Sunteți pe pagina 1din 7
PLAN DE AFACERI Statie ITP
PLAN DE AFACERI Statie ITP
PLAN DE AFACERI Statie ITP
PLAN DE AFACERI Statie ITP

PLAN DE AFACERI

Statie ITP
Statie ITP
PLAN DE AFACERI Statie ITP

PLAN DE AFACERI Statie ITP

PLAN DE AFACERI Statie ITP

Procedura pentru obtinerea autorizarii unei Statii de inspectie teh- nica auto conform RNTR-1 Serviciile de

Procedura pentru obtinerea autorizarii unei Statii de inspectie teh- nica auto conform RNTR-1

Serviciile de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere se pot desfasura numai de catre agenti economici care au capabilitatea tehnica adecvata si care, in urma unei evaluari, sunt autorizati de catre Registrul Auto Roman (in continuare RAR), organismul tehnic desemnat in acest sens de Ministerul Transporturilor.

Evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de inspectie teh- nica a vehiculelor rutiere au fost elaborate in cadrul RAR pe baza Ordonantei 81/2000 si a Ordinul minis- trului transporturilor 565/2000 privind modi carea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certi carea incadrarii vehicululor rutiere, inmatricula- te, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destina- tiei, prin inspectia tehnica periodica (RNTR-1).

Unde ma prezint?

Agentul economic, se prezinta la Reprezentanta RAR din judetul in care isi desfasoara activitatea, expri- mandu-si intentia de a solicita autorizarea/reautorizarea.

Ce acte imi trebuie?

Initierea autorizarii/reautorizarii se face la solicitarea agentului economic, de catre personalul din repre- zentantele judetene ale RAR, desemnat sa efectueze aceasta activitate .

La reprezentanta RAR solicitantul primeste informatiile necesare si mapa cu documente pentru autoriza- re/reautorizare de la reprezentantul RAR, care contine Cererea de autorizare/reautorizare si chestionarul de Autoevaluare.

De la RAR, solicitantul va cumpara reglementarea RNTR-1, care stabileste modul de organizare a unei sta- tii de inspectie tehnica, cerintele impuse vehiculelor rutiere prezentate pentru inspectia tehnica periodica si procedurile ce se executa in statia de inspectie.

In cazul reautorizarii statiei de inspectie tehnica, agentul economic este instiintat de catre RAR despre data expirarii autorizatiei, si in conditiile in care se doreste reautorizarea, va solicita mapa cu documente informative.

Solicitantul depune dosarul de autorizare/reautorizare, in functie de localitate, la sediul Reprezentantei RAR, se inregistreaza cererea de autorizare/reautorizare in registrul de intrari/iesiri si se acorda un numar de dosar.

La prezentarea de catre solicitant a dosarului de autorizare/reautorizare completat corespunzator, se vor prezenta cerintele francizorului si alinierea la conditiile departamentului ITP-SPNV privind monitorizarea inspectiilor tehnice dupa autorizare/reautorizare.Ulterior, se va efectua plani carea datei auditului, cu acordul solicitantului si a Sefului Compartimentului Autorizari (pentru teritoriu, al Responsabilului Audi- tor din Centrul Zonal).

Se recomanda ca auditul pentru reautorizarea statiei de inspectie tehnica sa se desfasoare la o data anterioara cu minim 20 de zile de la data expirarii autorizatiei valabile dar nu mai mult de 30 de zile de la aceasta data.

Daca la efectuarea auditului nu au fost constate neconformitati majore sau daca aceste neconformitati majore s-au eliminat se trece la evaluarea nala in vederea autorizarii. Emiterea autorizatiei se efectueaza in momentul in care se aproba autorizarea si sunt indeplinite cerintele francizorului.

Autorizatia emisa, impreuna cu un exemplar din Contractul de franciza, se inmaneaza reprezentantului agentului economic.

Autorizatia emisa, impreuna cu un exemplar din Contractul de franciza, se inmaneaza reprezentantului agentului economic.

