Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL VI:

ARHITECTURA CONSTRUCTIILOR

UTM 582.1 014 ME


Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data
Sef catedra Dohmilă Iu. Litera Coala Coli
Conducător Moiseev Iu. Constructia unui bloc
Consultant Dobrev M. locativ S+P+3E din strada
UTM FCGC
Diplomant. Bet. Nicolai Ciocirliei 1A, or. Chisinau
CIC – 072 FF
1. Caracteristicele regiunii şi teritoriului construcţiei.

Regiunea construcţiei or.Chişinău, RM se caracterizează prin următoarele indice:


Raionul climateric – III Б.
Temperatura de calcul a aerului exterior – 16ºC
Masa stratului de zăpadă – 50kg (0.5kPa).
Presiunea vîntului – 35kg (0.35kPa).
Seismicitatea – 7.
Terenul de construcţie este situat în or. Chişinău, str. Ciocirliei
Din punct de vedere geomorphologic terenul construcţiei este situate pe
Stratul 1 – Umplutură de pămînt în stare uscată plastică de o grosime h = 0,9 m
nu este un teren bun pentru fundaţii .
Stratul 2 –Pămînt loessoid - reprezintă argilă nisipoasă in stare uscată plastică de
o grosime h=3.8 m este un teren relativ bun pentru fundaţii .
Stratul 3 – Nisip argilos in stare saturată plastică cu grosimea h = 4,6 m este un teren bun de
fundare.
Stratul 4 – Argila bruna in stare saturată plastică cu grosimea h = 6.0 m este un teren bun de
fundare.
2. Indicii tehnico economici

Unitatea de
Nr. Denumirea indicilor Indicii
măsură
1. Gradul de responsabilitate - II
2. Gradul de rezistenţă la foc - II
3. Numărul de nivele - 4
4. Numărul de apartamente ap. 8
5. Suprafaţa constuită m2 280
6. Suprafaţa locativă m2 504
7. Suprafaţa totală (locativ) m2 1280
9. Suprafaţa spaţiilor de uz comun (locativ) m2 338
10. Volumul constructiv (locativ) m3 5500
11. Suprafaţa utilă (nelocativă) m2 370
13. Volumul constructiv (nelocativ) mai jos de cota 0.000 m3 1700

3. Planul general
3.1. Planul general a suprafeţei amenajarea teritoriului.
Planul general este elaborat pe un sector cu dimensiunile 50x32m.
Terenul pentru construcţie este repartizat în conformitate cu planul locului elaborat de
Primăria municipiului Chişinău.
Planul general al construcţiei este elaborat în baza sarcinei nivelo-arhitecturale a
arhitectorului general a oraşului.
Relieful terenului în general este liniştit. Pantă de suprafaţă este relativ plană, cu o

Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
înclinare 1-2%.
Topografia originală a terenului s-a schimbat, ca urmare a executării în cadrul terenului
de construcţie a clădirilor şi structurilor proiectate, precum şi de pavarea şi asfaltarea
drumurilor şi pavajelor pentru acces. Suprafaţa de construcţie are forma unui poligon.
Pe terenul de construcţie sunt disponibile reţele existente, atît la suprafaţă cât şi subterane
(apeduct, canalizare, încălzire, electricitate, telefonie, ş.a.).
Planul general este elaborat în conformitate cu schema planului general al zonei urbane,
ţinând cont de comunicaţiile de transport şi destinaţia clădirii proiectate împreună cu clădirile
existente, de configuraţia şi relieful terenului.
Acest proiect este o continuare a schemei de dezvoltare a planului general al zonei date
din str. Ciocirliei.
În proiect se observă clar zonarea funcţională a teritoriului, organizarea spaţială a
clădirilor şi posibilitatea maximală de blocare a clădirilor şi edificiilor.
Soluţia de proiectare asigură îndeplinirea funcţiilor multiple de a oferi facilităţi de
recreere a diverselor grupuri de populaţie, precum şi nevoile gospodăreşti ale locuitorilor.
Suprafaţa căii de circulaţie a pietonilor se execută din pavaje sau asfalt.

