Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 ADmiNisTrAŢie PAg. 3 sociAl PAg.

11 TimP liber
Locuitorii comunei Râu de Piaţa Bejan din Deva se Şapte figurine miniaturale,
Mori au sărbătorit o nouă pregăteşte pentru a fi vechi de peste 3.000 de
ediţie a Zilelor Comunei. folosită ca parc auto pen- ani, descoperite în
Manifestarea a fost o tru maşinile care vor fi ridi- situl de la Măgura
reuşită, garantată şi de cate din oraş. Taxa de Uroiului, pot fi văzute la
proiectele de investiţii care recuperare a maşinilor a muzeul din Deva.
vor urma în zonă. fost stabilită la 250 de lei.

Fondat de Cornel POENAR

Campania „Premianții fără premii”


propune pentru sâmbătă, o întâlnire
cu arcaşul Mircea Domşa./pag.16

Anul Xiii • Nr. 567 • Apare 8 - 14 iunie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Traficanţi de droguri GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
pe stradă, anchetaţi
de procurori
Completează talonul din
pagina 4 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie,
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din 37A • Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ADMiniSTRAŢie 8 - 14 iunie 2018

Sărbătoare în comuna Râu de Mori


n Mii de oameni au luat parte la manifestările organizate cu prilejul zilelor comunei.
Râu de Mori – Mii de oa-
meni din satele comunei Râu
de Mori şi-au dat întâlnire, la
sfârşitul săptămânii trecute,
la ediţia din acest an a Zilelor
comunei Râu de Mori. Mani-
festarea are deja o tradiţie de
12 ani, fapt care i-a determi-
nat pe localnici să vină în cen-
trul de comună pentru a se
bucura împreună la momen-
tul de sărbătoare pregătit de
Primăria Râu de Mori; au
povestit, şi-au făcut planuri
pentru perioada următoare şi
s-au relaxat.
Oamenii au avut şi motive
de bucurie pentru această
sărbătoare, deoarece comuna
în care locuiesc este una din-
tre cele mai frumoase din
judeţul Hunedoara. Adminis-
traţia publică locală a demon-
strat, în timp, că, în ciuda
resurselor financiare limitate,
se poate lucra pentru
cetăţeni, dacă şti cum şi de
unde să atragi banii necesari
de investiţii. finanţare asigurată prin fiecare proiect are ca scop îm- Brazi, Valea Dâljii, Unciuc”, a
„În această perioadă avem PNDL, adică prin fonduri gu- bunătăţirea condiţiilor de trai mai spus primarul Niculiţă
investiţii la care lucrăm în va- vernamentale. Desigur, la din comună. Mang (medalion). de
loare de aproximativ 52 de aceste proiecte se adaugă in- „Cred că unul dintre Dincolo de aceste proiecte Mori.
milioane de lei, adică aproape vestiţii finanţate din fonduri proiecte de mare interes se importante, trebuie să remar- În faţa oamenilor au cântat
12 milioane de euro. Trei din- proprii”, a declarat primarul referă la alimentarea cu apă şi căm modul ireproşabil în care artişti îndrăgiţi, iar atmosfera
tre proiecte sunt finanţate din comunei Râu de Mori, Ni- canalizarea în şase sate: a fost organizată şi această a fost de excepţie, de ade-
fonduri europene, iar şase au culiţă Mang. Potrivit acestuia, Suseni, Râu de Mori, Ostrovel, ediţie a Zilelor comunei Râu vărată sărbătoare.

Schimbare de viceprimar Şcoala de restaurare la Muzeul Civilizaţiei


la Deva Dacice şi Romane Deva
C M
onsilierul UDMR Fer- Oancea a spus, la finalul şed- uzeul Civilizaţiei
dinand Pogocsan inţei că nu mai putea lucra cu Dacice şi Romane
este noul viceprimar Răzvan Mareş, făcând astfel Deva, cu sprijinul
al municipiului Deva. referire la afirmaţiile acestuia Consiliului Judeţean Hune-
Deva – După două încer- prin care fostul viceprimar doara, organizează, în pe-
cări nereuşite de a-l schimba acuza faptul că în oraş nu s-ar rioada 5 – 11 iunie, ediția
din funcţie pe viceprimarul mai fi făcut nimic. a III-a a acțiunii intitulate
Răzvan Mareş (PSRO), pri- În final, votul consilierilor „Școala de vară de restau-
marul Florin Oancea (PNL) a locali a fost cel care a determi- rare”.
reuşit să-şi impună punctul nat schimbarea, iar noul vi- Deva - Scopul principal al
de vedere şi, în urma unui ceprimar Ferdinand Pogoscan şcolii este promovarea activ-
proiect de hotărâre iniţiat de a declarat că va încerca să lu- ităţii de restaurare în rândul
şapte consilieri locali are creze foarte bine atât cu con- tinerilor cu speranța că pe vi-
acum un nou viceprimar. Este silierii locali, cât şi cu membrii itor vor îmbrățișa această panie de promovare a profe- sului de restaurare pe suport
vorba de consilierul local Fer- executivului Primăriei. profesie, salvarea patrimoni- siei de restaurator şi a rolului metal, ceramică, sticlă şi hâr-
dinand Pogocsan, membru al „Voi lucra cu toţi consilierii ului mobil şi imobil consti- important pe care acesta îl tie, realizată de restauratori
UDMR, care a fost votat de 16 locali, ca şi până acum. tuind o prioritate în deţine într-o instituţie mu- experţi în domeniu; demon-
dintre cei 20 de consilieri lo- Munca la primărie va fi momentul de faţă. Lipsa de in- zeală, acela de salvare a patri- straţii practice a procesului de
cali. muncă, vor fi fapte şi mai formare asupra importanţei moniului cultural naţional”, restaurare, acţiune interactivă
Şedinţa în care a fost de- puţine vorbe. Fiecare cartier activităţii de restaurare şi declară responsabilul de pro- unde participanţii vor putea
semnat noul viceprimar nu a va fi tratat la fel pentru că îmi conservare precum şi inter- iect, Ioana Popițiu, şeful Secţiei realiza sub îndrumarea spe-
fost lipsită de momente ten- doresc transformarea oraşu- venţia neavizată asupra Restaurare-Investigaţii-Con- cialiştilor diverse operaţiuni;
sionate, deoarece Răzvan lui în unul modern, curat şi obiectelor de patrimoniu a servare din cadrul MCDR expoziţie cu obiectele restau-
Mareş era acuzat că ar fi creat european, a spus vicepri- dus la pierderea masivă a Acţiunea, la care vor partic- rate urmată de oferirea de
o stare de tensiune în Consi- marul. unor artefacte şi concomitent ipa 20 de elevi din clasele a XI- diplome şi premii partici-
liul Local şi în aparatul de ex- El a adăugat că soluţia cea la distrugerea unor mărturii a și a XII-a – secțiunea panţilor.
ecuţie al Primăriei, iar acesta mai bună va fi să meargă pe istorice asupra evoluţiei vieţii ceramică – de la Liceul de Arte Trebuie precizat faptul că
a cerut explicaţii fiecăruia jos prin oraş, pentru a putea şi locuirii umane. „Sigismund Toduță” din Deva, toate intervenţiile vor fi efec-
dintre consilierii care au astfel să vadă şi să cunoască ,,Toate activitățile care se însoțiți de prof. Ana Iancu, se tuate pe materiale comune,
susţinut acest lucru. direct de la cetăţeni pro- desfășoară în cursul acestei va desfășura pe trei paliere: nefiind afectat patrimoniul
Pe de altă parte, primarul blemele comunităţii locale. școli sunt incluse într-o cam- prezentare teoretică a proce- mobil al instituţiei.
8 - 14 iunie 2018 ACTuALiTATe - 3

Piaţa Bejan se închide pentru a putea


primi maşinile ridicate din Deva
n Începând de duminică, 10 iunie, Piața Bejan, situată pe str. Mihai Eminescu din Deva, va fi închisă pentru reamenajare.

Deva – Piaţa Bejan, din nată vânzării obiectelor per- În spațiul destinat Pieței vor condiţiile în care vor putea fi traficul rutier, precum şi în alte
Deva, va fi reamenajată pentru sonale ale persoanelor fizice fi suplimentate mesele, iar cele ridicate autoturismele parcate situaţii prevăzute de lege.
a putea primi maşinile ce vor fi (talcioc) cât și a produselor noi, existente acolo vor fi recon- neregulamentar. Astfel, vor fi Maşinile ridicate vor fi duse
ridicate de poliţiştii locali de pe iar cealaltă parte va fi destinată diționate, toaletele ecologice ridicate maşinile parcate atât într-un loc special amenajat de
spaţiul public, atunci când depozitării mașinilor care vor vor fi de asemenea igienizate în parcările publice cât şi în pe strada Mihai Eminescu,
şoferii nu respectă regulile de fi ridicate pentru că ocupă ca și întreg spațiul. Municipa- cele rezervate, dacă blochează lângă Piaţa Bejan. Pentru recu-
parcare. abuziv domeniul public sau litatea dorește să asigure con- alte autovehicule deja parcate. perarea maşinii din această
Spațiul de 5.275 de metri privat al municipiului Deva. diții cât mai bune pentru un De asemenea, vor fi ridicate parcare, şoferii vor trebui să
pătrați va fi împărțit în așa fel Ambele spații vor fi amenajate comerț civilizat. maşinile parcate pe locurile achite o taxă de 250 de lei şi
încât o parte să aibă ca și până corespunzător de către admi- Consiliul local Deva a apro- rezervate persoanelor cu câte un leu pentru fiecare oră
acum utilitatea de piață desti- nistrația publică locală. bat o hotărâre care stabileşte handicap sau care împiedică de staţionare.

