bicycle, motorcycles, vehicles for disabled persons,
vehicule pentru invalizi, vehicule cu tracþiune manualã manual and animal haul vehicles;
ºi animalã;
– lucrãri geologice ºi de foraj - reprezintã ansamblul – geological and drilling works - represent all works
lucrãrilor pentru: identificarea de noi rezerve de carried out: to identify the new reserves of useful
substanþe minerale utile, în stare solidã ºi fluidã, în mineral substances in solid or liquid state, within the
cadrul perimetrelor aflate în exploatare, în structuri noi areas under exploitation, in new structures and those
422
ºi în curs de cercetare; promovarea rezervelor de areas under research; to promote useful mineral
substanþe minerale utile în categorii superioare; substances reserves in superior categories; to specify
precizarea unor caracteristici ale rezervelor de some characteristics of useful mineral substances
substanþe minerale utile în vederea încadrãrii lor în reserves in order to classify them within balance
grupa rezervelor de bilanþ; obþinerea datelor de reserves group; to obtain designing data for energy,
proiectare a construcþiilor energetice, hidrotehnice, hydrotechnical, industrial construction a.s.o., in order
industriale etc., pentru determinarea structurii ºi to determine the soil structure and composition, the
compoziþiei solului, a regimului de ape freatice, pentru groundwater regime, for the lands where investment
terenurile unde urmeazã sã fie amplasate obiective objectives are to be placed; to dig out liquid useful
de investiþii; extragerea substanþelor minerale utile în mineral substances (exploitation drilling), as well as
stare fluidã (foraj de exploatare); creºterea factorului works performed in order to increase the retrieving
de recuperare ºi a ritmului de exploatare a þiþeiului, factor and the pace of crude petroleum extraction, by
prin injectarea de fluide în zãcãmânt; injecting fluids in the oil deposits;
– alte investiþii nete - reprezintã cheltuielile efectuate – other net investments - represent the expenditure
pentru cumpãrarea animalelor de muncã, de made for purchasing animals for work, production
producþie ºi reproducþie, plantaþii de vii, pomi, and breeding, vineyards, orchards, afforestations,
împãduriri, achiziþionarea obiectelor de inventar purchasing of household inventory objects, as fixed
gospodãresc de natura mijloacelor fixe, plata assets, payments of research and design studies for
studiilor de cercetare ºi proiectare pentru obiective investment objectives, bank commissions for
de investiþii, comisionul bãncilor pentru operaþiuni operations made in relation with investments.
efectuate în legãturã cu investiþiile.

IMOBILIZÃRI CORPORALE TANGIBLE FIXED ASSETS

Imobilizãrile corporale sunt active nefinanciare Tangible fixed assets are non-financial produced
produse care constau în: locuinþe, alte clãdiri (clãdiri assets that consist of: dwellings, other buildings
industriale, clãdiri comerciale, hoteluri ºi restaurante, clãdiri (industrial buildings, commercial buildings, hotels and
destinate educaþiei, spitale etc.); structuri (autostrãzi, strãzi, restaurants, educational buildings, hospitals a.s.o.);
cãi ferate, aerodromuri etc.); maºini ºi echipamente structures (highways, streets, railways, airfields a.s.o.);
(echipamente pentru transport, echipamente radio-TV ºi machinery and equipment (transport equipment, radio,
comunicaþii, instrumente medicale, mobilã, instrumente television and communication equipment, medical
muzicale etc.); plantaþii ºi animale. instruments, furniture, musical instruments a.s.o.);
Începând cu anul 1992, imobilizãrile corporale au plantations and livestock.
fost reevaluate conform legislaþiei specifice. Beginning with 1992, data on tangible fixed assets
Din anul 1994, în valoarea imobilizãrilor corporale were reevaluated according to the specific legislation.
s-a inclus ºi valoarea terenurilor deþinute de operatorii Starting with 1994, the value of land under economic
economico-sociali. and social operators ownership was also included in the
value of tangible fixed assets.

Investiþii nete, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale


12.G1 Net investments, by main activities of national economy

2014 CAEN Rev.2 / CANE Rev.2 2015


1)

5,1% 5,4%

46,8% 49,4%
40,7% 37,7%

7,4% 7,5%

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Construcþii


Agriculture, forestry and fishing Construction
Industrie Servicii
Industry Services

1) Date provizorii. / Provisional data.


Investiþii nete realizate, pe surse de finanþare
12.G2 Net investments, by financing source

2014 1)
2015

3,4% 6,9% 6,9%


5,0%

8,8% 9,7%

1,8%
1,4%

6,3% 5,4%

72,8% 71,6%

Surse proprii Buget de stat ºi bugete locale


Own sources State budget and local budgets

Credite interne Capital strãin


Internal credits Foreign capital
Credite externe Alte surse
External credits Other sources

1) Date provizorii. / Provisional data.

Investiþii nete, pe elemente de structurã


12.G3 Net investments, by structural elements

1)
2014 2015

4,5% 5,0%
3,7% 3,8%

38,4% 42,0%

53,4% 49,2%

Construcþii Lucrãri geologice


Construction Geological works
Utilaje Alte cheltuieli de investiþii
Outfits Other investments expediture

1) Date provizorii. / Provisional data.


12 INVESTIÞII ªI IMOBILIZÃRI CORPORALE

INVESTIÞII NETE
12.1 Investiþii nete, pe activitãþi ale economiei naþionale
12.2 Investiþii nete realizate, pe surse de finanþare
12.3 Investiþii nete, pe forme de proprietate
12.4 Investiþii nete, pe elemente de structurã
12.5 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale economiei naþionale
12.6 Indicii investiþiilor nete, conform CAEN Rev.1
12.7 Investiþii nete, pe activitãþi ale industriei
12.8 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale industriei
IMOBILIZÃRI CORPORALE
12.9 Balanþa imobilizãrilor corporale
12.10 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale
12.11 Imobilizãri corporale, pe forme de proprietate
12.12 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale
12.13 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale industriei
12.14 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale industriei
ªTIINÞÃ ªI TEHNOLOGIE

SCIENCE AND TECHNOLOGY


13
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetãri statistice privind activitatea de cercetare- Statistical surveys on research-development activity;
dezvoltare;
 Cercetãri statistice privind inovaþia în industrie ºi Statistical surveys on innovation in industry and
servicii, având la bazã Ancheta Comunitarã de services, based on the Community Innovation
Inovaþie (CIS) a Uniunii Europene. Survey (CIS) of the European Union.

Surse administrative: Administrative sources:


 Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci (OSIM), pentru State Office for Inventions and Trademarks (SOIT),
datele referitoare la brevete de invenþie ºi alte for the data on patents and other objects of industrial
obiecte ale proprietãþii industriale. properties.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei prezentat în acest Science, technology and innovation field presented
capitol cuprinde statistici referitoare la: cercetare- in this chapter comprises statistics regarding research-
dezvoltare, inovaþie, brevete de invenþie ºi alte obiecte development, innovation, patents and other objects of
ale proprietãþii industriale. industrial property.

