Sunteți pe pagina 1din 38

Contabilitate Bugetara – test grila

1. Principiile in baza carora se elaboreaza si se executa bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele
fondurilor speciale sunt:
a. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii,
economicitatii
b. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii, specializarii
bugetare
c. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii, eficacitatii

2. In categoria autoritatilor publice centrale se includ:

a. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Consiliul judetean, Guvernul, ministerele, si


celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale

b. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, prefectul, Guvernul, ministerele, si celelalte


organe de specialitate ale administratiei centrale

c. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Guvernul, ministerele, si celelalte organe de


specialitate ale administratiei centrale, autoritatile judecatoresti

3. Bugetul public este format din:

a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale
,bugetul trezoreriei statului

b. bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,
bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

c. bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii.

4. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii consumatorilor fac parte din :

a. domeniul public al statului;

b. domeniul public al judetelor

c. domeniul privat al statului

5. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor :

a. elementelor de activ si de pasiv

b. elementelor de activ

c. elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric


6. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

a. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in
structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si note
explicative), contul de executie bugetara.

b. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, anexe la situatiile
financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.

c. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in
structura activelor / capitalurilor, contul de executie bugetara.

7. Achizitionarea de la terti de active fixe necorporale

a. % = 404
203
205
208
b. 404 = %
203
205
208
c. % = 401
203
205
208

8. Primirea prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati

a. % = 779
203
205
208
b. % = 719
203
205
208
c. % = 481
203
205
208
9. Realizarea din productie proprie a unei plantatii

a. 213 = 722
b. 213 = 709
c. 213 = 719

10. Achizitionarea unui autoturism in regim de leasing financiar

a. 213 = 167
b. 213 = 404
c. 213 = 401

11. Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile

a. 682 = 404
b. 682 = 401
c. 611 = 404

12. Sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala,
primite de la buget

a. 551 = 774
b. 550 = 773
c. 551 = 773

13. Sume primite de la alte institutii publice si agenti economici ( garantii depuse pentru participarea la licitatii,
inclusiv taxa de participare, contravaloarea caietelor de sarcini) in vederea efectuarii unor operatiuni speciale

a. 552 = 462
b. 550 = 462
c. 552 = 448

14. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor
executate si serviciilor prestate
a. 550 = 411
b. 560 = 411
c. 552 = 411

15. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor executate si serviciilor prestate

a. 560 = 411
b. 561 = 411
c. 550 = 411

16. Valoarea ratelor scadente achitate din contul de trezorerie pentru rambursarea imprumuturilor interne si
externe contractate de stat

a. 164 = 770
b. 770 = 164
c. 163 = 770

17. Prin ordonatori de credite se intelege:

a. conducatorii institutiilor publice mandatati sa contribuie la proiectia bugetului si executia lui

b. persoanele desemnate sa urmareasca proiectarea bugetelor

c. conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa urmareasca buna gestionare a fondurilor
alocate de la bugetul de stat

18. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor
fondurilor speciale sunt :

a. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, prefectii, conducatorii celorlalte organe de specialitate


ale administratiei publice centrale

b. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte institutii publice autonome

c. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale


administratiei publice centrale

19. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile:

a. nu se supun amortizarii

b. se supun amortizarii
c. se supun amortizarii liniare

20. Bunurile din patrimoniul cultural national:

a, se supun amortizarii

b. se supun amortizarii liniare

c. nu se supun amortizarii

21. Bugetul de stat reprezinta un…………… de stabilizare al economiei:

a. instrument

b. mod

c. o cale

22. . Fondurile speciale se aproba prin:

a. legea bugetului de stat

b. legea bugetului asigurarilor sociale de stat

c. legi speciale

23. Impozitul pe profit este un venit:

a. nefiscal

b. fiscal

c. contributie fiscala

24. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea in patriminiu :

a. la costul de achizitie

b. la costul de achizitie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

c. la valoarea stabilita potrivit contractelor.

25. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din :

a. domeniul public al statului;

b. domeniul public al judetelor

c. domeniul privat al statului

26. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din :


a. domeniul public al statului;

b. domeniul public al judetelor

c. domeniul privat al statului

27. Scoaterea din evidenta a activului fix necorporal in curs de executie

a. 682 = 233
b. 691 = 233
c. 691 = 232

28. Pierderi de active fixe necorporale in curs de executie ca urmare a calamitatilor naturale

a. 658 = 233
b. 691 = 233
c. 690 = 233

29. Cedarea activelor fixe necorporale in curs de executie

a. 682 = 233
b. 233 = 658
c. 658 = 233

30. Receptia finala a investitiei – pentru activele corporale neamortizabile

a. 658 = 231
b. 682 = 231
c. 691 = 231

31. Active fixe corporale in curs scazute din evidenta

a. 658 = 231
b. 682 = 231
c. 691 = 231

32. Plata furnizorilor de active fixe din acreditive deschise pe seama acestora
a. 404 = 541
b. 401 = 5121
c. 541 = 404

33. La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii
acreditivelor in valuta

a. 541 = 765
b. 5121 = 765
c. 541 = 665

34. La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii
acreditivelor in valuta

a. 666 = 541
b. 654 = 541
c. 665 = 541

35. Justificarea avansului de trezorerie acordat prin materialele consumabile achiozitionate

a. 302 = 4282
b. 302 = 542
c. 531 = 542

36. Sume in numerar acordate ca avansuri de trezorerie

a. 4282 = 531
b. 542 = 531
c. 4281 = 531

37.Ordonatorii principali ai bugetelor locale sunt: sunt la fel

a. presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati
administrativ-teritoriale

b. presedintii consiliilor judetene, secretarii general ai prefecturilor, primarul general al Municpiului


Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale
c. presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati
administrativ-teritoriale

38. Controlul financiar preventiv propriu consta in:

a. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si


eficacitatii

b. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii si incadrarea


in angajamentele bugetare aprobate

c. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si


eficacitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

39. Clasificatia bugetara cuprinde veniturile grupate in:

a. capitole, subcapitole, titluri

b. capitole , subcapitole, titluri, articole

c. capitole, subcapitole

40. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de :

a. actiunile si obligatiunile detinute de stat

b. obligatiunile detinute de stat

c. actiunile detinute de stat

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.3

41.Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este un venit:

a. nefiscal

b fiscal

c. contributie fiscala

42. Valoarea justa a activelor fixe se determina de :

a. un salariat al compartimentului contabilitate

b. un salariat al compartimentului achizitii investitii


c. un evaluator autorizat

43. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia, sau
primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali, stabiliti initial :

a. se inregistreaza in conturile de cheltuieli

b. nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli

c. pot fi inregistrate in conturile de cheltuieli

44. Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate:

a. in lei si valuta

b. numai in lei

c. nu se inregistreaza

45. Impozitul pe venituri din salarii trebuie recunoscut ca o datorie:

a. in limita sumei platite

b. in limita sumei datorate (neplatite)

c. in limita sumei estimative datorate

46. Evidenta creantelor bugetare se realizeaza pe baza:

a. declaratiilor fiscale, decizii emise de organul fiscal

b. decizii emise de organul fiscal, procese-verbale de impunere

c. declaratiilor fiscale

47. Active corporale in curs de executie distruse datorita calamitatilor naturale

a. 690 = 231
b. 682 = 231
c. 691 = 231

48. Diferente din reevaluare ale programelor informatice

a. 105 = 208
b. 208 = 105
c. 201 = 105

49. Diferente din reevaluare ale unei cladiri


a. 105 = 212
b. 212 = 105
c. 213 = 105

50. Se caseaza un activ fix corporal integral amortizat;

a. 681 = 21
b. 281 = 21
c. 21 = 281

51. Se caseaza un activ fix corporal care nu a fost integral amortizat.

a. % = 21

691

281
b. % = 21

682

281
c. 21 = %

681

281

52. Justificarea avansurilor acordate pentru achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

a. 303 = 461
b. 303 542
c. 303 = 4282

53. Platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat pentru
achitarea furnizorilor

a. 5121 = 164
b. 164 5121
c. 401 = 164

54. Constatarea unui activ fix corporal, plus de inventar, nesupus amortizarii, ce apartine domeniului public al
statului

