Sunteți pe pagina 1din 4

Grefele:

celulele de
combatere a rejetului
Recent, nouă echipe internaționale au început, simultan, cercetări în imunoterapia
celulară, cu scopul evitării rejeturilor survenite în cazul grefelor de rinichi. Scopul
acestei metode revoluționare este de a pune capăt luării de medicamente continue
pe tot restul vieții de către pacienții cu transplanturi.

Nouă echipe s-au poziționat la linia de start. milioane de euro, este dedicat pacienților
Nouă echipe internaționale specializate în care primesc pentru prima dată o grefă de
transplantarea de organe au lansat nouă rinichi de la un donator viu. Este un proiect
studii clinice simultane. Scopul comun al care va deschide calea viitoarele grefe.
acestora este de a diminua sau chiar de a Numele acestuia: One Study (A unified
pune capăt metodei de luare de approach to evaluating cellular
medicamente pentru combatere rejetului, immunotherapy in solid organ
care este practicată astăzi în urma unui transplantation – o perspectivă comună de
transplant și care, pe termen lung, poate evaluare a imunoterapiei celulare în
deveni nocivă. Însă, cum s-ar putea realiza transplantarea de organe solide).
aceasta? Prin învățarea toleranței de către Reamintim că, în cazul unei grefe, când un
corpurilor uman, adică de acceptare a pacient beneficiază de primirea unui organ
organelor străine transplantate ca organe de la donator, dacă nu există un tratament,
proprii. Iar aceasta, datorită unei noi se poate produce în organismul acestuia o
metode, denumită imunoterapie celulară, reacție imună rapidă, care poate duce la
care, în mare, permite utilizarea celulelor rejetul grefonului. În fiecare celulă din
particulare ale sistemului imun. Cele nouă organele noastre, există, de fapt, markeri
echipe din Germania, Regatul unit, Italia, proprii de identitate: molecule care aparțin
Statele Unite și Franța, coordonate de către așa-numitului sistemul de
Universitatea din Regensburg (Germania) histocompatibilitate (în engleză HLA) și care
se pregătesc să desfășoare același diferă de la o persoană la alta. În cazul unei
protocol, cu același număr de pacienți, cu grefe de organe, donatorul este ales în așa
aceleași profiluri, cu aceleași fel încât sistemul HLA al acestuia
materiale și cu un centru comun de să fie cât mai asemănător cu cel al
analiză a rezultatelor. Din Franța primitorului. Cu toate acestea,
participă Institut de transplantation întotdeauna există diferențe care
urologie-néphrologie (Institutul de provocă răspunsul imunitar. Cu
urologie și transplantare renală), alte cuvinte, celulele primitorului
Itun, (Inserm UMR 1064), din recunosc rapid antigenii HLA din
Nantes. Toate aceste studii vor fi organul străin al donatorului și
identice cu excepția unei singur declanșează sistemul de apărare
factor: tipul de celule umane care dorește anihilarea acestora.
utilizate. În cincisprezece luni, În următoarele ore după
după ce se vor analiza și compara Proiectul One Study, transplantare, anticorpii lansează un prim
rezultatele, vom ști dacă s-a reușit finanțat de către UE, atac care poate declanșa un rejet hiperacut
studiază diferitele tipuri de
protecția printr-un anumit procedeu și celule (mai sus echipa al grefonului prin necrozarea vaselor, pe
care este acel tip celular care a funcționat Unité de thérapie care le irigă. După câteva ore sau zile,
cellulaire et génique de la
cel mai bine. Acest program vast, finanțat CHU din Nantes). răspunsul imunitar se amplifică când
de Uniunea Europeană cu aproximativ 11 celulele primitorului, denumite
În Franța, Unité de thérapie cellulaire et génique, asociată la Itun și la CHU din Diferența dintre celulele dedrintice tolerogene după șase
Nantes, cultivă celulele dendritice tolerogene care ar trebuie să calmeze zile decultivarea monocitelor.
sistemul imun și să-l facă mai tolerant față de grefon.