Traficanţi de droguri
cercetaţi de
procurorii DIICOT
C
u cât se vând dosarul în care au fost audi-
drogurile pe străzile ate făcând referire la infracţi-
oraşelor din judeţ. unile de trafic de droguri de
Deva – Zece persoane din risc şi efectuarea de operaţi-
Hunedoara sunt suspectate uni cu substanţe susceptibile
de procurorii DIICOT Hune- de a avea efecte psihoactive.
doara de trafic de droguri şi „În cauză există suspici-
distribuirea unor substanţe unea rezonabilă că în pe-
din categoria etnobotan- rioada aprilie 2017- mai
icelor pe străzile unor oraşe 2018, un număr de 10 sus-
din judeţul nostru, pentru pecţi au vândut stradal, în
documentarea dosarului de- special în municipiile Hune-
schis în acest caz fiind efec- doara, Deva şi Orăştie, etnob-
tuate mai multe percheziţii otanice - la preţuri de
domiciliare. aproximativ 50 de lei/plic şi
În urma investigaţiilor, 65 cannabis, atât personal, cât şi Hunedoara. tale susceptibile a avea către specialiştii de la Com-
de persoane au fost aduse la prin intermediul altor per- În urma percheziţiilor au efecte psihoactive, ce baterea Criminalităţii Orga-
sediul DIICOT din Deva, soane”, a informat DIICOT fost ridicate substanţe vege- urmează a fi expertizate de nizate.
4 - ACTuALiTATe 8 - 14 iunie 2018

”Zestrea românească”- a doua ediţie a unui proiect


pentru sufletul românilor, în anul Centenarului,
la Şcoala Gimnazială ”Horea, Cloşca şi Crişan” Brad

A cum un an spirituale a le poporului ro- Tirica), Asociația Dascălilor


”Zestrea mân. Trebuie să le cunoaștem Hunedoreni.
românească” se cu toții, să le transmitem cu
plămădea în sufeltul mare răspundere urmașilor Sponsorii: Muzeul Civiliza-
unor cadre didactice nostri, indiferent de tendințele ției Dacice și Romane Deva;
care au înțeles cât de im- lumii din jurul nostru mai mult Consiliul Județean- mulțumiri
portantă este menirea sau mai puțin interesată de d-nei Manager Liliana Țolaș
unui dascăl, în a trans- neamul românesc. Mulțumiri Primăriei Mun.
mite tinerei generații Prin acțiuni ca cea de astăzi, Brad pentru logistica necesară
adevărul istoric, oferim lecții practice elevilor proiectului nostru. donator, Florina Țendea; prezentat costumele populare
dragostea pentru noștri, care să trezească în Proiectul a fost conceput pe ”Mlădițe zărăndene”-clasa a III- elevii: Drăghiță Ingrid cls I A,
tradițiile și folclorul conştiinţa lor, dar şi a altora, două secțiuni: a C, instruit de d-na prof. Furdui Larisa Natalia și Dan
românesc transmise din dragostea de neam, de tradiții Sectiunea I : Daniela Luțesc Răzvan Ionuțclasa I C,Cosma
răstimpuri și ajunse și obiceiuri de folclor, de portul • Creaţie plastică La secțiunea Interpretare Iulia și Popa Daria din a II-a C.
până la noi. strămoșesc, precum și culti- Lucrări plastice realizate de vocală grupuri, au evoluat ele- Un moment inedit în cadrul
În urmă cu un secol, un vis varea sentimentului aparte- elevi. vii: Neag Denisa,Rus Raisa, Mi- concursului l-a oferit Minitara-
al românilor- Unirea- devenea nenţei naţionale şi totodată, Sectiunea a II-a, se des- haela Bârsancls I B, Matyas ful de la Vața, instruiți de dl
realitate. Acum, în anul Cente- respectul pentru simbolurile şi fășoară astăzi și constă în des- Sari Selena clasa I C, Tudorache Coza Ionel și coordonați de
narului, mai mult ca oricând valorile acestei ţări, într-o sin- fășurarea concursului de Karina, clasa a III-a C. doamna directoare Nicoară
orice român, indiferent de tagmă: ”Zestrea românească” interpretare a unor cântece fol- La categoria 11-12 ani, in- Monica.
vărstă, locul în care se află sau pe care am moștenit-o și ne clorice sau a patriotice, dans terpretare vocală, participanții Elevii s-au bucurat de pre-
profesia pe care o are, trebuie strãduim sã o conservãm si sã folcloric, pe etape de vârstă au fost: Rus Oanade la Șc. Gimn. miile obținute, iar noi, dascălii
să manifeste cu toată ființa sa o transmitem ca însemn de Participanți la secțiunea ”M. Sântimbreanu” Brad, Anca lor ne mândrim că am adus
dragostea de neam și țară. identitate nemuritoare, copiilor DANS FOLCLORIC -Preșcolarii Arina, Anghel Iasmina, Jurca cinstire României în anul Cen-
Noi, dascălii români, suntem și apropiatilor nostri. grupei mari Donald de la Gră- Nadia, Neamț Damaris, Vlad tenarului și am contribuit la
datori să –i invățăm pe elevii Partenerii proiectului: Grăd. diniţa ”Floare de colț” Brad, co- Lință, elevi ai Sc gimn. Horea, promovarea valorilor noastre
noştri despre iubirea de ţară, Cu PP ”Floare de colț” Brad, ordonați de doamnele Deszo Cloșca şi Crișan ” Brad. folclorice ce ne definesc ca
de tot ce cuprinde românismul Asociația Parentală ”Horea, Alina și Mîțiu Carmen. Pe lângă frumusețea cânte- neam al acestui pământ.
și da, tot ceea ce înseamnă Cloșca și Crișan” Brad, Muzeul La secțiune de Interpretare celor populare, stă și fru-
mândrie națională. Nu greşim Civilizației Dacice și Romane vocală grupuri, categoria 7-10 musețea poeziei despre neam Organizatoarele Țendea
să vorbim acestora despre fru- Deva, prin Muzeul de Istorie ani,participanți: și țară, sau cea în care se des- Florina, Luțesc Daniela,
musetea și bogățiile pământu- Locală și Etnografie Brad, Bi- ”Pui de moți”- cls I C, coor- criu anumite evenimente din Rişcuţa Dorina si
lui românesc, despre sacrificiul blioteca Municipală” Ghe. donator Rișcuța Dorina; viața satului, ori se vorbește conducerea Școlii
de secole al strămoșilor noștri, Pârvu” Brad (Angela Ruda), In- ”Româncuțele” și ”Muguri de despre unicitatea costumului Gimnazială ”Horea,
ori despre valorile culturale şi tersecţia 21 Brad (Reghinuța brad” - din clasa a II-a C, coor- popular. Au recitat si și-au Cloșca și Crișan” Brad

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ........................................... prenume ..........................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
Câştigătorii din această săptămână sunt:
• LAZĂR FLORICA din Hărţăgani
• DANIELA BREB din Deva
8 - 14 IUNIE 2018 OPINII - 5

Din culisele politicii locale!

„Mofturile’’ lui Intotero la Geoagiu!


P
SD a pierdut Cărăguț, iar acesta a tras bile- Nimeni nu și-a asumat sau nu
primăria orașului tul pe care era scris DA. a răspuns pentru pierderea
Geoagiu, deoarece Ignorând chiar și „sem- alegerilor din iunie 2016, cu
Nistor i-a făcut (din nou) nele”, Nistor a pus la punct o toate că au fost grav încălcate
pe plac deputatei Natalia regie prin care l-a acuzat pe articolele 30 și 39 din statutul
Intotero. Cărăguț că ar fi trucat un son- PSD, iar organizația Geoagiu
Cu toate că Vasile Cărăguț daj și a mai comandat unul, acum este ca inexistentă.
era vicepreședinte PSD, era care a ieșit „bine”, adică așa Întrebarea care se pune
primul în sondajele de opinie cum a vrut doamna. este de ce nu a dorit Intotero
și era dorit de organizația Câțiva membri importanți candidatura lui Cărăguț în
Geoagiu candidat la primărie,
ai PSD au participat la o întâl- condițiile în care acesta a fost
el nu a putut să o convingă și
nire de taină și toți și-au un membru de partid loial,
pe Natalia Intotero de acest
asumat îndepărtarea lui activ, sprijinind binomul Nis-
lucru. Nistor a făcut tot ce a
fost posibil ca să îl înlăture pe Vasile Cărăguț din PSD, în- tor-Intotero în toate acțiunile.
Carăguț din cursă! Pare deplinind dorința actualei P. S. După câștigarea Con-
neverosimil, dar s-a tras la doamne ministru Intotero. siliului Județean, unul dintre
sorți în maniera Târnăvița! cele mai incisive controale
A candidat şi a câştigat efectuate de președintele
Ghiveciul cu surprize! Doar că există Dumnezeu! demisionar Nistor PSD a fost
Nistor a introdus într-un Vasile Cărăguț a demonstrat la Sanatoriul Geoagiu, unde
ghiveci de flori 2 bilețele, pe tuturor că încrederea în sine directorul Dorel Bretean ,ac-
unul era înscris DA, iar pe poate demola ziduri și a can- tual subprefect, a fost demis.
celălalt NU. Evident sorții au didat de la ALDE, câștigând Oare de ce? Veți afla!
ținut și de această dată cu primăria orașului Geoagiu. Cristian Gros

Aroganță, fumuri și parfumuri


în Consiliul Județean
C
ând spui Consiliul piele scumpe, mese din lemn litețuri și promisiunea că „va fi
Județean, te gândești masiv și două secretare! totul o.k.” îți însoțesc parcursul
la o instiutuție cu ștaif, În anticameră, ca decor, se până la ieșire. Ești scos pe altă
la autoritatea adminis- găsesc tot timpul doi, trei pri- parte, unde ușile nu mai au nici
traţiei publice locale consti- mari care cu ochii umezi încă clanțe, unde polițistul e înlocuit
tuită la nivel judeţean mai speră că vor fi ascultați și cu un paznic care te salută cu
pentru coordonarea activ- luați în seamă. Dacă ai norocul un zâmbet amar.
ităţii consiliilor comunale, și nu trebuie să aștepți, intri și Dacă fumurile și par-
orăşeneşti şi municipale, în te trezești în fața unui om care fumurile ar fi cuantificate în
vederea realizării servici- pare deranjat de prezența ta și rezultate notabile, am putea
ilor publice de interes are aerul că l-ai încurcat în re- găsi scuze în încălcarea legilor
judeţean. zolvarea multitudinii de prob- țării, dar nu e cazul, deoarece
Din păcate, la C.J. Hunedoara leme cu care se confruntă. starea în care se află județul se
încă de la intrarea în instituție Palmează o țigară, mai trage un aseamănă foarte bine cu Con-
te lovește un parfum de fum (pe care îl împrăștie siliul Județean, fumuri, „par-
cazarmă sovietică acompaniat grăbit) și pe sub sprâncene ți se fumuri”, praf și pulbere,
de o atmosferă la fel de primi- adresează pe un ton jos, intere- cetățeni cu ochii goi, sute de
toare, similară celei de pe vre- sant „Mda, spune care este probleme, câteva mici speranțe
mea clasei muncitoare și asta problema ta.” și Ei, cei care nu au timp pentru
nu are absolut nicio legatură cu În acel moment din cauza noi.
faptul că întreaga conducere ambianței asemănătoare unui „Legea-i lege, nu-i tocmeală”,
județeană are carnet de partid comandament bolșevic, uiți este doar o vorbă pentru cei
roșu. După ce te ștergi pe mâini unde te afli în audiență și în- doi conducători, dar întrebarea
de unsoarea de pe clanțe și iei gaimi două- trei cuvinte care care se pune este că dacă nu se
o porție de aer aproape curat brusc sunt retezate „Bon, te pot abține de la fumat, atunci
de pe holul mare ajungi la duci la colegul meu.” altor tentații cum le fac față?
birouri. Nu intră în discuție Și gata. Ce doare cel mai tare e fap-
toaletele și nici măcar chichi- Pleci amețit în cealaltă parte tul că Ei au ajuns acolo datorită
nețele unde stau îngrămădiți 6 a clădirii, unde dai de alți pri- nouă, celor mulți care am în- curățenie generală la Consiliul caş din apa de baltă şi seceră fir
- 7 funcționari cu ochii triști și mari cu ochii umezi, alte figuri drăznit să credem în Ei și i-am Județean. de grâu unde au crescut cu-
goi, ci cel mai mare și mai im- și alte fumuri, dar „colegul” ăsta ales să ne conducă. Dar orice Încheierea vine de la sine cu cute.”
portant birou! Biroul cu are stil. Fumează doar trabuc. rău are și îndreptare, pentru că un citat din Ioan Slavici: „Omul Nu e cazul, domnilor! Nu e
tablouri, plasmă, scaune de Zâmbete, telefoane, false po- o dată la patru ani se face harnic mănâncă piatră, scoate cazul!
6 - SPORT 8 - 14 iuNie 2018