a. 21 = 101
b. 21 404
c. 21 = 401

55. Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile

a. 628 = 404
b. 629 462
c. 682 = 404

56. Activele necorporale in curs de executie realizate din productie proprie

a. 233 = 709
b. 20 709
c. 233 = 721

57. Principiile contabile care stau la baza elaborarii si prezentarii elementelor patrimoniale in situatiile financiare ale
institutiilor publice sunt urmatoarele:

a. continuitatii activitatii, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a


elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor,
materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

b. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de


angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii,
necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii

c. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de


angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii,
necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra
juridicului

58. Activele fixe detinute in administrare de institutiile publice sunt formate din:

a. active fixe necorporale, corporale, si financiare

b. active fixe necorporale, corporale


c. active fixe necorporale, necorporale in curs de executie, corporale, corporale in curs de executie si
financiare

59. Activele fixe necorporale se evalueaza la intrare:

a. costul de achizitie, costul de productie, valoarea realizabila neta

b. costul de achizitie, valoarea realizabila neta

c. costul de achizitie, costul de productie, valoarea justa

60. Scoaterea din functiune a activelor fixe necorporale si corporale si in curs, la care conducatorii sunt
ordonatori principali sau secundari de credite, se face cu aprobarea :

b. ordonatorului principal

c. ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz

d. ordonatorul secundar

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 4

61. Cheltuielile ulterioare care au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali
stabiliti initial :

a. vor majora valoarea activului fix

b. nu vor majora valoarea activului fix

c. pot majora activului fix

62. Evaluarea activului fix necorporal la intocmirea bilantului se face la :

a. valoarea de intrarea, mai putin ajustarile cumulate de valoare

b. valoarea de intrare

c. valoarea de inventar

63. Activele fixe corporale cuprind :

a. terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si


plantatii, mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie
b. terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii, mobilier, aparatura,
birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si
active fixe corporale in curs de executie

c. terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si


plantatii, mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale alte
active corporale

64. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea
urmatoarelor metode:

a. FIFO, LIFO, CMP

b. FIFO; LIFO

c. FIFO, CMP

65. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda:

a. inventarului permanent

b. inventarului intermitent

c. inventarului permanent sau intermitent

66. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare,
aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina:

a. la data efectuarii tranzactiei

b. la data intocmirii bilantului annual

c. la data intocmirii situatiilor semestriale.

67. Scoaterea din evidenta a unui activ fixe necorporal vandut

a. % = 20

691

280
b. % = 20

681

281
c. 20 = %

681

280
68.Iesirea din patrimoniu a unui activ fix corporal ce apartine domeniului privat al statului nesupus
amortizarii

a. 101 = 20
b. 101 = 21
c. 102 = 21

69. Acordarea de credite ipotecare din buget pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si
extinderea de locuinte (prin ANL)

a. 267 = %
551
560
b. 265 = %

551

560
c. 267 = 770

70. Inregistrarea titlurilor de participare detinute de stat la societatile comerciale, rezultate din conversia in
actiuni a creantelor bugetare

a. 265 = 463
b. 267 463
c. 260 = 463

71. Conversia altor titluri imobilizate in actiuni

a. 260 = 265
b. 260 267
c. 265 260

72. Incasarea veniturilor bugetului de stat

a. 520 = 463
b. 5121 = 763
c. 520 = 763

73. Depunerea numerarului reprezentand venituri ale bugetului local


a. 521 = 531
b. 520 = 463
c. 520 = 531

74. Dobanzile aferente imprumutului obligatar

a. 505 = 1681
b. 666 = 161
c. 666 = 1681

75. Primirea in gestiune a timbrelor fiscale si postale, tichetelor si biletelor de calatorie, a bonurilor valorile
pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee, expozitii si spectacole, cartele de masa pentru
cantine, etc.)