Autorizatia, valabila pe o perioada de maxim 2 ani de la data inceperii activitatii in conditiile de mentine- re a capabilitatii tehnice initiale, con rmate prin monitorizarea departamentului RAR-ITPSPNV, poate extinsa/restransa/suspendata/anulata, in conformitate cu prevederile RNTR-1.

Documente necesare pentru autorizarea staţiilor ITP le gasiti la urmatoarea adresa http://www.rarom.ro/

article--Autorizare_sta%C5%A3ii_ITP--281.html

Cum fac sa urmez cursul pentru obtinerea certi catului de atestare ca inspector ITP ?

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru apro- barea Reglementarilor privind certi carea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, stabileste conditiile de obtinere a atestatului de inspector ITP.

Conditiile cerute sunt reglementate prin prevederile art.11 coroborate cu prevederile art. 25.

Astfel, art . 11 prevede urmatoarele:

Art. 11

(1)Persoanele care efectueaza inspectia tehnica periodica trebuie sa e atestate de R.A.R. Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa e:

a1) cali cate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau mais- tru mecanic auto (311509), conform Clasi carii Ocupatiilor din Romania (COR), ori cali cari asimilate legal acestora; sau

a2) cali cate intr-una din ocupatiile prevazute in anexa nr. 17 sau intr-o cali care asimilata legal acestora.

b) sa posede permis de conducere corespunzator clasei de inspectie tehnica periodica, cu respectarea

urmatoarelor cerinte minimale:

- pentru clasa I de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria A1 sau A;

- pentru clasa a II-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria B;

- pentru clasa a III-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria C si/sau D;

c) sa aiba vechime de minimum 3 ani in activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, pentru per-

soanele cali cate conform prevederilor de la lit. a2);

d) sa e angajat al persoanei juridice care solicita atestarea.”

Art. 25 completeaza art.11 cu urmatoarele prevederi:

„Art. 25

(1) In vederea atestarii ca inspector tehnic, persoana care solicita atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar

care va contine urmatoarele documente: a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma

care va contine urmatoarele documente:

a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma sa isi desfasoare activitatea;

b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de cali care profesionala, dupa caz;

c) copie de pe permisul de conducere;

d) in cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani in

activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca,

care sa dovedeasca indeplinirea acestei conditii.

(2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face si contra cost la cererea in nume propriu a persoanei zice interesate, fara a indeplinita conditia de la art. 11 alin. (1) lit. d). In acest caz, cererea in vederea atestarii va formulata in numele persoanei zice.

(3) Persoanele cali cate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu indeplinesc conditia de vechime in munca ceruta la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor rutiere.

(4) Cursul se nalizeaza printr-un examen a carui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementari. In acest caz, documentul prevazut la lit. d) a alin. (1) se va inlocui cu dovada de absolvire a cursului pregatitor.

(5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordand prioritate persoane- lor deja angajate de persoane autorizate.”

Prin urmare, persoanele interesate sa obtina Certi catul de Atestare ca inspector ITP si care INDEPLI- NESC toate cerintele RNTR-1, vor participa la un PROGRAM DE INSTRUIRE SI EVALUARE IN VEDEREA AUTO- RIZARII PERSONALULUI pentru desfasurarea activitatii de ITP.

Informatiile necesare despre curs sunt urmatoarele:

Cursul se organizeaza de RAR, la Sediul Central din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1. Durata cursului este de 4 zile. Cursul se nalizeaza prin examen. Inscrierile la curs se fac prin trimiterea documentatiei prevazute la Art. 25(1) la Departamentul Calita- te, Compartimentul Evaluare Instruire Personal, prin fax: 021/318.17.59 sau prin posta la adresa Regis- trul Auto Roman RA - Departament Calitate (pentru curs atestare inspector ITP conf. RNTR-1), Calea Grivitei 391 A, sector 1, Bucuresti, cod 010719. Persoanele inscrise la curs vor anuntate personal, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursului. Pe durata cursului vor puse la dispozitie materiale informative astfel incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre 15-20 de persoane

incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre
incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre
incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre
incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre
incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre
incat nu este necesara parcurge- rea unei bibliogra i initiale Seriile de curs vor cuprinde intre

