Sunteți pe pagina 1din 24

BIBLIOGRAFIA*

NECESARĂ PARTICIPĂRII LA EXAMENELE DE AUTORIZARE A


PERSONALULUI DE SPECIALITATE ÎN CONSTRUCŢII
* Bibliografia se completează cu :
ANEXA nr. 1 - Lista normativelor tehnice pentru autorizarea diriginţilor de şantier repartizate pe domenii de autorizare (DS)
ANEXA nr. 2 - Lista normativelor tehnice pentru autorizarea responsabililor cu controlul tehnic de calitate in construcţii repartizate pe domenii de autorizare
(CTC) şi responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT)
LEGENDĂ :
Diriginte de şantier (DS)
Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii (CTC)
Şef laborator de analize şi încercări în construcţii (SL)
Specialist încercări nedistructive (SIN)
Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT)
Şef staţie de betoane (SSB)
Şef staţie de producere a agregatelor (SSPA)
Şef staţie de mixturi asfaltice (SSMA)

Nr.
Indicativ Denumire DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA
crt.
1. Legea Calitatea in construcţii cu modificările şi
10/1995 completările ulterioare
2. Legea Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
50/1991 republicată
3. HGR Regulament privind controlul de stat al calităţii
272/1994 construcţiilor
4. H.G. Regulamentul de recepţie a lucrărilor de
273/1994 construcţii si instalaţii aferente acestora
5. Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
HGR
produselor pentru construcţii cu modificările şi
622/2004
completările ulterioare
6. Ordinul Regulamentului privind atestarea conformităţii
1558/2004 al produselor pentru construcţii, cu toate
MTCT modificările şi completările ulterioare;
7. Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
H.G.
de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a
925/1995
construcţiilor
Nr.
Indicativ Denumire DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA
crt.
8. HGR Aprobarea unor regulamente privind calitatea în
766/1997 construcţii :
Regulament privind activitatea de metrologie
în construcţii
Regulament privind conducerea şi
asigurarea calităţii în construcţii
Regulament privind stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor
Regulament privind urmărirea comportării în
exploatare, intervenţiile în timp şi
postutilizarea construcţiilor
9. Regulament privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente
noi în construcţii
10. Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
H.G.
de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a
925/1995
construcţiilor
11. SR EN Cerinţe generale pentru competenţa
ISO/CEI laboratoarelor de încercări şi etalonări
17025:2005
12. HGR Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor
808/2005 de analize şi încercări în activitatea de construcţii
13. Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate
NE 003/1997 a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a
maşinilor şi utilajelor de construcţii, revizuit 2004
14. Normativ pentru încercarea betonului prin metoda
C 26-1985
nedistructivă
15. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu
C 54-1981
ajutorul carotelor
16. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din
C 150-1999
oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole
17. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii
C 200-1981 betonului în construcţii îngropate prin metoda
carotajului sonic
Nr.
Indicativ Denumire DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA
crt.
18. Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor
sudate la materiale termoplastice (distructive şi
GT 024-1999
nedistructive). Cerinţe de calitate.
19. SR EN ISO Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
9001:2001
20. SR EN Cerinţe generale pentru competenţa
ISO/CEI laboratoarelor de încercări şi etalonări
17025:2005
21. ST 033/2000 privind cerinţele de calitate pentru prepararea,
transportul şi punerea în operă a mixturilor
asfaltice
22. SR 174 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase
1/2002 cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de
calitate.
23. SR 174 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase
2/1997 turnate, executate la cald. Condiţii tehnice pentru
prepararea şi punerea în operă a mixturilor
asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate.
24. SR Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi
7970/2001 asfaltice cilindrate executate la cald. Condiţii
tehnice de calitate şi prescripţii generale de
execuţie.
25. SR EN Beton – Partea 1: Specificaţie, performanţă,
206/1:2000 producţie şi conformitate.
26. SR EN Agregate pentru beton
12620/2003
27. SR EN Agregate uşoare.
13055-2003
28. SR EN Agregate pentru mortare
13139/2003
29. SR EN Agreg. din mat. nelegate sau legate hidraulic
13242/2003 pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii
de drumuri
Nr.
Indicativ Denumire DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA
crt.
30. Agregate pentru amestecuri bituminoase şi
SR EN pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la
13043/2003 construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor
zone cu trafic
31. SR EN Agregate pentru balast de CF
13450/2003
32. SR EN Agregate pentru anrocamente.
13383-2003
33. Standarde de prelevare, eşantionare si metode
de încercări specifice profilului
LISTA ANEXA nr. 1
REGLEMENTĂRILOR TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER
REPARTIZATE PE DOMENII DE AUTORIZARE

