Sunteți pe pagina 1din 2

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Acordul de Asociere dintre RM – UE prevede un capitol aparte – Concurența. În acest


capitol este stabilit pentru început ce reprezintă o autoritate de concurență, astfel că pentru UE
asta este Comisia Europeană, iar pentru Moldova Consiliul Concurenței.

Principalele acte normativ care reglementează concurența în Moldova sunt: 1. Legea


Concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, 2. Legea privind ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012.
La fel în capitolul cu privire la Concurență se menționează că „Părțile recunosc importanța unei
concurențe libere și nedenaturate în relațiile lor comerciale și faptul că practicile comerciale
anticoncurențiale sunt susceptibile de a denatura buna funcționare a piețelor și de a reduce
avantajele liberalizării schimburilor comerciale”

Fiecare parte menține pe teritoriul său o legislație cuprinzătoare în materie de concurență


care abordează în mod eficace acordurile anticoncurențiale, practicile concertate și
comportamentul anticoncurențial unilateral al întreprinderilor cu putere dominantă pe piață și
asigură un control eficace al concentrărilor între întreprinderi.1

La fel este stabilită o autoritate independentă pentru a asigura respectarea în mod eficace
a legislației în materie de concurență. În Republica Moldova această autoritate este Consiliul
Concurenței.

Facilitarea schimbului de experienţă în domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat


reprezintă una dintre dimensiunile de bază ale funcţionării autorităţii. Pe parcurs au fost realizate
mai multe activităţi ce au contribuit la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de colaborare ale
Consiliului Concurenţei atât în cadrul structurilor internaţionale şi regionale de concurenţă, cât şi
cu structurile similare din alte ţări.

Parteneriatul cu autoritățile de concurență din statele membre ale UE au facilitat


racordarea legislației naționale în domeniul concurenței și ajutorului de stat la acquis-ul
comunitar.

Uniunea Europeană a acordat un suport considerabil prin consultanţa oferită la crearea


unui nou cadru legal în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, care plasează Republica
Moldova printre primele ţări din spaţiul CSI în ceea ce priveşte oportunităţile de asigurare şi
promovare a unui mediu concurenţial sănătos, fiind prima şi unica ţară din acest spaţiu care are o
Lege privind ajutorul de stat.

Printr-o serie de iniţiative politice, Republica Moldova a aderat la mai multe acorduri
internaţionale şi a adoptat legi, acte normative care au avut ca scop accelerarea procesului de
transformare a sistemului economic într-o economie de piaţă funcţională. Dintre aceste acorduri
pot fi menționate următoarele:

1
Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și uniunea europeană și Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice și Statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014
1. Acordul De Cooperare Cu Privire La Politica De Concurență Între Consiliul Concurenței
Din România Și Agenția Națională Pentru Protecția Concurenței Din Republica Moldova
Semnat La București La 19.11.2007. 2
2. Acord Intre Ministerul Economiei Și Reformelor Al Republicii Moldova Şi Ministerul
Federaţiei Ruse Pentru Politica Antimonopol Şi Susţinerea Antreprenoriatului
Cu Privire La Colaborarea În Domeniul Politicii Concurenţiale Nr. 1998 Din
30.10.1998.3
3.Acord Bilateral Privind Coooperarea Autorităţilor De Concurenţă Din Republica
Moldova Şi Estonia Din 07.05.20144
4. Acord De Colaborare Între Consiliul Concurenței Al Republicii Moldova Și Autoritatea
De Concurență Din Estonia Din 07.05.2014 5
5. Acord De Colaborare În Domeniul Politicii De Concurență Între Agenția Națională
Pentru Protectia Concurenței A Republicii Moldova Și Autoritatea De Concurență Din
Ungaria Din 16.10.2007.6
Scopurile acestor Acorduri este de a stimula cooperarea profesională între autorităţi întru
promovarea şi intensificarea schimbului de experiență şi informaţii, susţinerea reciprocă,
organizarea de consultări periodice atât la nivelul conducerii acestor organisme cât şi la nivel de
experţi şi promovarea acţiunilor privind cultura concurenţei. Principalele forme de cooperare
menționate sunt: schimbul de informații neconfidențiale, întîlnire la diferite nivele, asistență
metodologică și schimb de consultații cu experți. Părțile își acordă reciproc asistență în domeniul
informații și consiliere cu privire la legislația părților

În CONCLUZII poate fi menționat faptul că aproximarea instituțională și legală a regulilor ce ţin


de concurenţă şi ajutor de stat au îmbunătățit competitivitatea întreprinderilor din Moldova, care
în schimb au dus la prețuri mai mici, calitate şi siguranţă mai înaltă a produselor și serviciilor
împreună cu o alegere mai mare pentru consumatori. În ceea ce privește alinierea la
reglementările privind ajutorul de stat, acestea au consolidat mediul de afaceri intern graţie
investițiilor externe sporite. Fluxul adițional de investiţii a facilitat în continuare modernizarea
economiei Moldovei, restructurarea afacerilor, crearea locurilor de muncă

2
Acordul de cooperare cu privire la politica de concurență între consiliul concurenței din România și agenția
națională pentru protecția concurenței din Republica Moldova semnat la București la 19.11.2017
3
Acord între Ministerul economiei şi reformelor al Republicii Moldova şi Ministerul Federaţiei Ruse
pentru politica antimonopol şi susţinerea antreprenoriatului cu privire la colaborarea în domeniul politicii
concurenţiale nr. 1998 din 30.10.1998.
4
Acord bilateral privind coooperarea autorităţilor de concurenţă din Republica Moldova şi Estonia din 07.05.2014
5
Acord de colaborare între Consiliul Concurenței al Republicii Moldova și autoritatea de concurență din Estonia din
07.05.2014
6 Acord de colaborare în domeniul politicii de concurență între Agenția Națională pentru Protectia Concurenței a
Republicii Moldova și Autoritatea de concurență din Ungaria din 16.10.2007