Echipamente necesare unei linii ITP conform RNTR 1 - RAR

A.Clasa I-a si a II-a (motociclete si turisme pana la 3,5 tone)

1. Sistem analiza noxe:

AVL DIX 450 (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic)varianta stan- dard, sau AVL DIX 450 EOBD (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic + modul EOBD) masurare turatie motor si temp. ulei prin mufa EOBD

analizor gaze + opacimetru + turometru electronic + modul EOBD) masurare turatie motor si temp. ulei
Stand masurare sistem franare: 2. stand frane BRAK 3000 (echipament modular, stand cu role +

Stand masurare sistem franare:

2.

stand frane BRAK 3000 (echipament modular, stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + telecoman- da IR) standard, sau stand frane BRAK 3000 (echipament modular, stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + pedometru IR), stand frane VTEQ 3000 (echipament modular, stand cu role + kit 4x4 + PC + tester suspensie EUSA 3030 + telecomanda IR), sau stand frane VTEQ 3000 (echipament modular, stand cu role + kit 4x4 + PC +tester suspensie EUSA 3030

+ telecomanda IR), sau stand frane VTEQ 3000 (echipament modular, stand cu role + kit 4x4
+ telecomanda IR), sau stand frane VTEQ 3000 (echipament modular, stand cu role + kit 4x4
+ telecomanda IR), sau stand frane VTEQ 3000 (echipament modular, stand cu role + kit 4x4

+ pedometru IR)

3. Veri care jocuri:

detector jocuri AXLE 3000/2 + canal vizitare, sau

elevator cu 2 coloane

4. Veri care faruri:

TEC 2000 aparat veri care faruri

5. Evacuare noxe:

TECNOLUX 5000 aparat pentru evecuare noxe

6. Masurare adancime pro l pneu:

subler de adancime 200 mm

7. Masurare presiune aer in pneu:

manometru aer

B.Clasa a III-a si a IV-a (motociclete, turisme si vehicule pana la 18 tone sarcina pe axa)

1.

Sistem analiza noxe:

AVL DIX 450 (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic standard, sau

AVL DIX 450 EOBD (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic + modul EOBD) masurare turatie motor si temp. ulei prin mufa EOBD a vehiculului

2.

Stand masurare sistem franare:

stand frane VTEQ 7000/2 (echipament modular, stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + telecomanda IR

+ kit masurare presiune in instalatia de farnare + pedometru) standard

3. Sistem incarcare cu sarcina a puntii:

BCN 2x6 tone

4.

Veri care jocuri:

detector jocuri AXLE 7000/2 + canal vizitare

5. Veri care faruri:

TEC 2000 aparat veri care faruri

6. Evacuare noxe :

TECNOLUX 5500 aparat pentru evecuare noxe

7. Masurare adancime pro l pneu: subler de adancime 200 mm 8. Masurare presiune aer

7. Masurare adancime pro l pneu:

subler de adancime 200 mm

8. Masurare presiune aer in pneu:

manometru aer

Cerere de oferta puteti cere de pe urmatorul site: http://www.ecoelectroservice.ro/produse.html

Oferta de pret:

STATIE ITP MOTO = 5.500 EURO

STATIE ITP AUTO = 12.000 EURO CU ANALIZOR SI OPACIMETRU SH

STATIE ITP AUTO-MOTO 15000 EURO CU ANALIZOR SI OPACIMETRU SH

Vand si echipamente separat NOI:

STAND FRANA MOTO = 3.500 EURO

STAND FRANA AUTO = 6.000 EURO kit4x4 INCLUS.