Indicativ Domenii de autorizare


Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Normativ privind alcătuirea,


1. P 2-2006 calculul şi executarea structurilor
din zidărie
Normativ privind proiectarea şi
2. P 10-1986 executarea lucrărilor de fundaţii
directe la construcţii
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea şi folosirea armării
3. P 59-1986
cu plase sudate a elementelor
de beton
Normativ pentru proiectarea şi
executarea lucrărilor de
4. P 66-2001
alimentare cu apă şi canalizare
a localităţilor din mediul rural
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea şi executarea
5. P 73-1978 recipienţilor din beton armat şi
beton precomprimat pentru
lichide
Instrucţiuni tehnice pentru
6. P 83-1981 calculul şi alcătuirea constructivă
a structurilor compuse beton-oţel
Cod pentru proiectarea
construcţiilor cu pereţi structurali
7. P 85-1996
de beton armat
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Normativ pentru proiectarea


antiseismică a construcţiilor de
8. P 100-2006
locuinţe social-culturale,
agrozootehnice şi, industriale
Normativ privind executarea
NE 001-1996
9. tencuielilor umede groase şi
subţiri
Normativ privind îmbunătăţirea
terenurilor de fundare slabe, prin
10. NE 008-1997 procedee mecanice.
Compactare cu maiul f.greu –
caiet VIII
Cod de practică pentru
executarea lucrărilor din beton,
11. NE 012-1999
beton armat şi beton
precomprimat
Cod de practică pentru execuţia
elementelor prefabricate din
12. NE 013-2002
beton, beton armat şi beton
precomprimat
Normativ pentru executarea
îmbrăcăminţilor rutiere din beton
13. NE 014-2002
de ciment în sistem de cofraje
fixe şi glisante
Calculul şi alcătuirea structurilor
de rezistenţă din lemn
amplasate în zone seimice
14. NE 019-2003
(completare la normativul pentru
proiectarea antiseismică a
construcţiilor de locuinţe,social-
2
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

culturale şi industriale- P100-


2006, referitor la construcţiile din
lemn).
Normativ privind intervenţii de
15. NE 025 - 2003 urgenţă la îmbrăcăminţi
bituminoase pe timp friguros
Metodologie privind efectuarea
AND 514- recepţiei lucrărilor de întreţinere
16.
2000 şi reparare curentă drumuri
poduri
Normativ privind execuţia la cald
AND 546-
17. a îmbrăcăminţilor bituminoase
2002
pentru calea de pod
Normativ privind proiectarea şi
AND 582- execuţia pietruirii drumurilor de
18.
2002 pământ. Condiţii tehnice de
calitate
Straturi din agregate naturale
STAS
sau pământuri stabilizate cu
19. 10.473/1 -
ciment. Condiţii tehnice de
1987
alcătuire
Ghid pentru execuţia
20. GE 026-1997 compactării în plan orizontal şi
înclinat a terasamentelor
Ghid practic privind tehnologia
21. GE 029-1997 de execuţie a piloţilor pentru
fundaţii
Ghid de execuţie pentru staţii de
22. GE 046-2002 epurare pentru localităţi mici
(Q<5 l/s)
3
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Specificaţie tehnică privind


