Sunteți pe pagina 1din 7

CONCURSUL JUDEȚEAN DE ȘTIINȚE

CHIMIA ESTE DOAR TEORIE, LA CE-MI FOLOSEȘTE?


MARTIE 2015
concurs aflat in CAEJ poziţia 13 , NR. 11661 /10.12.2015
Ediţia II

INIȚIATOR : LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI , Botoşani

ARGUMENT: Proiectul îşi propune să stimuleze înţelegerea legăturii dintre noţiunile teoretice
dobândite la şcoală şi viaţa de zi cu zi. Pleacă de la premiza că cea mai eficientă învăţare este cea
în care partea teoretică este argumentată de cea aplicativă.
OBIECTIVE:
- dezvoltarea gândirii ştiinţifice şi practice specifice chimiei ;
- stimularea interesului ştiinţific, creativităţii şi a imaginaţiei ;
- descoperirea laturii aplicative a chimiei în viaţa de zi cu zi prin stabilirea unor corelaţii
cu alte domenii fizică, biologie
-dezvoltarea capacităţilor de relaţionare , analiză , sinteză şi a gândirii logice.

SECȚIUNI:

 PROBA TEORETICĂ ( LUCRARE SCRISĂ)

 REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ( PENTRU ELEVI ȘI CADRE


DIDACTICE)

 CREAȚII LITERARE

 CREAȚII ARTISTICE

GRUP ȚINTĂ : elevi ai claselor VII – XII


REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 Concursul se desfășoară pe mai multe secţiuni, după cum urmează:

SECŢIUNEA Modul de participare

- Proba teoretică( Lucrări scise) Individual

- Referate ştiinţifice Lucrarea va fi realizată de maxim 2


elevi din acelaşi an de studiu şi 1-2
profesori îndrumători.
- Creații literare Lucrarea poate fi realizată de maxim 2
elevi din acelaşi an de studiu şi 1-2
profesori îndrumători
- Creații artistice Lucrarea poate fi realizată de maxim 2
elevi din acelaşi an de studiu şi 1
profesor îndrumător

 La secţiunea Proba teoretică(Lucrări scrise), lucrarea va conţine îîn prima parte itemi cu
raă spuns la alegere, in partea a doua subiecte a caă ror rezolvare va trebui redactataă , timp de
2 ore. Se permite accesul îîn sala de concurs cu calculator , dar este interzis accesul cu
materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. de asemenea este
interzis accesul îîn sala de concurs cu telefoane mobile.
 Referatul va fi redactat cu font-uri uzuale cu dimensiunea de 12 sau 14 cel mult şi va
conţine maxim 6 pagini conţinut ştiinţific, 1 pagină de titlu, eventual 1 pagină de cuprins
şi neapărat una cu bibliografia consultată. Redactarea trebuie să fie în limba română (cu
diacritice!!), lucrarea să aibă antet-subsol cu pagini numerotate. Marginile paginii să nu
fie mai mari de: 1,5 cm – sus, dreapta, şi jos, iar la stânga de maxim 2,5 cm. Referatul
redactat se prezintă în dosar de plastic. Nerespectarea acestor cerinţe pentru formatul
Word se depunctează.
 Lucrările pentru secţiunea Creații literare pot fi: eseuri sau alte tipuri de creaţii literare.
Lucrarea va fi redactată computerizat utilizând un font uzual cu dimensiunea de maxim
14, pe maxim două pagini. Formatul Word va conţine separat o pagină cu date de
identificare a lucrării (numele şi prenumele autorilor, unitatea de învăţământ, profesori
îndrumători, denumirea concursului, anul redactării lucrării) .
 Lucrările pentru secţiunea Creații artistice se vor realiza pe coli format A4 , se vor eticheta
pe verso cu numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, cadrul didactic
îndrumător.

 Lucrările vor fi trimise organizatorilor până la data de 14 martie 2014 pe adresa : Liceul
Tehnologic Todireni, com, Todireni, jud. Botoșani, cod 717395 , cu mențiunea ,, pentru
concursul „Chimia este doar teorie, la ce-mi folosește? ” şi pe adresa de email
cancanicoleta@yahoo.com . Acestea nu se returnează. Nu se percepe taxa. Pentru
cadrele didactice din afara judetului care pot participa indirect le rugam ca odata cu
lucrarile trimise in plic să trimită şi un plic autoadresat, timbrat pentru a putea expedia
diplomele.

 În cadrul activității vor fi anunțați câștigătorii fiecărei secțiuni, pe clase. Se vor acorda
premiile I, II, III și mențiuni.

 Fiecare cadru didactic este rugat să trimită , odată cu lucrările, fișa de înscriere şi
protocolul de colaborare.

 Secţiune de referate pentru cadrele didactice va cuprinde prezentarea lucrări personale cu


subiect adecvat la tema concursului (ştiinţific sau de metodică). Pentru prezentarea
lucrării se vor respecta aceleaşi cerinţe ca la secţiunea de referate ştiinţifice ale elevilor.

ORGANZATORI: prof. Gontineac Maria, prof. Culidiuc Irina Mihaela , prof. Cîrneala Anca,
prof. Toma Cristina, prof. Balici Anca
Liceul Tehnologic Todireni Primăria Todireni
Director, Primar,
Prof. Gontineac Maria

Liceul Tehnologic Todireni Școala______________________


Tel/fax : Tel/fax :____________________
Email : Email : _____________________
Nr. ............/ .................2018 Nr. ............/ .................2018

PROTOCOL DE COLABORARE

1.Părțile contractante:
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI cu sediul în Todireni,jud. Botoșani, reprezentat
prin director prof. Gontineac Maria , în calitate de organizator și
ȘCOALA ____________________________________________, strada____________,
nr. _____ din localitatea________________________, jud. Botoșani, reprezentat
prin________________________________, în calitate de Director al
________________________________________ și profesor ____________________________,
în calitate de partener.
2. Obiectul protocolului:
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre organizator
și partener în vederea desfășurării proiectului- concurs „Chimia este doar teorie, la ce-mi
foloseşte?”
3. Grup țintă: elevi ai claselor VII – XII
Organizatorul se obligă :
- să informeze școlile despre organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfășurare a concursului;
- să organizeze concursul și expoziția cu lucrările elevilor;
- să emită și să distribuie diplomele elevilor și cadrelor didactice;
- să disemineze rezultatele proiectului.
Partenerul se obligă :
- să mediatizeze concursul în unitatea de învățământ;
- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;
- să pregătească elevii pentru concurs;
- să selecteze lucrările elevilor participanți la concurs;
- să transmită școlii organizatoare lucrările selectate;
- să disemineze rezultatele proiectului în cadrul instituției din care fac parte.
5. Durata acordului :
Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în
vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe durata anului școlar 2017 -2018.

Organizator, Partener,
Liceul Tehnologic Todireni Școala ________________
Director, Prof. Gontineac Maria
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL JUDEȚEAN DE ȘTIINȚE


CHIMA ESTE DOAR TEORIE, LA CE-MI FOLOSEȘTE?
MARTIE 2018

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PROVENIENŢĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI JUD. ARAD

ADRESA: ZĂDĂRENI NR. 121 JUD. ARAD

Nr. Numele şi prenumele Sectiunea Numele şi Titlul lucrării


crt. prenumele
cadrului didactic ,telefon, e- elevului
mail

1. Peter Andrei Referate științifice Popa Jessica CARACTERISTICILE


PRINCIPALILOR
0749320526 Pinti Denisa COMPONENŢI
NATURALI AI
andreas.ede@gmail.com AERULUI
2.

3.

S-ar putea să vă placă și