APARAT REGLAT FARURI = 250 EURO

ALTE SDV-URI NECESARE = 500 EURO

Termen de livrare standuri 30 zile de la comanda. Standurile sunt noi, bene ciaza de garantie 2 ani; montaj inclus si scolarizare personal. Se ofera factura la preturile a sate mai sus cu TVA INCLUS SI DEDUCTIBIL(o parte).

Opacimetru + analizor sh intre 2500euro-4000euro. STOC limitat.

Cheltuieli:

Cheltuieli initiale: aproximativ 17.000 eur

Dotari statie : 10.000 – 15.000 Eur

Chirie locatie: 200 – 400 Eur/luna

Autorizari: 250 eur

In intare rma: 250 eur

Alte cheltuieli: 1.000 eur (promovare, instrumente de lucru, echipament de protectie, aparatura de calcul)

Cheltuieli lunare: 1.900 lei

Intretinere (apa, lumina, incalzire) – 500 lei

Salariu: 800 lei

Cotizatii stat pentru salarii: 400 lei

Alte cheltuieli de cosnumabile: 200 lei

Tarife ITP

Tarife / Preturi - Inspectie Tehnica Perioadica (ITP) si revenire (in LEI cu TVA inclus) pentru:

In conformitate cu noile reglementari RNTR 1 ART .10 (alin. 1 si alin. 2) care se aplica incepand cu 01/06/2010, statia noastra nu mai intruneste noile conditii de a efectua ITP pentru motociclete, mopede si

ATV-uri. Ne cerem scuze, insa pana la echiparea corespunzatoare a statiei ITP potrivit noilor reglementari,

ATV-uri. Ne cerem scuze, insa pana la echiparea corespunzatoare a statiei ITP potrivit noilor reglementari, va anuntam ca puteti efectua ITP pentru motociclete, mopede si ATV-uri la statiile RAR (Voluntari si Grivita).

Tarif ITP Motociclete, mopede, ATV-uri = 100 lei

*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la veri care, aveti dreptul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-veri care doar a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:

Tarif Revenire ITP pentru Motociclete, mopede, ATV-uri

 

Revenire ITP - SIGURANTA

Revenire ITP - POLUARE

Revenire ITP - ALTELE

30

lei

30

lei

10

lei

Tarif ITP Autoturisme benzina = 120 lei

*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la veri care, aveti dreptul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-veri care doar a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:

Tarif Revenire ITP pentru Autoturisme benzina

 

Revenire ITP - SIGURANTA

Revenire ITP - POLUARE

Revenire ITP - ALTELE

30

lei

30

lei

10

lei

Tarif ITP Autoturisme diesel sau benzina + GPL = 150 lei

*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la veri care, aveti dreptul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-veri care doar a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:

Tarif Revenire ITP pentru Autoturisme diesel sau benzina + GPL

 

Revenire ITP - SIGURANTA

Revenire ITP - POLUARE

Revenire ITP - ALTELE

30

lei

40

lei

20

lei

Tarif ITP Microbuze,autorulote,utilitare,mixte,specializate = 170 lei

*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la veri care, aveti dreptul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-veri care doar a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:

Tarif Revenire ITP pentru Microbuze, autorulote, utilitare, mixte, specializate

 

Revenire ITP - SIGURANTA

Revenire ITP - POLUARE

Revenire ITP - ALTELE

30

lei

40

lei

20

lei

Tarif ITP Autovehicule cu tractiune integrala 4x4 = 170 lei

*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la veri care, aveti dreptul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-veri care doar a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:

Tarif Revenire ITP pentru Autovehicule cu tractiune integrala 4x4

 

Revenire ITP – SIGURANTA

Revenire ITP - POLUARE

Revenire ITP - ALTELE

60

lei

50

lei

30

lei

Pentru pensionari oferim o reducere de 20% la efectuarea ITP-ului Pentru parcuri auto mai mari de 4 masini se pot negocia conditii si tarife speciale, in functie de marimea parcului auto si a modalitatilor de plata.