FOTBAL: CNS Cetate Deva


are un nou antrenor
P
reședintele clubului
devean de fotbal CNS
Cetate, Daniel Simi-
na, a anunțat ieri, în
cadrul unei conferințe de
presă numirea unui nou
antrenor la timona
echipei care a terminat
recentul sezon com-
petițional pe locul opt în
seria a IV-a a Ligii a III-a
de fotbal și va activa și în
viitorul sezon în liga a
treia.
Cum fostul antrenor al
echipei devene, Sorin Cornea,
are se pare o ofertă din Qatar,
țară în care a mai pregătit
echipe acesta a cerut un răgaz
de gândire până în 15 iunie
deși i s-a propus un post în
conducerea clubului devean.
Noul tehnician care a fost
desemnat să preia echipa de- Corvinul Hunedoara, Unirea conducerea clubului devean măria municipiului Deva se dacă la toți componenții
veană este cunoscutul Sânnicolau Mare, Bihor Ora- pentru viitorul sezon este va derula pe parcursul a doi echipei din acest sezon le-au
antrenor hunedorean, Ioan dea, FC Hunedoara sau Mu- formarea unei echipe alcătu- ani competiționali la finalul expirat contractele, sunt
Petcu, fost internațional și reșul Deva. De asemenea, el a ită din tineri, mai ales din cărora să fie înregistrată și o promisiuni de la mulți dintre
jucător care a evoluat sub cu- promovat în Liga a II-a cu județul Hunedoara, care să posibilă promovare a for- ei că vor continua la Deva.
lorile FC Corvinul Hune- Unirea Sânnicolau Mare, cea fie înteresați să lupte pentru mației din Deva în liga se- ”Noile contracte vor fi
doara. După retragerea din mai bună performanță din is- performanță și de menținere cundă a fotbalului românesc. parafate după ce se va semna
cariera de fotbalist, Ioan toria acestui club. După 2012, a echipei în liga a treia, pe un Reuniunea lotului devean noul contract de asociere cu
Petcu a activat ca antrenor iar el a fost vice-președinte al FC loc cât mai generos. Proiectul pentru viitorul sezon este Primăria și Consiliul local
din 1995 până în 2012 a Hunedoara. pe care conducerea clubului programată pe 2 iulie, iar Deva”, a spus Daniel Simina.
antrenat echipe precum Obiectivul stabilit de către devan l-a discutat cu Pri- despre lotul de jucători chiar

Gimnastică: Deveanca Denisa Golgotă, POPICE:


Campionatele
medaliată în Slovenia Naționale de cadeți
onatelor Mondiale, europene la Hunedoara
și chiar la Jocurile Olimpice
de la Rio de Janeiro. La sfârșitul acestei săp-
Deveanca Denisa Golgotă, tămâni, mai exact de vi-
campioană europeană de ju- neri până duminică, arena
nioare în 2016 la sol, a reușit de popice din Hunedoara
va fi gazda întrecerilor din
o evoluție de excepție (cu o
cadrul Campionatului
revenire excelentă după o Național de cadeți, atât
accidentare și recuperare) pentru fete, cât și pentru
urcând pe podiumul de pre- băieți, după ce a găzduit,
miere la aceaste întreceri din nu cu mult timp în urmă,
Slovenia.Ea s-a clasat pe finala Campionatului
locul al doilea si a cucerit Național de popice la se-
medalia de argint la sărituri, niori și senioare. Com-
(clasându-se după elvețianca petiția națională de pe
Giulia Steingruber, cam- moderna arenă din Hune-
pioana mondială en titre la doara va reuni cei mai
acest aparat) și la sol. Denisa buni tineri popicari din
a mai urcat pe podiumul de țară, cu vîrsta de sub 18
ani, la start urmând a se
premiere în finala de la
prezenta, cu șanse reale
bârnă, unde s-a clasat pe

Î
de a cuceri medalii, și
n această perioadă tru un sezon com- Recent în Slovenia la locul al treilea. sportive de la două
sunt programate o petițional deosebit de în- Koper, a fost programată o Denisa Golgotă a fost în- cluburi din județul nostru,
serie de competiții in- carcat cu finalizare la etapă de Cupă Mondială cu soțită la concursul de la CS Inter Petrila și CS
ternaționale de mare an- Campionatele Europene participare deosebită din Koper de antrenorul emerit, Siderurgica Hunedoara,
vergură la care din luna august de la partea sportivilor de talie Nicolae Forminte, coordona- gazda competiției. Com-
gimnastele din lotul Glasgow și apoi cu parti- mondială, mulți dintre par- torul colectivului tehnic care petiția va debuta sâmbătă
național al României par- cipare la Campionatele ticipanți fiind medaliați la pregătește lotul național de la ora 9 iar intrarea este
ticipă și se pregătesc pen- Mondiale de la Doha. edițiile trecute ale Campi- gimnastică. liberă.
8 - 14 iunie 2018 SPORT - 7

Ciclism: Cupa DHS, Tinerii pe


bicicletă
etapa judeţeană Deva- Ca urmare a des-
fășurării competiției
„Tinerii pe bicicletă”, du-
minică, între orele 8.00-
15.00, traficul rutier va fi
închis pe Bulevardul 1 De-
cembrie 1918 din Deva, pe
tronsonul cuprins între
sensurile giratorii din Piața
Victoriei și zona Poșta
Veche. Competiția ”Tinerii
pe bicicletă” este organi-
zată de Clubul Sportiv
Făerag și se adresează pa-
sionaților de ciclism cu
vârste de până la 19 ani.

I
eri după amiază peste Vremea excelentă, premiile rosport DHS din apropierea ilor participanți.
150 de sportivi din oferite de organizatori și mai municipiului Deva(agentul Menționăm că toți câștigă-
județul Hunedoara , ales spiritual de întrecere i-a economic care a asigurat o torii fazei județene vor parti-
foarte mulți de la entități reunit pe participanți, cu parte din premiile oferite celor cipa anul acesta la etapa finală
școlare din mediul rural,
au participat la întrece-
vârste între 6 și 16 ani, unii
dintre ei cu rezultate remarca-
mai valoroși participanți) și
prefectul județului Hunedoara,
care se va desfășura la Bistrița
Năsăud iar ediția de anul viitor, Ani de liceu
rile celei de a IX-a ediții a
cunoscutei întreceri ci-
bile și la edițiile anterioare ale
competiției. Conducerea pro-
Fabius-Tiberiu Kiszely au fost
prezenți la deschiderea com-
cea de a X-a, jubiliară va aduce
drept premiu pentru câștigă-
la SkirtBike
cliste Cupa DHS. ducătorului de biciclete Eu- petiției și au dat startul prim- tori, o deplasare în China. Deva
Deva – Cele mai fru-
FOTBAL: Finala fazei județene JUDO Tinerii sportivi de la moase femei din Deva şi
cele mai cochete biciclete
a Cupei României pe 9 iunie CNS Cetate Deva pe podium la vor lua parte, duminică, în-
la Sântămăria Orlea un turneu internațional cepând cu ora 17.00, în
Piaţa Unirii din Deva, la
ediţia a şasea a paradei
Sala Polivalentă din mu- foarte bune pe tatami și au
„SkirtBike- Ani de liceu”, un
nicipiul Sibiu a reunit peste obținut trei locuri 1, prin
marş biciclistic urban, des-
550 de sportivi de la cluburi Alexandru Glodean, Eduardo
tinat cu precădere fe-
din țară și străinătate, partic- Barbu și Melisa Negoiță,
meilor. Anul asta vom
ipanți care au fost înscriși la patru locuri 2, prin Andreea
readuce în actualitate pe-
un puternic turneul inter- Gârbovan, Rareș Petruse,
rioada cravatei tricolore şi
național de judo, "Cupa Sper- Flavia Ciuntu și Robert Mate,
a cordeluţelor albe din
anțelor", întreceri organizate cinci locuri 3, prin Yasher
elastic, a sarafanului bleu-
pentru categoriile de vârstă Szekely, Anastasia Florea,
marin sau a fustei plisate.
U 9, U11, U13 și U15, atât la Larisa Cadar, Raluca Cadar și
Intenţionăm ca, timp de
masculin, cât și la feminin. Bogdan Densorean, și trei
patru ore, să ne reîn-
Județul Hunedoara a fost locuri 5, prin Radu Petruse,
toarcem la vremurile ace-
reprezentat de către judoka Maria Păcurar și Tudor Vlad.
lea mai puţin complicate şi
legitimați la CNS Cetate Deva, Pentru judoka de la CNS
fără griji, fără telefoane
unde sunt pregătiți de profe- Cetate Deva concursul de la
mobile şi internet, la vre-
sorii Daniel Gârbovan și Con- Sibiu a reprezentat o ultimă
murile în care nu era
stantin Vasiliu. verificare înaintea finalelor
“hashtag”, la atmosfera de
Devenii au avut evoluții Campionatelor Naționale.
liceu de acum 30 de ani, a
declarat Ramona Miţă,
Sâmbătă ,9 iunie de la ora în care se vor întâlni echipele unul dintre organizatorii
18.00, Stadionul din Sân- reprezentând școlile gim- evenimentului.
tămăria Orlea va fi gazda fi- naziale din comunele Certeju
nalei fazei județene a Cupei de Sus și Pui.
României la fotbal, întâlnire La finalul celor două par-
în care se vor reuni, CS Hune- tide va avea loc festivitatea
doara, câștigătoarea actualei de premiere și se vor mai
ediții a Ligii a IV-a și Gloria oferi distincții și pentru gol-
Geoagiu, care a încheiat se- gheterii din Liga a IV-a, la se-
zonul pe locul cinci din ace- niori și juniori, precum și
lași eșalon. În deschiderea trofeul Fair Play, cât și pentru
acestei partide se va disputa juniorii C, D și E. Vom reveni
finala competiției juvenile cu alte amănunte în nu-
“Transformă ulița în stadion”, merele noastre viitoare.
8 - SĂnĂTATe 8 - 14 iunie 2018

Caprifoiul sau
Mâna Maicii Domnului

n Plantă binecuvântată, cu flori albe și miros îmbătător, Caprifoiul sau Mâna Maicii Domnului are efecte tămăduitoare
nebănuite. Tradiția populară vorbește despre această plantă minunată, care poartă numele Maicii Domnului, ca una cu
puteri miraculoase, atât pentru trup, cât și pentru suflet.