CERCETARE - DEZVOLTARE RESEARCH - DEVELOPMENT

Sfera de cuprindere: unitãþile specializate (cu Coverage: specialised units (with main activity) in
activitate principalã) în cercetare-dezvoltare, unitãþile research-development, economic and social units having
economice ºi sociale care au colective de cercetare- research-development staff, agricultural production and
dezvoltare, staþiuni ºi institute de cercetare ºi producþie research institutes and stations, tertiary education units
agricolã, unitãþile de învãþãmânt superior ºi clinicile and university clinics which have research-development
universitare care au structuri de cercetare-dezvoltare, structures, non-profit organisations which carried out
organizaþii non-profit care au desfãºurat activitate de research-development activity.
cercetare-dezvoltare.
Cercetarea-dezvoltarea - activitatea sistematicã ºi Research-development - the systematic and
creatoare iniþiatã pentru a spori volumul de cunoºtinþe, creative activity initiated to enhance the volume of
inclusiv cunoºtinþele despre om, culturã ºi utilizarea knowledge, including those on human being, culture and
acestor cunoºtinþe pentru noi aplicaþii. Activitatea de using them for new applications. The research-
cercetare-dezvoltare include ºi proiectarea tehnologicã, development activity also includes technological design
dacã existã un element semnificativ de noutate. if a significat novelty element exists.
Tipuri de cercetare-dezvoltare: Types of research-development:
– cercetarea fundamentalã: activitate experimentalã – fundamental research: experimental or theoretical
sau teoreticã desfãsuratã, în principal, pentru activity mainly carried out in view to acquire new
dobândirea unor cunoºtinþe noi cu privire la knowledge on the background of observable
fundamentele fenomenelor ºi faptelor observabile, phenomena and facts, without particularly
fãrã a se urmãri în mod particular, aplicarea sau envisaging the immediate implementation or use;
utilizarea practicã imediatã;
– cercetarea aplicativã: activitate de investigare – applicative research: activity of original
originalã în scopul acumulãrii de noi cunoºtinþe, fiind investigation in order to accumulate new knowledge,
însã orientatã, în principal, spre un scop sau un being mainly oriented towards a specific practical
obiectiv practic, specific; purpose or objective;
– dezvoltarea experimentalã: activitate sistematicã, – experimental development: systematic activity
plecând de la cunoºtinþe rezultate din cercetare based on knowledge resulting from research and/or
ºi/sau de la experienþa practicã, care urmãreºte practical experiences, envisaging the production of
producerea de noi materiale, produse ºi dispozitive, new materials, products and appliances, the
instituirea de noi procedee, sisteme ºi servicii sau establishment of new procedures, systems and
îmbunãtãþirea substanþialã a celor deja existente. services or to significantly improve those already
existing.
Datele statistice aferente activitãþii de cercetare- Statistical data related to research-development
dezvoltare includ ºi proiectarea tehnologicã. activity also include technological design.
Resursele umane ºi financiare din cercetare- Human and financial resources from research-
dezvoltare sunt prezentate pe sectoare de development are presented by sectors of
performanþã, conform metodologiei prevãzutã în performance, according to the methodology stipulated
Manualul Frascati al OECD, ediþia 2002, dupã modelul in the Frascati Manual of OECD, 2002 edition, observing
celor din Sistemul Conturilor Naþionale, astfel: the model of those used in the National Accounts
– sectorul de performanþã mediul de afaceri (BES- System, as follows:
business) cuprinde unitãþile din mediul de afaceri al – sector of enterprises performance (BES-
economiei naþionale care au activitate principalã sau business) includes units from the business
secundarã de cercetare-dezvoltare, unitãþi environment of national economy, whose main or
cunoscute sau necunoscute la momentul realizãrii secondary activity is R&D, units either known or
eºantionului de unitãþi raportoare. unknown at the time of setting up the reporting units
sample.
Acest sector include: toate întreprinderile, This sector includes: all the firms, organisations
organizaþiile ºi instituþiile din mediul de afaceri a cãror and institutions from the business environment having
activitate este producerea de bunuri ºi servicii as main activity production of goods and services for
destinate pieþei. the market.
Nucleul de bazã al sectorului de performanþã The basic nucleus of this sector consists in
BES este format din întreprinderi private (corporaþii private enterprises (corporations or quasi-
sau cvasi-corporaþii), chiar dacã obþin sau nu profit. corporations), irrespective if they get profit or not.
Printre aceste întreprinderi pot fi gãsite unele firme, Among those enterprises there can be found some
pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare este firms for which R&D activity is the main activity (for
principala activitate (ca de exemplu: instituþii instance: R&D commercial institutions and labs).
comerciale de cercetare-dezvoltare ºi laboratoare).
Adiþional, acest sector poate sã includã Additionally, this sector can include public
întreprinderi publice (corporaþii publice sau cvasi- enterprises (public corporations or governmental
corporaþii guvernamentale) angajate în producþia ºi quasi-corporations) involved in the production and
vânzarea unui anumit tip de bunuri ºi servicii care sale of a certain type of goods and services which are
sunt de obicei furnizate de cãtre întreprinderi private. usually supplied by private enterprises.
În acest sector se pot include institute de This sector can include research institutes,
cercetare, anumite clinici ºi spitale private, firme cu certain private clinics and hospitals, firms with various
diverse practici medicale contra unei taxe, care sunt medical practices for a fee, which can draw over
în mãsurã sã atragã fonduri suplimentare sub formã additional funds as donations or from own assets.
de donaþii sau din active proprii.
Acest sector include de asemenea ºi instituþiile This sector also includes non profit institutions
non-profit care sunt direct producãtoare de which directly produce goods and services, other
bunuri ºi servicii, altele decât serviciile de than tertiary education services such as:
învãþãmânt superior cum ar fi:
– instituþiile non-profit angajate în producþia de piaþã – non profit institutions involved in the market
care au ca activitate principalã producerea de production having as main activity production of
bunuri ºi servicii în scopul vânzãrii la un preþ care goods and services in order to sell for a price
acoperã principalele costuri de producþie; covering the main production costs;
– instituþiile non-profit care deservesc sectorul – non profit institutions serving business sector. They
mediului de afaceri. Acestea sunt create ºi are created and guided by business associations
îndrumate de asociaþii din mediul de afaceri care having as purpose to promote their own activity,
au ca scop promovarea propriei activitãþi, cum ar fi such as commercial or agricultural associations.
asociaþiile comerciale sau agricole.
– sectorul de performanþã guvernamental (GOV- – governmental performance sector (GOV-
governmental) cuprinde toate unitãþile governmental) includes all the governmental units
guvernamentale (inclusiv ministere ordonatoare de (including authorising officers devoted to R&D
credite bugetare destinate activitãþii de cercetare- activities), units rendering public services, units with
dezvoltare), unitãþi care furnizeazã servicii publice, R&D activities belonging to central and local
cele cu activitãþi de cercetare-dezvoltare ale administrations, as well as national institutes of
administraþiei centrale ºi locale, precum ºi institutele research-development.
naþionale de cercetare-dezvoltare.
– sectorul de performanþã învãþãmânt superior – sector of tertiary education performance (HES-
(HES-higher education sector) cuprinde toate higher education sector) includes all the units
unitãþile din învãþãmântul superior de stat ºi particular, belonging to public and private tertiary education and
precum ºi clinicile medicale care se aflã sub medical clinics under direct guidance or administered
îndrumarea directã sau administrate în asociaþie cu in association with institutions from tertiary education
instituþii din sectorul învãþãmânt superior ºi care sector carrying out R&D activities.
desfãºoarã activitãþi de cercetare-dezvoltare.
– sectorul de performanþã privat non-profit (PNP- – non profit private performance sector (PNP-
private non-profit) cuprinde uniuni, fundaþii, centre, private non-profit) includes unions, foundations,
asociaþii, organizaþii, sindicate, partide ºi formaþiuni centres, associations, organizations, trade unions,
politice care desfãºoarã activitãþi de cercetare- political parties and formations which carry out R&D
dezvoltare. Aici se includ ºi asociaþiile familiale. activities. Family associations are also included here.
Aceste unitãþi furnizeazã de regulã servicii These units usually provide collective or
colective sau individuale fãrã platã sau cu un preþ total individual services free of charge or at an insignificant
nesemnificativ. price.
Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare Staff from research-development activity is
este constituit din persoanele care participã la realizarea constituted of persons who participate in carrying out
temelor de cercetare sau furnizeazã servicii directe legate research themes or who provide services directly related
de aceastã activitate. to this research-development activity.
Personalul de cercetare-dezvoltare a fost grupat dupã Research-development staff was broken-down by
mai multe criterii (unele se referã la personalul cu several criteria (some refer only to the staff with higher
calificare superioarã), astfel: qualification), as follows:
a) dupã ocupaþie: a) by occupation:
– cercetãtori - specialiºti care lucreazã la concepþia sau – researchers - experts working for concepting or
la crearea de cunoºtinþe, de produse, procedee, accumulating knowledge, creating new products and
metode ºi sisteme noi, precum ºi la gestiunea procedures and new methods and systems, as well
proiectelor respective. În aceastã categorie sunt as for the management of those projects. In this
incluºi cercetãtorii ºtiinþifici atestaþi, personalul category are included certified scientific
didactic ºi de cercetare din învãþãmântul universitar researchers, teaching and research staff in tertiary
implicate în activitãþi de cercetare, cadrele de education involved in the research, leadership and
conducere ºi administratorii, care desfãºoarã activitãþi administrators, carrying out planning and
de planificare ºi de gestionare a aspectelor ºtiinþifice management of the scientific and tehnical aspects of
ºi tehnice a lucrãrilor cercetãtorilor, precum ºi researchers works, as well as doctorate students
studenþii doctoranzi angajaþi în proiecte de cercetare- involved in research projects. By convention, any
dezvoltare. Prin convenþie, orice membru al forþelor member of the armed forces running R & D activities
armate, care executã activitãþi de cercetare- and scientific researchers similar qualifications
dezvoltare ºi posedã calificãri asemãnãtoare, trebuie should be included in this category;
sã fie inclus în aceastã categorie;
– tehnicieni ºi asimilaþi - personalul cu un nivel mediu – technicians and assimilated - persons with upper
de pregãtire sau completat cu o pregãtire postlicealã secondary education or completed by post-secondary
de specialitate într-un domeniu tehnic sau de altã non-tertiary specialised training for a technical field
naturã ºi care participã la activitatea de cercetare- or another, and who take part in research-development
dezvoltare sub controlul direct al cercetãtorilor; activity, under direct control of researchers;
– alte categorii - muncitorii ºi personalul de – other categories - workers and secretariate and
secretariat ºi de birou care participã la execuþia office staff who take part in research-development
proiectelor de cercetare-dezvoltare sau care sunt projects or are directly involved in such projects.
direct implicaþi în executarea unor astfel de proiecte.
b) dupã nivelul de pregãtire: b) by level of training:
– personal cu pregãtire superioarã care cuprinde studii – staff with tertiary education, comprising doctorate,
doctorale, studii postuniversitare ºi studii superioare; postgraduate and tertiary studies;
– personal cu altã pregãtire (exclusiv superioarã). – staff with another education (excluding tertiary
education).
Datele dupã nivelul de pregãtire sunt prezentate The data by training level are presented according to
conform Clasificãrii Internaþionale Standard a the International Standard Classification of
Educaþiei (CISE), astfel: Education (ISCED), following:
– studii doctorale ºi programe doctorale; – Doctoral studies and doctoral programmes;
– studii superioare de licenþã, master ºi/sau cursuri – Bachelor’s studies, Master’s and/or postgraduate
postuniversitare (exclusiv studii doctorale ºi studies (excluding doctoral and postdoctoral
programe postdoctorale); programmes);
– studii superioare de scurtã duratã înaintea – Short-cycle tertiary education before the
implementãrii sistemului Bologna; implementation of Bologna Process;
– altã pregãtire (studii postliceale ºi de maiºtri, studii – other education (post-secondary non-tertiary and
liceale, profesionale ºi de ucenici, alte situaþii). foremen education, upper secondary, vocational and
aprenticeship, other situations).
Începând cu anul 1993, personalul din activitatea de Starting with 1993, the staff from research-
cercetare-dezvoltare s-a calculat ºi în „echivalent normã development activity has been also calculated in “full-
întreagã” prin transformarea numãrului de lucrãtori cu time equivalent” converting the number of part time
normã parþialã în echivalent de lucrãtori cu normã întreagã, workers in equivalent of full-time workers, corresponding
corespunzãtor timpului de lucru destinat acestei activitãþi. to the working time devoted to this activity.
Evaluarea resurselor umane s-a fãcut astfel: The evaluation of human resources was
performed as follows:
– normã întreagã în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii – full-time in the field of research-development
(8 ore / zi); (8 hours / day);
– normã parþialã în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii – part-time in the field of research-development
(mai puþin 8 ore / zi). (less than 8 hours / day).
Cheltuielile curente cuprind toate plãþile, Current expenditure include all payments,
reprezentând costul forþei de muncã ºi al materialelor. representing the labour cost and cost of materials.
Cheltuielile de capital (investiþii) cuprind plãþile Capital expenditure (investments) include
efectuate în cursul unei perioade pentru realizarea de payments made during a period for construction works,
lucrãri de construcþii, achiziþionarea de aparate, purchase of apparatus, instruments, machinery and
instrumente, maºini ºi echipamente sau alte cheltuieli de equipment or other similar expenditure, meant to
aceastã naturã, menite sã contribuie la creºterea contribute to the increase in the unit’s fixed assets volume.
volumului de mijloace fixe ale unitãþii.
Cheltuielile totale (curente ºi de capital) aferente Total expenditure (capital and current ones) for
activitãþii de cercetare-dezvoltare s-au grupat dupã o research-development activity were structured by
serie de caracteristici, astfel: several features, as follows:
a) dupã sursa de finanþare: a) by financing source:
– de la întreprinderi, destinate realizãrii lucrãrilor de – from enterprises, to achieve research-development
cercetare-dezvoltare contractate de acestea, works contracted by them, as well as from resources
precum ºi din resursele provenite din activitãþile de coming from production activities, microproduction,
producþie, microproducþie, economii la cheltuielile savings of unit general expenses and any other
generale ale unitãþii ºi alte surse de care dispune available sources of the unit;
unitatea;
– din fondurile publice, administrate în principal de – from public funds, mainly managed by funds
coordonatorii de fonduri ºi utilizate pentru finanþarea coordinators and used to finance research-
lucrãrilor de cercetare-dezvoltare realizate pe bazã development works based on contracts and general
de contracte ºi programe generale finanþate de la programs financed from the budget;
buget;
– din fondurile publice generale universitare, care – from university public general funds, which
cuprind sumele acordate prin granturi de ministerul comprise grants from coordinator ministry and
coordonator ºi creditele de la diferite organisme credits from various international bodies;
internaþionale;
– de la unitãþile din învãþãmântul superior, pentru – from tertiary education units, to achieve research-
realizarea lucrãrilor de cercetare-dezvoltare development works contracted by them as well as
contractate de acestea precum ºi încasãrile din receipts from microproduction, sales of magazines,
microproducþie, vânzãri de reviste, jurnale, taxe de la newspapers, student taxes, space rents a.s.o.;
studenþi, închirieri de spaþii etc.;
– de la instituþii fãrã scop lucrativ, pentru realizarea – from non-lucrative institutions, to achieve
lucrãrilor de cercetare-dezvoltare contractate de research-development works contracted by
organizaþii profesionale, asociaþii sindicale, culturale, professional organisations, trade unions, cultural
organizaþii de caritate sau întrajutorare etc.; associations, charity or mutual assistance
organisations a.s.o.;
– din fondurile din strãinãtate, pentru activitãþi de – external funds, for research-development activities,
cercetare-dezvoltare, inclusiv sursele primite de la including sources from international bodies,
organizaþii internaþionale, guverne sau instituþii strãine; governments or foreign institutions;
– alte surse de finanþare. – other financing sources.
b) dupã obiective socio-economice, cheltuielile b) by socio-economic objectives, the expenditure
aferente activitãþii de cercetare-dezvoltare sunt for research-development activity are structured by types
structurate pe tipuri de programe ºtiinþifice utilizate pe of scientific programmes used at international level
plan internaþional (conform „Nomenclatorului pentru (according to the “Nomenclature for analysis and
analiza ºi comparaþia bugetelor ºi programelor ºtiinþifice” comparison of budgets and scientific programmes” -
- NABS). NABS).

