Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. …....... din ……………..

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost încheiat între:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

şi

…………….., persoană fizică autorizată cu domiciliul în ………………………, înregistrat la


Administraţia Financiară cu …………………………, în calitate de Prestator

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de traducere/interpretare autorizată din/în limbile ……………………….

3. DURATA CONTRACTULUI

…………………. – ……………………………

4. VALOAREA CONTRACTULUI

……………………. RON/pagină (1 pagină = 2000 de caractere cu spaţii) pentru serviciile de


traducere, respectiv …… RON/oră pentru serviciile de interpretare.

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A. Obligaţiile Prestatorului

1. Să predea lucrarea solicitată de Beneficiar, la termenul stabilit;


2. Să asigure corectitudinea traducerii/interpretării;
3. Să respecte terminologia indicată de Beneficiar, inclusiv scrierea cu diacritice în
limbile care impun acest lucru;
4. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor: să nu divulge sub nici o formă, nici unei
terţe persoane, informaţiile pe care le va afla în exercitarea atribuţiilor de
traducător/interpret pe parcursul prezentului contract, şi nici după încetarea
contractului;
5. Să restituie originalele primite de la Beneficiar, în starea în care au fost primite.
B. Obligaţiile Beneficiarului

1. Să pună a dispoziţia Prestatorului originalul documentelor oficiale care trebuiesc


traduse.
2. Să pună la dispoziţia Prestatorului alte materiale aflate în posesia sa, considerate
utile în realizarea lucrării solicitate (materiale deja traduse, pliante, prospecte, CD-
uri, pagini de Internet, glosare de termeni etc.).
3. Să achite contravaloarea lucrării solicitate Prestatorului, la termenul stabilit în
prezentul Contract.

6. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va efectua în numerar, la data recepţionării facturii eliberate de Prestator, sau prin
transfer bancar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

7. CESIONAREA CONTRACTULUI

1. Niciuna dintre părţi nu va concesiona drepturile şi obligaţiile sale reieşite din prezentul
contract fără aprobarea scrisă, prealabilă, a celeilalte părţi. Partea interesată să
concesioneze drepturile şi obligaţiile contractuale trebuie să facă o cerere scrisă în care să-
şi explice motivele, cu cel puţin 15 zile înainte de data presupusei concesionări.
2. Orice concesionare a drepturilor şi obligaţiilor contractuale, fără respectarea prevederilor
articolului 7.1, menţionat mai sus, va fi considerată nulă şi neavenită, partea fiind obligată
să-şi respecte obligaţiile contractuale şi va fi considerată răspunzătoare pentru orice
întârziere în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, ca şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în


următoarele cazuri:
1. la data expirării contractului, dacă părţile nu convin prelungirea duratei sale printr-un act
adiţional semnat de ambele părţi contractante;
2. printr-o convenţie scrisă a părţilor, semnată de ambele părţi contractante;
3. una dintre părţi este declarată, printr-o hotărâre a instanţei judecătoreşti, ca fiind insolvabilă,
sau a fost iniţiată procedura judiciară de lichidare (falimentul) împotriva ei;
4. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează ambele părţi de orice răspundere
contractuală. Dacă Forţa Majoră durează mai mult de 30 de zile şi părţile nu convin
renegocierea contractului, acesta încetează de drept;
5. prin reziliere, atunci când una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, cu o notificare prealabilă trimisă de cealaltă parte cu minimum 10 de zile înainte de
data când contractul va fi efectiv reziliat.

9. LITIGII

Toate disputele, controversele sau reclamaţiile, care pot apărea la derularea prezentului
contract, vor fi rezolvate amiabil prin negociere între părţi.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi execută în termen obligaţiile contractuale sau le
execută defectuos, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi în valoare de 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere.
Dacă părţile nu reuşesc să ajungă la o înţelegere, orice dispută, controversă sau reclamaţie
care apare la derularea prezentului contract sau are legătură cu acesta, sau încălcarea, încetarea
sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

10. ALTE CLAUZE

Pentru fiecare lucrare, se va întocmi un formular de comandă la prezentul contract, în care se


vor specifica:

 Obiectul lucrării
 Limba sursă
 Limba ţintă
 Termenul de predare
 Tipul traducerii

Prezentul contract a fost încheiat azi, ………………………., în două exemplare cu valoare juridică
egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Persoana fizică autorizată

........................................................... ………………………………………..
.