Sunteți pe pagina 1din 1

$coALA GIMN AZTALL" SILVANTA'' $coALA

I Decembrie l9l8 nr. I1


Loc. $imleu Silvaniei, str. Loc. str".
Jud. Sdlaj, Cod 455300 fid Cod
T'e|.,,' Fcrx :, 02 60-6791 39 Telrfm
E- ruai !:,scginrnr I Q)yahoo. con? E-mail:
*r.,&,hC;' t 66.U,?ol? Nr.

ACORD DE PARTENERIAT

incheiat azi,

I. PI(ile contractante:
. $coala Gimnazialil "Silvania" $imleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, judelul S[laj,, reprezentatl
prin director prof. Lipo Angela lt{aria qi prof.inv.primar Remeq Delia-Nlarcela -coordomator de
proiect, in calitate de APLICANT,
qi
reprezentat prin director
qi profesor in calitatea de PARTENER.

II. Obiectul contractului:


Prezentul acord de parteneriat are drept scop colaborarea dintre aplicant gi partener in vederea organizdrii gi
desfrgurdrii de activitili extragcolare in institulia aplicafit prin proiectul ,,Album de familie".

IlI. Grup fintfl: elevii de la $coala Gimnaztald. "Silvania", $imleu Silvaniei.

lV.Obligafiile plrfilor:
$coala Gimnaziall'Silvania" se obligi:
-sa informeze cadrele didactice 5i p[rinlii despre activit[1ile propuse in cadrul proiectului;
-s[ desflgoare activitelile stabilite in cadrul proiectului;
-sa respecte termenele de desfigurare ale activitdlilor propuse;
-se mediatizeze rezultatele proiectului pe site-uri de specialitate gi in presa locali;
-sa emitl diplome pentru copiii gi cadrele didactice participante la concursurile stabilite prin prezentul proiect.

Partenerul se obligd sd respecte urmltoarele condilii:


- informeze cadrele didactice qi pErinlii copiilor despre activitetile propuse in cadrul proiectului;
sE
- sd desftgoare activit6lile stabilite in cadrul proiectului conform graficului;
- sE mediatizeze rezultatele proiectului pe site-ul unit[1ii de inv6![mdnt qilsau in presa local6.
V.Durata acordului:
Prezentul acord de parteneriat s-a incheiat in 2 (doua) exemplare $i intr[ in vigoare la data semn[rii
acestuia. Este valabil in anul qcolar 2017 -2018.
VI. Cliluze finale ale acordului:

Proiectul educativrrAlbum de familie" face parte din categoria activit[1ilor extracurriculare qi urmEregte
stabilirea de rela{ii de colaborare intre $coal[, familie qi alte institulii de inv6([m0nt.

Apticant, ." l
Partener,
$coaIa GimnazialS "Silvania" Scoa l5
Director,