INOVAÞIA ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN MEDIUL DE INNOVATION IN ENTERPRISES FROM BUSINESS


AFACERI ENVIRONMENT

Sfera de cuprindere: Întreprinderile active cu peste Coverage: Active enterprises having over 9 employees,
9 salariaþi, care desfãºoarã activitãþi comerciale ºi care which develop commercial activities and which have
au activitatea economicã principalã în urmãtoarele main economic activity in the following fields:
domenii:
– industrie (CAEN Rev.2, diviziunile: 05-09, 10-33, – industry (CANE Rev.2, divisions: 05-09, 10-33, 35,
35, 36-39); 36-39);
– servicii (CAEN Rev.2, diviziunile: 46, 49-53, 58-63, – services (CANE Rev. 2, divisions: 46, 49-53, 58-63,
64-66, 71-73). 64-66, 71-73).
Clasele de mãrime se referã la clasificarea Size classes refer to the classification of enterprises
întreprinderilor dupã numãrul mediu de salariaþi în: by average number of employees in:
– întreprinderi mici: 10-49 salariaþi; – small enterprises: 10-49 employees;
– întreprinderi mijlocii: 50-249 salariaþi; – medium enterprises: 50-249 employees;
– întreprinderi mari: 250 salariaþi ºi peste. – large enterprises: 250 employees and over.
Întreprinderi mici ºi mijlocii (IMM-uri) sunt Small and medium enterprises (SME) are those
acele întreprinderi care au numãrul de salariaþi între enterprises which have 10-249 employees.
10-249 salariaþi.
Inovaþia reprezintã introducerea în procesul muncii Innovation represents the enterprise’s introduction
de cãtre întreprindere a unui produs nou sau semnificativ in the work process of a new or significantly improved
îmbunãtãþit sau a unui proces (procedeu) nou sau product or a new or significantly improve process
semnificativ îmbunãtãþit, o metodã nouã de organizare (procedure), a new organization method or a new
sau o metodã nouã de marketing. Inovaþia trebuie sã marketing method. Innovation should have new
aibã caracteristici sau intenþii de utilizare noi sau care characteristics or intentions to be used or which provide
furnizeazã o îmbunãtãþire semnificativã, faþã de ceea ce a significant improvement, compared to what was before
a fost înainte folosit sau vândut de cãtre întreprindere. used or sold by the enterprise. An innovation needs to be
O inovaþie are nevoie sã fie nouã sau îmbunãtãþitã new or significantly improved only for the enterprise, it is
semnificativ numai pentru întreprindere, nu este necesar not necessary to be new for the market. It can be initially
sã fie nouã pentru piaþã. Ea poate fi dezvoltatã iniþial sau developed or used by other enterprises.
utilizatã de alte întreprinderi.
Inovaþia de produs înseamnã introducerea pe piaþã Product innovation means the introduction on the
a unui bun sau serviciu, nou sau îmbunãtãþit semnificativ, market of a new or significantly improved good or
cu respectarea însuºirilor sale, cu utilizare prietenoasã, service, respecting its features, user friendly, as
sub formã de componente sau subsisteme. Un bun este components or subsystems. A good is usually a tangible
de obicei, un obiect tangibil (palpabil) cum ar fi: un telefon object such as: smartphone, furniture, part of a software
inteligent (smartphone), mobilier, o parte a unei aplicaþii application or utility, a downloadable software music and
software sau o utilitate, un software descãrcabil, muzicã ºi movies. A service is usually intangible such as: retail,
filme. Un serviciu este de obicei intangibil (nepalpabil), insurance, education courses, trips by plane,
cum ar fi: comerþul cu amãnuntul, asigurãrile, cursurile de consultancy a.s.o.
învãþãmânt, cãlãtoriile cu avionul, consultanþã etc.
Inovaþia de proces corespunde implementãrii unui Process innovation corresponds to the
proces (procedeu) productiv, unei metode de distribuþie implementation of a new or significantly improved
sau unei activitãþi auxiliare nou/nouã sau semnificativ productive process (procedure), distribution method or
îmbunãtãþit/îmbunãtãþitã. Se exclud inovaþiile de ordin auxiliary activity. Purely organizational innovations are
pur organizatoric. excluded.
Inovaþia de organizare se referã la implementarea Organization innovation refers to the
unei metode noi de organizare în practicile de afaceri ale implementation of a new organization method in the
întreprinderii, în organizarea locului de muncã sau în enterprise business practices, in working place
relaþiile externe care nu a mai fost folositã înainte de organization, or in external relations which was not used
întreprindere. Se exclud fuziuni sau achiziþii chiar dacã before by the enterprise. Merges or acquisitions are
s-au realizat pentru prima datã. excluded even if they are done for the first time.
Inovaþia de marketing se referã la implementarea Marketing innovation refers to the implementation
unui concept nou sau unei strategii de marketing care of a new concept or marketing strategy significantly
diferã semnificativ de metodele de marketing existente în different from existent marketing methods in the
întreprindere ºi care nu a mai fost utilizat înainte. Aceasta enterprise and which was not previously used. It needs
necesitã schimbãri semnificative în design-ul sau significant changes in the product design or packing, in
ambalarea produsului, în plasarea produsului, promovarea the product placement, its promotion or setting the price.
acestuia sau în stabilirea preþului. Se exclud modificãrile Seasonal, periodical changes and other routine
sezoniere, periodice ºi alte metode de rutinã în marketing. marketing methods are excluded.
Întreprinderile inovatoare sunt întreprinderile care Innovative enterprises are the enterprises which
au lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ launched new or significantly improved products (goods
îmbunãtãþite pe piaþã sau au introdus procese noi sau or services) on the market or introduced new or
semnificativ îmbunãtãþite sau metode noi de organizare significantly improved processes or new organization or
sau de marketing. Termenul acoperã toate tipurile de marketing methods. The term covers all types of
inovatori, inovatorii de produs, de proces, de metode de innovators, product and process innovators,
organizare sau de metode de marketing, precum ºi organization or marketing methods, as well as
întreprinderile cu inovaþii nefinalizate, suspendate sau enterprises with unfinished, suspended or abandoned
abandonate ºi se referã la întreprinderile active. innovations and refer to active enterprises.
Întreprinderile inovatoare de produse ºi/sau Product and/or process innovative enterprises
procese sunt acele întreprinderi care au implementat are those enterprises which implemented product and/or
inovaþii de produse ºi/sau procese, inclusiv întreprinderi process innovations, including enterprises with
cu inovaþii nefinalizate, suspendate sau abandonate, unfinished, suspended or abandoned innovations, no
indiferent de inovaþiile de metode de organizare ºi/sau matter of organization and/or marketing methods
de marketing. innovations.
Întreprinderile inovatoare de metode de organizare Innovative enterprises of organization and/or
ºi/sau de marketing sunt acele întreprinderi care au marketing methods are those enterprises which
implementat inovaþii de metode de organizare ºi/sau de implemented innovations of organization and/or marketing
marketing, indiferent de inovaþiile de produse ºi/sau procese. methods, no matter of product and/or process innovations.
Întreprinderile cu inovaþii nefinalizate sau Enterprises with unfinished or abandoned
abandonate sunt întreprinderile care au avut inovaþii innovations are those enterprises which had unfinished
nefinalizate sau abandonate pentru dezvoltarea sau or abandoned innovations for the development or
introducerea produselor (bunuri sau servicii) noi sau introduction of the new or significantly improved products
îmbunãtãþite semnificativ sau implementarea noilor (goods or services) or implementation of new processes,
procese, inclusiv activitatea de cercetare-dezvoltare. including research-development activity.
Întreprinderile non-inovatoare sunt întreprinderile Non-innovative enterprises are enterprises which
care nu au avut activitate inovatoare în perioada had no innovative activity in the analyzed period. These
analizatã. Aceste întreprinderi au rãspuns la un set enterprises replied a limited set of questions from the
limitat de întrebãri ale chestionarului cercetãrii statistice, statistical survey questionnaire, regarding the absence
cu privire la absenþa activitãþii inovatoare. of innovative activity.
Cifra de afaceri este definitã ca suma veniturilor Turnover is defined as the sum of income from
realizate din vânzãri pe piaþã de bunuri ºi servicii (se includ sales on the market of goods and services (including all
toate taxele cu excepþia TVA). Pentru agenþii economici the taxes except VAT). For economic units it is total
este cifra de afaceri totalã; pentru instituþiile de credit turnover; for credit institutions it represents the received
reprezintã drepturi de primit ºi alte venituri similare; pentru rights and other similar income; for insurance services, it
servicii de asigurare reprezintã prime brute subscrise. represents subscribed gross bonuses.
Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie Average number of employees represents a
aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice simple arithmetic mean resulted from the sum of daily
ale salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, number of employees, including weekly days off, legal
sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la holidays and other free days divided to total number of
numãrul total al zilelor calendaristice (365 zile). În calendar days (365 days). Daily number of employees
efectivul zilnic al salariaþilor nu se cuprind: salariaþii aflaþi includes: employees in unpaid leave, on strike,
în concediu fãrã platã, în grevã, detaºaþi la lucru în committed to work abroad. Weekly days off include daily
strãinãtate. În zilele de repaus sãptãmânal se iau în number of employees from the previous day, minus those
calcul ca efectiv zilnic numãrul de salariaþi din ziua whose contract/agreement ceased that day. Employees
precedentã, mai puþin cei al cãror contract/raport a who were not employed full time are included in the
încetat în aceastã zi. Salariaþii care nu au fost angajaþi cu average number proportionally with working time
normã întreagã se includ în numãrul mediu proporþional stipulation in the labour contract. Number of employees
cu timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã. În taken into the calculation of average number includes
efectivul de salariaþi luat în calculul numãrului mediu se only persons who have been paid.
includ numai persoanele care au fost plãtite.
Cheltuielile pentru inovaþie ale întreprinderilor Innovation expenditure of product and/or process
inovatoare de produse ºi/sau procese cuprind atât innovative enterprises include both expenditure for
cheltuielile pentru inovaþia finalizatã, cât ºi cele pentru finalized innovation, and those for unfinished or
inovaþia nefinalizatã sau abandonatã. Principalele abandoned one. The main components of expenditure
componente ale cheltuielilor sunt: are:
– Cheltuieli pentru activitatea de cercetare- – Expenditure for internal R&D activity include
dezvoltare internã, cuprind activitãþile întreprinse de activities to create new knowledge or to solve
întreprindere, pentru a crea cunoºtinþe noi sau pentru scientific or technical problems (own development of
a rezolva probleme ºtiinþifice sau tehnice (include software respecting these requirements). Current
dezvoltarea proprie de programe de calculator- expenditure including expenditure with labour force
software care respectã aceste cerinþe). Se cuprind and capital expenditure including buildings and R&D
cheltuieli curente care includ cheltuieli cu forþa de specific equipment are included.
muncã ºi cheltuieli de capital care includ clãdiri ºi
echipament specific pentru cercetare-dezvoltare.
– Cheltuieli pentru activitatea C&D externalizatã – Expenditure for externalized R&D activity include
cuprind activitãþile de cercetare-dezvoltare pe care R&D activities which the enterprise contracted to
întreprinderea le-a contractat în afarã altor other enterprises (including other enterprises from
întreprinderi (inclusiv alte întreprinderi din grupul de the group of enterprises) or some to organizations of
întreprinderi) sau unor organizaþii de cercetare public or private research.
publice sau private.
– Cheltuieli pentru achiziþii de utilaj, echipament, – Expenditure for acquisitions of equipment,
software ºi clãdiri includ achiziþionarea de utilaj software and buildings include purchase of
performant, echipament, software ºi clãdiri pentru a performing equipment, software and buildings to be
fi utilizate pentru produse noi sau îmbunãtãþite used for new or significantly improved products.
semnificativ.
– Cheltuieli pentru achiziþii de cunoºtinþe existente – Expenditure for knowledge acquisitions from
de la alte întreprinderi sau organizaþii includ other enterprises or organizations include know-
achiziþia de know-how existent, drepturi de autor, how acquisition, copyrights, patented and
invenþii brevetate ºi nebrevetate etc., de la alte unpatented inventions a.s.o., from other enterprises
întreprinderi sau organizaþii pentru dezvoltarea or organizations for the development of new or
produselor ºi proceselor noi sau îmbunãtãþite significantly improved products and processes.
semnificativ.
– Cheltuieli pentru alte activitãþi inovatoare includ: – Expenditure for other innovative activities
formare profesionalã proprie sau externalizatã include: own or externalized staff vocational training,
pentru personal, pentru dezvoltarea ºi/sau for the development and/or introduction of new and
introducerea produselor ºi proceselor noi sau significantly improved products and processes, own
îmbunãtãþite semnificativ, activitãþi proprii sau or contracted activities for the introduction of
contractate pentru introducerea pe piaþã a inovaþiilor, innovations on the market, including market
inclusiv cercetarea de piaþã ºi lansarea de research and advertising, design activities or
publicitate, activitãþi de design sau pentru change of goods and services aspect, other own or
schimbarea formei sau aspectului bunurilor sau contracted activities such as: testing, endowment
serviciilor, alte activitãþi proprii sau contractate cum studies, industrial engineering for the
ar fi: studii de fezabilitate, testãri, dotare, inginerie implementation of new or significantly improved
industrialã pentru implementarea produselor ºi products and processes.
proceselor noi sau îmbunãtãþite semnificativ.
Finanþarea publicã a întreprinderilor pentru Public financing of enterprises for innovative
activitãþi inovatoare include sprijin financiar cum ar fi: activities includes financial support such as: tax credit
creditare de impozit sau deduceri fiscale, granturi, or fiscal deductions, grants, subsidies, loans and
subvenþii, împrumuturi ºi garanþii pentru credite. Se guarantees for credits. Research activities are excluded
exclud activitãþile de cercetare ºi alte activitãþi inovatoare as well as other innovative activities totally developed for
desfãºurate în întregime pentru sectorul public pe bazã public sector based on contract. The bodies providing
de contract. Organismele de la care întreprinderea public financing for innovative activity are grouped as
primeºte finanþare publicã pentru activitatea inovatoare follows: local and regional authorities, government
se grupeazã astfel: autoritãþi locale ºi regionale, guvern (including institutions working on the government
(inclusiv instituþii lucrând în numele guvernului), Uniunea behalf), European Union.
Europeanã.
Cooperarea întreprinderilor în realizarea Cooperation of enterprises for innovative
activitãþilor inovatoare reprezintã participarea activã a activities represents the active participation of the
întreprinderii cu alte întreprinderi sau instituþii în activitãþi enterprise with other enterprises or institutions in the
inovatoare. Ambii parteneri nu este nevoie sã obþinã innovative activities. For both partners, it is not necessary
beneficii din punct de vedere comercial (se exclude to get benefit from commercial viewpoint (simple labour
simpla contractare de muncã, fãrã o cooperare activã). contact is excluded, without an active cooperation).
BREVETE DE INVENÞIE ªI ALTE OBIECTE ALE PATENTS AND OTHER OBJECTS OF
PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE INDUSTRIAL PROPERTY