Indicatorii planului general


Denumirea indicilor Unitatea de Indicii
Nr.
măsură
1. Aria sectorului în hotarele proiectate m2 1612
2. Suprafaţa construită m2 280
3. Suprafaţa drumurilor şi pavajelor m2 591
4. Suprafeţele verzi m2 741
5. Procentajul înverzirii % 46

4. Soluţia arhitecturală

Proiectul dat reprezintă o clădire de locuit, S+P+3E.


Drept cotă convenţională 0.000 se ia suprafaţa pardoselei parterului ce corespunde cotei
absolute 208.3.

Finisarea edificiului
Finisarea exterioară.

Soclul se feţueşte cu plăci de gresie. Pereţii se tencuesc în două culori pastelate .


Balcoanele se finisează în două variante prima finisare cu ,,etalbon,, iar balcoanele
deschise cu grillaje metalice se vopsesc cu vopsele pentru metal şi se îngrădesc pe
partea interioară cu policarbonat transparent.

Finisarea interioară.

Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Peretii interiori în dependenţă de tipul construcţiei, se tencuesc şi se drişcuiesc cu
amestecuri uscate, se spoiesc cu vopsea emulsionată. Pereţii din blocuri de ipsos
’’KNAUF’’ se drişcuesc şi se vopsesc. Tavanele se drişcuesc şi se vopsesc. Reţelele de
conducte se căptuşesc cu carton gipsat pe carcasă de metal. Pardoselile: teracota, beton,
linoleum.
În încăperile umede pereţii despărţitori se vor finisa cu plăci de teracotă până la
înălţimea de 1,8m.
Pereţii în apropierea cărora sunt amplasate instalaţiile sanitare se vor finisa cu teracotă:
în baie până la înălţimea de 1,8m, în vecee pe perimetru 0,15m; în bucătărie cu 0,6m mai sus
de instalaţii.
Toate uşile, instalaţiile de încălzire şi conductele, (care necesită de a fi vopsite), se vor
vopsi cu email alb.
Elementele de timplarie – metaloplast.
Partea arhitecturală a proiectului se efectuează conform normelor СНиП 2.08.01.-85
«Жилые здания. Нормы проектирования», СНиП 2.01.02- 85 –
«Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

5. Soluţia constructivă

Structura de rezistenţă a clădirii constituie cadre monolite din beton armat cu umplutură.
Reeşind din condiţiile tehnico-geologice existente –argilă cu proprietate de umflare la
umezire sub fundaţie se va îndeplini o pernă din pietriş amestecat cu nisip avînd grosimea de
500mm şi drenaj pentru evacuarea apei.
Fundaţiile – monolite, izolate sub coloane. Pe suprafaţa de sus a fundaţiilor se
realizează hidroizolarea orizontală din mortar de ciment – nisip (1/2), iar hidroizolarea
pereţilor subsolului – din doua straturi de mastic bituminos, aplicat pe suprafaţă în stare
fierbinte.
Zidăria pereţilor exteriori ai subsolului se va realiza din blocuri de beton prefabricate,
marca ФБС (album 1.116m – I) cu lăţimea b=400mm, respectându-se ţeserea rosturilor (≥
1/3 din lungimea blocului) şi mortar de ciment – nisip marca 50.
Pereţii portanţi se vor executa din zidărie din blocuri de calcar lacustru extras din
carierile Republicii Moldova, cu grosimea de 250mm, cu marca 35 şi masa volumetrică
maximum 1750kg/m3.
Pereţii despărţitori se vor executa din zidărie de cărămidă, cu grosimea de 120mm şi
din blocuri din beton cu ipsos “KNAUF” , grosimea 80mm.
Planşeele sunt executate din beton armat monolit cu grosimea plăcii de 150mm.
Acoperişul va fi de tip şarpanta acoperit cu ţiglă metalică
Scările vor fi executate din beton armat monolit.
Blocurile de ventilaţie – blocuri din beton armat prefabricat.
Puţul ascensorului – structură cu pereţi din beton armat monolit.
Pereul construcţiei se va executa din beton asfaltic.

6. Măsuri antiseismice

Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Pentru asigurarea exigenţelor antiseismice conform CНиП II-7-81 «Строительство в
сейсмических районах. Нормы проектирования.», sunt prevăzute următoarele măsuri:
Pe tot perimetrul pereţilor portanţi şi auto-portanţi la nivelul planşeelor se vor executa
centuri antiseismice din beton armat monolit (cu armarea continuă şi beton B15).
Pereţii despărţitori se vor fixa de pereţii portanţi şi auto-portanţi cu ajutorul cuielor
navale, în caz când lungimea pereţilor depăşeşte 3m – se vor fixa şi de planşee.