Povestea plantei Se usucă în încăperi bine sumul a două-trei căni pe zi. Florile macerate proprietăților sale relaxante
aerisite. Ajută în cazul infecțiilor virale Grăbesc vindecarea răni- și calmante, planta poate fi
Se spune că proprietăţile și poate trata unele simptome folosită și la prepararea uleiu-
vindecătoare ale acestei lor. Se lasă la macerat peste
Calități terapeutice neplăcute ale răcelilor, cum ar noapte o ceașcă cu flori de lui de masaj. Acesta calmează
plante se datoresc Fecioarei fi febra acută, durerile în gât durerea, conferă energie și
Maria, care, fiind urmărită de Potrivit specialiștilor, flo- caprifoi, la un litru de apă.
rile plantei au proprietăți an- și cele de cap. Dimineața se filtrează flexibilitate întregului organ-
soldaţii regelui Irod, fugea cu ism.
Pruncul Iisus în braţe. Când tibacteriene naturale și amestecul și cu soluția rezul-
inflamatorii, fiind folosite Atenție! tată se pun comprese pe
Fecioara Maria a cerut florilor Un astfel de ceai este con- Macerate în miere
de pe câmp să o ascundă, pentru tratarea febrei și eli- zonele afectate de acnee, răni,
minarea toxinelor din orga- traindicat persoanelor cu dia- abcese și cicatrici. Florile de caprifoi se vor
prima care i-a sărit în ajutor a ree acută sau care au
fost Salvia (Caprifoiul), care a nism. Cercetările au arătat că pune într-un borcan, peste
floarea de caprifoi poate ajuta probleme cu stomacul, spun Decoctul din flori care se adaugă miere. Se lasă
adăpostit-o printre bogăţia medicii.
de frunze şi a scăpat-o de ur- la scăderea tensiunii arteri- de Caprifoi câteva săptămâni la macerat,
măritori. Drept mulţumire, ale, tonifierea inimii și reduc- Se prepară din 9-15 g de apoi se strecoară. Elixirul
erea colesterolului din sânge. Încetinește obținut poate fi folosit în di-
Maica Domnului a binecuvân- coagularea sângelui plantă, la 300 ml. de apă. Este
tat-o zicându-i: ,, De astăzi De asemenea, calmează indicat la tratarea febrei verse afecțiuni, dar și ca sim-
crampele, având efect benefic În urma cercetărilor efec- acute, durerilor de gât, de cap, plu aliment sau pentru
înainte şi până în veşnicie, tu
și asupra artritei și reuma- tuate s-a ajuns la concluzia că dezinterie, urinare dureroasă, măștile faciale de înfru-
vei fi floarea preferată a oa-
tismului. Din florile plantei se infuzia din rădăcina plantei tratarea rănilor, sau pentru musețare.
menilor. Îţi dau puterea să
pot obține preparate ca: încetinește coagularea sân- abcese mamare, abcese in-
vindeci oamenii de toate bo-
lile şi să-i salvezi de la moarte, ceaiul de caprifoi, pulberea, gelui, ținând la distanță bolile testinale sau tratarea ochilor Pentru estomparea
aşa cum ai făcut tu pentru tinctura, oțetul, uleiul volatil inimii. În plus, calmează umflaţi. pistruilor
sau infuzia, fiecare dintre ele crampele și durerile articu- Se recomandă folosirea in-
mine.”
contribuind la ameliorarea lare. Pentru prepararea ei, se
De atunci, salvia înfloreşte
folosește o cană cu rădăcină
În cosmetică fuziei reci de flori de caprifoi.
în fiecare an pentru salvarea sau vindecarea mai multor La un litru de apă se adaugă o
afecțiuni. mărunțită de caprifoi, care se Florile de caprifoi sunt uti-
şi ajutorarea oamenilor, fiind lizate ca ingredient în indus- ceșcuță de flori, lăsându-se la
pune la fiert în șapte căni de
ocrotită de mâinile Sfintei Fe- tria cosmetică. Uleiul extras macerat peste noapte. A doua
cioare Maria. Ceaiul de caprifoi apă.
zi se strecoară, iar cu loțiunea
Se lasă la foc 30 de minute, din flori, datorită substan-
Se obține prin infuzie de țelor pe care le conține, ajută obținută se dă pe față sau alte
flori. Se vor strânge bobocii iar după ce s-a răcit se stre-
Recoltarea florilor coară și se păstrează în sticle, la prevenirea îmbătrânirii, zone cu pistrui sau pete. In-
Se face primăvara sau la plantei, care se usucă într-un contribuind la redarea lumi- fuzia este de ajutor și în
loc bine aerisit și lipsit de la frigider. Se administrează
începutul verii, când floarea două căni pe zi, timp de șapte nozității și prospețimii tenu- tratarea arsurilor solare.
este încă în stadiul de boboc. umezeală. Se recomandă con- lui. De asemenea, datorită
zile. www.anatate.bzi.ro
8 - 14 IunIe 2018 MAGAZIn - 9

Luna Iunie – tradiţii,


obiceiuri şi superstiţii
B
ogată în tradiții și
obiceiuri, luna iunie
ne oferă, pe lângă o
frumusețe naturală incon-
testabilă, când vegetația
atinge punctual culmi-
nant, și primele fructe ale
verii – cireșele. Numele de
iunie provine de la zeița
romană “Iuno”, protec-
toarea femeilor căsătorite.
Se crede că această lună
este favorabilă nunților,
acum legându-se cele mai
trainice căsnicii. În popor,
i se mai spune ”Cireșar”
sau ”Cireșel”, numele
venindu-i de la aceste
fructe minunate și pline
de savoare.

21 iunie – solstițiul
de vară
Ziua de 21 iunie mar- Date importante
chează începutul verii astro- vor fi viermănoase.
nomice, la această dată fiind Tradiții și obiceiuri - 21 iunie – solstițiul de vară
Naşterea Sfântului - 24 iunie, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul,
cea mai lungă zi și cea mai Superstițiile legate
Ioan Botezătorul Sânzienele sau Drăgaica
scurtă noapte din an. Denu- de vreme și
- 29 iunie, şi Sfinţii Apostili Petru şi Pavel.
mirea de solstițiu ("Soarele • În noaptea de 23 anul agricol
stă") vine de la faptul că, la spre 24, adică spre Drăgaica,
data respectivă, are loc florilor, numită în unele zone scuturi merii, până în această Au rădăcini adânci în isto-
există obiceiul zis Făclia de ria poporului nostru, pre-
schimbarea gradientului miș- Împărăteasă, Mireasa, Regina zi, pentru a feri holdele de
Sânziene, făcută din lemn de zicerile legate de vreme și anul
cării Soarelui în raport cu Holdelor; iar dacă i se neso- grindină;
brad uscat, în care se îndeasă agricol ocupând un loc impor-
declinațiile acestuia. Crepus- coteşte ziua, superstiţia • Tot acum încetează să
răşină şi surcele de molid; tant, existând credința că:
culul are durata maximă din spune că vor fi vârtejuri (tor- mai cânte cucul şi privigheto-
flăcăii se adună pe un deal, se • Dacă fulgeră și tună în
an, iar la latitudinile ridicate, nade), vijelii, grindină şi că ea rile.
joacă cu făcliile, învârtindu-le această lună, vara va fi
crepusculul se prelungește lasă florile fără de miros. • Se ţin Moşii de Sân-Petru,
de la răsărit spre apus. Când ploioasă și recoltele de grâu
toată noaptea, locuitorii când se împart colaci, lumâ-
făcliile sunt pe cale să se
regiunilor respective fiind stingă, ei pleacă spre sat, în-
Sfinţii Apostoli nări, mere dulci şi acre. vor fi bogate;
martorii frumoaselor "nopți conjurând cu ele grădinile şi
Petru şi Pavel • Sărbătoarea Lupilor se • Dacă plouă mult, se
albe. Sărbătoarea este cunoscută ţine pentru a nu se da lupii la strică via și strugurii.
înfigându-le în livezi şi holde. • Dacă sunt omizi, va fi
După momentul solstițiu- și sub numele de Sân-Petru de vite.
• Ziua de 24 Iunie zisă şi Sf. recoltă bună la grâu și la
lui de vară, durata zilei va în- Vară sau Sărbătoarea Lupilor. • Există superstiţia că dacă
Ioan de Vară, Ziua Soarelui, struguri.
cepe sa scadă, iar a nopții să • În popor există credința un om pistruiat se spala cu
Ursina sau Amuţitul cucului, • Dacă vântul de mia-
crească, timp de 6 luni, până că Sfântul Petre pocneşte din apă la miezul nopţii, când
este numită şi miezul verii zănoapte bate în Iunie, atunci
la 21 decembrie, momentul bici de sar scântei, care se cântă cocoşul, nu i se vor mai
sau cap de vară. Oamenii nu grâul va da rod bogat;
solstițiului de iarnă. În emis- prefac în licurici, iar aceştia înmulţi pistruii.
lucrează, fiindcă şi soarele se • Dacă plouă în Iunie, va fi
fera sudică a Pământului, sunt blagosloviţi de sfânt să • O altă superstiție ne
odihneşte. Se spune că grâu, dar nu va fi mălai.
fenomenul se derulează în arate calea celor rătăciţi prin spune că, dacă tună sau ful-
soarele joacă pe cer, cine-l
sens invers. păduri. geră în această zi, nucile şi
vede toată vara îl doare capul. www.traditii-superstitii.ro
• Se crede că, nu e bine să alunele nu vor avea miez sau
• Drăgaica este doamna