Datele au la bazã reglementãrile din legile speciale Data rely on the regulations from industrial property
de proprietate industrialã ºi Hotãrârea Guvernului special laws and Government Decision No 573/1998
nr. 573/1998 în care sunt prevãzute sarcinile ºi stipulating tasks and competences of State Office for
competenþele Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci Inventions and Trademarks (SOIT), specialized body of
(OSIM), organ de specialitate al administraþiei publice public central government, with unique authority on the
centrale, cu autoritate unicã pe teritoriul României în territory of Romania in the field of industrial property
domeniul protecþiei proprietãþii industriale, în protection, in accordance with the law and stipulations of
conformitate cu legea ºi cu prevederile convenþiilor international conventions where the Romanian state is
internaþionale la care statul român este parte. party.
Proprietatea industrialã cuprinde: invenþii, modele Industrial property includes inventions, utility
de utilitate, soiuri de plante, mãrci ºi indicaþii geografice, models, types of plants, marks and geographical
desene ºi modele, respectiv topografiile produselor indications, drawings and models, respectively
semiconductoare. topographies of semi-conductor products.
Solicitant - persoana fizicã sau juridicã care cere în Applicant - natural or legal person who asks SOIT
scris la OSIM, acordarea unui titlu de protecþie pentru un in writing, for granting a protection title for an object of
obiect de proprietate industrialã (brevet sau certificat de industrial property (patent or registration certificate).
înregistrare).
Titular - persoana fizicã sau juridicã cãreia îi Titular - natural or legal person who holds the right
aparþine dreptul conferit prin titlul de protecþie acordat granted by protection title (license or registration
(brevet sau certificat de înregistrare). certificate).
Brevet de invenþie - titlul de protecþie care se Patent - protection title granted by SOIT for any
acordã de cãtre OSIM pentru orice invenþie având ca invention having as object a product or procedure, in all
obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile technological fields, provided that it should be new,
tehnologice, cu condiþia ca aceasta sã fie nouã, sã involve an inventive activity and susceptible of industrial
implice o activitate inventivã ºi sã fie susceptibilã de application.
aplicare industrialã.
Cerere de brevet de invenþie, redactatã în limba Patent application elaborated into Romanian
românã, cuprinde: comprises:
– solicitarea acordãrii unui brevet ºi datele de – request for a patent and identification data of
identificare ale solicitantului; applicant;
– o descriere a invenþiei (prezentarea în scris a – invention description (written presentation);
invenþiei);
– una sau mai multe revendicãri (partea de brevet – one or several claims (patent part presenting object
care cuprinde obiectul protecþiei solicitate ºi al cãrui of requested protection and whose content
conþinut determinã întinderea protecþiei); determines protection extent);
– desenele la care se face referire în descriere sau – drawings referred to in the description and claims.
revendicãri.
Publicarea brevetului reprezintã difuzarea Patent publication represents information
informaþiei într-un mod accesibil publicului. dissemination to be accessible for the public.
Brevet european - brevetul de invenþie eliberat de European patent - patent released by European
Oficiul European de Brevete, în conformitate cu Patent Office, in accordance with the Convention on
Convenþia privind brevetul european, adoptatã la European patent, adopted in Munich on October 5, 1973.
München la 5 octombrie 1973.
Brevet european validat în România - este un European patent validated in Romania - is an
brevet european care are efecte în România. European patent which has effects in Romania.
Clasificarea Internaþionalã a Brevetelor (CIB), International Patent Classification (IPC), based
instituitã în baza Aranjamentului de la Strasbourg în anul on Strasbourg Agreement in 1971, divides technical field
1971, împarte domeniul tehnic în opt secþiuni cu into eight sections with about 70000 subdivisions. IPC
aproximativ 70000 de subdiviziuni. Simbolurile CIB, formate symbols, comprising Arabian digits and Latin letters,
din cifre arabe ºi litere ale alfabetului latin, se aplicã pe being applied on patent documents (issued patent
documentele de brevet (cereri de brevet publicate ºi brevete application and patents granted) by national or regional
acordate) de cãtre oficiile de proprietate industrialã, industrial property offices, issuing these documents. IPC
naþionale sau regionale, care publicã aceste documente. are used in over 100 countries, issuing yearly over one
CIB se utilizeazã în mai mult de 100 de þãri, care publicã million patent documents.
anual peste un milion de documente de brevet.
Modelul de utilitate protejeazã orice invenþie Utility model protects any technical invention if it is
tehnicã, cu condiþia sã fie nouã, sã depãºeascã nivelul new, exceeds the level of simple professional skill and is
simplei îndemânãri profesionale ºi sã fie susceptibilã de susceptible of industrial application.
aplicare industrialã.
Cererea de model de utilitate conþine: Demand of utility model contains:
– datele de identificare ale solicitantului; – identification data of petitioner;
– solicitarea protecþiei prin model de utilitate, însoþitã – protection request by utility model, accompanied by
de titlul invenþiei; invention title;
– o descriere a invenþiei; – invention description;
– una sau mai multe revendicãri; – one or more claims;
– desenele la care se face referire în descriere sau în – designs referred to in the description or claims.
revendicãri.
Certificatul de model de utilitate este un titlu de Certificate of utility model is a protection title
protecþie acordat de OSIM în condiþiile prevãzute de granted by SOIT according to legal stipulations.
lege.
Brevet pentru soi de plantã - se acordã de OSIM Patent for plant type - is granted by SOIT if it is
dacã acesta este nou, distinct, uniform ºi stabil. new, distinct, unform and stable.
Soi - grupul de plante aparþinând unui taxon botanic Type - group of plants belonging to a botanic taxon
de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi: of the lowest known range, which can be:
– definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un – defined by expression of characters resulted from a
anumit genotip sau dintr-o anumitã combinaþie de certain genotype or a certain combination of
genotipuri; genotypes;
– distinct faþã de orice alt grup de plante, prin expresia – distinct as against any other group of plants, by
a cel puþin unuia dintre caracterele prevãzute mai expression of at least one of characters stipulated
sus; above;
– considerat ca o entitate cu privire la capacitatea sa – considered as an entity regarding its capacity to be
de a fi reprodus ca atare. reproduced as such.
Desen sau model - aspectul exterior al unui produs Drawing or model - outer aspect of a product or of
sau al unei pãrþi a acestuia, redat în douã sau trei its part, given in two or three dimensions, resulted from
dimensiuni, rezultat din combinaþia dintre principalele the combination between main characteristics,
caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formã, especially lines, outlines, colors, forms, texture and /or
texturã ºi/sau materiale ºi/sau ornamentaþia produsului ornamentation of the product itself.
în sine.
Cererea de înregistrare a desenului sau Registration application of drawing or model
modelului cuprinde: contains:
– solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului – application to register the drawing or model and
ºi datele de identificare ale solicitantului; identification data of applicant;
– numãrul de desene sau modele pentru care se cere – number of drawings or models for which the
protecþia; protection is asked;
– descrierea elementelor noi, caracteristice desenului – description of new elements, characteristic for the
sau modelului; drawing or model;
– reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului; – graphs of drawing or model;
– indicarea produselor în care este încorporat desenul – indication of product in which drawing or model is
sau modelul, când este cazul. incorporated, if case.
Certificat de înregistrare a desenelor / modelelor Registration certificate of drawing or model
publicate - titlul de protecþie acordat de OSIM pentru published - protection title granted by SOIT for drawings
desenele / modelele înregistrate ºi publicate. or models registered and published.
Marcã - semnul susceptibil de reprezentare graficã Trademark - sign susceptible of graphic
servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei presentation used to distinguish products or services of
persoane fizice sau juridice de cele aparþinând altor natural or legal persons from those belonging to other
persoane. Pot constitui mãrci semne distinctive cum ar fi: persons. Trademarks can be also distinct signs, such as:
cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, words, including personal names, drawings, letters,
elemente figurative, forme tridimensionale ºi în special digits, figurative elements, three dimensional forms,
forma produsului sau ambalajului sãu, combinaþii de especially product form or its package, color
culori, precum ºi orice combinaþie a acestor semne. combinations, as well as any combination of these signs.
Cerere de înregistrare a unei mãrci - conþine Registration application of trademark - comprises
datele de identificare ale solicitantului, reproducerea identification data of the applicant, trademark
mãrcii precum ºi indicarea produselor sau serviciilor reproduction as well as products or services indication
pentru care înregistrarea este cerutã, redactatã în limba for which the application is done into Romanian.
românã.
Indicaþie geograficã - denumirea servind la Geographical indication - name identifying a
identificarea unui produs originar dintr-o þarã, regiune product from one country, region or locality of a state if
sau localitate a unui stat în cazurile în care o calitate, o one quality, reputation or other characteristics can be
reputaþie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod essentially granted to this geographical origin.
esenþial atribuite acestei origini geografice.
Structura salariaþilor1) din activitatea de cercetare - dezvoltare,
pe sectoare de performanþã
Structure of employees1) from research - development activity,
13.G1 by sectors of performance