a. 602 = 401
b. 532 = 401
c. 4482 = 401

76. La sfarsitul perioadei inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii
acreditivelor in valuta

a. 541 = 765
b. 665 = 541
c. 401 = 765

77. Activele financiare cuprind :

a. tiluri de participare, obligatiuni, alte titluri imobilizate

b obligatiuni, actiuni, alte titluri imobilizate, creante imobilizate

c. titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate

78. Investitiile executate la active fixe, in scopul imbunatatirii perametrilor tehnici initiali sunt considerate:

a. nu sunt active fixe

b. active fixe corporale

c. active fixe necorporale


79. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la :

a. valoarea de inventar

b. valoarea justa inclusiv ajustarile cumulate de valoare.

c. valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

80. Transmiterea fara plata, de la o institutia publica la alta, se va face pe baza de :

a. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul de credite care il are in administrare

b. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice


care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv

c. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice


care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in
administrare

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.5

81. Terenurile se :

a. pot amortiza

b. nu se amortizeaza

c. amortizeaza

82. Avansurile acordate furnizorilor de active fixe :

a. se evidentiaza distinct

b. se inregistreaza pe cheltuieli

c. se inregistreaza ca un activ fix

83. Reevaluarea activelor fixe se face la :

a. costul istoric

b. valoarea justa

c. noua valoare contabila

84. Inregistrarile reprezentatiilor teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrarile muzicale, evenimentele
sportive, lucrarile literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi
a. nu se amortizeaza.

b. se amortizeaza

c. se supun amortizarii liniare

85. In cadrul stocurilor se cuprind:

a. materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si


pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare
sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru
economia nationala.

b. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite,
animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru
prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice

c. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite,
animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru
prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita
pentru economia nationala.

86. La intrarea in gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la .

a. costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa.

b. costul de achizitie si costul de productie

c. costul de achizitie, costul de productie , valoarea justa sau valoarea de inventar

87. Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale

a. 290 = 681
b. 681 290
c. 682 290

88. Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale

a. 291 = 781
b. 291 790
c. 781 291

89, Activele circulante (curente) cuprind:

a. stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura,creante,investitii
pe termen scurt,casa si conturi la banci.

b. stocuri, creante,investitii pe termen scurt


c. stocuri, creante,investitii pe termen scurt,casa si conturi la banci

90. Achizitionarea materiilor prime in cazul in care nu s-au intocmit facturi, dupa metoda inventarului
permanent

a. % = 401
301
4426
b. % = 408
301
4426
c. % = 408
301
4428

91. Materiale consumabile primite cu titlu gratuit, dupa metoda inventarului permanent

a. 302 = 779
b. 302 = 791
c. 302 = 719

92. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din
imprumuturi interne si externe garantate de stat

a. 513 = 164
b. 5121 = 164
c. 550 = 164

93. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din
imprumuturi interne si externe garantate de stat

a. 514 = 165
b. 5121 = 164
c. 550 = 164

94. Sumele primite de la Agentii/Autoritati de implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile

a. 515 = 458
b. 514 = 165
c. 550 = 164
95. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand valoarea
tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea
de investitii publice

a. 514 = 165
b. 516 = 162
c. 550 = 164

96. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand valoarea
tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea
de investitii publice

a. 514 = 165
b. 516 = 162
c. 517 = 163

97.Costumele si decorurile destinate spectacolelor sunt:

a. active fixe necorporale

b. materiale de natura obiectelor de inventar

c. active fixe corporale

98.Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor si baltilor
sunt:

a.active fixe necorporale

b.nu sunt active fixe

c.active fixe corporale

99.Capacitatile de productie puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare
ca active fixe sunt :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale


100.Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si
alte zacaminte care se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru executarea lucrarilor miniere subterane de
deschidere a zacamintelor sunt considerate :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 6

101. In categoria autoritatilor administratiei publice locale se includ:

a. consiliul local, primarul, consiliul judetean , prefectul

b. consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul judetean

c. consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul judetean, consiliul
local, primarul

102. Prin ordonatori de credite se intelege:

a. persoanele desemnate sa urmareasca proiectarea bugetelor

b. conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa urmareasca buna gestionare a fondurilor
alocate de la bugetul de stat

c. conducatorii institutiilor publice mandatati sa contribuie la proiectia bugetului si executia lui

103. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor
fondurilor speciale sunt :

a. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale


administratiei publice centrale

b. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, prefectii, conducatorii celorlalte organe de specialitate


ale administratiei publice centrale

c. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte institutii publice autonome

104. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile:

a. se supun amortizarii

b. nu se supun amortizarii

c. se supun amortizarii liniare

105. Bunurile din patrimoniul cultural national:


a, se supun amortizarii

b. nu se supun amortizarii

c. se supun amortizarii liniare

106. Bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere :

a, se supun amortizarii

b. nu se supun amortizarii

c. se supun amortizarii liniare

107. Plusuri de materiale de natura obiectelor de inventar,

a. 303 = 701
b. 303 = 603
c. 303 = 719

108. Imputarea materialelor constatate lipsa, persoanelor vinovate, cand sumele se cuvin bugetului

a. 428 = 448
b. 602 = 302
c. 461 = 448

109. Obtinerea de produse finite la pretul standard, dupa metoda inventarului permanent

a. 345 = 709
b. % = 709
345
348
c. % = 701
345
348

110. Plusuri de animale si pasari achizitionate

a. 361 = 719
b. 361 = 701
c. 361 = 708

111. Plusuri de animale si pasari obtinute din productie proprie


a. 361 = 719
b. 361 = 606
c. 361 = 708

112. Constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate

a. 681 = 595
b. 686 = 595
c. 505 = 461

113. Sume intrate in cont din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului

a. 550 = 519
b. 519 = 510
c. 510 = 519

114. Sume achitate furnizorilor de active fixe din imprumuturi de la trezoreria statului

a. 404 = 770
b. 401 = 510
c. 404 = 510

115. Cecuri primite de la clienti

a. 413 = 411
b. 511 = 411
c. 403 = 401

116. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din
imprumuturi interne si externe contractate de stat

a. 513 = 164
b. 5121 = 164
c. 550 = 164

. 117. Bugetul public este format din:


a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale
,bugetul trezoreriei statului

b. bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii.

c. bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,
bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

118. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii consumatorilor fac parte din :

a. domeniul public al judetelor

b. domeniul privat al statului

c. domeniul public al statului

119. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor :

a. elementelor de activ si de pasiv

b. elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric

c. elementelor de activ

. 120. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

a. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, anexe la situatiile
financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.
b. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor
in structura activelor / capitalurilor, contul de executie bugetara.
c. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor
in structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si
note explicative), contul de executie bugetara.

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 7

121. Ordonatorii principali ai bugetelor locale sunt: sunt la fel

a. presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati
administrativ-teritoriale

b. presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati
administrativ-teritoriale

c. presedintii consiliilor judetene, secretarii general ai prefecturilor, primarul general al Municpiului


Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

122. Controlul financiar preventiv propriu consta in:


a. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si
eficacitatii

b. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si


eficacitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

c. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii si incadrarea in


angajamentele bugetare aprobate

123. Clasificatia bugetara cuprinde veniturile grupate in:

d. capitole, subcapitole

e. capitole, subcapitole, titluri

f. capitole , subcapitole, titluri, articole

124. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de :

a. obligatiunile detinute de stat

b. actiunile detinute de stat

c. actiunile si obligatiunile detinute de stat

125.Creantele imobilizate sunt formate din :

a. imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate

b. imprumuturi acordate pe termen lung si scurt

c. imprumuturi acordate pe termen scurt si alte creante imobilizate

126. Bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale:

a. nu se supun amortizarii

b. se supun amortizarii

c. se supun amortizarii liniare

127. Consum de materiale pentru rezerva de stat si de mobilizare

a. 304 = 689
b. 689 = 305
c. 689 = 304

128. Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate cand sumele raman la dispozitia institutiei
a. 428 = 719
b. 428 = 448
c. 719 = 428

129. Achizitionarea de materii prime in cazul in care s-au intocmit facturi utilizand metoda inventarului
intermitent

a. 301 = 401
b. 601 = 401
c. 601 = 404

130. La sfarsitul lunii se stabilesc stocurile de materiale consumabile, pe baza inventarului, utilizand metoda
inventarului intermitent

a. 302 = 709
b. 302 = 602
c. 602 = 302

131. Trimiterea spre prelucrare a stocurilor de materiale consumabile

a. 351 = 302
b. 602 = 302
c. 351 = 602

132. Inregistrarea veniturilor aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans reprezentand abonamente

a. 472 = 719
b. 411 = 472
c. 411 = 719

133. . Inregistrarea veniturilor aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans reprezentand


abonamente gresit enuntul

a. 4481 = 4112
b. 4112 = 4111
c. 473 = 4111
134. Transferarea unei institutii subordonate aceluiasi ordonator de credite de active fixe corporale, la
valoarea neamortizata

a. 461 = 21
b. 481 = 21
c. 482 = 21

135. Primirea de la institutiile subordonate de materii prime la pret de inregistrare

a. 301 = 462
b. 301 = 481
c. 301 = 482

136. Evidentierea obligatiunilor emise si rascumparate

a. 161 = 509
b. 505 = 509
c. 505 = 461

137. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea in patrimoniu :

d. la costul de achizitie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

e. la valoarea stabilita potrivit contractelor.

f. la costul de achizitie

138. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din :

d. domeniul public al judetelor

e. domeniul privat al statului

f. domeniul public al statului

139. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din :

a. domeniul public al judetelor

b. domeniul public al statului

c. domeniul privat al statului

140. Fondurile speciale se aproba prin:


d. legi speciale

e. legea bugetului de stat

f. legea bugetului asigurarilor sociale de stat

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 8

141. Principiile contabile care stau la baza elaborarii si prezentarii elementelor patrimoniale in situatiile financiare
ale institutiilor publice sunt urmatoarele:

d. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de


angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii,
necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra
juridicului

e. continuitatii activitatii, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a


elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor,
materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

f. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de


angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii,
necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii

142. Activele fixe detinute in administrare de institutiile publice sunt formate din:

a. active fixe necorporale, necorporale in curs de executie, corporale, corporale in curs de executie si
financiare

b. active fixe necorporale, corporale, si financiare

c. active fixe necorporale, corporale

143. La intrare activele fixe necorporale se evalueaza la:

a. costul de achizitie, costul de productie, valoarea realizabila neta

b. costul de achizitie, valoarea realizabila neta

c. costul de achizitie, costul de productie, valoarea justa

144. Scoaterea din functiune a activelor fixe necorporale si corporale si in curs, la care conducatorii sunt
ordonatori principali sau secundari de credite, se face cu aprobarea :

b. ordonatorul secundar

c. ordonatorului principal

d. ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.


145. Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii, sponsorizari sau cu titlu gratuit se inregistreaza in
contabilitate la :

a. valoarea justa

b. valoarea din factura furnizorului

c. valoarea de piata

146. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de :

a. obligatiuni

b. actiuni

c. actiuni si obligatiuni

147. Primirea de la terti a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din prelucrarea materialelor
consumabile

a. 303 = 719
b. 303 = 603
c. 303 = 351

148. Materiale consumabile rezultate din casare

a. 302 = 719
b. 302 = 709
c. 302 = 602

149. Vanzarea catre terti a stocurilor de produse

a. 411 = %
701
4428
b. 411 = %
345
4427
c. 411 = %
701
4427

150. Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri, lucrari executate, servicii prestate, de catre o institutie
finantata de la bugetul de stat
a. 409 = 770
b. 409 = 512

c. 409 = 550

151 Decontarea avansurilor catre un furnizor de active corporale, de catre o institutie finantata de la bugetul de
stat

a. 232 = 770
b. 232 = 512
c. 409 = 770

152. La sfarsitul lunii, inregistrarea TVA deductibila retinuta din TVA colectata

a. 4428 = 4426
b. 4426 = 4427
c. 4427 = 4426

153. Impozitul pe cladiri, taxe asupra mijloacelor de transport si alte taxe datorate bugetului de stat sau local

a. 635 = 448
b. 629 = 448
c. 635 = 446

154. Inregistrarea imprumutului din emisiunea de obligatiuni

a. 411 = 161
b. 461 = 161
c. 4482 = 161

155. Cedarea de active fixe corporale

a. 461 = 20
b. 461 = 791
c. 4482 = 20

156. Se inregistreaza factura reprezentand chirii efectuate anticipat

a. 612 = 471
b. 471 = 401
c. 612 = 401

157. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia, sau
primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali, stabiliti initial :

d. nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli

e. pot fi inregistrate in conturile de cheltuieli

f. se inregistreaza in conturile de cheltuieli

158. Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate:

d. numai in lei

e. in lei si valuta

f. nu se inregistreaza

159. Impozitul pe venituri din salarii trebuie recunoscut ca o datorie:

d. in limita sumei platite

e. in limita sumei estimative datorate

f. in limita sumei datorate (neplatite)

160. Evidenta creantelor bugetare se realizeaza pe baza:

d. decizii emise de organul fiscal, procese-verbale de impunere

e. declaratiilor fiscale

f. declaratiilor fiscale, decizii emise de organul fiscal

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.9

161. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant :

a. la valoarea de intrare .
b. la valoarea de intrare mai putin provizioanele

c la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

162. Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu :

a. aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz

b. aprobarea conducatorului compartimentului financiar contabil

c. fara aprobarea conducatorului institutiei

163. Activele financiare cuprind :

a. tiluri de participare, obligatiuni, alte titluri imobilizate

b. titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate

c. obligatiuni, actiuni, alte titluri imobilizate, creante imobilizate

164.Investitiile executate la active fixe, in scopul imbunatatirii perametrilor tehnici initiali sunt considerate:

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

165. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la :

d. valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

e. valoarea de inventar

f. valoarea justa inclusiv ajustarile cumulate de valoare.

166. Transmiterea fara plata, de la o institutia publica la alta, se va face pe baza de :

d. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice


care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv

e. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice


care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in
administrare

f. proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul de credite care il are in administrare

167. Decontarea avansului acordat de active fixe corporale


a. 404 = 770
b. 401 = 512
c. 404 = 232

168. Plata efectelor comerciale din contul de disponibil la banca

a. 403 = 770
b. 403 = 5121
c. 413 = 5121

169. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de active fixe

a. 401 = 403
b. 404 = 405
c. 401 = 405

170. Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta pentru achizitionarea de
bunuri din import

a. % = 5121
401
665
b. % = 770
401
665
c. 401 = 765

171. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a. 658 = 4112
b. 658 = 4118
c. 654 = 4118