prezentatoare ale antigenului, captează toate aces tea, în timp, această parabolă de
antigenii HLA ai intrusului, și, ulterior, îi creștere ajunge mereu să scadă.”
transportă la organele limfoide secundare
(splină, ganglion etc.) pentru a le stimula. 11 De fapt, dac ă imunosupresorii controlează
rejetul acut în primii anii, asta nu înseamnă
Astfel, acestea vor începe să producă în Milioane de euro
mare câștig. Ignacio Anegon, directorul
masă celule ucigătoare specifice, limfocitele Inserm UMR 1064, prezintă realitatea
T, care precipită să atace grefonul, Această este suma de
finanțare din partea
situației: „Imunosupresiunea indusă prin
provocând rejetul acut. Uniunii Europene pentru medicamente provoacă o scădere generală
One Study. a imunității, care poate fi predispusă
Limitele tratamentului imunosupresor infecțiilor sau cancerelor provocate de
Pentru a combate acest răspuns imun viruși, cum ar fi, cancerul de piele.” În plus,
brutal, primitorul trece de la bun început, 3044 de pacienți au tratamentele prin medicamente, care sunt
primit o grefăderinichi în
sau chiar înainte de intervenție, printr-un Franța, în 2012. mai mult sau mai puțin agresive, pot să
tratament imunosupresor. Aceste afecteze grefonul. „Astfel, ne aflăm în faza
medicamente - care trebuie luate în fiecare de rejet cronic, multifactorial și foarte puțin
zi și pe viață - slăbesc sistemul imun, pentru 4,1 candidați pentru cunoscut. Organul slăbește și, prin urmare,
ca acesta să reacționeze mai puțin. În primă un grefon de rinichi trebuie prevăzută o nouă grefă. Din această
fază, acest tratament merge bine. „Datorită utilizabil pe an, în Franța cauză, noi dorim să diminuăm sau chiar să
(Agence de biomédicin e,
tehnicilor de grefă - care s-au ameliorat 2011). eliminăm necesitatea tratamentelor. Ne-am
semnificativ - și a tratamentelor dori să dezvoltăm o toleranță specifică doar
imunosupresoare, durata de viață a grefonului.”
grefonurilor a crescut până la patruzeci de
ani, explică Maria-Cristina Cuturi, medic și
45% Prioritatea numărul unu la Itun este să
facem organismul tolerant la grefon. Ignacio
responsabil științific al proiectului One Study dintre francezi suferinzi
Anegon este mândru de institutul lung de
de insuficiență renală
de la Itun. 20% dintre grefonuri reușeau să cronică au primit o grefă. 3000 de metri pătrați, dispus pe trei etaje, în
depășească primul an în anii 1970, 40%, în 55 % erau în dializă, în care se serie de activități de la cercetări
anii 1980 și aproape 100%, în prezent. Cu 2012. fundamentale și până la departamente
clinice, care produc studii experimentale. în ceea ce privește grefa, este de a înclina
Toate acestea în strânsă colaborare cu această balanță imunitară în favoarea
centrul de transplantare al CHU-ului (Clinică regulatorului, denumit și tolerogen”,
universitară) din Nantes, în care s-au continuă cercetătoarea.
realizate cel puțin 4.500 de grefe de la Acestea sunt mecanismele tolerogene
înființarea institutului din 1991. One Study naturale pe care cele nouă echipe din
reprezintă cel mai avansat proiect al întreagă lume doresc să le activeze prin
acestuia, însă și alte proiecte promițătoare diferite moduri (a se citi caseta). De zece
de grefă au loc în prezent (a se vedea mai ani, Itun s-a specializat în utilizarea celulelor
jos). imunitare particulare: celulele dedritice
tolerogene sau CD-Toi. La animale, aceste
Injecția cu celule particulare sporește celule au un rol important și clar, și anume,
durata grefonurilor. capturarea antigenului HLA al intrusului. Pe
Cum se poate provoca această toleranță urmă, le transportă organelor limfoide
pentru grefon? Calea aleasă de echipele secundare și le indică faptul că este vorba
proiectului One Study este aceea de a despre un antigen nepericulos. Cu alte
dezvolta una din capacitățile naturale ale cuvinte, să nu-l atace. Dovada constă într-
sistem imun. Aceasta se numește reglare un articol din 2005, publicat în American
răspunsului imunitar și este mai puțin Journal of Transplantation de către Dr.
cunoscută decât răspunsul de apărare Cuturi și echipa sa, în care se
menționat mai sus. „Când sistem imun este demonstrează cum aceste CD-Toi,
stimulat de către un antigen, au loc două prelevate și izolate din măduva osoasă a
fenomene aflate în echilibru unul față de unui șobolan, prelungeau rata de
celălalt, explică Maria-Cristina Cuturi. Pe supraviețuire a grefelor cardiace. În 2011, s-
de-o parte, răspunsul imunogen care a reușit tolerarea grefonului de piele și a
activează rejetul antigenului. Pe de altă insulelor pancreatice la șoareci, de această
parte, un răspuns regulator specific care dată, cu condiția ca aceste CD-Toi ale
„calmează” sistem imun.” Acesta din urmă primitorului să fie injectate în același timp cu
este esențial în anumite circumstanțe. Mai grefonul. În 2009, un experiment realizat la
exact, în cazul sarcinii, pentru a evita primate a demonstrat absența oricărei
atacarea embrionul „străin” de către toxicități și slăbirea răspunsului imunogen,
sistemul imun al mamei. „Strategia noastră, datorate unei astfel de injecții.