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
10 - tImp lIbEr 8 - 14 IUNIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Happy Channel, Marți, 12 iunie, ora 21 • Ce este impozitul?
Într-una din zile, copilul meu m-a întrebat:
Perla neagră - Ce este impozitul?
Ca urmare, i-am mâncat 45% din ciocolată…
Serialul spune povestea unei tinere fru- - Acum, plânge. Cred că a înțeles!
moase pe nume Hazal, care locuieşte într-
un pitoresc oraş de coastă turcesc, Ceşme. • La un cabinet veterinar
Hazal duce un trai modest alături de fa- Veterinarul:
milia ei: mama, sora vitregă şi tatăl vitreg. – Câinele dvs. este de rasă pură?
Ea lucrează ca ospătăriţă într-un restau- – Pură !
rant de lux, iar singura ei dorinţă este să – Are și arbore genealogic?
se căsătorească cu bărbatul vieţii ei, – Nu e nevoie, îl folosește pe cel din curte!
Kenan, un pescar chipeş, care vrea să-şi
depăşească condiţia. Acesta ar face orice • Cei care trișează…
ca să o vadă fericită pe Hazal, dar fericirea Tatăl joacă tabinet cu fiul său.
lor va fi umbrită de apariţia în orăşel a lui - Dar tu trişezi, micuţule.
Vural, un afacerist influent, care se îndră- - Da tată !
- Tu ştii ce păţesc cei care trişează?
gosteşte de fată. Vural devine obsedat de
TVR 2 Hazal, care seamănă cu fosta sa soţie, de-
- Da tată, câştigă!
Duminică, 10 iunie, ora 23,10 cedată şi o obligă pe aceasta să se căsă- • Discuții despre viață
torească cu el. Cu inima frântă, Hazal îl Trei astrologi discuta despre când începe
Copiii sunt bine-mersi părăseşte pe Kenan chiar înainte de nuntă, viața:
pentru a deveni soţia lui Vural. - Viața începe la naștere - spune unul.
Filmul spune povestea unui cuplu de lesbiene, o doctorița - Viața începe în momentul concepției -
ginecolog Nic și partenera ei, arhitecta peisagistă Jules. Ele spune altul.
sunt de 20 de ani împreună, au doi copii concepuți prin - Nu fraților, spune al treilea! Viața începe
înseminare artificială și formează o familie împlinită. atunci când soția ia copiii și pleacă la maică-sa!
Ajunși la adolescență, copiii decid să-și caute tatăl biologic
și îl descoperă pe Paul, proprietar de restaurant. Acesta este • Două prietene stau de vorbă
– I-am spus soțului că nu mai stau cu el şi că
un bărbat independent, care preferă aventurile amoroase în bag divorţul, după care am ieşit afară să mă
locul relațiilor stabile. liniştesc.
Chiar dacă este derutat de noua situație, Paul intră în viața – Şi el ce a spus? întreabă curioasă prietena.
celor patru, sentimentele lui paterne fiind trezite brusc, la fel – Păi, după câteva minute, am auzit o
ca și atracția față de Jules. În astfel de condiții, Nic devine bubuitură…
frustrată, neîncrezătoare, percepându-l pe Paul drept o – Vai, Dumnezeule, doar nu s-a împuşcat!
– Nu, a deschis o şampanie, mizerabilul…
amenințare pentru unitatea familiei lor.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sunteți destul agitați și ar fi Problemele financiare sunt La locul de muncă apar noi Există foarte multă agitație
de dorit să evitați discuțiile în încă în atenția voastră până oportunități și căutați să le la serviciu, mai ales că vă

H
contradictoriu, semnarea spre sfârșitul intervalului. faceți față. Acceptați sarcini pregătiți de concediu și tre-
unor documente sau luarea Aveți planuri mari legate de profesionale noi, care pot buie să finalizați lucrările în-
unor decizii majore. Sunt achiziționarea unei locuințe aduce și o avansare sau o cepute. Programați-vă cu
posibile călătorii în afara și căutați să obțineți venituri mărire de salariu. Există posi- atenție timpul și nu neglijați

O țării. Apar provocări profe-


sionale, la care vă străduiți să
le faceți față.
suplimentare. S-ar putea să
apară noi colaborări, care să
vă suplimenteze veniturile.
bilitatea oficierii unei relații
matrimoniale, dar gândiți-vă
bine înainte de a face pasul .
amănuntele. Colaborările din
segmentul profesional vă pot
aduce venituri suplimentare.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Proiectele la care lucrați se Începeți săptămâna cu multe Urmează o săptămână in- Chiar de la începutul săp-
apropie de sfârșit. Reușitele probleme gospodărești, la teresantă pentru voi, în care tămânii apar cheltuieli nepre-
profesionale vă oferă posibili- care abia le mai faceți față. relațiile profesionale sunt pe văzute, care vă afectează
tatea de a vă detașa de lu- Nu trebuie să vă demora- primul plan. Veți participa la bugetul. Trebuie să manifestați

S crurile neplăcute din viața


sentimentală și de a merge
mai departe pe drumul ales.
lizați, pentru că le veți depăși
cu bine. Dozați-vă eforturile
și selectați-vă cu prudență
întâlniri profesionale și nu
sunt excluse nici călătoriile în
afara țării, unde veți
prudență atunci când mergeți
la cumpărături și, mai ales, să
faceți față la tot felul de tentații.

C
Aveți o viață socială intensă, prioritățile. La serviciu lu- cunoaște persoane intere- La serviciu există multă agi-
participați la reuniuni. crurile merg bine. sante. tație, dar lucrurile se vor liniști.

O SĂGETĂTOR
Energia de care dispuneți vă
ajută să faceți față tuturor
CAPRICORN
Provocările care au avut loc
la serviciu v-au epuizat, atât
VĂRSĂTOR
Încă de la începutul interva-
lului vă întâlniți cu prieteni
PEŞTI
La serviciu sunteți foarte so-
licitați atât de șefi, cât și de

P provocărilor care vor urma.


Vor fi situații stresante, pline
de neprevăzut, atât acasă,
cât și la locul de muncă. Totul
fizic, cât și psihic, iar acum
este cazul să vă odihniți.
Câteva zile de concediu sunt
sau persoane apropiate.
Aflați multe lucruri intere-
sante legate de serviciu și vă
oficialități. Calculați cu
atenție tot ce spuneți în dis-
cuțiile pe care le aveți și evi-
absolut necesare, pentru a faceți planuri pentru viitor. tați subiectele pe care nu le
este să vă păstrați calmul și, reintra în formă. Problemele Vi se propune o colaborare stăpâniți. Proiectul la care
ce-i mai important, să vă sta- legate de o moștenire încep pe termen lung. Consultați-vă lucrați vă aduce bani și tre-
biliți prioritățile. să se limpezească. și cu partenerul de cuplu! buie să-l terminați la timp.
8 - 14 iunie 2018 OPinii - 11

A fi tâmpit -
suferi de o boală?
Deşi aproape nimeni nu fenomenul tâmpirii globale, tat şi a luat diverse forme, pe confundat ingineria cu Codul
vorbeşte despre tâmpirea e mult mai periculos decât măsură ce omenirea a con- Penal. Şi manipularea oame-
globală, efectele ei sunt atât cel al încălzirii globale. Nici tinuat să polueze planeta cu nilor este o tâmpenie mare
de evidente în zilele noastre biserica nu a rămas să nu fie tot felul de gunoaie umane, unde toate ţările sunt ma-
încât nimeni nu mai poate atinsă de aceasta tâmpire, însă curba graficului care nevrate cu ajutorul acestei
contesta existenţa acestui folosind diverse manevre, monitorizeaza tâmpirea tâmpenii. Toate duc la tâm-
fenomen. Văzând că mulţi au manipulări care toate astea planetei a început să urce penii, iar efectul este dezas-
luat-o razna m-am gândit că au dus la crearea unei breşe brusc în ultimii ani, pe mă- truos. Fenomenul ,,balena făcute de tâmpiţi s-au con-
ar fi bine să scriu despre mari între enoriaşi şi biser- sură ce tot mai mulţi pămân- albastră" care a dus la moar- struit diferite bombe nu-
tâmpiţi. Am văzut parlamen- ica, ceea ce constitue un teni fac abuz de televizor şi tea multor copii a fost gândit cleare.
tari care nu mai gândesc dezastru. calculator. Deşi sunt zone de un tâmpit si a tâmpit la În ciuda acestor evidenţe
logic, am văzut că la noi ade- Dar să-l lăsăm pe expertul mai predispuse la tâmpire rându lui peste 5.000.000 de există voci, de regulă intere-
vărul se contestă, minciuna NASA să explice în conti- decât altele, de exemplu Eu- copii devenind toţi tâmpiţi. sate, care contestă existenţa
nu. Am văzut că şi deciziile nuare; ropa de Est, efectele ei se văd Vânătoarea de pokemoni, acestui fenomen, ba unii
CCR sunt contestate şi chiar - Tâmpirea globală repre- deja cu ochiul liber pe abso- e doar vârful iceberg-ului, chiar susţin contrariul, că de
se cere desfiinţarea CCR în- zintă fenomenul de creştere lut toate continentele. Ne în- unul dintre cele mai vizibile fapt omenirea ar fi din ce în
grozind instituțiile inter- anuală a mediei de tâmpiţi la trebăm mereu de ce efecte ale fenomenului, însă ce mai inteligentă, lucru ex-
naţionale cât de nemintoşi nivel mondial. Ritmul de politicieni fiind unul dintre un expert poate recunoaşte trem de improbabil în opinia
suntem. Preşedintele spune creştere accelerându-se alar- exemple nu se ocupa de cei tentaculele tâmpirii globale majorităţii experţilor NASA...
că decizia judecătorilor a fost mant de mult în ultimii 25 de pe care au votat să meargă în inclusiv în politică, mass- Prin tâmpirea globală tre-
luată în WC. Alţii vin la TV şi ani, tot mai multe guverne Parlament. Păi ei când ajung media, pe Facebook sau pur buie înţeles "spălarea
vorbesc vrute şi nevrute îşi pun problema conse- acolo găsesc pe alţii vechi şi simpu pe stradă. creierelor", activitate în plină
ducând partidele lor în deri- cinţelor pe termen mediu ale care sunt tâmpiţi de cap. Sau Efectele tâmpirii globale desfăşurare la nivel plane-
zoriu şi nu se văd pe ei în cal- acestui fenomen. Se vede cu tâmpit de la minţit şi furat ne ameninţă pe noi toţi si pot tar!!! La noi nu mai avem
itate de senatori şi deputați ochiul liber, lumea gândește ceea ce încep să-şi învețe duce chiar la distrugerea curaj nici să vorbim între noi.
cât de tâmpiţi sunt , dar con- ,,pe dos"sau nu mai gândește ucenicii să facă la fel. Unii s- vieţii pe Pământ aşa cum o Cu atâtea ascultări aiurea ne-
stat că le place această de loc. Ne văităm de ce avem au tâmpit confundând con- ştim noi - a declarat expertul am tâmpit cu toţi, iar această
malarie. Văzând o parte din multa incultură, foarte sim- stituita cu un statut de american, celebru după pre- tâmpire este în creștere spre
tâmpeniile politicienilor, am plu, în loc să facem carte cu societate comercială. Alţii au cizia cu care a dezvăluit şi în metastază. Si eu sunt român,
realizat că ar fi bine să scriu elevii încercăm să-i tâmpim confundat CCR cu un Con- trecut anumite informaţii deci tâmpirea m-a cuprins şi
despre tâmpiţi, fapt care văd de cap si ei pe noi, iar tâm- siliu de Administrație sau cu clasificate. În ciuda unor pe mine!!!
ca tâmpirea este la nivel pirea duce la incultură şi conducerea unei scoli, alţii riscuri asumate de anumiti
macro şi chiar planetar. Un prostie. au confundat justiția cu o Ră- conducători gen Coreea de Al Dvs. Prof. Ioan
expert NASA spunea că Tâmpirea a evoluat trep- fuială politică, iar alţii au Nord, în baza unor tâmpenii Romeo Mânzală