%
100 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4

80 34,6 29,8 28,0 29,3 28,6 28,8

60
33,3 35,9 36,5 38,0 37,8 38,5

40

20
31,6 33,6 35,0 32,3 33,2 32,3

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sectorul mediului de afaceri Sectorul învãþãmânt superior


Business sector Tertiary education sector

Sectorul guvernamental Sectorul privat non-profit


Government sector Private non-profit sector

1) Numãr persoane în echivalent normã întreagã. / Number of persons in full-time equivalent.

Structura salariaþilor din activitatea de cercetare - dezvoltare,


dupã nivelul de pregãtire, în anul 2015
Structure of employees from research - development activity,
13.G2 by training level, in 2015

19,5%

313311)

80,5%

Cu pregãtire superioarã Altã pregãtire (exclusiv superioarã)


Tertiary education Other education (excluding tertiary education)

Notã: Altã pregãtire (exclusiv superioarã) cuprinde: studii postliceale ºi de maiºtri, studii liceale, profesionale ºi de ucenici
ºi alte situaþii.
Note: Other education (excluding tertiary education) comprises: post-secondary non-tertiary and foremen education,
upper secondary, vocational and apprenticeship education and other situations.
1) Numãr persoane în echivalent normã întreagã. / Number of persons in full-time equivalent.
Structura cercetãtorilor din activitatea de cercetare-dezvoltare,
pe domenii ºtiinþifice
13.G3 Structure of researchers from research-development activity, by scientific field

2010 2015

7,0% 8,8%

11,4% 9,8%

38,2% 44,2%
5,1%
9,1%

12,8%
17,5%

16,8% 19,3%

ªtiinþe inginereºti ºi tehnologice ªtiinþe umaniste


Engineering and technological sciences Humanities

ªtiinþe naturale ºi exacte ªtiinþe medicale


Natural and exact sciences Medical sciences
ªtiinþe sociale ªtiinþe agricole
Social sciences Agricultural sciences

Structura cheltuielilor totale din activitatea de cercetare - dezvoltare,


pe sectoare de performanþã
Structure of total expenditure from research - development activity,
13.G4 by sectors of performance

100 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

24,5 22,9 19,7 19,7 15,2 17,4


80

60
36,8 40,7 40,9 49,2 42,9 38,3

40

20
38,3 36,0 39,0 30,7 41,5 44,0

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sectorul mediului de afaceri Sectorul învãþãmânt superior


Business sector Tertiary education sector

Sectorul guvernamental Sectorul privat non-profit


Government sector Private non-profit sector
Structura cheltuielilor totale din activitatea de cercetare - dezvoltare,
pe surse de finanþare
Structure of total expenditure from research - development activity,
13.G5 by financing source

2010 2015

11,1% 0,1% 1,7%


2,2% 19,2%
32,3%
35,9%
16,2% 1,4%

3,8%

37,9%
38,2%

Întreprinderi Unitãþi din învãþãmântul superior


Enterprises Tertiary education units
Fonduri publice Fonduri din strãinãtate
Public funds External funds
Fonduri publice generale universitare Instituþii fãrã scop lucrativ
University general public funds Non-lucrative purpose institutions
Alte surse
Other sources

Structura cheltuielilor curente din activitatea de cercetare - dezvoltare,


pe tipuri de cercetare
Current expenditure from research - development activity,
13.G6 by type of research

2010 2015

6,7% 19,1%

44,7% 31,5%

48,6% 49,4%

Cercetare fundamentalã Dezvoltare experimentalã


Basic research Experimental development
Cercetare aplicativã
Applicative research
13 ªTIINÞÃ ªI TEHNOLOGIE

CERCETARE - DEZVOLTARE
13.1 Principalii indicatori din activitatea de cercetare-dezvoltare,
pe sectoare de performanþã ºi forme de proprietate
13.2 Salariaþii din activitatea de cercetare-dezvoltare, dupã ocupaþie ºi nivel de pregãtire
13.3 Salariaþii din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de performanþã ºi ocupaþii
13.4 Cercetãtorii din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe domenii ºtiinþifice
13.5 Salariaþii din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de performanþã ºi
nivel de pregãtire
13.6 Salariaþii din activitatea de cercetare - dezvoltare, pe sectoare de performanþã ºi
nivel de pregãtire, conform Clasificãrii Internaþionale Standard a Educaþiei (CISE)
13.7 Cercetãtorii din activitatea de cercetare - dezvoltare, pe sectoare de performanþã ºi
grupe de vârstã
13.8 Salariaþii din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul mediului de afaceri,
pe activitãþi economice ºi dupã ocupaþie
13.9 Salariaþii din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul mediului de afaceri,
pe activitãþi economice ºi dupã nivelul de pregãtire
13.10 Cheltuielile curente din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de
performanþã ºi tipuri de cercetare
13.11 Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de
performanþã ºi categorii de cheltuieli
13.12 Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de
performanþã ºi surse de finanþare
13.13 Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul
mediului de afaceri, pe activitãþi economice ºi categorii de cheltuieli
13.14 Cheltuielile curente din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul
mediului de afaceri, pe activitãþi economice ºi elemente componente
13.15 Cheltuielile de capital din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul
mediului de afaceri, pe activitãþi economice ºi elemente componente
13.16 Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe tipuri de programe
de cercetare-dezvoltare conform NABS ºi surse de finanþare
13.17 Numãrul proiectelor ºi cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare, conform NABS,
pe tipuri de surse de finanþare, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
INOVAÞIA ÎN ÎNTREPRINDERI
13.18 Tipologia inovatorilor
13.19 Întreprinderi cu inovaþie de produs ºi/sau proces, dupã tipul inovaþiei
13.20 Întreprinderile inovatoare, pe activitãþi economice ºi clase de mãrime
13.21 Întreprinderi cu inovaþie de metode de organizare ºi/sau de marketing,
dupã tipul inovaþiei
13.22 Întreprinderi cu inovaþie de produs ºi/sau proces care au indicat cea mai importantã
sursã de informare pentru inovaþie, în total întreprinderi inovatoare
13.23 Întreprinderile inovatoare de produse ºi/sau procese, care au primit fonduri publice
pentru activitãþi inovatoare, în total întreprinderi inovatoare, pe activitãþi,
clase de mãrime ºi tipuri de fonduri publice
BREVETE DE INVENÞIE ªI ALTE OBIECTE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE
13.24 Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse ºi/sau procese angajate în acorduri
de cooperare pentru inovaþie, în total întreprinderi inovatoare, pe activitãþi,
clase de mãrime ºi locaþia geograficã a partenerului
13.25 Numãrul de salariaþi ai întreprinderilor inovatoare, pe activitãþi ºi clase de mãrime
13.26 Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu inovaþie de produse,
în cifra de afaceri totalã a întreprinderilor
13.27 Ponderea întreprinderilor cu produse ºi/sau procese inovatoare care au indicat
obiective cu grad ridicat de importanþã, în total întreprinderi inovatoare
13.28 Ponderea întreprinderilor care au indicat un impact ridicat al efectelor inovaþiei
asupra produselor ºi alte efecte ale inovaþiei, în total întreprinderi inovatoare,
pe clase de mãrime ºi activitãþi economice
13.29 Ponderea întreprinderilor care au indicat un impact ridicat al efectelor inovaþiei
asupra proceselor inovaþiei, în total întreprinderi inovatoare, pe clase de mãrime ºi
activitãþi economice
13.30 Ponderea întreprinderilor cu inovaþie de produs ºi/sau proces care coopereazã,
în total întreprinderi inovatoare, dupã tipul partenerului de cooperare ºi
locaþia geograficã a partenerului, în perioada 2008-2010
13.31 Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse ºi/sau procese, care au indicat
surse de informaþii cu grad ridicat de importanþã, în total întreprinderi inovatoare,
pe activitãþi, clase de mãrime ºi tip de sursã, în perioada 2010 - 2012
13.32 Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse ºi/sau procese, angajate în acorduri
de cooperare pentru inovaþie, în total întreprinderi inovatoare, pe activitãþi,
clase de mãrime, tipul partenerului de cooperare ºi locaþia geograficã a partenerului
13.33 Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare, pe activitãþi ºi clase de mãrime
13.34 Cheltuielile pentru inovaþie de produs ºi/sau proces
13.35 Cheltuielile pentru inovaþie ale întreprinderilor inovatoare de produse ºi/sau procese
13.36 Cererile de brevet de invenþie depuse
13.37 Brevete de invenþie acordate ºi publicate
13.38 Alte obiecte de proprietate industrialã
TERITORIAL
13.39 Activitatea de cercetare - dezvoltare, în profil teritorial
13.40 Salariaþii din activitatea de cercetare - dezvoltare, în profil teritorial ºi pe ocupaþii
13.41 Cheltuielile totale din activitatea de cercetare - dezvoltare, în profil teritorial ºi
pe categorii de cheltuieli
13.42 Întreprinderi inovatoare ºi non-inovatoare, pe clase de mãrime, activitãþi economice,
în profil teritorial
13.43 Întreprinderi cu inovaþie de produs ºi/sau proces, dupã tipul inovaþiei, în profil teritorial
13.44 Tipologia inovatorilor, pe clase de mãrime, activitãþi economice, în profil teritorial
13.45 Tipologia inovatorilor, în profil teritorial
13.46 Cheltuielile pentru inovaþie de produs ºi/sau proces, în profil teritorial
13.47 Cheltuielile pentru inovaþie ale întreprinderilor inovatoare de
produse ºi/sau procese, în profil teritorial
13.48 Principalii indicatori regionali referitori la inovaþia în întreprinderile
mici ºi mijlocii (IMM-uri)
13.49 Cererile de brevet de invenþie depuse de solicitanþi români, în profil teritorial
13.50 Cererile de înregistrare a desenelor / modelelor, ale solicitanþilor români,
în profil teritorial
13.51 Cererile de înregistrare a mãrcilor, ale solicitanþilor români, în profil teritorial
AGRICULTURÃ ªI
SILVICULTURÃ

AGRICULTURE AND
FORESTRY
14
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Recensãmântul General Agricol - 2010; General Agricultural Census - 2010;
 Ancheta Structuralã în Agriculturã - 2013; Farm Structure Survey - 2013;
 Cercetãri statistice realizate prin sondaj aliniate la Statistical sample surveys aligned to community
acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole acquis in the field of agriculture statistics on crop
privind suprafeþele ºi producþia vegetalã, efectivele area and production, livestock and animal
de animale ºi producþia animalã; production;
 Cercetãri statistice curente privind fondul forestier, Statistical current surveys regarding forest land,
masa lemnoasã recoltatã, suprafaþa parcursã cu harvested timber, cutting wood area, afforestations
tãieri, împãduriri ºi volumul de lemn exploatat. and volume of wood exploited.