172. Inregistrarea impozitului aferent drepturilor salariale

a. 421 = 444
b. 641 = 444
c. 635 = 444

173. Inregistrarea salariilor neridicare


a. 421 = 4281
b. 641 = 426
c. 421 = 426

174. Inregistrarea unei pagube, in gestiunea de materiale, din vina unui salariat

a. 4282 = %
302
719
b. 4282 = %
448
719
c. 4282 = %
303
448

175. Drepturi de personal prescrise datorate bugetului

a. 426 = 448
b. 421 = 448
c. 428 = 448

176. Inregistrarea unei pagube din vina tertilor

a. 461 = 448
b. 428 = %

448

719
c. 461 = %

448

719

177. Activele fixe corporale cuprind :


a. terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii, mobilier, aparatura,
birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si
active fixe corporale in curs de executie

b. terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si


plantatii, mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale alte
active corporale

c. terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si


plantatii, mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie

178. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea
urmatoarelor metode:

d. FIFO; LIFO

e. FIFO, CMP

f. FIFO, LIFO, CMP

179. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda:

d. inventarului intermitent

e. inventarului permanent sau intermittent

f. inventarului permanent

180. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare,
aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina:

d. la data intocmirii situatiilor semestriale.

e. la data efectuarii tranzactiei

f. la data intocmirii bilantului annual

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 10

181. Institutiile publice din Romamia utilizeaza metoda:

a. amortizarii liniare si degresive

b. amortizarii liniare

c. amortizarii liniare si accelerate


182. Valorile de muzeu, obiectele de arta si de expozitie cu valoare artistica, istorica sau documentara, care
constituie fond muzeistic sunt :

a. active fixe corporale

b. active fixe necorporale

c. materiale de natura obiectelor de inventar

183.Costumele si decorurile destinate spectacolelor sunt:

d. active fixe necorporale

e. materiale de natura obiectelor de inventar

f. active fixe corporale

184.Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor si baltilor
sunt:

a.active fixe necorporale

b.nu sunt active fixe

c.active fixe corporale

185.Capacitatile de productie puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare
ca active fixe sunt :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

186.Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si
alte zacaminte care se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru executarea lucrarilor miniere subterane de
deschidere a zacamintelor sunt considerate :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

187. Reactivarea clientilor scazuti din evidenta

a. 4112 = 654
b. 4118 = 714
c. 4118 = 654
188.Vanzari de produse finite catre clienti in cazul, in care nu s-au intocmit facturi

a. 418 = %

701

4428
b. 411 = %

701

4427
c. 411 = 709

189.Primirea avansurilor de la clienti in contul de disponibil al institutiei publice finantate din venituri
proprii

a. 560 = 419
b. 560 = 462
c. 561 = 419

190. Acceptarea efectelor comerciale de incasat

a. 403 = 401
b. 413 = 411
c. 413 = 401

191. Trecerea pe clienti incerti sau in litigiu a clientilor cu termen peste 1 an

a. 4112 = 4118
b. 4118 = 4111
c. 4118 = 4112

192. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a. 658 = 4118
b. 690 = 4118
c. 654 = 4118

193. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurarile sociale

a. 641 = 4311
b. 641 = 4312
c. 6451 = 4311
194. Inregistrarea contributiilor angajatilor la fondul de somaj

a. 6452 = 4371
b. 641 = 4372
c. 421 = 4372

195.Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta pentru
achizitionarea de bunuri din import

a. % = 5121
401
665
b. % = 770
401
665
c. 401 = 765

196. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a. 658 = 4112
b. 658 = 4118
c. 654 = 4118

197. Reevaluarea activelor fixe se face la :

a. costul istoric

b. noua valoare contabila

c. valoarea justa

198. Inregistrarile reprezentatiilor teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrarile muzicale,
evenimentele sportive, lucrarile literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte
suporturi

d. se amortizeaza

e. nu se amortizeaza

f. se supun amortizarii liniare

199. In cadrul stocurilor se cuprind:


d. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite,
animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru
prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice

e. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite,
animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru
prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita
pentru economia nationala.

f. materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si


pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare
sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru
economia nationala.

200. La intrarea in gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la .

d. costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa.

e. costul de achizitie si costul de productie

f. costul de achizitie, costul de productie , valoarea justa sau valoarea de inventar

S-ar putea să vă placă și