cerinţe şi criterii de performanţă-
23. ST 009-2005
pentru produse din oţel utilizate
ca armături în structuri din beton
Specificaţie tehnică privind
proiectarea şi executarea
ST 021-1997 construcţiilor şi instalaţiilor
24.
aferente filtrelor de nisip cu nivel
liber pentru asigurarea măsurilor
pentru siguranţa în exploatare
Specificaţie tehnică privind
cerinţele de calitate pentru
25. ST 033-2000 prepararea, transportul şi
punerea în operă a mixturilor
asfaltice.
Specificaţia tehnica privind
26. ST 034-2000 cerinţele de calit. ptr. compact.
structurilor rutiere
Normativ privind utilizarea
traverselor de beton
27. CD 27-2004
precomprimat la linii de cale
ferată
Normativ privind repararea şi
întreţinerea podurilor şi
28. CD 99 -2001 podeţelor de şosea din beton,
beton armat, beton
precomprimat şi zidărie de piatră
Instrucţiuni tehnice pentru
29. CD 118-2003 execuţia rosturilor din asfalt
turnat armat în vederea
4
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

asigurării continuizării căii la


podurile de şosea din beton
armat şi beton precomprimat
Normativ privind realizarea
îmbrăcăminţilor rutiere din beton
30. CD 151-2002
de ciment cu granulozitate
discontinuă
Normativ privind determinarea
31. CD 155-2001 stării tehnice a drumurilor
moderne
Normativ privind realizarea
CD 170 - îmbrăcăminţilor rutiere din beton
32.
2003 de ciment cu cribluri de natură
calcaroasă
Normativ pentru proiectarea şi
33. I 5-2006 executarea instalaţiilor de
ventilare şi climatizare
Normativ privind exploatarea
34. I 5/2-2006 instalaţiilor de ventilare şi
climatizare
Normativ pentru exploatarea
35. I 7/2-2001 instalaţiilor electrice cu tensiuni
până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor interioare
36. I 18/1-2001
de curenţi slabi aferente
clădirilor civile şi de producţie.
Normativ pentru proiectarea şi
37. I 18/2-2002 executarea instalaţiilor electrice
de semnalizare a incendiilor şi a
5
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

sistemelor de alarmare contra


efracţiei din clădiri
Normativ pentru proiectarea şi
38. I 9-1994
executarea instalaţiilor sanitare
Normativ privind proiectarea şi
39. I 13-2002 executarea instalaţiilor de
încălzire centrală
Normativ pentru proiectarea şi
executarea conductelor de
40. I 22-1999 aducţiune şi a reţelelor de
alimentare cu apă şi canalizare
ale localităţilor
Normativ pentru proiectarea şi
I 31-1999 executarea sistemelor de
41.
alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (G.P.L.)
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare (urmărire, intervenţie)
42. GP 035-1998
privind protecţia împotriva
coroziunii a construcţiilor din oţel
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea
43. GP 043-1999 sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizare utilizând conducte
din PVC şi polietilenă
Ghid de proiectare şi execuţie
pentru construcţiile aferente căii
44. GP 046-1998 de rulare a tramvaielor.
Satisfacerea exigenţelor de
calitate
6
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Ghid de proiectare, execuţie şi


45. GP 051-2000 exploatare a centralelor termice
mici
Ghid pentru inst. electrice cu
46. GP 052-2000 tensiuni de până la 1000 V c.a.
şi 1500 V c.c.
Ghid privind proiectarea şi execuţia
lucrărilor de remediere a
47. GP 065-2001
hidroizolaţiilor bituminoase la
acoperişuri de beton.
Ghid de proiectare, execuţie şi
48. GP 070-2002 exploatare a protecţiilor anticorosive
pentru rezervoare din oţel îngropate
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare a protecţiilor
49. GP 072-2002
anticorosive pentru construcţii
hidrotehnice
Ghid privind proiectarea şi
execuţia consolidării prin
50. GP 080-2003
precomprimare a structurilor din
beton armat şi din zidărie
Ghid privind proiectarea şi
execuţia rezervoarelor mici din
51. GP 081-2003
elemente prefabricate în zone
rurale
Normativ pentru folosirea
blocurilor mici din beton cu
52. C 14-1982 agregate uşoare la lucrările de
zidărie