Surse administrative: Administrative sources:


 Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, pentru Ministry of Agriculture and Rural Development, for
fondul funciar dupã modul de folosinþã; pentru land fund by use; for chemical and natural fertilizers
îngrãºãmintele chimice ºi naturale folosite în used in agriculture and for park of tractors and of
agriculturã ºi pentru parcul de tractoare ºi maºini main agricultural machinery related to the end of
agricole principale din agriculturã aferent sfârºitului year;
de an;
 Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare, pentru National Agency for Land Arrangements, for
suprafaþa agricolã irigatã; irrigated agricultural area;
 Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã, The National Agency for Fishery and Aqvaculture,
pentru producþia de peºte. for the fish production.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

AGRICULTURÃ AGRICULTURE

Fondul funciar reprezintã totalitatea terenurilor, Land fund represents all lands no matter of
indiferent de destinaþie, de titlul pe baza cãruia sunt destination, of the title based on which they are owned or
deþinute sau de domeniul public sau privat din care fac of public or private sector to which they belong.
parte.
Suprafaþa agricolã, dupã modul de folosinþã, Agricultural area includes, by use, the lands with
include terenurile cu destinaþie agricolã, aflate în agricultural destination, owned by natural or legal
proprietatea persoanelor fizice sau juridice ºi care se persons, classified as follows: arable land, natural
clasificã astfel: teren arabil, pãºuni ºi fâneþe naturale, vii pastures and hayfields, vineyards and vine nurseries,
ºi pepiniere viticole, livezi ºi pepiniere pomicole. orchards and tree nurseries.
Terenul arabil reprezintã suprafaþa care se arã în Arable land represents the area which is ploughed
fiecare an sau la mai mulþi ani ºi se cultivã cu plante each year or at several years, cultivated with annual or
anuale sau perene. perennial plants.
Pãºunile reprezintã terenurile acoperite cu vegetaþie Pastures represent lands covered with herbal
ierboasã, instalatã pe cale naturalã sau regeneratã prin vegetation, grown in natural way, or regenerated by
însãmânþare, destinate pãºunatului animalelor. sowing, for animal pasturing.
Fâneþele reprezintã terenurile acoperite cu vegetaþie Hayfields represent the lands covered with herbal
ierboasã, instalatã pe cale naturalã sau regeneratã prin vegetation, grown in natural way, or regenerated by
însãmânþare ºi destinate recoltãrii pentru obþinerea de fân. sowing, for hay harvesting.
Viile ºi pepinierele viticole reprezintã suprafeþele Vineyards and nurseries represent the areas
cu plantaþii viticole, pepiniere viticole ºi terenul în covered with vineyards, vine nurseries and land
pregãtire pentru vii. prepared for vineyards.
Livezile ºi pepinierele pomicole reprezintã Orchards and tree nurseries represent the areas
suprafeþele cu plantaþii pomicole, arbuºti fructiferi, covered with tree plantations, fruit younglings, tree
pepiniere pomicole ºi terenul în pregãtire pentru livezi. nurseries and land prepared for orchards.
Suprafaþa cultivatã reprezintã suprafaþa Cultivated area represents the area sown/planted
însãmânþatã/ plantatã în ogor propriu, în anul agricol de in own field, in the agricultural reference year (October, 1
referinþã (1 octombrie - 30 septembrie) cu o culturã - September, 30) with a main crop (covering the land for
principalã (care ocupã terenul cea mai mare perioadã de the majority of time period) or in previous agricultural
timp) sau în anii agricoli precedenþi pentru culturile years for biennial, triennial or perennial crops.
bienale, trienale sau perene.
Suprafaþa agricolã irigatã reprezintã suprafaþa pe Irrigated agricultural area represents the area on
care s-a aplicat cel puþin o udare în anul agricol de which at least one irrigation was done during in
referinþã. agricultural reference year.
Exploataþia agricolã este o unitate tehnico- The agricultural holding is a single unit, both
economicã de sine stãtãtoare, cu o gestiune unicã ºi technically and economically, which has a single
care desfãºoarã activitãþi agricole, prin utilizarea management and which undertakes agricultural
suprafeþelor ºi/sau creºterea animalelor, sau activitãþi de activities, by using the agricultural areas and/or animal
menþinere a terenurilor agricole în bune condiþii agricole breeding, or activities for keeping farmland in good
ºi de mediu, fie ca activitate principalã, fie ca activitate agricultural and environmental conditions, either as a
secundarã. main or as a secondary activity.
Suprafaþa agricolã utilizatã cuprinde teren arabil, Utilised agricultural area includes arable land,
grãdini familiale, pãºuni ºi fâneþe naturale (permanente) kitchen gardens, (permanent) grassland and meadows
ºi culturi permanente (plantaþii viticole ºi pomicole). and permanent crops (vineyards and fruit and berry
plantations).
Producþia ramurii agricole se determinã conform Agricultural branch production is determined
metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice according to the Eurostat methodology on ”Economic
pentru Agriculturã” ºi cuprinde: valoarea tuturor Accounts for Agriculture” and comprises: the value of all
producþiilor de produse agricole (inclusiv valoarea agricultural products (including the value of wine
producþiei de vin obþinutã în unitãþile agricole care nu production obtained in agricultural units having no wine
dispun de instalaþii industriale de vinificaþie) ºi valoarea industrial installations) and the value of agricultural
serviciilor agricole efectuate de unitãþile specializate. services carried out by specialised units. This production
Aceastã producþie nu cuprinde: valoarea consumului de does not comprise: the value of the seed consumption
sãmânþã din producþie proprie pentru culturile la care from own production for the crops where sowings are
însãmânþãrile se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaþi done in autumn, the value of grapes used for wine
în producþia de vin a unitãþilor agricole care nu dispun de production of agricultural units having no wine industrial
instalaþii industriale de vinificaþie, valoarea laptelui installations, the value of milk consumed by animals, the
consumat de animale, valoarea ouãlor puse la incubat ºi value of eggs in incubator and producers losses after
pierderile la producãtori dupã recoltare. harvesting.
Producþia ramurii agricole cuprinde ºi valoarea The agricultural branch production includes the
activitãþilor secundare neagricole neseparabile ºi este value of non-agricultural inseparable secondary
diminuatã cu valoarea laptelui transformat în derivate activities and it is diminished with the value of milk
(produse obþinute din prelucrarea laptelui) în aceeaºi processed into derivates (products obtained from milk
fermã. processing) in the same farm.
Activitãþile secundare neagricole neseparabile sunt Non-agricultural inseparable secondary activities
activitãþi legate direct de producþia agricolã ºi nu pot fi are directly related to agricultural production and cannot
separate de activitatea agricolã principalã din punct de be separated from main agricultural production from the
vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în viewpoint of costs (ex.: production of cheese products in
ferma zootehnicã). livestock farms).
Producþia ramurii agricole este exprimatã în preþuri Agricultural branch production is expressed in
curente de bazã (preþurile la producãtor la care se current basic prices (producer prices plus subsidies on
adaugã subvenþiile pe produs ºi se scad impozitele pe product, less taxes on product) of each year.
produs) ale fiecãrui an.
Indicii producþiei ramurii agricole se calculeazã Agricultural branch production indices are
ca raport între valoarea producþiei din anul curent calculated as the ratio between production value in
exprimatã în preþurile anului anterior ºi valoarea current year expressed in the prices of the previous year
producþiei din anul anterior. and production value in the previous year.
Producþia agricolã vegetalã reprezintã producþia Crop agricultural production represents the
fizicã obþinutã în perioada de referinþã (anul în care se physical production obtained in the reference period
face recoltarea), mai puþin pierderile la recoltare, (year when harvesting is done) except harvesting losses,
exprimatã în unitãþi fizice în funcþie de natura produselor expressed in physical units by nature of products and
ºi a grupelor de produse ºi cuprinde: groups of products and includes:
– producþia culturilor în ogor propriu; – production in own field;
– producþia culturilor intercalate; – production in combined crops;
– producþia culturilor succesive; – production in successive crops;
– producþia obþinutã în grãdinile familiale – production obtained in kitchen gardens
(pentru legume, cartofi, fructe ºi struguri). (for vegetables, potatoes, fruit and grapes).
Producþia medie reprezintã cantitatea de produse (pe Average yield represents the quantity of products
fiecare culturã) obþinutã pe unitatea de suprafaþã cultivatã. (for each crop) obtained on the unit of cultivated area.
Producþia de fructe reprezintã cantitatea de fructe Fruit production represents the quantity of fruit, by
pe specii, obþinutã de la pomii din livezi ºi rãzleþi, arbuºtii species, obtained from orchard trees and isolated trees,
fructiferi ºi cãpºuni (inclusiv din grãdinile familiale). fruit and berry species and strawberries (including the
kitchen gardens).
Greutatea în viu a animalelor destinate Live weight of animals intended to be
sacrificãrii pentru consum cuprinde greutatea în viu a slaughtered for consumption includes live weight of
animalelor sacrificate în exploataþiile agricole, a celor animals slaughtered in agricultural holdings, of those
vândute pentru sacrificare la abatoare, direct pe piaþã, sold to be slaughtered within slaughtering houses,
export direct ºi a celor sacrificate în abatoare, dar directly on the market, direct export and of those
restituite exploataþiilor agricole. slaughtered within slaughtering houses, but given back
to agricultural holdings.
Efectivele de bovine cuprind totalitatea taurinelor ºi Cattle population comprises all male and female
bubalinelor masculi ºi femele, pe diferite grupe de vârstã bulls and buffalos by various age group and economic
ºi destinaþie economicã. destination.