Figurine zoomorfe vechi de peste


3.000 de ani, expuse la muzeul din Deva

M
uzeul Civilizaţiei Dacice Aici semnalăm modelarea atentă
şi Romane (MCDR) Deva după câteva criterii a pieselor, cum ar
propune vizitatorilor, în fi sugerarea unor elemente
Comunicat de presă luna iunie, o nouă categorie de anatomice distinctive, cum sunt
piese în cadrul proiectului intitu- coarnele, coada sau coama animalu-
Bursa locurilor de muncă–14 iunie 2018 lat „Exponatul lunii”, piese ce pot lui. Un element comun pentru plas-
fi admirate în spaţiul special tica preistorică de la Măgura Uroiului
amenajat la intrarea în Palatul a fost modelarea picioarelor ani-
Magna Curia. malelor asemenea unor conuri alun-
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hune- Deva - Este vorba despre șapte gite.
doara organizează joi,14 IUNIE 2018, la cererea pieţei muncii figurine miniaturale care redau „Interpretările și răspunsurile
locale, imaginea unor specii de animale oferite de arheologie, privind
prezente în viața cotidiană a comu- prezența unor astfel de figurine în
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ nităților preistorice stabilite în jurul siturile preistorice, au avut în
Măgurii Uroiului, sit arheologic vedere, cel mai frecvent, latura spir-
Acţiunea se va desfăşura în această zi înDEVA, HUNEDOARA cunoscut şi prin toponimele Măgura, ituală, pieselor fiindu-le atribuit
și HAȚEG, între orele 9:00 –13:00, în următoarele locații: Dealul Uroiului sau Muntele de Aur rolul de idoli sau de amulete. O altă
• AGENŢIA LOCALĂ DEVA - Deva, str. Piaţa Unirii nr. 2, tel. (în limba maghiară Arany Hegy). ipoteză subliniază latura economică,
Din cele peste 20 de artefacte de- plastica zoomorfă redând o parte
0755.999916 scoperite în timpul cercetărilor de la din speciile de animale crescute și
• AGENŢIA LOCALĂ HUNEDOARA – Hunedoara, B-dul Măgura Uroiului, aparținând repre- consumate în interiorul comu-
Corvin nr. 14, tel. 0755.999917 zentărilor animaliere, au fost expuse nităților preistorice.
• PUNCT DE LUCRU HAŢEG – Haţeg, str. Libertăţii, nr. 5, tel. șapte piese, cinci dintre acestea În contextul schițării doar a unor
0755.999925 având caracteristici specifice tau- elemente anatomice pe figurinele
rinelor, iar două fiind apropiate de zoomorfe preistorice, mai recent se
Agenţii economici din judeţ pot depune oferte de locuri de specia cabalinelor. consideră că rolul figurinelor a fost
muncă vacante până în data de 14 iunie 2018, la A.J.O.F.M. Reprezentările sau plastica zoo- acela de jucării, făcând parte din
Hunedoara, Deva, Piaţa Unirii, nr. 2, tel. 0254.216.151 sau la morfă din situl arheologic menționat jocul copiilor de acum aproape trei
cea mai apropiată agenţie locală pentru ocuparea forţei de este identică cu canoanele care exis- milenii”, precizează arheologii dr.
tau în epoca fierului (cca. 1100-700 Ioan Alexandru Bărbat și dr. Antoniu
muncă. î.Hr.), în centrul și sud-estul Europei. Tudor Marc, de la MCDR Deva.
12 - Ce GĂTiM În WeeK-enD? 8 - 14 iunie 2018

ciorbă de văcuță Prăjitură cu Miere și


creMă caraMel
iNGredieNte
Pentru blat: 5 ouă, 200 g zahăr, sare, 160 g făină, un
praf de copt, 3 linguri de miere;
Pentru cremă: 50 g unt, 150 g mascarpone, 75 g
zahăr pudră, 100 g smântână pentru frişcă;
Pentru crema caramel: 600 g zahăr, 330 ml lapte,
300 ml apă, 5 linguri făină, 250 g unt;
Pentru decor: 200 g nuci.

iNGredieNte
800-900 g de antricot cu os sau gât/gușă de vită cu
os, o ceapă, un cartof, un morcov, un păstârnac sau cazul, se mai adaugă apă.
rădăcină de pătrunjel, o țelină, un pumn de mazăre, După ce legumele s-au fiert se
un ardei roșu, o jumătate de dovlecel mic, câteva pune bulionul, borșul și sare
păstăi de fasole verde,un fir de praz, (opțional), după gust. La final, se adaugă
conopidă (opțional), 3-4 linguri de bulion, 500 ml de pătrunjelul verde, leușteanul
borș, pătrunjel și leuștean. tocat, se mai dă un clocot,
apoi focul se stinge. Oala cu
Mod de preparare: cubulețe. Legumele se toacă ciorbă se acoperă cu un
Carnea se pune la fiert în 5 mărunt, cu excepția cepei capac, ca aromele să se
litri de apă. Se lasă la fiert care rămâne întreagă, se pun pătrundă. Se servește cu
până se desprinde de pe oase, apoi la fiert în apa în care a smântână proaspătă și ardei Mod de preparare:
iar după ce s-a răcit, se taie fiert carnea, iar dacă este iute. Pentru obținerea blatului, ouăle se mixează cu un praf de
sare, treptat se adaugă zahărul, mierea, până când compoz-
MâNcare de cartofi cu dovlecei iția își mărește volumul de 2-3 ori și devine pufoasă. Se
adaugă apoi făina și praful de copt, amestecându-se ușor cu
o paletă. Blatul obținut se toarnă într-o tavă unsă și tapetată
iNGredieNte
cu hârtie de copt și se dă la cuptor pentru 25-30 de minute.
un kilogram de cartofi Între timp, untul se mixează până devine cremos, încor-
noi, doi dovlecei mici, porându-se treptat și zahărul. La compoziție se adaugă mas-
două cepe sau un fir de carpone, apoi frișca bătută. Crema obținută se dă la frigider
praz, două linguri bulion, pentru 30 de minute.
Pentru obținerea cremei caramel, cantitatea de 400 g de
doi ardei grași, o legătură
zahăr se pune la caramelizat. Când capătă o culoare aurie,
de mărar, nucșoară, peste el se toarnă puțină apă, iar caramelul se va întări. Se
piper, sare, ulei. lasă în continuare pe foc până se dizolvă zahărul, adăugându-
se și restul de zahăr tos. După ce s-a topit, cratița se ia de pe
mai adaugă sare. După ce foc și se adaugă făina amestecată cu lapte. Compoziția se
focul se stinge, se adaugă pune din nou la foc, amestecându-se continuu, până se obține
Mod de preparare: ceapa. Se sting cu apă puțin mărarul tocat, iar cratița se o cremă fină, care se dă la rece.
Legumele se curăță și se sărată și se fierb până ce acoperă cu un capac. Se lasă Blatul răcit se taie în două. Primul blat se unge cu crema
spală bine. Cartofii se taie cartofii se pătrund. Peste acoperită aproximativ 15 mascarpone, peste care se pune jumătate din crema caramel.
cubulețe, ardeii fâșii, dovleceii legumele fierte se toarnă bu- minute, apoi mâncarea de Prăjitura se acoperă cu cel de-al doilea blat, care se unge,
rondele, iar ceapa mărunt. Se lionul dizolvat în apă, se cartofi cu dovlecei se poate deasupra, cu crema caramel rămasă. Peste cremă se presară
pun la călit mai întâi cartofii, condimentează cu nucșoară și servi. nucile măcinate, apoi prăjitura se dă la frigider pentru șase
apoi ardeii, dovleceii și la final piper, iar dacă este cazul, se (rețetă de la elena b.) ore. (www.click.ro)
8 - 14 IUNIE 2018 jocUrI - 13

C - M - CA - BA - I - G - AL - TA - LA - N - AR - GRI - JINDUIRI - A - U - AH - ARIE - PLENICEANU - IAD - ITI - ACRA - AA - M - AT -


