Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

• Unitatea de învăţământ: ...........................


• Profesor: .......................
• Clasa: ...........
• Data: ...............
• Unitatea de învăţare: .......................
• Lecţia: ......................................
• Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a
competenţelor de muncă intelectuală)
• Locul de desfăşurare: sala de clasă
• Competenţe generale: .....................................
• Competenţe specifice:......................................
• Concepte operaţionale:
Cognitive:
CO1: definirea...............
CO2: prezentarea......................;
CO3: ierarhizarea................................;
CO4: descrierea..............................;
CO5: identificarea........................;
Formative:
CO6: compararea.................................;
CO7: argumentarea..........................;
CO7: analiza...............................;
Atitudinale:
CC4: formularea de aprecieri obiective, argumentate, cu privire la .........;
• Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs)
• Obiective ale evaluării:
Cognitive:
O1: să opereze cu noţiunile şi conceptele:.....................;
Formative:
O2: competenţa de a interpreta şi argumenta..................;
O3: deprinderea de a utiliza tehnici de lucru..............;
Atitudinale:
O4: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale, de a-şi asuma responsabilităţi.
• Valori şi atitudini vizate:
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi
- Gândire critică şi flexibilă
• Strategii: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ- conversativă, deductiv-inductivă;
• Metode:
expozitiv-euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică
interactive: M4: modelul grafic, M5: comparaţia, M6: problematizarea, M7: demonstraţia, M8.............................
• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, fişa de lucru, Fişa de personaj,
• Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante
• Resurse: umane: 26 elevi
de timp 50′
materiale:
oficiale: m1: Programa şcolară
m2: Macroproiectarea didactică/ Proiectarea unităţilor de învăţare
manuale:............
Izvoare cartografice:m3: ..................
m4: Harta ............
Izvoare narative: m5....., m6......, m7.....