Sunteți pe pagina 1din 1

OROCID-Multisept® Plus

Dezinfectant concentrat pentru dezinfecţia şi curăţarea


instrumentarului medical şi chirurgical, inclusiv a celui dentar
Domeniul de utilizare: domeniul sanitar (medical), dentar, veterinar

MOD DE UTILIZARE
Pregăti i o baie de solu ie apoasă în concentra ie de 2% pentru imersarea instrumentarului timp de 60 minute sau într-o
concentra ie de 4% pentru 30 minute.
Deschide i toate instrumentele la îmbinare şi fi i siguri că sunt complet imersate în solu ie. Aerul trebuie să fie complet
evacuat din toate cavită ile. După dezinfec ie, clăti i instrumentarul cu multă apă.
Produsul poate fi utilizat în baia cu ultrasunete şi la decontaminarea instrumentarului.
Reînnoi i solu ia dezinfectantă utilizată în func ie de cantitatea de murdărie existentă, de două-trei ori pe săptămână.
O reînnoire zilnică a solu iei de lucru este recomandată. Solu ia poate fi utilizată maxim 7 zile.
Se vor respecta concentra iile şi timpii de ac iune recomanda i.
Nu se recomandă utilizarea pentru aliajele din aluminiu sau pentru seringile Citoject.
Pentru a ob ine concentra ia dorită, utiliza i capacul gradat astfel: adăuga i produsul concentrat în capac până ce ajunge i la
prima scală adică 20 ml sau la a doua scală, adică 40 ml.

CONCENTRA II ŞI SPECTRU DE AC IUNE :

Bactericid, levuricid, MRSA (DGHM) 0,25%/15 min.


Tuberculocid (DGHM ) M.terrae 2%/60 min; 4%/30 min 5%15min.
Hepatita B inclusiv HIV 2%/60 min; 4%/15 min.
BVDV Hepatita C 0,5%/5 min.
Coronavirus (SARS) 0,25%/15 min;
Adenovirus 2%/60 min.

Din 1 litru solu ie concentrată, la concentra ia de 2%, se ob in 50 litri solu ie de lucru.

Instrumentarul se scoate din solu ie, se clăteşte şi se aşteaptă până se usucă.


Pentru instrumentarul care trebuie sterilizat, respecta i în continuare recomandările producătorului.
Compatibilitate: Polietilenă, politetrafluoetilenă, polipropilenă, cauciuc siliconat, sticlă acrilică, fontă, aluminiu, alamă,
cupru, instrumentar din o el. Nu folosi i pe aliaje din aluminiu.
Schimba i solu ia de două, trei ori pe săptămână sau chiar mai devreme în caz de contaminare excesivă.

Metodele standard: EN 1040 şi EN 1275.


Instrumentarul se scoate din solu ie şi se sterilizeză. Nu clăti i frezele cu apă, lăsa i-le să se usuce după care le steriliza i.
Pentru instrumentarul care trebuie sterilizat, respecta i în continuare recomandările producătorului.

Produsul con ine inhibitori de coroziune extrem de eficien i ce asigură protec ie împotriva ruginirii. Dezinfectează
instrumentele fără a fi necesară o cură are anterioară, ceea ce reduce semnificativ riscul producerii infec iilor şi în
acelaşi timp salvează timp pre ios.

Biodegradabil Solutia gata preparata poate fi turnata direct in sistemul de canalizare.

PERICOL/H290 – Poate fi coroziv pentru metale. H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H373.8 – Poate
provoca leziuni ale rinichilor în caz de expunere prelungită sau repetată, prin înghi ire. H410 – Foarte toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung.FRAZE DE PRUDENTA: P280.1 – Purta i mănuşi de protec ie, imbrăcăminte de protec ie si
echipament de protec ie a ochilor. P301+P330+P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHI IRE : clăti i gura. Nu provoca i voma.
P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):scoate i imediat toată imbrăcămintea contaminată. Clăti i
pielea cu apă/face i duş. P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clăti i cu aten ie cu apă timp de mai multe
minute. Scoate i lentilele de contact, dacă este cazul si dacă acest lucru se poate face cu uşurin a. Continua i sa clăti i. P314
– Consulta i medicul, dacă nu vă sim i i bine. P501 – Elimina i con inutul/recipientul respectand reglementările in vigoare.

Elimina i acest produs cu respectarea normelor na ionale şi regionale în vigoare, respecti legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Cod
deşeuri EWC nr. 070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergen ilor, dezinfectan ilor şi
cosmeticelor). Solu ia gata preparată, diluată corect a acestui produs poate fi eliminată prin sistemul centralizat de canalizare. Recipentele
goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer. Recipientele se vor manipula in aceleaşi condi ii impuse pentru manipularea produsului
însuşi. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunştin ă şi respectarea acestor reglementări.

SE INTERZIţE AMESTEţUL SOLU IEI ţU ALTE PRODUSE!