Efectivele de porcine cuprind totalitatea porcinelor Pigs population comprises all pigs in agricultural
din exploataþia agricolã (inclusiv porcinele aflate în holding (including pigs in maternity, breeding and
maternitãþi, crescãtorii ºi îngrãºãtorii), indiferent de sex, fattening farms) not matter of sex, weight category and
categorii de greutate ºi destinaþie economicã. economic destination.
Efectivele de ovine cuprind toate animalele din Sheep population comprises all animals of sheep
specia ovine, indiferent de sex, vârstã, destinaþie species, no matter of sex, age, economic destination and
economicã ºi locul unde se aflã. place.
Efectivele de caprine cuprind toate caprinele Goats population comprises all goats no matter of
indiferent de sex, vârstã, destinaþie economicã ºi locul sex, age, economic destination and place.
unde se aflã.
Efectivele de cabaline cuprind cabalinele de Horses population comprises labour horses, stud
muncã, armãsarii reproducãtori, tineret pânã la 3 ani, horses, young horses until 3 years old, other horses.
alte cabaline. Nu sunt incluºi caii de curse ºi caii de Race horses and saddle horses used for amusement are
cãlãrie, folosiþi pentru divertisment. not included.
Efectivele de pãsãri cuprind toate categoriile de Poultry population comprises all categories of poultry
pãsãri existente în exploataþia agricolã (gãini, curci, raþe, existent in agricultural holding (hens, turkey hens, ducks,
gâºte, alte pãsãri: struþi, prepeliþe, bibilici etc.). geese, other poultry: ostrich, quails, guinea fowl a.s.o.).
Familii de albine reprezintã numãrul de familii de Bee families represent number of bee families for
albine, destinate producþiei de miere. honey production.
Producþia de lapte reprezintã cantitatea de lapte de Milk production represents the quantity of cow,
vacã, bivoliþã (inclusiv consumul viþeilor), oaie ºi caprã. buffalo cow (including the calves consumption), sheep
and goat milk.
Producþia principalelor produse agricole, pe Production of the main agricultural products, per
locuitor se calculeazã ca raport între producþia totalã a inhabitant are calculated as the ratio between total
acestora ºi populaþia rezidentã (stabilã) la 1 iulie production thereof and the usual resident population on
a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate July 1st of each year was used, estimated under the
cu rezultatele Recensãmântului Populaþiei ºi al conditions of comparability with the final results of the
Locuinþelor – 2011. Population and Housing Census – 2011.
Parcul de tractoare ºi maºini agricole (fizice) Park of tractors and of main (physical)
principale din agriculturã (la sfârºitul anului) este agricultural machinery in agriculture (end of year) is
aferent unitãþilor care au agricultura ca activitate principalã related to the units having agriculture as their main
(inclusiv exploataþiile agricole fãrã personalitate juridicã). activity (including individual agricultural holdings).
Îngrãºãmintele chimice sunt produse industriale Chemical fertilizers are industrial products which
care dupã conþinutul lor pot fi: azotoase, fosfatice, by content can be: nitrous, phosphatic, potassic or
potasice, sau în amestec ca îngrãºãminte complexe; ele combined, as complex fertilizers; they are expressed in
se exprimã în substanþã activã. active substance.
Îngrãºãmintele naturale cuprind gunoiul de grajd Natural fertilizers include muck from all species of
de la toate speciile de animale ºi de la pãsãri (în stare animals and poultry (fresh or fermented) as well as liquid
proaspãtã sau fermentatã) precum ºi dejecþiile în stare dejections; they are expressed in gross weight.
lichidã; acestea se exprimã în greutate brutã.
SILVICULTURÃ FORESTRY

Fondul forestier reprezintã totalitatea suprafeþelor Forest fund represents the total area of forests,
pãdurilor, a terenurilor destinate împãduririi, a celor care lands meant for afforestration, those serving the needs of
servesc nevoilor de culturã, producþie sau administraþie forest crops, production and administration, of pools,
silvicã, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu brook beds as well as other areas intended for forestry
destinaþie forestierã, inclusiv cele neproductive cuprinse and non-productive lands included in forest
în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, arrangements, on January 1st, 1990 or hereby included
inclusiv cu modificãrile de suprafaþã, conform operaþiilor later on, according to law provisions, no matter of
de intrãri-ieºiri, efectuate,în condiþiile legii, indiferent de ownership right.
forma de proprietate.

Suprafaþa pãdurilor reprezintã terenurile cu o Forest area represents all land areas over 0.25
suprafaþã de cel puþin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii hectares, covered by trees; trees should reach a
trebuie sã atingã o înãlþime minimã de 5 m la maturitate minimum height of 5 m at maturity, under normal
în condiþii normale de vegetaþie. vegetation conditions.

Regenerãrile artificiale reprezintã ansamblul de Artificial regeneration represent all works by which
lucrãri de plantare de puieþi, butaºi ºi sade sau de an area is planted with saplings, cuttings and seedlings
însãmânþare a unei suprafeþe de teren cu scopul de a se or sown in order to create new coppices, both on
crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere de pe care a exploited forest lands and on lands without forest
fost exploatat arboretul matur, cât ºi pe terenuri lipsite de vegetation.
vegetaþie forestierã.
Suprafaþa parcursã cu tãieri reprezintã suprafaþa Cutting area represents lots surface of which the
partizilor din care s-a recoltat masa lemnoasã. Aceastã timber was harvested. This area corresponds to the act
suprafaþã corespunde prevederilor actului de punere în of turning into account if the timber was harvested
valoare în cazul în care masa lemnoasã s-a recoltat în entirely or should be reduced proportionally to the
totalitate sau se va reduce proporþional cu suprafaþa cu surface with wood left on foot not harvested at the end of
masã lemnoasã rãmasã pe picior nerecoltatã la sfârºitul year.
anului.
Tãieri succesive - tãierile de regenerare prin care Successive cuttings - regeneration cuttings by
pãdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori which forest is crossed by repeated extractions of trees
relativ uniform repartizate spaþial, eºalonate în timp relatively uniformly distributed in space, staggered
corespunzãtor instalãrii ºi dezvoltãrii regenerãrii according to natural regeneration installation and
naturale, pânã la recoltarea integralã a arboretului bãtrân development, until integral harvesting of old tree and
ºi trecerea la o nouã generaþie a pãdurii. passing to a new generation of forest.
Tãieri progresive - tãierile de regenerare prin care Progressive cuttings - regeneration cuttings by
pãdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori which forest is crossed by repeated extractions of trees
amplasate în anumite porþiuni (ochiuri), care se lãrgesc placed in certain portions (eyes) which get larger step by
treptat pe mãsura instalãrii ºi dezvoltãrii regenerãrii step at the same time with natural regeneration
naturale, pânã la recoltarea integralã a arboretului bãtrân installation and development until integral harvesting of
ºi trecerea la o nouã generaþie a pãdurii. old tree and passing to a new generation of forest.
Tãieri grãdinãrite - tãierile cu caracter continuu, Garden cuttings - continuous cuttings which pursue
prin care se urmãreºte recoltarea selectivã a unor arbori the selective harvesting of some trees or small groups of
sau grupe mici de arbori, în vederea realizãrii ºi trees, in order to achieve and keep a specific diversified
menþinerii unei structuri pluriene specifice, structure according to purposes.
corespunzãtor scopurilor stabilite.
Tãieri rase - extragerea integralã a arboretului Flat cuttings - integral extraction of old tree by a
bãtrân printr-o singurã tãiere, regenerarea pãdurii single cutting, forest regeneration being done by
realizându-se pe cale artificialã, prin împãduriri. afforestration.
Operaþiunile de igienã ºi curãþire a pãdurilor - Forest hygienic and cleaning operations - taking
extragerea produselor de igienã care rezultã din out hygienic products resulted from normal process of
procesul normal de eliminare naturalã (arbori doborâþi, natural elimination (cut down, split, punk, attacked by
rupþi, uscaþi, atacaþi de insecte). insects trees).
Tãieri de îngrijire în pãdurile tinere - ansamblul Fostering cuttings in young forests - all cuttings
tãierilor de îngrijire ºi conducere a arboretelor, efectuate of brush care and leading, carried out since their
de la instalarea acestora ºi pânã la începerea tãierilor de installation till begining of regeneration cuttings,
regenerare, în raport cu þelul de gospodãrire urmãrit. according to the purpose husbandry.
Tãieri de produse accidentale reprezintã Accidental cuttings represent the harvest of raw
recoltarea produselor brute lemnoase, rezultate wooden products, resulted accidentally because of
întâmplãtor datoritã calamitãþilor naturale sau a unor natural calamities or of clearings.
defriºãri.
Volumul de lemn recoltat reprezintã volumul brut Harvested wood volume represents the gross
de masã lemnoasã pe picior din partizile aferente anului volume of standing timber in lots for the production year
de producþie pentru care se întocmeºte cercetarea which is covered by statistical research, harvested up to
statisticã, recoltat pânã la data de 31 decembrie a anului December, 31 of that year. The timber left on foot is not
respectiv. Nu constituie masã lemnoasã recoltatã, masa considered as harvested timber.
lemnoasã rãmasã pe picior.
Volumul de lemn exploatat de cãtre operatorii Volume of wood exploited by economic
economici cu activitate de exploatare forestierã operators with forestry activity represents working
reprezintã lemnul de lucru ºi lemnul pentru foc recoltat ºi wood and the fuel wood harvested and collected from
colectat de pe suprafaþa parchetelor sau din suprafaþa the cutting area or the area affected by accidental
afectatã de produse accidentale, inclusiv cel aflat în products, including the one in primary platforms.
platformele primare.
Volumul de lemn rotund reprezintã volumul de Volume of round timber represents the volume of
lemn de lucru ºi lemn pentru foc ºi pentru mangalizare. industrial round wood and fuel wood and charcoal.
Buºteni - volumul de lemn utilizat pentru obþinerea Logs - volume of wood used for timber, girders,
de cherestea, traverse, grinzi, lamele pentru lãdiþe, frize beams, wood strips for boxes, friezes for conventional or
pentru parchet clasic sau stratificat, frize pentru plãci laminated parquet, friezes for plywood panels, staves for
îmbinate din lemn masiv, doage pentru butoaie ºi casks and barrels; the volume of roundwood for the
budane; volumul de lemn rotund pentru producerea de production of technical or decorative veneer sheets, by
furnire tehnice sau estetice, prin tãiere planã sau flat cutting or unrolling; the volume of high quality
derulare; volumul de lemn rotund de calitate superioarã, roundwood used in the manufacture of musical
utilizat la fabricarea instrumentelor muzicale (lemn de instruments (pine, spruce, beech and various species
brad, molid, fag ºi diverse specii). wood).
Lemn rotund ºi despicat - volumul de lemn utilizat Round and sawn timber - volume of wood used to
la producþia de celulozã; volumul de lemn utilizat la produce cellulose; the volume of wood used in the
producerea plãcilor din aºchii de lemn (PAL, OSB, etc.) production of particle boards (PAL, OSB, a.s.o.) or pads
sau a plãcilor din fibre de lemn (PFL, PAF, etc.); of wood fibres (PFL, PAF, a.s.o.);
Alte sortimente de lemn rotund - volumul de lemn Other roundwood assortments - the volume of
utilizat pentru susþinerea lucrãrilor miniere în subteran; roundwood used in support of underground mining
volumul de lemn destinat utilizãrii în construcþii (în operations; the volume of timber for use in construction
special în zonele rurale); volumul de lemn utilizat la (especially in rural areas), the volume of timber used to
distilarea uscatã (lemn despicat de fag, carpen, etc.); dry distillation (sawn wood of beech, hornbeam, a.s.o.);
volumul de lemn utilizat la obþinerea de extracte tanante the volume of wood used to produce vegetable tanning
vegetale (lemn de stejar, molid, salcâm ºi salcie); extracts (oak, spruce, acacia and willow); the volume of
volumul de lemn utilizat pentru obþinerea de araci, wood used to produce stakes, trellises, girder tails for
spalieri, cozi de unelte ºi alte produse de aceastã naturã. tools and other products of this kind.
Lemn pentru foc - volumul de lemn destinat arderii Firewood - volume of timber intended for
pentru încãlzire, pregãtirea hranei, uscarea sau combustion for heating, preparing meals, drying or
deshidratarea unor produse; volumul de lemn destinat dehydration of products; the volume of wood intended
producerii cãrbunelui de lemn, prin carbonizare în bocºe. for the production of charcoal, through charring in wood
bunches.
Coaja reprezintã volumul stabilit al cojii din volumul Bark represents the established volume of barks in
lemnului de lucru exploatat. total volume of timber.
Alte sortimente secundare reprezintã volumul de Other secondary assortments represents the
crãci, resturi de exploatare ºi consumuri tehnologice. volume of boughs, wood residues and tehnological
consumption.
Suprafaþa agricolã, dupã modul de folosinþã, în anul 2014 (la sfârºitul anului)
14.G1 Agricultural area, by use, in 2014 (end of year)