Dezlegarea integramei R - TI - SCAI - CHIT - ORT - ORA - AM - A - ALA - AER - UNS - UNCIE - A - B - R - C - CB - P - EU - TICAN RUMANO - PE - AS -
din numărul trecut TERCI - EGAL - PARK - TAUR - E - FG - IMATURE - LIVINGSTONE - HAIS - IA - BI - GNU - L - COVILHA - GIRA - MII
14 - MiCA PuBLiCiTATe 8 - 14 iunie 2018

l Vând spațiu comercial, Deva, l Persoană fizică cumpăr în Deva l Vând gospodărie în Brâznic,
IMOBILIARe central, parter, 70 mp, CT, termopan, apartament 2 camere, etaj 1, bloc de com.Ilia, compusă din: două corpuri
intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
l Vând cabinet stomatologic
telefon: 0733.345.459. Telefon: 0767.370.464. camere, apa curentă+fântână, curte,
în Municipiul Brad, jud. Hune-
doara, str. Libertății, bl.B1, l Vând apartament 2 camere l Vând apartament trei camere, grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
Parter( vis-à-vis de Poștă). Deva, semidecomandat, 36 mp. cu Gojdu, semidecomandat, CT, termopan, alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
Spațiul are 3 camere, baie, 2 balcon închis, CT, termopan, mobilat și aer condiționat, ușă metalică, renovat. 0733.617.581.
aparate stomatologice, 2 steril- renovat modern. Preț: 21.000 euro, Preț: 40.000 euro, telefon: l Vând casă în sat Pojoga
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., telefon: 0721.055.313. 0733.345.459.
3 lămpi pentru fotopolimelizare, (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 4 camere,
mobilat. Denumire M&L SOLI- etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- zona piață Deva, bloc de cărămidă.
gociabil. Persoană de contact: CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică,
Preț: 33.000 euro, fix, telefon: zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. semimobilat. Preț: 50.000 euro,
0722.968.910. telefon: 0725.452.888. Tel. 0769.897.804.
l Vând casă, trei camere, baie, că- l Vând apartament două
l Vând apartament 2 camere,
mară, dependințe, construite 1959- elegant, cu suprafață generoasă camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament
1987, suprafață totală 75 mp, lângă (55mp), zonă liniștită și verde, cu cial, salon coafor, cabinet medical.
2 camere, neamenajat, parter,
șoseaua Deva-Oradea, localitatea îmbunătățiri și finisaje deosebite. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Deva, Aleea Streiului, bl.85
(Micro 15). Relații la telefon: Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 Este situat la parter, cu balcon mare și Telefon: 0723.382.890.
0722.743.852. euro, telefon: 0729.423.035. boxă, în spatele blocurilor turn din
l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
Vând apartament două camere,
l vecinătatea Pieții Arras.
Preț: 42.500 euro, tel. 0722.327.148. gresie, faianţă, parchet, termopane,
l Vând casă, Chișcădaga, 2 semidecomandat, etaj 1, gresie, faianță,
camere, hol, beci, bucătărie de vară, termopan, parchet stejar, în spatele instalaţii sanitare şi electrice noi,
l Vând apartament 3 camere,
șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, ștrandului, Deva. Preț: 85.000 lei, tele- zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă.
telefon: 0722.968.910. fon: 0731.879.049. Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. Telefon: 0725.318.158.
l Vând casă în comuna Zam, două l Vând cabană zona Căprioara, l Proprietar, vând apartament ÎNCHIRIeRI
camere, balcon închis, mobilată, par- Deva, 20 mp, plus două terase 2 camere, decomandat, în Brad, str.
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță acoperite, sobă teracotă, 700 mp teren, l Ofer pentru închiriere unei
de vară, pomi fructiferi, teren arabil General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
fântână cu hidrofor, pomi fructiferi. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, familii cu serviciu, apartament 2
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
Preț: 17.000 euro, tel. 0725.452.888. negociabil, telefon: 0729.025.887. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
bil. Telefon: 0733.832.559.
l Vând apartament 4 camere, mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
l Vând apartament două camere l Vând casă, central, Deva,
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, D+P+1, două apartamente a 3 camere,
CT. cupru, termopan, balcon închis, uși dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 45.000 baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- 0725.452.888.
noi, totul nou, semimobilat. Preț: euro, telefon: 0745.202.448. mopan, teren 602mp, pomi fructiferi. l Ofer pentru închiriere aparta-
43.000 euro, telefon: 0745.202.448. Vând apartament 2 camere,
l Preț:224.000 euro, telefon: ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
l Vând casă cu grădină, pomi 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru 0721.055.313. decomandat, CT, termopan, mobilat și
fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: nivele, balcon 6 mp. Deva, l Vând apartament 3 camere, utilat complet, pentru o familie cu ser-
0748.557.794. AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Deva, central, et.3, decomandat, 75 viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
l Vând casă, trei camere, baie, de- Telefon: 0720.843.289. garanție. Telefon: 0721.055.313.
mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
pendințe, 75 mp, Brad (deasupra Peny l Vând apartament 2 camere, AC, renovat, ocupabil imediat. Preț: l Ofer pentru închiriere casă,
Market), varianta Deva-Oradea. Preț: Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
50.000 euro, telefon: 0725.452.888.
60.000 euro, telefon: 0729.423.035. mp, balcon,CT, termopan, izolație mopan, mobilată și utilată, pentru
exterioară, renovat și mobilat modern. l Vând apartament trei camere,
l Vând garsonieră în Deva, persoane serioase sau firmă.
Dorobanți, et.3, decomandată, ter- Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
mopan, centrală termică, gresie, fa- telefon: 0735.923.683. 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: Telefon: 0745.202.448.
ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la 26.000 euro, telefon: 0721.055.313. l Ofer spre închiriere spaţiu
telefon: 0732.823.011. 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Vând casă, central, Deva, 2
l comercial 45 mp, central. Brad.
l Vând apartament 3 camere, 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, Informaţii la tel . 0745.368 070.
camere, bucătărie, baie, 3 sobe de
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, 32 teren 757 m, pretabil casă de locuit,
teracotă, gaz, curte, teren 100 mp. l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
mp, termopan, ușă metalică. casă de vacanță, pensiune etc.
Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.
Preț:26.000 euro, tel. 0725.452.888. Tel. 0751.462.085.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
8 - 14 iunie 2018 MiCA PuBLiCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
Deva, zona piață, pentru depozit sau FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- senzori parcare, full, înmatriculat. simțul umorului, caut doamnă sau
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: torie auto sau depozit-magazin. Preț: Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. domnișoară pentru căsătorie. Poate să
0722.968.910. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. l Vând urgent motor pentru fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
l Ofer pentru închiriere la per- bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca- rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
soane serioase, cu serviciu, garsonieră pacitate, nou, ambalat în cutie. dox, am serviciu, casă, tot confortul.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
mopan, mobilată și utilată modern. în 5 loturi. Două sunt lângă râul
l Vând Opel Astra G, motor de l Domn distins din Brad, doresc să
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. Mureș, iar trei lângă șoseaua veche,
106 COP, an fabricație 2003, înma- cunosc o doamnă pe măsură, pentru
Telefon: 0727.974.306. DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
triculat în 2016, stare perfectă, prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
l Închiriez garsonieră confort I, 0737.702.160.
160.000 km., ținut în garaj. Se oferă 0740.239.101, 0740.690.984.
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și
l Vând loc de casă în Hațeg, str. și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă), l Văduv, 76/170/80, doresc să
utilată, cu balcon. Relații la tel.
0723834445. Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, perfectă stare. Preț 2900 euro, nego- cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
posibilități apă, canal, curent, gaze. ciabil, telefon: 0720.692.501. tru prietenie-căsătorie.
l Închiriez spaţiu comercial în Telefon: 0758.413.149.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, Se vinde și jumătate, cu FS 15,5
pretabil pentru bar, restaurant, metri. Preț: 12 euro/mp, OFERTE DE SERVICIU PIERDERI
magazin alimentar. Preţ avantajos. tel.0747.179.190. l Schimb şi repar plase insecte l Pierdut anexe la certificatul de
Tel.: 0745.970.007. pentru geamurile termopan. Tel. înmatriculare pentru SC PR FOREST
l Vând 6 ari grădină, intravilan,
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. 0722.603.959. IMPEX SRL, cu sediul în comuna Cer-
TERENURI Telefon: 0732.139.547. băl, sat. Poiana Rachițelii, nr. 7, jud.
Hunedoara. Se declară nule.
l Vând teren în Sântuhalm,
l Vând teren intravilan, Boholt, CĂUTĂM COLEGĂ
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. Crama Murfatlar Hunedoara îşi DIVERSE
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, măreşte echipa şi caută o colegă
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. l Vând azil de bătrâni în Hune-
telefon: 0722.968.910. pentru postul de doara. Tel. 0753.083.333.
l Vând 4905 mp teren intravilan,
l Vând teren intravilan, Luncoiu consilier vânzări cramă.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Dacă eşti din Hunedoara, deţii l Vând suport pentru cupă pen-
cabană 70 mp, în comuna Gurasada,
0720.067.310. cunoştinţe minime de operare pe tru tractor 45 CP, care se prinde sub
ultracentral, utilități: apă curentă,
calculator, esti o persoană tractor. Preț: 100 euro, telefon:
curent electric 220 V și trifazic. Preț: 6
euro/mp, negociabil, telefon:
AUTO dinamică, zâmbitoare şi îţi place să
0769.473.088.
0787.682.280. l Vând Ford Mondeo break, AF interacţionezi cu oamenii, te l Cumpăr vas de inox sau fibră de
1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, con- aşteptam cu drag în echipa noastră. sticlă de aproximativ 200-300 litri.
l Vând curte și grădină intravi- sum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP Telefon: 0769.473.088.
În schimbul colaborării
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu 1019, închidere din telecomandă,
gard de fier, fântână, pompă de apă, îţi oferim un pachet salarial l Vând aragaz cu patru
radio cu USB, portbagaj spațios, bine atractiv, un mediu de lucru plăcut
viță de vie și pomi fructiferi. întreținută. Preț: 650 euro, telefon: ochiuri și cuptor, folosit doar
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: precum şi posibilitatea de a te două luni, stare foarte bună.
0761.599.566.
0729.022.748, 0254.214.191. dezvolta personal. Preț: 500 lei, negociabil, tel.
l Vând 4 jante cu 4 găuri, Asteptam CV-urile la adresa de 0722.402.044.
l Vând 3 ha teren intravilan, la echipate cu cauciucuri de vară pe 15 mail: fabimarsrl@yahoo.com.
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 l Vând mașină electrică de cusut,
inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot Mai multe detalii la numărul de marca Privileg, adusă din Germania,
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, setul. Telefon: 0751.813.770. telefon 0722281876. în stare perfectă, cu multe modele de
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon:
0725.452.888. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip cusături și suveică normală. Preț: 250
nou, motor 1388, benzină, 185.000 lei, telefon: 0254.776.082.
l Vând teren în Sântuhalm, 1500 l Angajez menajeră la casă în
km., de culoare neagră, 4 uși, înma- l Vând bare ”T”, de 30 m lungime
mp, FS 21 m, utilități aproape. Preț: regim full-time pentru locație din
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- și 20 mm lățime. Preț: 6 lei/kg, nego-
10 euro/mp, telefon: 0721.055.313. Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
trice, cârlig remorcare, proiectoare ciabil, telefon: 0758.413.149.
responsabilă, serioasă și în vârstă de
l Vând teren intravilan, Cristur,
ceață, două chei cu telecomandă, stare
minim 55 de ani. Doresc sa fiu con-
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape foarte bună, proprietar. Preț: 1650, l Vând bicicletă, stare foarte
negociabil, telefon: 0751.813.770. tactată doar de persoanele ce core-
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: spund cerințelor menționate anterior. bună, cauciucuri noi. Preț: 180 lei,
0735.923.683. Ofer salariu motivant și chiar și Deva, telefon: 0725.147.370.
l Vând Opel Agila, AF 2001,
128.000 km, albastru metalizat, cazare pentru doamnele din afara lo- l Vând goblen , ”Maica Domnului
l Vând teren intravilan, între
calității. Tel. 0753.083.333.
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, benzină, încălzire centralizată, rugându-se”, 17x21 cm, înrămat, preț:
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. airbag-uri, radio, casetofon, înmatric- l Pensionară, execut costume 450 lei, negociabil.
Preț: 6 euro/mp, telefon: ulat, stare foarte bună, consum 4,5-5 populare pentru copii. Telefon Telefon: 0725.483.189.
0745.202.448. 0753.128.090.
l, ITP 2018, rovignetă aprilie 2018. l Vând urgent vin roșu și alb,
l Vând teren pentru construcție Preț: 1200 euro, negociabil, MATRIMONIALE producție proprie, făcut din boabe se-
casă, cu toate utilitățile la poartă, tel.0749.063.432. lecționate, numai la bidon de 5-8 litri.
l Pensionar, văduv, caut pereche
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. Preț: 8 lei/litru, telefon:
l Vând autoturism Skoda Fabia, pentru a participa la o nuntă. Telefon:
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- 0756.847.708. 0724.451.762.
model Avantaj, nouă, pe benzină,
bil, telefon: 0744.633.217. l Vând ieftin lampadar cu trei
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- l Doamnă, 63/1,73/75, distinsă,
l Vând 8 ha teren arabil, zona lat, stare perfectă, unic proprietar. doresc să cunosc un domn foarte se- brațe, telefon: 0254.225.678,
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 Preț: 6000 euro, negociabil, rios. Aștept să mă sunați la telefon: 0745.231.153.
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. telefon: 0721.613.095. 0758.547.839. l Vând colţar bej cu maro deschis,
l Domn singur, simpatic, drăguţ, cu mânere maro închis, inserţii aurii,
60 de ani, doresc o relaţie serioasă stare foarte bună, canapea de 2 locuri,
Nota redacţiei: bazată pe dragoste şi respect. extensibilă, nouă, nefolosită, măsuţă
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con-
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane Tel. 0720.296.975. TV, cu vitrină. Tel. 0726.426.011.
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul l Vând vin, negru și alb, din boabe
cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
pentru prietenie-căsătorie. Telefon: selecționate. Preț: 8 lei/litru, la
prin conţinutul lor, legea.
0758.413.149. bidoane de 5 litri. Tel. 0724.451.762.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 8 - 14 iunie 2018