7. Măsuri de protecţie anticorozivă


şi antiincendiară

Pentru asigurarea durabilităţii necesare, toate elementele metalice neacoperite, se vor


acoperi cu lac de protecţie anticorozivă cu rezistenţă sporită la incendii . Toate lucrările se vor
executa conform CНиП II-23-78.
Hidroizolarea suprafeţelor pereţilor se va executa prin aplicarea pe acestea a două
straturi de mastic bituminos fierbinte

8. Executarea lucrărilor.
Consideraţii generale

Lucrările de execuţie a edificiului se vor îndeplini conform normelor de construcţie în


vigoare CНиП III-4-80, CНиП III-17-78, CНиП III-16-80.
Pereţii din zidărie se vor executa conform NCMF-030290. Concomitent cu executarea
pereţilor se vor monta şi tocurile pentru uşi şi ferestre. Pentru fixarea tocurilor în zidărie se vor
prevedea dopuri antiseptizate din lemn (nu mai puţin de patru dopuri la un toc).
Suprafeţele blocurilor din ipsos sau a blocurilor din calcar, care vor întra în contact
direct cu mortarul de legătură, se vor curăţa de praf şi impurităţi şi se vor înmuia în apă.
Executarea lucrărilor de finisare va începe numai atunci când va fi realizată învelitoarea,
şi vor fi trasate toate comunicaţiile. Plasele de armatură şi carcasele spaţiale se vor executa cu
ajutorul sudurii manuale conform CНиП III-15-76,
ГОСТ 14098-68, CH-393-78.
Montarea prefabricatelor se va executa conform CНиП 14-16-80. Aşezarea
prefabricatelor în poziţie de proiect se va realiza după punctele de reper incluse în fişele
tehnologice.

9. Executarea lucrărilor pe timp de iarnă

Lucrările de construcţie pe timp de iarnă se vor executa conform CНиП 3-02, 01-83,
CНиП II-15-76, CНиП III-17-78 şi următoarele indicaţii:
7.1 Nu se admite îngheţarea terenului de fundare;
7.2 Nu se admite îngheţarea betonului în construcţiile din beton armat turnate monolit
până la atingerea rezistenţei de proiect. Zidăria pereţilor subsolului pe timp de iarnă se va
executa pe mortar de ciment marca M50 cu adaosuri chimice. Nu se admite utilizarea în
calitate de acceleratori al întăririi betonului a clorurii de calciu sau a clorurii de natriu, din
cauza agresivităţii lor.
7.3 În timpul dezgheţării zidăriei, planşeul se va descărca la maximum;

Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
7.4 Se admite executarea zidăriei mai sus de cota 0.000 fără adaosuri chimice pe
mortare cu marca de un ordin mai mare decât cea de proiect;
7.5 Pe timp de dezgheţare a zidăriei sectoarele turnate monolit şi buiandrugii refabricaţi
se vor rezema suplimentar pe popi temporari.

10. Încălzirea şi ventilarea

Încălzirea edificiului va fi asigurată de un cazan de tip CCM, autonom, parametrii


agentului termic fiind 70÷950C.
Ventilarea precum şi încălzirea edificiului va fi realizată de instalaţii de condiţionare a
aerului.

11.Alimentarea cu apă potabilă, menajeră şi canalizarea

Alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată de o reţea interioară realizată din ţevi cu


ø15÷20mm racordată la reţeaua exterioară - de alimentare a oraşului.
Alimentarea cu apă caldă se va realiza de la o instalaţie autonomă de tip АОГВ-Т.
Apele menajere se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară. Reţeaua interioară de
canalizare se va monta din ţevi de fontă cu ø50÷100mm.

12. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua exterioară, centralizată


380V/220V.

13. Alimentarea cu gaze

Alimentarea edificiului cu gaze se va face printr-o reţea interioară care va fi racordată la


reţeaua exterioară .

Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Coala

Semnăt
UTM 582.1 014 ME
Mod Coala Nr. document Data
.