7
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Normativ pentru realizarea pe


timp friguros a lucrărilor de
53. C 16-1984
construcţii şi a instalaţiilor
aferente
Instrucţiuni tehnice privind
54. C 17-1982 compoziţia şi prepararea
mortarelor de zidărie şi tencuială
Instrucţiuni tehnice pentru
55. C 28-1983 sudarea armăturilor de oţel –
beton
Normativ pentru verificarea
C 56-2002
56. calităţii şi recepţia lucrărilor de
instalaţii aferente construcţiilor
Normativ pt. proiectarea şi
57. C 107/0-2002 executarea lucrărilor de izolaţii
termice la clădiri
Instrucţiuni tehnice pentru
58. C 130-1978 aplicarea prin torcretare a
mortarelor şi betoanelor
Instrucţiuni tehnice pentru
executarea şi recepţionarea
59. C 142-1985
termoizolaţiilor la elemente de
instalaţii
Instrucţiuni tehnice privind
procedeele de remediere a
60. C 149-1987
defectelor pentru elementele de
beton şi beton armat
Normativ privind calitatea
61. C 150-1999 îmbinărilor sudate din oţel ale
construcţiilor civile, industriale şi
8
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

agricole
Normativ privind prepararea şi
62. C 155-1989 utilizarea bet. cu agregate
uşoare
Normativ privind executarea
lucrărilor de terasamente pentru
63. C 169-1988
realizarea fundaţiilor
construcţiilor civile şi industriale
Instrucţiuni tehnice pentru
C 170-1987
protecţia elementelor din beton
64. armat şi beton precomprimat
supraterane în medii agresive
naturale şi industriale
Instrucţiuni tehnice pentru
C 172-1988 prinderea şi montajul tablelor
65.
metalice profilate la executarea
învelitorilor şi pereţilor
Normativ privind executarea
66. C 182-1987 mecanizată a terasamentelor de
drum
Instrucţiuni tehnice pentru
67. C 196-1986 folosirea pământurilor stabilizate
la lucrările de fundaţii
Instrucţiuni tehnice pentru
controlul calităţii betonului în
68. C 200-1981
construcţii îngropate prin metoda
carotajului sonic
Cod de proiectare şi execuţie
NP 001-1996
69. pentru construcţii fundate pe
pământuri cu umflături şi
9
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

contracţii mari
Normativ de proiectare, execuţie
70. NP 029-2002 şi exploatare pentru reţele
termice cu conducte preizolate
Normativ pentru proiectarea,
execuţia şi exploatarea
71. NP 031-1999
instalaţiilor de încălzire prin
radiaţie de pardoseală
Normativ privind proiectarea,
72. NP 040-2002 execuţia şi exploatarea
hidroizolaţiilor la clădiri
Normativ pentru proiectarea
73. NP 043-2000 structurilor de poduri cu grinzi
înglobate în beton
Normativ pentru proiectarea şi
executarea sistemelor
NP 058-2002
74. centralizate de alimentare cu
energie termică - reţele şi puncte
termice
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea
75. NP 064-2002 elementelor de construcţii
hidroizolate cu materiale
bituminoase şi polimerice
Normativ privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea
76. NP 069-2002
învelitorilor acoperişurilor în
pantă la clădiri
Normativ pentru utilizarea
77. NP 075-2002
materialelor geosintetice la
10
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

lucrările de construcţii
Normativ de proiectare a
elementelor compuse din
78. NP 093-2003 betoane de vârste diferite şi a
conectorilor pentru lucrări de
cămăşuieli şi suprabetonări
Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor electrice
79. I 7-2002
cu tensiuni până la 1000V c.a. şi
1500V c.c.
Metodologie privind executarea
hidroizolaţiei cu materiale
compozite la zidării de piatră cu
emplecton pentru clădiri de
80. MP 029-2003
patrimoniu.Studiu de caz:
Biserica Sfântul Nicolae
Făcătorul de Minuni-Mănăstirea
Popăuţi
Metodologie pentru consolidarea
stratului suport (zidărie,
tencuieli) şi tratamentul
suprafeţelor pictate la
81. MP 030-2003
construcţiile vechi cu valoare de
patrimoniu, în condiţii de
umiditate excesivă şi existenţa
biodegradării
Norme tehnice privind
NT-DPE- proiectarea si executarea
82.
01/2004 sistemelor de alimentare cu
gaze naturale
11
Indicativ Domenii de autorizare
Nr Denumire reglementare
reglementare
crt tehnică
tehnică 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2