Istoria se repetă Mircea Domșa, arcașul


“Mineriada Roşie” – 9 iunie! care a țintit sus

F C
ampania „Premianții maşinărie are și un motor. Şi
ără îndoială eveni- cazul Dragnea, urmând să fie fără premii” propu- dacă întrebi orice arcaş din
mentul central al lunii dat tonul mitingului. ne pentru urmă- România, Bulgaria, Serbia,
va rămâne marea ex- toarea ediție, de sâmbătă, Ungaria şi nu numai care este
cursie la București de sâm- Implicare politică la ora 11,00, în Piaţa motorul OAH, ai primi un sin-
bătă 9 iunie, când toată pe față ! Victoriei din Deva, o
floarea cea vestită a PSD-ul, gur răspuns: Mircea Domşa.
Șocant! Președintele CJ întâlnire cu arcaşul El este primul care a visat
în frunte cu magicianul Hunedoara, Mircea Bobora, a Mircea Domşa, un om
Liviu Dragnea, premierul la asta, primul care a con-
cerut suplimentarea garni- care a reușit să facă din struit un arc, cel care a fost
Viorica Dăncilă, precum și turilor CFR pentru ca membrii pasiunea sa un vehicul de
cu alte nume importante mereu nucleul acţiunilor, de o
de partid ai PSD să ajungă la promovare a județului efervescenţă molipsitoare şi
din partid, dar păguboase Hunedoara.
București la mitingul lui Drag- proteja oamenii. Avem exem- de o modestie şi simplitate
pentru România, vor mani-
nea! Care este de fapt strategia ple clare ce dovedesc că tulburătoare. Activ din zori şi
festa la palatul Victoria. Șo-
vicepreședintelui PSD, Bobo- justiția funcționează, vedem Deva - Dacă ar aduce toate
cant! până târziu în noapte, Mircea
ra? Pensionarii sunt marii sim- cazurile lui Udrea,Victor diplomele, medaliile, cupele
Un partid aflat la putere a reuşit să le facă pe toate: să-
patizanți PSD și dețin tichete Ponta, Tăriceanu, Ludovic si distincţiile în obiecte pe
demonstrează împotriva pro- şi vadă de casă, familie şi ser-
de călătorie! Astfel poate fi Orban. Unde s-a constatat vi- care le-au câştigat prin
priei neputințe de a conduce viciu, iar pasiunea pentru arc
sporit numărul participanților, novăție oamenii au fost con- muncă, pasiune, dăruire şi
țara spre o normalitate. După s-o ducă la limita de sus: con-
fără cheltuieli prea mari din damnați sau, după caz, sacrificii, Arcaşii Hunedoarei
ce Dragnea și-a demolat două struieşte arcuri, săgeţi, tolbe,
partea organizației județene. achitați. Cred că avem un stat ar reuşi să acopere în în-
guverne, asistăm la un mo- echipamente specifice, inven-
Astăzi se anunță o zi fierbinte funcțional. Noi ne-am opus tregime faţada statuii de „la
ment care pare surprins din tează mereu ţinte şi le meca-
pentru șefii de organizații lo- categoric să mergem la Bu- cal". Toţi, fără excepţie, în cei
filmele cu tâmpi, în care, fără nizează – aici îl ajută și
cale din județ deoarece au fost curești. Am merge la miting șapte ani de când s-au reunit
îndoială, PSD-ul vrea să își profilul profesional, inginer
convocați la o ședință de par- dacă se blochează legi care să sub semnul arcului şi
demonstreze marea susținere fiind -, desenează sigle şi em-
tid la Teatrul din Deva. De ur- contravină intereselor locuito- săgeţilor au „tras tare” ca să
populară față de liderul său. Să bleme, organizează competi-
mărit este felul în care aceștia rilor noștri. Să merg la Bu- pună judeţul Hunedoara pe
nu uităm că peste câteva zile ţii naţionale şi internaţionale.
vor motiva concediile, învoir- curești, cu cetățenii mei, să harta arcăşească a României.
se împlinesc un număr de ani Cupa „Ioan Corvin” de la
ile, îmbolnăvirile subite și re- apăr un om condamnat penal, Şi au reuşit.
de la Mineriadele din iunie 90, Castelul Corvinlor a fost un
fuzurile oamenilor de a cu stampilă penală în frunte, Toţi, fără excepţie, au făcut
eveniment care a umbrit isto- vis al lui acum 7 ani, iar azi, la
participa la această mascaradă cu două condamnări definitive sacrificii mari ca Ordinul Ar-
ria României ani de-a rândul. a 7-a ediţie, este una dintre
fără precedent, știut fiind fap- și irevocabile, este exclus”. caşilor Hunedoarei să fie ceea
Acum istoria se repetă! Pentru cele mai dorite, aşteptate şi
tul că președintele organizației ce este azi: una dintre em-
că cineva îi manipulează pe intesante competiţii de arc
români și le spală creierul. Șoimuș a fost desființat în șed- Vladimir Petruț - blemele Devei şi Hunedoarei.
din România.
ință de Nistor, în momentul în mesaj către colegii de Dar, întotdeauna, orice
România – un butoi care a îndrăznit să pună o în- partid
cu pulbere ! trebare legată de costurile de
deplasare!
“Le transmit colegilor mei Târgul meşteşugarilor romi
un simplu mesaj…să nu uite că
Mitingul de la București
împarte țara, practic, în două
Primarul din Cavnic
sunt români, să nu uite că tre-
buie să fie demni și patrioți, să
la Castelul Corvinilor
tabere. O tabără a lor, a celor Hunedoara - Primăria Castelului Corvinilor într-un
care profită de guvernarea de - acuzații dure la nu își vândă viitorul copiilor
adresa lui Dragnea! lor!” Hunedoara și Centrul Națio- loc al obiceiurilor tradiționale
tristă prezență, în care mil- nal de Cultură a Romilor – Ro- și stilului de viață de odin-
ioane de oameni au fost mitu- O voce cu demnitate și care Potrivit declarațiilor Pri-
a spus un NU hotărât acestei marului din Cavnic, miercuri mano Kher organizează în ioară.
iți cu salarii, unele nemeritate, perioada 8-10 iunie 2018 Argintarii, căldărarii, ruda-
drept recompensă pentru vot, mascarade este Primarul din seara s-a emis deja un comu-
Cavnic, Vladimir Petruț, mem- nicat prin care s-a decis ex- „Târgul Meșteșugarilor Romi”, rii, fierarii, lingurarii și nu
cu firimituri la pensii care eveniment care va avea loc în numai își vor prezenta pe tot
sunt departe de inflație și bru PSD, un tânăr de 34 de ani, cluderea din partid a acestuia.
de pe plaiurile Maramureșului, În replică, Vladimir Petruț ne- curtea exterioară a Castelului parcursul evenimentului pro-
creșterea prețurilor și o altă Corvinilor. dusele realizate. Aceștia vor
tabără, a celor care vreau o care fără cea mai mică teamă a a declarat:„ eu nu voi pleca din
condamnat această mas- PSD, întrucât în partid sunt oa- Timp de trei zile, Centrul face demonstrații de lucru, vor
Românie europeană, un stat Național de Cultură a Romilor interacționa cu vizitatorii și
modern, cu principii, un stat caradă fără precedent. meni de bună calitate, există
În exclusivitate pentru patrioți, există oameni care – Romano Kher, alături de vor oferi informații despre
în care să primeze valorile meșteșugarii romi și invitații cultura și tradițiile rome.
umane, nu clientela de partid, ziarul nostru ne-a făcut câteva vor să facă ceva, dar există și o
destăinuiri; ”Eu cred că acest altă categorie care își apără acestora (meșteri români și Evenimentul se va desfășura
fufele, imbecilitatea și analfa- sau de alte etnii) vor trans- de vineri până duminică între
betismul. miting este inutil și că are o doar interesele personale. Voi
altă conotație. Se face, după rămâne în PSD și voi lupta forma curtea exterioară a orele 09:00 – 20:30.
Momentul de la București
este unul foarte bine regizat de părerea mea, cu un singur pentru oameni atât cât voi
mai marii PSD-ului , astfel în scop clar de a proteja liderul putea!”
raport de soluția care se dă în partidului și nicidecum de a Cornel Poenar

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!