Alte celule studiate de către consorțiul internațional


MACROFAGELE REGULATOARE LIMFOCITELE T REGULATOARE LIMFOCITELE T REGULATOARE
(MREG) (TREG) (TR1)
Utilizate de către Universitatea de Testate de către universitățile din Berlin, Acestea sunt studiate de universitatea din
Regensburg (Germania), Merg dorește să California, Oxford și Regensburg, Milano. Tr1 sunt un alt tip de limfocite
prezinte antigenului donatorului la Massachisetts General Hospital și King's regulatorii ai răspunsului imunitar. Pentru
sistemul imun pentru a da naștere unei College din Londra, Treg moderează a le obține in vitro de la sângele
toleranțe. În acest studiu, Mreg provine de răspunsul imunitar. În funcție de grupe, primitorului, trebuie cultivate limfocitele T
la donator. Administrat cu o săptămână acestea sunt cultivate in vitro într-un mod CD4+ cu celulele dendritice ale
înainte grefei, aceste celule trebuie „să nespecific sau împreună cu antigenii donatorului produse în prealabil prin
educe” imunitatea pacientului. grefonului pentru a deveni specifice interlukină.
donatorului.
Interviu
IGNACIO ANEGON
DIRECTORUL INSEM UMR 1064, DIN NANTES
„În viitor, donatorii de organe cei mai probabili sunt
porcii”