2,8%
10,6% Arabil
Arable land

Pãºuni
Pastures

22,4% Fâneþe
Hayfields

Vii ºi livezi
Vineyards and orchards
64,2%

Indicii producþiei ramurii agricole


14.G2 Agricultural branch production indices

% anul precedent = 100 / previous year = 100


138,8
140

132,4 124,3

120
112,9 124,5

106,6 108,9
102,9
100,8 102,9 101,5
99,4
100
101,0 95,2 102,5 93,2
99,7
95,4
93,2 89,3
78,1
86,5
80

73,5
69,4
60

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Producþia animalã / Animal production

Producþia vegetalã / Crop production Servicii agricole / Agricultural services


Evoluþia producþiei principalelor cereale
14.G3 Evolution of main cereals production

mii tone / thou tonnes

24000
22070,7
20842,2 20897,1
20000 19286,2
16712,9
16000

11717,6 11988,6
12000 11305,1
12824,1
9042,0 8984,7
7320,2 7609,2
8000 7163,0 5953,4
5846,1 7986,7

4000 5315,9
1311,0 1542,2 1712,5 1623,2
1329,7 986,4
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cereale pentru boabe - total Orz ºi orzoaicã


Cereals for grains - total Barley and two-row barley

Grâu ºi secarã Porumb boabe


Wheat and rye Maize grains

Efectivele de animale1)
14.G4 Livestock1)
mii capete / thou heads

10000
9000
8000
7000
6000
5000
8417

9810
8533

4000
9136
8834

9518
5234

3000
4927
5042
5180
5428

1440
5364

1266
1241

1417
1236

1313

2000
611

596

575
2001

2092

503
525
548
2009

2022
1989

2069

1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bovine / Cattle Ovine / Sheep Cabaline / Horses

Porcine / Pigs Caprine / Goats

1)
La 1 decembrie. / On December 1st.
Structura volumului de lemn recoltat, în anul 2015
14.G5 Structure of harvested wood volume, in 2015

7,8%
10,8%

37,4%
9,7%

34,3%

Rãºinoase Fag
Coniferous trees Beech trees

Stejar Diverse specii tari


Oak trees Various strong species

Diverse specii moi


Various soft species
14 AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

AGRICULTURÃ
14.1 Fondul funciar, dupã modul de folosinþã
14.2 Suprafaþa agricolã, dupã modul de folosinþã
14.3 Suprafaþa agricolã irigatã, în anul 2015
14.4 Exploataþiile agricole care au utilizat suprafeþe agricole ºi/sau
au deþinut efective de animale, dupã statutul juridic al exploataþiilor agricole
14.5 Exploataþiile agricole, suprafaþa agricolã utilizatã ºi suprafaþa agricolã
utilizatã ce a revenit în medie pe o exploataþie agricolã, dupã statutul juridic
al exploataþiilor agricole
14.6 Exploataþiile agricole, pe categorii de folosinþã ºi pe clase de mãrime
a suprafeþei agricole utilizate
14.7 Exploataþiile agricole cu principalele culturi în teren arabil,
pe clase de mãrime a suprafeþei agricole utilizate
14.8 Exploataþiile agricole cu efective de animale ºi efectivele de animale pe specii,
pe clase de mãrime a suprafeþei agricole utilizate
14.9 Producþia ramurii agricole
14.10 Producþia principalelor produse agricole, pe locuitor
14.11 Suprafaþa cultivatã, cu principalele culturi
14.12 Producþia agricolã vegetalã, la principalele culturi
14.13 Producþia medie la hectar, la principalele culturi
14.14 Suprafaþa viilor pe rod ºi producþia de struguri
14.15 Producþia de fructe
14.16 Efectivele de animale
14.17 Animale ce revin la 100 hectare teren
14.18 Producþia agricolã animalã
14.19 Parcul de tractoare ºi maºini agricole principale din agriculturã
14.20 Îngrãºãminte chimice ºi naturale folosite în agriculturã
SILVICULTURÃ
14.21 Fondul forestier
14.22 Regenerãri artificiale
14.23 Suprafaþa parcursã cu tãieri
14.24 Volumul de lemn recoltat
14.25 Volumul de lemn exploatat de cãtre operatorii economici cu activitate
de exploatare forestierã
TERITORIAL
14.26 Fondul funciar, dupã modul de folosinþã, în profil teritorial, la 31 decembrie 2014
14.27 Suprafaþa cultivatã, cu principalele culturi, în profil teritorial, în anul 2015
14.28 Producþia ramurii agricole, în profil teritorial, în anul 2015
14.29 Producþia agricolã vegetalã, la principalele culturi, în profil teritorial, în anul 2015
14.30 Producþia medie la hectar, la principalele culturi, în profil teritorial, în anul 2015
14.31 Suprafaþa viilor pe rod, în profil teritorial, în anul 2015
14.32 Producþia de struguri, în profil teritorial, în anul 2015
14.33 Producþia medie de struguri la hectar, în profil teritorial, în anul 2015
14.34 Producþia de fructe, în profil teritorial, în anul 2015
14.35 Efectivele de animale, în profil teritorial, la 1 decembrie 2015
14.36 Producþia agricolã animalã, în profil teritorial, în anul 2015
14.37 Parcul de tractoare ºi maºini agricole principale din agriculturã, în profil teritorial,
în anul 2015
14.38 Volumul de lemn recoltat, în profil teritorial, în anul 2015
ACTIVITATEA
ÎNTREPRINDERII

ENTERPRISE
ACTIVITY
15
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Ancheta structuralã în întreprinderi ºi alte cercetãri Structural business survey and other surveys carried
realizate de Institutul Naþional de Statisticã privind out by the National Institute of Statistics on the
activitatea întreprinderilor din industrie, construcþii, activity of industry, construction, trade and other
comerþ ºi alte servicii; services enterprises;
 Registrul statistic al întreprinderilor, gestionat de Statistical business register managed by the
Institutul Naþional de Statisticã. National Institute of Statistics.

Surse administrative: Administrative sources:


 Ministerul Finanþelor Publice, pentru datele din Registrul Ministry of Public Finances, for data from Taxpayer
Contribuabililor, pentru datele din bilanþurile contabile ale Register, for data on firms balance sheets, data on
firmelor, pentru datele privind impozitarea veniturilor income taxation for certified natural persons,
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale individuals’ enterprises and families’ enterprises, as
ºi întreprinderilor familiale, precum ºi pentru datele well as for data on the functions roll of budgetary
privind statele de funcþiuni ale unitãþilor bugetare; units;
 Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, pentru National Office of Trade Register, for data on social
datele privind structura capitalului social; capital structure;
 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Authority for State Assets Administration, for the
pentru datele privind întreprinderile privatizate; data on privatised enterprises;
 Banca Naþionalã a României, pentru datele privind National Bank of Romania, for the data situation of
situaþia societãþilor cu activitate bancarã; banking companies;
 Alte ministere ºi organizaþii neguvernamentale, Other ministries and NGOs, for the structure data on
pentru structura privind mãrimea ºi activitãþile size and activity of subordinated enterprises.
întreprinderilor din subordine.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Operator economic reprezintã organizaþia ce poate Economic operator represents the organisation
fi o persoanã fizicã/juridicã creatã pentru a desfãºura which can be a legal/natural person created to develop
activitãþi definite în baza Legii nr. 15 / 1990, a activities defined according to the Law No 15/1990, Law
Legii nr. 31 / 1990 cu modificãrile ulterioare ºi a No 31/1990, with subsequent amendments and
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 44 / 2008. Government Priority Ordinance No 44/2008.
Operator social reprezintã organizaþia cu Social operator represents an organisation with
personalitate juridicã, creatã pentru a desfãºura o legal personality, created in order to carry out an activity
activitate dedicatã interesului social. devoted to social interest.
Unitate legalã reprezintã orice operator economic Legal unit represents any economic or social
sau social care dispune de un patrimoniu propriu, poate operator having own patrimony; it can conclude contracts
sã încheie în nume propriu contracte cu terþi ºi sã-ºi with third parties in own name and defend his interests in
apere interesele în justiþie - are personalitate juridicã. justice - it has legal status. Legal units are either
Unitãþile legale sunt fie persoane fizice autorizate, authorized natural persons, individual enterprises, family
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale enterprises (quality of entrepreneurs), or legal persons.
(în calitatea lor de întreprinzãtori), fie persoane juridice.
Registrul Statistic (REGIS) reprezintã un instrument Statistical register (REGIS) represents a statistical
statistic de evidenþã a datelor de identificare ºi a unor instrument for records of identification data and for some
indicatori economici principali pentru toate unitãþile legale, main economic indicators for all legal units carrying out
care desfãºoarã o activitate economicã sau socialã. an economic or social activity. The register is updated
Registrul este actualizat pe baza urmãtoarelor surse: based on the following sources:
– Registrul Contribuabililor; – Taxpayer Register;
– Registrul Comerþului; – Trade Register;
– Bilanþul contabil al operatorilor economici; – Balance sheets of economic operators;
– Bilanþul contabil al organizaþiilor neguvernamentale; – Balance sheets of non-governmental organisations;
– Date ºi informaþii furnizate de Autoritatea pentru – Information supplied by Authority for State Assets
Administrarea Activelor Statului ºi de Banca Administration and by the National Bank of
Naþionalã a României; Romania;
– Cercetãri statistice organizate de Institutul Naþional – Statistical surveys organised by the National
de Statisticã. Institute of Statistics.

527
1) 1)
Întreprinderea este o grupare de unitãþi legale Enterprise is a group of legal units constituted as
care se constituie ca o entitate organizaþionalã de an organizational entity of goods production, trade
producþie de bunuri, servicii comerciale sau servicii de services or social interest services, which benefits of a
interes social, ce beneficiazã de o autonomie de decizie, decisional autonomy, especially in view to ensure its
mai ales pentru asigurarea resurselor sale curente. current resources.
O întreprindere exercitã una sau mai multe activitãþi, în An enterprise is carrying out one or several
unul sau mai multe locuri (sedii - unitãþi locale ale activities, on one or several places (headquarters - local
întreprinderii). În mod convenþional sunt asimilate units of enterprises). The natural persons and the family
întreprinderilor, persoanele fizice autorizate, întreprinderile associations carrying out economic activities based on
individuale ºi întreprinderile familiale care desfãºoarã free initiative according to the law, the public institutions
activitãþi economice pe bazã de liberã iniþiativã potrivit legii, and the NGOs are conventionally assimilated to
instituþiile publice ºi organizaþiile neguvernamentale. enterprises.
1) 1)
Unitatea localã este o întreprindere sau o parte a The local unit is an enterprise or part thereof
acesteia (atelier, fabricã, depozit, birou, minã sau staþie (workshop, factory, warehouse, office, mine or station
etc.) situatã la o adresã identificabilã. a.s.o.) situated in a geographically identifiable place.
În acest loc se desfãºoarã o activitate economicã, At this place an economic activity is carried out for
pentru care - în afara unor cazuri excepþionale - lucreazã which - save for certain exceptions - one or more
una sau mai multe persoane (cu normã întreagã sau persons work (even if only part - time) for one and the
parþialã) pentru aceeaºi întreprindere. same enterprise.
Întreprinderea activã este entitatea care, din punct Active enterprise is the entity which, from
de vedere economic, este activã în perioada de economic standpoint, is active during the survey period,
observare, respectiv realizeazã bunuri sau servicii, that is, it produces goods or services, records
înregistreazã cheltuieli ºi întocmeºte bilanþ contabil. expenditur