Norme tehnice privind


NT-DPE-
83. exploatarea sistemelor de
01/2004
alimentare cu gaze naturale
Ordinul MT Norme tehnice privind
84. nr.49/27.01. proiectarea şi realizarea străzilor
1998 în localităţile urbane

12
LISTA ANEXA nr. 2
REGLEMENTĂRILOR TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA
responsabililor cu controlul tehnic de calitate in construcţii repartizate pe domenii de autorizare (CTC)
responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT)
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea
1. P 2-2006
structurilor din zidărie
Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
2. P 10-1986
fundaţii directe la construcţii
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării
3. P 59-1986
cu plase sudate a elementelor de beton
Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de
4. P 66-2001 alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul
rural
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea
5. P 73-1978 recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru
lichide
Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor
6. P 100-2006
de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi, industriale
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi
7.
subţiri
Normativ privind postutilizarea
NE 005-1997 ansamblurilor, subansamblurilor şi
8. elementelor componente ale
construcţiilor.Intervenţii la învelitori şi
acoperişuri (terase şi şarpante)
Normativ privind postutilizarea
NE 006-1997
9. ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
construcţiilor.Intervenţii la
compartimentările spaţiilor interioare
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare
10. NE 008-1997 slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul
f.greu – caiet VIII
Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton,
11. NE 012-1999
beton armat şi beton precomprimat
Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate
12. NE 013-2002
din beton, beton armat şi beton precomprimat
Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din
13. NE 014-2002
beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante
Normativ privind executarea straturilor de beton poros la
14. NE 024 - 2003
benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi
Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de
15. AND 514-2000
întreţinere şi reparare curentă drumuri poduri
Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor
16. AND 546-2002
bituminoase pentru calea de pod
Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii
17. AND 582-2002
drumurilor de pământ. Condiţii tehnice de calitate
STAS 10.473/1 Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu
18.
- 1987 ciment. Condiţii tehnice de alcătuire
Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi
19. GE 026-1997
înclinat a terasamentelor
Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor
20. GE 029-1997
pentru fundaţii
Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi
21. GE 046-2002
mici (Q<5 l/s)
Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de
22. ST 009-2005
performanţă-pentru produse din oţel utilizate ca armături

2
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
în structuri din beton
Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea
ST 021-1997 construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu
23.
nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în
exploatare
Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru
24. ST 033-2000 prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor
asfaltice.
Specificatia tehnica privind cerinţele de calit. ptr.
25. ST 034-2000
compact. structurilor rutiere
Normativ privind utilizarea traverselor de beton
26. CD 27-2004
precomprimat la linii de cale ferată
Instructiuni tehnice departamentale privind executia
27. CD 72-1985
fundaţiilor pe coloane vibrante
Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi
28. CD 99 -2001 podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton
precomprimat şi zidărie de piatră
Instrucţiuni tehnice pentru execuţia rosturilor din asfalt
29. CD 118-2003 turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la
podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat
Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din
30. CD 151-2002
beton de ciment cu granulozitate discontinuă
Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor
31. CD 155-2001
moderne
Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din
32. CD 170 - 2003
beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
33. I 5-2006
ventilare şi climatizare
34. I 5/2-2006 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi

3
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
climatizare
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu
35. I 7/2-2001
tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
36. I 18/1-2001 interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de
producţie.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
37. I 18/2-2002 electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de
alarmare contra efracţiei din clădiri
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
38. I 9-1994
sanitare
39. I 9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare
Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de
40. I 13-2002
încălzire centrală
Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de
41. I 22-1999 aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
ale localităţilor
I 31-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
42.
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
GE 009-1997 Ghid privind execuţia decupărilor şi
43. perforărilor în elementele de construcţii din
beton şi beton armat
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire,
44. GP 035-1998 intervenţie) privind protecţia împotriva coroziunii a
construcţiilor din oţel
Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
45. GP 043-1999 sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând
conducte din PVC şi polietilenă
46. GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile

4
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
aferente căii de rulare a tramvaielor.Satisfacerea
exigenţelor de calitate
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor
47. GP 051-2000
termice mici
Ghid pentru inst. electrice cu tensiuni de până la 1000 V
48. GP 052-2000
c.a. şi 1500 V c.c.
Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a
49. GP 065-2001
hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor
50. GP 070-2002
anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor
51. GP 072-2002
anticorosive pentru construcţii hidrotehnice
Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin
52. GP 080-2003
precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie
Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din
53. GP 081-2003
elemente prefabricate în zone rurale
GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a
54.
construcţiilor situate în medii agresive
Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate
GT 063-2004
55. conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
pentru instalaţii sanitare din clădiri
GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor,
56. decantoarelor şi metantancurilor în exploatare

Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu


57. C 14-1982
agregate uşoare la lucrările de zidărie
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
58. C 16-1984
construcţii şi a instalaţiilor aferente
59. C 17-1982 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea

5
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
mortarelor de zidărie şi tencuială
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel –
60. C 28-1983
beton
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor
61.
de instalaţii aferente construcţiilor
Normativ pt. proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
62. C 107/0-2002
termice la clădiri
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a
63. C 130-1978
mortarelor şi betoanelor
Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea
64. C 142-1985
termoizolaţiilor la elemente de instalaţii
Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a
65. C 149-1987
defectelor pentru elementele de beton şi beton armat
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale
66. C 150-1999
construcţiilor civile, industriale şi agricole
Normativ privind prepararea şi utilizarea bet. cu agregate
67. C 155-1989
uşoare
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente
68. C 169-1988 pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi
industriale
C 170-1987
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton
69. armat şi beton precomprimat supraterane în medii
agresive naturale şi industriale
C 172-1988 Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor
70.
metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor
Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor
71. C 182-1987 de drum

6
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor
72. C 196-1986
stabilizate la lucrările de fundaţii
Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în
73. C 200-1981
construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
C 203-1991 execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a
74.
izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor
de condens la pereţii clădirilor existente
NP 001-1996 Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate
75.
pe pământuri cu umflături şi contracţii mari
Normativ privind proiectarea şi executarea
măsurilor de izolare fonică şi a
76.
NP 014- 1996 tratamentelor acustice în clădiri inclusiv
instalaţii
Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru
77. NP 029-2002
reţele termice cu conducte preizolate
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea
78. NP 031-1999
instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
79. NP 040-2002 hidroizolaţiilor la clădiri

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor


NP 058-2002
80. centralizate de alimentare cu energie termică - reţele şi
puncte termice
Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
81. NP 064-2002 elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale
bituminoase şi polimerice
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
82. NP 069-2002
învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri

7
CTC
Indicativ
Nr
reglementare Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare UCT
crt
tehnică
1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la
83. NP 075-2002
lucrările de construcţii
Normativ pentru proiectarea şi montajul
NP 102-2004
pereţilor cortină pentru satisfacerea
84.
cerinţelor de calitate prevăzute de Legea
nr. 10/1995
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
85. I 7-2002
electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.
Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale
compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri
86. MP 029-2003
de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae
Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi
Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie,
tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la
87. MP 030-2003 construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiţii de
umiditate excesivă şi existenţa biodegradării

Metodologie privind programul de urmărire


MP 031-2003
88. în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere
al cerinţelor funcţionale
NT-DPE- Norme tehnice privind proiectarea si executarea
89.
01/2004 sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NT-DPE- Norme tehnice privind exploatarea sistemelor de
90.
01/2004 alimentare cu gaze naturale
Ordinul MT nr. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în
91.
49/27.01. 1998 localităţile urbane