În 2014, s-a încercat realizarea Care este viitorul în ceea ce (rinichi, inimă sau ficat). Din
procedeului la oameni. privește grefele? Celulele cauză că celulele
Conform Prof. Gilles Blancho, stem pluripotente iPs vor fi endoteliale din vase conțin
responsabil medical al proiectului One sursa grefelor celulare sau antigeni împotriva cărora noi
Study din cadrul CHU din Nantes, ne chiar a organelor reconstituite avem anticorpi foarte activi,
pregătim la o mare premiere. Pentru in vitro. La Itun, are loc un ceea ce duce la un rejet
moment, suntem încă în etapa de studiu clinic cu aceste iPs cu hiperacut. Am conceput la
recrutare a nouă pacienți de referință scopul de a trata bolile Itun niște porci transgenici
care să nu primească tratamentul. Pe hereditare ale ficatului. De care nu conțin patru dintre
urmă, vor urma 16 pacienți care vor asemenea, avem cercetări și acești antigeni. Cu toate
primi CD-Toi. „Primul lucru care trebuie în xenotransplantare, adică acestea, tot s-a produs un
avut în vedere este de a nu-l distribui grefa organelor de la animale rejet (deoarece cei patru nu
celor bolnavi, accentuează Gilles la om. sunt singurii), însă acesta a
Blancho. Primii pacienți care să treacă fost mai atenuat. În
prin acest protocol [a se vedea Ce animale ar putea fi așteptarea evoluării
infograma de mai sus] sunt așteptați în donatori de organe? cercetării, putem să
vara anului 2015. Împreună vor primi Primatele sunt putători de considerăm transplantarea
tratamente imunosupresoare pentru a retroviruși care pot depăși de celule sau de țesuturi
evita orice risc, iar, mai apoi, tratamentul diferențele dintre specii. nonvascularizate.
va fi diminuat treptat după trei luni.” Pe Totodată, din punct de vedere Rezultatele studiului din
urmă, fiecare va fi monitorizat timp de etic, ar fi greu de acceptat Noua Zeelandă sunt foarte
cincisprezece luni. „Dacă, după șase dispunerea unor ferme de încurajatoare. În cinci, zece
luni totul va fi bine, pacientul nu va mai primate ca rezerve de ani, corneele și neuronii
primi decât un singur medicament în grefonuri. Prin urmare, sunt, de asemenea,
doze mici”, adaugă Gilles Blancho. donatorii cei mai probabili par candidați foarte buni.
Aceleași proceduri vor fi realizate și de a fi porcii. Există deja
către celelalte opt echipe, însă cu celule crescătorii, iar mărimea Ce alte surse de grefe mai
diferite. Toate krezultate obținute vor fi organelor este compatibilă cu sunt posibile?
trimise la un centru de analiză din Berlin, a noastră. Totuși, aceștia Chimerele dintre specii. La
care va emite o concluzie abia în 2016. conțin și retroviruși endogeni animale, dezactivăm genele
Care va fi cea mai bună strategie (PERV) capabili să infecteze indispensabile generării de
celulară? Cel mai bun moment de celulele umane in vitro. Din organe (despre care
injectare a celulelor? Ajunge o singură acest motiv, în ianuarie 1999, spunem că sunt knock-out
injectare? Toate aceste întrebări alături Consiliul European a votat o sau KO). Pe urmă, injectăm
de multe altele, ar trebuie să primească amânare în ceea ce privește în embrionii KO celule stem
răspunsuri. „La final, dacă reușim să xenotransplantarea. În de la o altă specie care să
oprim tratamentul cu medicamente după prezent, aceasta este adusă genereze organul. În acest
o lună sau două, ar fi un lucru înapoi în discuție. Mai ales mod, universitatea din
revoluționar, admite Gilles Blancho. după un studiu clinic din Noua Tokyo a reușit în 2010 să
Aceasta ar însemna acceptarea Zeelandă de la sfârșitul anilor obțină șoareci dotați cu
grefonului printr-o modalitate 1990, în care sute de pacienți pancreas provenit de la
neartificială printr-o capacitate a au primit celule pancreatice șobolani și să producă
pacientului de se apăra fără a-l secretive prin insulină porcină viermi care au pancreas
respinge.” Viitorul grefei atât pentru ca tratament pentru diabet de provenit de la porcii negrii.
consorțiul internațional, cât și pentru tip 1 și în care, până în În viitorul apropiat, am
pacienții suferinzi constă în toleranță. prezent, nu s-a detectat nicio puteam considera porcii ca
infecție cu PERV. generatori de pancreas
Grefa de organe provenite uman. La Itun, noi cercetăm
de la porc nu presupune în continuare.
niște tratamente antirejet
intensive?
Într-adevăr, mai ales pentru
organele foarte vascularizate